Vedlegg A. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter Formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter 2015. 1. Formål"

Transkript

1 Vedlegg A Trondheimsfjorden Våtmarkssenter Formål 1.1 Trondheimsfjorden Våtmarkssenter (TVS) skal formidle naturfaglig, økologiske kunnskap til allmennheten, ungdom, skoler, lokal forvaltning og lokalt næringsliv. TVS ønsker spesielt å formidle kunnskap om verdier, historisk bruk og forvaltning av ramsarområdene og andre viktige verneområder i regionen. TVS har som må å være en ressurs for satsningen å Grønt reiseliv i distriktet og å bidra til å sette bærekraftsbegrepet på agendaen for lokalt næringsliv. TVS sin forretningsplan ble først utviklet som forprosjekt i 2011, fulgt av connecting people and nature i 2012 og sluttrapporten Trondheimsfjordens verdifulle våtmarker i Med utgangspunkt i dette materialet er nettverk, ideer, produkter og delmål utviklet i samspill med omgivelsene. Samarbeidet med skoleverket, forskning og utdanningsinstitusjoner, fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Verdal kommune har vært sentrale så langt. Som ulike vedlegg til denne søknaden viser er det et betydelig potensiale i samarbeidet med grønt reiseliv og lokal industri. 1.2 Som det går frem av vedlegg 1 (Trondheimsfjorden Våtmarkssenter, TVS) så har TVS en delmål/tiltaksstruktur med tilhørende prosjekter. Denne er vårt nåværende svar på retningslinjenes pkt 2. Familiebaserte åpne arrangementer bygd på utstillinger, foredrag og ekskursjoner i felt. Det siste i samarbeid med NOF Verdal og Levanger lokallag. Skoletilbud til 6. Klassene i distriktet. Skoletilbud til Videregående skoler Utstillinger i leide lokaler ved Verdal industripark (Vip-senteret) Utvikle utstillinger og presentasjoner som i første fase omhandler Ramsarområdene, Gås i Trondheimsfjorden, Vipas dramatiske nedgang, Tautraryggens biologi og fuglekjennskap. Produsere et PDF-basert hefte over Ramsarområdene i Nord- Trøndelag. Drifte TVS sine nettsider (http://trondheimsfjordenvatmarkssenter.no) Etablere en feltstasjon på Ørin nord. Utvikle samarbeidet med andre sentra (vipeveggen lages i samarbeid med Ørlandet Våtmarkssenter) Utvikle samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), NTNU og NINA. Utvikle samarbeid med lokalt grønt næringsliv

2 Utvikle samarbeid med lokal industri og annet næringsliv. 2. Organisering Vedlegg 1 inneholder også en status for dette arbeidet og viser bl.a: - TVS har arrangert åpne familiedager, bl.a i forbindelse med verdens våtmarksdag i 2014 og Det er arrangert vårekskursjoner i 2014 og 2015 i samarbeid med NOF Verdal og Levanger lokallag (5 stk i 2014 og 8 stk i 2015). - Skoleprosjektet går sin gang og har fått til dels svært gode tilbakemeldinger fra lærere og elever. - Lokalene i Vip-senteret leies på årsbasis. - Utstillingene består av gåseveggen, presentasjon av utvalgte Ramsarområder på 2 språk og fuglekjennskap. Utstillingen blir i løpet av juni 2015 supplert med vipeveggen. - En PDF-basert presentasjon av alle Ramsarområdene i Nord- Trøndelag med flotte bilder er avlevert Fylkesmannen og ligger på TVS sine hjemmesider. - TVS sin hjemmeside blir jevnlig oppdatert. - Etableringen av feltstasjonen på Ørin nord går sin gang og forventes ferdigstilt i løpet av høsten Seks studenter ved multimedialinjen ved HiNT har laget en videopresentasjon av Rinnleiret på engelsk og norsk (Vedlegg 2.2) - Det foreligger en intensjonsavtale mellom HiNT og TVS. - Arbeidet med en presentasjon av korallrevene i Trondheimsfjorden går etter planen. - Det foreligger en intensjonsavtale mellom NTNU - institutt for biologi og TVS. - Det er gjennomført diskusjoner med lokalt grønt næringsliv. Noe som er skriftlig bekreftet med tanker om mulig samarbeid. - Det er gjennomført drøfting med utvalgte industribedrifter. Dette er skriftlig bekreftet med tanke på mulig samarbeid. Dette gjelder bl.a Verdalsbruket AS. 2.1 Trondheimsfjorden Ramsarsenter AS er eier og driver Trondheimsfjorden Våtmarkssenter. Organisasjonsnr: Bedriften har en aksjekapital på ,- og eies av Norsk Ornitologisk forening 51%, Naturvernforbundet i Levanger 24%, Per Flatberg 10%, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag 6% og Terje Kolaas 4%. Styret i TVS består per 2015 av:

3 Styreleder Svein Karlsen Styremedlem Alette Sandvik Styremedlem Arnstein Inndahl Styremedlem Geir Vie Styremedlem Edvin Thesen 2.2 TVS har så langt ingen ansatte, men drives av styrets medlemmer. Styreleder blir sentral i en slik struktur. TVS sine ulike delmål/tiltak med tilhørende prosjekter går frem av punkt Økonomi TVS har ikke vært autorisert som våtmarkssenter tidligere. Senteret driftes på prosjektbasis. Dugnad og tilgang til bl.a gratis billedmateriale har delvis bidratt til å skaffe nødvendig egeninnsats i prosjektfinansiering og til å kreere noe overskudd til TVS. Revidert regnskap for 2014 foreligger. 4. Lokalisering TVS leier på årsbasis lokaler i Verdal Industripark (Vip-senteret). TVS etablerer i tillegg en feltstasjon på Ørin nord nær grensa til Ørin naturreservat. Her vil det også komme et fugletårn. a. VIP-senteret ligger ca 800 m fra E6, 2 km fra Verdal jernbanestasjon og ca 5 mil fra Trondheim Lufthavn, Værnes. Det er gode parkeringsmulighter ved VIP-senteret. Fra VIP-senteret er det ca 500 meter til Ørin feltsasjon. b. TVS skal dekke Trondheimsfjorden og det meste av dens nedbørsfelt når det gjelder aktuelle verneområder. For verneområdene, Ørin, Kausmofjæra og Rinnleiret er det gangavstand fra VIP-senteret. c. I løpet av de senere årene har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bidratt til å etablere en infrastruktur med fugletårn og informasjonspunkter mellom Stjørdal og Høylandet. Et nytt fugletårn blir etablert på Ørin, nær feltstasjonen. Dette er et gratis tilbud til reisende, allmennheten og kan bli brukt av grønt reiseliv. Med utgangspunkt i kartet over severdigheter gitt ut i 2009 av prosjektet verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning er det utviklet et søkbart kart på internett over mange aktuelle

4 besøksmål. Dette kartet er bruker TVS og det ligger på nettsidene våre. 5.1 Senterets definerte målgrupper framgår av pkt 1.1 og 1.2 i søknaden. Så langt vi ser er TVS sine målgrupper felles med miljøforvaltningens målgrupper. Dette gjelder familier, skoleverket, videregående skoler, samarbeid med lokalt grønt næringsliv og lokal industri. 5.2 Skoleprosjektet, familiedager, ekskursjoner brukes til å nå ut til målgruppene. Det er et løpende arbeid å nå ut med informasjon og få med så mange som mulig på våre arrangementer. Det gjøres via e-post lister og annonsering på ulike nettsider og aviser. I mange sammenhenger har TVS, særlig styreleder vært delaktig i mange diskusjoner om fremtidens informasjonssamfunn og hvordan man kan nå ut til utvalgte målgrupper. Den digitale verden, og særlig de unges måter å søke informasjon på, utfordrer våre klassiske utstillinger og repeterende videoer. Faste utstillinger i museer og informasjonssentra synes å må finne måter å nå sitt publikum på, både i egne lokaler og over internett som i større grad utnytter nyeste teknologi. TVS ønsker å utvikle samarbeidet med multimedialinja ved HiNT og deres arbeid med gaming, deres spill og opplevelsesutdanning, for å se om bla. økologiske langsiktige endringsprosesser kan framstilles på en spennende og lærerik måte, med deres verktøy. HiNT er i ferd med å sette opp forslag til en utstyrsliste som kan være TVS sin maskinelle basis for å komme videre her. Det er så langt antydet at investeringer på ,- i teknisk utstyr kan gi TVS en god startpakke. For TVS sin del vil det være svært interessant å stille som arena for HiNT i deres arbeid med å utvikle måter å formidle informasjon på. 5.3 I forretningsplanen til TVS fra 2011 er det gjort en del vurderinger av besøksgrunnlag for et nybygd våtmarkssenter, samt hva man så for seg som inntektsgrunnlag for drift. Innen maksimums reisetid på 1,5 time bor det over mennesker. Innen reiselivet generelt anses dertil Järpen og Åre i Jämtland å ligge innenfor rimelig reiseavstand. Stiklestad regionale kultursenter er blant de mest besøkte turistmål i området og TVS håper å utvikle et nærmere samarbeid hit. TVS ønsker imidlertid på kort sikt å konsentrere seg om de delmål/tiltak som er listet i pkt 1.2 og noen omtalt i pkt 1.1. Dersom det gis grunnlag for lønnet bemanning vil TVS gradvis bygge ut for den generelle besøksaktivitet og gjøre avtaler med reiseoperatører for å ta imot grupper. 5.4 Senterets utstillinger er åpent alle hverdager. Utstillingen er plassert i foajeen ved Vip-senteret sin kantine. Her ferdes mye folk. Det er anslått at Vip-

5 senteret har om lag 250 besøkende hver dag. Dertil har Midt-norsk-realfag og teknologisenter (MNRT) ca 2500 skoleelever på besøk årlig. Disse bruker alle kantina. Stikkprøver synes å vise at ganske mange tar seg tid til å se på utstillingene, da særlig gåseveggen, og utlagte brosjyrer om verneområder og fremmede arter forsvinner jevnt. Det er imidlertid ikke grunnlag for å gi et estimat på hvor mange som utnytter dette tilbudet i dag. Det blir interessant å se hvordan de nye tilbudene med vipeveggen og skjermbasert presentasjon av Ramsarområdene og Rinnleiret spesielt blir tatt i mot Utstillingene er lett tilgjengelig for bla. rullestolbrukere. Feltstasjonen vil tilpasses rullestol og de viktigste utearealene, både i skogen og ut til verdalselva nåes med rullestol. 6.2 Det er ikke kjent aktuelle tiltak som skal gjøre driften av TVS vanskeligere kommende år. 6.3 Det er heller ikke kjent planlagte tiltak i området som er til spesiell fordel for TVS Slik TVS er utviklet og planlagt så langt bygger informasjonsarbeidet på internasjonale konvensjoner. Da med særlig vekt på Ramsar, Bonn, Bern og Biomangfoldskonvensjonen og prinsippene om bærekraftig utvikling, samt norsk lovverk med særlig vekt på Naturmangfoldloven og høstingslovene. TVS vil ha Trondheimsfjorden og store deler av dens nedbørsfelt som sitt territorium, samt øvrige Ramsarområder i Nord-Trøndelag og noen andre prioriterte viktige verneområder. TVS ønsker imidlertid å sette søkelys på våtmark generelt og en del ikke vernede våtmarker med store naturverdier. Naturfaglig vil en slik geografisk forståelse favne fra korallrevene i Trondheimsfjorden, via grunne sjøområder, store fjæresoner, strandeng, elvedelta, sumpskoger til slåttemyrer og hekkeområder for våtmarksfugl på skogmyrer og i fjellet. Det er derved svært mye spennende biologi å benytte i informasjonsarbeidet og forståelse for sårbarhet, kartlegging, rødlisting og forvaltning bør kunne ha mulighet til å utvikles. TVS har orientert seg noe i CEPA-handlingsplanen for våtmark og ser at TVS fortsatt kan bidra i arbeidet med å implementere denne.

6 7.2 Norske verneområder, naturmangfold og relevante konvensjoner ligger innebygd i skoleprosjektet. Det har vært etterspurt info om andre sentere, og til nå har vi orientert oss om sentrene i Nord-Trøndelag og Ørlandet spesielt. Det har vært på tale å sikre oss en skjermbasert kartfesting av alle våtmarkssentrene i Norge. 7.3 Vi har så langt ikke hatt tilgang til gjeldende offisielle merkevare. Vi har benyttet TVS sin logo på ulike måter og ønsker å bruke offentlig merkevare gjenkjenning i skilting, utstillinger og digitale produkter. Deretter vil det være aktuelt å arbeide med mer systematisk TVS sin merkevarebygging, hvor et slikt offisielt merkevare vil være til stor hjelp. 8.1 Alle TVS sine aktiviteter har om utgangspunkt å informere om naturfaglige verdier og økologiske funksjoner. Økologisk forståelse, naturens sårbarhet og tålegrenser, grunnlag for rødlisting og bruk av Naturmangfoldlovens bestemmelser om aktsomhet 8-12, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og klassisk vern er på ulikt vis innbakt i foredrag, undervisning og utvikling av informasjonsprodukter. Interessen for vår formidling er ofte avhengig av at man kan vise eller henvise til opplevelser og opplevelsesmuligheter. Mange av våre verneområder har hatt til dels lang historisk bruk. Det er da viktig å kunne veise denne og ofte også belyse hvordan kulturlandskap og kulturbetinget biologisk mangfold har utviklet seg og er avhengig av ulike typer kulturpåvirkning som beite, slått og annen skjøtsel. 8.2 TVS har et bra nettverk innen forskning og utdanningsinstitusjonene i regionen. Dette gjelder særlig NINA, NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU biologisk institutt, HiNT - lærerutdanninga og naturbruk og multimedia. Forskere her yter faglig bistand på ulikt vis, som foredragsholdere, i tekstkontroll og i diskusjoner. 8.3 Kvalitet på utstillinger, tilrettelegging og formidling sikres bla med hjelp av aktører nevnt i pkt 8.2 og for øvrig bruk av profesjonelle aktører. 8.4 Det er utviklet et søkbart nettbasert kart over utkikkspunkter, fugletårn og noen private fotoskjul som også TVS har på sin hjemmeside. Dette kartet bygger på et kart utgitt i 2009 av pilotprosjektet verneområder som grunnlag for økt verdiskapning. Informasjon om friluftsliv, stinett og lignende finnes tilgjengelig i form av lokale hefter, brosjyrer og kart. 8.5 Utstillingene og møterom på Vip-senteret ligger i første etasje og er lett tilgjengelig med rullestol. Feltstasjonen vil også bli tilgjengelig med rullestol. 8.6 På vinterforingsplassen er det satt opp en stor artsorientert informasjonsplakat. Stisystemet i området er mye brukt og lett tilgjengelig for lokalbefolkningen på Verdal.

7 8.7 Til nå har TVS ikke tatt noen form for betaling, heller ikke ved utendørs arrangementer hvor varm lunsj av kortreist mat har blitt servert. 8.8 Til nå har senteret vært drevet av styrets medlemmer. TVS sitt styre anser seg å ha rimelig god kompetanse innen biologi, økologi, pedagogikk, lover og forskrifter innen miljøområdet, miljøforvaltning og norsk miljøpolitikk. Dertil er en av styrets medlemmer en utmerket friluftskokk og en annen av styrets medlemmer er ansatt som reiselivsansvarlig på Stiklestad nasjonale kultursenter. Innen det nettverket styret for øvrig får hjelp av fra folk føler vi oss så langt rimelig trygge på tilgjengelig kompetanse. 8.9 Innen skoleprosjektet får TVS fortløpende tilbakemeldinger om opplegg og fremføring. For brukere av utstilling og i forbindelse med foredrag får vi ofte tilbakemeldinger. Det anses derfor som for tidlig å allerede nå planlegge brukerundersøkelser Flere konvensjoner, men med særlig vekt på Ramsarkonvensjonen, er innbakt i de fleste muntlige presentasjoner TVS holder. Til nå har vi basert det på generell info og spesiell objektsorientert info om Ramsarområdene i Nord- Trøndelag. Ved en autorisasjon vil det være mulig å vise kartfesting av norske Ramsarområder og å se på hvordan vi kan dra nytte av det produktet som Nordre Øyern Våtmarkssenter har produsert om Norske Ramsarområder. TVS har nær kontaktet med SNO og Fylkesmannen. Det har til nå ikke vært aktuelt å drøfte oppgaver innen overvåkning og tilrettelegging. TVS har bidratt i noen grad til realisering av fugletårn på Ørin nord. 9. Samarbeid 9.1 Senteret har et utmerket forhold til Verdal kommune ved ordfører, rådmann, oppvekstsjef og uteseksjon. Samarbeidet med skolene ved skoleleder og klasselærere har gitt et fint lokalt nettverk. TVS sitt styre, særlig ved Arnstein Indahl, har vært drivkraft blant lokale NOF medlemmer og ringmerkere til nyttig lokal forankring og tilgang til dugnadshjelp. Styremedlem Geir Vie har i mange år vært aktiv i lokalt naturvern og grønt reiseliv og lokalmat i distriktet. Han driver firmaet Hotell Granen. TVS sin styreleder har med seg et bredt nettverk innen kommunesektoren og lokalt næringsliv fra sine 20 år som miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Dette ser ut til å gi TVS betydelig lokal forankring og gode muligheter til å få møtepunkter med lokal forvaltning og næringsliv.

8 9.2 Det er ikke naturveileder knyttet til senteret, men et av våre styremedlemmer har naturveileder utdannelse fra HiNT. TVS ved styreleder har imidlertid nær kontakt med de fleste SNO ansatte i fylket. 10 Miljøansvar 10.1 Styret drifter TVS sine aktiviteter og styrets medlemmer er alle oppmerksomme på miljøaspektet ved TVS sin virksomhet. Dette er kanskje naturlig siden styrets medlemmer skal gjenspeile hva eierne av selskapet står for; NOF og regionalt lokalt naturvern Ved autorisasjon vil det om noen tid bli tale om nybygg. Tidligere planer har skissert nybygg bed Ørin hvor kommunen har regulert en ca 5 daa tomt til dette formålet. Når disse planene tas opp på ny vil alle aspekter ved miljøhus og energi/varmeforsyning blir vurdert TVS sitt styre har kjennskap til og lett tilgang på verneforskrifter og øvrige aktuelle retningslinjer. Der det foreligger forvaltningsplaner vil disse selvsagt blir hensyntatt i TVS sin virksomhet I tidligere utredninger for TVS er det gjort ulike beregninger og skissert forskjellige scenarier angående TVS som reiselivsbedrift. Heri ble det også drøftet mulig konkurranse mellom TVS og andre aktører som utvikler grønt reiseliv i distriktet. TVS anser seg selv som en aktuelle støttende ressurs for grønt reiseliv i distriktet og har som mål å kunne bistå, ta imot, guide opp mot turister som bringes hit av andre aktører. Dette går frem av notatet om TVS sitt mulige forhold til grønt reiseliv og skriftlig bekreftet fra Wild Norway og Hotell Granen om mulig samarbeid TVS er ikke sertifisert som bærekraftig reiselivsbedrift, men vil på ulikt vis være talsmann for bærekraftig bruk av natur og kulturarv.

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Målgruppe... 3 4. Lokalisering og utforming... 4 5. Bemanning og finansiering...

Detaljer

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv Forslag til mål og strategier 2 Innhold Innledning... 4 1. Status... 5 1.1 Ulike typer sentre... 5 1.2 Erfaringer med dagens sentre...

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.12.2011 kl. 08.30 STED: LANDS MUSEUM Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter 1 INNHOLDFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1. FORRETNINGSIDÉ 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer