Krav til digitale leveranser i plan, anlegg og driftsfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til digitale leveranser i plan, anlegg og driftsfasen"

Transkript

1 (videreføring av iprof) Krav til digitale leveranser i plan, anlegg og driftsfasen Vedlegg til kontrakter med rådgiver og entreprenør Ver. høringsutkast ENDRINGER I KONTRAKTER - HOVED MÅLSETNINGER: Rådgiver: - levere digitalt arbeidsgrunnlag (digitale plandata) med web basert grafisk grensesnitt til anbud- og anleggsfase - overlevere prosjekteringsgrunnlaget til oppdragsgiver - oppgradere som planlagt til som bygget (oppfølgning i anleggsfase) Entreprenør: - tilgang til digital arbeidsgrunnlag med WEB grensesnitt i anleggsfase o stikningsgrunnlag o digitale tegninger - utveksle digital dokumentasjon o alle innmålinger ifm geometrisk kvalitetskontroll, som bygget dokumentasjon og mengdeberegning leveres fortløpende til oppdragsgiver o andre digitale dokumenter (PDF) - FDV, referater, rapportering osv (dette er ikke nærmere spesifisert i denne omgang) Vedlegg til kontrakter: slå sammen i ett format Stikningsmodell og 3D vegmodell alle 2D og 3D geometriske elementer skal DAKAT- temakodes i planfase (krav til egenskaper dempes - tas i neste versjon) sist oppdatert 3D vegmodell i anleggsfase får status som bygget iht NVDB standard/krav Prinsippet: (3D vegmodell)+(planendring)+(avvik/geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell (2D vegmodell)+(høydeinnpass fra geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell endre fokus fra tegningsproduksjon til digital leveranse (TA, VA, konstruksjoner, veg, osv bl.a. slutt med koordinat tabeller) o i denne omgang ønsker vi å legge vekt på geometri, krav til egenskaper dempes (planfase trenger mer tid?) utveksling og tilgang til plandata forenkles gjennom WEB basert grafisk grensesnitt

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Generelle krav til digitale leveranse av vegmodell i plan, anlegg og driftsfase Prinsipielle krav til en Vegmodell Vegmodellflyt Vegmodell typer og formater Geometrisk kvalitet Temakoder og egenskaper Katalogstruktur og filnavn Krav til innhold i vegmodell Planfase - krav til som planlagt vegmodell Vegmodeller fra planfase Grafisk grensesnitt for stikningsdata og tegninger i anleggsfase Oppfølging i anleggsfase Vegmodell til anbudsfase Overlevering av prosjekteringsgrunnlag Anleggsfase - krav til som bygget vegmodell Vegmodell typer i anleggsfase Distribuering av plandata Overlevering av innmålinger Geometrisk kvalitetskrav og dokumentasjon Behandling av geometrisk avvik Driftsfase - krav til vegmodell Begrepsforklaring

3 1. Generelle krav til digitale leveranse av vegmodell i plan, anlegg og driftsfase En felles digital vegmodell skal beskrive objektenes 3D geometri, egenskaper og geografisk plassering i et åpent format (godkjente formater). Modellen skal ivareta dataflyt fra tidlig planlegging gjennom anlegg til og med drift og vedlikehold. Vegmodell skal bestå av 3D objekter og temaer i følgende fagområder: - veg - tekniske anlegg (VA/EL/TELE) - konstruksjoner (bruer, tunneler, kulverter, murer osv ) 1.1 Prinsipielle krav til en Vegmodell Generelle krav til innholdet i vegmodellen er nærmere beskrevet i 1.7. Imidlertid må det presiseres at for ulike konstruksjoner som inngår i 3D vegmodellen er en forutsetning at hele prosjekteringsgrunnlaget for de ulike konstruksjonstyper er med slik at en oppnår entydig geometrisk utforming av konstruksjonstypene. 1.2 Vegmodellflyt I planfase utarbeides som planlagt vegmodell. Vegmodellen oppgraderes til som bygget i løpet av anleggsfase etter følgende prinsipp: (3D vegmodell)+(planendring)+(avvik/geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell (2D vegmodell)+(høydeinnpass fra geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell Vegmodell med som bygget status overleveres til driftsfase (NVDB). I driftsfase skal vegmodellen kontinuerlig oppdateres i samsvar med endringer. Kravet til vegmodellflyt skal forankres i prosjektorganisasjon og kvalitetssystemer hos rådgiver, entreprenør og byggherre. 1.3 Vegmodell typer og formater Vegmodellen skal brukes som arbeidsgrunnlaget i plan, anlegg og driftsfase. Formatet skal ivareta objektets geometrisk utforming (flater/linjer/punkter) med tilhørende egenskaper. Det skal utarbeides og behandles følgende vegmodeller: - 3D vegmodell i LandXML (vi foreslår at LandXML brukes som standard format). Senere versjoner kan åpne for bruk av andre formater i tillegg dersom det er behov for det som IFC, SOSI, GML etc.). For eksempel kan geometrisk utforming i et åpent format (LandXML) være beskrevet med følgende primærdata: 1. Referanselinje (horisontalkurvatur med linjepålegg). 2. Tverrprofiler (flate- og lagbeskrivelser) - Stikningsmodell i klassisk (eksisterende) formater (VIPS/TIT/NYL/KOF). Denne vegmodellen vil brukes av dagens anleggsprogrammer i en overgangfase. Derved sikres en gradvis overgang til en felles 3D vegmodell i et åpent format og teste den mot klassiske formater. 3

4 1.4 Geometrisk kvalitet Objektets geometrisk utforming (flater, linjer, punkter) skal prosjekteres og leveres i gjeldende koordinatsystem (alle geodata skal ha eksplisitt oppgitt datum) 3D vegmodell skal ha en geometrisk nøyaktighet for å bruke den som arbeidsgrunnlag i anleggsfase uten øvrig tilleggsinformasjon. 1.5 Temakoder og egenskaper Objektets geometriske elementer (flate, linje, punkt) og egenskaper i plan, anlegg og driftsfase skal DAKAT-kodes. Tilgang til DAKAT temakodebibliotek sikres av oppdragsgiver. Vi mener at kravet til egenskaper må dempes (vurderes i høringsrunde). 1.6 Katalogstruktur og filnavn Katalogstruktur og filnavn skal leveres i henhold til retningslinjer fra PROF. \Tegninger \Terreng \Vegmodeller - digitale tegninger - terrengdata (TMOD) - vips, linjer, punkter 4

5 1.7 Krav til innhold i vegmodell 3D geometrisk utforming (flater, linjer, punkter) skal prosjekteres og leveres i gjeldende koordinatsystem Alle prosjekterte og utførte objekter skal leveres med riktige DAKAT tema- og egenskapskoder i henhold til NVDB standard Geometriske utforming (geografisk festet verdier) Tema Objekt Geometriske egenskaper Flate (F) Linje (L) Punkt (P) 3D/2D Beskrivelse Egenskaper Geometri generell 3D objekt Meterieltype, Belegingstype, Vegetasjonstype, Massetype, Navn (P.nr.), Funksjon...osv F/L/P 3D Punkt-punkt på lilnje, punkt på flate, selvstendig punkt Linje- brytningslinjer, avgrensningslinjer, selvstendig linje Flate- retteflater, krummeflater Krav fra drift og vedlikehold Prosjekteringsgrunnlag Eksisterende vegmodell Terrengoverflate Grunnforhold Eksisterende vegoverflater F/L/P 3D Punkt/Linje/Flate Eksisterende egenskaper Eksisterende el/tele/va/konstruksjoner VEG Utgravingsprofil (traubunn inklusiv skråning) Jord F 3D gjennomgående brytningslinjer Fjell (event. sammensatt med grøfteprofil) F 3D gjennomgående brytningslinjer Dypsrengning F 3D gjennomgående brytningslinjer Fyllingsprofiler Fyllingsflater (sprengstein/jord) F 3D gjennomgående brytningslinjer Bakkeplaneringsflater (sprengstein/jord) F 3D gjennomgående brytningslinjer Motfyllingsflater (sprengstein/jord) F 3D gjennomgående brytningslinjer Overbygningsprofiler Alle lag F 3D gjennomgående brytningslinjer Vegoverflateprofil Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer Belegningsflater/Materialer (f.eks. asfalt, brustein osv) F 3D avgrensningslinje Vegetasjon/Beplantningsflater F 3D avgrensningslinje Oppmarkningsflater (f.eks. øyer) F 3D avgrensningslinje Leverandør Bruksområde Type materiale osv Vegoverflatelinjer: senterlinje L 3D gjennomgående linjer kjørefeltlinjer L 3D gjennomgående linjer 5

6 Vegoverflateobjekter Kantstein Type L 3D topp-forkant mot kjørebanne Rekkverk Skinne/ror L 3D skinne/rør senter topp Skilt Fundament P 3D senter topp Støyskjerm Fundamet P 3D senter topp Type L 3D senter topp VA - TEKNISKE ANLEGG (alle ledninger skal leveres som 3D objekter i form av 3D linjer og dimensjon) Utgravingsprofil Grøfteprofil (massetype) F 3D gjennomgående brytningslinjer Kum (prosjektert utvendig bunn) P 3D senter Overbygningsprofiler Fundament F 3D gjennomgående brytningslinjer Omfyllingsmasser F 3D gjennomgående brytningslinjer Overvannskum og sandfang : Innløp P 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Utløp P 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Bunn (som bygget innvendig) P 3D senter Topplokk P 3D senter Overvann/Spillvannledninger : Type L 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Vann kummer System punkt P 3D senter Vannledninger (trykkledninger) Type L 3D senter og dimensjon (innvendig og utvendig radius) Leverandør Fabrikant Bruksområde Type materiale Kumnavn Type lokk/rist Diameter indre/ytre osv.. EL/TELE - TEKNISKE ANLEGG Utgravingsprofil Grøfteprofil (massetype) F 3D gjennomgående brytningslinjer Kum (prosjektert utvendig bunn) P 3D 2 punkter pr. kum (midten av hver endevegg) Overbygningsprofiler Fundament F 3D gjennomgående brytningslinjer Omfyllingsmasser F 3D gjennomgående brytningslinjer Trekkekummer Bunn (som bygget innvendig) P 3D senter Topplokk P 3D senter Trekkerør/kabel Type L 3D senter og dimensjon Kanaler Type F 3D gjennomgående brytningslinjer Stolper Fundament P 3D senter topp 6

7 KONSTRUKSJONER (krummeflater i tillegg til brytningslinjer leveres med normalprofil og referanselinje) Bruer**) Utgravingsprofil Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer Fundamenter 3D objekt geometri F/L/P 3D gjennomgående brytningslinjer Søyler 3D objekt geometri F 3D gjennomgående brytningslinjer Landkar 3D objekt geometri F 3D gjennomgående brytningslinjer Brudekke Dekker underkant med overhøyder F 3D gjennomgående brytningslinjer Dekker underkant F 3D gjennomgående brytningslinjer Dekker overflate F 3D gjennomgående brytningslinjer Karakteristiske bru objekyer Gesimser, brystninger osv F 3D gjennomgående brytningslinjer Tunnel**) Tunnelprofil Alle konturer F 3D gjennomgående brytningslinjer og normalprofil med referanselinje Sikring Type P/L/F 3D punktdata (bolter)/avgrensningslinjer (sprøytebetong) Utstyr Type P 3D punktdata Leverandør Bruksområde Type materiale osv Andre konstruksjoner (kulvert, murer, vegger, portaler osv) Utgravingsprofil Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer 3D objekt Generell tverfallflater F 3D gjennomgående brytningslinjer og normalprofil med referanselinje **) for tekniske anlegg og veg se defnisjoner ovenfor 7

8 2. Planfase - krav til som planlagt vegmodell 2.1 Vegmodeller fra planfase Rådgiver skal prosjektere og overlevere vegmodelldata (geometri og egenskaper) i henhold til beskrivelse se eget punkt 1.7 Krav til innhold i vegmodell. Alle planlagte 2D/3D geometriske elementer (flate, linje, punkt) og egenskaper(?) skal temakodes iht NVDB standard. Det skal overleveres følgende digitale plandata til oppdragsgiver: 1. 3D vegmodell i et åpent format (LandXML er anbefalt som standard format, se 1.3). Modellen skal benyttes til kvalitetssikring av plandata (f.eks. 3D visualisering), stikningsgrunnlag i anleggsfase og overlevering av som bygget modell til NVDB. 3D vegmodell i åpent format skal oppfylle de prinsipielle krav til vegmodell (kap 1) og derved oppfylle krav til kvalitet i datagrunnlaget i de ulike fasene. 2. Stikningsmodell i klassisk format - VIPS/TIT/NYL/KOF formater. Modellen vil brukes som stikningsgrunnlag for eksisterende anleggsprogrammer i en overgangsperiode. 3. Digitale tegninger i avtalt med oppdragsgiver format (PDF/DWF) 4. Ferdig utarbeidet WEB basert grafisk grensesnitt for vegmodelldata og digitale tegninger Les punkt Grafisk grensesnitt for stikningsdata og tegninger i anleggsfase Alle 4 punkter må oppfylles ved leveranse fra planfase. 2.2 Grafisk grensesnitt for stikningsdata og tegninger i anleggsfase Oppdragsgiver vil sikre WEB basert tilgang til stikningsdata med tilhørende tegninger i anleggsfase. Tilgang til data vil forenkles gjennom grafisk grensesnitt. WEB basert grafisk grensesnitt skal ha et oversiktlig og lett gjenkjennelig utseende. Fargebruk standarder skal leveres av oppdragsgiver. Grafisk grensesnitt innholdet følgende informasjoner: - relativ link til data/fil - planendringsbeskrivelse - versjonshåndtering Rådgiver vil utarbeide WEB basert grafisk grensesnitt for: 1. Stikningsdata i alle fagområder (veg, konstruksjoner, VA, EL, TELE osv) - Filer med objektets geometri (flater, linjer, punkter) og geografisk plassering linkes relativ til forenklet grafikk av objekter i DWF format. Standard bakgrunn for DWF-fil er svart. 2. Digitale tegninger - Filer med digitale tegninger (DWF/PDF) linkes relativ til tegningslister Vegvesenets standard tegningslister fortrinnsvis utarbeidet i XLS vil suppleres med kolonne for relative linker og konverteres til HTM format. Rådgiver skal vedlikeholde og kvalitetssikre linker i forbindelse med overlevering av planendringer. 8

9 Eksempler for WEB basert grafisk grensesnitt: Tegningsliste Endringsbeskrivelse Stikningsdata linjer 9

10 Stikningsdata vips Stikningsdata EL/TELE Stikningsdata VA, drenering 10

11 Logiske filnavn for grafisk grensesnitt Logiske filnavn for WEB basert grafisk grensesnitt: _A.B Hvor _a.b bokstaver betyr: _ = Fast tegn A = Variabel tekst B = Filformat Brukes kun på grunn av filsortering Kort beskrivelse av innhold (fortrinnsvis dwf/pdf) Eksempler: _k-tliste.htm _k-teliste-endring.htm _tliste.htm _tliste-endring.htm _linjer.dwf _linjer-endring.htm _vips.dwf _vips-endring.htm _VA-drenering.dwf _El-Tele.dwf tegningsliste med linker til digitale tegninger for konstruksjoner siste planendringsbeskrivelse tegningsliste med linker til digitale tegninger for veg siste planendringsbeskrivelse stikningsdata i form av linker til TIT/NYL linjer siste planendringsbeskrivelse linker til vips prosjekter siste planendringsbeskrivelse linker til stikningsdata for VA linker til stikningsdata for EL/TELE 2.3 Oppfølging i anleggsfase Rådgiver skal sikre at 3D vegmodell og Stikningsmodell med tilhørende tegninger alltid til enhver tid inneholder gjeldende data. Rådgiver skal fortløpende implementere alle planendringer, avvik og som bygget innmålinger i vegmodeller og i tegninger. Les punkt Behandling av geometrisk avvik i anleggsfase. Rådgiver har ansvar å kvalitetssikre grafisk grensesnitt (oppdatere linker) ved leveranser av planendringer. I anleggsfase skal rådgiver ha ansvar for å sikre at sist oppdatert 3D vegmodell får som bygget status iht. NVDB standard. Dette skal oppnås ved å koble sammen plandata med entreprenørens innmålinger i forbindelse med geometrisk kvalitetskontroll og avvik dokumentasjon. Prinsippet: (3D vegmodell)+(planendring)+(avvik/geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell (2D vegmodell)+(høydeinnpass fra geom.kv.kontroll)=3d som bygget vegmodell 2.4 Vegmodell til anbudsfase 3D vegmodell i et åpent format med terrengmodell skal leveres til entreprenøren ifm anbudsfase. Vegmodell data i anbudsfase vil ha redusert kvalitet og den er kun gitt til entreprenørens informasjon. Data i anbudsfase skal ikke brukes som byggedata og benyttes kun på entreprenørens eget ansvar. 11

12 2.5 Overlevering av prosjekteringsgrunnlag Etter avsluttet planfase skal Rådgiver kvalitetssikre og overlevere til oppdragsgiver: - Tegningsgrunnlaget i DWG-format - Prosjekteringsgrunnlaget i henhold til beskrivelse i pkt. 2.1 Vegmodeller fra planfase - Terrengmodell - Generelle prosjekteringsparametre, som er av betydning for en presis beskrivelse av vegmodellen i de ulike fasene (plan, anlegg og drift). Eksempel på prosjekteringsparametre kan være dimensjonerende fart (Vdim), trafikkmengde (ÅDT), stamvegstandard, dimensjonerende kjøretøy osv. Oppdragsgiver skal arkivere og sikre tilgang til prosjekteringsgrunnlaget. 3. Anleggsfase - krav til som bygget vegmodell Det skal brukes og behandles følgende vegmodeller i anleggsfasen: - 3D vegmodell i et åpent format (LandXML er anbefalt som standard format, se 1.3) - Stikningsmodell i klassisk format - VIPS/TIT/NYL/KOF formater Oppdragsgiver vil sikre at modeller skal oppdateres fortløpende. 3.1 Vegmodell typer i anleggsfase 1. 3D vegmodell i LandXML format. Modellen skal brukes som stikningsgrunnlag i anleggsfase. Byggherre skal sikre at 3D vegmodell oppgraderes fra som planlagt til som bygget iht NVDB standard i løpet av anleggsfase. Etter anleggsfase skal 3D Vegmodellen overleveres til NVDB. 2. Stikningsmodell i klassiske (eksisterende) formater Modellen skal brukes i en overgangsperiode som stikningsgrunnlag for eksisterende anleggsprogrammer. Stikningsmodell vil leveres til entreprenør i følgende formater: - VIPS for flater - TIT/NYL for linjer - KOF for punkter 3.2 Distribuering av plandata Plandata (stikningsgrunnlaget og tegninger) vil distribueres av oppdragsgiver kun digitalt. Oppdragsgiver har ikke ansvar å levere tegninger på papir. Det er entreprenørens ansvar å innhente digitale plandata (stikningsgrunnlaget og tegninger) og sikre intern distribusjon at alt arbeid til enhver tid skjer etter de sist oppdaterte tegninger og stikningsgrunnlaget. Tilgang til digitale plandata forenkles ved hjelp av WEB basert grafisk grensesnitt for entreprenør i anleggsfase. Utsendelse av plandata og plan revisjoner på prosjektets WEB-side vil bli varslet og utsendt pr. e-post til adresse oppgitt av entreprenøren. 12

13 3.3 Overlevering av innmålinger Entreprenøren skal fortløpende overlevere til oppdragsgiver alle innmålinger ifm geometrisk kvalitetskontroll, som bygget dokumentasjon og mengdeberegning. Innmålinger leveres i KOF format med riktige DAKAT temakoder. En KOF-fil skal innholde: 00 kode fritekst med opplysninger hvor, hva som ble innmålt, av hvem, dato innmålinger er målt og målemetode: 11 (Totalstasjon) 18 (tatt fra plan) 05 kode punkt nummer, temakode, x, y, z 09_91 kode start linje 09_99 kode slutt linje Eksempel KOF-linjer 00 Bjørvikaprosjektet - E01 Sørenga 00 Innmåling av trekkekanal kryssende 6320/6420 ved K Snitt F; innstøpte trekkerør (3x110mm) under veier. 00 Snitt E; innstøpte trekkerør (2x160mm) langs Målinger utført av AF Spesialprosjekt den Målemetode Fil exporterad från GEO E E F F F F Eksempel KOF-punkter 00 Bjørvikaprosjektet - E01 Sørenga 00 Nedre bærelag av knust asfalt, veg 6520 pel 450 til "*** Vedrørende pkt 6007,6008 och 6011: ligger på vägens 00 vänstra sida i lågpunkt där vi möter den gamla 00 överbyggnaden av betong. Vi gör i detta område en 00 utspetsning med asfalt eftersom lagertjockleken i området 00 ej är hensiktsmessigt med knust asfalt ***" 00 Målinger utført av AF Spesialprosjekt den Målemetode

14 3.4 Geometrisk kvalitetskontroll og dokumentasjon Det er entreprenørens ansvar å kontrollere og dokumentere at kontraktens geometrisk kvalitetskrav for alle utførte objekter/elementer er oppfylt. Resultater av sin egen kvalitetskontroll i form av innmålinger og avviksrapport leveres fortløpende til oppdragsgiver. Alle prosjekterte objekter/elementer som er utført innenfor toleranse krav får automatisk som bygget status. Prosjekterte objekter/elementer som er utført utenfor tolerense krav skal behandles etter avviks prosedyre, kvalitetssikres og oppgraders til som bygget. Entreprenør skal rapportere fortløpende til oppdragsgiver hvilket objekt/element har fått godkjent som bygget status. 3.5 Behandling av geometrisk avvik Behov for behandling av geometrisk avvik kan oppstå på ulike måter: 1. Innmålinger mot plandata - Geometrisk kontroll Ferdigbygde objekter/elementer med plandata som pga mindre endringer og godkjente avvik etc. har fått en noe annen plassering/utforming enn prosjektert. I dette tilfelle har endringen i utgangspunktet kun interesse for utarbeiding av som bygget vegmodell og ferdigvegstegninger. Entreprenør skal levere tilstrekkelig antall innmålte punkter for å avbilde den nye geometriske utforming og geografisk plassering. Innmålinger i KOF format med riktig DAKAT temakode skal leveres til oppdragsgiver. Endringer tas med på neste planrevisjon og implementeres i vegmodeller med tilhørende tegning(er). Det bestilles ikke en egen revisjon. 2. Innmålinger uten plandata - Utførte Ferdigbygde objekter uten plandata som pga godkjente endringer eller avtale med oppdragsgiver har fått en noe annen plassering/utforming enn prosjektert. I forbindelse med innmålinger av objekter som ikke har geometriske plandata skal entreprenør levere tilstrekkelig antall innmålinger for å avbilde objektets geometriske utforming og geografisk plassering. Antall innmålinger bestemmes ut fra prinsippet at rettvinkel maks.avstand fra korde til linje (pilhøyde) skal være < 10 cm. Innmålinger i KOF format med riktig DAKAT temakode skal leveres til oppdragsgiver. Rådgiveren skal fortløpende implementere innmålinger i vegmodell og tilhørende tegning(er) 14

15 3. Omprosjektering Omprosjektering og større endringer av plassering/utforming av objekter/elementer før eller under utførelse. I dette tilfelle bestiller byggherren omprosjektering og beskriver evt. hva som skal endres. Rådgiveren reviderer vegmodeller med tilhørende tegning(er) 4. Driftsfase - krav til vegmodell Komplet 3D vegmodell med som bygget status med riktige DAKAT temakoder leveres fra anleggsfase til NVDB som en del av sluttdokumentasjon. Vegmodellen fra NVDB skal brukes til å oppdatere kart, drifts og vedlikehold systemer. Vegmodell i driftsfase vil fungere som en del av arbeidsgrunnlaget for drift og vedlikehold. I løpet av driftsfase skal vegmodellen oppdateres kontinuerlig hvor alle endringer i objektets geografisk plassering, geometri eller egenskaper skal leveres tilbake til NVDB. Vegmodell fra driftsfase vil fungere som eksisterende prosjekteringsgrunnlag i framtidig planfase. I denne høringsrunde tar en ikke stilling til hvilket detaljnivå en ønsker at plan- og byggedata skal lagres i NVDB. Dette må drift selv stille krav om hvor detaljerte data det er behov for. I denne omgang legges det opp til å overlevere kun geometridata. 5. Begrepsforklaring Stikningsmodell 3D vegmodell NVDB Objekt Element Dagens prosjekterte data omtales her som stikningsmodell i klassisk eller eksisterende format. Det vil i praksis bety VIPS/TIT/NYL/KOF formater. En felles digital vegmodell skal beskrive objektenes 3D geometri, egenskaper og geografisk plassering i et åpent format (godkjente formater). Modellen skal ivareta dataflyt fra tidlig planlegging gjennom anlegg til og med drift og vedlikehold. (Nasjonal vegdatabank) er primærdatabase for vegvesenets datasystemer og hovedmottaker for vegmodelldata. Elementer av type Volum, Flate, Linje eller Punkt som kan påvises i DAKAT med egen ID-definisjon. Volum, Flate, Linje eller Punkt. 15

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB Krav, kvalitetssikring, tekniske løsninger og prosedyrer Pilotprosjekt Mål Hovedmål: Utvikle løsninger og

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB 24.09.2015 Teknologidagene 2015 Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB Teknologidagene 2015 Grete Tvedt, Statens vegvesen Andreas Matras, Statens vegvesen Katrin Johannesdottir, Skanska

Detaljer

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON 01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS 5820 DOKUMENTASJON AV UTSTYRSLEVERANSER 1 av 3 Dokumentasjon! FDV-dokumentasjon skal

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra E6 Gudbrandsdalen 96 km mange faser Overordnet mål: Sammenhengende midtrekkverk frem 5l O6a Pågående bygging: Etappe

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER VEGBYGGING MED 3D-MODELLER Kabler og ledninger ved bispelokket, tegning Kabler og ledninger ved Bispelokket, modellert Innlegg på Anleggsdagene, 22.01.2014 Thor Sigurd Thorsen, Byggherreseksjonen - Vegdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Dokumentets dato 2012.10.31 [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold 1. Kravspesifikasjon - Terrengmodellmålinger... 3 2. Bestillingsalternativ:... 3 2.1.

Detaljer

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Formål: Effektivisere utbyggingsprosjekter i regi av Statens vegvesen Metode: Endre arbeidsmåter gjennom nye krav i styrende dokumenter Bjørvikaprosjektet har med

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region vest Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg kap 11.7 Voss og Hardanger, Rekkverk og stål 2012-2013 Geodataseksjonen Region vest Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse - a) Prosessen

Detaljer

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tips og nyheter for tegningsproduksjon Nicholas Johannessen Tegningsproduksjon: Er tegninger fremdeles i bruk? Hvordan kan det blir mer effektivt? 1 Oppsett

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget.

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Koordinatbestemt innmålingsdata... 3 2.1 Koordinatsystem... 3 2.2 Hva skal innmåles... 3 2.3 Komplekse installasjoner... 5 2.4 Dataformat... 5 2.5 Temakoder... 5

Detaljer

Bru/Bru-konstruksjoner

Bru/Bru-konstruksjoner Bru/Bru-konstruksjoner Hvordan tilrettelegge modellene for optimal bruk? Armering i 3D Leveranser av Som Bygget data Odd Erik Rommetvedt Simon Sólbjørg Hva kjennetegner konstruksjoner i samferdselsprosjekter?

Detaljer

Bjørvika prosjektet. Svein Røed. Prosjektleder

Bjørvika prosjektet. Svein Røed. Prosjektleder Bjørvika prosjektet Svein Røed Prosjektleder Overordnet vegsystem Bjørvika i dag / Bjørvika 2015 Etapper / Finansiering FASE / AKTIVITET 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Detaljer

Fagmodeller og DTM i byggefasen

Fagmodeller og DTM i byggefasen Erfaringer fra E134 Damåsen-Saggrenda Maria Teresa Gimenez Pomares Kontrollingeniør Roy Are Haare Prosjekteringsleder Agenda Innledning. E134 Damåsen-Saggrenda Digital Terrengmodell (DTM) Vegmodell Fagmodell

Detaljer

Foredragsholder: Thor Sigurd Thorsen, Odd Barstad, Jan Arve Bingen VEGDIREKTORATET

Foredragsholder: Thor Sigurd Thorsen, Odd Barstad, Jan Arve Bingen VEGDIREKTORATET Foredrag A10: Nye krav til prosjekterende, entreprenører og oppdragsgivere: Tenk modell! Foredragsholder: Thor Sigurd Thorsen, Odd Barstad, Jan Arve Bingen VEGDIREKTORATET 27. 29. mai 2008 GRATULERER med

Detaljer

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Webseminar 25.11.2011 Solveig Fiskaa, Vianova Systems Landskapsforming i vegprosjekter Dette er ingen gjennomgang av én enkelt funksjon slik som tidligere

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate Heidi Berg, Ole Jacob Schia (Norconsult), Bård-Olav Aune og Besim Zekaj (Skanska), Krav

Detaljer

Erfaring med Land XML

Erfaring med Land XML Erfaring med Land XML Ba-Nettverket 29/4-2009 Av Stian Lerbak,Skanska Survey 1 Litt om programvaren som brukes: SBG GEO, hovedprogram for stikkeren. Enkel masseberegning Lage vei/byggegrop/grøfte prosjekter

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

E6Db - Bruk av modell i byggefasen

E6Db - Bruk av modell i byggefasen AGENDA 3 delstrekninger/entrepriser - status FP1: Langset-Brøhaug Alpine Bau FP2: Brøhaug-Strandlykkja Veidekke/Hochtief FP3: Strandlykkja-Kleverud Hæhre Erfaringer i byggefasen utvalgte tema erfaringer

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Bilde: Dronning Eufemiasgate: SVV, Vianova Plan og Trafikk DCM

Detaljer

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon

Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon Vedlegg 1: Utfylling av prosjektinformasjon 1 Prosjektinformasjon Prosjektnummer: Dato: Prosjektnavn: Byggherre: Adresse Postnummer Poststed 2 DAK-koordinatorer i. Ansvarlig DAK-koordinator (3.2.1) Firma

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge

SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge Powel Norway Trondheim Oslo Bergen Bryne Grimstad Porsgrunn Øksfjord Tønsberg Denmark Odense Switzerland Basel Sweden Jönköping Östersund Göteborg Sundsvall

Detaljer

NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge. - konsekvenser for «stikkeren»

NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge. - konsekvenser for «stikkeren» NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge - konsekvenser for «stikkeren» Asbjørn Eilefsen Vegdirektoratet, NVDB og Geodata/ Region sør Geodata 05.02.2015

Detaljer

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO PHILIP HON STEINAR G. RASMUSSEN 1 Samarbeidet mellom Håndbøkene 2 Samarbeidet mellom Håndbøkene Ønske vårt. Mest mulig likt Felles grunnlags krav (Bør

Detaljer

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Jan Erik Hoel Vianova Systems April 2014 Hvilke datatyper snakker vi om? Geometridata:

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål

Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål Prosjekt: Rv.80 Hunstadmoen-Thallekrysset: Parsell: Hunstadmoen Bodøelv Tilbudsnummer: 2013099082 Nr Dato Gjelder 1 10/10.2014 Beskrivelse D1 Sted B01 Post

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Målebrevsdokumentasjon fra papir til megabyte. 2. februar 2016, Jørgen L. Slettvold og Harald Juvland

Målebrevsdokumentasjon fra papir til megabyte. 2. februar 2016, Jørgen L. Slettvold og Harald Juvland Målebrevsdokumentasjon fra papir til megabyte 2. februar 2016, Jørgen L. Slettvold og Harald Juvland 8. FEBRUAR 2016 Dette er AF Gruppen Bedriftskultur bygget på tydelige kjerneverdier Oversiktskart Arbeidenes

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Gemini SOSI Ledning GML dataflyt Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Agenda o Gemini Terreng > VA dataflyt ü Import av GMI (internt Gemini format) eksportert fra Gemini Terreng o Introduksjon av ny Gemini

Detaljer

Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget

Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget Thorvald Wetlesen, Bever Control Jan Erik Hoel, Vianova Systems Agenda Introduksjon og presentasjon Demo prosjekt: Strindheimtunnelen Novapoint

Detaljer

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 1 av 5 1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as Foredrag A 6: Nytt i Veg og Anlegg Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as 27. 29. mai 2008 Overbygning Helt ny dialog med en rekke nye funksjoner: Overbygning Dialogen er snudd

Detaljer

Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult

Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult Krav i Statens vegvesens nye HB 138 til fagmodell for landskapstiltak Basert på foreløpig utgave av februar 2012 Hva er krav og hva

Detaljer

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Norges byggstandardiseringsråd Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Innhold 0 Innledning... 1 Generelt... 2 Bruksområder... 3 Anbefalt ansvarsfordeling... 4 Kart og planer... 5 Situasjonskart...

Detaljer

Liafjell TEKNISKE DATA. Statens vegvesen. Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune. Profil: Vegtype: H 1

Liafjell TEKNISKE DATA. Statens vegvesen. Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune. Profil: Vegtype: H 1 Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Fv. 17, HP 35 Liafjellet - Olvikvatnet Lurøy kommune Liafjell TEKNISKE DATA Profil: 0-5500 Vegtype: H 1 ø Vegbredde: 6,5-8,5 Kartprojekson: Euref89

Detaljer

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Dato:04.0.0 M Innledning Dette dokumentet beskriver dataflyten mellom ki kommune og det operatørfirma som leverer rørinspeksjons-tjenester til kommunen. De samme

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE OPPSUMMERING! Oppsummering - Status for utvikling at ByggSøk med åpen BIM? Ideal er å kunne få sjekket inn og behandlet byggsøk digitalt via BIM. Løsning á la Singapore. IFG kom ikke inn i 2x3, og arbeidet

Detaljer

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater System A System B Overføre info Agenda Del 1 Hvilke filformater brukes

Detaljer

Borplanlegging og datflyt. Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS

Borplanlegging og datflyt. Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS Borplanlegging og datflyt Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS Disposisjon - Litt om meg - Hva er Bever Team 3? - Etablering av prosjekt. Dataflyt før og nå - Den daglige drift - Dokumentasjon av

Detaljer

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut DaØ sin erfaring: Svært varierende dokumentasjon fra svært bra til ingenting - Svært bra/bra er = kort tid på innlegging i Gemini VA og gir et bra grunnlag for

Detaljer

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Erfaringer og u=ordringer modellbasert prosjektering Håndbok V770 Jarle Kris*an Tangen Statens vegvesen Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Generelle bestemmelser Side: 1 av 6

Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...3 2.1 Generelt...3 2.2 Dokumentasjon - Prosjektering...3 2.3 Dokumentasjon - Bygging...5 Generelle bestemmelser

Detaljer

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: NR KS00002 Revisjon: 1.1 / 10.09.2010 Side:

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 4.1 Utbyggingskompetanse...5

Detaljer

KRAVDOKUMENT INNMÅLING

KRAVDOKUMENT INNMÅLING KRAVDOKUMENT INNMÅLING DATO: 9. AUGUST 2012 Ansvarlig utgiver: Utleie/Utleietjenester/Eiendomsinformasjon Versjon Dato Beskrivelse 1.0 17.12.09 Første utkast 1.1 26.04.10 Endringer i SOSI egenskaper 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark. E Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark. Dokumentets dato: [16.12.2010] Saksnummer: B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av

Detaljer

Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB,

Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB, Dataforvaltning i statens vegvesen Data til NVDB og FKB, 16.09.2013 Helge Skoglund-Johnsen og Henning Sørlie, Statens vegvesen, region Øst Geodataseksjonen Vegnettet i NVDB Versjon 1.0 27. mai 2011 Vegnettet

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

Fv. 110 x 114 Rundkjøring Raufoss med del av Storgata sør

Fv. 110 x 114 Rundkjøring Raufoss med del av Storgata sør Fv. 110 x 114 Rundkjøring Raufoss med del av Storgata sør BH representanter Prosjektleder: Byggeleder: Kontrollingeniør: Byggherrestøtte: Prosjekterende: Ole Einar Fossen Bjørn Magnus Stensby Knut Lomsdalen

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande TYPE PLAN KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande Punktutbetringar Vik kommune TEKNISKE DATA Fra til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag

Detaljer

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL Mengdeberegning i vegmodellen mars 2011 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov

Detaljer

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong?

NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong? NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong? Stikningskonferansen 2016 08. 02. 2016 Sara Beate Aspen, Geodataseksjonen, Statens vegvesen Region vest Først Felles KartdataBase

Detaljer

Revisjon av veiledningsmateriellet

Revisjon av veiledningsmateriellet Revisjon av veiledningsmateriellet Hilde Johansen Bakken Nettverkssamling - Gardermoen 20. mai 2015 Pågående arbeid Revisjon av: Reguleringsplanveilederen Kart- og planforskriften IKT satsing på effektive

Detaljer

Geomatikk. Statens Vegvesen

Geomatikk. Statens Vegvesen 12 Ingeniører/Landmålere Geomatikk Kundegrunnlag Terrengmodellering Mengdeberegning Quantity survey iprof Internett basert PROsjekt dataflyt Som bygget ASBUILT Statens Vegvesen Prosjekterende konsulenter

Detaljer

Veidekkes erfaring med LandXML. Nettverkstreff 29.april

Veidekkes erfaring med LandXML. Nettverkstreff 29.april Veidekkes erfaring med LandXML Nettverkstreff 29.april - 2009 1 Litt om historien.. 2003 (BA-nettverkets barndom) VIPS, KOF, TIT, NYL med flere, er formatene vi bruker og mottar som grunnlag. Stor misnøye

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør Kurseksempelet Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør NB: Noen av dataene i dette kurseksempelet kan avvike noe fra de prosjekterte dataene

Detaljer

Style Definition: Heading 3: Font: 8,5 pt, Not Italic. HB 138 MODELLGRUNNLAG Krav til grunnlagsdata, modeller og informasjonsflyt

Style Definition: Heading 3: Font: 8,5 pt, Not Italic. HB 138 MODELLGRUNNLAG Krav til grunnlagsdata, modeller og informasjonsflyt Style Definition: Heading 3: Font: 8,5 pt, Not Italic HB 138 MODELLGRUNNLAG Krav til grunnlagsdata, modeller og informasjonsflyt Mai 2010 1 HÅNDBØKER I STATENS VEGVESEN Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer)

Detaljer

Kvalitetskontroll og Labsys.

Kvalitetskontroll og Labsys. Kvalitetskontroll og Labsys. Erfaring og status Sentervegen - Tonstad. Svein H. Selliseth/ Svein Sæterbø 03/04.10.2012 Dokumentasjon Jeg vil si litt om.. Hvorfor kontrollerer vi? Hva kontrolleres? Oppfølging

Detaljer

Felles VA Norm Sunnhordland

Felles VA Norm Sunnhordland Felles VA Norm Sunnhordland Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 04.02.2015 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innleiing Dette dokumentet sett krav til innmåling og dokumentasjon av VA-leidningsnett.

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune Sist revidert: 23.02.2009 Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune 1. Generelt Miljøverndepartementet vedtok 10.05.04 ny forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan og byggesaksbehandlingen.

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

RUTINER OG METODIKK FOR ETABLERING AV FREMTIDSMODELL

RUTINER OG METODIKK FOR ETABLERING AV FREMTIDSMODELL RUTINER OG METODIKK FOR ETABLERING AV FREMTIDSMODELL Fv. 263 Kong Oscarsgate Vetrlidsalmenningen Nygaten Rev. Dato: Beskrivelse: Utført av 0 19.12.2012 1. Utgave HS INNHOLD A Generelt... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg G Administrative Bestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 ENTREPRENØRENS ORGANISERING... 4 1.1 Entreprenørens organisasjon

Detaljer