PlanID Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra."

Transkript

1 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/ Kommunestyret 58/ PlanID Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Vedleggsliste: Vedlegg 1: Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Datert 17. oktober Vedlegg 2: Brev fra Statens vegvesen. Datert 21. oktober Vedlegg 3: Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Datert 15. november Vedlegg 4: Brev fra Jernbaneverket. Datert 2. desember Vedlegg 5: Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Datert 1. juli side. Vedlegg 6: Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Datert 23. august sider. Vedlegg 7: Brev fra Trøndelag brann- og redningstjeneste. Datert 2. september sider. Vedlegg 8: Brev fra Statens vegvesen. Datert 3. september side. Vedlegg 9: Epost fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Datert 2. oktober Vedlegg 10: Planbeskrivelse. Datert 20. juni sider. Vedlegg 11: Forslag til reguleringsbestemmelser. Sist datert 28. mai sider. Vedlegg 12: Plankart. Sist datert 28. mai Vedlegg 13: Oversiktskart Hommelvik øst. Datert 4. oktober Vedlegg 14: Illustrasjonsplan. Sist revidert 28. mai Saksdokumenter nettet Dokumenter i saken kan sees i kommunens karttjeneste Planinnsynet, søkeord: Kunngjøringsbrev og annonse om oppstart planarbeid, samt uttalelser fra fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE Sol/skyggestudier. Datert 1. oktober sider Fotomontasje. Planområdet sett fra Karlslystvegen og Korntrøvegen. Datert 1. oktober sider Oversiktsplan VA-anlegg. 2 tegninger. Begge sist revidert 14. mars 2012

2 COWI: Støyutredning. Sist datert 11. september sider inkl. 4 kart NGI: Byggetrinn 2. Geoteknisk rapport. Datert 23. mai sider Rambøll: Geotekniske vurderinger som grunnlag for bebyggelsesplan. Datert 9. oktober sider Brev med supplerende opplysninger om parkeringsplassene. Datert 18. oktober sider. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Kommuneplanens arealdel , vedtatt i kommunestyret 20.juni 2011 Reguleringsplan for Moan og Sandfjæra (PlanID 32B), vedtatt i Detaljregulering Moan og Sandfjæra A1 og B2 (PlanID 32C), vedtatt i Saksopplysninger Sak: Andre gangs behandling for detaljregulering av næringsarealene N1 og N2 og for endring av detaljregulering for en del av boligområdet på Sandfjæra. Formålet: Legge til rette for endring av boligtilbudet, gjennom å øke høyden på noen av blokkene med én etasje + en justering av parkeringsbestemmelsene. Videre skal planen legge til rette for å kunne starte utbyggingen av næringsarealene, blant annet avklare hvilke type handel som kan foregå på området. Grunneier: Hommelvik Sjøside Bolig AS Lokalisering: Øst for utløpet av Homla i Hommelvik. Planstatus: De to hoveddelene av planforslaget er regulert til henholdsvis boligformål og næringsformål. Næringsdelen er tidligere regulert gjennom Reguleringsplan for Moan og Sandfjæra fra 2008, PlanID 32B (områderegulering etter dagens lovgivning). Boligdelen har i tillegg vært behandlet gjennom en bebyggelsesplan (tilsvarer detaljregulering etter dagens lovgiving) vedtatt i september 2010, PlanID 32C. Forslagsstillerne: Planlegger: Plan arkitekter AS i samarbeid med Svein Skibnes Arkitektkontor AS Tiltakshaver: Hommelvik Sjøside Bolig AS Planforslaget er stort sett i tråd med gjeldende reguleringsplaner, men det er foreslått noen endringer. På grunn av at det ble lagt ved et feil dokument ved utsendingen av planforslaget på høring med høringsfrist 29. august, valgte rådmannen å sende planen på en ny full høringsrunde med høringsfrist 26. november. Dette ble gjort for ikke å risikere en klagesak i ettertid. Forslaget til reguleringsendringer ble første gang behandlet i ARESAM den 13. desember 2012, sak nr. 47/12, hvor utvalget fattet et vedtak med noen endringer i forhold til rådmannens innstilling. 18. april 2013 ble saken tatt opp til ny behandling etter eget ønske fra utvalget. Det ble ikke gjort noen endringer i saksframlegget mellom de to behandlingene. Det ble da fattet et nytt vedtak i sak nr. 18/13. Med bakgrunn i at utvalget har fattet to forskjellige vedtak i denne saken, vil rådmannen her beskrive forskjellen mellom de to vedtakene i ARESAM og dermed hvilket forslag som er sendt på høring. Det er de følgende tre punktene som var forskjellig ved de to politiske behandlingene: 1. I vedtaket i desember het det, etter forslag i møtet: Det tillates ikke å øke antall etasjer for område B2-3 og B2-5 (18,6 m) Dette vedtaket ble strøket og ikke gjentatt da saken ble behandlet på nytt i april. Derfor ble forslaget stående, slik det går fram av de framlagte sakspapirene til første gangs

3 behandling, om at det i området kan økes til 4 og 5 etasjer i en del av det aktuelle området. I gjeldende plan står det 3 og 4 etasjer. 2. Ved behandlingen i desember var vedtaket, etter forslag i møtet, at et av punktene i planbestemmelsene skulle ha følgende ordlyd: Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan detaljhandel tillates. Dette gjelder ikke dagligvarehandel. I området for øvrig tillates ikke detaljhandel. Da saken ble behandlet på nytt i april ble dette vedtaket strøket og følgende nye vedtak ble fattet: Rådmannens opprinnelige innstilling legges ut på høring, med følgende endring: Avsnitt som begynner med: Inntil byggegrense mot formålsgrensen mellom N1 og N2 osv. slettes. Med dette som utgangspunkt får da planforslaget følgende tekst: Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan detaljhandel tillates. I området for øvrig tillates ikke detaljhandel. 3. I vedtaket i desember het det at Det tas med i høringen at parkering langs hovedvegen skiltes med gjesteparkering evt. tidsbegrensing. Disse plassene skal ikke medregnes i kravet om antall p-plasser for boligene, som skal være 1,5 pr. bolig over 50 m 2. Dette vedtaket ble strøket og ikke gjentatt da saken ble behandlet på nytt i april. Derfor ble forslaget stående med den opprinnelige teksten i planbestemmelsene: Det skal opparbeides 1,4 parkeringsplasser pr. bolig for alle boliger over 50 m 2. I tillegg har forslagsstiller endret plandokumentene i tråd med de vedtakene som ble gjort. Dette gjelder punkter om utvendige trapper og boder, uteareal, støysikring, felles uteoppholdsareal og bølgebryter/sjeté. I vedleggslista ovenfor kommer det fram at fylkeskommunen, fylkesmannen og vegvesenet har gitt uttalelse til begge høringsrundene. Offentlig ettersyn merknader Som beskrevet ovenfor kunngjorde Malvik kommune det reviderte forslaget 2 ganger, i periodene 26. juni til 29. august og 14. oktober til 26. november Følgende merknader er mottatt og bearbeidet: aktør Merknad Kommentar Sør-Trøndelag Ingen merknader. Ingen kommentarer. fylkeskommune Ingen vilkår for egengodkjenning. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag I sin første uttalelse hadde fylkesmannen følgende merknad: Et så sentralt område må utnyttes godt, slik at arealforbruket blir minst mulig. Det bør innføres et minimumskrav til boligtettheten og til utnyttelsen av næringsarealet. Rådmannen mener at i dette tilfellet, med en så sentral tomt, er også utbygger interessert i en god utnyttelse. Det bør derfor ikke være nødvendig å innføre et minimumskrav til utnyttelse. I sin andre uttalelse er fylkesmannen positiv til at etasjeantallet kan økes. Høy utnytting av områder er positivt ut i fra at arealforbruket både til byggegrunn og infrastruktur totalt sett blir mindre enn for et tilsvarende nytt byggeområde. Til denne kommentaren vil rådmannen bare si at i dette tilfellet øker ikke det totale antallet leiligheter i området, da det i stedet åpnes opp litt mer mellom blokkene. Ingen vilkår for egengodkjenning.

4 Statens vegvesen Ingen merknader til planen. Ingen kommentarer. NVE Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) Har via en epost meddelt at de ikke har noen merknader. TBRT har listet opp noen punkter hvor de minner om ulike krav til utformingen og utbyggingen av det aktuelle planområdet. Ingen kommentarer. Rådmannen mener at de fleste av punktene er sikret gjennom ulike lover og forskrifter, som plan- og bygningslov, TEK 10 osv.. Rådmannen foreslår at punktet om farlig stoff og innvendig radiodekning i rom hvor det kan bli behov for røykdykking, omtales i planbestemmelsene. Jernbaneverket Ingen merknader til planen. Ingen kommentarer. Rådmannens vurderinger I det følgende har rådmannen gitt en nærmere vurdering av ulike deler av plandokumentene. Vedr. uttalelsen fra Trøndelag brann- og redningstjeneste: Med utgangspunkt i de innkomne uttalelsene ønsker rådmannen å si noe om to punkter i uttalelsen fra Trøndelag brann- og redningstjeneste. Dette er to punkter som berører sikkerheten i området og som rådmannen mener det er viktig å presisere i planbestemmelsene. Rådmannen foreslår at følgende to punkter tas inn i planbestemmelsene: Dersom det er planer om å benytte/lagre farlige stoffer, må arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering, jf. Forskrift om håndtering av farlige stoff. For å sikre brann- og redningstjenestens radiokommunikasjon, må det i byggverk uten innvendig radiodekning og hvor det kan bli behov for røykdykking, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at brann- og redningstjenesten kan benytte eget samband. Dette siste punktet kan for eksempel gjelde store garasjeanlegg under bakkenivået. Universell utforming: Rådmannen har sett at universell utforming ikke er spesielt grundig behandlet i planforslaget og ønsker derfor at følgende tekst tas inn i planbestemmelsene for å presisere kravet til universell utforming: Universell utforming: Planområdet skal tilrettelegges og bygges ut på en slik måte at det gir mulighet for alle mennesker å bruke det på en likestilt måte i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. Detaljhandel innenfor næringsområdet Rådmannen ønsker å gi noen spesielle kommentarer til spørsmålet om hvilken type detaljhandel som kan tillates innenfor planområdet, siden det vedtatte forslaget om generelt å åpne for detaljhandel er i strid med den tankegangen som ble lagt til grunn for utviklingen av reguleringsplanen for Moan Sandfjæra. I den opprinnelige reguleringsplanen fra 2008 heter det at Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan tillates detaljhandel av maritimt relaterte varer og tjenester. I området forøvrig tillates ikke detaljhandel.

5 Begrunnelsen for dette var at det på Sandfjæra ikke skulle utvikles detaljhandel som kunne komme i konkurranse med dagens handelssentrum i Hommelvik, samt området på Moan (stasjonsområdet), hvor det også er åpnet for litt detaljhandel. Men samtidig var tanken at det på Sandfjæra skulle kunne etableres bedrifter som kunne utnytte at området ligger nær sjøen. Figur: Utsnitt av forslaget til reguleringsplan. Forslagsstiller fremmet forslag om at Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan detaljhandel tillates. I området for øvrig tillates ikke detaljhandel. I saksframlegget til førstegangsbehandlingen vurderte rådmannen ulike alternativer og konkluderte med følgende forslag: Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan tillates detaljhandel av maritimt relaterte eller lignende varer og tjenester. I området forøvrig tillates ikke detaljhandel. Begrunnelsen for dette var nettopp at Sandfjæra ikke skulle bli konkurrent til handelssenteret i Hommelvik, når det gjelder detaljhandel generelt, men at det skulle kunne åpnes for etablering av noen form for handel med spesialvarer. ARESAM fattet i desember 2012 først vedtak om at detaljhandel kunne tillates, men med unntak av dagligvarer. Men i vedtaket i april 2013 så ble unntaket tatt ut. Planen som ble sendt på høring hadde ordlyd i tråd med utbyggers forslag: Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan detaljhandel tillates. I området for øvrig tillates ikke detaljhandel. Ingen av de som har gitt uttalelse til planforslaget har kommentert dette temaet. Over tid har tilbudet på ulike detaljvarer blitt redusert i det eksisterende handelssenteret i Hommelvik. Målet for kommunen er å få styrket sentrumstilbudet og da bør det ikke etableres tilbud som kan oppfattes som en konkurrent til dagens handelssenter. Etter rådmannens syn kan tilbud på detaljhandel på Sandfjæra bli en konkurrent til det gamle eksisterende og spesielt kompakte handels- og servicesenteret vi har i Hommelvik. Og i tråd med handels- og lokaliseringsanalysens konklusjon, mener rådmannen at det blir viktig å styrke det eksisterende handelssenteret i Hommelvik i konkurranse mot Stjørdal og Sveberg. Det er for få potensielle kunder i Hommelvikområdet til at det vil være plass til et oppdelt handelstilbud. Siden kommunen nå er midt oppe i arbeidet med å revidere sentrumsplanen for Hommelvik, burde en vurdering av hva som bør tillates på Sandfjæra avklares gjennom sentrumsplanen. Men med bakgrunn i utvalgets vedtak fra april, velger rådmannen ikke å innstille på en utsettelse av behandlingen av dette punktet, for å ta spørsmålet inn i behandlingen av sentrumsplanen. Det er utvalget selv som må vurdere hvordan den videre planprosessen skal gå i denne saken.

6 I den foreslåtte planbestemmelsen heter det at detaljhandel kan skje Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2. Uten nærmere bestemmelser tolker rådmannen dette til å bety at inngangen til detaljhandelsbedriftene skal ligge mot området mellom N1 og N2. Planen sier imidlertid foreløpig ikke noe om hvor stort areal som kan avsettes til detaljhandel. For å kunne gjennomføre vurdering av arealbehovet til detaljhandel, har rådmannen hatt kontakt for å få avklart hva utbygger ønsker seg med området. Konklusjonen fra utbygger var følgende: På område N1 tillates detaljhandel i ett plan inntil 1500 m 2. Inntil byggelinje mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan tillates detaljhandel inntil 500m 2 på område N2. Forretningsvirksomhet som forhandler plasskrevende varegrupper (for eksempel motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast, hagesentre) kan tillates innenfor område N1 og N2. Dette vil bety at innenfor N1 er det plass til å etablere en normalt stor dagligvarebutikk, samt kanskje noen småbutikker. Bestemmelsene sier da ikke noe om inngangen skal være mot mellomrommet mellom N1 og N2. Det vil si at inngangen i tilfelle kan legges mot øst. I tillegg kan det etableres detaljhandel i området N2 på maksimalt 500 m 2, men denne må ha inngangen mot mellomrommet mellom N1 og N2. Siste setningen om plasskrevende varegrupper er den samme som står i den overordnede reguleringsplanen for Moan og Sandfjæra. I tillegg til det som er sagt ovenfor, har utbygger i en epost til saksbehandler argumentert blant annet med at For at Hommelvik Sjøside fortsatt skal kunne utvikle området med bygging av leiligheter, vil vi i framtiden være helt avhengige av at det kan etableres en dagligvarehandel på området. Det er helt urimelig og tro og tenke seg at det kan bygges 400 leiligheter uten at beboerne i det minste kan kjøpe seg melk og brød uten å må benytte bil for innkjøpene. Malvik kommune har pålagt utbygger å tenke miljøriktig mht bl.a. energitilførsel. Det bør være en selvfølge at kommunen da også legger til rette for en miljøriktig utbygging som reduserer bilbruk ned til et minimum. I tillegg argumenteres det for at dette også er viktig for trafikksikkerheten rundt Hommelvik skole. Som kommentar til dette vil rådmannen si at det hele tiden, i gjeldende reguleringsplan for området, har vært helt klart at det ikke skulle tillates detaljhandel innenfor planområdet ut over de spesielle varegrupper som var nevnt. I tillegg vil rådmannen også bemerke at hva som er miljøriktig utbygging i dette tilfellet, eventuelt må vurderes i en større samfunnsmessig sammenheng enn bare å se hva som er best for det enkelte utbyggingsområdet. Rådmannen vil også legge til at et forretningsbygg på 1500 m 2 gir plass for en relativt stor dagligvarehandel. Til sammenligning har det eksisterende Trondosbygget i Hommelvik en grunnflate på ca m 2. Utomhusplan: Ut over de planbestemmelsene som er nevnt ovenfor, må det i tillegg tas inn en bestemmelse om utforming av utearealene med parkering, varelevering, osv.. Rådmannen foreslår følgende bestemmelse tatt inn i planen: Utomhusplan: Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak etter plan- og bygningsloven, skal det for uteområder knyttet til arealer for detaljhandel innsendes detaljert og høydesatt utomhusplan i målestokk 1:200/1:500. Det skal dokumenteres et helhetlig program for utforming, materialvalg og farger: markering av innganger og varemottak skilting i henhold til Malvik kommunes retningslinjer

7 utforming av egen avkjørsel til forretningen areal for gående, syklende og kjørende, inkludert parkering grøntanlegg, ramper, trapper og støttemurer areal for avfallshåndtering areal for snøopplag snuareal for varetransport støyskjermingstiltak Rådmannens konklusjon Rådmannen vil helst at spørsmålet om detaljhandel for dette området skal utsettes og avklares gjennom behandlingen av sentrumsplanen for Hommelvik. Med bakgrunn i utvalgets vedtak fra april velger likevel rådmannen å innstille på at detaljhandel godkjennes, men med noe begrensninger i arealet. De foreslåtte endringene i bestemmelsene er ikke av en slik karakter at det er nødvendig å sende plandokumentene på en ny høringsrunde. Da planforslaget bare delvis er i tråd med gjeldende plan for området, skal forslaget til plan sluttbehandles i kommunestyret, jf delegasjonsreglementet. Planforslaget er derfor meldt opp til både utvalget for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) og kommunestyret. Vedtaket fra utvalg ARESAM oversendes med saken for kommunestyrebehandling. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas detaljreguleringsplan for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra på følgende vilkår: Dersom det er planer om å benytte/lagre farlige stoffer, må arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering, jf. Forskrift om håndtering av farlige stoff. For å sikre brann- og redningstjenestens radiokommunikasjon, må det i byggverk uten innvendig radiodekning og hvor det kan bli behov for røykdykking, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at brann- og redningstjenesten kan benytte eget samband. Følgende avsnitt i forslaget til planbestemmelser 3.2 Næringsbebyggelse N1 og N2: Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan detaljhandel tillates. I området for øvrig tillates ikke detaljhandel. byttes ut med følgende tekst: På område N1 tillates detaljhandel i ett plan inntil 1500 m 2. Inntil byggelinje mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan tillates detaljhandel inntil 500m 2 på område N2. Forretningsvirksomhet som forhandler plasskrevende varegrupper (for eksempel motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast, hagesentre) kan tillates innenfor område N1 og N2. Utomhusplan: Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak etter plan- og bygningsloven, skal det for uteområder knyttet til arealer for detaljhandel innsendes detaljert og høydesatt utomhusplan i målestokk 1:200/1:500. Det skal dokumenteres et helhetlig program for utforming, materialvalg og farger: markering av innganger og varemottak

8 skilting i henhold til Malvik kommunes retningslinjer utforming av egen avkjørsel til forretningen areal for gående, syklende og kjørende grøntanlegg, ramper, trapper og støttemurer areal for avfallshåndtering areal for snøopplag snuareal for varetransport støyskjermingstiltak Universell utforming: Planområdet skal tilrettelegges og bygges ut på en slik måte at det gir mulighet for alle mennesker å bruke det på en likestilt måte i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres. Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt. Behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Bernt-Ole Ravlum, (AP), fremmet på vegne av AP og SP følgende tilleggsforslag: Parkering: Parkering langs hovedvegen skiltes som gjesteparkering, eventuelt med tidsbegrensning. Trafikksikkerhet: Det forutsettes at innkjøring til dagligvarebutikk løses på best mulig måte, i henhold til trafikksikkerheten i området. Votering: Tilleggsforslaget fra Bernt-Ole Ravlum vedtatt mot 1 stemme. Fredrik Øvergård, V, stemte mot. Rådmannens innstilling ble satt opp mot rådmannens innstilling med tilleggsforslag: Vedtatt mot 1 stemme, Fredrik Øvergård, V, stemte imot. Protokolltilførsel fra Fredrik Øvergård, V. Rådmann har i samarbeid med utbygger forhandlet frem et detaljering for «N1, N2 og endring av B2-3,4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra» som undertegnede kan stå inne for. Undertegnede var da beredt til å stemme for innstillingen fra Rådmann, slik den ble fremlagt. Undertegnede oppfatter tilleggsforslaget ifra AP og SP som uryddig, unødvendig og for detaljert til å ta inn i plandokumentet og stemte i mot dette. Utvalget valgte å lege seg på en avstemmingsrekkefølge som ville tvunget frem en enstemmighet om innstilling med tilleggsforslag det ikke var grunnlag for om undertegnede stemte for. Undertegnede føler at det er grenser for hvor ekstremt detaljert en detaljreguleringsplan kan tillate seg å være og ønsker med denne kommentaren å gi et tydelig signal om min motstand til dette. Innstilling til kommunestyret i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

9 Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas detaljreguleringsplan for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra på følgende vilkår: Dersom det er planer om å benytte/lagre farlige stoffer, må arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering, jf. Forskrift om håndtering av farlige stoff. For å sikre brann- og redningstjenestens radiokommunikasjon, må det i byggverk uten innvendig radiodekning og hvor det kan bli behov for røykdykking, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at brann- og redningstjenesten kan benytte eget samband. Følgende avsnitt i forslaget til planbestemmelser 3.2 Næringsbebyggelse N1 og N2: Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan detaljhandel tillates. I området for øvrig tillates ikke detaljhandel. byttes ut med følgende tekst: På område N1 tillates detaljhandel i ett plan inntil 1500 m 2. Inntil byggelinje mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan tillates detaljhandel inntil 500m 2 på område N2. Forretningsvirksomhet som forhandler plasskrevende varegrupper (for eksempel motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast, hagesentre) kan tillates innenfor område N1 og N2. Utomhusplan: Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak etter plan- og bygningsloven, skal det for uteområder knyttet til arealer for detaljhandel innsendes detaljert og høydesatt utomhusplan i målestokk 1:200/1:500. Det skal dokumenteres et helhetlig program for utforming, materialvalg og farger: markering av innganger og varemottak skilting i henhold til Malvik kommunes retningslinjer utforming av egen avkjørsel til forretningen areal for gående, syklende og kjørende grøntanlegg, ramper, trapper og støttemurer areal for avfallshåndtering areal for snøopplag snuareal for varetransport støyskjermingstiltak Universell utforming: Planområdet skal tilrettelegges og bygges ut på en slik måte at det gir mulighet for alle mennesker å bruke det på en likestilt måte i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres. Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt. Vedtatt tillegg: Parkering: Parkering langs hovedvegen skiltes som gjesteparkering, eventuelt med tidsbegrensning.

10 Trafikksikkerhet: Det forutsettes at innkjøring til dagligvarebutikk løses på best mulig måte, i henhold til trafikksikkerheten i området. Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas detaljreguleringsplan for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra på følgende vilkår: Dersom det er planer om å benytte/lagre farlige stoffer, må arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering, jf. Forskrift om håndtering av farlige stoff. For å sikre brann- og redningstjenestens radiokommunikasjon, må det i byggverk uten innvendig radiodekning og hvor det kan bli behov for røykdykking, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at brann- og redningstjenesten kan benytte eget samband. Følgende avsnitt i forslaget til planbestemmelser 3.2 Næringsbebyggelse N1 og N2: Inntil byggegrensen mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan detaljhandel tillates. I området for øvrig tillates ikke detaljhandel. byttes ut med følgende tekst: På område N1 tillates detaljhandel i ett plan inntil 1500 m 2. Inntil byggelinje mot formålsgrensen mellom N1 og N2 kan tillates detaljhandel inntil 500m 2 på område N2. Forretningsvirksomhet som forhandler plasskrevende varegrupper (for eksempel motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast, hagesentre) kan tillates innenfor område N1 og N2. Utomhusplan: Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak etter plan- og bygningsloven, skal det for uteområder knyttet til arealer for detaljhandel innsendes detaljert og høydesatt utomhusplan i målestokk 1:200/1:500. Det skal dokumenteres et helhetlig program for utforming, materialvalg og farger: markering av innganger og varemottak skilting i henhold til Malvik kommunes retningslinjer utforming av egen avkjørsel til forretningen areal for gående, syklende og kjørende grøntanlegg, ramper, trapper og støttemurer areal for avfallshåndtering areal for snøopplag snuareal for varetransport støyskjermingstiltak Universell utforming: Planområdet skal tilrettelegges og bygges ut på en slik måte at det gir mulighet for alle mennesker å bruke det på en likestilt måte i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

11 Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres. Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt. Vedtatt tillegg: Parkering: Parkering langs hovedvegen skiltes som gjesteparkering, eventuelt med tidsbegrensning. Trafikksikkerhet: Det forutsettes at innkjøring til dagligvarebutikk løses på best mulig måte, i henhold til trafikksikkerheten i området.

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer