Krav til digitale leveranser i plan, anlegg og driftsfasen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til digitale leveranser i plan, anlegg og driftsfasen"

Transkript

1 (videreføring av iprof) Krav til digitale leveranser i plan, anlegg og driftsfasen Vedlegg til kontrakter med rådgiver og entreprenør Ver. høringsutkast ENDRINGER I KONTRAKTER - HOVED MÅLSETNINGER: Rådgiver: - levere digitalt arbeidsgrunnlag (digitale plandata) med web basert grafisk grensesnitt til anbud- og anleggsfase - overlevere prosjekteringsgrunnlaget til oppdragsgiver - oppgradere som planlagt til som bygget (oppfølgning i anleggsfase) Entreprenør: - tilgang til digital arbeidsgrunnlag med WEB grensesnitt i anleggsfase o stikningsgrunnlag o digitale tegninger - utveksle digital dokumentasjon o alle innmålinger ifm geometrisk kvalitetskontroll, som bygget dokumentasjon og mengdeberegning leveres fortløpende til oppdragsgiver o andre digitale dokumenter (PDF) - FDV, referater, rapportering osv (dette er ikke nærmere spesifisert i denne omgang) Vedlegg til kontrakter: slå sammen i ett format Stikningsmodell og 3D vegmodell alle 2D og 3D geometriske elementer skal DAKAT- temakodes i planfase (krav til egenskaper dempes - tas i neste versjon) sist oppdatert 3D vegmodell i anleggsfase får status som bygget iht NVDB standard/krav Prinsippet: (3D vegmodell)+(planendring)+(avvik/geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell (2D vegmodell)+(høydeinnpass fra geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell endre fokus fra tegningsproduksjon til digital leveranse (TA, VA, konstruksjoner, veg, osv bl.a. slutt med koordinat tabeller) o i denne omgang ønsker vi å legge vekt på geometri, krav til egenskaper dempes (planfase trenger mer tid?) utveksling og tilgang til plandata forenkles gjennom WEB basert grafisk grensesnitt

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Generelle krav til digitale leveranse av vegmodell i plan, anlegg og driftsfase Prinsipielle krav til en Vegmodell Vegmodellflyt Vegmodell typer og formater Geometrisk kvalitet Temakoder og egenskaper Katalogstruktur og filnavn Krav til innhold i vegmodell Planfase - krav til som planlagt vegmodell Vegmodeller fra planfase Grafisk grensesnitt for stikningsdata og tegninger i anleggsfase Oppfølging i anleggsfase Vegmodell til anbudsfase Overlevering av prosjekteringsgrunnlag Anleggsfase - krav til som bygget vegmodell Vegmodell typer i anleggsfase Distribuering av plandata Overlevering av innmålinger Geometrisk kvalitetskrav og dokumentasjon Behandling av geometrisk avvik Driftsfase - krav til vegmodell Begrepsforklaring

3 1. Generelle krav til digitale leveranse av vegmodell i plan, anlegg og driftsfase En felles digital vegmodell skal beskrive objektenes 3D geometri, egenskaper og geografisk plassering i et åpent format (godkjente formater). Modellen skal ivareta dataflyt fra tidlig planlegging gjennom anlegg til og med drift og vedlikehold. Vegmodell skal bestå av 3D objekter og temaer i følgende fagområder: - veg - tekniske anlegg (VA/EL/TELE) - konstruksjoner (bruer, tunneler, kulverter, murer osv ) 1.1 Prinsipielle krav til en Vegmodell Generelle krav til innholdet i vegmodellen er nærmere beskrevet i 1.7. Imidlertid må det presiseres at for ulike konstruksjoner som inngår i 3D vegmodellen er en forutsetning at hele prosjekteringsgrunnlaget for de ulike konstruksjonstyper er med slik at en oppnår entydig geometrisk utforming av konstruksjonstypene. 1.2 Vegmodellflyt I planfase utarbeides som planlagt vegmodell. Vegmodellen oppgraderes til som bygget i løpet av anleggsfase etter følgende prinsipp: (3D vegmodell)+(planendring)+(avvik/geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell (2D vegmodell)+(høydeinnpass fra geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell Vegmodell med som bygget status overleveres til driftsfase (NVDB). I driftsfase skal vegmodellen kontinuerlig oppdateres i samsvar med endringer. Kravet til vegmodellflyt skal forankres i prosjektorganisasjon og kvalitetssystemer hos rådgiver, entreprenør og byggherre. 1.3 Vegmodell typer og formater Vegmodellen skal brukes som arbeidsgrunnlaget i plan, anlegg og driftsfase. Formatet skal ivareta objektets geometrisk utforming (flater/linjer/punkter) med tilhørende egenskaper. Det skal utarbeides og behandles følgende vegmodeller: - 3D vegmodell i LandXML (vi foreslår at LandXML brukes som standard format). Senere versjoner kan åpne for bruk av andre formater i tillegg dersom det er behov for det som IFC, SOSI, GML etc.). For eksempel kan geometrisk utforming i et åpent format (LandXML) være beskrevet med følgende primærdata: 1. Referanselinje (horisontalkurvatur med linjepålegg). 2. Tverrprofiler (flate- og lagbeskrivelser) - Stikningsmodell i klassisk (eksisterende) formater (VIPS/TIT/NYL/KOF). Denne vegmodellen vil brukes av dagens anleggsprogrammer i en overgangfase. Derved sikres en gradvis overgang til en felles 3D vegmodell i et åpent format og teste den mot klassiske formater. 3

4 1.4 Geometrisk kvalitet Objektets geometrisk utforming (flater, linjer, punkter) skal prosjekteres og leveres i gjeldende koordinatsystem (alle geodata skal ha eksplisitt oppgitt datum) 3D vegmodell skal ha en geometrisk nøyaktighet for å bruke den som arbeidsgrunnlag i anleggsfase uten øvrig tilleggsinformasjon. 1.5 Temakoder og egenskaper Objektets geometriske elementer (flate, linje, punkt) og egenskaper i plan, anlegg og driftsfase skal DAKAT-kodes. Tilgang til DAKAT temakodebibliotek sikres av oppdragsgiver. Vi mener at kravet til egenskaper må dempes (vurderes i høringsrunde). 1.6 Katalogstruktur og filnavn Katalogstruktur og filnavn skal leveres i henhold til retningslinjer fra PROF. \Tegninger \Terreng \Vegmodeller - digitale tegninger - terrengdata (TMOD) - vips, linjer, punkter 4

5 1.7 Krav til innhold i vegmodell 3D geometrisk utforming (flater, linjer, punkter) skal prosjekteres og leveres i gjeldende koordinatsystem Alle prosjekterte og utførte objekter skal leveres med riktige DAKAT tema- og egenskapskoder i henhold til NVDB standard Geometriske utforming (geografisk festet verdier) Tema Objekt Geometriske egenskaper Flate (F) Linje (L) Punkt (P) 3D/2D Beskrivelse Egenskaper Geometri generell 3D objekt Meterieltype, Belegingstype, Vegetasjonstype, Massetype, Navn (P.nr.), Funksjon...osv F/L/P 3D Punkt-punkt på lilnje, punkt på flate, selvstendig punkt Linje- brytningslinjer, avgrensningslinjer, selvstendig linje Flate- retteflater, krummeflater Krav fra drift og vedlikehold Prosjekteringsgrunnlag Eksisterende vegmodell Terrengoverflate Grunnforhold Eksisterende vegoverflater F/L/P 3D Punkt/Linje/Flate Eksisterende egenskaper Eksisterende el/tele/va/konstruksjoner VEG Utgravingsprofil (traubunn inklusiv skråning) Jord F 3D gjennomgående brytningslinjer Fjell (event. sammensatt med grøfteprofil) F 3D gjennomgående brytningslinjer Dypsrengning F 3D gjennomgående brytningslinjer Fyllingsprofiler Fyllingsflater (sprengstein/jord) F 3D gjennomgående brytningslinjer Bakkeplaneringsflater (sprengstein/jord) F 3D gjennomgående brytningslinjer Motfyllingsflater (sprengstein/jord) F 3D gjennomgående brytningslinjer Overbygningsprofiler Alle lag F 3D gjennomgående brytningslinjer Vegoverflateprofil Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer Belegningsflater/Materialer (f.eks. asfalt, brustein osv) F 3D avgrensningslinje Vegetasjon/Beplantningsflater F 3D avgrensningslinje Oppmarkningsflater (f.eks. øyer) F 3D avgrensningslinje Leverandør Bruksområde Type materiale osv Vegoverflatelinjer: senterlinje L 3D gjennomgående linjer kjørefeltlinjer L 3D gjennomgående linjer 5

6 Vegoverflateobjekter Kantstein Type L 3D topp-forkant mot kjørebanne Rekkverk Skinne/ror L 3D skinne/rør senter topp Skilt Fundament P 3D senter topp Støyskjerm Fundamet P 3D senter topp Type L 3D senter topp VA - TEKNISKE ANLEGG (alle ledninger skal leveres som 3D objekter i form av 3D linjer og dimensjon) Utgravingsprofil Grøfteprofil (massetype) F 3D gjennomgående brytningslinjer Kum (prosjektert utvendig bunn) P 3D senter Overbygningsprofiler Fundament F 3D gjennomgående brytningslinjer Omfyllingsmasser F 3D gjennomgående brytningslinjer Overvannskum og sandfang : Innløp P 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Utløp P 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Bunn (som bygget innvendig) P 3D senter Topplokk P 3D senter Overvann/Spillvannledninger : Type L 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Vann kummer System punkt P 3D senter Vannledninger (trykkledninger) Type L 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Leverandør Fabrikant Bruksområde Type materiale Kumnavn Type lokk/rist Diameter indre/ytre osv.. EL/TELE - TEKNISKE ANLEGG Utgravingsprofil Grøfteprofil (massetype) F 3D gjennomgående brytningslinjer Kum (prosjektert utvendig bunn) P 3D 2 punkter pr. kum (midten av hver endevegg) Overbygningsprofiler Fundament F 3D gjennomgående brytningslinjer Omfyllingsmasser F 3D gjennomgående brytningslinjer Trekkekummer Bunn (som bygget innvendig) P 3D senter Topplokk P 3D senter Trekkerør/kabel Type L 3D senter og dimensjon Kanaler Type F 3D gjennomgående brytningslinjer Stolper Fundament P 3D senter topp 6

7 KONSTRUKSJONER (krummeflater i tillegg til brytningslinjer leveres med normalprofil og referanselinje) Bruer**) Utgravingsprofil Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer Fundamenter 3D objekt geometri F/L/P 3D gjennomgående brytningslinjer Søyler 3D objekt geometri F 3D gjennomgående brytningslinjer Landkar 3D objekt geometri F 3D gjennomgående brytningslinjer Brudekke Dekker underkant med overhøyder F 3D gjennomgående brytningslinjer Dekker underkant F 3D gjennomgående brytningslinjer Dekker overflate F 3D gjennomgående brytningslinjer Karakteristiske bru objekyer Gesimser, brystninger osv F 3D gjennomgående brytningslinjer Tunnel**) Tunnelprofil Alle konturer F 3D gjennomgående brytningslinjer og normalprofil med referanselinje Sikring Type P/L/F 3D punktdata (bolter)/avgrensningslinjer (sprøytebetong) Utstyr Type P 3D punktdata Leverandør Bruksområde Type materiale osv Andre konstruksjoner (kulvert, murer, vegger, portaler osv) Utgravingsprofil Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer 3D objekt Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer og normalprofil med referanselinje **) for tekniske anlegg og veg se defnisjoner ovenfor 7

8 2. Planfase - krav til som planlagt vegmodell 2.1 Vegmodeller fra planfase Rådgiver skal prosjektere og overlevere vegmodelldata (geometri og egenskaper) i henhold til beskrivelse se eget punkt 1.7 Krav til innhold i vegmodell. Alle planlagte 2D/3D geometriske elementer (flate, linje, punkt) og egenskaper(?) skal temakodes iht NVDB standard. Det skal overleveres følgende digitale plandata til oppdragsgiver: 1. 3D vegmodell i et åpent format (LandXML er anbefalt som standard format, se 1.3). Modellen skal benyttes til kvalitetssikring av plandata (f.eks. 3D visualisering), stikningsgrunnlag i anleggsfase og overlevering av som bygget modell til NVDB. 3D vegmodell i åpent format skal oppfylle de prinsipielle krav til vegmodell (kap 1) og derved oppfylle krav til kvalitet i datagrunnlaget i de ulike fasene. 2. Stikningsmodell i klassisk format - VIPS/TIT/NYL/KOF formater. Modellen vil brukes som stikningsgrunnlag for eksisterende anleggsprogrammer i en overgangsperiode. 3. Digitale tegninger i avtalt med oppdragsgiver format (PDF/DWF) 4. Ferdig utarbeidet WEB basert grafisk grensesnitt for vegmodelldata og digitale tegninger Les punkt Grafisk grensesnitt for stikningsdata og tegninger i anleggsfase Alle 4 punkter må oppfylles ved leveranse fra planfase. 2.2 Grafisk grensesnitt for stikningsdata og tegninger i anleggsfase Oppdragsgiver vil sikre WEB basert tilgang til stikningsdata med tilhørende tegninger i anleggsfase. Tilgang til data vil forenkles gjennom grafisk grensesnitt. WEB basert grafisk grensesnitt skal ha et oversiktlig og lett gjenkjennelig utseende. Fargebruk standarder skal leveres av oppdragsgiver. Grafisk grensesnitt innholdet følgende informasjoner: - relativ link til data/fil - planendringsbeskrivelse - versjonshåndtering Rådgiver vil utarbeide WEB basert grafisk grensesnitt for: 1. Stikningsdata i alle fagområder (veg, konstruksjoner, VA, EL, TELE osv) - Filer med objektets geometri (flater, linjer, punkter) og geografisk plassering linkes relativ til forenklet grafikk av objekter i DWF format. Standard bakgrunn for DWF-fil er svart. 2. Digitale tegninger - Filer med digitale tegninger (DWF/PDF) linkes relativ til tegningslister Vegvesenets standard tegningslister fortrinnsvis utarbeidet i XLS vil suppleres med kolonne for relative linker og konverteres til HTM format. Rådgiver skal vedlikeholde og kvalitetssikre linker i forbindelse med overlevering av planendringer. 8

9 Eksempler for WEB basert grafisk grensesnitt: Tegningsliste Endringsbeskrivelse Stikningsdata linjer 9

10 Stikningsdata vips Stikningsdata EL/TELE Stikningsdata VA, drenering 10

11 Logiske filnavn for grafisk grensesnitt Logiske filnavn for WEB basert grafisk grensesnitt: _A.B Hvor _a.b bokstaver betyr: _ = Fast tegn A = Variabel tekst B = Filformat Brukes kun på grunn av filsortering Kort beskrivelse av innhold (fortrinnsvis dwf/pdf) Eksempler: _k-tliste.htm _k-teliste-endring.htm _tliste.htm _tliste-endring.htm _linjer.dwf _linjer-endring.htm _vips.dwf _vips-endring.htm _VA-drenering.dwf _El-Tele.dwf tegningsliste med linker til digitale tegninger for konstruksjoner siste planendringsbeskrivelse tegningsliste med linker til digitale tegninger for veg siste planendringsbeskrivelse stikningsdata i form av linker til TIT/NYL linjer siste planendringsbeskrivelse linker til vips prosjekter siste planendringsbeskrivelse linker til stikningsdata for VA linker til stikningsdata for EL/TELE 2.3 Oppfølging i anleggsfase Rådgiver skal sikre at 3D vegmodell og Stikningsmodell med tilhørende tegninger alltid til enhver tid inneholder gjeldende data. Rådgiver skal fortløpende implementere alle planendringer, avvik og som bygget innmålinger i vegmodeller og i tegninger. Les punkt Behandling av geometrisk avvik i anleggsfase. Rådgiver har ansvar å kvalitetssikre grafisk grensesnitt (oppdatere linker) ved leveranser av planendringer. I anleggsfase skal rådgiver ha ansvar for å sikre at sist oppdatert 3D vegmodell får som bygget status iht. NVDB standard. Dette skal oppnås ved å koble sammen plandata med entreprenørens innmålinger i forbindelse med geometrisk kvalitetskontroll og avvik dokumentasjon. Prinsippet: (3D vegmodell)+(planendring)+(avvik/geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell (2D vegmodell)+(høydeinnpass fra geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell 2.4 Vegmodell til anbudsfase 3D vegmodell i et åpent format med terrengmodell skal leveres til entreprenøren ifm anbudsfase. Vegmodell data i anbudsfase vil ha redusert kvalitet og den er kun gitt til entreprenørens informasjon. Data i anbudsfase skal ikke brukes som byggedata og benyttes kun på entreprenørens eget ansvar. 11

12 2.5 Overlevering av prosjekteringsgrunnlag Etter avsluttet planfase skal Rådgiver kvalitetssikre og overlevere til oppdragsgiver: - Tegningsgrunnlaget i DWG-format - Prosjekteringsgrunnlaget i henhold til beskrivelse i pkt. 2.1 Vegmodeller fra planfase - Terrengmodell - Generelle prosjekteringsparametre, som er av betydning for en presis beskrivelse av vegmodellen i de ulike fasene (plan, anlegg og drift). Eksempel på prosjekteringsparametre kan være dimensjonerende fart (Vdim), trafikkmengde (ÅDT), stamvegstandard, dimensjonerende kjøretøy osv. Oppdragsgiver skal arkivere og sikre tilgang til prosjekteringsgrunnlaget. 3. Anleggsfase - krav til som bygget vegmodell Det skal brukes og behandles følgende vegmodeller i anleggsfasen: - 3D vegmodell i et åpent format (LandXML er anbefalt som standard format, se 1.3) - Stikningsmodell i klassisk format - VIPS/TIT/NYL/KOF formater Oppdragsgiver vil sikre at modeller skal oppdateres fortløpende. 3.1 Vegmodell typer i anleggsfase 1. 3D vegmodell i LandXML format. Modellen skal brukes som stikningsgrunnlag i anleggsfase. Byggherre skal sikre at 3D vegmodell oppgraderes fra som planlagt til som bygget iht NVDB standard i løpet av anleggsfase. Etter anleggsfase skal 3D Vegmodellen overleveres til NVDB. 2. Stikningsmodell i klassiske (eksisterende) formater Modellen skal brukes i en overgangsperiode som stikningsgrunnlag for eksisterende anleggsprogrammer. Stikningsmodell vil leveres til entreprenør i følgende formater: - VIPS for flater - TIT/NYL for linjer - KOF for punkter 3.2 Distribuering av plandata Plandata (stikningsgrunnlaget og tegninger) vil distribueres av oppdragsgiver kun digitalt. Oppdragsgiver har ikke ansvar å levere tegninger på papir. Det er entreprenørens ansvar å innhente digitale plandata (stikningsgrunnlaget og tegninger) og sikre intern distribusjon at alt arbeid til enhver tid skjer etter de sist oppdaterte tegninger og stikningsgrunnlaget. Tilgang til digitale plandata forenkles ved hjelp av WEB basert grafisk grensesnitt for entreprenør i anleggsfase. Utsendelse av plandata og plan revisjoner på prosjektets WEB-side vil bli varslet og utsendt pr. e-post til adresse oppgitt av entreprenøren. 12

13 3.3 Overlevering av innmålinger Entreprenøren skal fortløpende overlevere til oppdragsgiver alle innmålinger ifm geometrisk kvalitetskontroll, som bygget dokumentasjon og mengdeberegning. Innmålinger leveres i KOF format med riktige DAKAT temakoder. En KOF-fil skal innholde: 00 kode fritekst med opplysninger hvor, hva som ble innmålt, av hvem, dato innmålinger er målt og målemetode: 11 (Totalstasjon) 18 (tatt fra plan) 05 kode punkt nummer, temakode, x, y, z 09_91 kode start linje 09_99 kode slutt linje Eksempel KOF-linjer 00 Bjørvikaprosjektet - E01 Sørenga 00 Innmåling av trekkekanal kryssende 6320/6420 ved K Snitt F; innstøpte trekkerør (3x110mm) under veier. 00 Snitt E; innstøpte trekkerør (2x160mm) langs Målinger utført av AF Spesialprosjekt den Målemetode Fil exporterad från GEO E E F F F F Eksempel KOF-punkter 00 Bjørvikaprosjektet - E01 Sørenga 00 Nedre bærelag av knust asfalt, veg 6520 pel 450 til "*** Vedrørende pkt 6007,6008 och 6011: ligger på vägens 00 vänstra sida i lågpunkt där vi möter den gamla 00 överbyggnaden av betong. Vi gör i detta område en 00 utspetsning med asfalt eftersom lagertjockleken i området 00 ej är hensiktsmessigt med knust asfalt ***" 00 Målinger utført av AF Spesialprosjekt den Målemetode

14 3.4 Geometrisk kvalitetskontroll og dokumentasjon Det er entreprenørens ansvar å kontrollere og dokumentere at kontraktens geometrisk kvalitetskrav for alle utførte objekter/elementer er oppfylt. Resultater av sin egen kvalitetskontroll i form av innmålinger og avviksrapport leveres fortløpende til oppdragsgiver. Alle prosjekterte objekter/elementer som er utført innenfor toleranse krav får automatisk som bygget status. Prosjekterte objekter/elementer som er utført utenfor tolerense krav skal behandles etter avviks prosedyre, kvalitetssikres og oppgraders til som bygget. Entreprenør skal rapportere fortløpende til oppdragsgiver hvilket objekt/element har fått godkjent som bygget status. 3.5 Behandling av geometrisk avvik Behov for behandling av geometrisk avvik kan oppstå på ulike måter: 1. Innmålinger mot plandata - Geometrisk kontroll Ferdigbygde objekter/elementer med plandata som pga mindre endringer og godkjente avvik etc. har fått en noe annen plassering/utforming enn prosjektert. I dette tilfelle har endringen i utgangspunktet kun interesse for utarbeiding av som bygget vegmodell og ferdigvegstegninger. Entreprenør skal levere tilstrekkelig antall innmålte punkter for å avbilde den nye geometriske utforming og geografisk plassering. Innmålinger i KOF format med riktig DAKAT temakode skal leveres til oppdragsgiver. Endringer tas med på neste planrevisjon og implementeres i vegmodeller med tilhørende tegning(er). Det bestilles ikke en egen revisjon. 2. Innmålinger uten plandata - Utførte Ferdigbygde objekter uten plandata som pga godkjente endringer eller avtale med oppdragsgiver har fått en noe annen plassering/utforming enn prosjektert. I forbindelse med innmålinger av objekter som ikke har geometriske plandata skal entreprenør levere tilstrekkelig antall innmålinger for å avbilde objektets geometriske utforming og geografisk plassering. Antall innmålinger bestemmes ut fra prinsippet at rettvinkel maks.avstand fra korde til linje (pilhøyde) skal være < 10 cm. Innmålinger i KOF format med riktig DAKAT temakode skal leveres til oppdragsgiver. Rådgiveren skal fortløpende implementere innmålinger i vegmodell og tilhørende tegning(er) 14

15 3. Omprosjektering Omprosjektering og større endringer av plassering/utforming av objekter/elementer før eller under utførelse. I dette tilfelle bestiller byggherren omprosjektering og beskriver evt. hva som skal endres. Rådgiveren reviderer vegmodeller med tilhørende tegning(er) 4. Driftsfase - krav til vegmodell Komplet 3D vegmodell med som bygget status med riktige DAKAT temakoder leveres fra anleggsfase til NVDB som en del av sluttdokumentasjon. Vegmodellen fra NVDB skal brukes til å oppdatere kart, drifts og vedlikehold systemer. Vegmodell i driftsfase vil fungere som en del av arbeidsgrunnlaget for drift og vedlikehold. I løpet av driftsfase skal vegmodellen oppdateres kontinuerlig hvor alle endringer i objektets geografisk plassering, geometri eller egenskaper skal leveres tilbake til NVDB. Vegmodell fra driftsfase vil fungere som eksisterende prosjekteringsgrunnlag i framtidig planfase. I denne høringsrunde tar en ikke stilling til hvilket detaljnivå en ønsker at plan- og byggedata skal lagres i NVDB. Dette må drift selv stille krav om hvor detaljerte data det er behov for. I denne omgang legges det opp til å overlevere kun geometridata. 5. Begrepsforklaring Stikningsmodell 3D vegmodell NVDB Objekt Element Dagens prosjekterte data omtales her som stikningsmodell i klassisk eller eksisterende format. Det vil i praksis bety VIPS/TIT/NYL/KOF formater. En felles digital vegmodell skal beskrive objektenes 3D geometri, egenskaper og geografisk plassering i et åpent format (godkjente formater). Modellen skal ivareta dataflyt fra tidlig planlegging gjennom anlegg til og med drift og vedlikehold. (Nasjonal vegdatabank) er primærdatabase for vegvesenets datasystemer og hovedmottaker for vegmodelldata. Elementer av type Volum, Flate, Linje eller Punkt som kan påvises i DAKAT med egen ID-definisjon. Volum, Flate, Linje eller Punkt. 15

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett. Prosesskoder 0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon 0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll

Detaljer

NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8

NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8 NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8 Innhold INNHOLD... 1 INNLEDNING... 6 INFO OM GEMINI 3D TERRENG & ENTREPRENØR 8.0... 7 MSI SETUP... 8 SPRÅK OG MARKED... 9 LISENSLÅS... 10 APPLIKASJONSLAG...

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

OPPLEGG FOR REGISTRERING,

OPPLEGG FOR REGISTRERING, STATENS VEGVESEN OPPLEGG FOR REGISTRERING, LAGRING OG AJOURHOLD AV TILSTANDSDATA FOR VEGNETTET 2013-12-13 1 Oppsummering Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet er

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter. eirik oulie rosbach

Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter. eirik oulie rosbach Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter applications of geographic databases in BIM for infrastructure projects eirik oulie rosbach Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14 1 Forord I Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er det lagt føringer for bruk av trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner, og "Forskrift om sikkerhetsforvaltning

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 mars 2014 Vi Vil Vi Våger Innhold 1 ADMINISTRATIVT 6 1.1 FORORD 6 1.2 VIRKEOMRÅDE 6 1.3 UNNTAK 6 1.4 REVISJON 6 1.5 BETINGELSER

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Modeller som overlever

Modeller som overlever Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år I dette notatet ser vi på hvordan modeller kan forvaltes år etter år og fortsatt opprettholde sin verdi og aktualitet. Notatet tar utgangspunkt

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer