AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro kva Metric Power Systems Telefon: Telefax: Website LanPro UPS Technology for the Digital World. ver N

2 BRUKERHÅNDBOK LP 3/5/6/8/10-11 UPS LX-DOCFile: OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020_NORSK Manual version 2.0 Software version R2.8 BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro kva Forord Vi takker Dem for å ha valgt en GE (General Electric) Digital Energy Uninterruptible Power Supply (UPS) Og vi anbefaler at du leser instruksjonene nøye før installasjon og oppstart av LanPro UPS. Ta vare på håndboken og vi anbefaler at den finns tilgjengelig i umiddelbar nærhet av UPSen. Les nøye sikkerhetsreglene i kapittel 1 før installasjon og oppstart av UPS. General Electric Digital Energy. Copyrightinnehaveren forbeholder seg alle rettigheter. Denne håndbok skal ikke mangfoldiggjøres, helt eller delvis, uten tillatelse fra METRIC AS. Innholdet i denne håndboken kan endres uten foregående varsel. Metric AS og GE Digital Energy er ikke ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med bruk av denne håndboken. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 1 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene 1.2 Generelt 1.3 Installasjon 1.4 Lagring 1.5 Batterier 2 INTRODUKSJON FUNKSJONSBESKRIVELSE Driftstilstander 3.2 Normaldrift 3.3 Drift ved strømbrudd 3.4 Automatisk bypass 3.5 Manuell bypassbryter 4 INSTALLASJON Utpakking 4.2 Emballasjeinnhold 4.3 Plassering 4.4 Installasjon LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 3/5/6-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 8/10-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) LanPro-11 serie: 2 / 3 / 4 parallelle enheter tilleggsinformasjon 5 BRUKERVEILEDNING Beskrivelse av front og bakside 5.2 Oppstart 5.3 Bruk Informasjons meny Status og alarm meny Service meny Setup meny 5.4 Test Menyer Batteritest, generelt Hurtig batteritest Dyp batteritest 5.5 Andre Muligheter Nedkjøring Oppstart med kun innspenning Hvileperiode Overlastbeskyttelse i bypassdrift ECO-Modus Auto restart Overlegen batterihåndtering 6 GRENSESNITTMULIGHETER RS232/Kontaktgrensesnitt 6.2 Nødstopp tilkobling 6.3 Rele kort (ekstrautstyr) 6.4 SNMP Grensesnitt (ekstrautstyr) 7 EKSTRAUTSTYR Utvidet batteritid 7.2 Plugg-inn kort 7.3 RPA-funksjon (Redundant Parallell Arkitektur) 8 VEDLIKEHOLD Generelt 8.2 Kjølevifter 8.3 Batterier 8.4 Sikkerhet 8.5 Lagring 9 FEILSØKING SPESIFIKASJONER...32 VEDLEGG: INSTALLASJONSTEGNINGER OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 2 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

4 1 - Viktige Sikkerhetsinstruksjoner 1.1 Ta vare på disse instruksjonene Denne håndboken inneholder viktige instruksjoner som skal følges ved installasjon og vedlikehold av UPSen. Les håndboken nøye før installasjon og start av UPSen. Vi anbefaler at denne håndboken finns tilgjengelig i umiddelbar nærhet av UPSen. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Ikke forsøk å utføre service på UPSen uten å ha opplæring på produktet. ADVARSEL: Ved å åpne eller fjerne deksel kan du utsettes for farlige spenninger! Vi har tatt alle forhåndsregler for å forsikre oss om at denne håndboken er komplett og riktig, men METRIC AS og er ikke ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med bruk av denne håndboken. Dette dokumentet skal ikke kopieres eller reproduseres uten tillatelse av METRIC AS. På grunn av tekniske forbedringer kan innholdet i denne håndboken endres uten foregående varsel. 1.2 Generelt - ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK SJOKK. Ta ikke av deksler, det finnes ikke brukerfunksjoner som skal betjenes inne i UPSen. All service og vedlikehold skal utføres av kvalifisert servicepersonell. UPSen inneholder en egen energikilde (batteri 240V). Utgående kabler kan være strømførende, selv om UPSen er frakoblet nettspenning. Farlig spenning finns ved batteridrift, batterier må frakobles ved service og vedlikehold. - UPSen inneholder livsfarlige spenninger. 1.3 Installasjon - Denne UPSen er laget for bruk i innendørs miljø fri for forurensning. - Denne UPSen er laget for tilkobling til 1-fase, 3-leder AC forsyning med en jordforbindelse. - Ikke installer UPSen der det er fuktig, eller nære vann. - Unngå å helle væsker eller slippe fremmedlegemer inn i UPSen. - Enheten skal plasseres i et ventilert rom. Omgivelsestemperaturen skal ikke overskride 35 C. For å oppnå batteriets optimale levetid skal ikke temperaturen overskride 25 C. - Det er viktig at luften får sirkulere fritt rundt UPSen. Blokker ikke ventilasjonsspaltene. - Unngå plassering i direkte sollys eller nær varmekilder. - Plugg ikke inn husholdningsmaskiner som varmeovner, brødristere eller støvsugere i UPSen. 1.4 Lagring - UPSen må lagres med oppladet batteri i et tørt rom, lagringstemperaturen skal ligge i intervallet -20 til +45 C. Hvis enheten lagres mer enn 3 måneder må batteriet lades med jevne mellomrom. Kobl enheten til nettspenning og slå den på: - hvis lagringstemperaturen er mellom -20 og +30 C, lad batteriet i 24 timer hver 3 måned. - hvis lagringstemperaturen er mellom +30 og +45 C, lad batteriet i 24 timer hver måned. 1.5 Batterier - All vedlikehold og service, inkludert batteribytte, skal utføres av kvalifisert service personell - Ved batteribytte må man benytte samme type batteri. - Det gamle batteriet skal leveres til gjenvinning. - Kast aldri batterier i åpen ild eller utsett batteriet for høye temperaturer. De kan eksplodere. - Åpne aldri batterier. De inneholder elektrolytt som kan være veldig giftig. Hvis man utsettes for elektrolytt må man skylle med mye vann. - Lad aldri batterier i en lukket container. - Kortslutt aldri batteriet. Når man arbeider med batterier, ta av klokke, ringer eller andre metallsmykker. Bruk alltid isolert verktøy.. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 3 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

5 2 - Introduksjon Dagens avanserte elektroniske utstyr inneholder integrerte kretser og mikroprosessorer som må ha en ren, stabil og sikker AC strømforsyning for å fungere riktig. Strømmen som leveres av elektrisitetsverket er ofte langt fra ren, stabil og sikker. Ofte forekommer linjeforstyrrelser som spenningsvariasjoner, transienter eller strømbrudd. En LanPro UPS sørger for sikkerheten med helt avbruddfri strømforsyning. LanPro UPS beskytter ditt utstyr mot alle former for spenningsforstyrrelser, inkludert strømbrudd. Den er konstruert for å fungere kontinuerlig og pålitelig, uansett hva som skjer med nettspenningen. Enkle og funksjonelle kretser sammen med god beskyttelse mot unormale forhold, som overbelastning, kortslutning, overtemperatur etc. gjør LanPro usedvanlig driftsikker. Figur 1 LanPro-11 UPS: 3/5/6-11 og 8/10-11 (bak) OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 4 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

6 3.1 Driftstilstander LanPro UPS lagrer elektrisk energi i batteriet. Dette gjør UPSen i stand til å forsyne kritisk last selv om spenningen på inngangen brytes. Energien lagres som likespenning (DC), mens inngang og utgang må være vekselspenning (AC). Derfor inneholder UPSen en likeretter (AC til DC) og en vekselretter (DC til AC). (fig.2) 3.2 Normaldrift 3 - Funksjonsbeskrivelse I normal driftsituasjon forsyner nettspenningen UPS systemet. Energien som kreves av lasten flyter fra nettilførselen gjennom likeretter og vekselretter. Likeretteren konverterer vekselspenningen på inngangen, og vekselretteren konverterer likespenningen til en ren og regulert vekselspenning som forsyner den kritiske lasten. Batteriet holdes oppladet av likeretteren / laderen. INPUT: MAINS POWER WITH DISTURBANCES OUTPUT: PERFECT UPS POWER MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER 1-PHASE MAINS INPUT RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION BATTERY SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL 3.3 Drift ved strømbrudd Figur 2. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS med nettspenning Ved et strømbrudd, eller når inngangsspenningen er utenfor toleransegrensene, vil vekselretteren bruke energien lagret i batteriet til å lage AC-spenning for å sikre en avbruddsfri spenning til lasten. (fig. 3). Dersom nettspenningen ikke er tilbake tidsnok, vil vekselretteren stoppe når batteriet har nådd minimum spenning. UPSen er nå ikke lenger i stand til å gi spenning til den tilkoblede lasten. Når nettspenningen igjen er innenfor toleranse starter likeretteren og forsyner vekselretteren og lader batteriet. Batteriet vil da være i stand til å takle nye strømbrudd. NO INPUT: UTILITY FAILURE (BLACK OUT) OUTPUT: PERFECT UPS POWER MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION BATTERY SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL Figur 3. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS ved strømbrudd OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 5 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

7 3.4 Automatisk bypass Hvis UPSen ikke klarer å levere nok effekt til lasten pga. overbelastning eller for høy temperatur, vil den automatiske bypassen overføre lasten avbruddsfritt til innkommende nettspenning. Når feilsituasjonen er utbedret vil UPSen gå tilbake til normal drift, dvs. at lasten overføres automatisk til vekselretter. Selv om den automatiske bypassen er vist som en enkel mekanisk bryter i figur 2-5, blir lastoverføringene utført ved hjelp av thyristorer. Dvs. elektronisk, uten noen forstyrrelser på utgangsspenningen. Ved meget høye overbelastninger eller kortslutning, kan automatsikringen for bypass utløses. (bakside) for å beskytte UPSen. Hvis strømmen ikke er høy nok til å utløse bryteren, vil UPSen slå seg av fra mikroprosessor for å beskytte UPS og tilkoblet utstyr. Hvis det oppstår strømbrudd mens UPSen er i bypass drift, vil lasten miste spenningen. MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER 1-PHASE MAINS INPUT RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION BATTERY SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL Figure 4. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS i bypass drift 3.5 Manuell bypassbryter (Servicebryter) Systemet kan settes i manuell bypass med den manuelle bryteren bak på UPSen. Bryteren har to stillinger. Normal stilling er 1 som i figur 2. Stilling 2 er service stilling, lasten forsynes direkte fra nettet. På denne måten kan det gjøres vedlikehold og tester på UPSen uten at lasten mister spenning. (for eksempel batteribytte, som i figur. 5 ADVARSEL: Service skal kun utføres av kvalifisert personell. MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER 1-PHASE MAINS INPUT RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL Figure 5. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS i manuell bypass OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 6 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

8 4 - Installasjon 4.1 Utpakking Fjern esken og ta bort de fire boltene som holder UPSen fast i pallen. Flytt UPSen fra pallen. VÆR FORSIKTIG! TUNG VEKT! Prøv aldri og løfte UPSen. UPSen er utstyrt med små hjul som gjør at den lett kan skyves på plass. 4.2 Emballasjeinnhold Esken inneholder en LanPro UPS, en CD-ROM, en RS232 kabel og denne brukerhåndboken. Hvis UPSen er utstyrt med et RPA kort (Redundant Parallell Arkitektur, høyre kortspalte på baksiden av UPSen) inneholder esken også en gul nettverkskabel og en buss terminering. Ved levering må UPSens mekaniske tilstand kontrolleres nøye. Dersom det er transportskader må transportøren informeres øyeblikkelig. En detaljert skaderapport er nødvendig med hensyn til forsikringskrav. 4.3 Plassering Se kapittel 1.3 av VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. 4.4 Installasjon VIKTIG: Før noen ledninger kobles til og LanPro UPS slås på må følgende forhold kontrolleres: - spenningen og frekvensen på nettforsyningen (220/230/240 Vac og 50/(60) Hz. Fra fabrikken er utgangen satt til 230 Vac / 50 Hz, - UPSen må beskyttes med følgende (trege) sikringer på inngangen: UPS modell LanPro 3kVA LanPro 5/6kVA LanPro 8kVA LanPro 10kVA sikring 16A treg 25A treg 50A treg 50A treg Tabell 1. sikringsverdier ADVARSEL: For å redusere faren for brann, må UPSen bare kobles til en tilførsel med en sikring med verdi i henhold til Tabell 1 ovenfor. - Sjekk at effektforbruket på lasten ikke overskrider UPSens maksimumseffekt. - Denne UPSen er laget for tilkobling til 1-fase, 3-leder AC forsyning med en jordforbindelse Installasjon av LanPro-11 UPS beskrives i følgende avsnitt: LanPro 3/5/6-11 UPS: LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 3/5/6-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er). LanPro 8/10-11 UPS: LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 8/10-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er). LanPro-11 UPS, generellt: / 3 / 4 parallelle enheter - tilleggsinformasjon. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 7 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

9 4.4.1 LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre Hvis batteriutvidelser skal installeres, fortsett da med kapittel Hvis 2, 3 eller 4 parallell enheter skal installeres, fortsett da med kapittel Tall i (parenteser) henviser til figur 12 i kapittel Løsne de 3 skruene og ta vekk metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmene Forsikr deg om at alle automatsikringer (7-8-9) er i av posisjon (ned) Inngang (11a). Kobl til inngangsledningene på klemmene 1 og 2, og jordledningen på klemme 3. Jordforbindelsen er veldig viktig! 4. Utgang (11b). Kobl til lastledningene på klemmene 5 og 6, og jordledningen på klemme 4. Jordforbindelsen er veldig viktig! Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste kablene bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet. 6. Sett på plass metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmer En nødstopp bryter kan kobles til på koblingsstykke J3 på RS232/Kontaktgrensesnitt kort, mellom pinner 3 og 4. Se kapittel 6.2 for mer informasjon. 8. For mer avanserte kommunikasjonsmuligheter kan UPSen kommunisere med en datamaskin via RS232 port (12a). Se kapittel 6.1 for mer informasjon J3 1-2 BATTERY DISCONNECTED 3-4 EMERGENCY SHUTDOWN 9. Den midtre kortspalten (13) tillater en enkel montering av plugg-inn kort: SNMP kort eller Relé kort. Se kapitler 6.3 og 6.4 for mer informasjon. 10. Den høyre kortspalten (14) tillater en enkel montering av RPA-kort (Redundant Parallell Arkitektur). Hvis kortet allerede er montert, og hvis enheten skal brukes som stand-alone enhet, må en buss terminering (levert med enheten) settes i en av de to stikkontaktene på kortet. Hvis enheten er en del av et parallellsystem, se kapittel og 7.3 for mer informasjon. see stand-alone, and RPA card available: 11. Kobl til nettspenningen. 12. For en rask oppstart fortsett med kapittel 5.2 Oppstart see / 7.3 Figur 6. LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 8 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

10 4.4.2 LanPro 3/5/6-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) Tall i (parenteser) henviser til figur i kapittel 5.1. Batterikabinett(er) er levert med alt nødvendig materiell for å koble dem til UPSen. Batterikabinett(er) skal kobles til DC kontakten (15) på baksiden av UPSen. Vi anbefaler å slå av UPSen når dette skal utføres. Forsikr deg om at UPSen kan slås av uten å gjøre skade på lasten, og slå alle automatsikringer (7-8-9) i av posisjon (ned). 1. Åpn sikringsholdere på baksiden av batterikabinettet (18) og forsikr deg om at sikringene er tatt ut På UPSens bakside: Løsne de 4 skruene og åpn dekselet for DC kontakten (15). Den aktuelle DC kontakten er skrudd fast på innsiden av dekselet. ADVARSEL! Batterispenningen er 240Vdc og er IKKE galvanisk skilt fra nettspenning. 3. Brekk av den lille biten på dekselet. 4. kobl DC pluggen fra batterikabinettet (15a) til DC kontakten på UPSen (15). Du vil høre et lite klikk når pluggen er skikkelig montert Legg DC kabelen gjennom hullet på venstre side av DC kontaktdekselet (15), sett på plass dekselet og skru det fast med de 4 skruene. 6. Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste DC kabelen bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet I tilfellet av 14Ah batterikabinett(er): Ved å benytte DC kontakten på batterikabinettet (15) kan du installere et andre, tredje, etc. batterikabinett. 7Ah batterikabinetter kan ikke kobles i serie. 8. Sett i 2 (7Ah) eller 4 (14Ah) sikringer på (hvert) batterikabinett og lukk sikringsholder(e) (18). 4 5 Figur 7. LanPro 3/5/6-11: Installasjon av batterikabinetter 9. For å beregne tilgjengelig back-up tid i forhold til belastningen, må informasjon om batterikapasiteten lagres i UPSen. Når total batterikapasitet endres ved installasjon av ekstra batterikabinetter, må batterikapasiteten programmeres om. Se kapittel I tilfellet av spesialbygd batteriutvidelse kan man koble til en battery disconnected alarm. 10. Forsikr deg om at UPSen er slått av, og ta så ut RS232/Kontaktgrensesnitt kortet (12) fra enheten. Hvis kortet tas ut med UPSen i drift, vil den slå seg av! Fjern ledningen fra koblingsstykke J3 (pinne 1 og 2). Monter ledningen fra en normalt lukket kontakt (F.eks. en hjelpekontakt på en automatsikring) til pinne 1 og 2. sett inn RS232/Kontaktgrensesnitt kortet. Hvis kontakten åpnes, vil UPSen generere en EXTERNAL BATTERY FUSE FAILURE. Se kapittel for mer informasjon. Fortsett med kapittel eller 5.2. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 9 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

11 4.4.3 LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre Dersom batteriutvidelser skal installeres, fortsett da med kapittel Dersom 2, 3 eller 4 parallelle enheter skal installeres, fortsett da med kapittel Tall i (parenteser) henviser til figur 12 i kapittel Løsne de 5 skruene og ta vekk metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmene Forsikr deg om at alle automatsikringer (7-8-9) er i av posisjon (ned) Inngang (11a). Kobl til inngangsledningene på klemmene 2 og 3, og jordledningen på klemme 1. Jordforbindelsen er veldig viktig! 4. Utgang (11b). Kobl til lastledningene på klemmene 5 og 6, og jordledningen på klemme 4. Jordforbindelsen er veldig viktig! Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste kablene bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet. 6. Sett på plass metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmene En nødstopp bryter kan kobles til på koblingsstykke J3 på RS232/Kontaktgrensesnitt kort, mellom pinner 3 og 4. Se kapittel 6.2 for mer informasjon. 8. For mer avanserte kommunikasjonsmuligheter kan UPSen kommunisere med en datamaskin via RS232 port (12a). Se kapittel 6.1 for mer informasjon Den midtre kortspalten (13) tillater en enkel montering av plugg-inn kort: SNMP kort eller Relé kort. Se kapitler 6.3 og 6.4 for mer informasjon see J3 1-2 BATTERY DISCONNECTED 3-4 EMERGENCY SHUTDOWN stand-alone, and RPA card available: 10. Den høyre kortspalten (14) tillater en enkel montering av RPA-kort (Redundant Parallell Arkitektur). Hvis kortet allerede er montert, og hvis enheten skal brukes som stand-alone enhet, må en buss terminering (levert med enheten) settes i en av de to stikkontaktene på kortet. Hvis enheten er en del av et parallellsystem, se kapittel and 7.3 for mer informasjon. 11. kobl til nettspenningen. see / Figue 8. LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre 12. For en rask oppstart fortsett med kapittel 5.2 Oppstart" OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

12 4.4.4 LanPro 8/10-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) Tall i (parenteser) henviser til figur i kapittel 5.1. Batterikabinett(er) er levert med alt nødvendig materiell for å koble dem til UPSen. Batterikabinett(er) skal kobles til DC kontakten (15) på baksiden av UPSen. Vi anbefaler å slå av UPSen når dette skal utføres. Forsikr deg om at UPSen kan slås av uten å gjøre skade på lasten, og slå alle automatsikringer (7-8-9) i av posisjon (ned). 1. Åpn sikringsholdere på baksiden av batterikabinettet (18) og forsikr deg om at sikringene er tatt ut. 2. På UPSens bakside: Løsne de 5 skruene og ta bort dekselet for DC kontakten (15). ADVARSEL! Batterispenningen er 240Vdc og er ikke galvanisk skilt fra nettspenningen Kobl DC pluggen fra batterikabinettet (15a) til DC kontakten på UPSen (15). Du vil høre et lite klikk når pluggen er skikkelig montert. 4. Legg DC kabelen gjennom hullet nederst til venstre på dekselet, sett på plass dekselet og skru det fast med de 5 skruene Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste DC kabelen bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet. 6. I tilfellet av 14Ah batterikabinett(er): Ved å benytte DC kontakten på batterikabinettet (15) kan du installere et andre, tredje, etc. batterikabinett. 7Ah batterikabinetter kan ikke kobles i serie. 7. Sett i 2 (7Ah) eller 4 (14Ah) sikringer på (hvert) batterikabinett og lukk sikringsholder(e) (18) For å beregne tilgjengelig back-up tid i forhold til belastningen, må informasjon om batterikapasiteten lagres i UPSen. Når total batterikapasitet endres ved installasjon av ekstra batterikabinetter, må batterikapasiteten programmeres om. Se kapittel Figure 7. LanPro 3/5/6-11: Installation of battery pack I tilfellet av spesialbygd batteriutvidelse kan man koble til en battery disconnected alarm. 9. Forsikr deg om at UPSen er slått av, og ta så ut RS232/Kontaktgrensesnitt kortet (12) fra enheten. Hvis kortet tas ut med UPSen i drift, vil den slå seg av! Fjern ledningen fra koblingsstykke J3 (pinne 1 og 2). Monter ledningen fra en normalt lukket kontakt (f.eks. en hjelpekontakt på en automatsikring) til pinne 1 og 2. sett inn RS232/Kontaktgrensesnitt kortet. Hvis kontakten åpnes, vil UPSen generere en EXTERNAL BATTERY FUSE FAILURE. Se kapittel for mer informasjon. Fortsett med kapittel eller 5.2. Figur 9. LanPro 8/10-11: Installasjon av batterikabinetter OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

13 4.4.5 LanPro-11 series: 2 / 3 / 4 parallelle enheter - tilleggsinformasjon RPA (Redundant Parallell Arkitektur) gjør det mulig å skape et redundant UPS system hvor 2, 3 eller 4 LanPro enheter kan kobles i parallell. Følgende må tas i betraktning når Parallelle enheter skal installeres. Disse avsnittene gir informasjon om. - installasjon ( ) - oppstart ( ) - bruk / vedlikehold ( ) installasjon av et parallellsystem 1. Alle innganger til UPSene må forsynes fra samme fasen. Dette for å muliggjøre bypassdrift av parallellsystemet. Alle innganger må være individuelt beskyttet av sikringer. Verdiene på disse sikringene må være i henhold til tabell 1 i avsnitt Alle utganger må kobles sammen for å forsyne lasten. Det anbefales å installere brytere (S 1-4, fig. 10) på utgangskablene for å kunne isolere en enhet fra det resterende systemet for service og vedlikehold. 3. Dimensjoner på inngangs- og utgangskabler må være i henhold til tabellen i installasjonstegningene. (se vedlegg). Kabler med forskjellig diameter kan forårsake utløsing av sikringer i UPSen og/eller installasjonen. 4. For å sikre god lastdeling mellom UPS enhetene i et parallellsystem må inngangskablene (Li, fig. 10) fra forbindelsespunktet til UPSene være like lange. Det samme gjelder kablene (Lo, fig. 10) fra UPSene til forbindelsespunktet. Minimum lengde på inngangskabler og utgangskabler er 3 meter. 1-PHASE 3-WIRE INPUT Li INPUT JUNCTION Li F 1-4 DISTRIBUTION FUSE VALUES ACCORDING TO TABLE 1 IN F1 F2 F3 F4 BUS TERMINATOR IN Li Li IN IN BUS TERMINATOR LanPro LanPro LanPro LanPro RPA CARD RPA CARD RPA CARD RPA CARD OUT OUT OUT OUT S 1-4 SWITCH ALLOWS ISOLATION OF A UNIT FROM THE SYSTEM S1 S2 S3 S4 Lo Lo Lo Lo Li / Lo: LENGTH OF I / O WIRING - EQUAL FOR EACH UPS - MINIMUM 3 METERS MAKE NEUTRAL-TO-GROUND BOUNDING HERE OUTPUT JUNCTION YELLOW NETWORK CABLES AS DELIVERED WITH THE UPS TO LOAD Figur 10. Installasjon av parallelle LanPro-11 UPSer OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

14 5. Den høyre kortspalten (14) på baksiden av enheten inneholder RPA-kortet. Før parallellsystemet kan settes i drift må en unik adresse fastsettes for hver UPS i parallellsystemet. Denne kan være 0, 1, 2 eller 3. Start med 0 for den første enheten, 1 for den andre, 2 for den tredje og 3 for den siste enheten: - løsne skruene og ta ut RPA-kortet - sett de små bryterne til fastsatt nummer (fig. 11) - sett inn RPA-kortet og skru det fast. - Ikke kobl til kabelen på RPA-kortene ennå! Figur 1. Fastsette en unik adresse for hver UPS i systemet = on (3 = 1+2 on ) 6. Det kan settes mange parametere i UPSen. Det anbefales å ha den samme settingen på alle UPSene i parallellsystemet. I alle fall er følgende parametere kritiske og MÅ ha samme setting: - Autorestart (på/av, se 5.3.3) - Utgangsspenning (220/230/240 Vac, se 5.3.4) - Frekvens (50/60 Hz, se 5.3.4) Det er absolutt nødvendig at disse parametere er satt til samme verdi. Fra fabrikk er dette tilfellet. Hvis du ikke er sikker på at enhetene har samme parametersetting: - Se til at RPA-kortene ikke er koblet sammen med nettverkkabelen ennå. - Se til at nettspenning er koblet til. - Start hver enhet individuelt (se 5.2), kontroller / forandre parameter, og slå av enheten igjen. 7. Kobl sammen RPA-kortene ved å bruke nettverkkablene som fulgte med UPSene. Se figur 10 (stiplet linje). Bruk kun kablene som følger med UPSene! På den første og siste UPSen i systemet brukes kun en RPA-kontakt for å koble til UPSene. En buss terminering skal puttes i de ledige RPA-kontaktene. Buss termineringene leveres med UPSene Oppstart av et parallellsystem For oppstart av UPSene se kapittel 5.2. Etter at alle enhetene LanPro UPSer er slått på, vises følgende i displayet: AUTORESTART OFF PRESS ENTER Etter å ha trykket enter knappen på en av enhetene starter parallellsystemet. Alle enhetene vil vise standard meny. Nummeret nederst i høyre hjørnet på displayet viser UPSens nummer i parallellsystemet. LanPro 5-11 LOAD 40 % Hvis parameterne beskrevet i punkt 6 ikke er satt til samme verdi vil UPSene vise følgende i displayet etter oppstart: AUTORESTART OFF SETTING MISMATCH I dette tilfellet må parameterne beskrevet i avsnitt punkt 6 rettes. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

15 Bruk /vedlikehold av et parallellsystem ECO-modus: Når LanPro enheter er koblet i parallell, er ikke ECO-modus tilgjengelig. Se kapittel No-load shutdown: Når LanPro enheter er koblet i parallell, er ikke no-load shutdown tilgjengelig. Manuell bypass: Hvis du skal legge en UPS i bypass ved å bruke den manuelle bypassbryteren, (bryteren slås i stilling 2) så må alle UPSer i parallellsystemet legges i manuell bypass for å unngå skader. Vedlikehold: Frakobling av en enhet i et redundant system: 1. Slå av UPSen som skal isoleres, 2. Ta ut sikringen på tilførselen til aktuell UPS (F1-4 in figur 10), 3. Separer utgangen fra UPSen fra forbindelsespunktet (S1-4 in figur 10). Innkobling av en enhet i et redundant system: 1. Sett inn sikringen på tilførselen til aktuell UPS, 2. Kobl utgangen fra UPSen til forbindelsespunktet, 3. Slå på UPSen. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

16 5.1 Beskrivelse av front og bakside 5 - Brukerveiledning LC Display 2x16 tegn, viser UPS systemets data, status meldinger og innstillinger. Man kan velge ulike språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk og Spansk. Kapitel beskriver språkvalg prosedyren Trykknapper Med knappene down (2) og up (4) kan man bla seg gjennom flere skjermer. Med knappen 'reset/enter' (3) bekreftes valgte innstillinger. Når man trykker på knappene, genereres små lydsignal. Hvis ingen knapper trykkes inn i løpet av 20 sekunder, så returnerer LCD skjermen til standard meny. (Gjelder ikke i service modus, se kapittel 5.3.3). 5 LED 'operation' indikerer normal drift 11 11a 11b a 16 6 LED alarm, indikerer en alarmsituasjon, fulgt av alarm melding(er) i displayet og summer. Se kapittel for mer informasjon. 7 Bryter UPS on/off, slår PÅ/AV hele UPSen, inkludert automatisk bypass! 16 8 Automatsikring Mains on/off, sikring for nettspenning og batterilader. 9 Automatsikring Bypass on/off, sikring for å beskytte systemet mot kraftig overbelastning eller kortslutning på UPS lasten. 10 Manuell Bypassbryter: 1 = Last på UPS 2 = Last på nett ADVARSEL: Hvis det er spenning på inngangen når bypassbryteren er i stilling 2, er det spenning på utgangen uansett stilling på automatsikringene mains og bypass a 11b 11 Deksel for I/O rekkeklemmer: 11A Inngangs rekkeklemmer 3/5/6kVA: 1 = Fase, 2 = Nøytral, 3 = Jord 8/10kVA: 1 = Jord, 2 = Fase, 3 = Nøytral 11B Utgang rekkeklemmer 4 = Jord, 5 = Fase, 6 = Nøytral a RS232/Kontaktgrensesnitt med: 12a - RS232 Port (se kapittel 6.1) - Nødstopp (se og 6.2) - Eksternt batteri frakoblet, pinne 1-2 (kan brukes til indikasjon). 13 Ledige kortspalter til plugg-inn kort: - Relé kort (se 6.3) - SNMP kort (se 6.4) 14 Kortspalte til RPA kort (Redundant Parallell Arkitektur). Se and DC kontakt for ekstra batterier. Figur 12. Frontpanel og bakside. 16 Festepunkter for strekkavlastning. 17 Batterisikringsholder. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

17 15 18 Bakside på (ekstra) batterikabinett: 14Ah 15 DC kontakt (kun 14Ah) for ytterligere batterikabinett 15a DC plugg for tilkobling til UPS. 16 Festepunkter for strekkavlastning. 18 Batterisikrings holdere 7Ah: 2 sikringer 14Ah: 4 sikringer 15a 16 Figure 13. Bakside batterikabinett (ekstra) OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

18 5.2 Oppstart Tall i (parenteser) henviser til figur 12 i kapittel 5.1. OBS: UPSen kan startes på batterispenning hvis ikke innspenningen er tilgjengelig eller hvis automatsikring MCB mains er i off stilling: Hopp helt enkelt over pkt. 1. For å unngå utlading av batteriene, anbefales det at man alltid begynner med pkt. 1 og starter UPSen bare når innspenning er tilgjengelig. 1. Legg inn automatsikring MCB 'mains' (8) og automatsikring MCB 'static bypass' (9), begge på baksiden, i stilling on (opp). 2. Noen UPS parametere (for eksempel spenning, frekvens, LCD språk) kan endres. Hvis du vil endre på disse, se kapittel Setup Menu. Man kan endre disse parametrer ved et senere tilfelle, men det krever at UPSen slås av. 3. Legg inn bryter 'UPS on/off' (bakside, 7) i stilling on (opp). Den grønne lysdioden 'operation' (frontpanel, 5) lyser. Etter at UPSen startes utføres en automatisk selvtest og displayet viser: SELFTEST IN PROGRESS Etter at selvtesten er utført er det spenning på utgangen og UPSen er klar til bruk. Displayet viser standard meny med modell og aktuell belastning. (Verdiene er eksempler) LANPRO 5 11 LOAD 37 % Ved feil på UPSen vises en feilmelding; dette vises i 30 sekunder før selvtesten automatisk repeteres. Hvis feilen fortsatt er tilstede, slå av UPSen og kontakt din leverandør. Se kapittel 9 for mer informasjon. 4. Selv om batteriene var fulladet da de forlot fabrikken kan de ha mistet litt energi under transport og lagring. Batteriet må lades i minst 10 timer for å være sikker på at batteriet er fullt oppladet og har tilstrekkelig kapasitet i tilfelle strømbrudd. 5. Nå kan utstyret som er tilkoblet LanPro UPS slås på og brukes som normalt. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

19 5.3 Bruk Når UPSen er i drift finnes ingen behov for å slå den av og på. Hvis man slår av UPSen med on/off bryteren (7) når den manuelle bypassbryteren (10) står i stilling '1',så resulterer det at utgangsspenningen brytes (også bypass spenning i minst 5 sekunder). Hvis en nødstoppbryter er montert, (se 4.4.1, pkt. 7) så stopper UPSen umiddelbart når bryteren åpnes. Restart av UPSen er bare mulig etter at nødstoppryteren lukkes og UPSen slås av og på med UPS on/off bryteren (7). UPS betjenes med trykknappene (frontpanel, 2-3-4) og LCD displayet (frontpanel, 1). Ytterligere kan UPSen betjenes viars232/kontakt grensesnitt (bakside, 12a). For mer informasjon se 6.1. Menyene i displayet deles inn i 5 ulike grupper: 1 standard meny 2 informasjons meny (5.3.1) 3 status- og alarm meny (5.3.2) 4 service meny (5.3.3) 5 set-up meny (5.3.4) Standard meny viser UPS modell og aktuell belastning. LANPRO 5-11 LOAD 37 % Informasjons meny Ved å trykke up knappen når standard meny vises, så veksler man til den første informasjonsskjermen (frontpanel, 4). Ved å trykke på 'up' og 'down' knappene (frontpanel, 4 og 2) kan man veksle mellom flere ulike informasjonsskjermer. Etter den siste informasjonsskjermen kommer man tilbake til standard meny. Skjermene viser følgende informasjon: INPUT LINE 2.45 kw 226V Inngangsspenning, frekvens og effekt. OUTPUT 230V LOAD 50 % 50.0Hz Utgangsspenning, frekvens og effekt levert av UPSen (som % av nominell UPS ytelse). BATTERY 23 C 271V 1.9A Temperaturen i nærheten av batteriene, batterispenning og batteristrøm (lading: + verdi, utlading: - verdi). AUTONOMY TIME LEFT 10:30 Gjenværende batterikapasitet ved strømbrudd. OPERATING TIME 0 YEAR 29 DAYS UPSens totale driftstid. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

20 5.3.2 Status og alarm meny UPSen varsler brukeren med en standard alarm når driftstatus er endret og/eller når en alarmsituasjon er oppstått: ON LINE ALARM (PRESS UP) Den aktuelle driftsstatus vises, de andre mulige statuser er listet opp under. Den nedre raden (hvis den vises) viser alarmen som er oppstått. Mer informasjon kan fås ved å trykke på 'up' knappen. Hvis det ikke er noen tilgjengelig informasjon så er den andre linjen tom. Mulige driftsstatus: ON LINE Normal drift. For mer informasjon se kapittel 3.2. ON BYPASS Overbelastning eller feilsituasjon. For mer informasjon se kapittel 3.5. ON BATTERY Strømbrudd. For detaljert beskrivelse se kapittel 3.3. OUTPUT OFF Ingen spenning til lasten. Dette kan bero på en kommando via RS232 Porten, eller fordi ingen spenning er tilgjengelig (strømbrudd, utladet batteri). ON MANUAL BYPASS Service bypass. For mer informasjon se kapittel 3.6. Når man trykker på 'up knappen fra standard alarm meny, så vises de aktuelle alarmene i prioritetsrekkefølge. Bla gjennom skjermene med up og down knappene. Følgende alarmer er mulige. LOAD not PROTECTED CAP. C2 DEFECT Utgangskondensatoren C2 er defekt. Kontakt leverandør. UPS OVERLOAD REDUCE LOAD LOAD not PROTECTED LOAD 107 % LOAD not PROTECTED TEMP TOO HIGH LOAD not PROTECTED VOLTAGE TOO HIGH BATTERY CHARGER VOLTAGE TOO HIGH BATTERY CHARGER TEMP TOO HIGH Lasten overskrider UPSens maksimumseffekt. Teksten alternerer med følgende skjerm: Skjermen viser lasten i % av nominell UPS ytelse. Disse meldingene vises hvis lasten > 100%. Hvis lasten overskrider 150% vil UPSen umiddelbart gå i bypass, forutsatt at vilkårene for bypassoverførsel er oppfylt. Hvis en overlastsituasjon mellom % opprettholdes, kan eventuelt UPSen gå i bypass pga. temperaturbeskyttelse. Dersom overføring til bypass ikke er mulig (pga. spennings- eller frekvensavvik på nettspenningen), vil UPSen automatisk skrus av i løpet av få sekunder (lastavhengig). Utgangsspenningen forsvinner når dette skjer. Vær sikker på at lastens effektbehov ikke overskrider UPSene maksimale ytelse for å unngå disse problemene, Temperaturen på kjøleflenser eller utgangstransformator er for høy. UPSen kan gå i bypass som et resultat av dette.. Driftstemperaturen kan bli for høy som et resultat av; for høy omgivelsestemperatur mangel på ventilasjon en overlastsituasjon viftefeil Hvis UPS er i 'on line' drift, vil den gå i bypass til temperaturen er normal igjen. Hvis UPSen er i batteridrift vil den skru seg av og utgangsspenningen forsvinner. Intern DC spenning er for høy. Utgangsspenningen fra batteriladeren er for høy, intern feil. Batteritemperaturen er for høy pga. batterifeil eller for høy omgivelsestemp. BATTERY CHARGER NO-FLOAT Batteriene har ikke oppnådd normal ladespenning etter 24t opplading. Dette kan skyldes defekte batterier, for mange batterikabinetter tilkoblet, eller feil på laderen. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

CombiPower 2012, 2024

CombiPower 2012, 2024 IA_NL-FI.book Seite 1 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20 2012, 2024 NL 11 Sinusomvormer met geïntegreerde automatische lader Montagehandleiding DA 58 Sinus-inverter med integreret automatikoplader Monteringsvejledning

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer