Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles?"

Transkript

1 Digitalstyrt fremstilling av protetiske konstruksjoner på tannlegekontor hvilke krav stilles? JOHN E. TIBBALLS & BJØRN EINAR DAHL Summary Computer-controlled production of prosthetic constructions in the dental office what are the quality requirements? With equipment for computer-aided design and manufacturing (CAD/CAM) in the dental office, the dentist again becomes his own dental technician. While the equipment itself is not subject to health-related regulation, the European Medical Devices Directive imposes requirements on the prosthodontic devices it produces. As a manufacturer of custom-made, medical devices, the dental office is required to document its ability to ensure that the produced prostheses function satisfactorily, and that any failure to meet the defined quality criteria is followed up systematically. The capability to analyse the cause of failure is essential to the systematic improvement of quality. In the face of market forces favouring interoperable components rather than a vertically integrated CAD/CAM system, this requirement places an increased responsibility on the dental office to use the comprehensive data generated by the CAD system to understand the reasons for a clinical failure or the need for rework of a prosthetic device, and to 141

2 prevent recurrence of the problem. Frequently, knowledge of the behaviour of materials both during production and in the finished prosthesis is needed in order to attain the necessary understanding of sub-optimal, clinical performance. Keywords: CAD/CAM, regulatory requirements, quality system, prosthetic dentistry, compatibility of materials Introduksjon Utstyr til fremstilling av dentale kroner og broer på tannlegens kontor med computer-aided design / computer-aided manufacturing (CAD/CAM) tilbys av flere leverandører. Markedsføringen av totale fremstillingsløsninger med skanning, protesedesign og -produksjon, som også inkluderer ovner til sintring av halvfabrikkerte emner, fremhever nøyaktighet, tidsbesparelse og pålitelighet som fortrinn. I prosessindustrien kalles det å koble enkelte elementer sammen nedover en prosesskjede gjennom programvarer og dataoverføringer for vertikal integrering. Når tannlegen også skal lage proteser, bidrar denne terminologien til å fremheve ansvaret som ligger i det å være produsent. Mange tannleger har foreløpig begrenset sitt engasjement til optiske, intraorale skannere (1). Fra disse leveres digitale avtrykk til et tannteknisk laboratorium. I denne artikkelen spør vi om hva som skal til for at de øvrige elementene som utgjør dental CAD/CAM, kan bringes i samsvar med regulatoriske kvalitetskrav til tannteknisk arbeid. I Europa er ikke CAD/CAM-utstyr underlagt noen form for helserelatert regulering. Utstyret i seg selv er ikke medisinsk utstyr fordi det ikke kommer i kontakt med pasienten, hverken direkte eller indirekte gjennom annet utstyr. Utstyret er underlagt nasjonale og internasjonale forskrifter om sikkerhet for elektrisk utstyr og datautstyr, men krav til at det fungerer riktig, stilles kun indirekte gjennom kvaliteten på erstatningen som produseres via CAD/CAM. 142

3 Et fullverdig CAD/CAM-system innebærer flere elementer utover skanning og digitalt avtrykk. Grafisk fremvisning; protesedesign; materialutvalg; utarbeiding av de numeriske instruksene til selve fremstillingsutstyret ( post-prosessing ); numerisk kontrollert (NC) produksjon og eventuelt sintring. I tillegg bør det ivareta journalføring og kravene som kvalitetskontroll stiller. Produsenter av enkelte elementer som inngår i prosesskjeden, ønsker åpenhet slik at de kan konkurrere i markedet. Med CAD- og særlig CAM-utstyr på kontoret blir tannlegen igjen sin egen tanntekniker. I årene siden dette sist var vanlig, har produksjon av individuelt tilpasset medisinsk-teknisk utstyr blitt et område for offentlig regulering gjennom EUs Medical Device Directive (MDD, 2) 1. Hvordan tannlegen som produsent av pasientspesifikke proteser skal forholde seg til kravene i direktivet, er et vesentlig spørsmål som trenger avklaring. Det arbeides med internasjonale standarder for de enkelte komponenter i dental CAD/CAM og for deres evne til å fungere sammen, men på et felt i rivende utvikling gir ikke produktstandarder i seg selv noen garanti for erstatningens kvalitet. Det er gjennom tannlegens ledelse av kvalitetsarbeid med den tanntekniske prosessen at pasienten sikres stadig bedre mot et uheldig behandlingsresultat. Datamengden som intraoral skanning leverer, er enorm. Den benyttes i dag sammen med cone-beam computed tomography (CBCT) i planlegging av større kjevekirurgiske inngrep (4) og i økende grad innen implantatprotetikk (5). Hos en tannlege med en pasient som venter på en krone, er det minimal tid til slik planlegging. Det er da gjennom kvalitetsarbeid i ettertid at potensialet som ligger i disse dataene for betydelige forbedringer i design av kroner og broer, kan realiseres. Fire aspekter diskuteres: åpne løsninger, offentlig regulering, materialvalg og kvalitetsarbeid. De stiller hver for seg krav til tann- 1 Det foreligger et forslag til et nytt regulatorisk rammeverk for medisinsk utstyr innen den europeiske unionen (3). 143

4 legen som investerer i digitalstyrt fremstilling av protetikk. Denne redegjørelsen belyser disse kravene og peker på noen konkrete tiltak for å sikre at pasienten får en vellykket behandling. Åpne løsninger Interoperability, eller kryssfunksjonalitet, er blitt betegnelsen innen internasjonal standardisering for kravene som skal stilles til komponenter for dentalt CAD/CAM fra uavhengige leverandører for at de skal fungere sammen. Det er et økende press for å få dette til, fordi det vil tillate at tannlegen gradvis kan utvide sitt behandlingstilbud og oppmuntre til utvikling på en bredere forskningsfront. Når alle komponenter er generiske, blir det tale om full interoperabilitet. I dag leverer noen intraorale skannere sine data om tenner og omkringliggende vev i åpne standardiserte formater, mens noen vertikalt integrerte systemer holder seg til lukkede formater (1). Bruk av råmaterialer fra en tredje part er også blitt akseptert ved at produsenten av fresemaskinen utsteder materialspesifikasjoner som andre materialleverandører forholder seg til. Skal kryssfunksjonalitet videreutvikles, må programvaren som styrer protesedesign, utstede generiske produksjonsinstrukser til fresemaskiner, lasersmeltingsutstyr eller 3-D printere for polymermaterialer. For å få dette til trengs det åpenhet om opplysninger både om produksjonsutstyrets design og om råmaterialets tilvirkningsegenskaper. Materialegenskaper Materialegenskaper er viktige bindeledd mellom CAD og CAM. Bruksegenskapene, det vil si egenskapene som styrer hvordan materialet fungerer i protesen som skal fremstilles, er som regel godt kjent det er disse som er beskrevet i bruksinstruksene som har fulgt med dentale materialer i mange år, og som innfrir kravene i internasjonale produktstandarder. Disse egenskapene er bestem- 144

5 mende for protesedesign siden de styrer protesens indikasjonsområde. I dagens designprogrammer brukes egenskapsdata indirekte, gjennom designregler laget av utstyrsleverandør. Programmene fungerer nemlig som ekspertsystemer som benytter regler om tillatte dimensjoner for de enkelte elementene i protesekonstruksjonen. Eksempel på dette er minste diameter for et loddepunkt, tykkelse på en vegg på en krone, minste indre radius på en kappe, det største spennet til en bro eller lengden på hengeledd. Disse reglene bygger både på materialegenskaper og på systemfabrikantenes erfaringer. Reglene er konservative. Resultatet er forslag til protesens utforming som er gjenkjennelig ved sine jevne dimensjoner. For å kunne lage produksjonsinstrukser må egenskapene til materialet i sin rå tilstand (før bearbeiding) være kjent for designenheten. Den viktigste egenskap er sintringsforhold, som angir hvor mye råemnet i delvis sintret keramisk eller pulvermetallisk tilstand krymper under den endelige sintringsprosessen. I tillegg til det rent geometriske gir dette forhold et direkte mål for egenskaper som er viktige for produksjonen, fordi det beskriver materialets oppførsel under selve produksjonen. Sintringsforholdet øker svakt og på kjent vis med den prosentvise porøsiteten i halvsintret rå keram. Mekaniske egenskaper som hardhet, elastisitetsmodul og bruddstyrke samt termiske egenskaper som varmekapasitet og -ledningsevne er omvendt proporsjonale med porøsiteten. Dette betyr at beskjedne variasjoner i sintringsforholdet skjuler betydelige forskjeller i disse egenskapene (Fig. 1). Ved subtraktiv fabrikasjon, som innebærer utfresing av en blokk eller disk med råmaterialet, oppstår det ofte betydelige krefter mellom materialet og verktøyet. Produksjonsinstruksene skal ta høyde for råmaterialets 1) hardhet, som bestemmer hvor ofte slitasjen på freseverktøyet skal kontrolleres, 2) bruddstyrke og bruddseighet, som begrenser kraften som kan øves på verktøyet, og 3) elastisitet, som forteller hvor mye avbøyning som oppstår under denne kraften. Avbøyning av verktøyet eller av proteseemnet fører til avvik fra ønsket utforming. Slikt avvik kompenseres hovedsakelig gjennom 145

6 A 60 % 55 % B C Elastisitetsmodul [GPa] Bruddstyrke [MPa] Porøsitetsgrad 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 Sintringsforhold 350 Alumina 300 Zirconia ,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 Sintringsforhold 350 Alumina 300 Zirconia ,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 Sintringsforhold Figur 1. Variasjon i råmaterialers egenskap med sintringsforhold: A) porøsitet; B) bruddstyrke og C) elastisitetsmodul. De tykke loddrette linjer indikerer vanlige sintringsforhold for yttria-stabilisert zirkonia. Data for alumina (grå linjer) og zirkonia (blå linjer) beregnet etter ref

7 utfresingsrekkefølge og -hastighet. Produksjonsinstruksene skal f.eks. sørge for at verktøyet først freser de tynnere partiene, og at det kjører langsomt ved kritiske operasjoner. Nesten alt mekanisk arbeid som fresingen krever, blir til varme. Et sterkt råmateriale krever mye arbeid, og mye varme blir generert. Varmeutviklingen sammen med varmeledningsevnen styrer kjølemiddelets effektivitet og setter en grense for hvor fort freseverk tøyet kan arbeide. Ved additiv fremstilling som innebærer smelting eller herding av væske- eller pulvermaterialer, styrer de termiske og kjemiske egenskapene varmeflyt og kontraksjon. Ujevne temperaturendringer etterlater restspenninger som påvirker hvor formriktig det endelige resultatet blir. Ved begge typer fremstilling utarbeides produksjonsinstrukser etter designregler basert på at materialet innfrir spesifikasjoner. Før andre råmaterialer benyttes, må passende designregler utarbeides gjennom systematisk utprøving og analyse av produksjonsprosessen ved bruk av målte verdier på råmaterialets egenskaper. I begge tilfeller er det leverandøren av den alternative råvaren som må sikre kryssfunksjonaliteten, enten ved å kopiere materialegenskapene (med forbehold for lisens- eller patentrettigheter) eller ved å levere designregler som sikrer at programvaren lager riktige produksjonsinstrukser. Regulatoriske krav Det europeiske direktivet om medisinsk-teknisk utstyr (MDD) pålegger pasientspesifikt utstyr 2 (proteser o.l.) minimal direkte regulering. De formelle kravene gjelder merking og valg av materialer. Råma- 2 Individuelt tilpasset utstyr: ethvert utstyr som er framstilt særskilt etter skriftlig anvisning fra en behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver og som gir, på dennes ansvar, utstyret spesielle konstruksjonskjennetegn, og som er beregnet til bruk for en bestemt pasient. 147

8 terialene 3 som brukes i fremstillingen av ulike proteser, er derimot strengt regulert. Blanks (blokker, kapper) som leveres i standardform til bearbeiding, skal innfri MDDs krav til klasse IIa produkter 4. Det er vedlegg VIII i MDD som stiller krav til produksjon av individuelt tilpasset protetikk. Mange av kravene virker omfattende og strenge, men for dentale proteser er disse formelle. De er ment å sikre bl.a. at erstatningen tilfaller riktig pasient, at de kan effektivt innpasses og vil fungere lenge. Kravene er strenge fordi de også gjelder implantert utstyr som plasseres ved kirurgiske inngrep, og hvor svikt kan få dødelig utfall. Kravet til protesedesignet er at det skal godkjennes av en kvalifisert yrkesutøver. Ukritisk aksept av programvarens designforslag er et brudd på denne bestemmelsen. Kvalifikasjonene som gjelder her, er ikke bare de kliniske, men også de tanntekniske. Dersom CAD/CAM-system inkluderer tilstrekkelig journalføring, kan tannlegen uten videre innfri de formelle kravene i vedlegg VIII. Men ett av kravene innebærer en vesentlig ekstra rolle for tannlegen som selv produserer proteser. MDD vedlegg VIII 5 er en bestemmelse som i dag er pålagt tannteknikeren: For individuelt tilpasset utstyr skal produsenten forplikte seg til å gjennomgå og dokumentere de erfaringer som gjøres med utstyret (= protesen) etter at det er produsert, idet det tas hensyn til bestemmelsene i vedlegg X (om kliniske undersøkelser), og til å iverksette egnede midler for å kunne anvende de nødvendige korrigerende tiltak. 3 Masseframstilt utstyr som må tilpasses for å oppfylle legens eller en annen profesjonell brukers spesifikke behov, skal ikke anses som individuelt tilpasset utstyr. 4 MDD vedlegg IX, regel 5: Invasivt utstyr [som trenger inn gjennom en kroppsåpning uten kirurgisk inngrep] beregnet til langvarig bruk [lenger enn 30 dager], i munnhulen tilhører klasse IIa. 148

9 Denne paragrafen innebærer et krav om å innføre systematisk kvalitetsarbeid. Hvorvidt dette skal pålegges tannlegen som konkurrerer med tannteknikere, er en diskusjon som tannlegestanden bare har tatt i begrenset grad. Kravet er ikke tatt inn i høringsforslaget til revidering av direktivet. Men uten denne paragrafen fristilles all fremstilling av erstatninger for kvalitetskontroll. Kvalitetsarbeid Kvalitetsarbeid er enten et frivillig tiltak gjennomført for å forbedre produksjon eller, i mange bransjer, påkrevd for å være godkjent som leverandør. Da etableres det en organisatorisk struktur i bedriften som innfrir aktuelle krav i en av kvalitetsstandardene (for medisinsk utstyr, gjerne ISO (7)). For å kunne implementere kvalitetsarbeid ved produksjon av tilpasset utstyr bør hovedprinsippene være kjent. Definisjonen på kvalitet er kort: Det som har kvalitet er påviselig skikket til sitt formål. I vår sammenheng omfatter dette både de kliniske kriteriene som tannlegen selv bestemmer ut fra hver pasients behov, og tanntekniske krav til at protesen lages etter beskrivelsen. I tillegg kommer fordelene som det averteres for ved bruk av CAD/CAM-utstyr på kontor. Markedsføring av CAD/CAM-utstyr fokuserer bl.a. på tidsbesparelse for pasienten; ved at det protetiske arbeidet kan sluttføres i én behandlingsomgang. Da blir dette et kvalitetskriterium utover de øvrige kliniske aspektene, som for eksempel hvor lett den protetiske konstruksjonen kan innpasses, eller at den får en lengre forventet levetid. Kvalitetsarbeid er systematisk og sporbart. Produksjonen av en protetisk konstruksjon skal vurderes opp mot kvalitetskriteriene som er definert. For at dette skal være effektivt, må disse være målbare kriterier slik at avvik mellom forventning og resultat kan klassifiseres. At erstatningen ikke lar seg fremstille innen den avsatte tiden slik at pasienten likevel må få ny time, vil betegnes som et stort avvik fra kvalitetskriterium. Det samme gjelder hvis designprosedyren må gjentas, mens en protese som krever noe ekstra til- 149

10 passingsarbeid i munnen, nok er et mindre avvik. En pasient som kommer tilbake med en mindre eller større fraktur av den protetiske konstruksjonen, blir også et avvik som kvalitetsarbeid skal håndtere. Det viktigste er at alle avvik journalføres på en måte som lett lar seg sortere og gjennomgå. Det er nemlig den systematiske gjennomgåelsen av produksjonsavvik som er kjernen i kvalitetsarbeidet. Den baseres på en oversikt over avviksstatistikk, noe som ordnes via noen tastetrykk i CAD/CAM-systemet. Hos en tannteknisk bedrift skal denne gjennomgåelsen etterlate konkrete, dokumenterte spor. Det skal vurderes hvorvidt kvalitetskriteriene er innfridd. Store avvik bør det være nulltoleranse for. Det kreves da korrigerende tiltak som planlegges, gjennomføres og kontrolleres for å se at tiltaket gir forbedringer. Mindre avvik krever også korrigerende tiltak, men da gjerne med et lengre tidsperspektiv. Det første tiltaket er alltid å finne årsaken til avviket. Om det ikke er mulig med egne ressurser, skal assistanse skaffes. Et eksempel på avvik kan være at kontoret ikke har en freseblokk i riktig farge slik at pasienten må få ny time. Et mulig korrigerende tiltak er å holde et større lager. Statistikk over hvor ofte dette skjer, gir en pekepinn på hvor stor lagerbeholdningen bør være. Ved vanskelige tanntekniske avvik vil årsaken og forslag til korrigerende tiltak ofte måtte søkes hos leverandøren av CAD/CAM-utstyret. Det er her åpne løsninger kan komme til kort. Tannlegen som bedriftsleder og kvalitetsansvarlig skal sørge for de nødvendige ressurser for å analysere avvik, foreslå korrigerende tiltak og vurdere om tiltaket gir forbedring. Det er i analysen av slike avvik at datamengden fra digitale avtrykk og produksjonsinstrukser blir viktige bevis. Det er ved avvik i skjæringspunktet mellom det kliniske og det tanntekniske at kvalitetsarbeidet kan få enda en utfordring. Pasienten som kommer med fraktur av den protetiske konstruksjonen, er et slikt tilfelle. Hvis tannlegen har akseptert CAD-systemets forslag til kronedesign og materialvalg, skal tilfellet i minste fall meldes til 150

11 systemleverandøren, og helst skal leverandøren påta seg å analysere så mye av pasientdata som det er lov å levere ut inkludert, som bevismateriale, den brudne erstatningen. Avtalen med systemleverandøren bør være meget klar på dette ansvarsområdet. Har tannlegen modifisert protesedesignen på kliniske indikasjoner eller brukt andre materialer, ligger oppfølgingsansvaret i kvalitetsarbeid hos tannlege/-tekniker for å analysere årsaken til svikten og for å planlegge og gjennomføre korrigerende tiltak. Skal dette gjøres på forsvarlig vis, bør tannlegen disponere et minimum av analyseverktøy eller ha en avtale med den nødvendige fagkompetansen. Systematisk kalibrering hører også til i kvalitetsarbeid fordi det er med på å forebygge produksjonsfeil. Kalibreringen av sintringsovner er det elementet i produksjonskjeden som allerede er underlagt standardisering. Ved regelmessig bruk av en standardisert kalibreringsprosedyre (ISO 13078:2013, 8) oppnås den temperaturkontrollen som sikrer at råmaterialet gjennomgår temperatursyklusen som materialleverandøren forutsetter for at materialet skal oppnå sin fulle tetthet og dermed riktig dimensjon og styrke. Utvidet kryssfunksjonalitet vil utfordre kvalitetsarbeid ytterligere, og tannlegens ansvar blir enda tyngre. Materialvalg EUs direktiv pålegger produsenten av en dental erstatning et særskilt ansvar for at det lages av materialer som er kompatible med pasienten. Det har alltid vært en selvfølge at tannlegen foreskriver kompatible materialer, men kontroll (9) viser at tanntekniske laboratorier til tider leverer dentale erstatninger i andre materialkvaliteter enn de bestilte. Det er bare et fåtall pasienter som reagerer negativt på dentale erstatningsmaterialer, og det er enda sjeldnere at reaksjoner innrapporteres, siden rapporteringskrav gjelder bare ved livstruende komplikasjoner. Tannlegen, som sitter med både pasientjournal, produksjonslogg og et kvalitetssystem, har det utvidete ansvaret som kommer 151

12 med disse kunnskapene for at inkompatible materialer unngås. Som MDD uttrykker det: Utstyret [erstatningen] skal konstrueres og framstilles på en slik måte at det uten fare kan brukes sammen med materialer [som] det kommer i kontakt med under normal bruk eller normale prosedyrer (vedlegg VIII, 7.3). Særlig når erstatningen består av flere materialer eller skal plasseres på implanterte skruer, bør vurderingen av kompatibilitet omfatte langt mer enn det biologiske. Kjemisk kompatibilitet blir utfordret når forskjellige legeringer kommer i kontakt, selv om de i utgangspunktet er av samme type, for eksempel CoCr, titan eller edelmetall. Selv små forskjeller i sammensetning innebærer forskjeller i relativ kjemisk stabilitet. Dette vil over tid i kontakt føre til utlekking og frigivelse av korrosjonsprodukter. Mekanisk kompatibilitet blir utfordret når materialer med en betydelig forskjell i elastiske egenskaper settes sammen. Bitekrefter på en konstruksjon blir konsentrert i grenseflaten mellom materia lene, og den lokale mekaniske spenningen kan overstige bære evnen til ett av dem. Mekanisk kompatibilitet må også vurderes mot tannen som er preparert for å retinere en erstatning. Der erstatningen er sementert, blir det sementen som må bære de konsentrerte kreftene, noe den sjelden er i stand til over tid med varierende belastning. Konklusjon Fremstilling av dentale erstatninger på tannlegens kontor ved hjelp av digital teknikk og CAD/CAM-utstyr pålegger tannlegen et produksjonsansvar som ikke kan tilbakeføres til utstyrsprodusenten. Likevel er det gjerne utstyrsleverandøren som besitter kompetansen som må til for å innfri krav til kvalitetsarbeid i dagens europei ske regulatoriske regime. Tannlegen som går til anskaffelse av utstyr for å kunne produsere tannerstatninger mens pasienten sitter på kontoret, gjør klokt i å sørge for direkte tilgang til ekspertisen som kreves innen både kvalitetsarbeid og undersøkelse av materialsvikt. 152

13 LITTERATUR 1. Dahl BE, Rønold HJ. Digitale avtrykk. Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. CONSLEG:1993L0042: :EN:PDF (Lastet ned ) 3. European Commission. documents/revision/index_en.htm. (Lastet ned ) 4. Pedersen TK, Dalstra M, Cattaneo P, Blomlöf J, Buhl J, Nørholt SE, Melsen B. Anvendelse af digitale dentale og 3-D virtuelle modeller I ortodontiske og rekonstruktive kirurgiske behandlinger. Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: Svensson KG, Trulsson M, Hultin M. Datastödd implantatbehandling. Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: Fan X, Case ED, Ren F, Shu Y, Baumann MJ. Fracture strength and elastic modulus as a function of porosity for hydroxyapatite and other brittle materials. J Mech Behav Biomed Mater 2012; 8: International Organization for Standardization. ISO 13485:2003 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes. Utgitt med endringer International Organization for Standardization. ISO 13078:2013 Dentistry Dental furnace Test method for temperature measurement with separate thermocouple. Utgitt Läkemedelsverket. Tandtekniska arbeten Gransking av metallkeramikkronor framställda i Sverige och utanför EU lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/ Tandtekniska_arbeten-v%C3%A4gledning_ pdf (lastet ned )

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

ATLANTIS garanti for distanser

ATLANTIS garanti for distanser ATLANTIS garanti for distanser ATLANTIS original TITAN GYLLENT TITAN ZIRCONIA LIVSTID LIVSTID 5 ÅR DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS-distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Medisinsk utstyr Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

Bygg produktforskriften

Bygg produktforskriften Bygg produktforskriften Obligatorisk 1. juli 2013 -merking CE-merking er et pass som gjør at et produkt kan plasseres lovlig på markedet i noen medlemsland. Fra 1. juli 2013 starter CE-merkingen som skal

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

Importprotetikk hva gjelder?

Importprotetikk hva gjelder? Importprotetikk hva gjelder? NILS ROAR GJERDET Tannteknisk virksomhet er et fag som er i ferd med å gjennomgå en rivende utvikling. Ikke bare de teknologiske produksjonsmetodene utvikler seg meget hurtig,

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

Den kliniske betydningen av standarder ved deklarasjon av dentalmaterialer

Den kliniske betydningen av standarder ved deklarasjon av dentalmaterialer Den kliniske betydningen av standarder ved deklarasjon av dentalmaterialer gudbrand øilo Sammendrag Internasjonale produktstandarder utvikles for å kunne prøve og dokumentere brukbarheten av produkter

Detaljer

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Mineralull Opplev neste steg innen isolasjon Våre mineralullprodukter med ECOSE Technology! Etter den vellykkede introduksjonen av ECOSE Technology i produktene

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

ATLANTIS ISUS Garanti for suprakonstruksjoner

ATLANTIS ISUS Garanti for suprakonstruksjoner ATLANTIS ISUS Garanti for suprakonstruksjoner ATLANTIS original TITAN KROMKOBOLT 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke og skrueretinerte ATLANTIS ISUS-suprakonstruksjoner for

Detaljer

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler Informasjonsmøte standardisering i eldreomsorgen 2014-05-15 Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler RUDOLPH BRYNN, rbr@standard.no Om standardisering 1 Standardisering som verktøy En

Detaljer

TANNIMPLANTATER. Innhold

TANNIMPLANTATER. Innhold TANNIMPLANTATER Innhold Hva er tannimplantater? Når du har enkel tann hull Broen Delvis protese Implant: Den beste og mest naturlige løsningen Hvis du har store hull i tenner Eń til eń implantater Konvensjonell

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus 1 Validering Jo-Atle Karlsen Ingeniør Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus Livssyklus for medisinsk flergangsutstyr 2 Anskaffelse 1. Kjøp

Detaljer

Garanti for implantat- systemer

Garanti for implantat- systemer Garanti for implantat- systemer Garanti for implantatsystemer implantater og komponenter zirconia instrumenter livstid 5 år 3 år Etter sammenslåingen av Astra Tech Dental og DENTSPLY Friadent kan DENTSPLY

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent Ivar Espelid, Universitetet i Oslo DoxaDent pillen hvor ble den av? Dagbladet 20.12.2000 Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? NFPseminaret i Molde 10. 11. november 2005 "Den keramiska fyllningen

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies by laying down regulatory

Detaljer

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Terje Sivertsen, seksjonsleder signal Infrastruktur Teknikk, Premiss og utvikling Jernbaneverket RAMS-seminar, NJS, Oslo, 18. april 2007 1 Innhold

Detaljer

CPR-sertifikater: Hva er det?

CPR-sertifikater: Hva er det? CPR-sertifikater: Hva er det? Ved: Steinar K. Nilsen Sertifiseringsleder SINTEF Certification 1 PRODUKTSERTIFIKATER UTSTEDT AV SINTEF Certification SINTEF Produktsertifikat Europeisk CPR-sertifikat 2 SINTEF

Detaljer

IEC Utvalg av endringer i ny versjon

IEC Utvalg av endringer i ny versjon 1 IEC 61508 - Utvalg av endringer i ny versjon Mary Ann Lundteigen Professor, NTNU (www.ntnu.edu/ross/rams/maryann ) Sikkerhetssystemkonferansen 2010 18-19. November. 2 Bakgrunn og målsetning IEC 61508

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 390L0269.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 5.11. 2015 Linda Ashurst. Nasjonalt kompetansetjeneste for dekontaminering

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 5.11. 2015 Linda Ashurst. Nasjonalt kompetansetjeneste for dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering Kjemiske indikatorer 5.11. 2015 Linda Ashurst Nasjonalt kompetansetjeneste for dekontaminering Hva er en kjemisk indikator? Ordet indikator betyr å peke ut. Latinsk: indicare

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på?

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Kvalitetssikring av innkjøpsprosesser i Helse Sør-Øst 28. Januar 2015 Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Avdeling for smittevern Disposisjon Før bestiling/anbud Behovsanalyse

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003 Termografering av lav- og høyspenningsanlegg NCS P-301 2. utgave 2003 TERMOGRAFERING AV LAV- OG HØYSPENNINGSANLEGG FORORD Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil

Detaljer

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 %

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 % 3. november 2009 Miljøledelse 09 NS-EN 16001 - ny standard for energiledelse - bakgrunn - hva finnes - hva kommer siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge EU har forpliktet seg til å nå følgende

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Industrimontørfaget Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Fremdriftsplan / Arbeidsplan Utarbeides og spesifiseres iht. oppgaven og bedriftens

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll!

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! 1 Innhold Er lageret ditt utsatt for store påkjenninger? Forebygg skader med riktige tiltak 4 Er lagerinnretningene

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

NOR/307R T OJ L 335/07, p.10-12

NOR/307R T OJ L 335/07, p.10-12 NOR/307R1516.00T OJ L 335/07, p.10-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1516/2007 of 19 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, standard

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring Stavanger 16.oktober 2008 Petroleumtilsynet Entreprenørseminar Frank S.Schieldrop Weatherford Norge AS 0 West Epsilon - Løfteklave hendelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SYKEHUSUNTAK FOR LEGEMIDLER TIL AVANSERT TERAPI

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SYKEHUSUNTAK FOR LEGEMIDLER TIL AVANSERT TERAPI RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SYKEHUSUNTAK FOR LEGEMIDLER TIL AVANSERT TERAPI Målgruppe: Enheter som tilvirker eller benytter legemidler til avansert-terapi Gjelder for perioden: 2012-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer

EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer Kort om EU MEPS EU MEPS-ordningen (European Minimum Energy Performance Standard) angir pålagte minimums er for elektriske motorer som brukes på det europeiske

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

TORSDAG 2.OKTOBER. Spesialkurs for medlemmer. Individuell lunsj. Utstillingen åpner. Utstilling Årsmøte for medlemmer Markering av avtroppende styre

TORSDAG 2.OKTOBER. Spesialkurs for medlemmer. Individuell lunsj. Utstillingen åpner. Utstilling Årsmøte for medlemmer Markering av avtroppende styre Program TORSDAG 2.OKTOBER kl. 10.00 13.00 Spesialkurs for medlemmer Individuell lunsj kl. 14.00 kl. 14.00 17.00 kl. 17.00 Utstillingen åpner Utstilling Årsmøte for medlemmer Markering av avtroppende styre

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus HD

Bruksanvisning IDEA Tempus HD HD Bruksanvisning IDEA Tempus HD Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Nettledningen... s. 3 Justering av skjermen... s. 3 Frigjør XY leseplaten... s. 3 Bruk av lese-tv... s. 4 Av

Detaljer

Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser

Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser Intern service Medisinsk-teknisk avdeling Eksempler på pasientsikker bruk av ikke-medisinsk elektrisk utstyr i medisinske omgivelser Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse: Sognsvannsvn. 20 Sentralbord:

Detaljer

Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO

Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO 14. oktober 2009 Verdens standardiseringsdag Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO - bakgrunn - hva finnes - hva kommer siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge CEN/CENELEC BT/JWG Energy

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene.

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Unngår du å smile fordi du mangler én eller flere tenner? Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Har du sluttet

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser.

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Gruer du deg for å snakke i forsamlinger fordi protesene sitter dårlig? Skaper protetikken problemer og

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll?

Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll? 1 Dekontamineringsdagene 2014 Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll? Egil Lingaas Avdeling for smittevern Oslo universitetssykehus 2 Dekontaminering og pasientsikkerhet Sikker dekontaminering

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter. Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler

Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter. Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler 2 Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner SLP deltakelse Morten Bjørgen Norsk Akkreditering Innhold Definisjoner EAs SLP arbeidsgrupper SLP leverandører ISO/IEC 17025 og SLP deltakelse ILAC P9:1/2010 EA-4/18:2010 er Eksempel Definisjoner Ferdighetsprøving/Proficiency

Detaljer

Melbye Skandinavia Mikrorør

Melbye Skandinavia Mikrorør Melbye Skandinavia Mikrorør Rillet innside PLB HDPE-kabelrør Rørstørrelse Type El nr (mm) 8/ 4,4 Direkteforlagt 28 214 12 10/ 5,5 Direkteforlagt 28 214 15 16/10 Direkteforlagt 28 214 17 12/8 Direkteforlagt

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman GE Healthcare - Medical Diagnostics QA R&D GCP & Pharmacovigilance 4 GCP/PV Auditors i Oslo Ansvarlig for GCP audits i Europa,

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

Ansvar og oppfølging ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon. Gro Ramsten Wesenberg Direktør, Legemiddelverket

Ansvar og oppfølging ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon. Gro Ramsten Wesenberg Direktør, Legemiddelverket Ansvar og oppfølging ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon Gro Ramsten Wesenberg Direktør, Legemiddelverket Innhold: Bakgrunn Definisjoner Hovedutfordringer Hva er mulig fra et regulatorisk

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS HVA ER EN DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS? En destruktiv test av elektromuffesveis er en enkel, rask og ikke minst pålitelig metode for å kvalitetssikre

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

NGU Rapport Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden.

NGU Rapport Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden. NGU Rapport 2011.036 Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk 6.mars 2012 Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening Construction Products Regulation

Detaljer

Generelt om permanent lagring og filsystemer

Generelt om permanent lagring og filsystemer Generelt om permanent lagring og filsystemer Filsystem Den delen av OS som kontrollerer hvordan data lagres på og hentes frem fra permanente media Data deles opp i individuelle deler, filer, som får hvert

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer