DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE"

Transkript

1 Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg /12 Teknisk utvalg /12 Kommunestyret Saksbehandler: Marte Berdahl Arkivkode: PLAN - Arkivsaksnr: 11/84 DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Kommunestyres vedtak: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen.

2 Side 2 av 16 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til 1. gangs behandling i teknisk utvalg: 1. Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane fremmes for behandling jfr Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane legges ut til offentlig ettersyn/ høring, jfr Planforslaget går fram av plankart dok. 11 c og reguleringsbestemmelser dok. 11 d, med endringer jfr. kap.5. Notodden kommune, Magnus Mathisen rådmann Janne Væringstad kst. seksjonsleder Teknisk utvalg i møte sak 8/12 1. gangs behandling: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane fremmes for behandling jfr Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane legges ut til offentlig ettersyn/ høring, jfr Planforslaget går fram av plankart dok. 11 c og reguleringsbestemmelser dok. 11 d, med endringer jfr. kap

3 Side 3 av 16 Rådmannens innstilling til 2. gangs i teknisk utvalg: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen. Notodden kommune, Magnus Mathisen Rådmann Janne Væringstad kst. seksjonsleder Teknisk utvalg i møte sak 21/12 2. gangs behandling: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Teknisk mutvalgs innstilling til kommunestyret:: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen Kommunestyret i møte sak 54/12: Trond Alvestad stilte spørsmål ved sin habilitet. Han ble enstemmig erklært inhabil for behandling av saken. Det var 40 representanter til stede Behandling: Votering: Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

4 Side 4 av 16 Saksframstilling: Saksframstilling til 1.gangs behandling i teknisk utvalg Dokumenter i saken: 1. Referat fra oppstartsmøte Vurdering av krav til KU, datert Avgjørelse om KU, datert E-post med adresseliste, Varsel om oppstart, mottatt Telemark fylkeskommune, innspill datert Telemark fylkeskommune, kulturhistorisk registrering, E-post vedr. landbruksfaglig vurdering, Planoversendelse, datert , mottatt a. Følgebrev b. Planbeskrivelse c. Plankart 1:1500 (+digitale data) d. Reguleringsbestemmelser e. Sjekkliste for planlegging f. Risiko- og sårbarhetsanalyse g. Miljøregistrering i skog h. Støysonekart i. Lengeprofil av veg j. Tverrprofiler av veg k. Statens vegvesen, innspill datert l. Fylkesmannen i Telemark, innspill datert m. Notat med historikk for pistolklubben, datert n. Intensjonsavtale med grunneier 10. Tilbakemelding om planmaterialet, datert Revidert planoversendelse, datert , mottatt a. Følgebrev b. Planbeskrivelse c. Plankart 1:1000 (+ digitale data) d. Reguleringsbestemmelser e. Støysonekart f. Lendeprofil veg g. Tverrprofil veg h. Adresseliste ved varsel om oppstart i. Norges vassdrags- og energidirektorat, innspill datert j. Politiet, innspill datert Epost til NBP AS, Oversiktskart, datert (1: 25000) 14. Revidert støysonekart, motatt Saksframstilling til 1.gangsbehandling i TU

5 Side 5 av 16 Vedlegg utsendt til 1. gangs behandling : Dok. 11c, 11d og dok. 13 og Sammendrag (ved 1.gangsbehandling i TU ): Norsk Byggprosjektering AS har på vegne av Notodden Pistolklubb sendt inn forslag til detaljregulering for Limoen skytebane. Planforslaget legger til rette for anlegging av kortbane for pistolskyting med tilhørende anlegg og atkomst fra Gransheradveien. Planforslaget er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til landbruks,- natur- og friluftsområde (LNF). Konsekvenser som er utredet er blant annet støy, sikkerhet og atkomst. Etter en totalvurdering av arealbruksendringen som planforslaget medfører jfr. kommuneplanen, vil rådmannen foreslå at planforslaget fremmes for behandling og legges ut til offentlig ettersyn/ høring. 2. Saksopplysninger 2.1 Bakgrunn for saken Notodden Pistolklubb ble stiftet i 1974 og har siden den gang lett etter en utebane. Klubben har 120 medlemmer i aldersgruppen år. Klubben har hatt ulike innendørs lokaliteter, men står i dag uten eget baneanlegg. De viser til at det per i dag ikke finnes egnede skytebaner i Notodden kommune for deres formål. Notodden Pistolklubb sendte derfor i oktober 2011 inn et planforslag med Norsk Byggprosjektering AS som konsulent. Klubben opplyser om at de har inngått en avtale med grunneier på Limoen for leie av areal til opparbeidelse av skytebane. Hensikten med planen er å legge til rette for en egen kortbane for pistolskyting. Vedrørende Forskrift om konsekvensutredninger Forslagsstiller har sendt inn en vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger (KU). Forslagsstiller konkluderte med at planforslaget ikke omfattes av KU-forskriften og Rådmannen støttet denne konklusjonen. Krav om planprogram ble dermed ikke utløst. 2.2 Nåværende situasjon i planområdet Planområdet ligger på eiendommen gnr/bnr 2/1 på Limoen, mellom Gransheradveien (FV 361) og elva Ørvella, rett sydøst for Store Krok. Kommunegrensa til Hjartdal kommune følger her elva. Forslagsstiller viser til at det ikke er noen spesiell bruk av området i dag. Like nord for området har det vært tatt ut skog, og dette området består i dag av småskog. I selve planområdet har det også vært drevet hogst samt tatt ut masser til etablering av en eksisterende traktorveg ned til området. Like vest for planområdet renner elva og det går en traktorveg videre nedover langs dennne. Topografien i planområdet er preget av løsmasseavsetninger som danner tydelige rygger og terrasser langs elva og innover moen. Fra planlagt skytebaneområde går terrenget bratt opp mot øst. Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet og nærmeste bebyggelse er i følge forslagsstiller ca m sørøst for området. Like sør for planområdet går det en 132 kv kraftlinje som er regulert inn med faresone høyspenningsanlegg. 2.3 Planstatus Planområdet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Planforslaget er i hovedsak ikke i samsvar med arealbruken i kommuneplanen.

6 Side 6 av Planprosess Saksgang Behandling av planforslaget følger vanlig prosedyre for private reguleringsplanforslag: - avklaring av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger (KU) - oppstart av planarbeid kunngjøres og planforslag utarbeides av forslagsstiller. - planforslaget oversendes kommunen for behandling. - kommunal behandling: Avklaring om forslaget skal fremmes jfr , 1.gangsvedtak i TU, offentlig høring, 2.gangsvedtak i TU på basis av høringen og sluttvedtak i kommunestyret. Melding om oppstart Oppstartsmøte ble holdt Melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet til berørte naboer og offentlige instanser Planarbeidet ble også varslet i avisa Telen og på kommunens hjemmesider. Frist for merknader var Politiet og Norges vassdrags- og energidirektorat ble varslet i brev av Det kom inn 5 merknader i meldingsfasen som er kommentert av forslagsstiller og gjengitt her i kap Reguleringsplanforslaget - Planbeskrivelse Tekst i kursiv er gjengitt direkte fra forslagsstillers planbeskrivelse Beskrivelse av planforslaget Forslagsstiller viser til at planområdet er lokalisert ca. 190 m fra Gransheradveien og ca. 2,5 km nord for E-134. Planområdet er på ca. 23 daa og forslaget legger til rette for å opparbeide en kortbane for pistolskyting. Formålet skytebane åpner for å oppføre innretninger og anlegg som er nødvendig for drift og bruk som pistolbane. Dette omfatter interne veier, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, anvisergraver og sikkerhetsanlegg. Det er også regulert eget byggeområde for skytterhus på inntil 50 m2 samt parkering for som viser plass for 20 biler. Skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Atkomstveg til skytebanen skal anlegges som ny veg med avkjøring fra Gransheradvegen. Rundt skytebanen er det regulert et belte med LNF-formål. Her har forslagsstiller knyttet en rekke bestemmelser som skal ivareta skytebaneformålet innenfor. I sør er det regulert inn fareområde langs høgspentlinja. Det er og utarbeidet støysonekart for banen. 3.2 Planfaglig vurdering Planforslaget samsvarer i hovedsak ikke med formålet i kommuneplanens arealdel. I tillegg til selve skytebanen med tilhørende infrastruktur beslaglegger anlegget et større område rundt som følge av støysonene aktiviteten medfører. Det vil derfor ligge en begrensning på bruk av de tilliggende områdene jfr. de gule og røde støysonene (se vedlagt støysonekart). Rådmannen vil foreslå å begrense planområdet noe, dette er nærmere omtalt under kap. 3.9 landbruksfaglig vurdering. I utgangspunktet mener rådmannen at lokalisering av slike anlegg bør være et resultat av en helhetlig vurdering av skytebaneanlegg i kommunen. Det fins i dag flere eksisterende skytebaner som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Samlokalisering med andre skytterlag/klubber på eksisterende baner vil være en fordel for å unngå at nytt areal i utmarka beslaglegges med flere støysoner. Forslagsstiller har i sine merknader til dette vist til at samlokalisering ikke lar seg gjøre da de eksisterende banene må bygges radikalt om og at eiere av disse banene ikke nødvendigvis er interessert i dette. Rådmannen har derfor gjort en

7 Side 7 av 16 konkret vurdering av hensyn til støy, miljø og arealbruk konkret i dette tilfellet. Etter en totalvurdering av tiltaket vil rådmannen tilrå å gå videre med planforslaget. 3.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Det er vurdert forhold som sikkerhet, forurensning, naturgitte forhold og ulovlige handlinger. Graden av risiko fremkommer i en matrise ut fra kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens. Analysen viser lav risiko i forbindelse med forurensning og naturgitte forhold som ras, skred og radon. Det vises middels risiko i forbindelse med sikkerhet og ulovlige handlinger, noe som er akseptabelt for de vurderte forholdene. Det er også utformet risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten. ( ). Skilting om skytebane vil settes opp for å gjøre allmennheten oppmerksom på at skyting pågår. Varsling om skyting, sikring og merking av området vil følge den til enhver tid gjeldende Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 og dennes vedlegg om Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting. ( ). Viktige elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er: Etablering av skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner Tydelig skilting av skytetider og varsel om at uautorisert skyting anmeldes Etablering av kulefang / kunstig bakgrunn i henhold til kravene Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen Fjerning av rikosjettfarlige gjenstander Regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanen Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 gir retningslinjer for utforming av sivile skytebaneanlegg. Forskriften med bestemmelser følges for den planlagte pistolbanen, og dette er med på å redusere risiko i forbindelse med skytebaneområdet. Etter rådmannens vurdering er det gjort en tilfredsstillende vurdering av risiko og sårbarhet for tiltaket. Der det er funnet middels risiko for at en hendelse kan inntreffe er det vurdert risikoreduserende tiltak. Når det gjelder Limoen skytebane vil mye av risikoen være knyttet til sikkerhet ved skyting. Området er vurdert til å ha små ferdselsinteresser og plasseringen av banen inn mot stigende terreng gir mulighet for trygg bakgrunn. Skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Selve driften av banen er avhengig av godkjenning fra politiet og må følge bestemmelsene som er gitt i forskrift for sivile skytebaneanlegg. Rådmannen har derfor ingen ytterligere kommentarer til sikkerheten. Når det gjelder skråningsstabilitet vises det til at området består av stabile løsmasser i form av elve-, bekke- og breelvavsetninger. Av løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse går det fram at disse avsetningene består av sortert materiale fra fin sand til grus, stein og blokk. Faren for flom er av forslagsstiller vurdert som liten. Selve skytebanen ligger om lag 20 m fra elva og ca 4 m høyere i terrenget på en egen terrasse. 3.5 Vann- og avløp Det planlegges ikke lagt inn vann eller avløp til området. Det vil bli benyttet mobile toalettløsninger ved behov.

8 Side 8 av 16 Pistolklubben har tidligere vist til at treningene har begrenset varighet slik at toaletter anses som unødvendig. Ved stevner eller lengre treningssamlinger løses det ved innleie som nevnt ovenfor. Rådmannen mener det vil være en fordel å sørge for toalettløsninger også for trening. Med foreslått regulering vil det være mulig å sette opp lukkede avløpsløsninger som eks. biologisk toalett. 3.6 Vei/adkomst og parkering Ny vei ned til området vil ha avkjøring fra FV 361. Planlagt avkjøring og adkomstvei til området utformes etter Vegnormal fra Statens vegvesen, og skal tilfredsstille krav til sikt og utforming. Det er regulert til totalt 20 parkeringsplasser på området, hvorav 3 er regulert til parkering for forflytningshemmede. I dette området er det tidligere tatt ut masser til etablering av eksisterende traktorvei. Noe mer tilrettelegging av området må påregnes for å få egnet parkeringsplass. Vegen vil være privat veg og er regulert etter vegnormalens krav til atkomstveger i boligområder der det åpnes for en stigning på 8 % (1:12,5). Til sammenlikning er kravet til universell utforming av veier 5 % (1:20). Atkomsten er relativt bratt da mye av veien har stigning på 8 %. Stigningen skjer også i hovedsak der veien svinger mye. Dette er etter rådmannens vurdering ikke optimalt både med tanke på framkommelighet vinterstid og framkommelighet for utrykningskjøretøy osv. Samtidig vil ikke dette være en vei der det ferdes mange gående og trafikkbelastningen vil generelt være lav. Det ville vært mulig å oppnå slakere stigning, men da må planområdet utvides/endres. Forslagsstiller viser til at de har tatt inn bestemmelser fra vegvesenet når det gjelder avkjøringen fra Gransheradveien. Videre er det i bestemmelsene satt at vegbredden skal være på 4,5 m. I plankartet er bredden bare regulert med 4 m. Dette bør rettes opp før planen sendes på høring. Også avkjørselen til Gransheradveien må justeres, det framstår nå som smalt og lite tilfredsstillende for en akseptabel kjøremåte ut og inn på Gransheradveien. 3.7 Skytebane Hele skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Forslagsstiller viser til at utforming av banen, varsling om skyting mv. reguleres gjennom Forskrift for sivile skytebaner. Det skal utarbeides en sikkerhetsinstruks som godkjennes av politiet. Standplasser med skyteretning vises ikke i plankartet, men forslagsstiller viser til at skyteretning er mot nord. Dvs. fra kanten av regulert atkomstveg og inn mot skrenten som går østvest gjennom nordre del av skytebanen. Støysonene er beregnet ut fra denne skyteretningen. Etter rådmannens vurdering må skyteretningen tas inn som en del av bestemmelsene for skytebanen. 3.8 Miljøfaglige vurderinger Støy Forslagsstillers tekst: skytestøy fra banen vil ikke berøre fast bosetting, fritidsbebyggelse eller tur- /rekreasjonsområder. Topografien i området er også med på å begrense utbredelsen av støy. Nærmeste bebyggelse ligger ca m sørøst for planområdet. Avstanden mellom pistolbane

9 Side 9 av 16 og bebyggelse er her så stor at eksiterende bygninger ikke blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene. For å illustrere støyforholdene er det utarbeidet støysonekart for pistolbanen, se vedlegg 1-1. Det er utført støyberegning ved bruk av sjablong-metoden. Det er lagt til grunn at det foregår aktivitet mer enn 3 dager eller kvelder per uke. I henhold til T-1442 tilsvarer da gul sone 60 dba-grensen og rød sone 70 dbagrensen. Skytetider I tidsrommet fra og med mai til og med oktober tillates det skyting til følgende tider: Mandag - lørdag kl Søndag kl I tidsrommet fra og med november til og med april tillates det skyting til følgende tider: Mandag - lørdag kl Søndag kl På søndager og helligdager i forbindelse med skytestevne tillates det lengre skytetider. Støysonekartet som er utarbeidet er ikke lagt inn i selve plankartet, men ligger ved saken som vedlegg. Støysonene tas inn i kommuneplanens arealdel ved neste rullering. Verken gul eller rød støysone berører i dag bebyggelse. Siden støysonene går utover planavgrensningen gir den føringer for området rundt ved at det for eksempel må gjennomføres støydempende tiltak dersom det skal etableres bebyggelse eller anlegg med støyfølsom bruk innenfor gul sone. Innenfor rød sone skal slik bebyggelse unngås. Støysonene begrenses av terrenget i området og banen ligger godt skjermet av bratte skrenter i nord og øst og ligger lavt sammenliknet med tilgrensende terreng. Landskap og Vegetasjon Grunnforhold og helningsgrad er slik at planlagt aktivitet ikke vil skape store naturinngrep. Området har variert helning med skråninger og terrasser. Pistolbanen er plassert slik at skråningene i terrenget benyttes som sikker bakgrunn. Det blir derfor små inngrep i forbindelse med etablering av voller i planområdet. I området for pistolbane og parkering har det tidligere vært tatt ut masser til etablering av eksisterende traktorvei. Det vil være nødvendig med noe mer utjevning av terrenget i området som er regulert til parkeringsplasser. Området for pistolbanen ligger nedsenket i forhold til områder omkring. Bortsett fra anleggelse av vei ned til området vil det ikke bli noen landskapsendringer. Terreng og vegetasjon søkes best mulig ivaretatt. Topografien i området gjør at støy fra skytingen ikke spres så langt fra pistolbanen. ( ) Eksisterende vegetasjon tas mest mulig vare på. Vei vil mest mulig følge terrenget, og skjæringer og fyllinger tilføres stedlige masser og såes til. Veien går gjennom bratt terreng og dette medfører terrenginngrep ved at det må fjernes en del masse i øvre del av området nærmest Gransheradveien og fylles masse nederst ved skytebanen. Det må skaves av et lag på 5-6 meter og fylles tilsvarende i bunn. Terrenginngrepet vil først og fremst gi virkning lokalt på stedet siden området ligger godt skjermet.

10 Side 10 av 16 Biologisk mangfold Kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jfr. Naturmangfoldloven 8. Etablering av pistolbanen vil ikke medføre store inngrep eller endringer i området. Den planlagte aktiviteten i området medfører heller ingen stor risiko for skade på naturgrunnlaget, herunder naturtyper, arter og geologi. Viken Skog BA har tidligere foretatt skogregistrering i området. Ingen truede arter er funnet, men skogen i området har tynningsbehov. Det er observert spor etter elg i området ovenfor skytebanen. ( )Etablering av skytebane i planområde vil ikke påvirke elver eller vann direkte. Vi kjenner ikke til at det skal være registrerte vilttrekk i området. Som tillegg til forslagsstillers vurdering ovenfor vil rådmanenn vise til at det ikke er gjort registreringer av viktige naturtyper i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Planområdet er også preget av aktivt skogbruk, både ved nyere hogstflater og traktorveg både langs elva og ned til området. Forurensning De til enhver tid gjeldende miljømessige retningslinjer utarbeidet av Det frivillige Skyttervesen skal følges ved anlegg og drift av banen for å begrense risikoen for tungmetallforurensning fra skytebanen. Ved skivene skal det anlegges kulefangere som ivaretar hensyn til sikkerhet og forurensning. Det skytes mot et kulefang av fingraderte løsmasser som fanger opp prosjektilene. Kulefanget skal ha en stigning fra skyteretningen på minimum 30 grader, være godt drenert og bestå av masser som sikrer at kulene ikke blir skadd. Kulefangerne vil bli stående inn mot skrenten i nord, det vil derfor være bakgrunn for skuddene og skudd vil ikke havne i elva pga skyteretningen inn mot skrenten. Avløp fra sanitæranlegg vil løses ved mobile innretninger som vil ha tette tanker. Dersom det blir aktuelt med andre løsninger må dette på vanlig måte følge bestemmelser i forurensningsloven. 3.9 Landbruksfaglig vurdering Området har ingen spesiell arealbruk i dag. Det har vært noe hogst i området tidligere. Området består i hovedsak av furuskog og blåbærlyng. Nede på flaten for pistolbanen er det kratt av bjørk og or. Med etablering av vei til området vil uttak av skog også utenfor planområdet muliggjøres. Dette er gunstig da området har et tynningsbehov, jfr. bestandskart fra Viken Skog BA, se vedlegg 5-5. ( ) Anleggelse av pistolbanen vil ikke ha negative konsekvenser for videre forvaltning av skogen i området. Med anleggelse av en vei ned i området vil denne også kunne benyttes til skogsdrift. Landbruksavdelingen har ingen vesentlige merknader til omdisponeringen. Planområdet er av begrenset utstrekning. Tiltaket er også av en slik art at det ikke hindrer skogsdrift i planområdet i framtiden dersom arealbruken som pistolbane en gang vil opphøre. Rundt selve skytebanen er det regulert et belte med LNF-formål. Dette er regulert helt inn mot høgspentlinja i øst. Rådmannen kan ikke se behovet for å la LNF-formålet gå så langt. Ved å redusere LNF-området vil planen bli enklere uten regulering for fareområde høgspent. Arealet er uansett avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Videre er det i bestemmelsene til LNF-område foreslått å sette begrensninger på hogst. Å sette begrensninger på hogst i et

11 Side 11 av 16 LNF-område vil være en bestemmelse som ikke samsvarer med selve formålet som blant annet er landbruk. Dersom det er ønske om slike begrensninger må arealet reguleres til et annet formål som evt. vegetasjonsskjerm. Rådmannen vil derfor foreslå å redusere utstrekning av regulert LNF-område samt justere bestemmelsene til dette formålet Barn og unges, eldres og funksjonshemmedes interesser Skytebanens plassering i terrenget muliggjør universell utforming av standplasser, parkering og evt. skytterhus. Anlegget etterstrebes utformet etter prinsippet om universell utforming, så langt topografien tillater det. ( ) Planområdet er ikke berørt av friluftsområder av nasjonal verdi. Det er ikke registrert merkede stier i området, og området benyttes lite til friluftsliv. Det vil fortsatt være fri adgang til elven Ørvella nedenfor planområdet, og eksisterende traktorvei oppover langs elven vil fortsatt kunne benyttes. ( ) Opprettelse av pistolbanen er et ledd i å ivareta barn og unges interesser. Dette er en sport som har utøvere i alle aldersgrupper, og det gis mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne, jfr. T-1/95 Barn og planlegging. Sikkerheten ved pistolbanen ivaretas gjennom "Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988". Planområdet eller nærliggende områder er heller ikke registrert som viktig utfartsområde i kommuneplanens arealdel Kulturminner Det er foretatt undersøkelser med tanke på automatisk fredete kulturminner. Det ble ikke registrert noen funn av automatisk fredede kulturminner i planområdet. Rapport fra kulturhistorisk registrering er oversendt kommunen og rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til dette punktet. Standard opplysning om meldeplikt ved funn av kulturminner tas inn i bestemmelsene. 4.0 Innspill til planarbeidet ved melding om oppstart Fylkesmannen i Telemark, datert (dok.9l) Hensynet til landbruk må ivaretas ved at det lokale/kommunale landbruksforvaltningen tar del i planprosessen og at det følger landbruksfaglige vurderinger når planen legges ut til offentlig ettersyn. Hensynet til støy må ivaretas gjennom at det legges inn sikringssoner og støysoner for området. Fylkesmannen påpeker at sted for skytebane i utgangspunktet bør avklares i kommuneplanprosessen og ikke ved detaljplanlegging i stred med gjeldende kommuneplan. Se kap. 3.8, 3.9 og 3.2 ovenfor for vurdering knyttet til innspillene. Telemark fylkeskommune, datert & (dok.6 & 7) Fylkeskommunen viser til at det ikke ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet og minner om meldeplikten jfr. kulturminnelovens 8.2.

12 Side 12 av 16 Se kap om kulturminner ovenfor. Statens vegvesen, datert (dok.9k) Det må reguleres inn sikttrekanter på min. 6 x 115 m i avkjørselen. ( )Det må inn i reguleringsbestemmelsene at terrenget i sikttrekantene ikke skal være høyere enn tilstøtende vegbane, og at sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m ikke er tillatt i sikttrekantene. Avkjørselen må tilfredsstille vegnormalens krav til sikt og utforming, og være godkjent av Vegvesenet før anleggsarbeid i planområdet kan starte. Også dette må inn i reguleringsbestemmelsene. Langs fylkesvegen må det reguleres et areal på min 5 m bredde til annen veggrunn. Vi vil anbefale at planavgrensningen legges midt i fylkesvegen. Det er en forutsetning at det opparbeides tilstrekkelig med parkeringsplasser i tilknytning til skytebanen slik at parkering langs fylkesvegen unngås. Forslagsstiller viser til at merknadene er tatt til følge og inngår i reguleringsbestemmelsene. Se ellers rådmannens vurdering under kap. 3.6 ovenfor. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert (dok.11i) NVE viser til at de basert på opplysningene som kommer fram i oppstartsvarselet ikke har merknader til planforslaget. Uttalelsen tas til orientering. Telemark Politidistrikt, datert (dok.11j) Politiet har ingen kommentarer til planforslaget. Når banen skal ha sikkerhetsgodkjenning før bruk, regner politiet med å bli kontaktet. Uttalelsen tas til orientering. 5. Foreslåtte justeringer av planforslaget Rådmannen har i tilbakemeldinger hatt dialog med forslagsstiller om planforslaget og forslagsstiller sendte inn revidert forslag den Rådmannen ser ved gjennomgang av dette forslaget at det er behov for flere justeringer. Dette med bakgrunn i noen uavklarte tema og forhold som er oppdaget ved siste gjennomgang av forslaget. Rådmannens forslag til endringer framkommer av punktene nedenfor der mindre justeringer er lagt til et samlepunkt til slutt. Følgende endringer foreslås før planforslaget sendes på høring: a) Ta inn bestemmelse om skyteretning. b) Justere avkjøring fra Gransheradveien, utvide radius. c) Redusere planområdet ved å ta ut deler av det regulerte LNF-området, herunder fareområde høgspent, samt justere tilhørende bestemmelser. d) Rådmannen gis fullmakt til å justere evt. detaljer ved plankart og bestemmelser før utlegging til offentlig ettersyn (eks. tekst i kartet, tegnforklaring, formuleringer i bestemmelser osv.).

13 Side 13 av Oppsummering og konklusjon På bakgrunn av vurderingen ovenfor anbefaler rådmannen at detaljregulering for Limoen pistolbane tas til videre behandling og legges ut på offentlig ettersyn/ høring. Endringer jfr. kap. 5 ovenfor bør gjennomføres før forslaget legges ut til høring/ offentlig ettersyn.

14 Side 14 av 16 Saksframstilling til 2.gangs behandling i teknisk utvalg : Dokumenter i saken: Som ved 1.gangsbehandling i TU Saksprotokoll fra møte i TU Plankart jfr. vedtak i TU Bestemmelser jfr. vedtak i TU Høringsbrev, datert Høringsannonse, Uttalelse fra Statens vegvesen, datert Uttalelse fra miljøhygienisk avd., datert Uttalelse fra Hjartdal kommune, datert Uttalelse fra Telemark Fylkeskommune, datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Telemark, datert Saksframstilling til 2.gangsbehanling i TU Vedlegg utsendt til 2.gangsbehandling i teknisk utvalg: Dok. 13 (oversiktskart), dok. 17 & Sammendrag Planforslaget har vært på høring i april/mai og det kom inn 5 uttalelser. Som følge av innkomne merknader er det foreslått noen mindre endringer i planforslaget. Planforslaget legges nå fram for 2.gangsbehandling i teknisk utvalg og sluttbehandling i kommunestyret. 8. Innkomne uttalelser ved høring/ offentlig ettersyn Reguleringsplanen ble 1.gangsbehandlet i møte i teknisk utvalg og planforslaget ble etter dette lagt ut på høring/ offentlig ettersyn i perioden til Det kom inn merknader til høringen som medførte mindre endringer i planforslaget. Innkomne uttalelser refereres nedenfor med rådmannens kommentarer. Statens vegvesen, datert (dok.21) Vegvesenet ber om at bestemmelsenes pkt endres til følgende: Terrenget i sikttrekantene skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m er ikke tillatt i sikttrekantene. Vegvesenet påpeker at de ikke kan se noen hensikt i å regulere hele vegbredden for fylkesvegen når formålet er å regulere inn avkjørsel med tilhørende sikttrekanter. De anbefaler derfor fortsatt at planavgrensningen legges midt i fylkesvegen, jfr. tidligere innspill. Sikttrekanten som vegvesenet viser til avgrenses av frisiktlinjene som bilister som kommer fra skytebanen skal ha til begge felt ved påkjøring på fylkesvegen. Sikttrekanten kan dermed både ligge over vegareal og arealer utenfor vegen som er regulert til annet formål enn veg. De regulerte frisiktsonene går derimot ikke ut i vegarealet. Frisiktsonen og sikttrekanten er derfor

15 Side 15 av 16 ikke identiske. Rådmannen foreslår å ta inn bestemmelsen fra vegvesenet, men da bør den justeres slik at ordet sikttrekant erstattes med frisiktsone. Når det gjelder regulering av hele eller halve vegbredden foreslår rådmannen å følge anbefalingen fra vegvesenet, men da blir ikke hele sikttrekanten med innenfor planavgrensningen. Dette var også noe av årsaken til at rådmannen i første omgang foreslo å regulere hele vegbanen. Miljøhygienisk avd., datert (dok.22) Miljøhygienisk avdeling har vurdert støyforholdene i planprosessen og har ingen ytterligere kommentarer. Uttalelsen tas til orientering. Hjartdal kommune, datert (dok.23) Hjartdal kommune har ingen merknader til planforslaget. Uttalelsen tas til orientering. Telemark fylkeskommune, datert (dok.24) Fylkeskommunen ber om at avsnittet som omhandler automatisk fredete kulturminner i bestemmelsene til planen, legges inn under fellesbestemmelsene. Rådmannen kan ikke se at forholdet til meldeplikten bør stå som en bestemmelse under fellesbestemmelser. Etter rådmannens vurdering bør meldeplikten fremdeles stå som en opplysning da det er en henvisning til annet lovverk som uavhengig av planen er gjeldende etter kulturminneloven. Fylkesmannen i Telemark, datert (dok.25) Fylkesmannen vil som faglig råd anbefale at kommunen avklarer aktuelle lokaliseringsalternativer for nye skytebaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette for å vurdere behov og muligheter for samlokalisering i en større sammenheng. Fylkesmannen vil også informere om at brudd på saksbehandlingsreglene i naturmangfoldlovens kap. 2 er å anse som en saksbehandlingsfeil som i visse tilfeller kan føre til at vedtaket blir ugyldig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er i dette tilfellet ikke kjent med at det er registrert viktige naturverdier og vurderer det som lite sannsynlig at slike forekomster finnes innenfor planområdet. Vurdering av lokalisering ble vurdert ved 1.gangsbehandlingen og etter en konkret vurdering av hensyn til støy, miljø og arealbruk i dette tilfellet, ble det etter en totalvurdering tilrådd å gå videre med planforslaget. Se kap. 3.2 i saksframlegg til 1.gangsbehandling i TU Rådmannen har utover dette ingen flere kommentarer til punktet.

16 Side 16 av 16 Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven er rådmannen usikker på hva fylkesmannen konkret mener med sin merknad. Biologisk mangfold er omtalt og vurdert under kap. 3.8 miljøfaglige vurderinger i saksframlegget til 1.gangsbehandling. Her er forslagsstillers tekst gjengitt med kommentarer fra rådmannen. Det er tatt utgangspunkt i naturmangfoldlovens 8 om kunnskapsgrunnlaget og det vises blant annet til at det ikke er gjort registreringer av viktige naturtyper i naturbasen til direktoratet for naturforvaltning. Etter rådmannens vurdering er forholdet til naturmangfoldloven ivaretatt i vurderingen til 1.gangsbehandling av planforslaget. Siden fylkesmannen ikke har kommet med konkrete merknader til denne vurderingen, tolker rådmannen det slik at fylkesmannen deler vurderingen som er gjort. 9. Oppsummering og endringer Etter en gjennomgang og vurdering av innkomne merknader foreslår rådmannen følgende endringer av høringsforslaget: 1. Bestemmelsenes pkt blir endret til: Terrenget i frisiktsonene skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m er ikke tillatt i frisiktsonene. 2. Planavgrensning mot øst legges midt i fylkesvegen. 10. Konklusjon På bakgrunn av innkomne forslag anbefales at Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas som det framgår av høringsdokumentene (dok. 17 og 18), med endringer jfr. kap. 9 ovenfor Vedlegg til kommunestyrets behandling: 1. Dok 13: Oversiktskart, datert (1: 25000) 2. Dok 17: Plankart jfr. vedtak i TU Dok 18: Bestemmelser jfr. vedtak i TU

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12. Byplankontoret Planident: r20090020 Arkivsak: 11/47634 Digresmyra skyteanlegg, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 21.11.2013 Dato for godkjenning av bystyret

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reguleringsplan for utvidelse av Hjartdal Skytebane

Reguleringsplan for utvidelse av Hjartdal Skytebane Reguleringsplan for utvidelse av Hjartdal Skytebane Gnr. 45 bnr. 1 Hjartdal kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan ved Hjartdal Skyttarlag 14.02.2017 Innhold Bakgrunn... 3 Aktiviteter og innhold... 3

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert , senest endret

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert , senest endret Byplankontoret Planident: r20090020 Arkivsak: 11/47634 Digresmyra skyteanlegg, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 21.11.2013 Dato for godkjenning av bystyret

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 07/735 REGULERINGSPLAN ALMEDALEN Saksbehandler: Rune Sølland Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/07 27.11.2007 18/10 Utvalg for samfunn 21.09.2010 23/10

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planprogram Detaljregulering med konsekvensutredning for Lakselvdal skytebane i Balsfjord kommune Tiltakshaver: Lakselvdal skytterlag

Planprogram Detaljregulering med konsekvensutredning for Lakselvdal skytebane i Balsfjord kommune Tiltakshaver: Lakselvdal skytterlag Planprogram Detaljregulering med konsekvensutredning for Lakselvdal skytebane i Balsfjord kommune Tiltakshaver: Lakselvdal skytterlag Sist endret: 5/6-2017 av Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Innhold

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

Særutskrift Områderegulering Øverli. Erstatter tidligere områderegulering som utgår

Særutskrift Områderegulering Øverli. Erstatter tidligere områderegulering som utgår Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: L12 2015/41 Aud Nystad Saksfremlegg Særutskrift - 19242015001 Områderegulering Øverli Erstatter tidligere områderegulering 1924200900072 som utgår Utvalgssaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/716 VESTFOLDBANEN HOLM-HOLMESTRAND - REGULERINGSENDRING ØGARDEN OG HOLM - PLANID 20150004 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 08.12.2016 Sak: 177/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/55249 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 12/3006-53 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST 2. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072600 Saksnr.: Utvalg Møtedato 138/13 FORMANNSKAPET

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2011 042/11 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 11/794 11/8623 0540R063, 25/1, L12 Aud Berit Anmarkrud Reguleringsplan

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/814 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 20.12.2011 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.09.2011 140/11 Formannskapet 06.12.2011 188/11

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 17/3603 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 20.04.2017 024/17 STEEIR Detaljregulering Stølsdokken Hyttegrend Vedlegg: Dok. dato Tittel Dok.ID

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK. Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK. Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/730-10 Saksbehandler: Erin Sandberg HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1524 Arkiv: L12, 202/1, 202/7, 202/9 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 02.07.2014 041/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/710 Reguleringsplan

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg 14-3 Vedlegg til Risiko- og sårbarhetsanalyse: Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg nr. 14-3 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Rieber

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R40 RENDALSFISK. Saksnr. Utvalg Møtedato 43/11 Formannskapet /11 Kommunestyret

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R40 RENDALSFISK. Saksnr. Utvalg Møtedato 43/11 Formannskapet /11 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/1043-28 Saksbehandler: Erin Sandbergl ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R40 RENDALSFISK Saksnr. Utvalg Møtedato 43/11 Formannskapet 01.11.2011 68/11

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN Side 1 av 12 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 2/16 Teknisk utvalg 17.02.2016 12/16 Teknisk utvalg 20.04.2016 29/16 Kommunestyret 28.04.2016 Saksbehandler: Elin Blütecher

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer