Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles?"

Transkript

1 Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles? JOHN E. TIBBALLS & BJØRN EINAR DAHL Summary Computer-controlled production of prosthetic constructions in the dental office what are the quality requirements? With equipment for computer-aided design and manufacturing (CAD/CAM) in the dental office, the dentist again becomes his own dental technician. While the equipment itself is not subject to health-related regulation, the European Medical Devices Directive imposes requirements on the prosthodontic devices it produces. As a manufacturer of custom-made, medical devices, the dental office is required to document its ability to ensure that the produced prostheses function satisfactorily, and that any failure to meet the defined quality criteria is followed up systematically. The capability to analyse the cause of failure is essential to the systematic improvement of quality. In the face of market forces favouring interoperable components rather than a vertically integrated CAD/CAM system, this requirement places an increased responsibility on the dental office to use the comprehensive data generated by the CAD system to understand the reasons for a clinical failure or the need for rework of a prosthetic device, and to 141

2 prevent recurrence of the problem. Frequently, knowledge of the behaviour of materials both during production and in the finished prosthesis is needed in order to attain the necessary understanding of sub-optimal, clinical performance. Keywords: CAD/CAM, regulatory requirements, quality system, prosthetic dentistry, compatibility of materials Introduksjon Utstyr til fremstilling av dentale kroner og broer på tannlegens kontor med computer-aided design / computer-aided manufacturing (CAD/CAM) tilbys av flere leverandører. Markedsføringen av totale fremstillingsløsninger med skanning, protesedesign og -produksjon, som også inkluderer ovner til sintring av halvfabrikkerte emner, fremhever nøyaktighet, tidsbesparelse og pålitelighet som fortrinn. I prosessindustrien kalles det å koble enkelte elementer sammen nedover en prosesskjede gjennom programvarer og dataoverføringer for vertikal integrering. Når tannlegen også skal lage proteser, bidrar denne terminologien til å fremheve ansvaret som ligger i det å være produsent. Mange tannleger har foreløpig begrenset sitt engasjement til optiske, intraorale skannere (1). Fra disse leveres digitale avtrykk til et tannteknisk laboratorium. I denne artikkelen spør vi om hva som skal til for at de øvrige elementene som utgjør dental CAD/CAM, kan bringes i samsvar med regulatoriske kvalitetskrav til tannteknisk arbeid. I Europa er ikke CAD/CAM-utstyr underlagt noen form for helserelatert regulering. Utstyret i seg selv er ikke medisinsk utstyr fordi det ikke kommer i kontakt med pasienten, hverken direkte eller indirekte gjennom annet utstyr. Utstyret er underlagt nasjonale og internasjonale forskrifter om sikkerhet for elektrisk utstyr og datautstyr, men krav til at det fungerer riktig, stilles kun indirekte gjennom kvaliteten på erstatningen som produseres via CAD/CAM. 142

3 Et fullverdig CAD/CAM-system innebærer flere elementer utover skanning og digitalt avtrykk. Grafisk fremvisning; protesedesign; materialutvalg; utarbeiding av de numeriske instruksene til selve fremstillingsutstyret ( post-prosessing ); numerisk kontrollert (NC) produksjon og eventuelt sintring. I tillegg bør det ivareta journalføring og kravene som kvalitetskontroll stiller. Produsenter av enkelte elementer som inngår i prosesskjeden, ønsker åpenhet slik at de kan konkurrere i markedet. Med CAD- og særlig CAM-utstyr på kontoret blir tannlegen igjen sin egen tanntekniker. I årene siden dette sist var vanlig, har produksjon av individuelt tilpasset medisinsk-teknisk utstyr blitt et område for offentlig regulering gjennom EUs Medical Device Directive (MDD, 2) 1. Hvordan tannlegen som produsent av pasientspesifikke proteser skal forholde seg til kravene i direktivet, er et vesentlig spørsmål som trenger avklaring. Det arbeides med internasjonale standarder for de enkelte komponenter i dental CAD/CAM og for deres evne til å fungere sammen, men på et felt i rivende utvikling gir ikke produktstandarder i seg selv noen garanti for erstatningens kvalitet. Det er gjennom tannlegens ledelse av kvalitetsarbeid med den tanntekniske prosessen at pasienten sikres stadig bedre mot et uheldig behandlingsresultat. Datamengden som intraoral skanning leverer, er enorm. Den benyttes i dag sammen med cone-beam computed tomography (CBCT) i planlegging av større kjevekirurgiske inngrep (4) og i økende grad innen implantatprotetikk (5). Hos en tannlege med en pasient som venter på en krone, er det minimal tid til slik planlegging. Det er da gjennom kvalitetsarbeid i ettertid at potensialet som ligger i disse dataene for betydelige forbedringer i design av kroner og broer, kan realiseres. Fire aspekter diskuteres: åpne løsninger, offentlig regulering, materialvalg og kvalitetsarbeid. De stiller hver for seg krav til tann- 1 Det foreligger et forslag til et nytt regulatorisk rammeverk for medisinsk utstyr innen den europeiske unionen (3). 143

4 legen som investerer i digitalstyrt fremstilling av protetikk. Denne redegjørelsen belyser disse kravene og peker på noen konkrete tiltak for å sikre at pasienten får en vellykket behandling. Åpne løsninger Interoperability, eller kryssfunksjonalitet, er blitt betegnelsen innen internasjonal standardisering for kravene som skal stilles til komponenter for dentalt CAD/CAM fra uavhengige leverandører for at de skal fungere sammen. Det er et økende press for å få dette til, fordi det vil tillate at tannlegen gradvis kan utvide sitt behandlingstilbud og oppmuntre til utvikling på en bredere forskningsfront. Når alle komponenter er generiske, blir det tale om full interoperabilitet. I dag leverer noen intraorale skannere sine data om tenner og omkringliggende vev i åpne standardiserte formater, mens noen vertikalt integrerte systemer holder seg til lukkede formater (1). Bruk av råmaterialer fra en tredje part er også blitt akseptert ved at produsenten av fresemaskinen utsteder materialspesifikasjoner som andre materialleverandører forholder seg til. Skal kryssfunksjonalitet videreutvikles, må programvaren som styrer protesedesign, utstede generiske produksjonsinstrukser til fresemaskiner, lasersmeltingsutstyr eller 3-D printere for polymermaterialer. For å få dette til trengs det åpenhet om opplysninger både om produksjonsutstyrets design og om råmaterialets tilvirkningsegenskaper. Materialegenskaper Materialegenskaper er viktige bindeledd mellom CAD og CAM. Bruksegenskapene, det vil si egenskapene som styrer hvordan materialet fungerer i protesen som skal fremstilles, er som regel godt kjent det er disse som er beskrevet i bruksinstruksene som har fulgt med dentale materialer i mange år, og som innfrir kravene i internasjonale produktstandarder. Disse egenskapene er bestem- 144

5 mende for protesedesign siden de styrer protesens indikasjonsområde. I dagens designprogrammer brukes egenskapsdata indirekte, gjennom designregler laget av utstyrsleverandør. Programmene fungerer nemlig som ekspertsystemer som benytter regler om tillatte dimensjoner for de enkelte elementene i protesekonstruksjonen. Eksempel på dette er minste diameter for et loddepunkt, tykkelse på en vegg på en krone, minste indre radius på en kappe, det største spennet til en bro eller lengden på hengeledd. Disse reglene bygger både på materialegenskaper og på systemfabrikantenes erfaringer. Reglene er konservative. Resultatet er forslag til protesens utforming som er gjenkjennelig ved sine jevne dimensjoner. For å kunne lage produksjonsinstrukser må egenskapene til materialet i sin rå tilstand (før bearbeiding) være kjent for designenheten. Den viktigste egenskap er sintringsforhold, som angir hvor mye råemnet i delvis sintret keramisk eller pulvermetallisk tilstand krymper under den endelige sintringsprosessen. I tillegg til det rent geometriske gir dette forhold et direkte mål for egenskaper som er viktige for produksjonen, fordi det beskriver materialets oppførsel under selve produksjonen. Sintringsforholdet øker svakt og på kjent vis med den prosentvise porøsiteten i halvsintret rå keram. Mekaniske egenskaper som hardhet, elastisitetsmodul og bruddstyrke samt termiske egenskaper som varmekapasitet og -ledningsevne er omvendt proporsjonale med porøsiteten. Dette betyr at beskjedne variasjoner i sintringsforholdet skjuler betydelige forskjeller i disse egenskapene (Fig. 1). Ved subtraktiv fabrikasjon, som innebærer utfresing av en blokk eller disk med råmaterialet, oppstår det ofte betydelige krefter mellom materialet og verktøyet. Produksjonsinstruksene skal ta høyde for råmaterialets 1) hardhet, som bestemmer hvor ofte slitasjen på freseverktøyet skal kontrolleres, 2) bruddstyrke og bruddseighet, som begrenser kraften som kan øves på verktøyet, og 3) elastisitet, som forteller hvor mye avbøyning som oppstår under denne kraften. Avbøyning av verktøyet eller av proteseemnet fører til avvik fra ønsket utforming. Slikt avvik kompenseres hovedsakelig gjennom 145

6 A 60 % 55 % B C Elastisitetsmodul [GPa] Bruddstyrke [MPa] Porøsitetsgrad 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 Sintringsforhold 350 Alumina 300 Zirconia ,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 Sintringsforhold 350 Alumina 300 Zirconia ,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 Sintringsforhold Figur 1. Variasjon i råmaterialers egenskap med sintringsforhold: A) porøsitet; B) bruddstyrke og C) elastisitetsmodul. De tykke loddrette linjer indikerer vanlige sintringsforhold for yttria-stabilisert zirkonia. Data for alumina (grå linjer) og zirkonia (blå linjer) beregnet etter ref

7 utfresingsrekkefølge og -hastighet. Produksjonsinstruksene skal f.eks. sørge for at verktøyet først freser de tynnere partiene, og at det kjører langsomt ved kritiske operasjoner. Nesten alt mekanisk arbeid som fresingen krever, blir til varme. Et sterkt råmateriale krever mye arbeid, og mye varme blir generert. Varmeutviklingen sammen med varmeledningsevnen styrer kjølemiddelets effektivitet og setter en grense for hvor fort freseverk tøyet kan arbeide. Ved additiv fremstilling som innebærer smelting eller herding av væske- eller pulvermaterialer, styrer de termiske og kjemiske egenskapene varmeflyt og kontraksjon. Ujevne temperaturendringer etterlater restspenninger som påvirker hvor formriktig det endelige resultatet blir. Ved begge typer fremstilling utarbeides produksjonsinstrukser etter designregler basert på at materialet innfrir spesifikasjoner. Før andre råmaterialer benyttes, må passende designregler utarbeides gjennom systematisk utprøving og analyse av produksjonsprosessen ved bruk av målte verdier på råmaterialets egenskaper. I begge tilfeller er det leverandøren av den alternative råvaren som må sikre kryssfunksjonaliteten, enten ved å kopiere materialegenskapene (med forbehold for lisens- eller patentrettigheter) eller ved å levere designregler som sikrer at programvaren lager riktige produksjonsinstrukser. Regulatoriske krav Det europeiske direktivet om medisinsk-teknisk utstyr (MDD) pålegger pasientspesifikt utstyr 2 (proteser o.l.) minimal direkte regulering. De formelle kravene gjelder merking og valg av materialer. Råma- 2 Individuelt tilpasset utstyr: ethvert utstyr som er framstilt særskilt etter skriftlig anvisning fra en behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver og som gir, på dennes ansvar, utstyret spesielle konstruksjonskjennetegn, og som er beregnet til bruk for en bestemt pasient. 147

8 terialene 3 som brukes i fremstillingen av ulike proteser, er derimot strengt regulert. Blanks (blokker, kapper) som leveres i standardform til bearbeiding, skal innfri MDDs krav til klasse IIa produkter 4. Det er vedlegg VIII i MDD som stiller krav til produksjon av individuelt tilpasset protetikk. Mange av kravene virker omfattende og strenge, men for dentale proteser er disse formelle. De er ment å sikre bl.a. at erstatningen tilfaller riktig pasient, at de kan effektivt innpasses og vil fungere lenge. Kravene er strenge fordi de også gjelder implantert utstyr som plasseres ved kirurgiske inngrep, og hvor svikt kan få dødelig utfall. Kravet til protesedesignet er at det skal godkjennes av en kvalifisert yrkesutøver. Ukritisk aksept av programvarens designforslag er et brudd på denne bestemmelsen. Kvalifikasjonene som gjelder her, er ikke bare de kliniske, men også de tanntekniske. Dersom CAD/CAM-system inkluderer tilstrekkelig journalføring, kan tannlegen uten videre innfri de formelle kravene i vedlegg VIII. Men ett av kravene innebærer en vesentlig ekstra rolle for tannlegen som selv produserer proteser. MDD vedlegg VIII 5 er en bestemmelse som i dag er pålagt tannteknikeren: For individuelt tilpasset utstyr skal produsenten forplikte seg til å gjennomgå og dokumentere de erfaringer som gjøres med utstyret (= protesen) etter at det er produsert, idet det tas hensyn til bestemmelsene i vedlegg X (om kliniske undersøkelser), og til å iverksette egnede midler for å kunne anvende de nødvendige korrigerende tiltak. 3 Masseframstilt utstyr som må tilpasses for å oppfylle legens eller en annen profesjonell brukers spesifikke behov, skal ikke anses som individuelt tilpasset utstyr. 4 MDD vedlegg IX, regel 5: Invasivt utstyr [som trenger inn gjennom en kroppsåpning uten kirurgisk inngrep] beregnet til langvarig bruk [lenger enn 30 dager], i munnhulen tilhører klasse IIa. 148

9 Denne paragrafen innebærer et krav om å innføre systematisk kvalitetsarbeid. Hvorvidt dette skal pålegges tannlegen som konkurrerer med tannteknikere, er en diskusjon som tannlegestanden bare har tatt i begrenset grad. Kravet er ikke tatt inn i høringsforslaget til revidering av direktivet. Men uten denne paragrafen fristilles all fremstilling av erstatninger for kvalitetskontroll. Kvalitetsarbeid Kvalitetsarbeid er enten et frivillig tiltak gjennomført for å forbedre produksjon eller, i mange bransjer, påkrevd for å være godkjent som leverandør. Da etableres det en organisatorisk struktur i bedriften som innfrir aktuelle krav i en av kvalitetsstandardene (for medisinsk utstyr, gjerne ISO (7)). For å kunne implementere kvalitetsarbeid ved produksjon av tilpasset utstyr bør hovedprinsippene være kjent. Definisjonen på kvalitet er kort: Det som har kvalitet er påviselig skikket til sitt formål. I vår sammenheng omfatter dette både de kliniske kriteriene som tannlegen selv bestemmer ut fra hver pasients behov, og tanntekniske krav til at protesen lages etter beskrivelsen. I tillegg kommer fordelene som det averteres for ved bruk av CAD/CAM-utstyr på kontor. Markedsføring av CAD/CAM-utstyr fokuserer bl.a. på tidsbesparelse for pasienten; ved at det protetiske arbeidet kan sluttføres i én behandlingsomgang. Da blir dette et kvalitetskriterium utover de øvrige kliniske aspektene, som for eksempel hvor lett den protetiske konstruksjonen kan innpasses, eller at den får en lengre forventet levetid. Kvalitetsarbeid er systematisk og sporbart. Produksjonen av en protetisk konstruksjon skal vurderes opp mot kvalitetskriteriene som er definert. For at dette skal være effektivt, må disse være målbare kriterier slik at avvik mellom forventning og resultat kan klassifiseres. At erstatningen ikke lar seg fremstille innen den avsatte tiden slik at pasienten likevel må få ny time, vil betegnes som et stort avvik fra kvalitetskriterium. Det samme gjelder hvis designprosedyren må gjentas, mens en protese som krever noe ekstra til- 149

10 passingsarbeid i munnen, nok er et mindre avvik. En pasient som kommer tilbake med en mindre eller større fraktur av den protetiske konstruksjonen, blir også et avvik som kvalitetsarbeid skal håndtere. Det viktigste er at alle avvik journalføres på en måte som lett lar seg sortere og gjennomgå. Det er nemlig den systematiske gjennomgåelsen av produksjonsavvik som er kjernen i kvalitetsarbeidet. Den baseres på en oversikt over avviksstatistikk, noe som ordnes via noen tastetrykk i CAD/CAM-systemet. Hos en tannteknisk bedrift skal denne gjennomgåelsen etterlate konkrete, dokumenterte spor. Det skal vurderes hvorvidt kvalitetskriteriene er innfridd. Store avvik bør det være nulltoleranse for. Det kreves da korrigerende tiltak som planlegges, gjennomføres og kontrolleres for å se at tiltaket gir forbedringer. Mindre avvik krever også korrigerende tiltak, men da gjerne med et lengre tidsperspektiv. Det første tiltaket er alltid å finne årsaken til avviket. Om det ikke er mulig med egne ressurser, skal assistanse skaffes. Et eksempel på avvik kan være at kontoret ikke har en freseblokk i riktig farge slik at pasienten må få ny time. Et mulig korrigerende tiltak er å holde et større lager. Statistikk over hvor ofte dette skjer, gir en pekepinn på hvor stor lagerbeholdningen bør være. Ved vanskelige tanntekniske avvik vil årsaken og forslag til korrigerende tiltak ofte måtte søkes hos leverandøren av CAD/CAM-utstyret. Det er her åpne løsninger kan komme til kort. Tannlegen som bedriftsleder og kvalitetsansvarlig skal sørge for de nødvendige ressurser for å analysere avvik, foreslå korrigerende tiltak og vurdere om tiltaket gir forbedring. Det er i analysen av slike avvik at datamengden fra digitale avtrykk og produksjonsinstrukser blir viktige bevis. Det er ved avvik i skjæringspunktet mellom det kliniske og det tanntekniske at kvalitetsarbeidet kan få enda en utfordring. Pasienten som kommer med fraktur av den protetiske konstruksjonen, er et slikt tilfelle. Hvis tannlegen har akseptert CAD-systemets forslag til kronedesign og materialvalg, skal tilfellet i minste fall meldes til 150

11 systemleverandøren, og helst skal leverandøren påta seg å analysere så mye av pasientdata som det er lov å levere ut inkludert, som bevismateriale, den brudne erstatningen. Avtalen med systemleverandøren bør være meget klar på dette ansvarsområdet. Har tannlegen modifisert protesedesignen på kliniske indikasjoner eller brukt andre materialer, ligger oppfølgingsansvaret i kvalitetsarbeid hos tannlege/-tekniker for å analysere årsaken til svikten og for å planlegge og gjennomføre korrigerende tiltak. Skal dette gjøres på forsvarlig vis, bør tannlegen disponere et minimum av analyseverktøy eller ha en avtale med den nødvendige fagkompetansen. Systematisk kalibrering hører også til i kvalitetsarbeid fordi det er med på å forebygge produksjonsfeil. Kalibreringen av sintringsovner er det elementet i produksjonskjeden som allerede er underlagt standardisering. Ved regelmessig bruk av en standardisert kalibreringsprosedyre (ISO 13078:2013, 8) oppnås den temperaturkontrollen som sikrer at råmaterialet gjennomgår temperatursyklusen som materialleverandøren forutsetter for at materialet skal oppnå sin fulle tetthet og dermed riktig dimensjon og styrke. Utvidet kryssfunksjonalitet vil utfordre kvalitetsarbeid ytterligere, og tannlegens ansvar blir enda tyngre. Materialvalg EUs direktiv pålegger produsenten av en dental erstatning et særskilt ansvar for at det lages av materialer som er kompatible med pasienten. Det har alltid vært en selvfølge at tannlegen foreskriver kompatible materialer, men kontroll (9) viser at tanntekniske laboratorier til tider leverer dentale erstatninger i andre materialkvaliteter enn de bestilte. Det er bare et fåtall pasienter som reagerer negativt på dentale erstatningsmaterialer, og det er enda sjeldnere at reaksjoner innrapporteres, siden rapporteringskrav gjelder bare ved livstruende komplikasjoner. Tannlegen, som sitter med både pasientjournal, produksjonslogg og et kvalitetssystem, har det utvidete ansvaret som kommer 151

12 med disse kunnskapene for at inkompatible materialer unngås. Som MDD uttrykker det: Utstyret [erstatningen] skal konstrueres og framstilles på en slik måte at det uten fare kan brukes sammen med materialer [som] det kommer i kontakt med under normal bruk eller normale prosedyrer (vedlegg VIII, 7.3). Særlig når erstatningen består av flere materialer eller skal plasseres på implanterte skruer, bør vurderingen av kompatibilitet omfatte langt mer enn det biologiske. Kjemisk kompatibilitet blir utfordret når forskjellige legeringer kommer i kontakt, selv om de i utgangspunktet er av samme type, for eksempel CoCr, titan eller edelmetall. Selv små forskjeller i sammensetning innebærer forskjeller i relativ kjemisk stabilitet. Dette vil over tid i kontakt føre til utlekking og frigivelse av korrosjonsprodukter. Mekanisk kompatibilitet blir utfordret når materialer med en betydelig forskjell i elastiske egenskaper settes sammen. Bitekrefter på en konstruksjon blir konsentrert i grenseflaten mellom materia lene, og den lokale mekaniske spenningen kan overstige bære evnen til ett av dem. Mekanisk kompatibilitet må også vurderes mot tannen som er preparert for å retinere en erstatning. Der erstatningen er sementert, blir det sementen som må bære de konsentrerte kreftene, noe den sjelden er i stand til over tid med varierende belastning. Konklusjon Fremstilling av dentale erstatninger på tannlegens kontor ved hjelp av digital teknikk og CAD/CAM-utstyr pålegger tannlegen et produksjonsansvar som ikke kan tilbakeføres til utstyrsprodusenten. Likevel er det gjerne utstyrsleverandøren som besitter kompetansen som må til for å innfri krav til kvalitetsarbeid i dagens europei ske regulatoriske regime. Tannlegen som går til anskaffelse av utstyr for å kunne produsere tannerstatninger mens pasienten sitter på kontoret, gjør klokt i å sørge for direkte tilgang til ekspertisen som kreves innen både kvalitetsarbeid og undersøkelse av materialsvikt. 152

13 LITTERATUR 1. Dahl BE, Rønold HJ. Digitale avtrykk. Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. CONSLEG:1993L0042: :EN:PDF (Lastet ned ) 3. European Commission. documents/revision/index_en.htm. (Lastet ned ) 4. Pedersen TK, Dalstra M, Cattaneo P, Blomlöf J, Buhl J, Nørholt SE, Melsen B. Anvendelse af digitale dentale og 3-D virtuelle modeller I ortodontiske og rekonstruktive kirurgiske behandlinger. Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: Svensson KG, Trulsson M, Hultin M. Datastödd implantatbehandling. Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: Fan X, Case ED, Ren F, Shu Y, Baumann MJ. Fracture strength and elastic modulus as a function of porosity for hydroxyapatite and other brittle materials. J Mech Behav Biomed Mater 2012; 8: International Organization for Standardization. ISO 13485:2003 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes. Utgitt med endringer International Organization for Standardization. ISO 13078:2013 Dentistry Dental furnace Test method for temperature measurement with separate thermocouple. Utgitt Läkemedelsverket. Tandtekniska arbeten Gransking av metallkeramikkronor framställda i Sverige och utanför EU lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/ Tandtekniska_arbeten-v%C3%A4gledning_ pdf (lastet ned )

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge PROSJEKTOPPGAVE I DET INTEGRERTE MASTERGRADSSTUDIET I ODONTOLOGI Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge Agnete Norheim Kaldestad og Tina Foseide Toklum Kull 2004 2009 Veileder: Nils Roar Gjerdet

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Markedsføring av tannimplantater

Markedsføring av tannimplantater Institutt for klinisk odontologi Markedsføring av tannimplantater Et etisk perspektiv Line Kalstad Aronsen og Marianne Lund Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Veileder: Prof. Dr. Odont. Asbjørn Jokstad

Detaljer

Kvalitetssikring av fast protetikk levert til Universitetstannklikken i Tromsø

Kvalitetssikring av fast protetikk levert til Universitetstannklikken i Tromsø Institutt for klinisk odontologi Kvalitetssikring av fast protetikk levert til Universitetstannklikken i Tromsø Raymond Larsen og Mats Berg Jenssen Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Veileder: Prof.

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi Side: 1 av 33 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2004 Sidenr: 1 av 33 NA Dok. nr. 48a

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Importprotetikk hva gjelder?

Importprotetikk hva gjelder? Importprotetikk hva gjelder? NILS ROAR GJERDET Tannteknisk virksomhet er et fag som er i ferd med å gjennomgå en rivende utvikling. Ikke bare de teknologiske produksjonsmetodene utvikler seg meget hurtig,

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk Stud.techn. Per Pfister Forord Denne prosjektoppgaven er utført ved Institutt for

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn - Åpen Rapport Ulovlig trimming av kjøretøy Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn Forfatter(e) Terje Moen Kristin Ystmark Bjerkan Cato Mausethagen SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Dokumentasjon og kvalitetssikring

Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring 1 Innhold 1. Kvalitet og kvalitetssikring....5 1.1 Hva er kvalitet?...5 1.2 Kvalitetsarbeid....6 1.2.1 Hva er kvalitetssikring?....6

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern 76 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern Af Dag Wiese Schartum, professor & Tommy Tranvik, forsker, Senter for

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009 God håndhygiene side 9-10 Nordental 2009 side 30 Tema: Sikkerhet, pasienten i fokus Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 side 5-7 NDD - en del av Plandent TEMA

Detaljer