skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i Diagonale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i Diagonale"

Transkript

1 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 1 av 73 skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i Diagonale diskusjons- grunnlag for programmering av rom og interiør Bilde av 3 etasje fra modell av Diagonale Lund Hagem & Atelier Oslo Arkitekter Oktober 2010 Deichmanske bibliotek Prosjekt Nye Deichman Kulturetaten Oktober 2010 Versjon 5

2 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 2 av 73

3 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 3 av 73 Innholdsfortegnelse Innledning 3-9 Oppsummering av seksjoner av alle plan 10 Plan 1+1mesanin Tankekart, fokusbegrep og ikon 12 - Tabell miljøseksjoner 13 - Tabell litteraturseksjoner 18 - Etasjetegning med oppsummering 19 innledning Plan U Tankekart, fokusbegrep og ikon 22 - Tabell miljøseksjoner 23 - Tabell litteraturseksjoner 26 - Etasjetegning med oppsummering 27 Plan Tankekart, fokusbegrep og ikon 30 - Tabell miljøseksjoner 31 - Tabell litteraturseksjoner 38 - Etasjetegning med oppsummering 39 Plan 3+3mesanin Tankekart, fokusbegrep og ikon 42 - Tabell miljøseksjoner 43 - Tabell litteraturseksjoner 50 - Etasjetegning med oppsummering 51 Plan Tankekart, fokusbegrep og ikon 54 - Tabell miljøseksjoner 55 - Tabell litteraturseksjoner 58 - Etasjetegning med oppsummering 59 Plan Tankekart, fokusbegrep og ikon 62 - Tabell miljøseksjoner 63 - Tabell litteraturseksjoner 66 - Etasjetegning med oppsummering 67 Oppsummering nøkkeltall alle plan 69 Analyse av nøkkelfaktorer alle plan 72 Appendiks: Rapport fra servicedesignprosess - Livework Videreføring av Rom- og funksjonsprogrammet Sommeren 2009 utarbeidet Deichmanske bibliotek sitt Rom- og funksjonsprogram. I løpet av skisseprosjektet er hovedfunksjonene distribuert og samkjørt med konseptet Diagonale, med unntak av døgnåpent bibliotek (kap ) som gjennom prosjektets utvikling er omarbeidet og slått sammen med andre funksjoner på plan 1. Det har i skisseprosjektet vært stort fokus på kjeller og driftsareal der det er stort innslag av stive strukturer, veggskiller og komplisert logistikk. Det har imidlertid også vært arbeidet med publikumsarealene på plan 1 (jf. R&F-programmets kapittel 3.1) og det store bibliotekrommet for publikum (jf. R&F-programmets kapittel 3.2). I disse arealene har fokuset mer handlet om generelle kvaliteter ved etasjene - som lys, inn- og utsyn, akustikk og graden av fleksible løsninger. En av de viktigste spørsmålene i disse arealene har knyttet seg til plassering av publikumsfunksjoner som krever veggskiller. Det er foreslått at disse skal forankres rundt kjernene slik at resten av etasjen kan fremstå som et åpent landskap. Fra brukerhold er vi positive til denne løsningen.

4 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 4 av 73 Rom- og funksjonsprogrammets kapittel 3.1 (Generelle publikumsareal og funksjoner) og kapittel 3.2 (Bibliotekrommet: Temasoner og rom) ble opprinnelig oppsummert i fem temasoner (se figur nedenfor). Overordnet om det foreliggende bibliotekkonseptet Det nye opplevelseshuset og handlingsrommet i Bjørvika Som overordnet konsept er Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika et livsløpstilbud for kulturelle opplevelser av høy kvalitet og et senter for kunnskapsprosesser. Dette tilbudet finner fremdeles sin organisering i en glidende overgang fra lavt til høyt i bygget. Deichman har videre et ansvar for å forankre samtiden i fortiden, og ser det som viktig å sørge for tilgang til materiale som bevarer røttene og fremhever sammenhengene i et flyktig og kommersielt drevet mediesamfunn. Det foreliggende konseptet forsøker å samkjøre dette ansvaret med de helt nye handlingsrommene i det nye biblioteket. Det nye biblioteket programmeres ut fra et ønske om å tilrettelegge hadlingsrom for brukerne, og optimaliserer for et spekter av gjøremål - dette i tråd med strategiområde to i Strategien for Nye Deichman. For å kunne få til en oversiktlig programmering er brukernes gjøremål underveis i prosessen analysert og oppsummert i en lang liste over mulig aktivitet. Gjøremålene er klassifisert med begrepene finne, oppleve, skape, dele og praktisk. Videre er gjøremålene analysert ut fra aktivitetsgrad, hyppighet, varighet, og avhengighet til personal, samlingsinnhold, infrastruktur og romlige forhold. Denne analysen har gjort det mulig å etablere langt mer presise krav til publikumsarealene enn vi hadde anledning til da vi etablerte Rom- og funksjonsprogrammet. Temasonene er i skisseprosjektet forsøkt distribuert i Diagonales etasjestruktur og har for så vidt tjent sin hensikt som bakteppe og en grovmasket bestilling i skisseprosjektfasen. Stor aktivitet og mye folk lavt i bygget og motsatt mer kontemplativ stemning høyt i bygget er en tankegang som springer ut av modellen og som fortsatt står ved lag som en viktig nøkkel for organiseringen av innholdet. Utover dette har imidlertid modellen sine klare begrensninger i den forestående forprosjektfasen. Rom- og funksjonsprogrammets temasoner utfordres av snart 1 års prosjektering og modning av ideene om framtidens bibliotek. Det foreliggende dokumentet, må derfor leses som en presisering og utvikling av Rom- og funksjonsprogrammets kapittel 3.1 og 3.2 i tråd med utviklingen av det valgte konseptet Diagonale. Ut fra et ønske om å samle elementer som har sterke innbyrdes sammenhenger i de ovenstående begreper, og med et ønske om å overholde det vedtatte prinsipp om høy aktivitet lavt i bygget, og lavere aktivitet jo høyere i bygget man er, har programmeringen skapt seks soner - en for hver etasje - som står frem som sterke og tydelige med hvert sitt varemerke. Noen gjøremål i særlig grad de praktisk orienterte vil det tilrettelegges for på alle etasjeplan, mens andre gjøremål kun legges til rette for på ett, eller et fåtall plan. Hver sone (videre benevnt som etasje/plan) er igjen underdelt i et fåtall hovedseksjoner, med hvert sitt gjøremålsvaremerke, miljø og ofte nært knyttet til en relevant del av bibliotekets mediesamling. Programforslaget i dette dokumentet tar videre utgangspunkt i en gradert åpningstid, der etasje 1 og U1 åpner tidligere, og stenger senere enn etasje 2-5. Målet er i best mulig grad å fortsatt kunne tilfredsstille de identifiserte brukerbehovene utover normalåpningstiden.

5 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 5 av 73 Nye Deichman blir et gjøremåls og opplevelseshus som endrer seg i tråd med døgnrytme, uke/helg syklus, og gjennom årets sesonger - og vil på en dynamisk måte variere sitt tilbud i tråd med publikums behov og motivasjon. Som et eksempel antar vi at biblioteket vil endre seg til å i langt større grad bli et utfluktsmål i helgen, og programmeringen legger til rette for å optimalisere tilbudet for dette publikummet disse ukedagene. Det er et stort og sammensatt materiale som nå for aller første gang settes sammen til det vi håper blir et godt diskusjonsgrunnlag for alle aktører i prosjektet. Litt om arealrammer prosessmål og nye begreper Funksjonsarealrammene og alle styringsmål ligger selvsagt til grunn også for dette dokumentet. Innenfor funksjonsarealrammen tror vi imidlertid det er helt nødvendig å oppløse de innbyrdes arealfordelingene i kapittel 3.1 og 3.2 i Rom- og funksjonsprogrammet. Disposisjoner må imidlertid selvsagt - gjøres innenfor nettoarealrammen for kapittel 3.1 og 3.2. Poenget må være at vi nå utvikler publikumsarealene og enkeltfunksjonene i disse på Diagonales premisser og ikke på de teoretiske fordelingene som lå til grunn for arbeidet sommeren I dette dokumentet vil det derfor ikke være noen arealangivelser knyttet til funksjonene, men beskrivelser av hva som skal foregå og hvor mange mennesker det bør tas høyde for at skal oppholde seg i de ulike handlingsrommene og seksjonen. Det må være opp til arkitektene å finne den optimale fordelingen av arealet mellom funksjonene innenfor det vi ser som de viktigste organiserende element i Diagonale er: etasjestrukturen, mesaninene på plan 1 og 3 og plassering av romlige elementer rundt de tre kjernene. I den sammenheng vil det også være nødvendig å undersøke hvilke balansegang som skal velges mellom handlingsrom for brukeres aktiviteter og plass til fysiske medier og. Det kan godt være at ønskede kombinasjoner av sitteplasser, mediesamlinger osv. som beskrives i dette dokumentet i enkelte tilfeller ikke er mulig å realisere uten at noe velges bort eller skaleres ned. Et viktig mål for prosessen i forprosjektet må være å få testet ut smertegrensene ulike steder i bygget. For å lette kommunikasjon tror vi at det er nødvendig å erstatte begrepet temasone med det nå mer presise begrepet etasje eller plan. Det er etasjestrukturen i bygget som legges til grunn for vår seksjoneringen og distribusjon av innhold og brukermiljøer. For å komme videre i prosessen har det vært helt nødvendig å finne nye begreper og definisjoner som ikke finnes i Rom- og funksjonsprogrammet. Fra brukersiden skal vi selv ta nøye ansvaret for å påse at denne utviklingen hele tiden forankres i Rom- og funksjonsprogrammet som er den formelle bestillingen - og at eventuelle premissendringer underkastes formell behandling. Det finnes noen få eksempler i foreliggende dokument på funksjonskrav som vil medføre premissendringer (for eksempel ønske om et radiostudio). Før dette eventuelt skal meldes inn som premissendringer må helheten i dette dokumentet komme i prosess med arkitekt og utførersiden. Først da ser vi hva som er realistisk og mulig.

6 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 6 av 73 Vi har laget en kortstokk og lagt en mulig kabal Vi har i dette dokument tatt utgangspunkt i egne analyser av brukere og bruksmønster, vi har trukket på kjente scenarioer for utvikling i folkebibliotek-sektoren, hentet inn ny innsikt fra vår egen servicedesignprosess og avledet mulige publikumsaktiviteter i det nye biblioteket. Vi har også laget scenarioer for utviklingen av den fysiske mediesamlingen. Summen av dette har før frem til noe som ved første øyekast kan synes å ligne en detaljert og endelig programmering av innholdet i Diagonale. Det er all grunn til å understreke at dette dokumentet absolutt ikke må leses slik. Så hva er da dette dokumentet? Vi har laget en testprogrammering eller en skisse som: er et forslag til hvordan biblioteket og de ulike etasjene kan gis en felles identitet og et ansikt som består av ulike handlingsrom, miljø og tjenester som vi med rimelig sikkerhet kan si må løses innenfor bibliotekets programareal og som er komplettert med fysiske mediesamlinger slik vi hypotetisk ser for oss at disse utvikler seg fram til flytting etter kassering og tilvekst. Videre har vi antydet hva slags sammenheng det kan være mellom disse miljøene og de tematiske samlingene på hver etasje. Vi håper dokumentet først og fremst leses som et diskusjonsgrunnlag i prosessen videre. Vi forventer at brukermiljøet i samarbeid med arkitekt og interiørarkitekt slik kan utforske hva som er mulig i Diagonale. Les gjerne dokumentet som en kortstokk. Vi har også lagt en mulig kabal men håper ikke den leses som fasit.

7 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 7 av 73 Dokumentets oppbygging Vi har tatt for oss hver etasje og starter med plan 1 og U1 (kjeller) som må forstås som to plan med nære sammenhenger og en lik åpningstid. Deretter følger plan 2 5 behandlet hver for seg. Dokumentets kapitler følger etasjestrukturen i bygget og for hver etasje har vi laget 4 tilnærminger eller underkapitler: a) Etasjens tematiske fokus, dreiepunkt og identitetsmarkører: Den første tilnærmingen til etasjen er assosiativ og kreativ - og viser et håndskrevet tankekart som gir assosiasjoner til etasjens tema. I tankekartet er det valgt et fokusbegrep eller et dreiepunkt som er etasjens gjennomgangstema (grønn skrift i skissen nedenfor). Summen av disse tankekartene for hver etasje gir følgende kreative skisse av det nye biblioteket: Det tematiske fokuset følges av forslag til ikoner eller identitetsmarkører (blå skrift i skissen over) som kan støtte opp under etasjens identitet ved hjelp av interiørgrep, dekorasjon eller fysiske installasjoner. Den innledende og assosiative tilnærmingen til etasjen handler altså om helhet, om identitet, profil, orientering og tydeliggjøring av etasjens forskjellighet fra de andre etasjene. De neste tilnærmingene er direkte underordnet fokusbegrepet og ikonet. b) Etasjens miljøseksjoner: Etter det innledende tankekartet følger en tabell med etasjens miljøseksjoner. En etasje vil kunne ha fra 3 6 ulike miljøseksjoner. Hver av disse domineres av en tjeneste, et handlingsrom eller en publikumsaktivitet. I tabellen avledes romlige krav og mange mulige funksjoner som kan lokaliseres rundt de bygningsmessige kjernene. En miljøseksjon kan gjerne sees som et område som det faller naturlig å skilte som et særlig tilbud. Kanskje kan interiøret i seksjonen i seg selv være et slikt skilt. En etasjes handlingsrom kan fremstilles slik: - Plan 5 DYPDYKK (fokusbegrep) VANN OG ZEN HAGE (ikon) - Plan 4 NYSGJERRIG PÅ VITEN FORSTØRRELSESGLASS OG KIKKERT - Plan 3 & 3M BILDER OG LYD SANSER, BØLGER OG SPEKTRUM - Plan 2 FORTELLINGER TYPOGRAFI OG ORMEN LANGE - Plan 1 & 1M NAVIGASJON FRISTELSE PÅ TORGET - Plan U1 PLENUM TILFLUKTSROM Kanskje ligger mye av nøkkelen til effektiv arealbruk nettopp i hvordan de ulike miljøseksjonene samkjøres eller kombineres. Merk at miljøseksjonen er helt løsrevet fra litteraturinndelinger eller fysiske medier som behandles under neste tilnærming. c) Etasjens litteraturseksjoner: En etasje vil kunne ha mange ulike litteraturseksjoner. Disse følger for en stor del av etasjens tematiske dreiepunktet eller fokus. I de blå tabellene for litteraturseksjonene gis et svært grovt overslag over antall fysiske medier og slik et grunnlag for å estimere og teste ut hvor mange hyllemeter som det faller naturlig å innlemme i en etasje.

8 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 8 av 73 En etasjes samling av fysiske medier kan fremstilles slik: målet om å skape et overraskende bibliotek ligger i hva slags styrkeforhold man lar det være mellom miljøseksjonene og litteraturseksjonene. Kanskje er det miljøene og handlingsrommene som skal gis forrang noen steder; der litteraturseksjoner og tematisk innhold stilles i bakgrunnen, mens det gjøres motsatt andre steder i biblioteket. Vi tror uansett de innholdet i tabellene på hver etasje må forstås som kortene i kortstokken og at kabalen altså kan legges på mange måter. Deichman sitter ikke på den fasiten. Fysiske medier - utfordringen med å etablere konkret scenarioer Det er også slik at litteraturen innenfor en og samme litteraturseksjon bør holdes sammen, men det er ikke krav om at de ulike seksjonene på noen måte står sammen. Tvert imot kan de spres utover og på tvers av miljøseksjonene. d) Etasjetegning med sammenstilling av miljøseksjoner og litteraturseksjoner: Den siste tilnærmingen vi gjør for hver etasje skjer i form av en oppsummering av de tre foregående tilnærminene. For hver etasje har vi laget en skisse der miljøseksjoner og litteraturseksjoner er plassert ut på etasjeplanet. Dette kan skjematisk fremstilles slik: Hva skal vi ta med fra Hammersborg til Bjørvika? Hva skal kasseres? Når og hvorfor skal en bok regnes som uaktuell for å stå framme i hylla? Hvilke litteraturseksjoner skal prioriteres og styrkes? Hvordan vil vår nye og offensive strategi innvirke på framtidige mediesamlinger og måter å stille dem opp og eksponere dem på? Får vi plass til alt i det nye biblioteket? Neppe. Hva skal bort og hvem skal ut? Ønsker vi å gjøre hele det unike Deichman-kildeuniverset direkte tilgjengelig for brukerne, eller må vi akseptere at deler av samlingen fortsatt vil måtte stå i lukket magasin? Skal vi kassere enda mer, eller er det kan hende en idé å deponere bøker helt andre steder? Spørsmålene over representerer kun et utvalg av alle utfordringene som må besvares i tiden fram mot et nytt hovedbibliotek står ferdig. Noen av dem må og skal besvares nå, andre kan vente til lenger ut i prosessen. Sammen vil svarene danne en ny litteraturpolitikk for Deichmanske bibliotek. Sist seinvinter startet en egen gruppe bestående av ansatte på hovedbiblioteket det komplekse arbeidet med å utvikle en framtidig litteraturpolitikk. En grundig og detaljert analyse av dagens samlinger er allerede gjennomført. Denne danner et viktig grunnlag for å finne gode løsninger på mange av de utfordringene som nevnes ovenfor. Samtidig har arbeidet i gruppa dannet mange av kriteriene som har vært bestemmende for medietallene som nå presenteres i denne testprogrammeringen: Litteraturseksjonene er enten lagt inn i en miljøseksjon eller plassert i grenselandet mellom dem - og slik antydes hvordan fysiske medier og mer tematiske innslag kan flyte mellom de ulike miljøene. Vi tror nøkkelen til både optimal arealutnyttelse og Faglitteraturen har blitt gjennomgått tiergruppe for tiergruppe i Deweys desimalklassifikasjon. Aktualitetsalder som bør gjelde for åpen eksponering har blitt definert for hver enkelt av dem. Kasseringsprosenter og behovene for styrking og tilvekst er også vurdert for hver tiergruppe. Tilsvarende vurderinger av skjønnlitteraturen er påbegynt. Tallet som framgår for andre etasje framkommer av en generell aktualitetsalder for skjønnlitterære bøker på 10 år. Her er det

9 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 9 av 73 behov for å finstille samlingsanalysen mot alle elementene den må romme og tallene som skal utledes av den. Eksempelvis er en samling på 5000 klassikere beholdt, mens lyrikk og korttekster har fått plass i 1. etasje. Antall medier er selvsagt med på å bestemme plassen de ulike litteraturseksjonene vil utgjøre. Det skal likevel tas med i betraktningen når medievolum og arealer beregnes at ulike formater vil kreve ulik arealstørrelser: disker (cd og dvd) tar for eksempel mindre plass enn de fleste bøker. Programmeringsforslaget ender opp med et totalt antall medier for åpen eksponering i etasjene 1 til 5 på eksemplarer. I tillegg kommer åpent og lukket magasin på U2 og U1 med en kapasitet på anslagsvis bind. Deltallene for hver enkelt litteraturseksjon og etasje framgår av dokumentets blå tabellfelt eller de såkalte litteraturseksjonene. Rom rundt kjerner og interiørets rolle i Diagonale Fra brukerhold har vi gjennom de siste månedens prosesser med servicedesignere, interne brukerseminarer og ikke minst i møtet med bygget Diagonale erkjent at vi står overfor en modingsprosess mht utviklingen av innholdet i det nye biblioteket. Den vil måtte strekke seg også langt utover forprosjektstadiet. Ambisjonene i forprosjektet må derfor være at vi får testet ut bygget mot det innholdsscenarioet som vi ser for oss i dag. Vi må slik få avledet romlige funksjoner rundt de bygningsmessige kjernene på en slik måte at disse ikke er underdimensjonert eller tilfeldig og skjevt fordelt mellom etasjene. Også hva salgs rom eller nisjer som skal og kan etableres rundt kjernene må vi finne mer ut av. Det kanskje viktigste målet med prosessen fremover er at vi i fellesskap med arkitekt og interiørarkitekt også kartlegger hvordan bygg og interiør henger sammen med innholdet og tjenestene i biblioteket. At det skapes en felles forståelse for hva interiør i fremtidens bibliotek faktisk er, tror vi er avgjørende for at prosjektet skal lykkes. Hva er forholdet mellom brukeres handlingsrom, bibliotekets tjenester, plassering av bokhyller og sitteplasser? og hvordan distribueres dette slik at brukere både finner frem men også overraskes og utfordres? Vi håper vi kan komme langt nok i forprosjektet til at både bruker og arkitekt får utviklet godt felles visjoner og konkrete visualiseringer av rom i biblioteket - og at disse gjør det mulig for omgivelsene og beslutningstakere å forstår fullt ut hva strategien for Nye Deichman og Diagonale faktisk kan forenes til å bli.

10 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 10 av 73 Oppsummering av miljø- og litteraturseksjoner alle plan Plan Fokusbegrep og ikon seksjoner Litteraturseksjoner 5 DYPDYKK - VANN OG ZEN HAGE Max publikum: 258 (+50) 5:1 Ankomst og praktisk 5:2 Lesesal 5:3 Kollokvier 5:4 Individuelt 5:5 Øyeblikk i tidens elv 5.6 Ladestasjon 5:a Refleksjon og meditasjon 5:b Mennesket i samfunnet 5:c Reiser til fortiden historie verden/norge 5:d Reiser til fortiden Oslo og Byarkivet 5:e Reiser til fortiden - Deichmansamlingen 4 NYSGJERRIG PÅ VITEN - FORSTØRRELSESGLASS OG KIKKERT Max publikum: 313 (+50) 4:1 Ankomst og praktisk 4:2 Eksponering og interessefellesskap 4:3 Nerdehimmelen - for spesielt interesserte 4:4 "Brainstorm" Eksperimentariet - viten 4:5 "Nysgjerrigper" portaler til litteratur 4:a Lær språk og oppdag verden 4:b Kikk i mikroskopet og stjernekikkerten 4:c Oppdag livsformer 4:d Teknikker og verktøy 4:e Hobby, sport, fritid, mennesket 3+3M BILDER OG LYD - SANSER, BØLGER OG SPEKTRUM Max publikum: 400 3:1 Ankomst og praktisk 3:2 Gjøremål knyttet til musikk 3:3 Gjøremål knyttet til film 3:4 Deichlab digitalt verksted 3:5 Ung og aktiv sone 3.6 Gjøremål knyttet til kunst 3:a Outland (ungdom) 3:b Musikk 3:c Film og foto 3:d Kunst og design 3:e Brukerhåndbøker 2 FORTELLINGER - ORMEN LANGE OG TYPOGRAFI Max publikum: 488 2:1 Ankomst og praktisk 2:2:1 Barn 0-9 Ankomst og fellesfunksjoner 2:2:2 Barn 0-3 Opplevelsesrom 2:2:3 Barn 3-6 Opplevelsesrom 2:2:4 Barn 6-9 Opplevelsesrom 2:3 Espresso, mat og yrende lounge 2:4 Lesevennlige miljø og temautstillinger 2:a Litteratur barn 0-3 2:b Litteratur barn 3-6 2:c Litteratur barn d Skjønnlitteratur voksen a-å 2.e Lydbøker og blindeskrift 2.f Litteraturvitenksap 2.g Aviser og tidsskrift 1:a Ferskvare 1+1M NAVIGASJON - FRISTELSER PÅ TORGET Max publikum: 780 1:1 Ankomst, navigasjon og praktisk 1:2 Torgshopping fra morgen til kveld 1:3 Roe ned og vente i lounger 1:4 Nyte mat og drikke med ord på veien 1:b Smakebiter fra 2 etg 1:c Smakebiter fra 3. etg 1:d Smakebiter fra 4. etb 1:e Smakebiter fra 5 etg 1:f Lyrikk og korttekster 1:g Norske og internasj. aviser og tidsskrift HOVEDINNGANG GATEPLAN U1 PLENUM - TILFLUKTSROM Max publikum: 290 (+200) U1:1 Ankomst, navigasjon og vrimling U1:2 Store opplevelser i plenum U1:3 Andre opplevelser i møterom U1:4 Stille dykk blant bøker U1:a Fortellinger U1:b Lyd og bilde U1:c Nysgjerrig på viten U1:d Dypdykk

11 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 11 av 73 plan 1+1mesanin

12 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 12 av 73 PLAN 1 & 1MESANIN NAVIGASJON OG FRISTELSE PÅ TORGET Etasjens dreiepunkt Navigasjon og fristelse I den første etasjen er navigasjon viktig. Ikke bare skal man få en oversikt over hva som finnes i denne etasjen, men også få oversikt over hva som finnes på de andre etasjene, på bibliotekets webnettverk og i de nettverk biblioteket er del i Oslo og omverden. Opplevelsen av at det er lett å finne fram er viktig. Hele etasjen kan forstås som et kart med stier og veger som frister og lokker innover i bygget. Ulike behov ligger til grunn for hvordan man lar seg guide. Lys, farger, linjer og fysiske strukturer gir indikasjoner på hvor du finner det du er på jakt etter. Om du ikke ser etter noe spesielt vil god sikt og skilting gi oversikt og friste deg videre inn i bygget. Første etasje skal med en gang vise at man kommer inn i et bibliotek, men mediene og innholdet er organisert på måter som frister og overrasker. Her finner man smakebiter fra ulike deler av mediesamlingen, som i sin helhet befinner seg i et av de andre planene. Det skal være lett å finne personale (piloter/guider) om man trenger hjelp. Det er rikelig med maskiner for å orientere seg på nettet og i bibliotekets mediebase, arrangementsoversikt, togtider eller annen informasjon man måtte ha bruk for. Utlån og innlevering av fysiske medier skjer her. Her finnes også lounger, arbeidsplasser og serveringssted. Dette er planet hvor man slår seg ned for et kortere opphold. Ønsker man et lengre opphold inviteres man videre opp i bygget. Etasjens ikoner og identitetsmarkører Torgplass og agora Denne feltet er forsøksvis et fritenkende inspirasjonsunderlag for en interiørarkitekt. Disse "bildene" er med hensikt ytterliggående, og intensjonen er at ett eller et par av begrepene vil kunne rendyrkes og forsterkes til å bli et ikon eller varemerke for den enkelte etasje, og dennes tjenestebilde. En hensikt er at brukeren skal kunne identifisere hvilken sone/etasje hun befinner seg i, uansett hvilket område av denne hun er i. Etasjen er et torg eller en agora en forlengelse av bygulvet inn i biblioteket. Overgangen mellom ute og inne er vanskelig å fastslå helt bestemt Biblioteksfunksjoner, tilbud og synliggjøring begynner allerede før man kommer til bygget. Fasaden er åpen og transparent. likeledes er utefølelsen fortsatt tilstede innendørs - inne er det bytorg, sykkelparkering, stier, en fortauscafe, fotgjengerfelt, benker og en gammeldags torgfontene (med en interaktiv overraskelse). dekket på gulvet inne er det samme som på plassen ute, og mønstre i dekket fortsetter gjennom glasset - det er som om bygget er satt ned over en stor plass - som et drivhus over en grønnsakshage skilting og belysning, beplantning har også fått den samme utforming utenfor og inne.

13 Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon Side 13 av 73 Plan 1 & 1M Aktivitets- og miljøseksjoner seksjon Handling, aktivitet & tjeneste Rom & infrastruktur ANKOMST Om å komme inn,, fristes og overraskes 1:1 NAVIGASJON OG Grensen mellom det utvendige og det innvendige kan være flytende og biblioteket kan på Grensen mellom ute og inne PRAKTISKE TING sommerhalvåret gjerne flyte ut i friluft, men ikke desto mindre er du heller ikke i tvil om hvor du er Det bør tilrettelegges for mulighet til åpning av dører/vinduer mellom når du først kommer inn gjennom en av de tre ytterdørene. Du kommer inn i et BIBLIOTEK. Du får Operallmenningen og biblioteket på sommerhalvåret. Å kunne trille hyller og inntrykk av et mangfoldig av aktivt miljø, men fokuset rettes raskt mot tydelige, selvbetjente seksjoner ut på plassen er aktuelt. verktøy og IT-grensesnitt for navigasjon i tjenester og aktiviteter som fyller huset akkurat nå. Utstilling og attraksjon Sentralt utstillingsareal (jf. R&F-program ) Men før du kommer deg videre konfronteres du med en temporær utstilling eller installasjon Arealet inngår i vrimleareal på plan 1. Teknisk infrastruktur i gulv og som setter tonen og stemningen for resten av besøket ditt. Hele det sentrale adkomstarealet opphengsmuligheter i tak må tilrettelegges for fleksibel bruk. preges av dette store overraskelsesmomentet. Navigasjon og informasjon IKT-informasjons informasjonsskjermer i åpent areal med kart og veiledning Allerede utenfor de tre inngangsdørene har du fått smakebiter på dagens program og aktivitet Utvendige skjermer/projeksjoner ved innganger (anslagsvis 2x3 gjennom dynamiske informasjonsskjermer. Innvendig møter du projeksjoner på vegger eller store skjermer/projeksjoner) informasjonsskjermer som kompletterer med konkret informasjon og streaming fra pågående Store projeksjoner eller skjermer i stort atrium og ved aksesspunkt til arrangement. Allerede før du nærmer deg en publikumsterminal for å søke videre vet du nå U1 og plan 1 (anslagsvis 2 store og 4 5 mindre). allerede hva som skjer i biblioteket. Kanskje er du allerede på vei ned i kjelleren for å få med deg Skjermer eller store projeksjoner ved informasjonsknutepunkt siste del av debatten eller konserten. (anslagsvis 3-4) Terminaler for kart og orientering i bygget. Publikumstermi kumsterminal naler og selvbetjening Du lærer raskt at biblioteket er organisert slik at du enkelt kan betjene deg selv der IKT-publikumsterminaler i åpent areal for rask bruk personalets tilstedeværelse handler om å gi deg personlig service når du virkelig trenger det. Permanente publikumsterminaler ved innganger (anslagsvis 3x5skt) I hele etasjen er det lett tilgjengelige publikumsterminaler for navigasjon i bibliotekets Permanente terminaler ved informasjonsknutepunkt (anslagsvis 15 stk) ressurser og søk i dagens og ukas programinnhold. Her kan du melde deg på arrangement, kjøpe billetter og benytte alle bibliotekets øvrige webtjenester. Terminalene er strategisk plassert ved innganger, i oppholdssoner og ved informasjonsknutepunktet. Informasjonsknutepunkt (jf. R&F-program ) Utformet som en resepsjon med god oversikt over alle innganger og Få personlig hjelp og assistanse kontakt bakover mot personalinngang og indre funksjoner knyttet til I informasjonsknutepunket kan du til enhver tid få personlig assistanse, som et supplement sikkerhets og tekniske overvåkning. og alternativ til selvbetjente tjenster på web og publikumsterminaler. Det er alltid Omgitt dynamisk informasjon i form av skjermer og projeksjoner og bemanning tilgjengelig i informasjonsknutepunktet og de kan henvise deg til kollegaer som publikumsterminaler som angitt i foregående punkter. er spesielt egnet til å svare på nettopp dine spørsmål. Øvrig bemanning beveger seg rundt i Tilstøtende lukket konsultasjonsrom for samtaler med publikum av etasjen eller står ved mobile informasjonsknutepunkt som flyttes etter behov og privat karakter plass for 2 personer og 1 bibliotekansatt (totalt 3 pax) trafikkforhold. Utformet spesielt for service og samtaler med barn (lav disk) og eldre (mulighet til å sitte) Forankring av bemanning og sikkerhet ifm tidlig/sent tilbud på plan i og U1

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Prosjektrapport nr. 7/2011

Prosjektrapport nr. 7/2011 Prosjektrapport nr. 7/2011 Drammensbiblioteket En evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen Line Grønstad

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Høringsutkast veileder for planlegging av

Høringsutkast veileder for planlegging av høringsutkast til veileder for planlegging av lokaler for fag- og forskningsbibliotek Høringsutkast veileder for planlegging av fag- og forskningsbibliotek Dette dokumentet er et høringsutkast. Frist for

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer