Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder"

Transkript

1 Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Standard Norge, desember 2012 prosjektrapport 2012

2 Standard Norge Postboks Lysaker Telefon: E-post: Internett: Foretaksreg.: NO Standard Norge rapport Tittel Digitale regler - Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Forfatter(e) Vidar Stenstad og Bjørn Brunstad ISBN Oppdragsgiver Direktoratet for byggkvalitet Standard Norge Oppdragsgivers referanse Prosjektnummer Sammendrag (se rapporten) Prosjektleder Bjørn Brunstad Godkjent av Ingvild G. Mathisen Dato Bilde forsiden: Inngangsparti Thon Hotel Oslofjord i Sandvika utenfor Oslo 2

3 Innhold Bakgrunn for rapporten SAMMENDRAG Introduksjon Definisjoner Krav til byggverk Innledning Myndighetskrav Veien fra funksjonskrav til byggverk Funksjonskrav Operative krav Tekniske løsninger Grunnlag for automatisk sjekking av krav Byggereglene Standarder Tekniske anvisninger fra SINTEF Byggforsk Vurderinger av aktuelle standarder Innledning Vurdering av NS 3940 Areal og volumberegning av bygninger Vurdering av NS Universell utforming, del 1 og Eksempel Eksempel på krav til orienteringslyd ved hovedinngangsdører Konklusjoner fra eksempelet Fra Byggemeldingen Meir effektive byggjesaksprosessar Bygningsinformasjonsmodellar automatisk sjekking av kvalitetskrav Eit scenario for den digitale bygginga Konklusjoner Krav gitt i regelverk og i standarder Utvikling av digitale regler for automatisk sjekking av krav Krav som ikke kan sjekkes automatisk? Automatiserte beregninger i bygningsinformasjonsmodeller med digitale regler

4 Bakgrunn for rapporten Standard Norge gjennomførte i 2009 i samarbeid med Statsbygg og Statens bygningstekniske etat, nå Direktoratet for byggkvalitet, et utredningsprosjekt for å undersøke gjennomførbarhet og mulig omfang for standardisert utvikling av digitale regler ( Standardized computable rules ) i. Hovedkonklusjonen fra utredningsprosjektet var positiv til å etablere en internasjonal prosess for standardisert utvikling av slike regler. Digitale regler kan gi grunnlag for standardiserte beregninger og automatisk sjekking av krav i bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Utredningsprosjektet har i 2011 og 2012 vært fulgt opp av et samarbeidsprosjekt mellom Standard Norge og Direktoratet for byggkvalitet. Samarbeidsprosjektets hovedmål har vært et ønske gjennom konkrete eksempler å få kunnskap om hvordan det bygningstekniske regelverket og standarder bør formuleres for å være best mulig tilrettelagt for å utvikle digitale regler. Og gjennom dette støtte en økt bruk av automatisk sjekking av krav i bygningsinformasjonsmodeller. Videre har det vært en målsetting for prosjektet å gi grunnlag for å utvikle et bedre strukturert, klarere og mer presist bygningsteknisk regelverk og standarder, samt å definere terminologi for felles bruk i regelverk og standarder. Denne rapporten bygger på dette samarbeidsprosjektet, og Direktoratet for byggkvalitet og Standard Norge ønsker gjennom denne rapporten også å bidra til en økt forståelse for hvordan det bygningstekniske regelverket og standarder skal forstås i tilknytning til utvikling av digitale regler i bygningsinformasjonsmodeller. 4

5 1 SAMMENDRAG Det er store forventninger i Norge og internasjonalt til utviklingen av digitale regler for å gjøre ulike beregninger og automatisk sjekking av krav i bygningsinformasjonsmodeller. Stortingsmelding 28 (byggemeldingen) som er omtalt i kapittel 8 sier om BIM at denne teknologien er basert på åpne, internasjonale standarder for informasjonsutveksling, og som kombinert med et tydelig regelverk, som i minst mulig grad er skjønnsbasert, gir anledning til å automatisere kontrollen av at byggeprosjekt tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift. Norge innførte funksjonsbaserte byggeregler i Dette medfører spesielle utfordringer når det skal legges til rette for automatisk sjekking av krav. Avsnitt 4 i denne rapporten gir en beskrivelse av hvordan byggereglene er bygget opp, og avsnitt 5 viser hvordan prosjekterende skal påvise at forskriftskrav er oppfylt. Dette er et viktig grunnlag for de som skal utvikle digitale regler. Digitale regler for sjekking av krav er bare mulig å lage for krav som kan identifiseres i modellen, er entydige og er kvantitative, målbare eller spesifikke. Eksempler er krav om dimensjoner, ytelser (klasser) og krav om at bestemte komponenter skal finnes. I avsnitt 6 er det gjort en vurdering av konkrete standarder med tanke på digitale regler. Vi har vurdert NS 3940 Areal og volum ii og standardene for universell utforming, NS del 1 og 2 iii. Krav knyttet til bestemmelsene i standardene for universell utforming er inndelt i tre kategorier i forhold til egnethet for automatisk sjekking: 1. Krav utformet slik at de direkte kan oversettes og sjekkes med digitale regler, her kalt kravkategori (Translate) 2. Krav utformet slik at de må tolkes før de kan oversettes og sjekkes med digitale regler, her kalt kravkategori (Transform) 3. Krav utformet slik at de ikke mulig å sjekkes med digitale regler, her kalt kravkategori (Transfer) Vurdering av krav knyttet til bestemmelsene i de to standardene for universell utforming vurderes til å fordele seg med 57 % på kravkategori 1, 25 % på kravkategori 2 og 18 % på kravkategori 3. Dette betyr at mer enn 80 % av bestemmelsene vurderes egnet for digitale regler som kan brukes til automatisk sjekking av krav. Areal og volum standarden gir bestemmelser for målinger og standardiserte beregningsmetoder for definerte arealer og volumer, og gir grunnlag for beregning av tomteutnyttelse, - energiberegninger, - støy og akustikkberegninger for å nevne noen eksempler. Disse bestemmelsene er også godt egnet for digitale regler. I kapittel 7 vises det med et eksempel hvordan digitale regler kan utformes og brukes for å sjekke tilfredstillelse av krav til orienteringslyd ved hovedinngangsdører i publikumsbygninger. Eksempelet viser hvordan krav kan sjekkes med digitale regler, hvordan krav som ikke er kvantifisert kan tolkes og sjekkes med en digital regel, og hvordan man lager en digital regel for et krav som det ikke er mulig å sjekke. 5

6 2 Introduksjon Et viktig område innenfor buildingsmart datamodeller er utviklingen av digitale regler som kan bidra til å automatisere sjekking og kvalitetssikring av bygningsinformasjonsmodeller. Det finnes 5 områder å sjekke og kvalitetssikre bygningsinformasjonsmodeller (BIM) på: 1. Teknisk innhold; er BIM filen korrekt produsert 2. Informasjonsinnhold; inneholder BIM filen korrekt informasjon 3. Konsistens i modellen 4. Kollisjonskontroll av fysiske objekter 5. Kontroll (sjekk) av prosjektering mot prosjekteringskrav I denne rapporten går vi nærmere inn på kontroll, eller sjekking, av prosjektering mot prosjekteringskrav, se figur 2.1. Tilstrekkelig kvalitet på det tekniske innholdet og informasjonsinnholdet er forutsetninger for å kunne automatisere sjekkingen av om prosjekteringskrav er oppfylt, men det ligger utenfor omfanget av det vi har gått inn på i dette samarbeidsprosjektet. Det samme gjelder kontroll av konsistens i modellen og fysisk kollisjonskontroll av objektene i modellen. Utredningsprosjektet konkluderte med at automatisk sjekking av krav kan oppnås direkte gjennom en oversettelse av krav til digitale regler ( Translate ), eller det må til en tolkning ( Transform ) for å oppnå dette, mens det for noen krav ikke er mulig å lage digitale regler. Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndigheten i Norge for forvaltning av det bygningstekniske regelverket. Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i Norge og er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Sammen forvalter disse to virksomhetene viktige krav ved oppføringer av bygninger i Norge, gjennom lovverk, forskrifter, veiledninger (regelverket) og norske og internasjonale standarder. Regelverket utgjør minimumskrav for prosjekteringen. Standarder har en viktig funksjon ved implementering av regelverket gjennom å spesifisere, detaljere og kvantifisere krav. Modellsjekking kan beskrives som en teknikk for å kontrollere om krav som settes til en modell oppfylles. Illustrert ved figur 2-1: Figur 2-1 Digitale regler som skal brukes for å sjekke krav må forholde seg til variabler og verdier som kan beregnes matematisk. Kvalitative krav i form av generelle utsagn (f.eks. god oversikt, brukervennlig, i stor grad, hovedsakelig osv.) som kan gi god mening for en sakkyndig person, vil ikke kunne sjekkes automatisk med digitale regler. Kvantitative krav vil derimot kunne sjekkes automatisk med digitale regler. Eksempel på et kvantitativt krav som kan sjekkes med en digital regel, er krav til snusirkel for rullestol >= 1500 mm. Utover sjekking av krav er også standardiserte beregningsmetoder ofte godt egnet for å lage digitale regler av. Eksempler på standardiserte beregningsmetoder finner vi i areal og volumstandarden NS 3940 som vi vi vil komme nærmere inn på senere i denne rapporten. Et annet eksempel er beregning av energibehov etter NS 3031 opp mot rammekrav i forskriften. 6

7 3 Definisjoner Følgende definisjoner er sentrale for forståelsen av denne rapporten: 3.1 buildingsmart datamodell Filformatet IFC (Industry Foundation Classes) [ISO/PAS 16739:2005] 3.2 Bygningsinformasjonsmodell (BIM) en digital representasjon av bygg, med relevant informasjon for det formålet den digitale representasjonen er fremskaffet, til bruk i alle stadier i byggets livsløp. [buildingsmart] 3.3 objekt noe som kan forståes eller oppfattes, som kan være fysisk eller ikke fysisk, som kan eksistere, eksisterer eller har eksistert. Objekter har en egen identifikasjon og kan ha egenskaper og relasjoner til andre objekter Merknad: Tilpasset [Kilde: buildingsmart og NEK EN /-2:2009] 3.4 krav et behov eller en forventning som er fastsatt, vanligvis underforstått eller forpliktende [ISO 9000:2005, 3.1.2] 3.5 bestemmelse et uttrykk i form av et normativt dokument, som har form som en kunngjøring, instruks, anbefaling eller krav [ISO/IEC Guide 2:2004, 7.1] 3.6 regel vilkår knyttet til krav eller beregninger 3.7 digital regel regel utformet digitalt for bruk i et dataprogram 3.8 kravsett et sett av krav som kan knyttes til et objekt gjennom en eller flere bestemmelser 3.9 funksjonskrav overordnet krav som skal oppfylles MERKNAD Et funksjonskrav vil vanligvis være angitt kvalitativt (beskrevet med ord) ytelse teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, kapasitet eller egenskap MERKNAD 1 Tolking av funksjonskrav. MERKNAD 2 Ytelser kan være angitt kvantitativt (tallfestet) eller kvalitativt preakseptert ytelse ytelse angitt av myndighet i veiledning til byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften. MERKNAD Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav. 7

8 3.12 operative krav en tolkning/omsetning av funksjonskravene over til krav som kan benyttes ved prosjektering og utførelse MERKNAD Brukt i denne rapporten som et samlebegrep for ytelser, detaljkrav og spesifikke krav 4 Krav til byggverk 4.1 Innledning De samlede kravene til et byggverk består av myndighetskrav og kundekrav. Myndighetskrav er minimumskrav som alle er pålagt å følge gjennom lovverket. Kundekrav er krav utover myndighetskravene som en tiltakshaver (byggherre) stiller. 4.2 Myndighetskrav Fra tidlig på 1990-tallet ble funksjonsbaserte byggtekniske forskrifter innført i stadig flere land. I Norge skjedde dette i Noen av grunnene til omlegging fra preskriptive (detaljregulerende) forskrifter til funksjonsbaserte var: 1. Funksjonsbaserte forskrifter gir fleksibilitet og muligheter for faglig innovasjon (i motsetning til detaljregulerende forskrifter som kan virke konserverende). 2. Det er ikke behov for å dispensere fra overordnede, kvalitative funksjonskrav. Dette reduserer belastningen på de kommunale bygningsmyndighetene. 3. Funksjonsbaserte forskrifter kan legges til grunn for eksisterende bygninger. 4. Funksjonskrav er i stor grad allmenngyldige og internasjonale. Dette gir mindre behov for revisjon og bidrar til å fjerne handelshindre. Oppbyggingen av et ideelt funksjonsbasert byggteknisk regelverk kan framstilles som vist i figur 4-1. Overordnede mål er gitt i plan- og bygningsloven. Byggtekniske forskrifter definerer kvalitative funksjonskrav til byggverk og uteområder som vil oppfylle målsettingene gitt i loven. På grunnlag av funksjonskravene må det defineres operative krav (dvs. ytelser, spesifikke krav eller detaljkrav) som kan legges til grunn for detaljprosjektering av tekniske løsninger for konstruksjoner, bygnings- og installasjonsdeler mv. Forhåndsdefinerte, godkjente operative krav er gitt av myndighetene i veiledningen til forskriften (i TEK10 kalt preaksepterte ytelser ). Dersom disse legges til grunn er funksjonskravene i forskriften oppfylt. Med et funksjonsbasert regelverk kan imidlertid de ansvarlig prosjekterende angi egne sett med operative krav. Det må da påvises at disse operative kravene samlet sett gir minst like god kvalitet, sikkerhet, brukbarhet mv. som de myndighetsgitte operative kravene. Dette skal påvises av de ansvarlig prosjekterende i hvert enkelt byggeprosjekt. Veien fra funksjonskrav til tekniske løsninger er forklart mer i detalj i pkt Til tross for at det antas å ha vært intensjonen i 1997, ble de norske forskriftene den gang likevel ikke rent funksjonsbaserte. Det har de heller ikke vært senere. Den gjeldende byggtekniske forskriften, TEK10, gir i tillegg til funksjonskrav, også operative krav på noen områder. Grunnene til at vi ikke har en rent funksjonsbasert byggteknisk forskrift er flere. De politiske myndigheter anser at enkelte områder, for eksempel energibruk, er så viktige at det er nødvendig med detaljregulering. På andre områder mangler det metoder for å påvise at alternativer til de preaksepterte ytelsene oppfyller forskriftens funksjonskrav. 8

9 Figur 4-1 Figur 4-1: Oppbyggingen av et ideelt funksjonsbasert byggteknisk regelverk. 4.3 Veien fra funksjonskrav til byggverk En enkel skjematisk framstilling av veien fra funksjonskrav, via operative krav til tekniske løsninger og ferdig byggverk er gitt i figur 4-2. Operative krav Tekniske løsninger Funksjonskrav Byggverk Figur 4-2 Figur 4-2: Veien fra funksjonskrav, via operative krav og tekniske løsninger som settes sammen til et byggverk. 4.4 Funksjonskrav Funksjonskrav er de overordnede, generelle kravene byggverk må oppfylle for å tilfredsstille brukernes og samfunnets basisbehov knyttet til helse, miljø, sikkerhet, brukbarhet mv. Funksjonskravene er uttrykt kvalitativt. Eksempler: Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes. Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. 9

10 Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold. Funksjonskrav gitt av nasjonal bygningsmyndighet i byggteknisk forskrift (TEK), er minimumskrav som skal oppfylles. I tillegg kan selvsagt en tiltakshaver (byggherre) definere egne funksjonskrav. Norske Standarder tilfredsstiller myndighetskravene, og norske og internasjonale standarder vil også ofte brukes til å angi funksjonskrav utover myndighetskravene. 4.5 Operative krav Siden funksjonskrav er formulert kvalitativt, er det ikke mulig å prosjektere direkte basert på disse kravene. For å få et praktisk grunnlag for prosjektering, må funksjonskravene omsettes til kvantitative/målbare krav som skal tilfredsstilles av byggverk og bygningsdeler. Dette kalles operative krav, og omfatter da alle ytelser, spesifikke krav og detaljkrav som danner grunnlag for detaljprosjektering. Eksempler på de forskjellige typene av operative krav: Ytelser: o Soverom skal tilføres minimum 26 m 3 friskluft pr. time pr. sengeplass når rommet eller boenheten er i bruk. o U-verdi for yttervegg skal være mindre eller lik 0,18 W/(m 2 K) Spesifikt krav: o Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Detaljkrav: o I byggverk med krav om universell utforming skal kommunikasjonsvei skal være trinnfri. Stigning skal ikke være større enn 1:20. Gjeldende byggteknisk forskrift (TEK10) inneholder både funksjonskrav og operative krav. På områder der forskriften bare gir funksjonskrav, er operative krav gitt i veiledningen til TEK gjennom preaksepterte ytelser, og på noen områder er det i TEK10 henvist til standarder. På noen områder kan også anvisninger fra SINTEF Byggforsk angi operative krav som oppfyller funksjonskravene i TEK10. Hvordan skal de prosjekterende påvise at forskriften er oppfylt? Operative krav som er gitt direkte i forskriften skal oppfylles (med mindre det søkes om og gis dispensasjon). I tillegg må funksjonskravene som ikke er konkretisert gjennom operative krav direkte i forskriften oppfylles. Dette kan gjøres på to måter, jf. figur 4-1: 1. Bruke de operative kravene som er gitt i veiledningen til TEK, samt i de referanser veiledningen henviser til. 2. Velge alternative operative krav. Dette er den friheten som ligger i et funksjonsbasert regelverk. Oppgaven for de prosjekterende er da å påvise at en alternativ utforming (dvs. en utforming basert på alternative operative krav) gir minst like høy kvalitet, sikkerhet mv. som en utforming i samsvar med preaksepterte ytelser. Dette gjøres vanligvis ved at det gjennomføres komparative analyser der den valgte utformingen sammenlignes med en utforming av et tilsvarende, preakseptert byggverk. Et byggverk utformet i samsvar med preaksepterte ytelser er altså et referansebyggverk som den valgte utformingen sammenlignes med. For vanlige byggverk vil de prosjekterende normalt velge en utforming i samsvar med preaksepterte ytelser, eventuelt med fravik (alternative ytelser) på noen områder. Når man velger alternative operative krav, må man ha metoder for å påvise (verifisere) at krav i forskriften er oppfylt. Dette betyr at det både må gjøres en systematisk analyse, og man må ha noe å måle mot. En påvisningsmetode (verifikasjonsmetode) omfatter derfor både en analyse-/ beregningsmetode og tilhørende akseptkriterier. Noen eksempler: Brannsikkerhet For brannsikkerhet vil det ofte benyttes en komparativ analysemetode. Dette betyr at det gjøres en sammenlignende analyse hvor den utformingen man har valgt (analysebyggverket) sammenlignes med 10

11 en referanseutforming som er tilfredsstillende (referansebyggverket). Referanseutformingen vil da vanligvis være veiledningen til TEK, dvs. preakseptert utforming. Når man gjør en komparativ analyse må man vurdere både hvilken sikkerhet den preaksepterte og den alternative utformingen representerer (med samme metode), og deretter gjøre en sammenligning. Akseptkriteriene vil altså være komparative. Grunnen til at det må velges en komparativ tilnærming for brannsikkerhet er at det ikke finnes eksplisitte krav/kriterier og tilhørende analyse-/beregningsmetoder som gjør at man kan frigjøre seg fra preakseptert utforming. Prinsippene for en komparativ analyse er beskrevet i norsk standard NS 3901 Krav til risikovurderinger av brann i byggverk. Energibruk For energibruk angir forskriften operative krav i form av rammekrav eller spesifikke energitiltak/energikvaliteter (U-verdier mv.). Oppfyllelse av rammekrav kan påvises ved standardiserte beregningsmetoder gitt bl.a. i NS Tilsvarende gjelder ved valg av alternative energitiltak (avvik fra forskriften med kompenserende tiltak). Bærende konstruksjoner For bærende konstruksjoner viser forskriften til standarder. Valg av pålitelighetsklasse, laster og faktorer (material-, last- mv.), som i realiteten bestemmer sikkerhetsnivået, er gitt i standardene. Dvs. myndighetenes krav til sikkerhet påvises ved beregninger i h.t. standarder. Andre kravområder De andre kravområdene beskrives ikke her, men tabell viser i prinsipp hvordan krav i forskriften kan påvises å være oppfylt. Kravområde Konstruksjonssikkerhet Sikkerhet ved brann Hvordan oppfyllelse av krav påvises Funksjonskrav i forskriften påvises oppfylt ved bruk av standarder Operative krav i forskriften skal oppfylles Funksjonskrav i forskriften påvises oppfylt ved å følge operative krav i veiledningen eller ved (komparativ) analyse Planløsning og bygningsdeler i byggverk Miljø og helse Operative krav i forskriften skal oppfylles Operative krav i forskriften skal oppfylles Funksjonskrav i forskriften påvises oppfylt ved å følge operative krav i veiledningen Lyd: Veiledningen henviser til Norsk Standard Energi Installasjoner og anlegg Det er vanskelig å påvise alternative operative krav, men dette kan være aktuelt hvis rammebetingelsene skiller seg fra det som er forutsatt for preakseptert utforming. Operative krav i forskriften skal oppfylles Funksjonskrav i forskriften påvises oppfylt ved å følge operative krav i veiledningen Det er vanskelig å påvise alternative operative krav, men dette kan være aktuelt hvis rammebetingelsene skiller seg fra det som er forutsatt for preakseptert utforming? Tabell 4.5.1: Grov oversikt over hvordan man i praksis påviser at forskriftens krav er oppfylt 11

12 4.6 Tekniske løsninger Tekniske løsninger som velges for et byggverk må oppfylle de operative kravene som er angitt for prosjektet. Dette skal dokumenteres av de ansvarlig prosjekterende. Tekniske løsninger kan dokumenteres på følgende måter: Valg av forhåndsdokumenterte løsninger. Dette er løsninger med produktsertifikat eller godkjenning, eller dokumenterte løsninger gitt i Byggforskserien, håndbøker mv. Prosjektering, dimensjonering og beregninger og/eller prøvning, fortrinnsvis i samsvar med standardiserte metoder. Fagkyndig, dokumentert vurdering basert på forskningsrapporter, utredninger etc. Referansegrunnlaget skal alltid oppgis. 5 Grunnlag for automatisk sjekking av krav 5.1 Byggereglene Automatisk sjekking av krav forutsetter at det er noe kvantitativt, målbart eller spesifikt å sjekke mot. Dette er de operative kravene. Dersom det velges en preakseptert utforming vil de myndighetsdefinerte operative kravene være: Operative krav gitt i TEK Operative krav gitt i veiledningen til TEK Operative krav gitt i de referansene veiledningen til TEK viser til (primært standarder) Dersom det velges en alternativ utforming (analyse) vil de myndighetsdefinerte operative kravene omfatte: Operative krav gitt i TEK Operative krav gitt i veiledningen til TEK hvor det ikke er gjort fravik Operative krav gitt i de referansene veiledningen til TEK viser til, og hvor det ikke er gjort fravik Selv om det velges en alternativ utforming, vil vanligvis hoveddelen av de operative kravene være lik de som er myndighetsdefinerte. Dersom det gjennomføres en sjekking mot de myndighetsdefinerte operative kravene, vil man få avdekket hvilke av disse som ikke er oppfylt, dvs. hvor det er avvik (fra forskriften) eller fravik (fra veiledningen). Disse operative kravene skal da være behandlet av de ansvarlig prosjekterende. Dersom det fins avvik fra forskriften må disse lukkes, eller det må søkes dispensasjon. For fravik fra veiledningen skal det finnes dokumentasjon for at de alternative operative kravene gir minst like høy kvalitet, sikkerhet mv. som om de myndighetsdefinerte kravene var fulgt (preakseptert utforming). De operative kravene hentes fra flere kilder, og de har ulik status: Ufravikelige: Operative krav i TEK Fravikelige: Operative krav i veiledningen til TEK og refererte standarder mv. Som grunnlag for automatisk sjekking av krav vil de operative kravene måtte kunne identifiseres som enten ufravikelige eller fravikelige. 12

13 Tabell nedenfor er en kravmatrise som viser eksempler på hvor i regelverket man i dag finner funksjonskrav og operative krav, og hvor regelverket henviser til standarder (NB! Denne tabellen er ikke uttømmende). Sikkerhet ved brann Planløsning og bygningsdeler i byggverk Miljø og helse Energi Installasjoner og anlegg Forklaring: F-krav O-krav O-krav Generelle krav F-krav Bæreevne og stabilitet F-krav O-krav Tiltak mot antennelse, utvikling og F-krav O-krav spredning O-krav Tilrettelegging for rømning og F-krav O-krav redning O-krav Tilrettelegging for slokking F-krav Innledende bestemmelser Inngangsparti, planløsning, kommunikasjonsvei, rom Bygningsdeler F-krav O-krav F-krav O-krav F-krav O-krav dimensjoneringsmetoder Delvis analyse- og beregningsmetoder Luftkvalitet F-krav O-krav Delvis O-krav Termisk inneklima F-krav Delvis O-krav Strålingsmiljø O-krav Lyd (lydisolasjon, romakustikk, vibrasjoner og støy) F-krav - O-krav (grenseverdier) og beregningsmetoder Lys og utsyn F-krav Delvis O-krav Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner F-krav = funksjonskrav (kvalitative krav) F-krav F-krav O-krav F-krav O-krav Delvis O-krav - Beregningsmetoder Delvis O-krav Kravområde Delområde TEK Veil. til Standard TEK Konstruksjonssikkerhet F-krav - Sikkerhetsfaktorer og beregnings-/ Dimensjoneringsmetoder, for eksempel for sprinkleranlegg O-krav = operativt krav (for eksempel spesifikt krav om alarmanlegg, ytelse som for eksempel krav til U- verdi og detaljkrav som for eksempel krav til bredde på dører) Tabell 5.1.1: Kravmatrise ulike kravområder. 5.2 Standarder Dersom standarder som angir operative krav legges til grunn av de prosjekterende (utover de som veiledningen til TEK spesifikt refererer til), legges disse kravene inn i det kravsettet som gjelder for et byggeprosjekt sammen med myndighetskravene. 13

14 5.3 Tekniske anvisninger fra SINTEF Byggforsk Anvisninger fra SINTEF Byggforsk angir primært dokumenterte tekniske løsninger som oppfyller operative krav, men på noen områder kan også anvisninger fra SINTEF Byggforsk angi operative krav som oppfyller funksjonskravene i TEK. Eksempel på dette er nødvendige ytelser for trykksetting som skal hindre røykinntrengning i trapperom (rømningsvei). 6 Vurderinger av aktuelle standarder 6.1 Innledning I dette prosjektet har vi vurdert digitale regler for beregninger og sjekking av krav for NS 3940 Areal og volum og standardene for universell utforming (uu), NS del 1 og 2. Disse standardene er valgt fordi de berører mennesker og samfunn på mange nivåer. Standardene er operative i sin tilnærming og gir rammevilkår for framtidsrettet verktøyutvikling til fordel for både myndigheter og private aktører. Temaene standardene berører er omtalt i flere sammenhenger i Stortingsmelding 28 Gode bygg for eit betre samfunn., se punkt 8. NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger gir bestemmelser for målinger og standardiserte beregningsmetoder for definerte arealer og volumer. Myndighetene er avhengig av entydige og korrekte arealmålinger som grunnlag for beregninger til ulike formål. Slike beregninger vil framkomme i for eksempel matrikkelen (Statens kartverk) og i tallgrunnlaget til Statistisk sentralbyrå, som igjen anvendes av Finansdepartementet. Det er derfor av betydning at BAE-næringen har både entydige og effektive hjelpemidler for levering av korrekte arealberegninger til myndighetene. NS 3940 er standarden for areal og volumbegreper til bruk ved beregning av tomteutnyttelse, - energiberegninger, - støy og akustikkberegninger for å nevne noen eksempler. NS serien om universell utforming er knyttet opp til aktuelle europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder. På den måten følger også standardiseringen opp den internasjonale utviklingen. Dersom bestemmelser i disse standardene legges inn som digitale parametere som modellen kan sjekkes mot, kan vi oppnå en vinn-vinn situasjon. Bygningsmyndighetene kan motta byggesaksdokumenter som er enklere å kontrollere, og BAE-næringen oppnår effektivisering i verdiskapingen. 6.2 Vurdering av NS 3940 Areal og volumberegning av bygninger I prioritert rekkefølge, det enkleste først vurderes følgende deler av denne standarden som gode kandidater for digitale regler: beregning av nettoareal NTA, beregning av bruttoareal BTA, beregning bruksareal BRA, beregning bebygd areal BYA. Volumdelen av standarden har også vært vurdert, og også her er det kandidater, selv om dette vil være noe mere komplisert enn for arealdelen. De beste kandidatene for denne delen vurderes å være: beregning av bruttovolum for en bygning BTV, beregning av nettovolum for en bygning NTV Se for øvrig vedlegg som omtaler de ulike delene i mer detalj. 6.3 Vurdering av NS Universell utforming, del 1 og 2 Vurderingen av å lage digitale regler for krav gitt av bestemmelser i disse standardene er delt inn i 3 kategorier i forhold til egnethet: Krav gitt av bestemmelser utformet slik at de kan oversettes direkte og sjekkes med digitale regler, her kalt kravkategori (Translate) Krav gitt av til bestemmelser utformet slik at de må tolkes og deretter oversettes og sjekkes med digitale regler, her kalt kravkategori (Transform) 14

15 Krav gitt av bestemmelser utformet slik at de ikke mulig å sjekkes med digitale regler, her kalt kravkategori (Transfer) Krav gitt av bestemmelser i standardene for universell utforming som egner seg godt til å lage digitale regler av er vurdert til å være: Bevegelse og geometri Snusirkel (1500 mm/1600 mm) - faktisk rullestolbevegelse bør legges inn i sirkler linkes til de mest aktuelle funksjonene (foran inngang/heiser/arbeidsplasser) Rampe (stigningsforhold 1:12/1:20) Fri høyde minst 2,25 m Tverrfall høyst 2 % Nivåforskjeller mellom gulv høyst 20 mm Håndlister på hver side av trappe/rampeløp Avskrapingsrist foran inngang minste ganglengde 2 m Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne minst 5 % og aldri færre enn 2 P-plass for person med nedsatt funksjonsevne (4500x6000) mm sone løfteplattform 2,0 m P-plass for person med nedsatt funksjonsevne minste høyde 2100 mm P-plass el.rullestol/scooter (1750x2000) mm Ryggefelt el.rullestol minst 2300 mm Inngangsdør, sidehengslet, lysåpning minst (860x2020) mm Karuselldør, 2 blader, innvendig diameter minst 3500 mm Karuselldør, 3-4 blader, innvendig diameter minst 4500 mm Korridor/svalganger, bredde minst 1600 mm Korridorer kortere enn 5 meter, bredde minst 1200 mm, der det ikke er dører Korridor, bredde 1200 mm, møteplass (1600x1600) mm for minst hver 5. meter Toalettrom innvendig dim. minst (2200x2450) mm Servant, montasjehøyde ( ) mm =plassering losholt Dusjnisje, minst (1300x1800) mm Dusjarmatur, montasjehøyde (800x900) mm Støttehåndtak, montasjehøyde (800x900) mm Nedsatt synsevne og prosjekteringskriterier P-anlegg adkomst belysning utendørs minst 30 lux P-anlegg adkomst luminanskontrast 0,4 mellom veibane og kantlinje/ledelinje/vegg P-anlegg belysning innendørs minst 75 lux Inngangsparti utvendig belysning minst 100 lux med fargegjengivelse i Ra indeksen på minst 70 Inngangsparti, luminanskontrast mellom dør og fasade 0,4 Søyler/hindringer på gulv luminanskontrast 0,4 i forhold til omgivelsene Belysningsstyrke i trapper og ramper, minst 200 lux Belysningsstyrke ved start og slutt av trapp/rampe, minst 250 lux Dusjrom, belysningsstyrke 300 lux Toalett og dusjrom, kraner og fastmontert utstyr luminanskontrast 0,4 til bakenforliggende vegg Nedsatt hørsel og prosjekteringskriterier Møterom, installert teleslynge Forsamlingslokale, installert teleslynge Kontorareal, maks 45 db Boliger, overnattingsbedrifter, sykehus, pleieinstitusjoner; maks 40dB 15

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge Bjørg Langset Siri Nørve Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? NOTAT 2012:112 Tittel: Forfatter: Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge,

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Etterinnstallering av heis i boligselskap

Etterinnstallering av heis i boligselskap Etterinnstallering av heis i boligselskap Sluttrapport fra prosjektet Modeller for etterinnstallering av heis i eksisterende boligmasse 2009 Karoline Berg Maus INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: i samarbeid med AS Bygganalyse Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57

Detaljer