Nasjonalparkkommune - Bruk av verneområde som ein strategisk verdi i nærings- og samfunnsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalparkkommune - Bruk av verneområde som ein strategisk verdi i nærings- og samfunnsutvikling"

Transkript

1 Nasjonalparkkommune Bruk av verneområde som ein strategisk verdi i nærings og samfunnsutvikling Forslag til handlingsprogram Regionkontoret for NordGudbrandsdal 22. desember 2009

2 Føreord Denne rapporten er utarbeidd av Regionkontoret for NordGudbrandsdal som eit innspel til eit handlingsprogram for dei kommunane som er blitt tildelt status som nasjonalparkkommune av Direktoratet for naturforvaltning (DN). Otta, den 22. desember 2009 Ole Aasaaren regionsjef

3 Innhald Føreord...2 Innhald Innleiing Nasjonalparkkommunane mål og organisering Mål for samarbeidet Styringsgruppa Utdjuping og avgrensing Kva forstår vi med omgrepet nasjonalparkkommune? Nasjonal politikk Kva vil vi? Kva gjer vi? Handlingsprogram Strategiske satsingsområde Direktoratet for naturforvaltning Marknadstiltak Program for merkevarebygging Internettportal Nasjonalparkkonferansen Standardisering Profileringsprogram Skilting og informasjon Mal for natur/kulturstigar, SMS/mobilguiding Lokal tilrettelegging Natur og kulturstigar Aktivitetar Mat og gardsturisme Kompetanse og identitet Næringsliv Skule Bibliotek Innbyggarane

4 1 Innleiing Stortinget vedtok gjennom behandling av (St.meld. nr. 62 ( ) Ny landsplan for nye nasjonalparkar og større verneområde. Landsplanen førte til eit omfattande vern i mange distriktskommunar, og ein medfølgjande debatt om kva for konsekvensar og moglegheiter dette gav for lokalsamfunna. Gjennom den såkalla Fjellteksten (del av St.prp.nr 65 ( ), la regjeringa Stortinget overordna rammer for berekraftig bruk av verneområda, og la vekt på at verneområda har kvalitetar som kan bidra til verdiskapinga i samfunnet. Som følgje av dette og ein større debatt om temaet som har gått over fleire år er det teke ulike initiativ for ta i bruk verneområda og like gjerne areala utanfor verneområda til næringsutvikling og verdiskaping. Vi kan her stutt nemne prosjekt som Nasjonalparkriket i Nord Gudbrandsdalen og Verdiskapingsprogrammet for naturarven. I den politiske plattformen for regjeringa (Soria Moria II) heiter det: Regjeringen vil videreutvikle Norge som reiselivsdestinasjon, med basis i Norges natur og kulturressurser. Ivaretakelse av disse ressursene er en forutsetning for en positiv utvikling av reiselivsnæringen i framtiden. Reiselivsnæringen må derfor sees i sammenheng med andre viktige politikkområder som kultur, landbruk, samferdsel og distriktspolitikk., og videreutvikle den nasjonale reiselivsstrategien bygget på nærhet til natur og norsk kultur som ivaretar satsingen på grønt reiseliv og reiselivsnæringen som distriktsnæring Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i tråd med denne tenkinga no etablert to nye omgrep. Ved å oppfylle visse kriterium kan kommunar og tettstader få tildelt status som anten: nasjonalparklandsby nasjonalparkkommune. 5 tettstadar er tildelt status som nasjonalparklandsby, og dei har danna eit eige nettverk som arbeider med å utvikle bruken av statusen. Denne rapporten gjev innspel til eit handlingsprogram for bruk av statusen som nasjonalparkkommune i nærings og samfunnsutvikling, og bruken av nasjonalparkane som merkevare

5 2 Nasjonalparkkommunane mål og organisering DN har satt følgjande kriterium for å bli tildelt status som Nasjonalparkkommune : Kriterier: Minimum 30 % av kommunens areal eller minst 300 km 2 vernet som nasjonalpark, eller hele nasjonalparker innen kommunen. Kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid angående nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at kommunen har et autorisert nasjonalparksenter. (www.dirnat.no) Direktoratet for Naturforvaltning har invitert 85 kommuner til å søke om status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Følgjande kommunar har fått tildelt status som nasjonalparkkommune: 1. Dovre kommune 2. Engerdal kommune 3. Folldal kommune 4. Gausdal kommune 5. Hol kommune 6. Lesja kommune 7. Lierne kommune 8. Lom kommune 9. Luster kommune 10. Midtre Gauldal kommune 11. Målselv kommune (www.dirnat.no) 12. Nordreisa kommune 13. Odda kommune 14. Oppdal kommune 15. Rana kommune 16. Røyrvik kommune 17. Saltdal kommune 18. Skjåk kommune 19. Snåsa kommune 20. Stryn kommune 21. Sunndal kommune 22. Tinn kommune 23. Vardø kommune 24. Vadsø kommune 25. Vinje kommune 26. Nore og Uvdal kommune 27. Vågå kommune 28. Norddal kommune 29. Rauma kommune 30. Sørfold kommune 31. Sel kommune (Nasjonalparklandsbyane ligg her: Lom, Hol, Jondal, Nordreisa, Tolga) 2.1 Mål for samarbeidet Nasjonalparkkommunane representerer eit eige nettverk, og på Nasjonalparkkommunekonferansen på Otta i mars 2009 vart det inngått ei avtale mellom 27 av kommunane om å gjennomføre eit forprosjekt med følgjande målsetting: Målet med samarbeidet er å utvikle statusen som nasjonalparkkommune til en merkevare med felles innhold. Samarbeidet skal omfatte fellestiltak som kvalitetskriterier, skilting, grafisk profil, samt felles innspill overfor sentrale myndigheter, eksempelvis i forhold til skilting langs hovedveg. Politisk arbeid i forhold til rammebetingelser for bruk og forvaltning av nasjonalparkene er i utgangspunktet ikke tenkt som en del av samarbeidet. 2.2 Styringsgruppa Det er vald ei styringsgruppe for arbeidet: Arne Vinje, Vinje kommune leder Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa John Karlsen, Nordreisa Bengt Fasteraune, Dovre

6 Eva Tørhaug, Folldal En representant fra DN med observatørstatus Innspel til handlingsprogram 2010 Regionkontoret for NordGudbrandsdal er sekretariat for forprosjektet. 3. Utdjuping og avgrensing 3.1 Kva forstår vi med omgrepet nasjonalparkkommune? Ord er lada med verdiar, symbolikk og identitet som gjev rom for fortolking og vekting av omgrep i ulike retningar. Når vi skal fortolke omgrepet nasjonalparkkommune må ein ta utgangspunkt i kriteria som er sett for tildeling av statusen. Kriteria er likevel mangelfulle, så det er behov for å knyte omgrepet til andre verdisett i samfunnet. Kommunane har søkt om tildeling for å oppnå ein status som nasjonalparkkommune, og i dette ligg det ei forventing om at dette vil føre noko positivt med seg. Den grunnleggande fortolkinga blir derfor at det å vera nasjonalparkkommune er verdifullt for dei kommunane det gjeld. Nasjonalparkkommune er samansett av orda nasjonalpark og kommune. Kva for assosiasjonar og verdioppfatting folk dannar seg rundt desse orda vil nok variere mykje. Vårt utgangspunkt må vera at nasjonalpark er noko mange oppfattar som verdifullt, storslagent og attraktivt. Mange bør i denne samanhengen oppfattast som ein marknad. Ordet kommune bør i denne samanhengen bety både eit geografisk område og eit lokalsamfunn. Vidare bør ein leggje til grunn at dette er lokalsamfunn som ser positive verdiar i det å eige ein nasjonalpark. Med ei slik tilnærming kan vi fortolke omgrepet nasjonalparkkommune som eit geografisk område eller eit lokalsamfunn som har særlege kvalitetar som ein marknad etterspør fordi det ligg større areal med nasjonalpark(ar) i kommunen sitt område. Det er viktig å fastslå at det er nasjonalparkane som er merkevara, medan nasjonalparkkommunane representerer eit nettverk for kompetanse og utvikling av merkevara. 3.2 Nasjonal politikk Regjeringa har i 2007 utarbeidd ein nasjonal reiselivstrategi der det m.a. heiter: Regjeringen vil iverksette en gjennomgang med utvalgte kommuner for å se på mulighetene for å bruke nasjonalparker og eventuelt andre områder vernet etter naturvernloven i reiselivssammenheng. Det er ønskelig å bygge på arbeid som allerede er i gang, og det vil være aktuelt med pilotprosjekter. Arbeidet skal gjennomføres i et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Landbruks og matdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet og Nærings og handelsdepartementet. Direktoratet for naturforvaltning har nylig sendt ut invitasjon til kommuner som berøres av nasjonalparker om at de kan søke om status som nasjonalparkkommune. Det skal også settes i gang et pilotprosjekt med såkalte nasjonalparklandsbyer. Nasjonalparkkommuner og landsbyer vil få tildelt en varemerkebeskyttet logo som kan benyttes i markedsføring av områdene. DN har gått bort frå varemerkeverna. Logoen kan brukast fritt for kommunar med nasjonalparkkommunestatus

7 3.3 Kva vil vi? 31 kommunar er tildelt status som nasjonalparkkommune. Dette er kommunar av ulik storleik og med ulikt næringsliv, infrastruktur og kultur. I kva grad den enkelte kommune ønskjer å vektlegge sin status som nasjonalparkkommune i sitt utviklingsarbeid vil derfor venteleg variere. Eit anna forhold er at det kan vera andre verdiar ved eit lokalsamfunn som står fram like mykje eller meir enn statusen som nasjonalparkkommune, og det blir såleis noko opp til den enkelte kommune å lage sin eigen profil. Det er likevel uttrykt ein felles vilje til å utvikle omgrepet nasjonalparkkommune vidare, og gje dette eit innhald ved at 27 kommunar ha slutta seg til forprosjektet. Drøftingar i styringsgruppa har konkludert med ein skal satse meir enn berre på tilrettelegging rundt nasjonalparkane. Viktige stikkord i utviklingsarbeidet er reiseliv, identitet, kompetansebygging, natur og kultur. Styringsgruppa meiner vidare at det ikkje er nødvendig med noko omfattande grenseoppgang mellom DN sine to ulike satsingar. Begge satsingane vil måtte være lokalsamfunnsutvikling i vidare forstand. Kor langt ein ønskjer å gå i denne retninga er også opp til den enkelte kommune. Styringsgruppa har meint at det er for ambisiøst å la nasjonalparkkommunen bli eit hovudpremiss for kommunane si omdømmebygging, men at satsinga likevel skal ha eit nivå som gjer det interessant å delta. Styringsgruppa er og av den klåre oppfatting at Direktoratet for naturforvaltning må ta sitt ansvar i denne prosessen, og at det i tillegg må utviklast eit samarbeid med Innovasjon Norge. 3.4 Kva gjer vi? Kommunane i nettverket har vist vilje til å gå vidare med satsinga på nasjonalparkkommunen. Det er derfor viktig å få på plass følgjande 1. Eit handlingsprogram i fyrste runde for 2010, men og for seinare år. 2. Ei varig samarbeidsavtale

8 4. Handlingsprogram 4.1 Strategiske satsingsområde Handlingsprogrammet gjev ei framstilling av kva for strategiar og tiltak ein vil bruke i utviklinga av nasjonalparkane som merkevare. Styringsgruppa meiner at nasjonalparkkommunen både skal representere merkevarebygging og eit nettverk for kompetanse og utvikling. I handlingsprogrammet må ein også prøve å sondre mellom felles tiltak i nettverket og tiltak som må gjennomførast regionalt eller lokalt. Det blir føreslege tiltak innanfor følgjande strategiske satsingsområde: Marknad Standardisering Lokale tiltak Kompetanse og identitet Direktoratet for naturforvaltning Forvaltning og bruk av verneområda i Norge har i mange år vore eit lite prioritert satsingsområde. Dei siste 10 åra har dette snudd på fleire vis: 1. Talet på verneområde har auka vesentleg. 2. Midlar til forvaltning, oppsyn og skjøtsel har auka vesentleg. 3. Det er nedfelt nasjonale målsettingar om utvikling av verneområda som merkevare og reisemål. Det er framleis slik at pkt 3 er eit lite prioritert område. Ein meiner derfor at DN må ta eit overordna ansvar og bli tilført midlar og kompetanse for å realisere denne nasjonale politiske målsettinga. DN får eit overordna ansvar for å gjennomføre ei nasjonal reiselivsatsing i og rundt nasjonalparkane og andre større verneområde. MD, NHD, DN , MD, NHD 4.2 Marknadstiltak Program for merkevarebygging Pr. i dag er Nasjonalparkkommune berre knytt til bruken av ein logo, utan noko nærare strategi for korleis ein skal utnytte dette i ein marknad. Det bør lagast eit program som gjer det mogleg for næringslivet å ta i bruk varemerket. Eit slik program må bygge på at det er nasjonalparkane som er merkevara, og ikkje kommunane

9 Dette kan gjerast gjennom ulike former for akkreditering, som t.d. Nasjonalparkpartner, Nasjonalparkvertskap, Nasjonalparkguide osb., og ved ei tyngre satsing på marknadsføring (nationalparksnorway) tilsvarande t.d. visitnorway og fjordnorway. Det blir etablert eit nasjonalt program for merkevarebygging rundt nasjonalparkane i landet. Sekretariatet, MD, NHD, DN, Innovasjon Norge , MD, NHD Internettportal Reiseplanlegging og booking skjer i dag mest gjennom bruk av internettet. Det kan såleis vera riktig å opprette ein internettportal med utgangspunkt i nasjonalpark og nasjonalparkkommune. Dette bør vera på eit nivå der ein gjev omtale av ulike område, og linkar til regionale og lokale sider med bookingtenester osb. (Jf. t.d. SørAfrika: ) Det blir etablert ein internettportal med utgangspunkt i varemerket. DN er i arbeid med nye internettsider. Under desse sidene vil det verta oppretta eigne sider for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar. Sekretariatet, DN, Innovasjon Norge , DN, Innovasjon Norge, næringslivet 4.3 Nasjonalparkkonferansen Nasjonalparkkommunekonferansen er ein viktig møtestad for næringsdrivande, politikarar og forvaltning for utvikling av nasjonalparkane i reiselivssamanheng. Nasjonalparkkonferansen kan også ha workshops for erfaringsutveksling på dette feltet. Nasjonalparkkommunekonferansen blir etablert som eit årleg arrangement. Rullere arrangør, sekretariatet. Sjølvkostnad Sjølvfinansierande, tilskott

10 4.4 Standardisering Innspel til handlingsprogram Profileringsprogram I effektiv merkevarebygging må ein legge til grunn at det blir utvikla eit grafisk profileringsprogram som kan identifisere dei kvalitetar og særpreg ein ønskjer å marknadsføre. Eit grafisk profileringsprogram må ha appell i marknaden, og vera fleksibelt i.f.t. å kunne brukast av akkrediterte partar og i ulike samanhengar. Profileringsprogrammet må bygge på vesentlege naturelement i verneområda og samordnast med DN si Profilhandbok for nasjonalparkkommunane. Det blir utvikla eit grafisk profileringsprogram. Sekretariatet / DN gjennom innhenting av tilbod frå aktuelle firma , Innovasjon Norge, DN Skilting og informasjon DN har utarbeidd mal for informasjonsskilt for nasjonalpark og verneområde. Vegdirektoratet / Statens Vegvesen har utarbeidd trafikkskilt for skilting frå veg mot verna område, Naturfredet område. Likevel er skilting til og informasjon om nasjonalparkane og verneområda mange stadar mangelfull og tilfeldig. Det er behov for ei nasjonal satsing på dette i samarbeid med forvaltningsmyndigheita og lokale aktørar. Skilting til og informasjon om nasjonalparkane og andre verneområde. Sekretariatet / DN gjennom innhenting av tilbod frå aktuelle firma , DN Mal for natur/kulturstigar, SMS/mobilguiding Godt tilrettelagde og lett tilgjengelege natur og kulturstigar er attraktive stoppestadar for turistar. For å lette planleggings og etableringsfasa for slike prosjekt, samt og gje slike anlegg ein felles profil, bør det utviklast ein mal for natur og kulturstigar. Ny teknologi innanfor IKT gjer at natur og kulturstigar kan innehalde ulike former for formidling. Det blir laga ein mal for natur og kulturstigar. Sekretariatet og DN ,

11 DN Innspel til handlingsprogram Lokal tilrettelegging Natur og kulturstigar Godt tilrettelagde og lett tilgjengelege natur og kulturstigar er attraktive stoppestadar for turistar. Slike må vera av god kvalitet når det gjeld fysisk tilrettelegging, og ha eit innhald som engasjerer. IKT kan nyttast for formidle kunnskap og opplevingar på ein ny måte. Natur og kulturstigar blir etablert lokalt som strategiske stoppunkt. Kommunen, forvaltningsmyndigheita, lokale aktørar Aktivitetar Den moderne turisten etterspør i større grad tilrettelagde opplegg av ulik karakter. Dette kan vera alt frå enkle fotturar, til meir handlingsmetta opplevingar, mat og kulturarrangement. Slike tilbod bør systematiserast og marknadsførast i ein eigen Nasjonalpark kalender. Denne må utarbeidast i to versjonar ein digital og ein på papir. Det blir laga ein eigne lokale / regionale Nasjonalpark kalendarar. Kommunen, forvaltningsmyndigheita Mat og gardsturisme Nasjonalparkkommunane er typiske distriktskommunar der landbruket er ei viktig næring. Lokal foredling av råvarer frå landbruket aukar verdiskapinga i distriktet. Å synleggjere ei satsing på lokale matprodukt og gardsturisme i tilknyting til nasjonalparkane vil bidra til å gje varemerket ein heilskapleg profil, og samstundes marknadsføre lokale produkt. Lokale matprodusentar og aktørar innan gardsturisme blir invitert til samarbeid med profilering og marknadsføring. Kommunen

12 Innspel til handlingsprogram

13 4.6 Kompetanse og identitet Næringsliv Næringsdrivande og deira bedrifter er i stor grad det andletet som besøkande til eit område møter. Viss ein ønskjer å marknadsføre eit område med vekt på særlege verdiar og kvalitetar må næringslivet blir involvert og få den naudsynte kompetanse for å byggje ein profil og ein identitet. Vidare kan deltaking i kompetansehevande tiltak bli gjort til vilkår for akkreditering. Det blir laga eit program for kompetanseheving innan næringslivet. Kommunen / forvaltningsmyndigheita / Innovasjon Norge Skule Det er eit mål for skuleverket å formidle kunnskap om og identitet til samfunnet. Dette gjeld både nasjonale og lokale verdiar, og i ein bruk/vernsamanheng kan dette skje på ein god og integrert måte. Det derfor viktig få etablert arrangement og valfag i skuleverket som er knytt til ei satsing på nasjonalparkkommunen. Det er eit mål å både auke kunnskapen om verneverdiane og oppmuntre til entreprenørskap i nasjonalparkkommunen. Det blir utvikla undervisningsopplegg for ulike klassesteg der oppleving og læring i og rundt verneområda står i fokus. Kommunen, skuleverket, forvaltningsmyndigheita Bibliotek Biblioteka er viktig kunnskapsskjelder og formidlarar. Gjennom nasjonalparkkommunen kan biblioteka få ein eigen profil, bidra til kompetansebygging i lokalsamfunnet og ha temadagar o.l. som byggjer på verdiane knytt til verneområda og samfunnet rundt. Det blir etablert eigne nasjonalparkbibliotek i kommunane. Kommunen, biblioteka, forvaltningsmyndigheita

14 4.6.4 Innbyggarane Viss ikkje innbyggarane i kommunen har eit forhold til både verneområda og nasjonalparkkommunen blir dette lett ei byråkratisk satsing. Det er derfor viktig å formidle informasjon og ha arrangement retta mot lokalsamfunnet. Dette kan skje gjennom flygeblad, internett, og gjennom ulike lokalt arrangerte turar og turmålopplegg og kulturarrangement. Det blir laga eit program med lokale arrangement i nasjonalparkkommunen. Kommunen, forvaltningsmyndigheita

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1 ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 1 Innhold: Side 1. Regionrådslederen har ordet...3 2. Regionsjefen har ordet...5 3. Kommunereformen...7 4. Ledere i Ungdommens Regionråd har ordet...8 5. Satsingsområder

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

13 OKT 2009. Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer

13 OKT 2009. Fylkeskommunane. Programkategori. Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk - Førebels rammer -- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Fylkeskommunane Dykkar ref Vår ref Dato 09/50-1 JEA 13 OKT 2009 Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2010 - Regional og dlistriktspolitikk

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 Utkast Planprogram Innhold Forord... 3 1 Planprogram... 4 2 Bakgrunn for kommunedelplanen... 4 3 Føringar og referansar for planarbeidet... 4 3.1 Nasjonale

Detaljer

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen VF-rapport 7/05 VESTLANDSFORSKING Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen Torunn Grut, Hogne Sataøen, Carlo

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Reinheimen - skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Behandla i Kontaktutvalet for Reinheimen 13.12.2010 Forord Forvaltningsstyresmakta (FM) og (SNO) gjennomfører årleg ein bestillingsdialog

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn?

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Arbeidsrapport nr. 200 Jørgen Amdam og Geir Tangen Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Kartlegging av lokale forskings- og utviklingsbehov VOLDA 2006 Prosjekttittel Prosjektleiar Finansiering Medforfattar

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Seljord kommune Møteinnkalling Til medlemene i Kommunestyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Møtestad: Eva Bull Holtes Museum Dato: 10.06.2010 Tid: 18:00 Dersom

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Bustad, bumiljø og lokale planprosessar

Bustad, bumiljø og lokale planprosessar Notat 18/2004 Sveinung Dimmen Bustad, bumiljø og lokale planprosessar VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Sveinung Dimmen Høgskulen i Volda 0805-8075 Sveinung Dimmen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer