Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Stathelle servicesenter Falkåsveien 8 Stathelle 6. mars 2013 kl. 18:30 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 14

2 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold til lovenes paragraf 2-3-2: Kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene Gruppens representanter er: o Gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rover i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i sammenslutningen. Valgkomité og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 2 av 14

3 Sak 1 Konstituering av årsmøtet Opprop, ordstyrer(e) m.m Opprop (se vedlegg 1) Valg av ordstyrer Valg av stemmekorps Valg av referent Valg av to personer til å undertegne protokollen Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakliste Godkjenning av forretningsorden... 5 Sak 2 Saker: Årsmelding Kretsstyrets årsberetning Årsmelding Stornes Årsmelding Mimes Brønn (se vedlegg 2) Regnskap og revisjonsberetning Innkomne forslag Stillingsstørrelse for kretssekretæren Tilbakeføring av Stornes Leirsted(se vedlegg nr 5.1 og 5.2) Reisestøtte til speidere og rovere Deltakeravgift på ledertreningskurs Arbeidsplan for Budsjett Sak 3 Valg (Se vedlegg nr 6) Kretsleder, visekretsleder, medlemmer og varamedlemmer til kretsstyret: Valgkomité og revisor Sak 4 Åpen post: Det vil under bevertning holdes et lite innlegg ang Stavanger mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 3 av 14

4 Sak 1 Konstituering av årsmøtet Opprop, ordstyrer(e) m.m Opprop (se vedlegg 1) I henhold til revisorgodkjente antall betalende medlemmer fra NSF per Gruppenavn Antall Repr Grenland krets Langesund sjøspeidergruppe 55 7 Kragerø speidergruppe Brevik speidergruppe Skien speidergruppe Herre speidergruppe Skien speidergruppe Gulseth speidergruppe Solum speidergruppe Stathelle speidergruppe Gjerpen speidergruppe 16 3 Vold og Kilebygda speidergr Borgestad speidergruppe Skotfoss speidergruppe Helle speidergruppe Herøya speidergruppe Heistad speidergruppe Sannidal speidergruppe Bamble speidergruppe Solum TLB speidergruppe Skien Baptistspeidergruppe 5 2 Skien FA speidergruppe 36 5 Porsgrunn FA speidergruppe Porsgrunn FSK speidergruppe Skien MS speidergruppe 27 4 Siljan MSK speidergruppe Skien MSK speidergruppe 2 2 Gjerpen MSK speidergruppe St Georgs Gildene SUM 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 4 av 14

5 1.1.2 Valg av ordstyrer Valg av stemmekorps Valg av referent Valg av to personer til å undertegne protokollen 1.2 Godkjenning av innkalling 1.3 Godkjenning av sakliste 1.4 Godkjenning av forretningsorden i) Et lovlig innkalt møte i Kretstinget er beslutningsdyktig med det antall ii) iii) iv) godkjente representanter som har møtt. Protokoll føres av valgte referent. Den undertegnes av møteleder, to valgte representanter og møtereferent. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Møteleder har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. Alle forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens navn. Forslag innlevert til en innflytelsespunktansvarlig under påvirkningstorget likestilles med innlevering til møteleder. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker, kan ikke fremmes. v) Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes: Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles ikke med.) Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det. Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å motta valg. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke med. vi) I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de forskjellige saker. 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 5 av 14

6 vii) Utskrift av protokollen på papir eller elektronisk sendes umiddelbart etter kretstingets møte til dem som deltok i møtet, med en ukes frist for eventuelle innsigelser. viii) Kretstingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. ix) Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i kretstinget, og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i kretstinget. x) Under «Åpent Forum» kan det fremmes henstillinger fra Kretstinget til kretsstyret. Det voteres over alle slike henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall oversendes kretsstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og i mot føres i protokollen. Sak 2 Saker: 2.1 Årsmelding Kretsstyrets årsberetning Kretsstyrets sammensetning fra 7.mars 2012 Kretsleder Hanne Birte Hulløen, 3. Skien Visekretsleder Eva Pietschmann, 1. Sannidal Styremedlem Siv-Helene Bjørnstad, 5. Skien MS Styremedlem Ruben Hofsli Eikeland, 1. Sannidal Styremedlem Silje Lunde, 1. Langesund sjøspeidere Varamedlem Mette Aanesen Arctander, 1. Langesund sjøspeidere Styrets årsberetning Kretsstyret har i 2012 avholdt 10 styremøter og behandlet 38 saker. Protokollene fra styremøtene har blitt lagt ut fortløpende på kretsens hjemmeside. Kretssekretær Dagfinn Holstad sa den 31. januar opp stillingen sin med virkning fra 1.mai Regnskapsføreren Odd Emil Carlsen i Regnskapsonsult AS sa også fra seg oppdraget etter årsmøtet i Kretssekretærens oppgaver ble etter årsmøtet i mars fordelt mellom styremedlemmene og nedskalert til et minimum, samtidig som vi arbeidet med å skaffe ny revisor, ny regnskapsfører og ansette ny kretssekretær. På grunn av at regnskapet ikke forelå til det ordinære årsmøtet 7.mars 2012, ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte 4.juni 2012 som behandlet regnskap og budsjett. Autorisert regnskapsfører Gunn Eva Jørgensen (org.nr ) var på plass fra 1.september. I desember ble det klart at Anne-Berit Bjørnstad ønsket å ta jobben som kretssekretær for Grenland krets, og at hun ville starte fra 1. januar Politiet avsluttet i desember 2012 etterforskningen av anmeldelsen om økonomiske mislighold som Grenland krets anmeldte i mai januar avholdt kretsstyret ledersamling i Herøya kirke med speidersjefen Solveig Schytz på besøk. 30 ledere og rovere var til stede og lot seg inspirere. 4. og 5. februar deltok Grenland krets på det felles friluftsarrangementet Kom-deg-ut-dagen på Svanstul i Skien. 3. Skien med 20 speidere inkludert kretsleder bemannet hoteltet som var åpent for folk flest for overnatting med fin frokost søndag morgen. 10 overnattingsgjester 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 6 av 14

7 benyttet seg av tilbudet i 15 kalde grader. Søndagen ble viselig nok benyttet til skitur i stedet for å stå i ro og snakke om speideren. 10. februar ble karneval arrangert for småspeiderne med deltakere fra flere grupper. Prosjektansvarlig var Kristina Evertz fra 1.Solum. 7. mars ble årsmøtet avholdt i Stridsklev kirke med Porsgrunnsspeiderne som teknisk arrangør og 45 valgte delegater til stede; 40 over 25 år og 5 under 25 år. Generalsekretær Jens Morsø fra forbundskontoret holdt innledning om NSFs inspiratorprogram mars ble det avholdt peff-kurs i Luksefjell med Siv-Helene Bjørnstad fra kretsstyret som prosjektleder. Anne-Berit Bjørnstad (5. Skien MS), Natalia Skogen (1. Helle), Inger Olsen og Kristoffer Nilsson (3. Skien)var med i staben. 25 speidere deltok mars var det Toppledermøte (tidligere kretsleder/ korpssjefsamling - KL/KS) i Bodø. Kretsleder, visekretsleder og styremedlem Siv deltok på speiderfaglig påfyll, diskusjoner om speiding framover og på 1. Bodøs 100-årsjubileumsmiddag april ble Kretsbannerkonkurransen arrangert, med Skiensspeiderne som arrangører i Solumskogen. 26 patruljer og rundt 170 speidere deltok i konkurransen om å kvalifisere seg til NM i speiding. Oter fra 1. Sannidal vant, nr. 2 ble Hauk fra 1. Solum, nr. 3 ble Måke fra 1. Langesund sjø og på fjerdeplass kom Tiur fra 1. Heistad. Et veldig bra team å sende til NM! Avslutningen på søndag var felles mellom kretsbannerkonkurransen og småspeidersamlingen. 15. april ble Kampen om Shere Khans skinn for småspeiderflokkene arrangert av Skiensspeiderne, ved Skienshallen, samme sted som kretsbannerkonkurransen. 90 småspeidere deltok fra 12 flokker, og hvem var det som fikk med seg skinnet hjem. 18. april inviterte kretsstyret til gruppeledersamling på Århus gård, med besøk av generalsekretær Jens Morsø, for å diskutere rekruttering. Eva fra kretsstyret hadde tilberedet veldig god mat som ga en fin ramme for gode diskusjoner blant de 25 lederne som var til stede april ble jubileumstrøkk-tur (nr.10 på 5 år!) arrangert, også denne gang med Knut Hansen fra 1. Solum som arrangementets primus motor til gruvene i Modum. 60 speidere i alderen og en stab på 10 deltok. 4. juni ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i kantina til Herøya industripark. 22 delegater (20 over 25 år og 2 under 25 år) gjennomgikk regnskapet for 2011 og vedtok budsjett for juni: Sommerslutt for rovere og ledere ved Gorningen i Siljan. 16 deltakere juni deltok de 4 beste patruljene fra kretsbannerkonkurransen på NM i speiding på Jevnaker. 22. august ble det avholdt befaring til Stornes i Nelaug for å vurdere videre bruk av leirstedet. Til stede var Dagfinn Holstad, Knut Hansen (1. Solum), Trond Johannessen (1. Borgestad) og kretsleder august deltok 13 ledere og rovere fra Grenland på nasjonalt Lederløft i Stavanger august dro 12 speidere fra Grenland til På egne bein - Peffkurs II i Stavanger og prøvde blant annet ut haikeruten og prøvesmake mat til landsleiren august: Lederstart med 25 deltakere 8. september deltok kretsleder på 1. Langesund sjøspeideres 90-årsjubileumsfeiring. En hyggelig dag med både gamle og nye speidere, mimring, sporløype og kaker! 18. september ble Bønder for en dag i gjennomført i Gjerpensdalen med rundt 42 småspeidere fra 5 forskjellige flokker. 22. september deltok kretsleder på 1. Heistads 75-årsfeiring ved speiderhuset i Lundedalen. Stor stas og fin feiring! september ble det arrangert Trøkk-tur for rovere til Heistadmoen med 30 rovere som deltok aktivt sammen med Heimevernet. 27.september: Sikkerhet på tur med 25 deltakere 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 7 av 14

8 September: Peff2. Avholdt i Metodistkirken i Skien, med overnattingstur til Sørtjenn. Det deltok 16 speidere på dette kurset, de resterende hadde vært på PEFF2 i Stavanger. Kurset ble gjennomført av ledere fra 5. Skien MS oktober ble Speiderforum og Roverforum gjennomført på Elverum. Fra Grenland deltok Karen Mostad Coward (1. Sannidal) og Christina Larsen (1. Heistad) på Speiderforum og Kristoffer Nilsson (3. Skien) og Lars Rugtvedt (Porsgrunn FA) på Roverforum. Flotte representanter for Grenland. 16. oktober ble kretstinget gjennomført på Åfoss i Skien, med diskusjon om blant annet framtida for Stornes, speidertingsaker og erfaringer fra speidergruppene etter høstens oppstart. 1. Skotfoss 90-årsjubileum ble markert med en gave fra kretsen. 24 delegater var til stede, hvorav 5 var 25 år eller yngre november ble Speidertinget avholdt i Geiranger. 4 delegater fra kretsen deltok (Birte, Eva, Siv og vararep Mette Aanesen Arctander fra 1. Langesund sjø). Grenland var i tillegg representert med Christina Larsen fra 1. Heistad som valgt delegat fra Speiderforum, Jan Gerhard Abrahamsen som korpsleder for Frelsesarmeens speidere, og Lars Øyvind Lode som delegat fra Misjonsforbundets speiderkorps. 10. desember fant 13 ledere fram til julemøtet for gruppeledere og alle kretsens tillitsvalgt i Herøya kirke Årsmelding Stornes 2012 Ved utgangen av 2011 hadde vi ubrukte midler fra forsikringsoppgjør med mer som utgjorde kr Med tillegg av oppsamlet overskudd fra tidligere år på kr. 4525, stod driften av Stornes for et overskudd på kr ved inngangen til Stornes har i 2012 hatt utleie til bare en gruppe og dette ble ikke fakturert i 2012, men vil bli fakturert i Inntektene på avdeling 80 Stornes er derfor 0. Det har vært utlegg på til sammen 19640,50 (forsikring av hus og båt med mer). Totalt overskudd av driften fra overtakelse i 2006 til er kr , Årsmelding Mimes Brønn (se vedlegg 2) 2.2 Regnskap og revisjonsberetning Regnskapet og Balansen ligger som vedlegg.(se vedlegg 3 og 4) Revisjonsberetning utdeles på årsmøtet. Kretsstyrets innstilling: Regnskapet og revisjonsberetningen for 2012 godkjennes. 2.3 Innkomne forslag Stillingsstørrelse for kretssekretæren Kretsstyret la på kretstinget i oktober 2011 fram evaluering av ordningen med økt stillingsprosent til kretssekretær. Styrets vurdering var at Grenland krets har behov for å ha til rådighet en administrativ ressurs på minst 40 % som kan brukes som tilrettelegger for å gjennomføre aktiviteter i kretsen. Kretsstyret så at det å ha til 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 8 av 14

9 rådighet en fast sekretærressurs letter arbeidet for de som tar på seg prosjektlederoppgaver og gjør en ekstra stabsinnsats for kretsen. En 20 % stilling gir knapt tid til de nødvendigste arbeidsoppgavene i kretsen. For at vi skal kunne gi mer støtte til den frivillige innsatsen som gjøres i speidergruppene, ser vi nødvendigheten av å ha en større stillingsressurs til rådighet. Tilbakemeldingene i diskusjonen på kretstinget varierte fra de som var bekymret for pengebruken til dem som viste til de fortsatte mulighetene for å kunne finansiere stillingsøkningen gjennom prosjekter, og dem som ga uttrykk for at kretssekretæren er en uvurderlig støtte til praktisk hjelp for speidergruppene Årsmøte 2012 vedtok en økning av kretskontingenten til 50 % av forbundskontingenten fra og med 2013 og mener at dette vil kunne gi den nødvendig økonomiske tryggheten for kretsen, i tillegg til at mulighetene for prosjektstøtte undersøkes videre. Kretsstyrets forslag til vedtak: Grenland krets skal ha kretssekretær fast ansatt i inntil 40 % stillingsstørrelse fra og med Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas Tilbakeføring av Stornes Leirsted(se vedlegg nr 5.1 og 5.2) Grenland Krets tok i 2006 over driften for Stornes. Siden den gang har både bruk og vedlikehold vært varierende. Da kretsen i det siste året ikke har fått noen til å ta på seg ansvaret for videre drift og vedlikehold av leirstedet, ser kretsstyret seg tvunget til vurdere å tilbakeføre Stornes til forbundet for salg. En samling av speidertingssaker og alle årsrapportene ligger som vedlegg. Kretsstyret vil gjerne ta denne diskusjonen på årsmøtet Kretsstyrets forslag til vedtak: Kontrakten med forbundet om leieforholdet avvikles fra og med Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas Reisestøtte til speidere og rovere. I løpet av året mottar kretsstyret søknader om reisestøtte til forskjellige arrangementer for speidere og rovere både nasjonalt og internasjonalt, blant annet Jamboree deltakelse. Kretsstyret mener at det er bra at speidere og rovere i kretsen vil delta på arrangementer utenfor kretsen. Kretsen vil derfor sette av en sum hvert år som skal brukes på reisestøtte til speidere og rovere som trenger det. Støtte til NM og Rover 5kamp vil gå utenom dette. Kretsstyrets forlag til vedtak: Det settes hvert år av ,- øremerket reisestøtte til speidere og rovere. Ubrukte penger overføres ikke til neste år, men summen økes igjen til ,- ved Dersom en får innvilget pengestøtte, men ikke drar likevel, skal summen i sin helhet betales tilbake til kretsen. 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 9 av 14

10 Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas Deltakeravgift på ledertreningskurs. Kretsen har de siste årene ikke tatt deltakeravgift for ledere og rovere som ville ta lederkurs i regi av Grenland Krets ved Mimes. I 2012 gikk ledertreningen med et underskudd på ,70,-, dette er en stor del av det totale underskuddet for Grenland Krets i Kretsstyret ser behov for at noe av disse utgiftene i fremtiden dekkes av deltakeravgift. Ref. årsmøtevedtak fra 2011, om at det skal prioriteres inntektsgivende aktiviteter. -- Vedtaksforslag fra Jan Terje Olsen, 3. Skien; Kretstinget tar styrets budsjettforslag til etterretning. Styret bes å iverksette tiltak som skal ha som mål i å gå i driftsmessig balanse i Inntektsbringende aktiviteter skal prioriteres. Jan Terje Olsens forslag fikk 35 stemmer -- Kretsstyrets forslag til vedtak: Kurs og arrangementer i regi av Mimes skal ha deltakelse avgift for og dekke inn litt av utgiftene. Kretsstyret innstiller: Forslaget vedtas. 2.4 Arbeidsplan for 2013 Som innledning til behandlingen av arbeidsplanen for 2013, gir vi her en evaluering av resultatet av de vedtatte mål og tiltak som årsmøtet vedtok for Grenland i Målene er hentet fra speiderforbundets strategi fram mot 2016: Vedtatt mål og tiltak 2012: Resultat 2012: Lederkvalitet: Lederkvalitet: L-7-2 L-7-2 Region 6 tilbyr lederkurs for rovere som et Det lot seg ikke gjøre å arrangere lederkurs ettårig opplegg etter mønster fra Hordaland for rovere etter mønster fra Hordaland, men krins. det har vært stor deltakelse av rovere på de Region 6 tilbyr kurs til grupper som har egne ordinære lederkursene. behov. L-8-2 L rovere/ledere fra Grenland fra 7 50 % av gruppene i Grenland sender forskjellige speidergrupper er langt under deltakere til Lederløft i Stavanger målet om deltakelse fra 50 % av de 25 aktive august speidergruppene i kretsen. L-9-1 L-9-1 Grenland krets skal sende minst en leder til Kristina Evertz fra 1- Solum speidergruppe ledertrenerkurs i 2012 har deltatt på ledertrenerkurs i Bra! 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 10 av 14

11 Vekst: V-1-1 Grenland krets utarbeider en strategisk rekrutteringsplan på kommunenivå. V-1-5 Grenland krets skal i 2012 gjennomføre en sommerleir for ikke-speidere på Stornes. V-5-2 Grenland krets tar i bruk nytt peffkursprogram for peffkurset i V-6-2 Rovere tilbys sommerjobb på speiderleir for ikke-speidere på Stornes i august Samfunnsansvar: S-1-2 Grenland krets fortsetter samarbeidet med turistforeningen og friluftsorganisasjonene om Kom-deg-ut-dagene i september og februar for å bidra til at flere i befolkningen kommer seg ut. S-7-2 Grenland krets skal i 2012 gjennomføre en sommerleir for ikke-speidere på Stornes. Vekst: V-1-1 Kretsstyret inviterte til gruppeledersamling i april 2012 og oppfordret gruppene til å gå sammen i kommunen om en rekrutteringsstrategi som kunne ta form av en plan til kretstinget høsten Det ble ingen plan. V-1-5 Ingen kretssekretær betyr ingen til å holde i trådene, og ingen leir for ikke-speidere. V-5-2 Grenland krets tok i bruk nytt peffkursprogram for peffkurset i mars V-6-2 Ingen leir ingen sommerjobb for rovere. Samfunnsansvar: S-1-2 På Kom-deg-ut-dagen i februar hadde Grenland krets hotelt på Svanstul med 3. Skien som arrangementsansvarlig. På arrangementet på Svanstul den 2. september var det ingen speidergrupper som tok stafettpinnen. S-7-2 Det ble ingen sommerleir for ikke-speidere på Stornes i Mål og tiltak for 2013: Kretsstyret ønsker at vi i Grenland kan arbeide mer målrettet med å profilere speiderarbeidet sammen i Vi foreslår derfor at vi i 2013 fortsetter arbeidet med å gi gode aktivitetstilbud til speiderne, og at vi gjennom disse spesielt peker på den store sammenhengen vi står i som speidere i Norge og internasjonalt, slik denne illustrasjonen fra speiderforbundet viser: 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 11 av 14

12 Mål fra strategisk plan for NSF: Tiltak i Grenland i 2013: Lederkvalitet: L-7-2 Ledertreningen er fleksibel og lett tilgjengelig for ledere i hele landet. L % av gruppene sender en eller flere av sine ledere til Lederløft. L-9-1 Hver krets/korps sender minst en ny leder til ledertrenerkurs hvert år. Lederkvalitet: L-7-2 Region 6 tilbyr lederkurs for ledere i kretsen. L % av gruppene i Grenland sender deltakere til Lederløft 2013 L-9-1 Grenland krets skal sende minst en leder til ledertrenerkurs i 2013 Samfunnsansvar S-1-2 NSF engasjerer seg i saker som omhandler friluftsliv, beredskap, ledelse og miljø. Vekst: V-1-1 Alle grupper/kretser/korps har en strategiplan for rekruttering. V % av kretsene gjennomfører Peff-kurs årlig. Samfunnsansvar: S-1-2 Grenland krets fortsetter samarbeidet med turistforeningen og friluftsorganisasjonene om Kom-deg-ut-dagene i september og februar for å bidra til at flere i befolkningen kommer seg ut. Vekst: V-1-1 Grenland krets utarbeider en strategisk rekrutteringsplan på kommunenivå. V-5-2 Grenland krets fortsetter å bruke det nye peffkursprogram for peffkurset i Kretsstyrets innstilling: Arbeidsplan for 2013 godkjennes. 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 12 av 14

13 2.5 Budsjett 2013 Inntekter: Salgsinntekter avgiftsfri Offentlig tilskudd Andre tilskudd Andre driftsrelaterte inntekter Kursinntekter Kontingent NSF Sum inntekter: Kurs- og arrangementskostnader Lønn, inkl. feriepenger og arb.avgift Leie lokaler Renovasjon Regnskap Kontorrekvisita Data/EDB Møter/kurs Styre- og årsmøte Telefon Porto Forsikring Bilgodtgjøring oppgavepliktig Reisekostnader ikke oppgavepliktig Gaver Annen renteinntekt Annen rentekostnad Sum kostnader Budsjettert resultat mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 13 av 14

14 Sak 3 Valg (Se vedlegg nr 6) 3.1 Kretsleder, visekretsleder, medlemmer og varamedlemmer til kretsstyret: Kretsleder Visekretsleder Eva Pietschmann, 1. Sannidal ikke på valg Styremedlem Styremedlem Styremedlem Siv-Helene Bjørnstad, 5. Skien MS ikke på valg Varamedlem - på valg for 1 år Varamedlem - på valg for 1 år 3.2 Valgkomité og revisor Valgkomité: - Hanne Birte Hulløen, 3. Skien på valg for 1 år Revisor for 1 år: - Grethe Steinbakken Vidme Valgsstyrets innstilling: Valgkomiteen oppfordrer gruppene på kommunenivå om og finne en representant fra sin kommune, slik at alle kommuner er representert i kretsstyret. Sak 4 Åpen post: Med speiderhilsen Kretsstyret i Grenland krets av NSF Kretsleder Hanne Birte Hulløen 3.Skien Styremedlem Siv-Helene Bjørnstad, 5.Skien MS Styremedlem Silje Lunde 1.Langesund Sjøspeidergruppe Visekretsleder Eva Pietschmann 1.Sannidal Styremedlem Ruben Hofsli Eikeland, 1. Sannidal 6. mars 2013 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 14 av 14

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speiderhuset i Studsdalen Kragerø 5. mars 2014 kl. 18:30 5. mars 2014 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 13 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Bamble Stathelle Servicesenter 6. mars 2013 kl. 18:30 6.mars 2013 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 10 Årsmøte 2013 ble avholdt på

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund 1.Solum speiderhus. Ved Fritidsparken, Skien

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund 1.Solum speiderhus. Ved Fritidsparken, Skien Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund 1.Solum speiderhus. Ved Fritidsparken, Skien 1. Mars 2017 kl. 18:30 1.mars 2017 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 12 Medlemmer av

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Stridsklev kirke 7. mars 2012 kl. 18:30 7.mars 2012 REFERAT ÅRSMØTE side 1 av 8 Årsmøtet ble holdt i Stridsklev

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Herresenteret. Hellestvedtveien 55. 2. Mars 2016 kl. 18:30 2.mars 2016 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 15 Medlemmer av KRETSTINGET

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 16.10.2016 kl. 13.00 17.00 Brettingen kystfort Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke

Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke Innkalling til årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 3. mars 2010 kl. 18:30 3. mars 2010 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 12 Medlemmer av

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 15.-16.10.2005 på Oppdal Trondheim 02.10.05 Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Utskrift av protokoll fra kretsting for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. Delegatene ble først ledet inn i en rundløype

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets

Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets Kretsting og ledersamling i Sør-Trøndelag krets 20.-22.10.2006 på Melhus Trondheim 27.09.06 Denne innkalingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20

Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Årsmøte i gruppeting 2017 Slottet, 22. februar kl 18-20 Saksliste 1) Konstituering A) Godkjenning av forretningsorden B) Godkjenning av innkalling C) Valg av ordstyrer D) Valg av referent E) Valg av 2

Detaljer

Endelig kretstingsinnkalling 2014

Endelig kretstingsinnkalling 2014 Endelig kretstingsinnkalling 2014 Sak 1/2014 - Konstituering 1/1 - Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2014 1/2 - Valg av møteleder 1/3 - Godkjenning av forretningsorden (Se forslag til endring

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat gruppeting 7. januar 2016

Referat gruppeting 7. januar 2016 Referat gruppeting 7. januar 2016 I henhold til Norges speiderforbunds lover 2 2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å vedta hvor stor medlemskontingenten

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D.

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D. Sak nr: 63/6/15/V Dok. nr: 25/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-9. MAI 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksdokumenter Pr 22/1-16 Kretsting Hedmark krets av Norges speiderforbund Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksliste kretsting 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e),

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 19.10.2014 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Møte 3_2013

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Møte 3_2013 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Møte 3_2013 Dato: 12.okt 2013 Sted: Fritidsmessa Jørstadmoen Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer: Arnfinn Roel Referent: Kjell

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, fredag

Detaljer

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2012 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i gruppene og mange

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 8. februar 2014 Brumunddal speiderhus

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 8. februar 2014 Brumunddal speiderhus Saksdokumenter Kretsting Hedmark krets av Norges speiderforbund Lørdag 8. februar 2014 Brumunddal speiderhus Saksliste kretsting 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012)

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Sogn og Fjordane krets

Sogn og Fjordane krets Sogn og Fjordane krets Oppgaver og organisering Innhold Forord...3 Ombud, komitéer og styrer...4 Kretsstyret...4 Speiderombud...4 Roverombud...4 Lederombud...4 Kretsleirkomité...5 Valgkomité...5 Kretsstyret...6

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 5.1 FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLENE 5.1.1. GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET Endring av 1-1 til 1-7 foreslått av Speiderstyret.

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF)

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) (Sist endret på Speidertinget 2016) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Årsberetning 2016 for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Årsberetning 2016 for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Årsberetning 2016 for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU

Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Norges speiderforbund Dok. nr. 135/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22 23. SEPTEMBER 2006 Møtet ble holdt på Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell, Oslo Følgende deltok

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012 Sak nr: 01/13 Dok. nr: 54/12 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 23.-25. NOVEMBER 2012 Tilstede: Speidersjef Visespeidersjef Styremedlem Styremedlem IC WOSM IC WAGGGS Forfall: Styremedlem

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting onsdag 2. mars klokken 1800. Sted: Kroer Samfunnshus, Ås Sak 1/2016 Konstituering 1/1 Godkjenning av innkalling og saksliste årsmøtet 2016 1/2 Valg av møteleder

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Protokoll fra Speiderforum 2008

Protokoll fra Speiderforum 2008 Protokoll fra Speiderforum 2008 Sak 1 Konstituering a) Valg av ordstyrer Prosjektgruppen foreslo Erlend Koppergård (prosjektgruppen) Vedtak: Erlend Koppergård (prosjektgruppen) ble valgt ved akklamasjon.

Detaljer