Anleggslisten Vedlegg 1: Beskrivelse av prosjektene, HTS Park og friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggslisten 2014. Vedlegg 1: Beskrivelse av prosjektene, HTS 9.4.2014. Park og friluftsliv"

Transkript

1 Anleggslisten Vedlegg 1: Beskrivelse av prosjektene, HTS Park og friluftsliv Mange av prosjektene som skulle vært gjort i 2013 er ikke utført. Det skyldes dels kapasitetsproblemer og dels at anlegg som ikke har stått på lista, er blitt gjennomført som en del skoleanlegg, kommunevåpen-installasjonen i Åmot og opprustingen på Frydenberg. Skiløyper for preparering med løypemaskin på Øståsen, 2. etappe av prosjektet er gjennomført. I 2014 skal den østre delen av Hestås - Hovlandsfjellrunden utføres og adkomsten til hoppsenteret og alpinbakken. Rådmannen foreslår å sette av kr Fylkesmannen har foreløpig ikke kunnet godkjenne løypetraseen gjennom Finnemarka barskogvernområde. Når godkjenningen av denne løypa foreligger, vil arbeidene kunne starte der også. Etappen utgjør en egen spillemiddelsøknad og prosjektet er derfor oppført som eget anlegg. Rådmannen foreslår å sette av kr Steintangen badeplass Kommunen har fått kr i tilskudd fra staten for å rehabilitere Steintangen badeplass og legge bedre til rette for funksjonshemmede. Mye ble gjort i 2013, men fortsatt gjenstår noen arbeider. Arbeidene er kostnadsberegnet til kr Rådmannen foreslår å sette av kr Skilting av kommunale kultur- og friluftsområder Fylkeskommunen arbeider med utformingen av skiltene til kulturstien på Furumo. Kommunen vil sørge for skiltstativ og oppsetting. Forsvarsforeningen har bedt om hjelp til utforming av ett nytt skilt vedr krigshistorie på Bråtavollen. Historielaget har tekster til fire skilt langs Malmveien som de ønsker hjelp til utforming og oppsetting av. Gjensidigestiftelsen gir penger til skilting av stier og løyper forutsatt at kommunen og fylkeskommunen bidrar med 25 % hver av tilskuddet. I Modum har O-laget søkt om skilting av stedsnavn langs Seterveien. Drolsum vel har søkt om skilt på diverse turstier på Drolsum. DOT har søkt om midler til skilting fra Hoppsenteret til Sponevollen, fra Haugfoss til Koboltkoia og skilting av sykkelveier i Finnemarka. Rådmannen foreslår å sette av til sammen kr «God tur» Modum, Sigdal og Krødsherad har søkt regionrådet om midler til å fortsette prosjektet frem til 2015 som er friluftslivets år. Egenandelen i 2014 er kr Arbeidet vil bestå i å avslutte registrering av stier med GPS, skrive avtaler med grunneiere vedr skilting og legge resten av turene ut på Rådmannen foreslår å sette av kr Merking av stier og turveier i nærområdene Prosjektet omfatter turene som er registrert under God tur. Stiene og turveiene skal skiltes når avtalene med grunneierne er klare. Det er søkt spillemidler til prosjektet. Rådmannen foreslår å sette av kr

2 Fra turkort til turkart Våre digitale vaner utvikler seg raskt. Vi mener derfor at turkortene som ble presentert i fjor ikke lenger er aktuelle nå når turene ligger lett tilgjengelig på I stedet bør det utarbeides ett turkart for hele kommunen med stier og løyper som viser sammenhengene mellom turstiene/løypene. Målet må være at dette kartet er ferdig i løpet av friluftslivets år i Rådmannen foreslår å sette av kr Kommunevåpeninstallasjon Kommunevåpeninstallasjonen er på plass i krysset mellom Rv 35 og Fv 287. Installasjonen bør belyses. Og det bør sees på om enkelte av elementene kan gjentas langs de andre innfartsveiene til Modum. Rådmannen foreslår å sette av kr Forskuttering av spillemidler De fleste friluftslivsanleggene er det søkt spillemidler til. Spillemidlene deles normalt ut 3 til 4 år i etterkant av første søknadsår. Til sammen ligger det nå inne søknader på kr til friluftslivsanlegg. Rådmannen foreslår å forskuttere kr Gravplassene Bevaringsplanen En del offentlig eide gravminner som kan gjenbrukes, er fjernet fra gravplassene. Vi ønsker å slipe disse ned og tilby dem for ny bruk. Likeledes skal gravsteder i offentlig eie pusses opp. Rådmannen foreslår å sette av kr Digitalisering av gravplassene Modum kommune sammen med to andre kommuner har vært med i utarbeidelsen av en SOSI-standard for kartlegging av gravplasser. I år skal standarden prøves ut hos Modum og Porsgrunn. Kommunen mottar kr i støtte for dette arbeidet og vil i tillegg bruke midler til å kartlegge alle gravplassene i kommunen. Rådmannen foreslår å sette av kr Navnet minnelund på Heggen og Nykirke En del mennesker ønsker å benytte urnefeltet med felles minnesmerke som er etablert på Åmot, og flere har ytret ønske om at slike felt burde etableres på de andre gravplassene våre. På Heggen kirkegård kan det etableres en navnet minnelund mellom feltene lengst mot Vikersund hoppsenter dvs på nedsiden av felt 32 og 33. På Nykirke kirkegård vil vi avvente plasseringen av et slikt felt til digitaliseringen av kirkegården er fullført. Rådmannen foreslår å sette av kr Urnelund på Nykirke kirkegård Før arbeidet med et nytt urnefelt kan påbegynnes, må grensene for gravplassen klargjøres. Dette arbeidet bør starte i år. Rådmannen foreslår å sette av kr Gjennomføring av kommunaltekniske prosjekter Teknisk etat har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å prosjektere og gjennomføre prosjekter slik som ønsket innen vei, vann og avløp. De fagansvarlige skal i tillegg til å gjennomføre 2

3 prosjekter på investeringsbudsjettet også lede arbeider innenfor driftsbudsjettet, drive saksbehandling og publikumskontakt/veiledning. Dette fører til at noen prosjekter på anleggslista ikke kommer til utførelse det året prosjektet er satt opp på lista. For å bedre på dette og det faktum at flere medarbeidere snarlig vil gå av med pensjon er det utlyst 3 ledige stillinger i kommunalteknisk avdeling. Vann, produksjon PLS overvåking av nye flotørventiler i vannbehandlingshuset. Gjelder oppjustering av overvåking og sikkerhet i forbindelse med utskifting av to flotørventiler. Rådmannen foreslår å sette av kr ,- til to nye PLS'er. Nye frekvensstyrte pumper. På grunn av alder og slitasje må gamle vannforsyningspumper skiftes ut. Det må settes inn nye frekvensstyrte pumper. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til dette. Vann, distribusjon Ny vannledning i gangvei langs Rv 35, Bjørndalen. Statens Vegvesen bygger ny gangvei langs Rv 35 på stekningen fra Bjørndalen til Engerkrysset. Samtidig som gangveien bygges, må kommunen legge vann- og avløpsledninger i samme trase som gangveien. Det er Statens Vegvesen som utfører anlegget og vi må betale vår andel av grøftekostnadene. Kostnadene er på nåværende tidspunkt usikre, men vi antar at kostnadene for vannledningen vil ligge på ca. kr 1,6 mill. For 2014 er beløpet kr 1,51 mill. Rådmannen foreslår at dette beløpet settes av. Ny værstasjon. Det er etablert ny værstasjon ved Røste i Geithus. Det gjenstår noen arbeider. Kostnadene deles mellom vann og avløp. Gjenstående arbeid koster kr ,-. Oppgradering og sikring av vannforsyningen til Mælumenga boligfelt. På grunn av ny utbygging i Mælumenga boligfelt er det nødvendig å sikre vannforsyningen til feltet. Det må legges ny vannledning fra eksisterende kum sør for Krøderen Elektro til kum i krysset Mælumveien. Kostnadene er anslått til kr ,-. Rådmannen foreslår at beløpet settes av til dette. Etablering av boligfelt på Bråthenjordet. I forbindelse med privat etablering av boligfelt på Bråthenjordet får kommunen noen følgekostnader. På vann distribusjon er disse beregnet til kr ,-. Rådmannen foreslår at beløpet settes av til dette. Avløpsrensing Akkreditering av prøvesteder og prøvetagere for analyse av avløpsvann. 3

4 Det er et krav fra Fylkesmannen at prøvesteder og de som utfører prøvene skal være akkrediterte/kontraherte. Vi har fått midlertidig utsettelse for Øya og Elvika renseanlegg ut Arbeidet pågår, men på grunn av redusert bemanning har dette blitt forsinket. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,-. Ombygging av varmepumpe på Bårud renseanlegg. Det er satt inn ny varmepumpe på Bårud renseanlegg. Kostnadene for gjenstående arbeider er kr ,-. Rådmannen foreslår å sette av kr Nytt takbelegg på Sysle renseanlegg. Shingeltaket er fra 1980 og må skiftes. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,-. Rehabilitering Bårud renseanlegg. På Bårud renseanlegg er det nødvendig å rehabilitere gulv og etterisolere. I tillegg er de gamle kompressorene slitt og må skiftes ut. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til disse arbeidene. Kloakknett Ny pumpestasjon Monshus Dette er en pumpestasjon som ble bygget i 1981, og som etter 30 års drift, trenger å rehabiliteres. Pumper, røropplegg, ventiler, elektrisk anlegg og automatikk er utslitt og må skiftes ut. Det forutsettes at eksisterende pumpesump beholdes og at det monteres nytt overbygg. Arbeidene skulle vært gjort i 2013, men på grunn av lav bemanning fikk en ikke gjort dette. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,-. Overvåking av overløp i avløpspumpestasjoner I følge kommunens utslippstillatelse skal alle nødoverløp i avløpspumpestasjoner overvåkes. Kommunen har nå 48 avløpspumpestasjoner og slik ombygging vil kreve store investeringer og må tas over flere år. Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- i Ny værstasjon Samme som beskrevet under vann distribusjon. Til restarbeidene foreslår rådmannen at det settes av kr ,-. Nye avløpsledninger i gangvei langs Rv 35, Bjørndalen Statens Vegvesen bygger gangvei langs Rv 35 på stekningen fra Bjørndalen til Engerkrysset. Kommunen må samtidig legge nye vann- og avløpsledninger i samme trase som gangveien. Det er Statens Vegvesen som utfører anlegget og vi må betale vår andel av grøftekostnadene. Kostnadene er noe usikre, men vi antar at for avløpsledningene vil de ligge på ca. kr 1,8 mill. Anlegget pågår og nødvendig beløp i 2014 er kr 1,75 mill. Rådmannen foreslår at dette beløpet settes av. Oppstart saneringsplan Vikersund vest. Arbeidet med saneringsplan for Vikersund vest må startes opp. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til dette. Etablering av boligfelt på Bråthenjordet. forbindelse med privat etablering av boligfelt på Bråthenjordet får kommunen noen følgekostnader. På kloakknett er disse beregnet til kr ,-. Rådmannen foreslår at beløpet settes av til dette. 4

5 Utskifting av spillvann- og overvannsledninger Tverrveien. Spillvanns- og overvannsledningene er gamle og dårlige. Ledningene har også dårlig kapasitet. Usikkerhet rundt hvor mye som må skiftes, gjør at kostnadene er usikre. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- slik at et delstrekk kan utbedres i Avfallsbehandling Tildekking av deponi på Enger avfallsanlegg. Tildekking av deponiet på Enger avfallsanlegg ble utført i Det gjenstår mindre restarbeider. Rådmannen foreslår at kr ,- settes av til dette. Kommunale veier Div veianlegg. Øvregata er svært dårlig. Til utbedring og asfaltering må det settes av kr ,-. I dette beløpet ligger også en utbedring av Skogkrullen. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Utbedring av kryss Hovdeveien/Øvregata Det er inngått avtale med eier av Øvregata nr. 24 om makeskifte slik at Øvregata kan utvides og fortau kan føres fram til Hovdeveien 1. Øvregata nr. 24 får ny adkomst fra Hovdeveien som opparbeides av kommunen. Kostnadene er estimert til kr ,-. På grunn av bemanningssituasjonen har en ikke fått utført dette. Ettersom bemanningssituasjonen er uendret og fortausløsningen ikke blir optimal før Hovdeveien 1 blir revet, foreslås prosjektet utsatt inntil videre. Utbedring av Malmveien/Pukkverksbakkene. Til gjenstående arbeider i Malmveien og Pukkverksbakkene foreslår rådmannen å sette av kr ,-. Ny bru Bokfinkveien Modum kommune har fått tilsagn fra Statens vegvesen om å overta gamle bruelementer som kan benyttes for videreføring av Bokfinkveien i ny bru over Krøderbanen. Elementene må mellomlagres inntil fundamentene er bygget. Det må kjøpes to nye elementer i tillegg for å få nødvendig bredde på brua. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til prosjektering og forberedende arbeider. Det må bygges fundamenter på begge sider av Krøderbanen og Bokfinkveien må forlenges. Når man for bedre oversikt over kostnadene fremmes sak for kommunestyret om endelig finansiering av prosjektet. Dekkefornyelse diverse veier. Det er behov for å legge nytt asfaltdekke på Skinnerudveien, Moserabben, Barnålveien, Bråtaveien, del Geithusveien og del Ringeriksveien. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,4 mill til reasfaltering av disse veiene. Geithus bru. Trafikkbelastningen på Geithus bru er svært stor. Brua er bygd i 1909 og dagens trafikk med bl.a. ca 50 busspasseringer hver dag i tillegg til andre tunge kjøretøy tar på bruas konstruksjon. Det ble derfor nødvendig å foreta en betydelig utbedring og forsterkning av 5

6 brua for å reparere for skader som var oppstått og for å tåle dagens trafikk. Lagrene i akse 1 (Stalsbergsiden) er byttet og brufugene på begge sider er skiftet. I tillegg har en utbedret nedstrøms lager i akse 2 (Geithussiden). I vinter ble det påvist stor slitasje i bolter og sammenføyninger i oppstrøms lager i akse 2. Utbedring av dette i tillegg til gjenstående forsterkningsarbeider beløper seg til kr ,-. Rådmannen foreslår å sette av kr ,- til disse arbeidene. Gangveianlegg Utbedring og dekkefornyelse diverse gangveier. Del av gangveien mellom Sysle torg og boligfeltet ble utbedret i Det gjenstår å asfaltere veien. I tillegg ønsker vi å utbedre og asfaltere gangveien mellom Industriveien og Kalakerveien og i Katfoss. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Bygging av fortau langs Geithusveien, etappe 2 Byggingen av fortauet fra Kjølstad og fram til Bråtabakken pågår. På grunn av mye uforutsett vil kostnadene øke. Kostnadene for gjenstående arbeider antas å ligge på kr. 7,7 mill. Rådmannen foreslår at det settes av kr 7,7 mill. til prosjektet. Prosjektering av gangvei langs Badeveien. I henhold til kommunestyrevedtak settes det av kr ,- til prosjektering av ny gangvei langs Badeveien. Bygging av gangvei langs Badeveien. I henhold til kommunestyrevedtak settes det av kr 3 mill. til bygging av ny gangvei langs Badeveien. Prosjektering av gangvei Haugerudsletta. I henhold til kommunestyrevedtak settes det av kr ,- til prosjektering av ny gangvei over Haugerudsletta langs Krøderveien. Sentrumsutvikling Vikersund sentrum nord Planprogrammet for Vikersund sentrum nord er vedtatt og nødvendige fagrapporter innhentet. Nå er det nødvendig å innhente råd for den videre håndteringen av saken, ikke minst i forbindelse med utviklingen av ROM eindoms arealer (den gamle nettbusstomta). Selve reguleringsarbeidet vil forgå i egen regi. Kostnader i forbindelse med trafikkanalyse og støyberegninger vil også bli belastet i år. Rådmannen foreslår å sette av kr Strandgata Opprusting av Strandgata ble fullført i Det gjenstår å gjennomføre ti eiendomsoverdragelser til Statens vegvesen som skal være eier av fortauene og ti tinglysinger av adkomstrett over naboeiendommer. Vi foreslår i tillegg at det gamle vegrekkverket ut mot Simoa ved parkeringsplassen vis a vis tidligere Nygård sport skiftes ut og at plassen asfalteres samtidig med gata. Rådmannen foreslår å sette av kr

7 Åmot sentrum Øst Statens vegvesen har gjennomført en flott opprusting av lysarmaturene gjennom Åmot sentrum. Nå står strekningen fra Skyss-stasjonen til Åmot kirke igjen. Både fylkesveien, gangveien, og fotgjengerovergangene bør belyses bedre. Rådmannen foreslår å sette av kr Veilys I 2013 ble det satt opp gatebelysning i Nyhusveien og Bråtaveien. Røsteveien. I henhold til kommunestyrevedtak og kostnadsoverslag settes det av kr ,- til gatelys i Røsteveien. Gressbaneveien og Skinnerudveien. I henhold til kommunestyrevedtak og kostnadsoverslag settes det av kr ,- til gatelys i Gressbaneveien og Skinnerudveien. Administrasjonens forslag forøvrig er: Nyhusveien. Utbedring og fortetting fra Snarumssiden. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Kvartsveien. Fornyelse av gammelt gatelys på grunn av flomskader etter Frida. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Enkeltpunkter. Rådmannen foreslår avsatt kr ,- til enkeltpunkt. Veilys prosjekter som ikke er prioritert: Det er kommet inn langt flere søknader om gatebelysning enn det vi har midler til. Ved prioritering av prosjekter vil prosjekter som bidrar til å øke trafikksikkerheten prioriteres. Det vurderes også om tiltaket gjelder: Kommunal vei Skolevei Gangvei Bussholdeplass Adkomst til fritidsaktivitet for barn Her kommer en oversikt over prosjekter som administrasjonen ikke har prioritert. Disse er i uprioritert rekkefølge: Lofthusveien Bodil Alfsen og Karsten Saastad har søkt om oppsetting av gatebelysning for 3 stolper langs Lofthusveien gjennom deres gårdstun. 7

8 Krysset Svendsbyveien/Korsbøenveien Søknad fra Arild Fossum om oppsetting av veibelysning i krysset Svendsbyveien/Korsbøenveien. Ny avkjøring fra Jarenveien ved Gnr. 99, bnr.1 Søknad fra Johnny Jahren om oppsetting av veilys i krysset Jahrenveien/ ny adkomstvei opparbeidet av Jernbaneverket på østsiden av jernbanen. Fvlkesvei 280 Snarum sentrum Johannes Kopland på vegne av flere søker om flere gatelys gjennom Snarum sentrum. Ønsker veibelysning på en strekning av 400 m sørover mot Vikersund og 600 m mot Krøderen. Flattum RV 35 Søknad om punktbelysning ved busslomme fra Unni Indsetviken. Søknaden er oversendt Statens Vegvesen. Sti Engerhagen Jellumhagen: Søknad fra Østre Åmot Vel om et lyspunkt på sti mellom Engerhagen og Jellumhagen boligfelt. Måltrostveien: Det er meldt inn ønske om gatelys i Måltrostveien. Eikerveien fra Teletomta til Krøderen Elektro. Søknad fra Østre Åmot Vel om oppgradering av gatelyset fra Teletomta til Krøderen Elektro. Eksisterende gatelys er gammelt og står på motsatt side for gangveien. Kostnaden beløper seg til ca kr ,-. Stikkveien. Søknad om oppsetting av ett lyspunkt. 8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arild Christiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 15/1163

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arild Christiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 15/1163 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arild Christiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 15/1163 ANLEGG 2015 Rådmannens innstilling: Følgende prosjekter vedtas og finansieres ved bruk av vedtatte budsjettmidler, fond og

Detaljer

Vedlegg 2 Anleggsliste 2012, HFT

Vedlegg 2 Anleggsliste 2012, HFT Vedlegg 2 Anleggsliste 2012, HFT 18.4.12 Opplysninger 0.23063.020000.360200 Park og friluftsliv,budsjett 2012 300,000 286,112 41.900, ubundet inv. Fond + 114.531, disp.fond+129.681, ubr. Lån Tilskudd Til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 17/1446

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 17/1446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 17/1446 Saksnr. Utvalg Møtedato ANLEGGSLISTE 2017 Rådmannens innstilling Følgende prosjekter vedtas og finansieres ved bruk av vedtatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 16/1113

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 16/1113 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 16/1113 ANLEGG 2016 Rådmannens innstilling: Følgende prosjekter vedtas og finansieres ved bruk av vedtatte budsjettmidler, fond og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3949 223 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Prioritering av søknader om spillemidler. Ordinære

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

Modum kommune MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR. Møtedato: kl Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR. Møtedato: kl Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR Møtedato: 05.03.2008 kl 18.00. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Behandlet ble sakene fra nr. 0009/2008-0016/2008 Møtet

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

Plan for asfaltering av kommunale veier og plasser

Plan for asfaltering av kommunale veier og plasser Revidert 10.02.2012 Januar 2012 Båtsfjord kommune teknisk etat Side 1 Innledning Teknisk styre har i møte den 17.11. 2011 vedtatt under sak 35/11 at teknisk sjef utarbeider en Plan for asfaltering av kommunale

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 15/4426 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 15/4426 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 15/4426 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER Rådmannens innstilling: Søknader som spillemidler prioriteres som følger:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen.

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen. UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom Lyngdal handelspark AS (senere kalt utbygger) NO 995 671 115 MVA og Lyngdal kommune (senere kalt kommunen) NO 946 485 764 MVA er det inngått følgende avtale vedrørende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten om gjennomføringen av Sti- og løypeplanen til etterretning

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Fv. 107 240000 400000 2 Sette opp 20 lyspunkt på en 700 meter lang gangvei fra Veggli sentrum over Lågen til fv.107

Fv. 107 240000 400000 2 Sette opp 20 lyspunkt på en 700 meter lang gangvei fra Veggli sentrum over Lågen til fv.107 Vedlegg 1 sak Fylkeskommunal støtte til ts-tiltak i kommunene 2013 Kommune Prosjekt Veg Søknadsbeløp Prosjekt kostnad Pri Beskrivelse av prosjekt Vedtak Begrunnelse for avgjørelse Flesberg Reguleringsplanarbeid

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Lars Sundt Jensen, pers nr (Utbygger) knyttet til

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 13.01.2015 Tid: 18:00 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Hilde Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen.

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006.

UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006. Randaberg kommune Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: L81 &30 TEK/FEL/LTS 27.04.2011 UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006.

Detaljer

Eie Eiendom AS org nr 990 172 226, heretter kalt Utbygger og Krødsherad kommune org nr 964 962 855 (heretter kalt KK).

Eie Eiendom AS org nr 990 172 226, heretter kalt Utbygger og Krødsherad kommune org nr 964 962 855 (heretter kalt KK). Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen) mellom Krødsherad kommune og Eie Eiendom AS 1 Generelt Det er inngått avtale

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 Mellom Vessøya AS, foretaksnr. 895459232, heretter kalt utbyggeren, og Grimstad kommune, er det inngått følgende avtale om opparbeidelse av boligfelt. 1. GEOGRAFISK

Detaljer

Konkret tiltaksplan

Konkret tiltaksplan Konkret tiltaksplan 2016-2030 Prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier. Disse gjelder tiltak knyttet til nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier, tiltak langs riks- og fylkesveier

Detaljer

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 614 D13 Arkivsaksnr.: 12/2557 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 NY KIRKE I KOPERVIK - SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.08.2010 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018 Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/02200-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 15/838-1 Klageadgang: Nei DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 043/14 Kommunestyret 11.09.2014 046/14 Saksbehandler: Bjørn Sølberg Arkiv: FA-Q14, TI-&30

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

Kart og geodata aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart

Kart og geodata aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart Tilbake til kart Nye prosjekter 2010 Forprosjekt (vann og avløp): Austad Åskollen Skogliveien Bragernes, vannledning Narverud Rosenkrantzgata v/vårveien

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR Saksansv. : Ivar Brenna Arkiv: K2- Q20 : Arkivsaknr.: 09/672

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Utkast til Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen)

Utkast til Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen) Utkast til Avtale om bygging av leiligheter i Krøderen sentrum område under regulering kalt BFS 1, BFS 2, BFS 3 (leiligheter Krøderen) 1 Generelt Det er inngått avtale om bygging av leiligheter på tomteområde

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/500 614 A10 Grete Oshaug UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det iverksettes ikke tiltak med sikte på varig drift i Løkkeveien barnehage.

Detaljer

kl 18:00 i kulturskolens lokaler på Tomtebo

kl 18:00 i kulturskolens lokaler på Tomtebo Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Møtedato: 10.01.2012 kl 18:00 i kulturskolens lokaler på Tomtebo Møteleder: Hilde S. Grønhovd (Sp) Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 16/3562 ETABLERING AV KULVERT OG FLOMSIKRING I SANDBEKKEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 16/3562 ETABLERING AV KULVERT OG FLOMSIKRING I SANDBEKKEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 16/3562 ETABLERING AV KULVERT OG FLOMSIKRING I SANDBEKKEN Saksnr. Utvalg Møtedato Rådmannens innstilling Prosjekt nr 061961 styrkes

Detaljer

Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben

Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben Gjeldende plansituasjon Trafikk og parkering Ca 15 boliger har i dag adkomst via Skrabben og veibredden er målt på kartet ca 2,5 3 meter. Veien har

Detaljer

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr.

Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling. Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Side 1 JournalpostID.13/9573 Løpenr. 32 Sakspapir Vår saksbehandler: Helene Holt Palerud 62433123 Sektor for teknikk og miljø - Detaljregulering for Meierikvartalet - arealplan-id 2012006-2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljer

Kart og geodata aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart

Kart og geodata aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart Kart og geodata 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart Tilbake til kart Nye prosjekter 2010 Forprosjekt (vann og avløp): Austad Åskollen Skogliveien Bragernes, vannledning Narverud Rosenkrantzgata

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

Kart og geodata 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart

Kart og geodata 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart Tilbake til kart Nye prosjekter 2010 Forprosjekt (vann og avløp): Austad Åskollen Skogliveien Bragernes, vannledning Narverud Rosenkrantzgata v/vårveien

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Budsjettkalkyle for FV Stiprosjekt 2012

Budsjettkalkyle for FV Stiprosjekt 2012 Arbeidsoppgaver stiprosjekt 2012 Beskrivelse Utstyr og jobb Start Status Materiell Karttavle: Skiphelle Avtale med Frogn kommune OK: 2012 Avventer plassering, 2 550 kr 3 600 kr Karttavle veisvingbatteriet

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF

Sørum Kommunalteknikk KF Forslag til tiltaksplan for kommunale veier 2011 Utføres 2011 2012 2013 lengde kostnad kr/m Type vei Utføres Veinavn Sted m kr kr/m 1 Arteid Arteid 1890 1 495 800 791 Grusvei 2011 2 Elgfaret Lindeberg

Detaljer

Eva Solvi, Statens vegvesen

Eva Solvi, Statens vegvesen BYGGEBØRSEN - Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag, 2016-2017 Eva Solvi, Statens vegvesen Innhold Organisering Miljøpakken Riksvegprosjekt Fylkesvegprosjekt Organisering region

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID OPPLYSNING OM VEIANLEGGENE OG DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum Side 1 av 9 Aurskog-Høland

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1610 614 A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. I tillegg til rehabilitering/utbygging av Barnas

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Sentrumsnær lysløype, valg av løypetrase:

Sentrumsnær lysløype, valg av løypetrase: Sentrumsnær lysløype, valg av løypetrase: Bakgrunn for saken: Det har fra politisk hold kommet henstilling til administrasjonen om å utrede forslag til en mulig lysløype sentralt i Søgne. Ei sentral lysløype

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer