DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE"

Transkript

1 Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg /12 Teknisk utvalg /12 Kommunestyret Saksbehandler: Marte Berdahl Arkivkode: PLAN - Arkivsaksnr: 11/84 DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Kommunestyres vedtak: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen.

2 Side 2 av 16 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til 1. gangs behandling i teknisk utvalg: 1. Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane fremmes for behandling jfr Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane legges ut til offentlig ettersyn/ høring, jfr Planforslaget går fram av plankart dok. 11 c og reguleringsbestemmelser dok. 11 d, med endringer jfr. kap.5. Notodden kommune, Magnus Mathisen rådmann Janne Væringstad kst. seksjonsleder Teknisk utvalg i møte sak 8/12 1. gangs behandling: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane fremmes for behandling jfr Forslag til detaljregulering for Limoen skytebane legges ut til offentlig ettersyn/ høring, jfr Planforslaget går fram av plankart dok. 11 c og reguleringsbestemmelser dok. 11 d, med endringer jfr. kap

3 Side 3 av 16 Rådmannens innstilling til 2. gangs i teknisk utvalg: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen. Notodden kommune, Magnus Mathisen Rådmann Janne Væringstad kst. seksjonsleder Teknisk utvalg i møte sak 21/12 2. gangs behandling: Behandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Teknisk mutvalgs innstilling til kommunestyret:: Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn (plankart dok. 17 & bestemmelser dok. 18), med endringer jfr. kap. 9 i saksframstillingen Kommunestyret i møte sak 54/12: Trond Alvestad stilte spørsmål ved sin habilitet. Han ble enstemmig erklært inhabil for behandling av saken. Det var 40 representanter til stede Behandling: Votering: Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

4 Side 4 av 16 Saksframstilling: Saksframstilling til 1.gangs behandling i teknisk utvalg Dokumenter i saken: 1. Referat fra oppstartsmøte Vurdering av krav til KU, datert Avgjørelse om KU, datert E-post med adresseliste, Varsel om oppstart, mottatt Telemark fylkeskommune, innspill datert Telemark fylkeskommune, kulturhistorisk registrering, E-post vedr. landbruksfaglig vurdering, Planoversendelse, datert , mottatt a. Følgebrev b. Planbeskrivelse c. Plankart 1:1500 (+digitale data) d. Reguleringsbestemmelser e. Sjekkliste for planlegging f. Risiko- og sårbarhetsanalyse g. Miljøregistrering i skog h. Støysonekart i. Lengeprofil av veg j. Tverrprofiler av veg k. Statens vegvesen, innspill datert l. Fylkesmannen i Telemark, innspill datert m. Notat med historikk for pistolklubben, datert n. Intensjonsavtale med grunneier 10. Tilbakemelding om planmaterialet, datert Revidert planoversendelse, datert , mottatt a. Følgebrev b. Planbeskrivelse c. Plankart 1:1000 (+ digitale data) d. Reguleringsbestemmelser e. Støysonekart f. Lendeprofil veg g. Tverrprofil veg h. Adresseliste ved varsel om oppstart i. Norges vassdrags- og energidirektorat, innspill datert j. Politiet, innspill datert Epost til NBP AS, Oversiktskart, datert (1: 25000) 14. Revidert støysonekart, motatt Saksframstilling til 1.gangsbehandling i TU

5 Side 5 av 16 Vedlegg utsendt til 1. gangs behandling : Dok. 11c, 11d og dok. 13 og Sammendrag (ved 1.gangsbehandling i TU ): Norsk Byggprosjektering AS har på vegne av Notodden Pistolklubb sendt inn forslag til detaljregulering for Limoen skytebane. Planforslaget legger til rette for anlegging av kortbane for pistolskyting med tilhørende anlegg og atkomst fra Gransheradveien. Planforslaget er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til landbruks,- natur- og friluftsområde (LNF). Konsekvenser som er utredet er blant annet støy, sikkerhet og atkomst. Etter en totalvurdering av arealbruksendringen som planforslaget medfører jfr. kommuneplanen, vil rådmannen foreslå at planforslaget fremmes for behandling og legges ut til offentlig ettersyn/ høring. 2. Saksopplysninger 2.1 Bakgrunn for saken Notodden Pistolklubb ble stiftet i 1974 og har siden den gang lett etter en utebane. Klubben har 120 medlemmer i aldersgruppen år. Klubben har hatt ulike innendørs lokaliteter, men står i dag uten eget baneanlegg. De viser til at det per i dag ikke finnes egnede skytebaner i Notodden kommune for deres formål. Notodden Pistolklubb sendte derfor i oktober 2011 inn et planforslag med Norsk Byggprosjektering AS som konsulent. Klubben opplyser om at de har inngått en avtale med grunneier på Limoen for leie av areal til opparbeidelse av skytebane. Hensikten med planen er å legge til rette for en egen kortbane for pistolskyting. Vedrørende Forskrift om konsekvensutredninger Forslagsstiller har sendt inn en vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger (KU). Forslagsstiller konkluderte med at planforslaget ikke omfattes av KU-forskriften og Rådmannen støttet denne konklusjonen. Krav om planprogram ble dermed ikke utløst. 2.2 Nåværende situasjon i planområdet Planområdet ligger på eiendommen gnr/bnr 2/1 på Limoen, mellom Gransheradveien (FV 361) og elva Ørvella, rett sydøst for Store Krok. Kommunegrensa til Hjartdal kommune følger her elva. Forslagsstiller viser til at det ikke er noen spesiell bruk av området i dag. Like nord for området har det vært tatt ut skog, og dette området består i dag av småskog. I selve planområdet har det også vært drevet hogst samt tatt ut masser til etablering av en eksisterende traktorveg ned til området. Like vest for planområdet renner elva og det går en traktorveg videre nedover langs dennne. Topografien i planområdet er preget av løsmasseavsetninger som danner tydelige rygger og terrasser langs elva og innover moen. Fra planlagt skytebaneområde går terrenget bratt opp mot øst. Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet og nærmeste bebyggelse er i følge forslagsstiller ca m sørøst for området. Like sør for planområdet går det en 132 kv kraftlinje som er regulert inn med faresone høyspenningsanlegg. 2.3 Planstatus Planområdet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Planforslaget er i hovedsak ikke i samsvar med arealbruken i kommuneplanen.

6 Side 6 av Planprosess Saksgang Behandling av planforslaget følger vanlig prosedyre for private reguleringsplanforslag: - avklaring av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger (KU) - oppstart av planarbeid kunngjøres og planforslag utarbeides av forslagsstiller. - planforslaget oversendes kommunen for behandling. - kommunal behandling: Avklaring om forslaget skal fremmes jfr , 1.gangsvedtak i TU, offentlig høring, 2.gangsvedtak i TU på basis av høringen og sluttvedtak i kommunestyret. Melding om oppstart Oppstartsmøte ble holdt Melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet til berørte naboer og offentlige instanser Planarbeidet ble også varslet i avisa Telen og på kommunens hjemmesider. Frist for merknader var Politiet og Norges vassdrags- og energidirektorat ble varslet i brev av Det kom inn 5 merknader i meldingsfasen som er kommentert av forslagsstiller og gjengitt her i kap Reguleringsplanforslaget - Planbeskrivelse Tekst i kursiv er gjengitt direkte fra forslagsstillers planbeskrivelse Beskrivelse av planforslaget Forslagsstiller viser til at planområdet er lokalisert ca. 190 m fra Gransheradveien og ca. 2,5 km nord for E-134. Planområdet er på ca. 23 daa og forslaget legger til rette for å opparbeide en kortbane for pistolskyting. Formålet skytebane åpner for å oppføre innretninger og anlegg som er nødvendig for drift og bruk som pistolbane. Dette omfatter interne veier, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, anvisergraver og sikkerhetsanlegg. Det er også regulert eget byggeområde for skytterhus på inntil 50 m2 samt parkering for som viser plass for 20 biler. Skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Atkomstveg til skytebanen skal anlegges som ny veg med avkjøring fra Gransheradvegen. Rundt skytebanen er det regulert et belte med LNF-formål. Her har forslagsstiller knyttet en rekke bestemmelser som skal ivareta skytebaneformålet innenfor. I sør er det regulert inn fareområde langs høgspentlinja. Det er og utarbeidet støysonekart for banen. 3.2 Planfaglig vurdering Planforslaget samsvarer i hovedsak ikke med formålet i kommuneplanens arealdel. I tillegg til selve skytebanen med tilhørende infrastruktur beslaglegger anlegget et større område rundt som følge av støysonene aktiviteten medfører. Det vil derfor ligge en begrensning på bruk av de tilliggende områdene jfr. de gule og røde støysonene (se vedlagt støysonekart). Rådmannen vil foreslå å begrense planområdet noe, dette er nærmere omtalt under kap. 3.9 landbruksfaglig vurdering. I utgangspunktet mener rådmannen at lokalisering av slike anlegg bør være et resultat av en helhetlig vurdering av skytebaneanlegg i kommunen. Det fins i dag flere eksisterende skytebaner som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Samlokalisering med andre skytterlag/klubber på eksisterende baner vil være en fordel for å unngå at nytt areal i utmarka beslaglegges med flere støysoner. Forslagsstiller har i sine merknader til dette vist til at samlokalisering ikke lar seg gjøre da de eksisterende banene må bygges radikalt om og at eiere av disse banene ikke nødvendigvis er interessert i dette. Rådmannen har derfor gjort en

7 Side 7 av 16 konkret vurdering av hensyn til støy, miljø og arealbruk konkret i dette tilfellet. Etter en totalvurdering av tiltaket vil rådmannen tilrå å gå videre med planforslaget. 3.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Det er vurdert forhold som sikkerhet, forurensning, naturgitte forhold og ulovlige handlinger. Graden av risiko fremkommer i en matrise ut fra kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens. Analysen viser lav risiko i forbindelse med forurensning og naturgitte forhold som ras, skred og radon. Det vises middels risiko i forbindelse med sikkerhet og ulovlige handlinger, noe som er akseptabelt for de vurderte forholdene. Det er også utformet risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten. ( ). Skilting om skytebane vil settes opp for å gjøre allmennheten oppmerksom på at skyting pågår. Varsling om skyting, sikring og merking av området vil følge den til enhver tid gjeldende Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 og dennes vedlegg om Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting. ( ). Viktige elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er: Etablering av skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner Tydelig skilting av skytetider og varsel om at uautorisert skyting anmeldes Etablering av kulefang / kunstig bakgrunn i henhold til kravene Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen Fjerning av rikosjettfarlige gjenstander Regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanen Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 gir retningslinjer for utforming av sivile skytebaneanlegg. Forskriften med bestemmelser følges for den planlagte pistolbanen, og dette er med på å redusere risiko i forbindelse med skytebaneområdet. Etter rådmannens vurdering er det gjort en tilfredsstillende vurdering av risiko og sårbarhet for tiltaket. Der det er funnet middels risiko for at en hendelse kan inntreffe er det vurdert risikoreduserende tiltak. Når det gjelder Limoen skytebane vil mye av risikoen være knyttet til sikkerhet ved skyting. Området er vurdert til å ha små ferdselsinteresser og plasseringen av banen inn mot stigende terreng gir mulighet for trygg bakgrunn. Skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Selve driften av banen er avhengig av godkjenning fra politiet og må følge bestemmelsene som er gitt i forskrift for sivile skytebaneanlegg. Rådmannen har derfor ingen ytterligere kommentarer til sikkerheten. Når det gjelder skråningsstabilitet vises det til at området består av stabile løsmasser i form av elve-, bekke- og breelvavsetninger. Av løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse går det fram at disse avsetningene består av sortert materiale fra fin sand til grus, stein og blokk. Faren for flom er av forslagsstiller vurdert som liten. Selve skytebanen ligger om lag 20 m fra elva og ca 4 m høyere i terrenget på en egen terrasse. 3.5 Vann- og avløp Det planlegges ikke lagt inn vann eller avløp til området. Det vil bli benyttet mobile toalettløsninger ved behov.

8 Side 8 av 16 Pistolklubben har tidligere vist til at treningene har begrenset varighet slik at toaletter anses som unødvendig. Ved stevner eller lengre treningssamlinger løses det ved innleie som nevnt ovenfor. Rådmannen mener det vil være en fordel å sørge for toalettløsninger også for trening. Med foreslått regulering vil det være mulig å sette opp lukkede avløpsløsninger som eks. biologisk toalett. 3.6 Vei/adkomst og parkering Ny vei ned til området vil ha avkjøring fra FV 361. Planlagt avkjøring og adkomstvei til området utformes etter Vegnormal fra Statens vegvesen, og skal tilfredsstille krav til sikt og utforming. Det er regulert til totalt 20 parkeringsplasser på området, hvorav 3 er regulert til parkering for forflytningshemmede. I dette området er det tidligere tatt ut masser til etablering av eksisterende traktorvei. Noe mer tilrettelegging av området må påregnes for å få egnet parkeringsplass. Vegen vil være privat veg og er regulert etter vegnormalens krav til atkomstveger i boligområder der det åpnes for en stigning på 8 % (1:12,5). Til sammenlikning er kravet til universell utforming av veier 5 % (1:20). Atkomsten er relativt bratt da mye av veien har stigning på 8 %. Stigningen skjer også i hovedsak der veien svinger mye. Dette er etter rådmannens vurdering ikke optimalt både med tanke på framkommelighet vinterstid og framkommelighet for utrykningskjøretøy osv. Samtidig vil ikke dette være en vei der det ferdes mange gående og trafikkbelastningen vil generelt være lav. Det ville vært mulig å oppnå slakere stigning, men da må planområdet utvides/endres. Forslagsstiller viser til at de har tatt inn bestemmelser fra vegvesenet når det gjelder avkjøringen fra Gransheradveien. Videre er det i bestemmelsene satt at vegbredden skal være på 4,5 m. I plankartet er bredden bare regulert med 4 m. Dette bør rettes opp før planen sendes på høring. Også avkjørselen til Gransheradveien må justeres, det framstår nå som smalt og lite tilfredsstillende for en akseptabel kjøremåte ut og inn på Gransheradveien. 3.7 Skytebane Hele skytebanen er regulert med hensynssone fareområde med tilhørende bestemmelser. Forslagsstiller viser til at utforming av banen, varsling om skyting mv. reguleres gjennom Forskrift for sivile skytebaner. Det skal utarbeides en sikkerhetsinstruks som godkjennes av politiet. Standplasser med skyteretning vises ikke i plankartet, men forslagsstiller viser til at skyteretning er mot nord. Dvs. fra kanten av regulert atkomstveg og inn mot skrenten som går østvest gjennom nordre del av skytebanen. Støysonene er beregnet ut fra denne skyteretningen. Etter rådmannens vurdering må skyteretningen tas inn som en del av bestemmelsene for skytebanen. 3.8 Miljøfaglige vurderinger Støy Forslagsstillers tekst: skytestøy fra banen vil ikke berøre fast bosetting, fritidsbebyggelse eller tur- /rekreasjonsområder. Topografien i området er også med på å begrense utbredelsen av støy. Nærmeste bebyggelse ligger ca m sørøst for planområdet. Avstanden mellom pistolbane

9 Side 9 av 16 og bebyggelse er her så stor at eksiterende bygninger ikke blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene. For å illustrere støyforholdene er det utarbeidet støysonekart for pistolbanen, se vedlegg 1-1. Det er utført støyberegning ved bruk av sjablong-metoden. Det er lagt til grunn at det foregår aktivitet mer enn 3 dager eller kvelder per uke. I henhold til T-1442 tilsvarer da gul sone 60 dba-grensen og rød sone 70 dbagrensen. Skytetider I tidsrommet fra og med mai til og med oktober tillates det skyting til følgende tider: Mandag - lørdag kl Søndag kl I tidsrommet fra og med november til og med april tillates det skyting til følgende tider: Mandag - lørdag kl Søndag kl På søndager og helligdager i forbindelse med skytestevne tillates det lengre skytetider. Støysonekartet som er utarbeidet er ikke lagt inn i selve plankartet, men ligger ved saken som vedlegg. Støysonene tas inn i kommuneplanens arealdel ved neste rullering. Verken gul eller rød støysone berører i dag bebyggelse. Siden støysonene går utover planavgrensningen gir den føringer for området rundt ved at det for eksempel må gjennomføres støydempende tiltak dersom det skal etableres bebyggelse eller anlegg med støyfølsom bruk innenfor gul sone. Innenfor rød sone skal slik bebyggelse unngås. Støysonene begrenses av terrenget i området og banen ligger godt skjermet av bratte skrenter i nord og øst og ligger lavt sammenliknet med tilgrensende terreng. Landskap og Vegetasjon Grunnforhold og helningsgrad er slik at planlagt aktivitet ikke vil skape store naturinngrep. Området har variert helning med skråninger og terrasser. Pistolbanen er plassert slik at skråningene i terrenget benyttes som sikker bakgrunn. Det blir derfor små inngrep i forbindelse med etablering av voller i planområdet. I området for pistolbane og parkering har det tidligere vært tatt ut masser til etablering av eksisterende traktorvei. Det vil være nødvendig med noe mer utjevning av terrenget i området som er regulert til parkeringsplasser. Området for pistolbanen ligger nedsenket i forhold til områder omkring. Bortsett fra anleggelse av vei ned til området vil det ikke bli noen landskapsendringer. Terreng og vegetasjon søkes best mulig ivaretatt. Topografien i området gjør at støy fra skytingen ikke spres så langt fra pistolbanen. ( ) Eksisterende vegetasjon tas mest mulig vare på. Vei vil mest mulig følge terrenget, og skjæringer og fyllinger tilføres stedlige masser og såes til. Veien går gjennom bratt terreng og dette medfører terrenginngrep ved at det må fjernes en del masse i øvre del av området nærmest Gransheradveien og fylles masse nederst ved skytebanen. Det må skaves av et lag på 5-6 meter og fylles tilsvarende i bunn. Terrenginngrepet vil først og fremst gi virkning lokalt på stedet siden området ligger godt skjermet.

10 Side 10 av 16 Biologisk mangfold Kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jfr. Naturmangfoldloven 8. Etablering av pistolbanen vil ikke medføre store inngrep eller endringer i området. Den planlagte aktiviteten i området medfører heller ingen stor risiko for skade på naturgrunnlaget, herunder naturtyper, arter og geologi. Viken Skog BA har tidligere foretatt skogregistrering i området. Ingen truede arter er funnet, men skogen i området har tynningsbehov. Det er observert spor etter elg i området ovenfor skytebanen. ( )Etablering av skytebane i planområde vil ikke påvirke elver eller vann direkte. Vi kjenner ikke til at det skal være registrerte vilttrekk i området. Som tillegg til forslagsstillers vurdering ovenfor vil rådmanenn vise til at det ikke er gjort registreringer av viktige naturtyper i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Planområdet er også preget av aktivt skogbruk, både ved nyere hogstflater og traktorveg både langs elva og ned til området. Forurensning De til enhver tid gjeldende miljømessige retningslinjer utarbeidet av Det frivillige Skyttervesen skal følges ved anlegg og drift av banen for å begrense risikoen for tungmetallforurensning fra skytebanen. Ved skivene skal det anlegges kulefangere som ivaretar hensyn til sikkerhet og forurensning. Det skytes mot et kulefang av fingraderte løsmasser som fanger opp prosjektilene. Kulefanget skal ha en stigning fra skyteretningen på minimum 30 grader, være godt drenert og bestå av masser som sikrer at kulene ikke blir skadd. Kulefangerne vil bli stående inn mot skrenten i nord, det vil derfor være bakgrunn for skuddene og skudd vil ikke havne i elva pga skyteretningen inn mot skrenten. Avløp fra sanitæranlegg vil løses ved mobile innretninger som vil ha tette tanker. Dersom det blir aktuelt med andre løsninger må dette på vanlig måte følge bestemmelser i forurensningsloven. 3.9 Landbruksfaglig vurdering Området har ingen spesiell arealbruk i dag. Det har vært noe hogst i området tidligere. Området består i hovedsak av furuskog og blåbærlyng. Nede på flaten for pistolbanen er det kratt av bjørk og or. Med etablering av vei til området vil uttak av skog også utenfor planområdet muliggjøres. Dette er gunstig da området har et tynningsbehov, jfr. bestandskart fra Viken Skog BA, se vedlegg 5-5. ( ) Anleggelse av pistolbanen vil ikke ha negative konsekvenser for videre forvaltning av skogen i området. Med anleggelse av en vei ned i området vil denne også kunne benyttes til skogsdrift. Landbruksavdelingen har ingen vesentlige merknader til omdisponeringen. Planområdet er av begrenset utstrekning. Tiltaket er også av en slik art at det ikke hindrer skogsdrift i planområdet i framtiden dersom arealbruken som pistolbane en gang vil opphøre. Rundt selve skytebanen er det regulert et belte med LNF-formål. Dette er regulert helt inn mot høgspentlinja i øst. Rådmannen kan ikke se behovet for å la LNF-formålet gå så langt. Ved å redusere LNF-området vil planen bli enklere uten regulering for fareområde høgspent. Arealet er uansett avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Videre er det i bestemmelsene til LNF-område foreslått å sette begrensninger på hogst. Å sette begrensninger på hogst i et

11 Side 11 av 16 LNF-område vil være en bestemmelse som ikke samsvarer med selve formålet som blant annet er landbruk. Dersom det er ønske om slike begrensninger må arealet reguleres til et annet formål som evt. vegetasjonsskjerm. Rådmannen vil derfor foreslå å redusere utstrekning av regulert LNF-område samt justere bestemmelsene til dette formålet Barn og unges, eldres og funksjonshemmedes interesser Skytebanens plassering i terrenget muliggjør universell utforming av standplasser, parkering og evt. skytterhus. Anlegget etterstrebes utformet etter prinsippet om universell utforming, så langt topografien tillater det. ( ) Planområdet er ikke berørt av friluftsområder av nasjonal verdi. Det er ikke registrert merkede stier i området, og området benyttes lite til friluftsliv. Det vil fortsatt være fri adgang til elven Ørvella nedenfor planområdet, og eksisterende traktorvei oppover langs elven vil fortsatt kunne benyttes. ( ) Opprettelse av pistolbanen er et ledd i å ivareta barn og unges interesser. Dette er en sport som har utøvere i alle aldersgrupper, og det gis mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne, jfr. T-1/95 Barn og planlegging. Sikkerheten ved pistolbanen ivaretas gjennom "Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988". Planområdet eller nærliggende områder er heller ikke registrert som viktig utfartsområde i kommuneplanens arealdel Kulturminner Det er foretatt undersøkelser med tanke på automatisk fredete kulturminner. Det ble ikke registrert noen funn av automatisk fredede kulturminner i planområdet. Rapport fra kulturhistorisk registrering er oversendt kommunen og rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til dette punktet. Standard opplysning om meldeplikt ved funn av kulturminner tas inn i bestemmelsene. 4.0 Innspill til planarbeidet ved melding om oppstart Fylkesmannen i Telemark, datert (dok.9l) Hensynet til landbruk må ivaretas ved at det lokale/kommunale landbruksforvaltningen tar del i planprosessen og at det følger landbruksfaglige vurderinger når planen legges ut til offentlig ettersyn. Hensynet til støy må ivaretas gjennom at det legges inn sikringssoner og støysoner for området. Fylkesmannen påpeker at sted for skytebane i utgangspunktet bør avklares i kommuneplanprosessen og ikke ved detaljplanlegging i stred med gjeldende kommuneplan. Se kap. 3.8, 3.9 og 3.2 ovenfor for vurdering knyttet til innspillene. Telemark fylkeskommune, datert & (dok.6 & 7) Fylkeskommunen viser til at det ikke ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet og minner om meldeplikten jfr. kulturminnelovens 8.2.

12 Side 12 av 16 Se kap om kulturminner ovenfor. Statens vegvesen, datert (dok.9k) Det må reguleres inn sikttrekanter på min. 6 x 115 m i avkjørselen. ( )Det må inn i reguleringsbestemmelsene at terrenget i sikttrekantene ikke skal være høyere enn tilstøtende vegbane, og at sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m ikke er tillatt i sikttrekantene. Avkjørselen må tilfredsstille vegnormalens krav til sikt og utforming, og være godkjent av Vegvesenet før anleggsarbeid i planområdet kan starte. Også dette må inn i reguleringsbestemmelsene. Langs fylkesvegen må det reguleres et areal på min 5 m bredde til annen veggrunn. Vi vil anbefale at planavgrensningen legges midt i fylkesvegen. Det er en forutsetning at det opparbeides tilstrekkelig med parkeringsplasser i tilknytning til skytebanen slik at parkering langs fylkesvegen unngås. Forslagsstiller viser til at merknadene er tatt til følge og inngår i reguleringsbestemmelsene. Se ellers rådmannens vurdering under kap. 3.6 ovenfor. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert (dok.11i) NVE viser til at de basert på opplysningene som kommer fram i oppstartsvarselet ikke har merknader til planforslaget. Uttalelsen tas til orientering. Telemark Politidistrikt, datert (dok.11j) Politiet har ingen kommentarer til planforslaget. Når banen skal ha sikkerhetsgodkjenning før bruk, regner politiet med å bli kontaktet. Uttalelsen tas til orientering. 5. Foreslåtte justeringer av planforslaget Rådmannen har i tilbakemeldinger hatt dialog med forslagsstiller om planforslaget og forslagsstiller sendte inn revidert forslag den Rådmannen ser ved gjennomgang av dette forslaget at det er behov for flere justeringer. Dette med bakgrunn i noen uavklarte tema og forhold som er oppdaget ved siste gjennomgang av forslaget. Rådmannens forslag til endringer framkommer av punktene nedenfor der mindre justeringer er lagt til et samlepunkt til slutt. Følgende endringer foreslås før planforslaget sendes på høring: a) Ta inn bestemmelse om skyteretning. b) Justere avkjøring fra Gransheradveien, utvide radius. c) Redusere planområdet ved å ta ut deler av det regulerte LNF-området, herunder fareområde høgspent, samt justere tilhørende bestemmelser. d) Rådmannen gis fullmakt til å justere evt. detaljer ved plankart og bestemmelser før utlegging til offentlig ettersyn (eks. tekst i kartet, tegnforklaring, formuleringer i bestemmelser osv.).

13 Side 13 av Oppsummering og konklusjon På bakgrunn av vurderingen ovenfor anbefaler rådmannen at detaljregulering for Limoen pistolbane tas til videre behandling og legges ut på offentlig ettersyn/ høring. Endringer jfr. kap. 5 ovenfor bør gjennomføres før forslaget legges ut til høring/ offentlig ettersyn.

14 Side 14 av 16 Saksframstilling til 2.gangs behandling i teknisk utvalg : Dokumenter i saken: Som ved 1.gangsbehandling i TU Saksprotokoll fra møte i TU Plankart jfr. vedtak i TU Bestemmelser jfr. vedtak i TU Høringsbrev, datert Høringsannonse, Uttalelse fra Statens vegvesen, datert Uttalelse fra miljøhygienisk avd., datert Uttalelse fra Hjartdal kommune, datert Uttalelse fra Telemark Fylkeskommune, datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Telemark, datert Saksframstilling til 2.gangsbehanling i TU Vedlegg utsendt til 2.gangsbehandling i teknisk utvalg: Dok. 13 (oversiktskart), dok. 17 & Sammendrag Planforslaget har vært på høring i april/mai og det kom inn 5 uttalelser. Som følge av innkomne merknader er det foreslått noen mindre endringer i planforslaget. Planforslaget legges nå fram for 2.gangsbehandling i teknisk utvalg og sluttbehandling i kommunestyret. 8. Innkomne uttalelser ved høring/ offentlig ettersyn Reguleringsplanen ble 1.gangsbehandlet i møte i teknisk utvalg og planforslaget ble etter dette lagt ut på høring/ offentlig ettersyn i perioden til Det kom inn merknader til høringen som medførte mindre endringer i planforslaget. Innkomne uttalelser refereres nedenfor med rådmannens kommentarer. Statens vegvesen, datert (dok.21) Vegvesenet ber om at bestemmelsenes pkt endres til følgende: Terrenget i sikttrekantene skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m er ikke tillatt i sikttrekantene. Vegvesenet påpeker at de ikke kan se noen hensikt i å regulere hele vegbredden for fylkesvegen når formålet er å regulere inn avkjørsel med tilhørende sikttrekanter. De anbefaler derfor fortsatt at planavgrensningen legges midt i fylkesvegen, jfr. tidligere innspill. Sikttrekanten som vegvesenet viser til avgrenses av frisiktlinjene som bilister som kommer fra skytebanen skal ha til begge felt ved påkjøring på fylkesvegen. Sikttrekanten kan dermed både ligge over vegareal og arealer utenfor vegen som er regulert til annet formål enn veg. De regulerte frisiktsonene går derimot ikke ut i vegarealet. Frisiktsonen og sikttrekanten er derfor

15 Side 15 av 16 ikke identiske. Rådmannen foreslår å ta inn bestemmelsen fra vegvesenet, men da bør den justeres slik at ordet sikttrekant erstattes med frisiktsone. Når det gjelder regulering av hele eller halve vegbredden foreslår rådmannen å følge anbefalingen fra vegvesenet, men da blir ikke hele sikttrekanten med innenfor planavgrensningen. Dette var også noe av årsaken til at rådmannen i første omgang foreslo å regulere hele vegbanen. Miljøhygienisk avd., datert (dok.22) Miljøhygienisk avdeling har vurdert støyforholdene i planprosessen og har ingen ytterligere kommentarer. Uttalelsen tas til orientering. Hjartdal kommune, datert (dok.23) Hjartdal kommune har ingen merknader til planforslaget. Uttalelsen tas til orientering. Telemark fylkeskommune, datert (dok.24) Fylkeskommunen ber om at avsnittet som omhandler automatisk fredete kulturminner i bestemmelsene til planen, legges inn under fellesbestemmelsene. Rådmannen kan ikke se at forholdet til meldeplikten bør stå som en bestemmelse under fellesbestemmelser. Etter rådmannens vurdering bør meldeplikten fremdeles stå som en opplysning da det er en henvisning til annet lovverk som uavhengig av planen er gjeldende etter kulturminneloven. Fylkesmannen i Telemark, datert (dok.25) Fylkesmannen vil som faglig råd anbefale at kommunen avklarer aktuelle lokaliseringsalternativer for nye skytebaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette for å vurdere behov og muligheter for samlokalisering i en større sammenheng. Fylkesmannen vil også informere om at brudd på saksbehandlingsreglene i naturmangfoldlovens kap. 2 er å anse som en saksbehandlingsfeil som i visse tilfeller kan føre til at vedtaket blir ugyldig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er i dette tilfellet ikke kjent med at det er registrert viktige naturverdier og vurderer det som lite sannsynlig at slike forekomster finnes innenfor planområdet. Vurdering av lokalisering ble vurdert ved 1.gangsbehandlingen og etter en konkret vurdering av hensyn til støy, miljø og arealbruk i dette tilfellet, ble det etter en totalvurdering tilrådd å gå videre med planforslaget. Se kap. 3.2 i saksframlegg til 1.gangsbehandling i TU Rådmannen har utover dette ingen flere kommentarer til punktet.

16 Side 16 av 16 Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven er rådmannen usikker på hva fylkesmannen konkret mener med sin merknad. Biologisk mangfold er omtalt og vurdert under kap. 3.8 miljøfaglige vurderinger i saksframlegget til 1.gangsbehandling. Her er forslagsstillers tekst gjengitt med kommentarer fra rådmannen. Det er tatt utgangspunkt i naturmangfoldlovens 8 om kunnskapsgrunnlaget og det vises blant annet til at det ikke er gjort registreringer av viktige naturtyper i naturbasen til direktoratet for naturforvaltning. Etter rådmannens vurdering er forholdet til naturmangfoldloven ivaretatt i vurderingen til 1.gangsbehandling av planforslaget. Siden fylkesmannen ikke har kommet med konkrete merknader til denne vurderingen, tolker rådmannen det slik at fylkesmannen deler vurderingen som er gjort. 9. Oppsummering og endringer Etter en gjennomgang og vurdering av innkomne merknader foreslår rådmannen følgende endringer av høringsforslaget: 1. Bestemmelsenes pkt blir endret til: Terrenget i frisiktsonene skal ikke være høyere enn tilstøtende vegbane, og sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 m er ikke tillatt i frisiktsonene. 2. Planavgrensning mot øst legges midt i fylkesvegen. 10. Konklusjon På bakgrunn av innkomne forslag anbefales at Detaljregulering for Limoen skytebane vedtas som det framgår av høringsdokumentene (dok. 17 og 18), med endringer jfr. kap. 9 ovenfor Vedlegg til kommunestyrets behandling: 1. Dok 13: Oversiktskart, datert (1: 25000) 2. Dok 17: Plankart jfr. vedtak i TU Dok 18: Bestemmelser jfr. vedtak i TU

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12. Byplankontoret Planident: r20090020 Arkivsak: 11/47634 Digresmyra skyteanlegg, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 21.11.2013 Dato for godkjenning av bystyret

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN Side 1 av 12 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 2/16 Teknisk utvalg 17.02.2016 12/16 Teknisk utvalg 20.04.2016 29/16 Kommunestyret 28.04.2016 Saksbehandler: Elin Blütecher

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1524 Arkiv: L12, 202/1, 202/7, 202/9 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Utkast til Planprogram

Utkast til Planprogram Utkast til Planprogram Løvenskioldbanen i Bærum kommune Tiltakshaver: Norges Skytterforbund Sist endret: 30.09.2011 av Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Innhold 1 Formålet med planarbeidet... 3 2 Nasjonale

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksfremlegg Saksnr.: 06/265-23 Arkiv: PLNID 20060018 Sakbeh.: Mari Wiborg-Jenssen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER KOMMUNE : Notodden REGULERINGSOMRÅDE : Helleberg Store Blefjell

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Marte Berdahl Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 10/223 Løpenummer: 9466/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Marte Berdahl Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 10/223 Løpenummer: 9466/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Marte Berdahl Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 10/223 Løpenummer: 9466/10 Utvalg: Teknisk utvalg Teknisk utvalg Kommunestyret 1.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130

Detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 1502201130 Saksmappe: 2011/4292-38 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 08.10.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer