Anleggslisten Vedlegg 1: Beskrivelse av prosjektene, HTS Park og friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggslisten 2014. Vedlegg 1: Beskrivelse av prosjektene, HTS 9.4.2014. Park og friluftsliv"

Transkript

1 Anleggslisten Vedlegg 1: Beskrivelse av prosjektene, HTS Park og friluftsliv Mange av prosjektene som skulle vært gjort i 2013 er ikke utført. Det skyldes dels kapasitetsproblemer og dels at anlegg som ikke har stått på lista, er blitt gjennomført som en del skoleanlegg, kommunevåpen-installasjonen i Åmot og opprustingen på Frydenberg. Skiløyper for preparering med løypemaskin på Øståsen, 2. etappe av prosjektet er gjennomført. I 2014 skal den østre delen av Hestås - Hovlandsfjellrunden utføres og adkomsten til hoppsenteret og alpinbakken. Rådmannen foreslår å sette av kr Fylkesmannen har foreløpig ikke kunnet godkjenne løypetraseen gjennom Finnemarka barskogvernområde. Når godkjenningen av denne løypa foreligger, vil arbeidene kunne starte der også. Etappen utgjør en egen spillemiddelsøknad og prosjektet er derfor oppført som eget anlegg. Rådmannen foreslår å sette av kr Steintangen badeplass Kommunen har fått kr i tilskudd fra staten for å rehabilitere Steintangen badeplass og legge bedre til rette for funksjonshemmede. Mye ble gjort i 2013, men fortsatt gjenstår noen arbeider. Arbeidene er kostnadsberegnet til kr Rådmannen foreslår å sette av kr Skilting av kommunale kultur- og friluftsområder Fylkeskommunen arbeider med utformingen av skiltene til kulturstien på Furumo. Kommunen vil sørge for skiltstativ og oppsetting. Forsvarsforeningen har bedt om hjelp til utforming av ett nytt skilt vedr krigshistorie på Bråtavollen. Historielaget har tekster til fire skilt langs Malmveien som de ønsker hjelp til utforming og oppsetting av. Gjensidigestiftelsen gir penger til skilting av stier og løyper forutsatt at kommunen og fylkeskommunen bidrar med 25 % hver av tilskuddet. I Modum har O-laget søkt om skilting av stedsnavn langs Seterveien. Drolsum vel har søkt om skilt på diverse turstier på Drolsum. DOT har søkt om midler til skilting fra Hoppsenteret til Sponevollen, fra Haugfoss til Koboltkoia og skilting av sykkelveier i Finnemarka. Rådmannen foreslår å sette av til sammen kr «God tur» Modum, Sigdal og Krødsherad har søkt regionrådet om midler til å fortsette prosjektet frem til 2015 som er friluftslivets år. Egenandelen i 2014 er kr Arbeidet vil bestå i å avslutte registrering av stier med GPS, skrive avtaler med grunneiere vedr skilting og legge resten av turene ut på Rådmannen foreslår å sette av kr Merking av stier og turveier i nærområdene Prosjektet omfatter turene som er registrert under God tur. Stiene og turveiene skal skiltes når avtalene med grunneierne er klare. Det er søkt spillemidler til prosjektet. Rådmannen foreslår å sette av kr

2 Fra turkort til turkart Våre digitale vaner utvikler seg raskt. Vi mener derfor at turkortene som ble presentert i fjor ikke lenger er aktuelle nå når turene ligger lett tilgjengelig på I stedet bør det utarbeides ett turkart for hele kommunen med stier og løyper som viser sammenhengene mellom turstiene/løypene. Målet må være at dette kartet er ferdig i løpet av friluftslivets år i Rådmannen foreslår å sette av kr Kommunevåpeninstallasjon Kommunevåpeninstallasjonen er på plass i krysset mellom Rv 35 og Fv 287. Installasjonen bør belyses. Og det bør sees på om enkelte av elementene kan gjentas langs de andre innfartsveiene til Modum. Rådmannen foreslår å sette av kr Forskuttering av spillemidler De fleste friluftslivsanleggene er det søkt spillemidler til. Spillemidlene deles normalt ut 3 til 4 år i etterkant av første søknadsår. Til sammen ligger det nå inne søknader på kr til friluftslivsanlegg. Rådmannen foreslår å forskuttere kr Gravplassene Bevaringsplanen En del offentlig eide gravminner som kan gjenbrukes, er fjernet fra gravplassene. Vi ønsker å slipe disse ned og tilby dem for ny bruk. Likeledes skal gravsteder i offentlig eie pusses opp. Rådmannen foreslår å sette av kr Digitalisering av gravplassene Modum kommune sammen med to andre kommuner har vært med i utarbeidelsen av en SOSI-standard for kartlegging av gravplasser. I år skal standarden prøves ut hos Modum og Porsgrunn. Kommunen mottar kr i støtte for dette arbeidet og vil i tillegg bruke midler til å kartlegge alle gravplassene i kommunen. Rådmannen foreslår å sette av kr Navnet minnelund på Heggen og Nykirke En del mennesker ønsker å benytte urnefeltet med felles minnesmerke som er etablert på Åmot, og flere har ytret ønske om at slike felt burde etableres på de andre gravplassene våre. På Heggen kirkegård kan det etableres en navnet minnelund mellom feltene lengst mot Vikersund hoppsenter dvs på nedsiden av felt 32 og 33. På Nykirke kirkegård vil vi avvente plasseringen av et slikt felt til digitaliseringen av kirkegården er fullført. Rådmannen foreslår å sette av kr Urnelund på Nykirke kirkegård Før arbeidet med et nytt urnefelt kan påbegynnes, må grensene for gravplassen klargjøres. Dette arbeidet bør starte i år. Rådmannen foreslår å sette av kr Gjennomføring av kommunaltekniske prosjekter Teknisk etat har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å prosjektere og gjennomføre prosjekter slik som ønsket innen vei, vann og avløp. De fagansvarlige skal i tillegg til å gjennomføre 2

3 prosjekter på investeringsbudsjettet også lede arbeider innenfor driftsbudsjettet, drive saksbehandling og publikumskontakt/veiledning. Dette fører til at noen prosjekter på anleggslista ikke kommer til utførelse det året prosjektet er satt opp på lista. For å bedre på dette og det faktum at flere medarbeidere snarlig vil gå av med pensjon er det utlyst 3 ledige stillinger i kommunalteknisk avdeling. Vann, produksjon PLS overvåking av nye flotørventiler i vannbehandlingshuset. Gjelder oppjustering av overvåking og sikkerhet i forbindelse med utskifting av to flotørventiler. Rådmannen foreslår å sette av kr ,- til to nye PLS'er. Nye frekvensstyrte pumper. På grunn av alder og slitasje må gamle vannforsyningspumper skiftes ut. Det må settes inn nye frekvensstyrte pumper. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til dette. Vann, distribusjon Ny vannledning i gangvei langs Rv 35, Bjørndalen. Statens Vegvesen bygger ny gangvei langs Rv 35 på stekningen fra Bjørndalen til Engerkrysset. Samtidig som gangveien bygges, må kommunen legge vann- og avløpsledninger i samme trase som gangveien. Det er Statens Vegvesen som utfører anlegget og vi må betale vår andel av grøftekostnadene. Kostnadene er på nåværende tidspunkt usikre, men vi antar at kostnadene for vannledningen vil ligge på ca. kr 1,6 mill. For 2014 er beløpet kr 1,51 mill. Rådmannen foreslår at dette beløpet settes av. Ny værstasjon. Det er etablert ny værstasjon ved Røste i Geithus. Det gjenstår noen arbeider. Kostnadene deles mellom vann og avløp. Gjenstående arbeid koster kr ,-. Oppgradering og sikring av vannforsyningen til Mælumenga boligfelt. På grunn av ny utbygging i Mælumenga boligfelt er det nødvendig å sikre vannforsyningen til feltet. Det må legges ny vannledning fra eksisterende kum sør for Krøderen Elektro til kum i krysset Mælumveien. Kostnadene er anslått til kr ,-. Rådmannen foreslår at beløpet settes av til dette. Etablering av boligfelt på Bråthenjordet. I forbindelse med privat etablering av boligfelt på Bråthenjordet får kommunen noen følgekostnader. På vann distribusjon er disse beregnet til kr ,-. Rådmannen foreslår at beløpet settes av til dette. Avløpsrensing Akkreditering av prøvesteder og prøvetagere for analyse av avløpsvann. 3

4 Det er et krav fra Fylkesmannen at prøvesteder og de som utfører prøvene skal være akkrediterte/kontraherte. Vi har fått midlertidig utsettelse for Øya og Elvika renseanlegg ut Arbeidet pågår, men på grunn av redusert bemanning har dette blitt forsinket. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,-. Ombygging av varmepumpe på Bårud renseanlegg. Det er satt inn ny varmepumpe på Bårud renseanlegg. Kostnadene for gjenstående arbeider er kr ,-. Rådmannen foreslår å sette av kr Nytt takbelegg på Sysle renseanlegg. Shingeltaket er fra 1980 og må skiftes. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,-. Rehabilitering Bårud renseanlegg. På Bårud renseanlegg er det nødvendig å rehabilitere gulv og etterisolere. I tillegg er de gamle kompressorene slitt og må skiftes ut. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til disse arbeidene. Kloakknett Ny pumpestasjon Monshus Dette er en pumpestasjon som ble bygget i 1981, og som etter 30 års drift, trenger å rehabiliteres. Pumper, røropplegg, ventiler, elektrisk anlegg og automatikk er utslitt og må skiftes ut. Det forutsettes at eksisterende pumpesump beholdes og at det monteres nytt overbygg. Arbeidene skulle vært gjort i 2013, men på grunn av lav bemanning fikk en ikke gjort dette. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,-. Overvåking av overløp i avløpspumpestasjoner I følge kommunens utslippstillatelse skal alle nødoverløp i avløpspumpestasjoner overvåkes. Kommunen har nå 48 avløpspumpestasjoner og slik ombygging vil kreve store investeringer og må tas over flere år. Rådmannen foreslår at det avsettes kr ,- i Ny værstasjon Samme som beskrevet under vann distribusjon. Til restarbeidene foreslår rådmannen at det settes av kr ,-. Nye avløpsledninger i gangvei langs Rv 35, Bjørndalen Statens Vegvesen bygger gangvei langs Rv 35 på stekningen fra Bjørndalen til Engerkrysset. Kommunen må samtidig legge nye vann- og avløpsledninger i samme trase som gangveien. Det er Statens Vegvesen som utfører anlegget og vi må betale vår andel av grøftekostnadene. Kostnadene er noe usikre, men vi antar at for avløpsledningene vil de ligge på ca. kr 1,8 mill. Anlegget pågår og nødvendig beløp i 2014 er kr 1,75 mill. Rådmannen foreslår at dette beløpet settes av. Oppstart saneringsplan Vikersund vest. Arbeidet med saneringsplan for Vikersund vest må startes opp. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til dette. Etablering av boligfelt på Bråthenjordet. forbindelse med privat etablering av boligfelt på Bråthenjordet får kommunen noen følgekostnader. På kloakknett er disse beregnet til kr ,-. Rådmannen foreslår at beløpet settes av til dette. 4

5 Utskifting av spillvann- og overvannsledninger Tverrveien. Spillvanns- og overvannsledningene er gamle og dårlige. Ledningene har også dårlig kapasitet. Usikkerhet rundt hvor mye som må skiftes, gjør at kostnadene er usikre. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- slik at et delstrekk kan utbedres i Avfallsbehandling Tildekking av deponi på Enger avfallsanlegg. Tildekking av deponiet på Enger avfallsanlegg ble utført i Det gjenstår mindre restarbeider. Rådmannen foreslår at kr ,- settes av til dette. Kommunale veier Div veianlegg. Øvregata er svært dårlig. Til utbedring og asfaltering må det settes av kr ,-. I dette beløpet ligger også en utbedring av Skogkrullen. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Utbedring av kryss Hovdeveien/Øvregata Det er inngått avtale med eier av Øvregata nr. 24 om makeskifte slik at Øvregata kan utvides og fortau kan føres fram til Hovdeveien 1. Øvregata nr. 24 får ny adkomst fra Hovdeveien som opparbeides av kommunen. Kostnadene er estimert til kr ,-. På grunn av bemanningssituasjonen har en ikke fått utført dette. Ettersom bemanningssituasjonen er uendret og fortausløsningen ikke blir optimal før Hovdeveien 1 blir revet, foreslås prosjektet utsatt inntil videre. Utbedring av Malmveien/Pukkverksbakkene. Til gjenstående arbeider i Malmveien og Pukkverksbakkene foreslår rådmannen å sette av kr ,-. Ny bru Bokfinkveien Modum kommune har fått tilsagn fra Statens vegvesen om å overta gamle bruelementer som kan benyttes for videreføring av Bokfinkveien i ny bru over Krøderbanen. Elementene må mellomlagres inntil fundamentene er bygget. Det må kjøpes to nye elementer i tillegg for å få nødvendig bredde på brua. Rådmannen foreslår at det settes av kr ,- til prosjektering og forberedende arbeider. Det må bygges fundamenter på begge sider av Krøderbanen og Bokfinkveien må forlenges. Når man for bedre oversikt over kostnadene fremmes sak for kommunestyret om endelig finansiering av prosjektet. Dekkefornyelse diverse veier. Det er behov for å legge nytt asfaltdekke på Skinnerudveien, Moserabben, Barnålveien, Bråtaveien, del Geithusveien og del Ringeriksveien. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,4 mill til reasfaltering av disse veiene. Geithus bru. Trafikkbelastningen på Geithus bru er svært stor. Brua er bygd i 1909 og dagens trafikk med bl.a. ca 50 busspasseringer hver dag i tillegg til andre tunge kjøretøy tar på bruas konstruksjon. Det ble derfor nødvendig å foreta en betydelig utbedring og forsterkning av 5

6 brua for å reparere for skader som var oppstått og for å tåle dagens trafikk. Lagrene i akse 1 (Stalsbergsiden) er byttet og brufugene på begge sider er skiftet. I tillegg har en utbedret nedstrøms lager i akse 2 (Geithussiden). I vinter ble det påvist stor slitasje i bolter og sammenføyninger i oppstrøms lager i akse 2. Utbedring av dette i tillegg til gjenstående forsterkningsarbeider beløper seg til kr ,-. Rådmannen foreslår å sette av kr ,- til disse arbeidene. Gangveianlegg Utbedring og dekkefornyelse diverse gangveier. Del av gangveien mellom Sysle torg og boligfeltet ble utbedret i Det gjenstår å asfaltere veien. I tillegg ønsker vi å utbedre og asfaltere gangveien mellom Industriveien og Kalakerveien og i Katfoss. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Bygging av fortau langs Geithusveien, etappe 2 Byggingen av fortauet fra Kjølstad og fram til Bråtabakken pågår. På grunn av mye uforutsett vil kostnadene øke. Kostnadene for gjenstående arbeider antas å ligge på kr. 7,7 mill. Rådmannen foreslår at det settes av kr 7,7 mill. til prosjektet. Prosjektering av gangvei langs Badeveien. I henhold til kommunestyrevedtak settes det av kr ,- til prosjektering av ny gangvei langs Badeveien. Bygging av gangvei langs Badeveien. I henhold til kommunestyrevedtak settes det av kr 3 mill. til bygging av ny gangvei langs Badeveien. Prosjektering av gangvei Haugerudsletta. I henhold til kommunestyrevedtak settes det av kr ,- til prosjektering av ny gangvei over Haugerudsletta langs Krøderveien. Sentrumsutvikling Vikersund sentrum nord Planprogrammet for Vikersund sentrum nord er vedtatt og nødvendige fagrapporter innhentet. Nå er det nødvendig å innhente råd for den videre håndteringen av saken, ikke minst i forbindelse med utviklingen av ROM eindoms arealer (den gamle nettbusstomta). Selve reguleringsarbeidet vil forgå i egen regi. Kostnader i forbindelse med trafikkanalyse og støyberegninger vil også bli belastet i år. Rådmannen foreslår å sette av kr Strandgata Opprusting av Strandgata ble fullført i Det gjenstår å gjennomføre ti eiendomsoverdragelser til Statens vegvesen som skal være eier av fortauene og ti tinglysinger av adkomstrett over naboeiendommer. Vi foreslår i tillegg at det gamle vegrekkverket ut mot Simoa ved parkeringsplassen vis a vis tidligere Nygård sport skiftes ut og at plassen asfalteres samtidig med gata. Rådmannen foreslår å sette av kr

7 Åmot sentrum Øst Statens vegvesen har gjennomført en flott opprusting av lysarmaturene gjennom Åmot sentrum. Nå står strekningen fra Skyss-stasjonen til Åmot kirke igjen. Både fylkesveien, gangveien, og fotgjengerovergangene bør belyses bedre. Rådmannen foreslår å sette av kr Veilys I 2013 ble det satt opp gatebelysning i Nyhusveien og Bråtaveien. Røsteveien. I henhold til kommunestyrevedtak og kostnadsoverslag settes det av kr ,- til gatelys i Røsteveien. Gressbaneveien og Skinnerudveien. I henhold til kommunestyrevedtak og kostnadsoverslag settes det av kr ,- til gatelys i Gressbaneveien og Skinnerudveien. Administrasjonens forslag forøvrig er: Nyhusveien. Utbedring og fortetting fra Snarumssiden. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Kvartsveien. Fornyelse av gammelt gatelys på grunn av flomskader etter Frida. Rådmannen foreslår avsatt kr ,-. Enkeltpunkter. Rådmannen foreslår avsatt kr ,- til enkeltpunkt. Veilys prosjekter som ikke er prioritert: Det er kommet inn langt flere søknader om gatebelysning enn det vi har midler til. Ved prioritering av prosjekter vil prosjekter som bidrar til å øke trafikksikkerheten prioriteres. Det vurderes også om tiltaket gjelder: Kommunal vei Skolevei Gangvei Bussholdeplass Adkomst til fritidsaktivitet for barn Her kommer en oversikt over prosjekter som administrasjonen ikke har prioritert. Disse er i uprioritert rekkefølge: Lofthusveien Bodil Alfsen og Karsten Saastad har søkt om oppsetting av gatebelysning for 3 stolper langs Lofthusveien gjennom deres gårdstun. 7

8 Krysset Svendsbyveien/Korsbøenveien Søknad fra Arild Fossum om oppsetting av veibelysning i krysset Svendsbyveien/Korsbøenveien. Ny avkjøring fra Jarenveien ved Gnr. 99, bnr.1 Søknad fra Johnny Jahren om oppsetting av veilys i krysset Jahrenveien/ ny adkomstvei opparbeidet av Jernbaneverket på østsiden av jernbanen. Fvlkesvei 280 Snarum sentrum Johannes Kopland på vegne av flere søker om flere gatelys gjennom Snarum sentrum. Ønsker veibelysning på en strekning av 400 m sørover mot Vikersund og 600 m mot Krøderen. Flattum RV 35 Søknad om punktbelysning ved busslomme fra Unni Indsetviken. Søknaden er oversendt Statens Vegvesen. Sti Engerhagen Jellumhagen: Søknad fra Østre Åmot Vel om et lyspunkt på sti mellom Engerhagen og Jellumhagen boligfelt. Måltrostveien: Det er meldt inn ønske om gatelys i Måltrostveien. Eikerveien fra Teletomta til Krøderen Elektro. Søknad fra Østre Åmot Vel om oppgradering av gatelyset fra Teletomta til Krøderen Elektro. Eksisterende gatelys er gammelt og står på motsatt side for gangveien. Kostnaden beløper seg til ca kr ,-. Stikkveien. Søknad om oppsetting av ett lyspunkt. 8

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:??

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:?? MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970 12 459. SAKSKART Side Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0 Tiltaksspesifikasjon 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014 (i tusen kroner) 250 0 0 0 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214005 Modell A - skoleutredning, 2014 (i tusen kroner) 8 000 10

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

KRØDSHERAD KOMMUNE. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 10.00 OBS! Tidspunktet Gruppemøter kl: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer