Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering:"

Transkript

1 Byrådssak 190/14 Reklamefinansiering av kollektivtransport og byromsmøbler MASR ESARK Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering: «Byrådet vil fremme en sak om reklamefinansiering av byromsmøbler for å finansiere utbygging av offentlige toalett og bysykler, samt vedlikehold og opprustning av bussholdeplasser. De historiske delene av Bergen sentrum skal holdes fri for reklame, og byens kulturliv skal sikres egne oppslagstavler. En slik prosess skal gjøres i samarbeid med kulturlivet og arkitektmiljøer.». «Byrådet stiller seg positiv til reklamefinansierte bysykler ved etablerte parkeringsplasser og vil vurdere å erstatte noen eksisterende parkeringsplasser med sykkeloppstillingsplasser.» I tillegg har saken forankring i Fylkestingets vedtak i sak 69/11: A. Reklamefinansiert kollektivtransport: Det skal i 1. kvartal 2012 etablerast eit prosjekt for å avklåra det samla potensialet for reklameinntekter knytt til Hordaland fylkeskommune sitt engasjement innan kollektivtransporten. Prosjektet må vurdera inntektspotensialet knytt til sal av reklameflater på bussar, busstopp, terminalar, elektroniske plattformer, billettar, Skysskort osb., samt skissera rammer for omfang, estetikk og generell organisering av tiltaket. Det skal setjast ned ei politisk styringsgruppe for prosjektet, og fylkesrådmannen får fullmakt til å nytta ekstern kompetanse i utgreiingsarbeidet. Dei historiske delane av Bergen sentrum skal haldast fri for reklame på busstopp og terminalar. Oppfølging av fylkestingets vedtak ble først organisert som prosjekt som omhandlet reklameflater som Hordaland fylkeskommune har direkte ansvar for gjennom Skyss (for eksempel bussmateriell og billetter) og reklameflater som i dag inngår som vedlikehold av vegnettet (for eksempel busstopp/holdeplasser). Opprinnelig ble utredningen gjort for rullende kollektivmateriell, bybanestopp og større terminaler der vedlikeholdet kommer som tillegg til dagens vegvedlikehold. Andre flater for eksempel internettreklame og billetter; reklameflater som Hordaland fylkeskommune har direkte ansvar for og som er vurdert, kan gi nye inntekter. Våren 2013 ble prosjektet utvidet til et samarbeid med partene i Bergensprogrammet. Arbeidet ble nå gjort gjeldene for det samlede potensialet for inntekter relatert til flater der reklame kan bidra til opprustning og/eller daglig vedlikehold (eksempelvis busstopp/ holdeplasser og eventuelt byromsmøbler). Prosjektet ble høsten 2013 lagt fram som sak til fylkestinget med tittelen «Reklamefinansiert kollektivtransport» fylkestingsak 68/13 følger vedlagt. Det samme gjelder i alt fem delutredninger, se vedlegg A-E. Fylkestinget vedtok i desember 2013 følgende 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sende over saka om reklamefinansiert kollektivtransport til Bergen kommune og Statens vegvesen for tilslutnad til innføring av reklamefinansierte leskur langs kommunale, fylkeskommunale og statlege vegar, samt på dei største terminalane i Bergensområdet. 2. Under føresetnad om tilslutnad i Bergen kommune og Statens vegvesen får fylkesrådmannen fullmakt til å starte planarbeid for plassering av reklame på leskur og byromsmøblar, og deretter sette i verk anbodskonkurranse med formål å inngå kontrakt med reklameoperatør for investering i møblar og 1

2 drift/vedlikehald av desse. Aktuelle reklameflater er: a. Reklamefinansierte leskur langs vegar i Bergen kommune og omegn b. Opsjon reklameplassering på Bybanens haldeplassar på bakvegg i leskur eller frittståande modular. Yting frå reklameoperatøren er vedlikehald av haldeplassane. 3. Under føresetnad om tilslutnad i Bergen kommune får fylkesrådmannen fullmakt til å forhandle fram avtale med reklameoperatør for reklame på rullande kollektivmateriell og kollektivterminalar for fylgjande flater i utandørsmarknaden med organisasjonsform outsourcing: a. Buss innvending Takbogar Digitale skjermar der dette er lønsamt i kombinasjon med nyheiter og kommunikasjon frå Skyss, vekeplakatar elles b. Bybanen innvending Digitale skjermar i kombinasjon med nyheiter og kommunikasjon frå Skyss Hurtigbåt innvendig Vekeplakatar (på vegg) og digitale skjermar c. Buss utvendig Lite bakfelt d. Terminalar som i dag ikkje er ein del av vegvedlikehaldet 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forhandla med Bergen kommune om fordeling av ytingar frå reklameavtalen til byromsmøblar. 5. Fylkesutvalet får tilbake sak når resultatet av forhandlingane ligg føre. I samband med retningsliner må ledig annonseplass vurderast å setjast av til kulturformål Retningslinene må og presisera kva område som skal vere reklamefrie. I budsjettvedtaket for 2012 var det presisert at dei historiske delane av Bergen sentrum skal haldast fri for reklame på busstopp og terminalar. Dette inneber at bysyklar kan inkluderast og i dei historiske delane Fylkestinget presiserer at ordninga med reklamefinansiert kollektivtransport også kan omfatte resten av Hordaland fylke der marknaden er til stades. Ut fra ovennevnte er Bergen kommune ved bystyret invitert til uttale seg til følgende spørsmål: A: Reklame på/i kollektivmateriell basert på organisasjonsform outsourcing, og der fylkeskommunen står for planlegging og anbudsprosess: a) Buss innvendig (takbuer, digitale skjermer, ukeplakater ) b) Bybanen innvendig (digitale skjermer) c) Hurtigbåter innvendig (digitale skjermer, ukeplakater på vegg) d) Reklamefelt buss utvendig; lite bakfelt e) Reklame på terminaler som i dag ikke er en del av vegvedlikeholdet B: Reklamefinansiering av leskur og byromsmøbler med forvaltningsmodell tjenesteytelse fra reklameoperatør: a) Leskur langs kommunale, fylkeskommunale og statlige veger, samt på de største terminalene i Bergensområdet b) Investering, drift og vedlikehold av bysykler, informasjonssøyler, toaletter og byromsmøbler c) Mulig opsjon for reklameplassering på Bybanens holdeplasser; på bakvegg i leskur eller frittstående moduler 2

3 d) Aksept for ett anbud for alle plasseringer slik at en sikrer lik og helhetlig profil for leskur uavhengig av vegstatus, og at fylkeskommunen står som er prosesseier fram til planarbeid er gjennomført og godkjent og kontrakt inngått, og at kommunen og Statens vegvesen deltar aktivt i utrednings- og anbudsprosessen. C: Angi / fastsette reklamefri sone i det sentrale byområde D: Spørsmålet om å avsette ledig annonseplass til kulturformål. I saksutredningen er fylkesrådmannens innstilling og anbefaling referert. Det vises også til vedlagte fylkestingsak 68/13 og øvrige vedlegg. Til slutt i saksutredningen er synspunkt fra egne etater og uttalelse fra Ungdommens bystyre v/ Komite for miljø og byutvikling (UBKMB), referert. Byrådets vurdering og anbefaling Byrådet vurderer det slik at saken supplert med merknadene nedenfor, ivaretar byrådets ambisjoner slik disse kommer til uttrykk i plattformen fra Byrådet legger til grunn at aktuelle lover og forskrifter skal varetas i det videre utredningsarbeidet forut for utlysning av anbud. Både skiltvedtekter for Bergen kommune og Politivedtektene for Bergen bestemmer at det ikke må skapes hindringer eller ulempe for ferdselen. Kulturminner, naturlandskap, friområder og parker skal holdes fri for reklame, samtidig som kravene til universell utforming skal ivaretas. Byrådet konstaterer at det er sett hen til tidligere arbeid når det gjelder hensynet til kulturminner og kulturmiljøer, og at dette er videreført i rapportene følger saken. På tilsvarende måte som for 10 år siden, er det lagt opp til en viss grad av reklame innenfor det historiske bysentrum. I fylkestingssaken har en definert det historiske sentrum ut fra begrepet «fredet bygrunn». Da det hovedsakelig vil være visuelle konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer over bakken det skal tas hensyn til, er byrådet enig med byantikvaren i at avgrensningen for det videre planarbeid skal knyttes til hensynssoner i gjeldende kommuneplan. Byrådet mener den viktigste sonen for begrensning av reklame i sentrum er det som er vist med hensynssone i kommuneplanen, se raster/rutenett på kartutsnitt nedenfor: I kommuneplanen er det flere hensynssoner for kulturminner, der det vil bli nødvendig å vektlegge lokale kulturminner og kulturmiljøer ved planlegging av installasjoner med reklame. I retningslinjene til kommuneplan presiseres at i miljøer med verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, bør nye tiltak styrke og fremme vern av det aktuelle kulturminnet. 3

4 Byrådet mener ut fra dette at det er mulig å innføre reklamefinansiering av elementer som omhandles av saken, samtidig som en tar nødvendig hensyn til de historiske deler av Bergen sentrum. Ved utforming av reklameflater innenfor slike hensynssoner må det i planarbeidet tas lokale hensyn og tilpasse reklamen til de kulturminneanleggene som finnes i området. I tillegg til de hensyn som skal tas til relevante kulturminner/ -kulturmiljøer (eksempelvis Bryggen), vil også Torgalmenningen, Torget og Kulturaksen/den grønne akse holdes fri for reklame. Eventuelle reklameflater, omfang, utforming og lokalisering, må ut fra dette avklares nærmere i den videre planprosess inkludert en konkret plan- og byggesaksprosess, før anbud lyses ut. Byrådet valgte av flere grunner å avslutte forsøksordningen med bysykler tidlig på 2000-tallet; blant annet var det fordi en «innkjøpsrettslig» ville unngå bindinger som kunne oppfattes som en fordel for den aktuelle leverandøren i den anbudskonkurranse som da ble foretatt. Det er nå et sterkt fokus på å tilrettelegge for sykling både ut fra miljø- og klimamål og for å fremme folkehelse. I 2013 inngikk kommunen, fylkeskommunen og statens vegvesen en egen «Sykkelbyavtale». Reklamefinansierte bysykler kan med fordel plasseres på sentrale og folkerike steder i byen, gjerne også i forbindelse med egne sykkelparkeringshus. Det forutsettes at reklameoperatøren blir ansvarlig for å forvalte og betjene ordningen. I denne sammenheng er byrådet kommet til at reklame på den enkelte bysykkel bør kunne aksepteres, selv om sykkelen brukes i sentrale bystrøk. Tilgangen til offentlige toalett i Bergen sentrum er et tilbakevendende tema, og løsninger som andre byer har oppnådd, holdes fram som gode eksempler. Byrådet forventer at en oppnår minst ett reklamefinansiert offentlig toalett gjennom den forestående anbudsprosess. Reklamemontrene kan være gunstig på steder hvor det er ønskelig å ha bykart, kulturveiviser eller annen kommunal informasjon, for eksempel ved kollektivterminaler, trafikknutepunkter eller sykkelstativer. En mulighetsstudie som er foretatt om skilting til kulturinstitusjoner og severdigheter, kan anvendes i det videre arbeid med offentlig informasjon i reklamemontere. Avtalen som inngås må ivareta behov for fortløpende oppdatering av offentlig informasjon, der dette inntas i kombinasjon med reklame. Antall el-biler i trafikken har økt kraftig. Ren teknologi kan medvirke til redusert luftforurensning, så dette er en ønsket samfunnsutvikling. Dette medfører samtidig at behovet for ladepunkt har økt kraftig. Byrådet har derfor kommet til at etablering av reklameflater i tilknytning til ladestasjoner for el-biler bør vurderes, og inntas som en opsjon i konkurransegrunnlaget. Det samme gjelder en opsjon som omhandler nye ladepunkter. Byrådet slutter seg i hovedsak til Hordaland fylkeskommunes anbefalinger slik dette kommer til uttrykk i fylkesrådmannens innstilling og saken for øvrig. Reklamefinansiering etter det som presenteres i fylkestingssaken, vil medføre et bedre og mer enhetlig kollektivtilbud uavhengig av vegholder, og bidra til at partene når felles overordnede mål om håndtering av trafikkveksten i byområdet. Byrådet ser det som en klar betingelse at ordningen i tillegg til leskur lang vegnettet også gir rom for byromsmøbler; offentlige toaletter, bysykler, tilgang til informasjonsflater samt ladepunkt for el-bil. Byrådet forutsetter at den avtale som inngås om reklameflater omhandler dekning av alle kostnader og tilhørende oppgaver forbundet med å bygge, drifte og vedlikeholde de nevnte elementer. Det forutsettes at Bergen kommune tilgodeses med en rimelig andel av ytelsene som oppnås. Byrådet tiltrer fylkeskommunens anbefaling om reklame på de terminalene som i dag ikke er omhandlet av ordinære vegvedlikeholdet. Byrådet tiltrer fylkeskommunens fokus på å ta vare på merkevaren Skyss, og den balanse det innebærer i prosjektet. Byrådet vil anbefale at reklame på «lite bakfelt» på bussene tas med som en opsjon, slik at 4

5 prosessen kan vise hvor stor gevinst dette vil ha, før en går inn for en slik løsning. Byrådet har ikke noen innvendinger til de reklameelement som er anbefalt inne i transportmidler. For skjermer inne i busser/ båter bør en i den videre planlegging vurdere å avsette annonseplass til kulturinstitusjoner/-arrangører o.l. Byrådet vil sørge for at kommunen deltar bredt i arbeidet med utforming av plangrunnlag og tilhørende saksbehandling relatert til elementene i prosjektet. Kommunens rolle som vegmyndighet samt myndighet etter plan- og bygningsloven, gjør at slik deltakelse i utrednings- og anbudsprosessen er en forutsetning for anbudsarbeidet. I tråd med byrådets plattform vil byrådet sørge for at Bergen arkitektforening og representanter for kultursektoren involveres i arbeidet. Byrådet er enig i at vedtaksprosesser om innføring av reklame på fylkeskommunale og kommunale plasseringer, samt riksveger baseres på at det gjøres forpliktende vedtak i denne fasen, blant annet etter samme modell som Oslo kommune. Byrådet anbefaler at utrednings- og anbudsprosessen gjennomføres ved at fylkeskommunen står som eier prosessen, og at Statens vegvesen og Bergen kommune og eventuelt andre kommuner, deltar aktivt i utrednings- og anbudsprosessen. Neste steg vil være utrednings- og planarbeid samt byggesaksbehandling av mulige plasseringer, før anbudsutlysning. Byrådet ber samtidig om bystyrets fullmakt til å delta i utforming av plangrunnlag for anbudsprosessen og forhandle med HFK v/ fylkesrådmannen om fordeling av ytelser fra reklameavtalen til finansiering og drift av leskur langs kommunale veier samt byromsmøbler i form av bysykler, toaletter, el-ladepunkt og informasjonsflater. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken legges fram for bystyret da den berører prinsipielle veivalg som samtidig har betydning for kommunens framtidige budsjetter. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen kommune gir sin prinsipielle tilslutning til reklamefinansiering med de begrensninger som er skissert i saken, for følgende elementer: 1. Reklame på/i kollektivmateriell basert på organisasjonsformen outsourcing, og der fylkeskommunen står for planlegging og anbudsprosess: a) Buss innvendig (takbuer, digitale skjermer, ukeplakater ) b) Bybanen innvendig (digitale skjermer) c) Hurtigbåter innvendig (digitale skjermer, ukeplakater på vegg) d) Reklamefelt buss utvendig; lite bakfelt e) Reklame på terminaler som i dag ikke er en del av vegvedlikeholdet 2. Reklamefinansiering av leskur og byromsmøbler med forvaltningsmodell tjenesteytelse fra reklameoperatør: a) Leskur langs kommunale, fylkeskommunale og statlige veger, samt på de største terminalene i Bergensområdet b) Investering, drift og vedlikehold av bysykler, informasjonssøyler, toaletter og byromsmøbler c) Mulig opsjon for reklameplassering på Bybanens holdeplasser; på bakvegg i leskur eller frittstående moduler d) Aksept for ett anbud for alle plasseringer slik at en sikrer lik og helhetlig profil for leskur uavhengig av vegstatus, og at fylkeskommunen står som er prosesseier fram til planarbeid er gjennomført og godkjent og kontrakt inngått, og at kommunen og Statens vegvesen deltar aktivt i utrednings- og anbudsprosessen. 5

6 3. Innenfor sone vist på kartutsnitt i byrådets vurdering og anbefaling skal hensynet til relevante kulturminner/ -kulturmiljøer ivaretas i tråd med kommuneplanens arealdel. Torgalmenningen, Torget og Kulturaksen/den grønne akse, skal holdes fri for reklame. 4. Byrådet får fullmakt til å delta i utforming av plangrunnlag for anbudsprosessen og forhandle med Hordaland Fylkeskommune v/fylkesrådmannen om fordeling av ytelser fra reklameavtalen til finansiering og drift av leskur langs kommunale veier samt byromsmøbler i form av bysykler, toaletter, informasjonsflater og el-ladepunkt. Dato: 27. mai 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Vedlegg: Høringsbrev datert med følgende vedlegg: Fylkesutvalgssak 68/13, inklusive vedtaksskriv og underlagsdokumenter: A. Reklamefinansiert kollektivtransport v/ Deloitte. Februar 2013 B. Reklamefinansiert kollektivtransport Tilleggsvurdering knyttet til organisering av salg av reklameflater innenfor kollektivtransporten i Hordaland v/ Deolitte. April 2013 C. Reklamefinansiert kollektivtransport Tilleggsvurdering av inntektspotensial v/deloitte. Mai 2013 D. Reklamefinansiert kollektivtransport Vurdering av konsekvenser for bruk og opplevelse av det offentlige rommet v/ Hordaland fylkeskommune, Bybanen Utbygging. April 2013 E. Reklamefinansiering av byromsmøbler i Bergen og omegn v/deloitte. Oktober 2013 F. Notat datert fra Trafikketaten G. Notat datert fra Byantikvaren H. Uttalelse fra Ungdommens bystyre datert

7 Saksutredning: Fylkestingsaken omhandler noen tema som byrådet her velger å nevne kort i innledningen, for så å henvise til Fylkesrådmannens innstilling. *Holdninger og reaksjoner til reklame Befolkningen har et ambivalent forhold til reklame, og en undersøkelse gjennomført av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) i 2009 slår fast at i hvilke grad en ergrer seg over reklame avhenger av i hvilken grad en som forbruker kan styre informasjonsinntaket. Som ledd i arbeidet er det sett nærmere på forbrukernes holdninger til reklame, aksept for reklame relatert til kollektivtransport og hvilken effekt dette kan ha på Skyss som «avsender av» kollektivtransporten i Hordaland. TNS Gallup har på oppdrag av Skyss undersøkt aksepten for reklame i og i tilknytning til kollektive transportmidler i bergensområdet. Hensikten var å kartlegge aksept for reklame innenfor kollektivtransporten, og hvorvidt Skyss vil bli trukket med i «dekoding» av budskapet eller låne troverdigheten til annonsør, samt i hvilken grad merkevaren Skyss vil svekkes av kommersielle budskap på egne flater. Hovedfunnene er at aksepten for reklame er høy for de fleste flater, og at aksepten øker dersom inntektene fra reklame kommer de reisende til gode. På spørsmål om følelser til slik reklame, er det reklame i det offentlige rom som ergrer minst. Måling av befolkningens mer grunnleggende holdning til reklamen er ikke gjort. Undersøkelsen viser også at publikum ikke relaterer Skyss direkte til reklamen, og at reklamen ikke påvirker viljen til å reise kollektivt. Samtidig nevnes at negativ omtale av eventuell innføring av reklame, kan gi indirekte effekt på omdømmet til kollektivtransporten. Ut fra tilsvarende undersøkelsene ser det ut til at flertallet av innbyggerne i Bergen er positiv til reklame på byromsmøbler og leskur så lenge det kommer dem til gode gjennom for eksempel bedre vedlikehold av leskur eller et bedre kollektivtilbud. Andelen som er imot reklame er på rundt prosent. *Estetikk konsekvenser for bruk og opplevelse av reklame i det offentlige rom I saken trekkes allemannsretten og det offentlige rom som felles eiendom fram som en grunnleggende verdi i planlegging av byen i vårt demokratiske system. Innføring av reklame er et vesentlig inngrep i både estetikk og identitet på fellesskapets område, og et element som kan være med på å endre en by eller et områdes profil. Ved innføring av reklame skal en derfor vurdere identitet for området eller flaten der reklame blir plassert, samt bruk, romlige og visuelle kvaliteter for det samme området/flaten. Vurderingen viser at for det offentlige byrommet har reklame på faste installasjoner som terminaler og Bybanens holdeplasser samt utvendig reklame på transportmidler, størst konsekvenser. *Redaktøransvar Markedsføringsloven (kapittel 1 2) i seg selv beskytter mot upassende kampanjer ved at markedsføring ikke må være i strid med «god markedsføringsskikk». Loven verner også særskilt barn. Andre administrasjonsselskap har dersom de har satt ut reklamesalget til eksterne et avsnitt i kontrakten om redaktøransvar. Redaktøransvar gir rett til å fjerne annonser som, ut over markedsføringsloven, kan sees på som upassende, diskriminerende og lignende. Et eksempel fra Oslo på bruk av redaktøransvaret er at like etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble denne retten anvendt for å fjerne annonser for et nytt dataspill. Da den spesielle reklamen ble sett i sammenheng med terrorangrepene, ble den vurdert som upassende. Markedsføringsloven, kombinert med retten til å fjerne annonser (redaktøransvar), er samlet vurdert å gi et godt vern. Det frarådes å innføre andre avgrensninger, da erfaringer viser at dette kan være vanskelig å håndheve i praksis. Ettersom reklame kommer av det latinske reclamare som tyder "å rope igjen og igjen", vil det å innføre ytterligere avgrensninger trolig kunne redusere annonsørers ønske om «å rope», noe som igjen vil påvirke etterspørselen etter reklameflatene. 7

8 Gjennomgang av sakens tema 1: Reklame på/i kollektivmateriell basert på organisasjonsformen outsourcing, og der fylkeskommunen står for planlegging og anbudsprosess: a) Buss innvendig (takbuer, digitale skjermer, ukeplakater ) b) Bybanen innvendig (digitale skjermer) c) Hurtigbåter innvendig (digitale skjermer, ukeplakater på vegg) d) Reklamefelt buss utvendig; lite bakfelt e) Reklame på terminaler som i dag ikke er en del av vegvedlikeholdet Hovedfokus har vært å utrede følgende: Inntektspotensialet for definerte reklameflater Holdninger og reaksjoner til reklame Organisering av salg av reklame Estetikk konsekvenser for bruk og opplevelse av reklame i det offentlige rom Basert på erfaringer fra andre byer er det lagt til grunn at sentrumsnære reklameflater er de mest attraktive. Inntektspotensialet er derfor beregnet for følgende flater: Busser i rutepakkene Sentrum, Nord, Sør, Vest og Nordhordland Terminalene Bergen busstasjon, Åsane, Loddefjord, Knarvik og Lagunen Bybanen, til og med byggetrinn 3 Bybanestopp, til og med byggetrinn 3 Hurtigbåter på bruttokontrakt (fra 2014) som går fra Bergen Sentrum, totalt fire ruter Nettsider og mobilapplikasjoner Trykt materiell som billetter, Skysskort, rutehefter og andre brosjyrer Ferger og fergeterminaler inngår ikke i arbeidet. Det går i saken fram at fylkeskommunen er tilbakeholden med å gå videre med reklame som kan svekke det visuelle uttrykk som er etablert for rullene materiell basert på den designprofil som ble utviklet for bybanen. Skyss valgte å tilpasse sin visuelle profil til bybanen allerede før sistnevnte åpnet for trafikk i juni Dette bygger nå opp under merkevaren Skyss som ansvarlig for å levere kollektivtilbudet i Hordaland. Ett visuelt uttrykk for merkevaren Skyss og transportmidlene som trafikkerer på bruttokontrakt, ser ut til å ha fungert, da kunnskapen om merkevaren Skyss er svært høy. Hele 95 prosent av befolkningen i Hordaland sier at de kjenner til Skyss, og over 70 prosent sier at de har «ganske god» eller «veldig god» kjennskap til kollektivtilbudet. Figuren neste side sammenfatter det totale inntektspotensialet for salg av reklame på flater relatert til rullende kollektivmateriell, bybanestopp, større terminaler og nettsider og materiell over en kontraktsperiode på 10 år. Tallene er basert på outsourcing, og inntektspotensialet vil måtte realiseres over tid. Dersom reklamesalg blir etablert, må etterspørselen bygges opp gradvis over de første årene. 8

9 I fylkestingsaken drøftes hvorvidt Hordaland fylkeskommune i egen regi skal drive salg av reklame relatert til kollektivtransporten, før en konkluderer med at en vil sette salget ut til eksterne aktører (outsourcing). Dette innebærer at Skyss må bruke ressurser på å gjennomføre anbudskonkurranse. I tillegg til arbeidet med selve anskaffelsen av reklameoperatør (ca timer), vil anskaffelsen kreve interne fagressurser i Skyss. Etter at avtale er inngått vil Skyss måtte bruke lag ½ - 1 årsverk på oppfølging. Fylkesrådmannen anbefaler at Skyss får ansvar for å organisere reklamesalget for rullende kollektivmateriell gjennom outsourcing, og at det blir kontraktfestet et redaktøransvar som gir rett til å fjerne annonser som kan sees på som upassende, diskriminerende og lignende. Da de største bussterminalene som er vurdert i prosjektet er lokalisert i Bergen kommune og må godkjennes av kommunen etter gjeldende regelverk. Fylkesrådmannen tilrår derfor at reklamefinansiering av rullende kollektivmateriell inkludert reklame på de største terminalene blir sendt over til Bergen kommune for uttale. 2: Reklamefinansiering av leskur og byromsmøbler med forvaltningsmodell tjenesteytelse fra reklameoperatør: a) Leskur langs kommunale, fylkeskommunale og statlige veger, samt på de største terminalene i Bergensområdet b) Investering, drift og vedlikehold av bysykler, informasjonssøyler, toaletter og byromsmøbler c) Mulig opsjon for reklameplassering på Bybanens holdeplasser; på bakvegg i leskur eller frittstående moduler d) Aksept for ett anbud for alle plasseringer slik at en sikrer lik og helhetlig profil for leskur uavhengig av vegstatus, og at fylkeskommunen står som er prosesseier fram til planarbeid er gjennomført og godkjent og kontrakt inngått, og at kommunen og Statens vegvesen deltar aktivt i utrednings- og anbudsprosessen. 9

10 Reklamefinansiering av byromsmøbler og veiutstyr skjer som oftest ut fra et ønske om å heve standarden på disse gjennom investeringer i nye leskur, toalett, bysykler o.l. kombinert med bedre og mer omfattende vedlikehold enn dagens situasjon. For byromsmøbler og veiutstyr er reklameplasseringer innenfor Bergen kommune antatt å være de mest attraktive, og har derfor fått mest fokus. I tillegg antas å være et avgrenset potensiale for reklame i nabokommunene. Spesifikke krav til utforming og plassering har ikke vært en del av arbeidet. Dette vil en komme tilbake til en egen plansak. *Hva er reklamefinansierte byromsmøbler? Reklamefinansierte byromsmøbler er leskur, toalett, bysykler, informasjonssøyler, søppelbøtter og benker som blir finansiert ved å selge reklameflater relatert til disse Den viktigste grunnen til å innføre en slik ordning er at reklameoperatørene leverer et bedre og mer omfattende vedlikehold enn dagens leverandører, uten kostnader for kommunene, fylkeskommunen eller Statens vegvesen Gjennom anbudsprosessen har en normalt stor valgfrihet til å velge de møbler, design og omfang en ønsker I dag er det totalt 28 byer eller kommuner med avtaler om reklamefinansierte byromsmøbler. Av disse er leskur inkludert i 27 avtaler. Blant de 15 største kommunene er det bare Bergen som ikke har reklamefinansierte byromsmøbler. Hvem som står som oppdragsgiver for reklameavtalene om byromsmøbler varierer. Enkelte steder er avtalene inngått i fellesskap mellom de lokale kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen, men flere steder er det også separate avtaler for eksempel kommunale veger og fylkesveger. I fylkestingsaken oppsummeres ulike tema relatert til reklamefinansierte byromsmøbler for Oslo, Stavanger og Trondheim. Oslo Stavanger/ Rogaland Leskur Byromsmøbler Avtaleeier Kommentar Avtale: 350 leskur i Avtale: 122 leskur kommunale veger Stavanger i 2001 Bysykler eigen avtale fra 2003 Toalett - samme avtale som leskur 4 toalett Stavanger 15 reklamesøyler Stavanger med ei side brukt til kulturformål Oslo kommune Arbeid mot ny avtale 2015 iverksatt. Flere leskur, og koordinert reklameplassering mot anbud bysykler Stavanger kommune i samarbeid med Sandnes og Sola Stavanger kommune i gong med anbud reklamefinansierte bysykler Stavanger/ Rogaland 700 leskur på fylkes- og riksveger Samme avtale som leskur Statens vegvesen Opphavelig 700 leskur, men flere i dag 10

11 Trondheim Avtale 470 leskur i 2000 på kommunale, fylkes- og riksveger 6 toalett 20 bysykkelstativ Plakatsøyler for informasjon og allmenn plakatering Samme avtale som leskur Fellesavtale Trondheim kommune, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Kommunen har ansvaret for oppfølging og koordinering Når det gjelder omfang vises til at 46 prosent av total veglengde i Hordaland er klassifisert som kommunale veier. Kollektivtransporten trafikkerer i liten grad kommunale veger, og antall holdeplasser og leskur langs disse er lavt i forhold til totallengde kommunale veger. Majoriteten av holdeplasser både i Bergen og i resten av Hordaland, er plassert på fylkesveger. Tabellen under oppsummerer status for dette feltet, samt antallet som er mest aktuelle for reklamefinansierte leskur: Riksveg Fylkesveg Kommunal veg Totalt Eier/Forvaltningsansvar Staten Fylkeskommunen Kommunen Drifts- og Statens Statens Kommunen vedlikeholdsansvar vegvesen vegvesen Veglengde i Hordaland 766 km 2893 km 3136 km 3795 km Veglengde i Bergen 157 km 386 km 620 km 1163 km kommune Antall leskur i Bergen 133 stk. 711 stk. 98 stk. 942 stk. kommune Antall holdeplasser i Bergen kommune 1779 stk I dag er det i hovedsak de mest trafikkerte holdeplassene og busslinjene som har leskur. For reklameoperatørene er det ikke antall påstigende på holdeplassen som er avgjørende når de velger holdeplasser for reklameplassering. For disse er det viktigste publikumet passerende bilister. I andre byer har ikke dette vært noen større problemstilling. Så langt i prosjektet er det ikke gjort noen detaljert kartlegging av standard og hvorvidt alle holdeplassene er egnet for reklame. Dette vil skje i neste planfase. Beskrivelse av de ulike elementer, inkludert drift og vedlikehold Generelt vil de ulike reklameoperatørene som oftest gjennomføre mer omfattende drift og vedlikehold enn det kommunale, fylkeskommunale og statlige vegholdere utfører. *Leskur En kan enten benytte masseproduserte leskurmodeller i kombinasjon med reklame, eller spesialdesignede leskur. Sistnevnte har normalt en høyere kostnad slik at en får færre leskur for det samme antall reklameflater, enn ved å velge masseprodusert modell. Avhengig av trafikale restriksjoner og stedlige forhold blir reklameflatene enten integrert i leskurets sidevegg, eller bakvegg. Ved montering i sidevegg blir det oftest brukt tosidig reklameskilt slik at en oppnår to reklameflater. På holdeplasser uten reklame kan flater byttes ut med til eksempelvis vanlig glassvegg. 11

12 Dei siste års oppgraderinger av holdeplasser i Bergen har skjedd med installering av leskur av typen City90 fra Norfax. Disse er dimensjonert og tilrettelagt for innfelling av reklamemontre i sidevegg eller bakvegg. Dersom en ikke ønsker å bytte ut de nyere leskurene, kan operatøren overta drift og vedlikehold av disse. Et annet alternativ er at reklameoperatøren skifter ut leskurene, og at disse flyttes til andre holdeplasser der det er behov. På denne måten kan en få like leskur i de områdene en har definert for reklamefinansiering. Reklameoperatørene drifter normalt de leskur de selv har installert, men det kan forhandles om vedlikehold også av eksisterende leskur. Normalt inngår følgende i norske byers avtaler om vedlikehold: Vask hver uke av selve leskuret Bosstømming Feiing, fjerning av boss og eventuelt snø, i en radius på 2-3 meter fra leskuret Ettersyn av leskurene flere ganger i uken Utbedring og utretting av skader og feil innen 24 eller 48 timer fra skaden er meldt Vedlikehold utover dette vil medføre færre leskur, eller en må tillate flere reklameflater for å finansiere vedlikeholdet. *Toaletter Reklamefinansierte toalett leveres i ulike design og utforming. Mange reklamefinansierte toalett er uten reklame, men er finansiert av reklame andre steder; på leskur eller frittstående plasseringer. Dersom en ønsker offentlige toalett vil reklameoperatøren normalt ta alle kostnader med å bygge, installere og vedlikeholde disse. Det vil normalt omfatte: Automatisert vask av hele toalettet etter hvert besøk Daglig manuell vask Ettersyn av toalett flere ganger daglig Utbedring og utretting av skader og feil innen 24 eller 48 timer fra skaden er meldt *Bysykler Reklamefinansierte bysykler blir plassert på sentrale og folkerike steder, der hver stasjon har 10 stativ til sykler. Reklameoperatøren har ved behov ansvar for å frakte sykler fra overfylte stativ til steder der det er få sykler tilgjengelig. I de fleste tilfeller integreres reklamemonter i sykkelstativene. Det er også mulig å ha sykkelstativ uten reklame, ved at dette kompenseres ved reklame andre steder, som på leskur eller frittstående reklamestativ. I byer med reklamefinansierte bysykler står reklameoperatøren normalt for hele driften av ordningen. *Informasjonssøyler Dette er frittstående montre av tilsvarende format som standard utendørsreklame, og som kan benyttes til informasjonsformål. I mange byer har disse søylene to sider, der den ene viser reklame. Om ønskelig kan begge sidene være reklamefri, ved at søylene finansieres gjennom reklame andre steder, for eksempel på leskur. *Inntekter eller tjenester relatert til vedlikehold Forretningsmodellene som benyttes ved reklamefinansiering av byromsmøbler skiller seg noe fra det som benyttes ved reklamefinansiering av rullende kollektivmateriell. Aktuelle modeller er tjenesteytelse fra reklameoperatør eller inntektsdeling med reklameoperatør. I Norge i dag er det tjenesteytelse som er i bruk for byromsmøbler, og inntektsfordeling som blir benyttet for rullende kollektivmateriell samt større terminaler (for eksempel terminalbygg med andre funksjoner som kiosk og liknende inkludert). I tabellen under gis en oversikt over de to ulike modellene: 12

13 Vedlikeholdsansvar Vedlikeholdsstandard Fordeling av reklameinntekter Leskur, toalett, bysykler m.m Inntektsrisiko Sammenheng mellom reklame og ytelser til publikum Bruk av forretningsmodellen andre steder Egnet for Tjenesteytelse Reklameoperatøren har ansvaret for og kostnadene med å sette opp, drifte og vedlikeholde bymøblene som inngår i avtalen. Erfaringer fra andre viser økt vedlikeholdsstandard Reklameoperatøren blir gitt rett til alle reklameinntektene. Avtalemotpart får ingen utbetalinger Avtalen kan omfatte de bymøblene en ønsker. Ytelsene blir avtalefestet ved kontraktsinngåelse ingen direkte eksponering for svingninger i reklamemarkedet Reklamen blir satt opp i nærheten av byromsmøblene publikum opplever kopling mellom reklamen og økt vedlikehold Alle byer i Norge med reklamefinansierte byromsmøbler brukar varianter av tjenesteytelse i dag Egnet dersom siktemålet er å oppnå et betre og større tilbud av byromsmøbler, med høyere standard på vedlikeholdet enn i dag Inntektsdeling Vegeier/vegholder må som i dag stå for vedlikehold av leskur. Kostnadene kan øke, på grunn av krav til standard fra reklameoperatørene Dagens standard vil trolig fortsatt være gjeldende Reklameinntektene blir fordelt mellom reklameoperatør og de som eier reklameplassen/eier avtalen Ønsker en nye byromsmøbler må en finansiere dette selv uavhengig av reklamesalget Avtaleeiers inntekter er direkte utsatt for svingninger i reklamemarkedet Avtaleeier er selv ansvarlig for at inntektene fra reklamesalget eventuelt kommer publikum til gode Inntektsdeling er vanligere for reklamefinansiering av rullende materiell og større kollektivterminaler Uegnet dersom siktemålet er bedre og større tilbud av byromsmøbler. Dersom en ønsker inntekter er modellen mulig, men verdien av ytelsene ved tjenesteytelse vil trolig overstige inntektene Toalett, bysykler og informasjonssøyler er tjenester som eksisterer i andre norske byer, enten som en del av en avtale om reklame på leskur, eller som egne avtaler. Disse tjenestene kan inngå som en del av kompensasjonen i en avtale for reklamefinansierte byromsmøbler. Toalett og bysykler er dyrere å drifte enn leskur, og slike tjenester vil derfor gå på kostnad av antall leskur, eller en må tillate flere reklameflater for å finansiere tjenestene. * Potensialet for reklamefinansierte byromsmøbler i Bergen og omkringliggende område Det totale omsetningspotensialet for utendørsreklame i Bergen og Hordaland er estimert til MNOK årlig, i et fullt etablert marked. Størstedelen av potensialet ligger i de folkerike områdene i og omkring Bergen: Årlig Plassering omsetningspotensial Rullende kollektivmateriell* Terminaler og bybanestopp* Bergen lufthavn Flesland Kjøpesentra Byromsmøbler og leskur Utendørsreklame Hordaland 22 MNOK 9 MNOK 10 MNOK 10 MNOK MNOK MNOK 13

14 *omsetningspotensial også inkludert i rullende kollektivmateriell Totalpotensialet for byromsmøbler og leskur langs bilveg innenfor Bergen kommune, tilsvarer reklameflater. I fylkestingssaken vises til at trafikale og estetiske avgrensninger reduserer mulig antall reklameflater til , og det reelle årlige omsetningspotensialet til MNOK/ år. Tabellen under viser hva en kan forvente i kompensasjon ved ulike volum av reklameflater innenfor Bergen kommune. 750 flater er trolig en øvre praktisk grense. Endelig antall må fastsettes i en revidert planrapport tilsvarende arbeidet som vart gjort i Tallene er basert på erfaringer fra sammenlignbare byer: 250 reklameflater 500 reklameflater 750 reklameflater Bare leskur leskur leskur leskur 4 toalett og leskur 4 toalett leskur 4 toalett leskur 4 toalett leskur 4 toalett, bysykler og leskur 4 toalett 10 bysykkelstativ leskur 4 toalett 10 bysykkelstativ leskur 4 toalett 10 bysykkelstativ leskur Total årlig verdi av 6,5 7,0 MNOK 13,0 14,0 MNOK 19,5 21 MNOK ytelsene Årlig brutto reklameomsetning 6,3 10,0 MNOK 12,5 20,0 MNOK 18,8 30,0 MNOK Inkludert i kompensasjonen er også vedlikehold av byromsmøblene, som av erfaring fra andre byer er mer omfattende enn dagens nivå. Ved å la reklameoperatøren overta ansvaret for leskur blir vedlikeholdskostnadene for vegholder redusert med om lag kr pr. leskur/år, inkludert ansvaret for nye leskur. Den årlige verdien i tabellen over er relatert til hva det samme antallet leskur ville kostet vegholder å forvalte, med dagens standard. Den reelle verdien er trolig høyere, fordi en oppnår et bedre vedlikehold og høyere standard gjennom reklamefinansiering. Estimert årlig reklameomsetning skal dekke drifts- og salgskostnadene til reklameoperatøren. I fylkestingsaken vises at om en velger en ren inntektsfordelingsmodell der en selv må stå for installasjon, drift og vedlikehold av leskur og byromsmøbler, må en anta at reklameoperatøren tar ca. en tredjedel av nettoinntektene for å selge, administrere og distribuere reklamen. En kan derimot forvente at verdien av det en mottar i byromsmøbler og vedlikehold vil være høyere enn beløpet en får gjennom inntektsfordeling. Ingen i Norge benytter i dag inntektsfordelingsmodell knyttet til reklamefinansierte byromsmøbler. Som nevnt eier og drifter Hordaland fylkeskommune de fleste leskur innenfor Bergen kommune. Hensikten med reklamefinansiering av byromsmøbler og veiutstyr er som oftest et ønske om å heve standarden på byromsmøbler og veiutstyr gjennom investeringer i nye leskur, toalett, bysykler o.l. med bedre og mer omfattende vedlikehold enn dagens situasjon. I tillegg kommer ønske om helhetlig utseende på leskur innenfor et geografisk område, noe som kan tale for et samarbeid innen fylket på tvers av ulike aktører. De mest attraktive reklameplasseringer gjelder lokaliteter innenfor Bergen kommune. Prosessbeskrivelse Figuren nedenfor viser stegene i prosess for byromsmøbler og veiutstyr, og ikke rullende materiell. Dette blir som oftest organisert i ulike kontrakter/anbud på grunn av følgende: Reklameplasseringene blir solgt, driftet og organisert på ulike måter Involverte aktører vil ha ulike ønsker og behov Forskjeller gjør det vanskeligere å vurdere verdien av mottatte tilbud 14

15 En større salgs- og driftsorganisasjon må bygges opp, og reklameoperatørene kan ha ulike fortrinn relatert til byromsmøbler eller rullende kollektivmateriell. Felles anbud kan totalt sett gi et dårligere samlet tilbud En overordnet prosess for innføring av reklamefinansierte byromsmøbler og veiutstyr kan være som følger: Selv om byromsmøbler og det rullende materiellet blir satt ut på separate anbud, viser erfaringer fra andre steder at det er fordelaktig å koordinere anbudene slik at en kan se på den totale reklamemengden under et, samt unngå konkurrerende reklameflater som står for tett. I fylkestingsaken pekes på at selvstendige anbud kan være en fordel om fylkeskommunen, Statens vegvesen og kommunene har ulike ønsker om hvilke tiltak som skal finansieres med reklame. Da kan de ulike aktørene prioritere det de ønsker, men det kan imidlertid gi ulik standard på leskur langs vegnettet. Samlet anbud for fylkeskommunen, Statens vegvesen og Bergen kommune med opsjoner for tilstøtende kommuner, ble valgt i Da oppnår operatørene driftsfordeler som igjen gir et bedre tilbud for eksempel målt i antall leskur. Det pekes på at det trolig er for få holdeplasser langs kommunale veger til at Bergen kommune alene kan finansiere toalett eller andre byromsmøbler i Bergen sentrum. Ved en fellesavtale vil eksempelvis holdeplasser på fylkesveger kunne subsidiere byromsmøbler i Bergen sentrum. Flere av busslinjene har også holdeplasser på både kommunale og fylkeskommunale veger. En fellesavtale vil sikre en helhetlig visuell profil på leskurene, uavhengig av veiholder. I fylkestingsaken er to ulike vedtaksprosesser for å vedta innføring av reklame på fylkeskommunale og kommunale plasseringer, samt riksveger beskrevet slik: Alternativ 1: Innledende forpliktende vedtak Alternativ 2: Ikke innledende forpliktende vedtak, politisk vedtak etter at planarbeid er gjennomført (samlet vedtak om ja/nei og omfang) Alternativ 1 benyttes av Oslo kommune. Her forelå det først et prinsippvedtak om reklamefinansiering av byromsmøbler og leskur, deretter ble det gjennomført et utrednings- og planarbeid og byggesaksbehandling av mulige plasseringer før anbudsutlysning. Det er ulike konsekvenser ved valg av de to alternativene som kan sammenfattes på følgende måte: Alternativ 1 innledende bindende prinsippvedtak Partene forplikter seg til tiltaket ved et prinsippvedtak. Deretter det omfang og organisering som skal avgjøres ikke Alternativ 2 samlet vedtak om ja/nei og omfang Partene får et mer detaljert bilde av endelig omfang før en må gjøre et vedtak 15

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Stoppestedsstrategi. Ruterrapport 2010:17. Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder

Stoppestedsstrategi. Ruterrapport 2010:17. Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder Ruterrapport 2010:17 Versjon 2.0 14.4.2011 Stoppestedsstrategi Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder Ruterrapport 2010:16. Stoppestedsstrategi

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi... Vedtatt 22.05.14 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Strategiens tidshorisont... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Status i Sarpsborg... 4 2. Lading og ladepunkter... 6 2.1 Ladebehov og

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v)

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Rapport 45/2013 Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Mulige samarbeidskontrakter for kollektivtransporten i Hordaland

Detaljer

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør Forord Statskonsult har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet alternative organisasjonsmodeller for produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen. Målet for prosjektet har vært å vurdere ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Notat. Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark. Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Bård Norheim 66/2014

Notat. Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark. Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Bård Norheim 66/2014 Notat 66/2014 Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Bård Norheim Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark Forord Urbanet Analyse har hatt i oppdrag fra Vest-Telemarkrådet å utrede alternative

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer