Helhetligattraksjonsstrategifor vikingtidsformidlingi Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetligattraksjonsstrategifor vikingtidsformidlingi Vestfold2015-2018"

Transkript

1 Helhetligattraksjonsstrategifor vikingtidsformidlingi Vestfold

2 Strategisk del Frampek Historikk Visjon Mål Strategier Målgruppe - «Nærturismen» - de kortreiste Helhet og teknologi Partnerskap, nettverk og kompetanse Produkt foredling kvalitet pakker Økonomi Investeringer Drift Markedsføring og målgrupper Handlingsdel Tiltak

3 Strategisk del Vestfold har frembrakt verdens rikeste funn fra vikingtid. Denne planen vil øke bruken av vikingtidsarven og forsterke satsing på kunnskap og formidling i et besøksperspektiv. Frampek Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold fra 2007 inneholdt mange gode forslag og tiltak. De største satsingene var å bygge Saga Oseberg, Gildehallen på Borre samt å gjennomføre Gokstad revitalisert. Parallelt har Skipshaugene på Borre, Oseberg og Gokstad blitt nominert til å bli skrevet inn på Unescos verdensarvliste. Verdensarvstatus tildeles minner som skal ivaretas for menneskeheten. Dette setter Vestfold på det internasjonale kartet. Den regionale vikingtidssatsingen følges opp ved rullering av planen fra Aktørene som arbeider med vikingtid i Vestfold deltar i rulleringen gjennom dialogmøte, innspill og høringer. Utvikling og aktiv formidling av Vestfold vikingarv skal prege steder, bygg og opplevelser. Å nå ut til flere mennesker er et mål i seg selv, men i tillegg legger planen opp til økt kommersialisering av vikingtidsarven ved at private og offentlige aktører legger til rette for kvalitetsopplevelser. Vestfold er et lite fylke og det er behov for å se steder og opplevelser i sammenheng.

4 Historikk Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold ble vedtatt i fylkestinget i 2007 (FT 20/07). Utgangspunktet for attraksjonsstrategien var å samle ulike miljøer omkring et felles tema; vikingtid. Satsing på vikingtid i Vestfold har gitt positive resultater og bidratt til å posisjonere regionen som det ledende vikingfylket. Langsiktighet og kvalitet har ligget til grunn for det planmessige arbeidet og dette videreføres. Det er utviklet miljøer rundt prosjekter og lag hvor frivilligheten oppnår folkelig forankring og økt profesjonalisering. Målet med rulleringen er å forankre arbeidet i nettverket av aktører som deltar i Vestfolds satsing på vikingtid. Dette er en plan vestfoldsamfunnet står sammen om. Det er fortsatt behov for å koordinere arbeidet slik at prosjektene bidrar til å nå felles mål. Visjon Visjonen staker ut kursen Vestfold velger å gå og hva vi velger å strekke oss etter. Etablere Vestfold som vikingfylket i Europa Vestfold the Viking Capital of Europe I tillegg til visjonen har planen et slagord som vil gå igjen i årene som kommer. Vikingfylket Vestfold Visit Viking Vestfold Mål På kort sikt markedsføre Vestfolds vikingtid til de som befinner seg i Vestfold. På lenger sikt tiltrekke seg et internasjonalt marked. Øke den kommersielle bruken av vikingtid i Vestfold. Øke grunnlag for gjenbesøk. Øke kjennskapen til vikingfylket Vestfold. Koordinere vikingtidssatsingen med profilering av besøksnæringen i Vestfold. Legge til rette for levende formidling på besøks steder i tillegg til re-enactment. Utvikle kunnskap og styrke kvaliteten på guider og håndverkere. Initiere og bidra til forskning på Vestfolds vikingtid. Bygge historiske konstruksjoner hvor prosessene utgjør en vesentlig del av attraksjonen. Bygge nettverk og initiere internasjonalt samarbeid om vikingattraksjoner.

5 Strategier Målgruppe - «Nærturismen» - de kortreiste Markedsføre Vestfolds vikingtid til de som befinner seg i Vestfold og øke bruk og kjennskap til attraksjonene. Helhet og teknologi «Vikingveien» representerer en helhet som må markedsføres gjennom skilting, skjøtsel og digital formidling (app). Vikingveien skal oppleves som en helstøpt fortelling. Partnerskap, nettverk og kompetanse Bygge ut internasjonalt nettverk knyttet til profesjonell vikingtidsformidling. Frivilligheten er profesjonalisert og er en strategisk bærebjelke som forutsetter kontinuitet og drift. Produkt foredling kvalitet pakker Formidling av prosesser knyttet til håndverk er en viktig attraksjon. Formidlingen må være av høy kvalitet og leveransene må være forutsigbare. Publikum må få mer enn de forventer. Forutsetning er at produktene må være kvalitativt gode og riktig priset. Dette må ivaretas i nært samarbeid med besøksnæringen blant annet gjennom et bedriftsnettverk. Partnerskap og nettverk Aktørene som arbeider med vikingtid i Vestfold er mange og temaet favner bredt og engasjerer. Frivillig innsats, offentlige institusjoner, privat næringsvirksomhet og folkevalgte organer står bak denne strategiplanen. Fylkeskommunens rolle er å koordinere nettverksarbeidet. Partene i nettverket utløser aktivitet som skaper opplevelser for definerte målgrupper. Aktiviteten er et grunnlag for næringslivet som betjener ferie- og reiseliv til å markedsføre og legge til rette for besøk. Det vil åpne for næringsliv som ønsker å bidra til å utvikle slike aktiviteter. Reiselivsstrategien i Vestfold ble vedtatt i 2014 (FU 92/14), og denne planen peker på behov for å bygge ulike bedriftsnettverk, herunder også et nettverk for bruk av vikingtidsarven (Utredning for samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold, kap , side 33). Det er et mål å lage et bedriftsnettverk for vikingtidsrelatert næring.

6 På lenger sikt legger Foreliggende planen opp til å tiltrekke seg internasjonalt besøk, og for å heve formidlingskvaliteten vil det være nødvendig å stimulere arbeidet med å utvikle internasjonale nettverk og samarbeide om god attraksjonsutvikling. Det er naturlig å se nettverksarbeid i sammenheng med den transnasjonale Unesco søknaden og museenes formidlingsplaner. Økonomi Investeringer Det er i Vestfold investert mellom 40 og 50 millioner kroner i vikingtidsrelaterte prosjekter de siste syv årene. Saga Oseberg, Gildehallen på Borre, Gokstad revitalisert og nominasjon av Skipshaugene i Vestfold til Unescos verdensarvliste er eksempler på store prosjekter. Det vil fortsatt være behov for investeringer for å utvikle Vikingfylket Vestfold og befeste og styrke den nasjonale posisjonen som er opparbeidet. Behovet for større pågående prosjekter vil være ett suksesskriterium for satsingen. For å sikre at satsingen skal følge opp visjonen vil behovet for investeringsmidler øke utover i planperioden. Det er naturlig å prioritere viktig knutepunktene langs vikingveien ved nye investeringer. Drift Om Vestfoldsamfunnet skal lykkes med å bygge opp Vikingfylket Vestfold må arbeidet preges av kontinuitet. Kontinuitet i årlige arrangementer og drift av steder er avgjørende om arbeidet skal unngå skippertak-taktikk. Like avgjørende er det at arbeidet blir preget av kvalitet og faglig forsvarlige tolkninger. Kvalitetsbegrepet som er benyttet i denne strategien baserer seg på høy grad av autentisitet knyttet til bruk av materialer og kunnskap som grunnlag for opplevelser. Det som er ekte bør søkes fremfor billige enkle løsninger. Planen forutsetter kunnskapsdrevet arbeid med høy kvalitet. Lite tyder på at det vil være lønnsomt å forlate strenge kvalitetskrav. En forutsetning for og lykkes er å sørge for jevn tilførsel av driftsmidler, slik at fremdrift og utvikling ikke er preget av lange søknadsprosesser med uvisst utfall. Planen må følges opp med økte rammer for å nå målene. På flere felt innenfor vikingtidsatsingen har frivilligheten profesjonalisert seg, slik at de har tilnærmet driftsoppgaver. De offentlige institusjonene ser at virkemidler må håndteres godt om utviklingen skal ivareta miljøene uten å forbruke de viktige personalressursene. Markedsføring og målgrupper Kunnskap om markeder er nødvendig for å vite hvordan Vestfolds vikingtid best kan utnyttes i planperioden. Avgjørende for å bygge kjennskap og et positivt omdømme er det å informere folk gjennom målrettede tiltak. Hva slags markedsgrunnlag har vikingtidsattraksjonene i Vestfold? Hvem vil benytte seg av tilbudene og hvor befinner disse menneskene seg? Det vil være behov for å gjennomføre systematiske undersøkelser for å skaffe til veie relevant kunnskapsgrunnlag. Det er pekt på at reiselivsoperatører og Vestfoldmuseene bør danne et bedriftsnettverk med Vikingtidsarven som tema. Foreløpige undersøkelser viser på at det er relativt få utlendinger som er innom Borre, Oseberg og Gokstad. De utlendingene som er det, oppsøker stedene som følge av kunnskap de har tilegnet seg. Langt de fleste besøkende på disse stedene er mennesker som enten er fra fylket eller som er på besøk i Vestfold.

7 Kjennskap til vikingtidsattraksjonene er ikke utbredt i blant campingturistene som oppholder seg i Vestfold. Ganske mange av dem kunne tenke seg å besøke vikingtidsattraksjoner. Undersøkelsene viser at kjennskapen til hva som tilbys av vikingtids aktiviteter er for dårlig markedsført. På kort sikt bør de som oppholder seg i Vestfold utgjøre den viktigste målgruppen. Parallelt med økt fokus på å gjøre tilbudene bedre kjent bør det fokuseres på å heve kvaliteten på formidlingstilbudene. Reiselivsoperatører må vite med sikkerhet at de opplevelsene som tilbys på visningssteder holder høy standard og innfrir forventingene fra bestiller og fra publikum. På lang sikt vil det være viktig å øke andelen utlendinger som vil oppleve vikingkultur. Borre vikingmarked trekker flere tusen besøkende. Foto Espen Winther Handlingsdel Tiltak Det deles inn i fem tematiske overskrifter på tiltakene 1. Vikingveien : Mølen, Kaupang, Istrehågan, Gokstad, Farmannshaugen, Haugar, Tønsberg, Oseberghaugen, Borreområdet 2. Museum, formidlingssteder med kontinuitet, skjøtsel av steder 3. Nettverk, dele kunnskap, konferanser 4. Forskning 5. Markedsføring, festivaler og marked

8 1. Vikingveien Felles for tiltakene er at de skal stå for kvalitet og ha høy autentisitet samt ha kommersiell appell. En annen forutsetning er at det blir lagt vekt på forskjellig tematikk (by, gård, markedsplass, grav, kongesete) på de ulike stedene. 1.1 Etablere vikingtids havneanlegg ved en vikingdestinasjon 1.2 Lage en vikingby på Kaupang med høy autentisitet med opplevelse for hele familien 1.3 Legge til rette for å bevege seg langs Vikingveien ved å gå, sykle, kjøre båt, kjøre bil og bruk av buss. Sørge for toaletter med tiltalende utseende på alle stedene langs Vikingveien. 1.4 Skilte veiene til stedene på Vikingveien i Vestfold. Inngår som del av skiltplan se pkt Formidle ferdselsårer og handelsveier også innover i landet og se disse i sammenheng med stedene ved kysten 2. Museum, formidlingssteder med kontinuitet, skjøtsel av steder Utvikle Vikingfylket Vestfold ved å videreforedle det som fungerer og øke opplevelseskvalitetene på stedene som allerede er utpekt i Vikingveien. 2.1 Innrede Gildehallen og videreutvikle og levendegjøre området på Borre. 2.2 Utvikle utstillingslokalene på Midgard for å øke attraktiviteten. 2.3 Stille ut og plassere det originale Klåstadskipet slik at flere mennesker får kjennskap til det. 2.4 Etablere et formidlingssenter på Kaupang. 2.5 Lage en nordisk utstilling «Fra Valhall til Haugar» på Haugar kunstmuseum, om vikingtid i kunsten med vekt på metaperspektiv hva er viktigtid? 2.6 Bygge kopi av Klåstadskipet som en formidlingsprosess over 4 år. 2.7 Bygge slipp for vikingskip ett eller flere steder i fylket. 2.8 Tilbakeføre original gjenstander til i Vestfold og stille dem ut på Vestfoldmuseene. Få enklere tilgang til å studere originalfunn ved at Vestfoldmuseene har åpne magasin og mer Vestfoldmateriale tilgjengelig i sine samlinger. 2.9 Lage kart med oversikt over vikingtidssteder og vikingtidsfunn i Vestfold Lage en praktbok om vikingtidens Vestfold. Samt fremme Vikingfylket Vestfold i ulike publikasjoner gjennom hele planperioden 2.11 Utvikle skjøtselsplaner med kostnadsoversikter for stedene langs Vikingveien og i vestfoldkommunene som er Vestfolds utstillingsvinduer og innen 2018 skal forvaltingen og formidlingen av stedene være preget av høy kvalitet mht. tilgjengelighet og tilrettelegging.

9 3. Nettverk, dele kunnskap, konfera nser 3.1 Fylkeskommunen lager oversikt over nettverksgrupper/ressursgrupper i utviklingen av vikingfylket for å styrke samarbeidet mellom fagmiljøene og de friville miljøene. Bidra til å etablere en paraplyorganisasjon for de frivillige organisasjonene med historiske interesser. 3.2 Samle informasjon om vikingtidsattraksjoner på en nettside. 3.3 Bidra til å utvikle profesjonell guidetjeneste i Vestfold. 3.4 Arrangere seminarer og kurs for vikinginteresserte for å øke kunnskap og kompetanse. 3.5 Arrangere konferanser og utvikle egne studier og forelesninger om vikingtid sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 3.6 Fylkeskommunen tilgjengeliggjør og kvalitetssikrer tekster med fri bruksrett på norsk og engelsk. 3.7 Fylkeskommunen lager kart over vikingtids strandlinje som GPS-tjeneste.

10 4 Forskning 4.1 Forberede vikingtidsutgravning i hver kommune ved bruk av inngrepsfrie metoder og arkivsøk. 4.2 Gjennomføre forskning på vikingtidens steder i Vestfold ved bruk av geofysiske metoder, som grunnlag for årlige arkeologiske undersøkelser som danner grunn for nye synteser om Vestfolds roller i vikingtidssamfunnet. 4.3 Starte opp forskningsgravning på Borre fra Initieres som et forskningsprosjekt knyttet til vikingtidens landskap på Borre i samarbeid med Kulturhistorisk museum, Ludwig Boltzmann Institute og Vestfoldmuseene. 4.4 Initiere forskningsprosjekt som tar opp spørsmålet om forholdet mellom et kongesete på Huseby og kongesetet på Borre 4.5 Forsøke å stedfeste slaget på Nesjar.

11 5. Markedsføring, festivaler og marked 5.1 Lage en markedsplan med felles logo for Vikingfylket Vestfold primo En Helhetlig skiltplan for vikingtidsattraksjonene i Vestfold. Herunder etablere skilt og monumenter på fylkesgrensen som ønsker velkommen til Vikingfylket Vestfold innen 2017, samt skilte attraksjonene i Vikingveien med brune skilt, med henvisningsskilt fra E-18 innen Prioritere og legge til rette for festivaler og markeder i Vestfold 5.4 Bidra til arenautvikling i tilknytning til vikingtidsattraksjonene ved å bidra til filmindustriens behov for lokasjoner og folk med tidsriktig utstyr og kunnskaper, benytte filmopptak for å promotere og utvikle vikingfylket og legge til rette for ulike typer scenisk aktivitet som for eksempel konserter. 5.5 Tilrettelegge for forbindelse med vikingskip mellom vikinglokalitetene på utvalgte dager om sommeren. 5.6 Bidra til å opprette et bedriftsnettverk for vikingtidsarven i henhold til reiselivsstrategien.

12 Foto og figurer: Forside Figur 1 topp: Stevnen på Saga Oseberg. Foto Espen Winther Figur 2 midt -venstre: Gostadhaugen. Foto Arve Kjersheim, Riksantikvaren Figur 2 midt -høyre: Borre. Foto Arve Kjersheim, Riksantikvaren Figur 3 Bunn: Gildehallen med Borrefylkingen. Foto Espen Winther Side 3. Figur 4 venstre. Oseberghaugen under utgravingen i 1904: Foto Olaf Væring Figur 4 høyre: Saga Oseberg i bruk. Foto Espen Winther Side 5: Figur 5 venstre: Smed i arbeid. Foto Espen Winther Figur 5 høyre: Borre. Elever fra den kulturelle skolesekken. Foto Arve Kjersheim, Riksantikvaren Side 7: Figur 6: Borre vikingmarked. Foto Espen Winther Side 9: Figur 7: Borre vikingmarked, vasking av farget tøy. Foto Espen Winther Side 10: Figur 8 topp: Georadardata fra vikingtidens handelsplass på Heimdal. Tolkinger av geofysikk innmålinger fra utgravingsfelt på Heimdal i Illustrasjon Jan Bill og Christian Løchsen Rødsrud, Kulturhistorisk museum, UiO. Figur 8 bunn -venstre: Kjøring med geofysisk utstyr på Borre vinteren Foto Christer Tonning Figur 8 bunn -høyre: Gravfeltet på Borre lagt på kart med vikingtidens strandlinje. Illustrasjon Christer Tonning.

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv Forslag til mål og strategier 2 Innhold Innledning... 4 1. Status... 5 1.1 Ulike typer sentre... 5 1.2 Erfaringer med dagens sentre...

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer