DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE"

Transkript

1 Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg /12 Teknisk utvalg /12 Kommunestyret Saksbehandler: Marte Berdahl Arkivkode: PLAN - Arkivsaksnr: 11/84 DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Kommunestyres vedtak: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen.

2 Side 2 av 16 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til 1. gangs behandling i teknisk utvalg: 1. Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane fremmes for behandling jfr Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane legges ut til offentlig ettersyn/ høring, jfr Planforslaget går fram av plankart dok. 11 c og reguleringsbestemmelser dok. 11 d, med endringer jfr. kap.5. Notodden kommune, Magnus Mathisen rådmann Janne Væringstad kst. seksjonsleder Teknisk utvalg i møte sak 8/12 1. gangs behandling: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane fremmes for behandling jfr Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane legges ut til offentlig ettersyn/ høring, jfr Planforslaget går fram av plankart dok. 11 c og reguleringsbestemmelser dok. 11 d, med endringer jfr. kap

3 Side 3 av 16 Rådmannens innstilling til 2. gangs i teknisk utvalg: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen. Notodden kommune, Magnus Mathisen Rådmann Janne Væringstad kst. seksjonsleder Teknisk utvalg i møte sak 21/12 2. gangs behandling: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Teknisk mutvalgs innstilling til kommunestyret:: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen Kommunestyret i møte sak 54/12: Trond Alvestad stilte spørsmål ved sin habilitet. Han ble enstemmig erklært inhabil for behandling av saken. Det var 40 representanter til stede Behandling: Votering: Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

4 Side 4 av 16 Saksframstilling: Saksframstilling til 1.gangs behandling i teknisk utvalg Dokumenter i saken: 1. Referat fra oppstartsmøte Vurdering av krav til KU, datert Avgjørelse om KU, datert E-post med adresseliste, Varsel om oppstart, mottatt Telemark fylkeskommune, innspill datert Telemark fylkeskommune, kulturhistorisk registrering, E-post vedr. landbruksfaglig vurdering, Planoversendelse, datert , mottatt a. Følgebrev b. Planbeskrivelse c. Plankart 1:1500 (+digitale data) d. Reguleringsbestemmelser e. Sjekkliste for planlegging f. Risiko- og sårbarhetsanalyse g. Miljøregistrering i skog h. Støysonekart i. Lengeprofil av veg j. Tverrprofiler av veg k. Statens vegvesen, innspill datert l. Fylkesmannen i Telemark, innspill datert m. Notat med historikk for pistolklubben, datert n. Intensjonsavtale med grunneier 10. Tilbakemelding om planmaterialet, datert Revidert planoversendelse, datert , mottatt a. Følgebrev b. Planbeskrivelse c. Plankart 1:1000 (+ digitale data) d. Reguleringsbestemmelser e. Støysonekart f. Lendeprofil veg g. Tverrprofil veg h. Adresseliste ved varsel om oppstart i. Norges vassdrags- og energidirektorat, innspill datert j. Politiet, innspill datert Epost til NBP AS, Oversiktskart, datert (1: 25000) 14. Revidert støysonekart, motatt Saksframstilling til 1.gangsbehandling i TU

5 Side 5 av 16 Vedlegg utsendt til 1. gangs behandling : Dok. 11c, 11d og dok. 13 og Sammendrag (ved 1.gangsbehandling i TU ): Norsk Byggprosjektering AS har på vegne av Notodden Pistolklubb sendt inn forslag til detaljregulering for Limoen skytebane. Planforslaget legger til rette for anlegging av kortbane for pistolskyting med tilhørende anlegg og atkomst fra Gransheradveien. Planforslaget er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til landbruks,- natur- og friluftsområde (LNF). Konsekvenser som er utredet er blant annet støy, sikkerhet og atkomst. Etter en totalvurdering av arealbruksendringen som planforslaget medfører jfr. kommuneplanen, vil rådmannen foreslå at planforslaget fremmes for behandling og legges ut til offentlig ettersyn/ høring. 2. Saksopplysninger 2.1 Bakgrunn for saken Notodden Pistolklubb ble stiftet i 1974 og har siden den gang lett etter en utebane. Klubben har 120 medlemmer i aldersgruppen år. Klubben har hatt ulike innendørs lokaliteter, men står i dag uten eget baneanlegg. De viser til at det per i dag ikke finnes egnede skytebaner i Notodden kommune for deres formål. Notodden Pistolklubb sendte derfor i oktober 2011 inn et planforslag med Norsk Byggprosjektering AS som konsulent. Klubben opplyser om at de har inngått en avtale med grunneier på Limoen for leie av areal til opparbeidelse av skytebane. Hensikten med planen er å legge til rette for en egen kortbane for pistolskyting. Vedrørende Forskrift om konsekvensutredninger Forslagsstiller har sendt inn en vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger (KU). Forslagsstiller konkluderte med at planforslaget ikke omfattes av KU-forskriften og Rådmannen støttet denne konklusjonen. Krav om planprogram ble dermed ikke utløst. 2.2 Nåværende situasjon i planområdet Planområdet ligger på eiendommen gnr/bnr 2/1 på Limoen, mellom Gransheradveien (FV 361) og elva Ørvella, rett sydøst for Store Krok. Kommunegrensa til Hjartdal kommune følger her elva. Forslagsstiller viser til at det ikke er noen spesiell bruk av området i dag. Like nord for området har det vært tatt ut skog, og dette området består i dag av småskog. I selve planområdet har det også vært drevet hogst samt tatt ut masser til etablering av en eksisterende traktorveg ned til området. Like vest for planområdet renner elva og det går en traktorveg videre nedover langs dennne. Topografien i planområdet er preget av løsmasseavsetninger som danner tydelige rygger og terrasser langs elva og innover moen. Fra planlagt skytebaneområde går terrenget bratt opp mot øst. Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet og nærmeste bebyggelse er i følge forslagsstiller ca m sørøst for området. Like sør for planområdet går det en 132 kv kraftlinje som er regulert inn med faresone høyspenningsanlegg. 2.3 Planstatus Planområdet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Planforslaget er i hovedsak ikke i samsvar med arealbruken i kommuneplanen.

6 Side 6 av Planprosess Saksgang Behandling av planforslaget følger vanlig prosedyre for private reguleringsplanforslag: - avklaring av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger (KU) - oppstart av planarbeid kunngjøres og planforslag utarbeides av forslagsstiller. - planforslaget oversendes kommunen for behandling. - kommunal behandling: Avklaring om forslaget skal fremmes jfr , 1.gangsvedtak i TU, offentlig høring, 2.gangsvedtak i TU på basis av høringen og sluttvedtak i kommunestyret. Melding om oppstart Oppstartsmøte ble holdt Melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet til berørte naboer og offentlige instanser Planarbeidet ble også varslet i avisa Telen og på kommunens hjemmesider. Frist for merknader var Politiet og Norges vassdrags- og energidirektorat ble varslet i brev av Det kom inn 5 merknader i meldingsfasen som er kommentert av forslagsstiller og gjengitt her i kap Reguleringsplanforslaget - Planbeskrivelse Tekst i kursiv er gjengitt direkte fra forslagsstillers planbeskrivelse Beskrivelse av planforslaget Forslagsstiller viser til at planområdet er lokalisert ca. 190 m fra Gransheradveien og ca. 2,5 km nord for E-134. Planområdet er på ca. 23 daa og forslaget legger til rette for å opparbeide en kortbane for pistolskyting. Formålet skytebane åpner for å oppføre innretninger og anlegg som er nødvendig for drift og bruk som pistolbane. Dette omfatter interne veier, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, anvisergraver og sikkerhetsanlegg. Det er også regulert eget byggeområde for skytterhus på inntil 50 m2 samt parkering for som viser plass for 20 biler. Skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Atkomstveg til skytebanen skal anlegges som ny veg med avkjøring fra Gransheradvegen. Rundt skytebanen er det regulert et belte med LNF-formål. Her har forslagsstiller knyttet en rekke bestemmelser som skal ivareta skytebaneformålet innenfor. I sør er det regulert inn fareområde langs høgspentlinja. Det er og utarbeidet støysonekart for banen. 3.2 Planfaglig vurdering Planforslaget samsvarer i hovedsak ikke med formålet i kommuneplanens arealdel. I tillegg til selve skytebanen med tilhørende infrastruktur beslaglegger anlegget et større område rundt som følge av støysonene aktiviteten medfører. Det vil derfor ligge en begrensning på bruk av de tilliggende områdene jfr. de gule og røde støysonene (se vedlagt støysonekart). Rådmannen vil foreslå å begrense planområdet noe, dette er nærmere omtalt under kap. 3.9 landbruksfaglig vurdering. I utgangspunktet mener rådmannen at lokalisering av slike anlegg bør være et resultat av en helhetlig vurdering av skytebaneanlegg i kommunen. Det fins i dag flere eksisterende skytebaner som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Samlokalisering med andre skytterlag/klubber på eksisterende baner vil være en fordel for å unngå at nytt areal i utmarka beslaglegges med flere støysoner. Forslagsstiller har i sine merknader til dette vist til at samlokalisering ikke lar seg gjøre da de eksisterende banene må bygges radikalt om og at eiere av disse banene ikke nødvendigvis er interessert i dette. Rådmannen har derfor gjort en

7 Side 7 av 16 konkret vurdering av hensyn til støy, miljø og arealbruk konkret i dette tilfellet. Etter en totalvurdering av tiltaket vil rådmannen tilrå å gå videre med planforslaget. 3.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Det er vurdert forhold som sikkerhet, forurensning, naturgitte forhold og ulovlige handlinger. Graden av risiko fremkommer i en matrise ut fra kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens. Analysen viser lav risiko i forbindelse med forurensning og naturgitte forhold som ras, skred og radon. Det vises middels risiko i forbindelse med sikkerhet og ulovlige handlinger, noe som er akseptabelt for de vurderte forholdene. Det er også utformet risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten. ( ). Skilting om skytebane vil settes opp for å gjøre allmennheten oppmerksom på at skyting pågår. Varsling om skyting, sikring og merking av området vil følge den til enhver tid gjeldende Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 og dennes vedlegg om Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting. ( ). Viktige elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er: Etablering av skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner Tydelig skilting av skytetider og varsel om at uautorisert skyting anmeldes Etablering av kulefang / kunstig bakgrunn i henhold til kravene Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen Fjerning av rikosjettfarlige gjenstander Regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanen Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 gir retningslinjer for utforming av sivile skytebaneanlegg. Forskriften med bestemmelser følges for den planlagte pistolbanen, og dette er med på å redusere risiko i forbindelse med skytebaneområdet. Etter rådmannens vurdering er det gjort en tilfredsstillende vurdering av risiko og sårbarhet for tiltaket. Der det er funnet middels risiko for at en hendelse kan inntreffe er det vurdert risikoreduserende tiltak. Når det gjelder Limoen skytebane vil mye av risikoen være knyttet til sikkerhet ved skyting. Området er vurdert til å ha små ferdselsinteresser og plasseringen av banen inn mot stigende terreng gir mulighet for trygg bakgrunn. Skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Selve driften av banen er avhengig av godkjenning fra politiet og må følge bestemmelsene som er gitt i forskrift for sivile skytebaneanlegg. Rådmannen har derfor ingen ytterligere kommentarer til sikkerheten. Når det gjelder skråningsstabilitet vises det til at området består av stabile løsmasser i form av elve-, bekke- og breelvavsetninger. Av løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse går det fram at disse avsetningene består av sortert materiale fra fin sand til grus, stein og blokk. Faren for flom er av forslagsstiller vurdert som liten. Selve skytebanen ligger om lag 20 m fra elva og ca 4 m høyere i terrenget på en egen terrasse. 3.5 Vann- og avløp Det planlegges ikke lagt inn vann eller avløp til området. Det vil bli benyttet mobile toalettløsninger ved behov.

8 Side 8 av 16 Pistolklubben har tidligere vist til at treningene har begrenset varighet slik at toaletter anses som unødvendig. Ved stevner eller lengre treningssamlinger løses det ved innleie som nevnt ovenfor. Rådmannen mener det vil være en fordel å sørge for toalettløsninger også for trening. Med foreslått regulering vil det være mulig å sette opp lukkede avløpsløsninger som eks. biologisk toalett. 3.6 Vei/adkomst og parkering Ny vei ned til området vil ha avkjøring fra FV 361. Planlagt avkjøring og adkomstvei til området utformes etter Vegnormal fra Statens vegvesen, og skal tilfredsstille krav til sikt og utforming. Det er regulert til totalt 20 parkeringsplasser på området, hvorav 3 er regulert til parkering for forflytningshemmede. I dette området er det tidligere tatt ut masser til etablering av eksisterende traktorvei. Noe mer tilrettelegging av området må påregnes for å få egnet parkeringsplass. Vegen vil være privat veg og er regulert etter vegnormalens krav til atkomstveger i boligområder der det åpnes for en stigning på 8 % (1:12,5). Til sammenlikning er kravet til universell utforming av veier 5 % (1:20). Atkomsten er relativt bratt da mye av veien har stigning på 8 %. Stigningen skjer også i hovedsak der veien svinger mye. Dette er etter rådmannens vurdering ikke optimalt både med tanke på framkommelighet vinterstid og framkommelighet for utrykningskjøretøy osv. Samtidig vil ikke dette være en vei der det ferdes mange gående og trafikkbelastningen vil generelt være lav. Det ville vært mulig å oppnå slakere stigning, men da må planområdet utvides/endres. Forslagsstiller viser til at de har tatt inn bestemmelser fra vegvesenet når det gjelder avkjøringen fra Gransheradveien. Videre er det i bestemmelsene satt at vegbredden skal være på 4,5 m. I plankartet er bredden bare regulert med 4 m. Dette bør rettes opp før planen sendes på høring. Også avkjørselen til Gransheradveien må justeres, det framstår nå som smalt og lite tilfredsstillende for en akseptabel kjøremåte ut og inn på Gransheradveien. 3.7 Skytebane Hele skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Forslagsstiller viser til at utforming av banen, varsling om skyting mv. reguleres gjennom Forskrift for sivile skytebaner. Det skal utarbeides en sikkerhetsinstruks som godkjennes av politiet. Standplasser med skyteretning vises ikke i plankartet, men forslagsstiller viser til at skyteretning er mot nord. Dvs. fra kanten av regulert atkomstveg og inn mot skrenten som går østvest gjennom nordre del av skytebanen. Støysonene er beregnet ut fra denne skyteretningen. Etter rådmannens vurdering må skyteretningen tas inn som en del av bestemmelsene for skytebanen. 3.8 Miljøfaglige vurderinger Støy Forslagsstillers tekst: skytestøy fra banen vil ikke berøre fast bosetting, fritidsbebyggelse eller tur- /rekreasjonsområder. Topografien i området er også med på å begrense utbredelsen av støy. Nærmeste bebyggelse ligger ca m sørøst for planområdet. Avstanden mellom pistolbane

9 Side 9 av 16 og bebyggelse er her så stor at eksiterende bygninger ikke blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene. For å illustrere støyforholdene er det utarbeidet støysonekart for pistolbanen, se vedlegg 1-1. Det er utført støyberegning ved bruk av sjablong-metoden. Det er lagt til grunn at det foregår aktivitet mer enn 3 dager eller kvelder per uke. I henhold til T-1442 tilsvarer da gul sone 60 dba-grensen og rød sone 70 dbagrensen. Skytetider I tidsrommet fra og med mai til og med oktober tillates det skyting til følgende tider: Mandag - lørdag kl Søndag kl I tidsrommet fra og med november til og med april tillates det skyting til følgende tider: Mandag - lørdag kl Søndag kl På søndager og helligdager i forbindelse med skytestevne tillates det lengre skytetider. Støysonekartet som er utarbeidet er ikke lagt inn i selve plankartet, men ligger ved saken som vedlegg. Støysonene tas inn i kommuneplanens arealdel ved neste rullering. Verken gul eller rød støysone berører i dag bebyggelse. Siden støysonene går utover planavgrensningen gir den føringer for området rundt ved at det for eksempel må gjennomføres støydempende tiltak dersom det skal etableres bebyggelse eller anlegg med støyfølsom bruk innenfor gul sone. Innenfor rød sone skal slik bebyggelse unngås. Støysonene begrenses av terrenget i området og banen ligger godt skjermet av bratte skrenter i nord og øst og ligger lavt sammenliknet med tilgrensende terreng. Landskap og Vegetasjon Grunnforhold og helningsgrad er slik at planlagt aktivitet ikke vil skape store naturinngrep. Området har variert helning med skråninger og terrasser. Pistolbanen er plassert slik at skråningene i terrenget benyttes som sikker bakgrunn. Det blir derfor små inngrep i forbindelse med etablering av voller i planområdet. I området for pistolbane og parkering har det tidligere vært tatt ut masser til etablering av eksisterende traktorvei. Det vil være nødvendig med noe mer utjevning av terrenget i området som er regulert til parkeringsplasser. Området for pistolbanen ligger nedsenket i forhold til områder omkring. Bortsett fra anleggelse av vei ned til området vil det ikke bli noen landskapsendringer. Terreng og vegetasjon søkes best mulig ivaretatt. Topografien i området gjør at støy fra skytingen ikke spres så langt fra pistolbanen. ( ) Eksisterende vegetasjon tas mest mulig vare på. Vei vil mest mulig følge terrenget, og skjæringer og fyllinger tilføres stedlige masser og såes til. Veien går gjennom bratt terreng og dette medfører terrenginngrep ved at det må fjernes en del masse i øvre del av området nærmest Gransheradveien og fylles masse nederst ved skytebanen. Det må skaves av et lag på 5-6 meter og fylles tilsvarende i bunn. Terrenginngrepet vil først og fremst gi virkning lokalt på stedet siden området ligger godt skjermet.

10 Side 10 av 16 Biologisk mangfold Kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jfr. Naturmangfoldloven 8. Etablering av pistolbanen vil ikke medføre store inngrep eller endringer i området. Den planlagte aktiviteten i området medfører heller ingen stor risiko for skade på naturgrunnlaget, herunder naturtyper, arter og geologi. Viken Skog BA har tidligere foretatt skogregistrering i området. Ingen truede arter er funnet, men skogen i området har tynningsbehov. Det er observert spor etter elg i området ovenfor skytebanen. ( )Etablering av skytebane i planområde vil ikke påvirke elver eller vann direkte. Vi kjenner ikke til at det skal være registrerte vilttrekk i området. Som tillegg til forslagsstillers vurdering ovenfor vil rådmanenn vise til at det ikke er gjort registreringer av viktige naturtyper i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Planområdet er også preget av aktivt skogbruk, både ved nyere hogstflater og traktorveg både langs elva og ned til området. Forurensning De til enhver tid gjeldende miljømessige retningslinjer utarbeidet av Det frivillige Skyttervesen skal følges ved anlegg og drift av banen for å begrense risikoen for tungmetallforurensning fra skytebanen. Ved skivene skal det anlegges kulefangere som ivaretar hensyn til sikkerhet og forurensning. Det skytes mot et kulefang av fingraderte løsmasser som fanger opp prosjektilene. Kulefanget skal ha en stigning fra skyteretningen på minimum 30 grader, være godt drenert og bestå av masser som sikrer at kulene ikke blir skadd. Kulefangerne vil bli stående inn mot skrenten i nord, det vil derfor være bakgrunn for skuddene og skudd vil ikke havne i elva pga skyteretningen inn mot skrenten. Avløp fra sanitæranlegg vil løses ved mobile innretninger som vil ha tette tanker. Dersom det blir aktuelt med andre løsninger må dette på vanlig måte følge bestemmelser i forurensningsloven. 3.9 Landbruksfaglig vurdering Området har ingen spesiell arealbruk i dag. Det har vært noe hogst i området tidligere. Området består i hovedsak av furuskog og blåbærlyng. Nede på flaten for pistolbanen er det kratt av bjørk og or. Med etablering av vei til området vil uttak av skog også utenfor planområdet muliggjøres. Dette er gunstig da området har et tynningsbehov, jfr. bestandskart fra Viken Skog BA, se vedlegg 5-5. ( ) Anleggelse av pistolbanen vil ikke ha negative konsekvenser for videre forvaltning av skogen i området. Med anleggelse av en vei ned i området vil denne også kunne benyttes til skogsdrift. Landbruksavdelingen har ingen vesentlige merknader til omdisponeringen. Planområdet er av begrenset utstrekning. Tiltaket er også av en slik art at det ikke hindrer skogsdrift i planområdet i framtiden dersom arealbruken som pistolbane en gang vil opphøre. Rundt selve skytebanen er det regulert et belte med LNF-formål. Dette er regulert helt inn mot høgspentlinja i øst. Rådmannen kan ikke se behovet for å la LNF-formålet gå så langt. Ved å redusere LNF-området vil planen bli enklere uten regulering for fareområde høgspent. Arealet er uansett avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Videre er det i bestemmelsene til LNF-område foreslått å sette begrensninger på hogst. Å sette begrensninger på hogst i et

11 Side 11 av 16 LNF-område vil være en bestemmelse som ikke samsvarer med selve formålet som blant annet er landbruk. Dersom det er ønske om slike begrensninger må arealet reguleres til et annet formål som evt. vegetasjonsskjerm. Rådmannen vil derfor foreslå å redusere utstrekning av regulert LNF-område samt justere bestemmelsene til dette formålet Barn og unges, eldres og funksjonshemmedes interesser Skytebanens plassering i terrenget muliggjør universell utforming av standplasser, parkering og evt. skytterhus. Anlegget etterstrebes utformet etter prinsippet om universell utforming, så langt topografien tillater det. ( ) Planområdet er ikke berørt av friluftsområder av nasjonal verdi. Det er ikke registrert merkede stier i området, og området benyttes lite til friluftsliv. Det vil fortsatt være fri adgang til elven Ørvella nedenfor planområdet, og eksisterende traktorvei oppover langs elven vil fortsatt kunne benyttes. ( ) Opprettelse av pistolbanen er et ledd i å ivareta barn og unges interesser. Dette er en sport som har utøvere i alle aldersgrupper, og det gis mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne, jfr. T-1/95 Barn og planlegging. Sikkerheten ved pistolbanen ivaretas gjennom "Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988". Planområdet eller nærliggende områder er heller ikke registrert som viktig utfartsområde i kommuneplanens arealdel Kulturminner Det er foretatt undersøkelser med tanke på automatisk fredete kulturminner. Det ble ikke registrert noen funn av automatisk fredede kulturminner i planområdet. Rapport fra kulturhistorisk registrering er oversendt kommunen og rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til dette punktet. Standard opplysning om meldeplikt ved funn av kulturminner tas inn i bestemmelsene. 4.0 Innspill til planarbeidet ved melding om oppstart Fylkesmannen i Telemark, datert (dok.9l) Hensynet til landbruk må ivaretas ved at det lokale/kommunale landbruksforvaltningen tar del i planprosessen og at det følger landbruksfaglige vurderinger når planen legges ut til offentlig ettersyn. Hensynet til støy må ivaretas gjennom at det legges inn sikringssoner og støysoner for området. Fylkesmannen påpeker at sted for skytebane i utgangspunktet bør avklares i kommuneplanprosessen og ikke ved detaljplanlegging i stred med gjeldende kommuneplan. Se kap. 3.8, 3.9 og 3.2 ovenfor for vurdering knyttet til innspillene. Telemark fylkeskommune, datert & (dok.6 & 7) Fylkeskommunen viser til at det ikke ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet og minner om meldeplikten jfr. kulturminnelovens 8.2.

12 Side 12 av 16 Se kap om kulturminner ovenfor. Statens vegvesen, datert (dok.9k) Det må reguleres inn sikttrekanter på min. 6 x 115 m i avkjørselen. ( )Det må inn i reguleringsbestemmelsene at terrenget i sikttrekantene ikke skal være høyere enn tilstøtende vegbane, og at sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m ikke er tillatt i sikttrekantene. Avkjørselen må tilfredsstille vegnormalens krav til sikt og utforming, og være godkjent av Vegvesenet før anleggsarbeid i planområdet kan starte. Også dette må inn i reguleringsbestemmelsene. Langs fylkesvegen må det reguleres et areal på min 5 m bredde til annen veggrunn. Vi vil anbefale at planavgrensningen legges midt i fylkesvegen. Det er en forutsetning at det opparbeides tilstrekkelig med parkeringsplasser i tilknytning til skytebanen slik at parkering langs fylkesvegen unngås. Forslagsstiller viser til at merknadene er tatt til følge og inngår i reguleringsbestemmelsene. Se ellers rådmannens vurdering under kap. 3.6 ovenfor. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert (dok.11i) NVE viser til at de basert på opplysningene som kommer fram i oppstartsvarselet ikke har merknader til planforslaget. Uttalelsen tas til orientering. Telemark Politidistrikt, datert (dok.11j) Politiet har ingen kommentarer til planforslaget. Når banen skal ha sikkerhetsgodkjenning før bruk, regner politiet med å bli kontaktet. Uttalelsen tas til orientering. 5. Foreslåtte justeringer av planforslaget Rådmannen har i tilbakemeldinger hatt dialog med forslagsstiller om planforslaget og forslagsstiller sendte inn revidert forslag den Rådmannen ser ved gjennomgang av dette forslaget at det er behov for flere justeringer. Dette med bakgrunn i noen uavklarte tema og forhold som er oppdaget ved siste gjennomgang av forslaget. Rådmannens forslag til endringer framkommer av punktene nedenfor der mindre justeringer er lagt til et samlepunkt til slutt. Følgende endringer foreslås før planforslaget sendes på høring: a) Ta inn bestemmelse om skyteretning. b) Justere avkjøring fra Gransheradveien, utvide radius. c) Redusere planområdet ved å ta ut deler av det regulerte LNF-området, herunder fareområde høgspent, samt justere tilhørende bestemmelser. d) Rådmannen gis fullmakt til å justere evt. detaljer ved plankart og bestemmelser før utlegging til offentlig ettersyn (eks. tekst i kartet, tegnforklaring, formuleringer i bestemmelser osv.).

13 Side 13 av Oppsummering og konklusjon På bakgrunn av vurderingen ovenfor anbefaler rådmannen at detaljregulering for Limoen pistolbane tas til videre behandling og legges ut på offentlig ettersyn/ høring. Endringer jfr. kap. 5 ovenfor bør gjennomføres før forslaget legges ut til høring/ offentlig ettersyn.

14 Side 14 av 16 Saksframstilling til 2.gangs behandling i teknisk utvalg : Dokumenter i saken: Som ved 1.gangsbehandling i TU Saksprotokoll fra møte i TU Plankart jfr. vedtak i TU Bestemmelser jfr. vedtak i TU Høringsbrev, datert Høringsannonse, Uttalelse fra Statens vegvesen, datert Uttalelse fra miljøhygienisk avd., datert Uttalelse fra Hjartdal kommune, datert Uttalelse fra Telemark Fylkeskommune, datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Telemark, datert Saksframstilling til 2.gangsbehanling i TU Vedlegg utsendt til 2.gangsbehandling i teknisk utvalg: Dok. 13 (oversiktskart), dok. 17 & Sammendrag Planforslaget har vært på høring i april/mai og det kom inn 5 uttalelser. Som følge av innkomne merknader er det foreslått noen mindre endringer i planforslaget. Planforslaget legges nå fram for 2.gangsbehandling i teknisk utvalg og sluttbehandling i kommunestyret. 8. Innkomne uttalelser ved høring/ offentlig ettersyn Reguleringsplanen ble 1.gangsbehandlet i møte i teknisk utvalg og planforslaget ble etter dette lagt ut på høring/ offentlig ettersyn i perioden til Det kom inn merknader til høringen som medførte mindre endringer i planforslaget. Innkomne uttalelser refereres nedenfor med rådmannens kommentarer. Statens vegvesen, datert (dok.21) Vegvesenet ber om at bestemmelsenes pkt endres til følgende: Terrenget i sikttrekantene skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m er ikke tillatt i sikttrekantene. Vegvesenet påpeker at de ikke kan se noen hensikt i å regulere hele vegbredden for fylkesvegen når formålet er å regulere inn avkjørsel med tilhørende sikttrekanter. De anbefaler derfor fortsatt at planavgrensningen legges midt i fylkesvegen, jfr. tidligere innspill. Sikttrekanten som vegvesenet viser til avgrenses av frisiktlinjene som bilister som kommer fra skytebanen skal ha til begge felt ved påkjøring på fylkesvegen. Sikttrekanten kan dermed både ligge over vegareal og arealer utenfor vegen som er regulert til annet formål enn veg. De regulerte frisiktsonene går derimot ikke ut i vegarealet. Frisiktsonen og sikttrekanten er derfor

15 Side 15 av 16 ikke identiske. Rådmannen foreslår å ta inn bestemmelsen fra vegvesenet, men da bør den justeres slik at ordet sikttrekant erstattes med frisiktsone. Når det gjelder regulering av hele eller halve vegbredden foreslår rådmannen å følge anbefalingen fra vegvesenet, men da blir ikke hele sikttrekanten med innenfor planavgrensningen. Dette var også noe av årsaken til at rådmannen i første omgang foreslo å regulere hele vegbanen. Miljøhygienisk avd., datert (dok.22) Miljøhygienisk avdeling har vurdert støyforholdene i planprosessen og har ingen ytterligere kommentarer. Uttalelsen tas til orientering. Hjartdal kommune, datert (dok.23) Hjartdal kommune har ingen merknader til planforslaget. Uttalelsen tas til orientering. Telemark fylkeskommune, datert (dok.24) Fylkeskommunen ber om at avsnittet som omhandler automatisk fredete kulturminner i bestemmelsene til planen, legges inn under fellesbestemmelsene. Rådmannen kan ikke se at forholdet til meldeplikten bør stå som en bestemmelse under fellesbestemmelser. Etter rådmannens vurdering bør meldeplikten fremdeles stå som en opplysning da det er en henvisning til annet lovverk som uavhengig av planen er gjeldende etter kulturminneloven. Fylkesmannen i Telemark, datert (dok.25) Fylkesmannen vil som faglig råd anbefale at kommunen avklarer aktuelle lokaliseringsalternativer for nye skytebaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette for å vurdere behov og muligheter for samlokalisering i en større sammenheng. Fylkesmannen vil også informere om at brudd på saksbehandlingsreglene i naturmangfoldlovens kap. 2 er å anse som en saksbehandlingsfeil som i visse tilfeller kan føre til at vedtaket blir ugyldig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er i dette tilfellet ikke kjent med at det er registrert viktige naturverdier og vurderer det som lite sannsynlig at slike forekomster finnes innenfor planområdet. Vurdering av lokalisering ble vurdert ved 1.gangsbehandlingen og etter en konkret vurdering av hensyn til støy, miljø og arealbruk i dette tilfellet, ble det etter en totalvurdering tilrådd å gå videre med planforslaget. Se kap. 3.2 i saksframlegg til 1.gangsbehandling i TU Rådmannen har utover dette ingen flere kommentarer til punktet.

16 Side 16 av 16 Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven er rådmannen usikker på hva fylkesmannen konkret mener med sin merknad. Biologisk mangfold er omtalt og vurdert under kap. 3.8 miljøfaglige vurderinger i saksframlegget til 1.gangsbehandling. Her er forslagsstillers tekst gjengitt med kommentarer fra rådmannen. Det er tatt utgangspunkt i naturmangfoldlovens 8 om kunnskapsgrunnlaget og det vises blant annet til at det ikke er gjort registreringer av viktige naturtyper i naturbasen til direktoratet for naturforvaltning. Etter rådmannens vurdering er forholdet til naturmangfoldloven ivaretatt i vurderingen til 1.gangsbehandling av planforslaget. Siden fylkesmannen ikke har kommet med konkrete merknader til denne vurderingen, tolker rådmannen det slik at fylkesmannen deler vurderingen som er gjort. 9. Oppsummering og endringer Etter en gjennomgang og vurdering av innkomne merknader foreslår rådmannen følgende endringer av høringsforslaget: 1. Bestemmelsenes pkt blir endret til: Terrenget i frisiktsonene skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m er ikke tillatt i frisiktsonene. 2. Planavgrensning mot øst legges midt i fylkesvegen. 10. Konklusjon På bakgrunn av innkomne forslag anbefales at Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas som det framgår av høringsdokumentene (dok. 17 og 18), med endringer jfr. kap. 9 ovenfor Vedlegg til kommunestyrets behandling: 1. Dok 13: Oversiktskart, datert (1: 25000) 2. Dok 17: Plankart jfr. vedtak i TU Dok 18: Bestemmelser jfr. vedtak i TU

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 07.03.2014/ 03.06.2014/12.06.2014/01.09.2014/ 26.01.2015 etter off. høring. Hamnnes hyttefelt

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer