BIBLIOTEKPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBLIOTEKPLAN 2010 2013"

Transkript

1 1 BIBLIOTEKPLAN Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken

2 2 Bibliotekplan Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1 Brukerfokus 4.2 Tilgjengelighet 4.3 Organisasjon 4.4 Møteplass 4.5 Medier 5. Synergieffekt/samarbeid Lørenskog Hus 6. Bibliotekets satsningsområder

3 3 Visjon: LØRENSKOG BIBLIOTEK ER NORGES BESTE BIBLIOTEK 1. BAKGRUNN OG FØRINGER De sentrale føringene for planen er Lover: 1 Lov 20. desember 1985 om folkebibliotek, sist endret 4. juli 2003 m/veiledende retningslinjer for samarbeid mellom folke- og skolebibliotek i kommunen, gitt av Statens bibliotektilsyn og godkjent av Kulturdepartementet i brev av 22. juni 1995 i medhold av lov av 20 desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek, 6, annet ledd Loven pålegger alle kommuner å ha folkebibliotek, og i 1 heter det: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Lov om barnehager av Lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, 10 nr. 2, annet ledd Manifester: 1 IFLA/UNESCOs manifest om folkebiblioteket 2 IFLA/UNESCOs skolebibliotekmanifest 3 IFLA/UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest UNESCOs folkebibliotekmanifest ble vedtatt første gang i Åpningsavsnittet gjelder for all bibliotekvirksomhet, også skolebibliotek og offentlige fagbibliotek: Frihet, fremgang og utvikling i samfunnet og for den enkelte er grunnleggende menneskelige verdier. Disse mål kan bare nås dersom godt opplyste borgere er i stand til å utøve sine demokratiske rettigheter og delta aktivt i samfunnslivet. En tilfredsstillende utdanning og fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, tenkning, kultur og informasjon er forutsetninger for en konstruktiv deltakelse og for demokratiets utvikling. Meldinger: St.meld.nr.23. Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid St.Meld.nr. 24. Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv Utredning: Bibliotekreform Utredet av ABM-utvikling på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Består av to hoveddokumenter: Del I: strategier og tiltak (ABM-skrift 30) Del II: Norgesbiblioteket nettverk for kunnskap og kultur (ABM-skrift 31)

4 4 Planer: 1 Lørenskog kommunes kommuneplan Lørenskog kommunes økonomiplan Kulturtjenestens årsbudsjett og virksomhetsplan Samarbeidsplan mellom barnehagene, skolebibliotekene og bibliotek 5 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (for skolene) 6 Rammeplan for barnehagene 2. STATUS Organisasjon Lørenskog bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Lørenskog kultursenter og Fjellhamar barnebibliotek i Fjellhamar skole. Biblioteket er en del av kulturtjenesten, og kultur- og idrettsutvalget er styringsorgan. Kultursjefen er biblioteksjefens nærmeste overordnede. Biblioteket disponerer 11,15 årsverk. Det er biblioteksjef, 6 bibliotekarer (7.30 årsverk iberegnet 0.55 bibliotekar barnefilial), 6 merkantile (3.50 årsverk) og to bokoppsettere (0,35 årsverk). Det er høy gjennomsnittsalder blant de ansatte (51.5 år), og ingen utskifting av personale. Hovedbibliotekets åpningstid: 48 timer i uka. Fjellhamar barnebibliotek åpningstid: 31 timer i uka, stengt i sommerferien. Bibliotekets samfunnsoppdrag Folkebibliotekene er nært knyttet opp til den demokratiske tradisjonen vår. Lik tilgang til informasjon og kunnskap er en forutsetning for at borgerne skal kunne delta i den offentlige debatten og kunne fremme sine interesser overfor de som styrer. Det er dessuten et mål å legge til rette for og stimulere til kulturelt mangfold. Folkebibliotekenes rolle i integrasjonsarbeidet er viktig. Biblioteket spiller en kulturpolitisk rolle gjennom utlån og formidling av bøker, musikk, film, språkkurs, aviser og tidsskrifter. Biblioteket har en informasjons- og utdanningspolitisk rolle som fylles ved at personalet skaffer til veie informasjon innbyggerne trenger på papir eller i digital form. Bibliotekets funksjoner er tverrsektorielle. Et godt bibliotektilbud bygger opp under andre offentlige satsingsområder. Et godt bibliotek er kulturpolitikk, utdanningspolitikk, integreringspolitikk og sosialpolitikk i ett grep. Kompetanse Lørenskog bibliotek arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Biblioteket skal være en moderne, brukerorientert kunnskapsbedrift. Personalets kompetanse skal til enhver tid være godt oppdatert. Arena Biblioteket er en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Det stilles lokaler til disposisjon der folk kan delta på arrangementer, se på utstillinger, studere, lære bruk av Internett eller simpelthen treffe andre.

5 5 Biblioteket ønsker å synliggjøre sin virksomhet gjennom mange forskjellige arrangementer for barn og voksne, og er blitt en arena for kultur og kunnskapsopplevelser. Biblioteket deltar aktivt både i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. I den kulturelle skolesekken har barnebibliotekarene spesialisert seg på å formidle originale bokillustrasjoner i tillegg til selve bildeboka. Voksenavdelingen skapte i 2008, med økonomisk støtte fra Fritt Ord, konseptet Et reflekterende rom. Med utgangspunkt i sakprosa arrangerer biblioteket dialogmøter mellom sentrale og skrivende samfunnsaktører om aktuelle temaer. Biblioteket håper å videreføre konseptet. Markedsføring Lørenskog bibliotek har god forankring i kommunen, og innbyggerne stemte i februar/mars 2009 biblioteket inn som det 15.beste folkebiblioteket i landet. En undersøkelse Statistisk Sentralbyrå gjennomførte etter bestilling fra ABM-Utvikling (SSBrapport 2006/14) viser at 48% av den norske befolkningen brukte folkebiblioteket. Det gjør folkebiblioteket til den mest brukte kulturinstitusjonen i landet. Det er også den som har størst brukerbredde fra de yngste til de eldste. Likevel er det alt for mange som ikke kjenner til bibliotekets virksomhet og tjenester. Unge menn og voksne med innvandrerbakgrunn bruker for eksempel biblioteket relativt lite. Det er en utfordring. Barn Barne- og ungdomsavdelingen arbeider aktivt med formidling og hadde i 2008 høyest utlån til barn i Akershus (12,6 per år). Barnebibliotekarene formidler ulike medier, bildebokkunst og har lesestunder. Dette er primæroppgavene for avdelingen. På denne måten styrkes barn og unges lese- og språkferdigheter, i tillegg til at biblioteket gir dem kulturelle opplevelser. Sølvkofferten er et vellykket formidlingsprogram. Biblioteket formidler bøker, og utlånet av kvalitetsbildebøker for barn har økt. Brukerne av kofferten er glade for at det er blitt enklere å gjøre seg kjent med nye bøker. Voksne Voksenavdelingen har en viktig rolle som kulturformidler og i arbeidet for livslang læring i Lørenskog. Her finnes bøker, aviser, tidsskrifter, film, musikk, lydbøker, språkkurs, oppslagsverk, internettilgang, lesesal og grupperom. Studenter på ulike nivå utgjør en stor del av de besøkende. Biblioteket møter deres behov ved å kjøpe til egen samling, men også gjennom å låne inn betydelige mengder faglitteratur fra andre bibliotek. Bibliotekenes lånesamarbeid er etter hvert blitt svært effektivt. Bibliotekloven slår fast at et folkebibliotek skal drive sin virksomhet for alle som bor i landet. Det inkluderer blant annet beboere på alders- og sykehjem, språklige minoriteter og eldre som trenger opplæring i bruk av Internett. Lørenskog bibliotek har i mange år hatt en oppsøkende tjeneste, Boken-kommer, for folk som vanskelig kommer seg til biblioteket med egen hjelp. Tjenesten er ressurskrevende og har de siste årene vært under press. Minoritetsspråklige Ettersom kommunen har høy andel innvandrere fra ikke-vestlige land, har biblioteket fokus på tilbudet for de språklige minoritetene og har bygget opp et litteraturtilbud. Tilbudet består dels av depoter innlånt på et titalls språk fra Det flerspråklige bibliotek, dels av bøker kjøpt inn til egen bokstamme (ca tusen titler fordelt på tjue ulike språk). Med andre ord et meget begrenset tilbud.

6 6 Det er en utfordring for biblioteket. Kommunalt samarbeid Et organisert samarbeid mellom folke- og skolebibliotek er pålagt gjennom Bibliotekloven og Veiledende retningslinjer for samarbeidet mellom folke- og skolebibliotekene i kommunen, godkjent av Kulturdepartementet 22. juni Biblioteket tar i mot besøk av skoleklasser og barnehagegrupper flere ganger i uka. Barnebibliotekarene formidler litteratur og driver lesestimulering. Gjennom Den kulturelle skolesekken er alle første- og fjerdeklassinger på biblioteket årlig. Barnehagene tilbys lesestunder etter en meny som skifter to ganger i året. Lesevenn er et lesestimuleringsprosjekt initiert av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Elever fra Åsen skole leser for barn i Solheim og Løkenåsen barnehager. Det leses på norsk og andre morsmål. Biblioteket veileder det pedagogiske personalet og skaffer bøkene til prosjektet. Biblioteket holder kurs om nye bøker for ansatte i skole- og oppveksttjenesten tre ganger i året. Nærheten til ny videregående skole vil føre til større pågang fra eldre elever og gi folkebiblioteket nye utfordringer. Lørenskog bibliotek har et nært samarbeid med flere lokale organisasjoner og leverandører. Biblioteket samarbeider også godt med andre kommunale avdelinger, ikke minst de som arbeider med flyktninger og innvandrere. Regionalt og nasjonalt samarbeid Det regionale samarbeidet er viktig for Lørenskog bibliotek. Som få andre samfunnsinstitusjoner tenker og handler et bibliotek i nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkesbiblioteket og de andre Romeriksbibliotekene er viktige samarbeids- og utviklingsfaktorer for biblioteket. En har allerede felles biblioteksystem, felles lånekort og et effektivt interlånsamarbeid. Den moderne bibliotekbrukeren forventer å få bibliotektjenester der hun bor. Derfor har vi fått en statlig visjon om et såkalt sømløst bibliotektilbud. Den innebærer at brukere av bibliotekenes tjenester skal ha samme tilgang til materiale, tjenester og innhold uansett hvor vedkommende bor i landet. Låneren kan allerede i dag sette seg foran PC en i Sørum når som helst på døgnet, bestille en bok Skedsmo eier, og hente den der hun jobber - i Lørenskog. Biblioteket er blitt døgnåpent. I løpet av kort tid vil den nye nettportalen for bibliotekene på Nedre Romerike, BibliotekRom.no lanseres. Den vil utløse nye samarbeidsmuligheter og -forpliktelser og gi brukerne enda bedre tjenester. Økonomi Lørenskog bibliotek har et totalbudsjett i 2009 på kr Mediebudsjettet er nå på Bibliotekets økonomi er i de siste år blitt relativt styrket, men de siste års lønnsutvikling har likevel gitt biblioteket en reell nedgang i driftsbudsjettet. For 2009 utgjør lønnsutgiftene ca 85% av bibliotekets budsjett. Mediebudsjettet utgjør ca 9%. De samlede driftskostnadene ca. 15 %. Det er grunnleggende for bibliotekets mulighet til å realisere utviklingstiltak at bibliotekets rammebudsjett blir styrket. Ser man på den budsjettmessige utviklingen for biblioteket de siste 4 år, utgjør drifts- og

7 7 mediebudsjettet en stadig mindre andel av det samlede budsjettet Bok/media % Bok/media kr Samlet drift% I budsjettarbeidet blir mediebudsjettet salderingsposten, da det er en god del bundne utgifter i det generelle driftsbudsjettet. Mediebudsjettet er helt sentralt i bibliotekets virksomhet. Utlån og besøk Bibliotekets utlånstall har vist tilbakegang de siste årene. Nedgangen gjelder særlig film og musikk. Nedgang i utlånstall gjelder ikke bare Lørenskog bibliotek. Denne utviklingen for kommunale folkebibliotek registreres over hele landet. Mulige forklaringer i Lørenskog: Et svakere mediebudsjett. Film og musikk er blitt billigere å kjøpe og lastes i stadig større grad ned. Pocketbøker er også blitt rimeligere, og mange kjøper heller boka enn å stå på venteliste på biblioteket. Mange lånere fra Skedsmo og Rælingen bruker nå heller det nye biblioteket på Strømmen enn hovedbiblioteket på Triaden. De har gode lokaler og langt større ressurser enn tidligere. Av bibliotekets statistikker kan man se at besøkstallene har holdt seg noenlunde stabile Utlån Hovedbiblioteket Utlån Fjellhamar Utlån totalt Besøk Hovedbiblioteket Besøk Fjellhamar Besøk totalt Informasjonsteknologi/digitalt Et moderne folkebibliotek tilbyr sine tjenester gjennom utstrakt bruk av IT. Husholdningssystemet BIBLIOFIL gir de ansatte et godt grunnlag for å betjene publikum. Databaser for informasjons- og litteratursøk brukes flittig. Biblioteket har nå 18 publikums-pc er og trådløst Internett. Men PC er foreldes raskt, og biblioteket har problemer med å opprettholde nivået og kapasiteten på maskinparken. 3. UTVIKLINGSTREKK Det digitale perspektivet vil bli et overgripende perspektiv som griper inn i alle typer bibliotek, og som vil prege all utvikling av bibliotektjenester i tida framover. I landet Det norske samfunnet er i rask endring. Her er noen faktorer som vil ha betydning for

8 8 bibliotekene: 1 Norge er blitt et multikulturelt samfunn 2 Befolkningens gjennomsnittsalder øker 3 Stadig flere får høyere utdanning 4 Samværsformene er i forandring, møteplassene blir færre 5 Kommunene har fått mer ansvar, og den statlige detaljstyringen er blitt mindre 6 Markedsstyringsprinsipper har fått gradvis større gjennomslag i kommunene 7 Mange sliter med å mestre teknologi, omstilling og kompetansekrav 8 Utviklingen i retning av færre, men større bibliotekenheter vil fortsette 9 Stadig mer informasjon formidles digitalt, og bibliotekarenes evne til å ta i bruk nye verktøy blir stadig viktigere 10 Bibliotekenes utlånstall har de siste årene gått ned over hele verden 11 Utviklingen i retning større brukerinnflytelse vil fortsette 12 Visjon om et sømløst bibliotektilbud (låneren skal få samme service uavhengig av hva slags bibliotek han velger å oppsøke) vil få stadig sterkere gjennomslag I Lørenskog De fremste satsingsområdene iflg. kommuneplan: 1 Barn og unges oppvekstvilkår 2 Levekårene til innbyggere med særskilte behov (innbyggere som på grunn av økonomi, helse, livssituasjon, funksjonshemming, alder eller livsførsel har behov for spesiell bistand). 3 Arbeidet mot rasisme Noen trekk ved dagens Lørenskog: 1. Kommunen er ujålete og folkelig. 2. Foreningslivet er særs frodig 3. Idretten spiller en betydelig rolle. Noen lokale utviklingstrekk: 1 Kommunen vil få en klarere sentrumsstruktur 2 Det meste av boligproduksjon vil skje i Lørenskogs nye sentralområde 3 Antall eldre i kommunen vil øke betraktelig 4 Antall innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn vil fortsette å øke 5 Andelen innbyggere mellom 20 og 30 år vil fortsatt være lav 6 Transportnettet vil bli rustet opp Av særlig betydning for biblioteket: Lørenskog Nye Sentrum Metro/Maxi-området er regulert til å bli kommunens nye sentrum. Her vil biblioteket og resten av kulturtjenesten få lokaler i Lørenskog hus. Dette området er allerede tett befolket. 2/3 av kommunens innbyggere bor innenfor en luftlinjeavstand på 2 km fra det nye kommunesenteret. Det betyr også at nærmere mennesker vil kunne nå det nye biblioteket i løpet av 20 minutter. I det nye kommunesenteret vil biblioteket dessuten dra fordel av å ligge nærmere Rådhuset, den nye Mailand videregående skole og den kommende Kjennhallen. Folk i

9 9 Fjellhamarområdet får kort vei til biblioteket. Det er også grunn til å tro at det nye biblioteket vil bli mye brukt av Skedsmoinnbyggere. Minoritetsbefolkningen Det er folk med ikke-vestlig bakgrunn som har stått for befolkningsveksten i kommunen de siste årene. Antallet etnisk norske og tallet på innbyggere med vestlig innvandrerbakgrunn har gått noe ned Utviklingen vil fortsette. Kommunene nord for Oslo er svært attraktive for familier med innvandrerbakgrunn. 13,9% av Lørenskogs innbyggere hadde ikke-vestlig bakgrunn. Tallet vil stige. Bare Oslo og Drammen har en større andel, men en IMDI-rapport viser at minoritetsbefolkningen i Lørenskog er bedre integrert i arbeidsliv og lokalsamfunn enn i andre kommuner med høy minoritetsandel. Minoritetsbefolkningen ser på biblioteket en nøytral arena. Derfor vil det også bli en stadig viktigere arena i integreringsarbeidet. Den digitale utviklingen I løpet av de siste par tiårene er mediesituasjonen blitt svært mangfoldig. Det trykte ord er slett ikke enerådende lenger. Bibliotekkompetanse forutsetter i dag at en behersker de teknologiske verktøyene, søketeknikkene og kunnskapsproduksjonsmetodene som er nødvendig i dagens samfunn. Det er lenge siden folkebiblioteket tok andre kulturuttrykk enn boka inn i samlingene: musikk, film, språkkurs, lydbøker, CD-ROM. PCer med internettoppkobling er blitt et selvsagt tilbud til brukerne. Folk har etter hvert fått tilgang til informasjon i enorme mengder gjennom Internett. Dokumenter gis i dag ut som trykksaker, eller kun elektronisk. Utviklingen går raskt, og de uavklarte spørsmålene er mange. I hvilket format vil folk gjøre bruk av tekst, lyd og bilde i framtiden? Hvilken framtid har e-boka? Hvordan sikres opphavsrett og forfatterinntekter i en digital tid, og hvilke følger får det for bibliotekene? Hva med digital formidling av musikk og lydbøker i bibliotekene? Hvilke prismodeller og tekniske og opphavsrettslige løsninger vil opphavsmenn og bibliotek bli enige om? Og når vil de opphavsrettslige spørsmålene rundt dataspill i bibliotekene være avklart? Sikkert er at også i framtiden vil informasjon måtte organiseres, beskrives, lagres, gjenfinnes og tilrettelegges. I stadig større grad i digital form. Men bibliotekarer vil fremdeles være ekspertene i dette arbeidet. Leseevne Det er de senere årene laget mange internasjonale studier av barns leseevne. Det er bred politisk enighet om at de norske resultatene ikke er tilfredsstillende. Rapporter peker også på uakseptabelt høy funksjonell analfabetisme blant voksne nordmenn. Et vanlig anslag er rundt 30 %. Studier av tidsbruk i norske barnehager viser dessuten at det brukes stadig mindre tid til lesing, stadig mer til andre aktiviteter. I en moderne kunnskapsnasjon som Norge er ikke dette politisk akseptabelt, og mange tiltak er satt i gang for å bedre situasjonen. Eksempler er prosjekter som Gi rom for lesing, Den kulturelle skolesekken, og Leser søker bok. Leseevne er en sentral forutsetning for å fungere godt i et moderne samfunn. Borgere med svak leseevne vil ofte ha vansker med å komme i arbeid og gjøre en god jobb, og de vil delta lite i offentligheten. Sammenhengen mellom folks leseevne og et lands konkurranseevne er også godt dokumentert.

10 10 Tegnene på at lesekulturen står i fare er mange. Derfor er det i planperioden en sentral oppgave for Lørenskog bibliotek å styrke arbeidet med å stimulere innbyggernes leselyst. Det skal gjøres gjennom formidling av spennende fritidslesing av høy kvalitet. Det skal gjøres gjennom å tilby bakgrunnsinformasjon til skolearbeid, karriere eller personlig utvikling. På papir eller i digital form. Men det skal også gjøres gjennom å ta i bruk nye medier i dette arbeidet, for eksempel dataspill. 4. OG TILTAK 4.1. BRUKERFOKUS Folkebibliotekene er inne i en utvikling der det tradisjonelle, samlingsorienterte biblioteket blir mindre viktig, mens formidlingsdelen av bibliotekarbeidet blir stadig viktigere. Lørenskog bibliotek skal være et godt formidlingsbibliotek. Formidling blir et sentralt satsingsområde i årene som kommer. Det innebærer blant annet aktiv publikumsveiledning, spennende arrangementer og tilbud som for eksempel bokprat. De ansatte vil bruke mindre tid i utlånsskranker, og mer tid på tilrettelegging og arbeid med publikum. Markedsføring Lørenskog bibliotek er opptatt av at virksomheten skal være synlig for innbyggerne. Biblioteket ønsker å nå så mange som mulig, blant annet gjennom et mangfold av utstillinger og arrangementer. I tillegg inviterer biblioteket regelmessig barnehager og skoleelever til leselyst og kulturopplevelser. Men synkende utlånstall viser at biblioteket ikke er synlig nok. Lørenskog bibliotek vil at flere skal oppdage biblioteket. : Alle kjenner Lørenskog bibliotek Biblioteket ønsker å bli dyktigere til å markedsføre biblioteket. Et redskap i dette arbeidet vil være å utarbeide en god markedsføringsplan. Den skal inneholde ideer til og strategier for hvordan en bedre kan nå fram til innbyggerne. : Fase I. Lage en markedsføringsplan. Kostnader: Kr til konsulent. : Fase II. Gjennomføre nye markedsføringstiltak. Egen logo, kampanjemateriell etc. Kostnader ikke definert. Veiledning Lørenskogs nye bibliotek blir over 3 etasjer. Mye vil bli gjort for at det skal bli lettere å finne fram i dette biblioteket. Allikevel vet man at mange vil trenge hjelp til å finne fram til kunnskapskildene biblioteket gir adgang til. Publikum skal dessuten få internettundervisning og praktisk hjelp med PC er og annet utstyr. : Personlig veiledning i bibliotekets åpningstid Alt tyder på at publikum også i framtiden vil trenge råd og hjelp av et kompetent personale. De ønsker å møte et levende bibliotek, og skal ikke oppleve et ensomt bibliotek! Veiledningspunkt i hver etasje vil bli nødvendig. : Lage en driftsplan som sikrer at publikum finner en bibliotekansatt på hvert plan. Arrangementer

11 11 Bibliotekets potensial som sentral møteplass er viktig. En arena som kan stimulere til lokalsamfunnsengasjement og bidra til å utvikle sosial kapital i kommunen. Forskning viser at folkebiblioteket er en viktig demokratibyggende og identitetsskapende faktor i samfunnet, særlig for flerkulturelle grupper. Lørenskog bibliotek har lenge innsett betydningen av et variert arrangementstilbud. Det er svært viktig å profilere biblioteket i lokalsamfunnet. Likevel må det erkjennes at profilen på arrangementene ikke har vært tydelig nok. Hvilke behov og interesser i lokalsamfunnet skal biblioteket møte med sine aktiviteter? Dagens arrangementstilbud treffer ikke alle målgrupper. Yngre menn og minoritetsgrupper benytter seg for eksempel lite av tilbudet. : Arrangementstilbudet skal ha stor bredde og være attraktivt for alle i Lørenskog Bibliotekets arrangementer skal både øke i antall og rette seg mot forskjellige målgrupper. : Arrangementenes andel av driftsbudsjettet skal dobles, fra 4 til 8%. : Brukerundersøkelse. Hvilke behov og interesser har innbyggerne i kommunen? Hvilke opplevelser ønsker de å få på biblioteket? Sølvkofferten Sølvkofferten, prosjektet hvor biblioteket aktivt formidler bildebøker for barn med høy kunstnerisk kvalitet, er et prosjekt som formidler bøker som ikke er på utlånstoppen/salgstoppen. I 2008 fikk prosjektet støtte fra organisasjonen Fritt Ord. : Fortsette drift av Sølvkofferten Interessen har vært så stor at biblioteket ønsker å etablere konseptet som et fast tilbud. : Kr årlig til innkjøp av bøker og markedsføring Et Forvandlingsrom I det nye biblioteket skal det bli et eget rom kalt ForvandlingsRommet. Der skal biblioteket formidle ord og kunnskap på en ny og spennende måte ved å appellere til flere sanser; høre, se, føle, lukte, smake. Målgruppe er i første rekke barn og barnefamilier. Det skal gis et inntrykk av at publikum går fra én verden og inn i en annen, ForvandlingsRommet. Forvandlingsrommet skal stadig skifte innhold, slik at publikum forventer nye opplevelser når de er innom. : Etablere et ForvandlingsRom i det nye biblioteket i Lørenskog hus. Målet er å skape nysgjerrighet, kreativitet og å gi en spesiell opplevelse. Eksempler på innhold: kunstinstallasjoner som tåler bruk av barn, formidling av tekst gjennom høyttalere og video, PC er eller spillkonsoller med ulike spill, workshops innenfor alle slags emner (for eksempel mat, kunst, arkitektur, skriving) : Fase I. Lage en idéskisse til en portal/kunstinstallasjon inn til ForvandlingsRommet. Kunstner kr ,- : Fase II. En tredimensjonal kunstinstallasjon som skal være en portal inn til ForvandlingsRommet. Kr ,-

12 12 Et Reflekterende Rom Lørenskog bibliotek mottok i 2008 kr fra Fritt Ord for å etablere møteserien Et reflekterende rom. Det er møter mellom skrivende mennesker som diskuterer vesentlige spørsmål. Møtene har en fast intervjuer, og publikum får stille spørsmål. : Fortsette drift av Et Reflekterende Rom Denne møteserien har vært så vellykket og interessen så stor, at biblioteket ønsker å etablere konseptet som et fast tilbud. : Kr årlig til deltakere og markedsføring Leseåret 2010 Bibliotekmeldinga (St.meld. nr /2009) sier at 2010 skal være nasjonalt leseår, og begynnelsen på en fireårig satsning på leseferdigheter i Norge. Mål: I Leseåret 2010 skal hele Lørenskog motiveres til å lese mer Lørenskog bibliotek vil markere Leseåret ved å utfordre innbyggerne til lesekonkurranse. Barn, ungdom, voksne, kommunalt ansatte, skoler, barnehager, alle vil kunne stille lag som konkurrerer med hverandre. Det kan leses høyt for andre, det kan leses på skjerm eller i papirbok. Biblioteket vil søke om statlige midler som er signalisert i Bibliotekmeldinga. : Lesekonkurranse for alle innbyggere og kommunalt ansatte. Søke om statlige midler 4.2. TILGJENGELIGHET Det fysiske bibliotek Dagens Lørenskog bibliotek er ikke spesielt brukervennlig. Skilting og merking er ikke god nok. Det er enkelt for brukerne å søke i bibliotekets samlinger, men ikke like enkelt å forstå basens opplysninger om hvor materialet er plassert. Da er det heller ikke enkelt å gjenfinne mediene på hyllene. Det nye Lørenskog bibliotek planlegges etter kravene til Universell utforming. Det har dermed et godt utgangspunkt for bli langt mer tilgjengelig for brukerne. Det blir automatisert utlån og innlevering i det nye biblioteket. I tillegg blir det lagt til rette for at publikum skal kunne finne fram til materialet på egen hånd. Dette er helt nødvendig, siden materialstammen blir fordelt over tre plan. Dagens bibliotek har for mye preg av lager og oppbevaring. Det skal endres. Det skal være plass for både medie- og opplevelsestilbudet, og de besøkende. I det nye biblioteket skal verken bokryggene eller personalet snu ryggen til de besøkende, men gi gode muligheter for uformelle kulturelle og sosiale møter! : Lørenskog bibliotek skal være et brukervennlig, selvinstruerende myldrebibliotek De nye lokalene skal være forbilledlig skiltet fysisk og elektronisk. Det engelske foretaket Opening the Book oppfordrer bibliotekene til å tenke nytt særlig når det gjelder interiør. Mediene skal presenteres på en innbydende måte. Det skal være synlig front, og det skal være eksponeringsmøbler. Det skal være tydelig inndeling i soner. : Biblioteket skal være innredet etter krav til Universell uforming

13 13 : God skilting i de nye lokalene, fysisk og elektronisk. : Ta i bruk Opening the Book s prinsipper i eksponeringen av samlingene. : Skape soner og rom for ulik typer medier, med god plass til publikums myldring mellom tilbudene. : Gjøre søk i mediebasen mer brukervennlig Det Digitale Bibliotek I dag er biblioteket et døgnåpent bibliotek gjennom sine nettsider. Der kan man søke i bibliotekets katalog, sende bestillinger til biblioteket via epost, fornye sin lån og få informasjon om bibliotekets aktiviteter. En ny nettportal for bibliotekene på Nedre Romerike BibliotekRom åpnes i løpet av året. Det innebærer at biblioteket gis en mulighet til å tilby brukerne nye og attraktive nettjenester, ikke minst interaktive Web 2.0-tjenester. : Bedre digitale, døgnåpne tjenester Som en av de største kommunene i BibliotekRom-samarbeidet skal Lørenskog bibliotek være en aktiv deltager i arbeidet med å utvikle portalen. Biblioteket ønsker også å bli bidragsyter til den nasjonale digitale referansetjenesten Biblioteksvar, som i hovedsak betjener skoleelever. : Alle ansatte skal bruke 5% av sin stillingsressurs i arbeidet med å gi brukerne bedre digitale, døgnåpne tjenester. Åpningstider Biblioteket har åpent 48 timer i uka: Mandag Onsdag 10 20, Torsdag Lørdag Lørdager stengt i skoleferien. Stengt alle søndager. I skolenes sommerferie er åpningstida 34 timer. Både ansatte og brukere har forventninger til det nye biblioteket. Plasseringen i Lørenskog nye sentrum gjør at mange, ikke minst skoleelever, vil etterspørre bedre åpningstider. Det vil være synd om biblioteket er stengt i perioder det ellers er høyt aktivitetsnivå i Lørenskog hus. Biblioteket erkjenner dessuten at forholdet mellom arbeidstid brukt på kontorarbeid og arbeidstid brukt til veiledning, må endres. Veiledningsarbeid blir viktigere i det nye biblioteket. Sentralt for bibliotekets drift og for innbyggernes opplevelse av det nye bibliotekets kvalitet i forhold til det nåværende, er at bemanningen økes. Biblioteket trenger minimum 2 stillinger til, skal mål for åpningstid og innhold kunne realiseres. : Utvide bibliotekets åpningstid til 58 timer i uka Biblioteket ønsker å utvide åpningstidene til: Mandag Torsdag 10 20, Fredag 10 18, Lørdag 10 16, Søndag timer i uka og også åpent på søndager. Fortsatt lørdags- og søndagsstengt i sommerferien. : Økt bemanning/stillingsressurs med en 100% stilling (Dette forslaget må sees sammen med forslag under 4.3 Organisasjon: Opprette en 100% stilling øremerket unge voksne brukeres behov). Sum 2 nye stillinger.

14 ORGANISASJON Personale Biblioteket er organisert i en barneavdeling og en voksenavdeling. Personalet består av høyskoleutdannete bibliotekarer og en merkantil sekretær-/konsulentgruppe. Det er klare forskjeller på arbeidsoppgavene til de to personalkategoriene. : Ny organisasjonsstruktur Biblioteket vil erstatte denne modellen med en mer åpen og fleksibel teammodell, bestående av fagteam og et lederteam på 3 personer. Lederteamet har overordnet ansvar for organisering og drift. Alle de andre ansatte ved biblioteket organiseres i team, arbeidslag og prosjekter etter de oppgavene som skal utføres og utvikles i henhold til bibliotekets prioriterte arbeidsoppgaver. Ikke etter profesjonsutdanning og formalkompetanse. : Organisasjonsplan : Etablere driftsteam etter prioriterte driftsoppgaver Automatisering Biblioteket er i dag lite automatisert. Verken utlånsautomat eller innleveringsrobot. Sikkerhetsportal er aldri blitt anskaffet. Følger er for eksempel at folk ofte må stå i kø og et merkbart svinn. Det kommende hovedbiblioteket sprer seg over tre plan og det blir nødvendig å tenke annerledes. Biblioteket har valgt RFID-teknologien (RadioFrekvens-Identifikasjon som styres gjennom at en liten radiobrikke fastsettes til det objektet (eksempel boka/dvd) som skal identifiseres). : Et fullstendig automatisert bibliotek RFID-teknologi utgjør grunnlaget for framtidig investering i automatiseringsløsninger. Automatisering av ut- og innlån skal frigjøre arbeidstid slik at de ansatte kan bruke mer tid til publikum; formidling og veiledning. Personalgruppas gjennomsnittalder er høy. Dermed er dette også et godt HMS-tiltak. Det blir mindre løfting, færre repeterende bevegelser, mer utfordrende og morsommere arbeidsoppgaver. : Investere i alarmporter, utlånsautomater og innleveringsrobot. : Plan for opplæring av publikum til selvbetjening Kompetanse Innbyggerne utdanner, etterutdanner og omstiller seg i stadig større grad. Kunnskapen de søker er tilgjengelig på papir - eller i digital form. Det digitale biblioteket blir stadig viktigere. De ansatte må i framtiden bli enda bedre formidlere. : Økt fagkompetanse Lørenskog bibliotek skal bli en enda viktigere arena for formidling av litteratur, kultur og kunnskap. Personalet må ha: - god kjennskap til litteratur og andre medier i tillegg til nødvendige

15 15 allmennkunnskaper - gode pedagogiske evner - evne til å kommunisere godt med de forskjellige målgrupper - evne til å formidle på en levende og god måte Lørenskog bibliotek skal bli også en god digital læringsarena. Hvilken digital kompetanse trenger biblioteket for å møte dagens unge på et likeverdig nivå? Spill er medietypen som er i sterkest vekst. Spill har gått forbi både musikk og kjøpefilm i omsetning. Spill har åpenbart en framtid i biblioteket. De representerer et stort potensial for læring og de kan trekke mange bibliotekfremmede unge dit. Lørenskog bibliotek mangler i dag kompetanse på dette viktige området. Personalet må ha: - nødvendige IT-ferdigheter for å innhente informasjon fra ulike digitale kilder - evne til å bruke web 2.0 på en kreativ måte - evne til fortolking og kildekritikk - ansatte som forstår og imøtekommer behovene til unge mennesker : Kompetanseplan : Opprette stilling øremerket unge voksne brukeres behov 4.4 MØTEPLASS Biblioteket kan brukes av alle, det er gratis og det stiller ingen krav til de besøkende utover at de tar hensyn til hverandre. Biblioteket er en sosial og kulturell møteplass, og i et travelt og hektisk moderne liv, også en oase for stille kontemplasjon. Samarbeid For å nå ut til befolkningen med sitt tilbud, er biblioteket avhengig av gode samarbeidsparter i lokalmiljøet. Det er viktig at biblioteket fortsetter sitt arbeid med å bygge nettverk og gode relasjoner med enkeltpersoner, lag og foreninger i lokalmiljøet. Nettverket er i dag utilstrekkelig i forhold til enkeltgrupper som unge menn og minoriteter. : Være sentral møteplass i Lørenskog hus og i kommunen. : Invitere nye aktører inn i bibliotekets nettverksbygging. Digitale skiller Digital kompetanse er blitt en nødvendighet for å håndtere hverdagen, og for å kunne delta i den demokratiske prosessen. Mange, særlig eldre, etniske minoriteter, samt yrkesaktive som ikke bruker IT i arbeidet, er likevel ikke med i den digitale utviklingen. Folkebibliotekets betydning som digital portåpner blir klart presisert i Stortingsmelding nr. 17, ( ) Eit informasjonssamfunn for alle. Lørenskog bibliotek har lenge gitt bidrag til arbeidet med utvikling av borgerferdigheter, blant annet gjennom internettopplæring for seniorer. Opplæringsarbeid av dette slaget skal fortsatt være viktig. : Styrke barns digitale kompetanse Videreutvikle biblioteket som et sted for læring og kunnskapsformidling for barn. Biblioteket

16 16 skal understøtte formell og uformell læring, der brukerne kan lære seg å avkode, skape og utveksle tekst, lyd og bilder. Biblioteket skal være med på å øke den digitale kompetansen hos barn og unge. Som et ledd i dette vil vi bruke spill, hvor motivasjonen for læring er sterk hos alle brukerne. Spill krever avansert behandling av tekst og visuell informasjon. 1: Innkjøp av spillkonsoller og flatskjermer kr ,- : Bidra til å utviske de digitale skiller i befolkningen For å kunne spille en aktiv rolle i dette arbeidet, må biblioteket være i stand til å tilby innbyggerne god tilgang til PC er, Internett og programvare tilpasset brukergrupper med spesielle behov. Dessuten må en ha et personale som har riktig kompetanse og tar seg tid til å hjelpe publikum. : Tilbud om internettopplæring til innbyggerne : Nødvendig teknisk utstyr og programvare til nye brukergrupper. Minoritetsspråklige Lørenskog har som mål å være en åpen og inkluderende kommune. Den høye andelen etniske minoriteter forplikter. Biblioteket er ofte blant de første institusjonene folk oppsøker når de kommer til Norge. Her skal alle finne et bredt medietilbud og adgang til Internett. I tillegg til det norskspråklige tilbudet, skal biblioteket også tilby kontakt med hjemland og egen kultur. Lørenskog biblioteket gjør i dag mye godt integreringsarbeid. Men biblioteket ønsker å bli en sentral flerkulturell møteplass på Nedre Romerike. : Det Multikulturelle Bibliotek For å få dette til, må man kjenne målgruppa, finne gode alliansepartnere og ha kompetanse om relevante tiltak og virkemiddel. Biblioteket ønsker spesielt å nå ut til voksne, hjemmeværende kvinner. Biblioteket er i dag et Leser Søker Bok-bibliotek. Det innebærer at vi organiserer frivillige som leser høyt for beboere i kommunens institusjoner. Denne ordningen kan utvides til å inkludere Lørenskogs innvandrerbefolkning. : Biblioteket skal kunne tilby en tilfredsstillende mediesamling på de største minoritetsspråkene i kommunen. : Satse på kulturelle uttrykk som for eksempel Bollywood-filmer. : Lage opplegg som kan styrke Rasta Opplæringssenter arbeid med norskopplæring, med innkjøp av nødvendig medier. : I samarbeid med Rasta Opplæringssenter og leseombudene gi et bokprattilbud til voksne kvinner med innvandrerbakgrunn. Lørenskog Rom Stadig mer offentlig informasjon digitaliseres, og en stadig større andel av informasjonen er kun tilgjengelig i digital form. Parallelt med denne utviklingen har folkebibliotekene tapt betydning som formidler av offentlig informasjon. I Lørenskog kommuneplan signaliserer kommunen høye mål for borgermedvirkning og demokratiutvikling. Innbyggerne må bli mer engasjert og delta mer aktivt i den demokratiske prosessen.

17 17 : Etablere et Lørenskog Rom Biblioteket ønsker å skape et rom i det nye biblioteket som gjennom skiftende utstillinger av tekst/bøker, plakater, illustrasjoner, fotografier, elektronisk informasjon og bilder, film, lyd etc., skal bli et demokratisk torg. Et sted en går for å få overblikk over hva som rører seg i kommunen. Et sted der folk får informasjon om - og kan reagere på - spørsmål som er viktige for dem. Et sted som stimulerer den offentlige samtalen og bidrar til vitalisering av lokaldemokratiet. Målet er at rommet skal bli Rådhusets forlengede arm inn i Kulturtjenesten og videre til innbyggerne og bidra til: 1 Styrking av meningsdannelsen om lokalpolitiske spørsmål 2 At kommunen får kunnskap om borgernes ønsker og preferanser 3 Styrking av innbyggernes innflytelse på politikken 4 Informasjon om og profilering av det lokale kulturliv : Gå inn i et kommunalt samarbeid om etablering av et Lørenskog Rom i det nye biblioteket. : Lage en prosjektsøknad for ekstern økonomisk støtte for å utvikle rommets muligheter MEDIER Lørenskog biblioteks budsjett til bøker og annet materiale har tradisjonelt ligget langt under landsgjennomsnittet. Bibliotekets bestand bærer fremdeles preg av dette, og gjenspeiler ikke alltid biblioteklovens krav til kvalitet, allsidighet og aktualitet. Satt på spissen er kvaliteten på bibliotekets tjenester synonymt med mediebudsjettet. Medietilbudet er i rask endring og påvirkes av den digitale utviklingen. I St. meld. nr. 14 (2007/2008) Dataspill, foreslås det en innkjøps- og utlånsordning for norske dataspill i folkebibliotekene. Dette er også foreslått av ABM-utvikling i utredningen Bibliotekreform Bibliotekmeldinga (St.meld. Nr /2009) varsler at Regjeringen vil se på de opprettshavlige problemstillingene, når det gjelder en innkjøpsordning for norske dataspill, gjennom den pågående revisjonen av åndsverkloven. I dag kan spill kjøpes inn av bibliotekene, men ikke lånes ut. Biblioteket merker etterspørsel og ser behovet for å kunne tilby de digitale format som nå kommer i stadig sterkere grad. Biblioteket ønsker å følge opp dette ved å kunne bruke egne midler på innkjøp av blant annet dataspill for alle aldre. Fortsatt har Lørenskog bibliotek høyest utlån til barn i Akershus med 12.6 (gjennomsnitt Akershus 7.26), og har ambisjoner om å beholde posisjonen. Men den store utfordringen er å kunne tilby et tidsriktig og moderne tilbud til unge voksne (25 35 år), som gjør biblioteket attraktivt for denne målgruppen. I 2009 er mediebudsjettet kr Det utgjør kr pr innbygger (32 300), - mens landsgjennomsnittet i 2008 var på kr (ABM- statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007). : Lørenskog bibliotek skal tilby attraktivt og fristende, aktuelt og allsidig utvalg av medier til utlån og opplevelse. Bibliotekets materialevalg er basert på biblioteklovens prinsipper om aktualitet, allsidighet og kvalitet, og skal holde samlingen fri for stygge og slitte materialer. Elektronisk materiale skal ha høy teknisk kvalitet og være brukervennlig.

18 18 Medietilbudet må fornyes og gjøres bedre tilgjengelig for publikum. For å ta igjen etterslep og komme på linje med nasjonale gjennomsnittstall og kommuner det er naturlig for Lørenskog å sammenligne seg med, så må mediebudsjettet styrkes. Og hvis Lørenskog også skal kunne konkurrere med Tromsø om å bli Norges beste bibliotek, så må biblioteket ligge i front og kunne tilby de nye og aktuelle mediene som befolkningen etterspør. : Mediebudsjettet økes med 20% årlig i planperioden, til kr i : Definere satsningsområder for materialevalget. : Innkjøp og digital tilgjengeliggjøring av medier i nye formater, som dataspill, e- bøker, musikk- og lydfiler (Mp3-Format eller lignende). 5. SYNERGIEFFEKT/SAMARBEID LØRENSKOG HUS Kulturhuset Lørenskog hus vil samlet sett romme mange ulike aktører innen kulturlivet i Lørenskog. Samlokaliseringen vil gi nye og spennende utfordringer for de ulike faggruppene som flytter inn, men også nye og aktuelle muligheter for et tettere samarbeid, til beste for innbyggernes kultur- og kunnskapsopplevelser. Biblioteket ser fram til dette samarbeidet og ønsker her å skissere noen samarbeidsmuligheter. Biblioteket gjør oppmerksom på at disse forslagene foreløpig er tanker på idestadiet og ennå ikke drøftet med de aktuelle samarbeidsparter. Det kommer. Med utgangspunkt i et nytt og spennende bygg, ønsker biblioteket å bidra til at huset blir en sentral og spennende kulturmøteplass for innbyggerne. I samarbeid med kulturhusleder kan det etableres en felles programkomité med deltakere fra alle virksomhetene, som utvikler, samordner og koordinerer publikumstilbudene i huset. Disse tilbudene vil inngå som en del av kulturhusets driftsplan. Denne komiteen vil også kunne koordinere målgruppenes mulige deltakelse i aktivitetstilbudene. Nabo Kaffe/vinbar Biblioteket vil få en kaffe/vinbar i forlengelsen av sine lokaler i 1.etasje. Det vil i bibliotekets åpningstid være en god mulighet for tilgang til aviser og tidsskrifter i tilknytning til å drikke kaffe og spise noe enkelt. Dette området vil egne seg godt som en særegen møteplass og åpne opp for kreativt samarbeid. Det kan være små intimarrangement som opplesing, musikk, jazz, utstilling av medier, litterære quiz etc : Ved hjelp av kaffe/vinbar en etablere en attraktiv og nyskapende bibliotekarena : Etablere et samarbeid med kafeens drivere : Program for aktivitetene i området : Samarbeide med kulturhusleder og de øvrige institusjonene om å fylle området med små, men gode kulturelle opplevelser. Aktivitetshuset Volt Biblioteket ser Aktivitetshuset Volt som en god samarbeidspartner når det gjelder formidling av kunnskap og litteratur for ungdom. Biblioteket ønsker å styrke formidlingen av bøker som egner seg for ungdom fra 13-års alder (hyllesignatur vu). Biblioteket ønsker derfor å gå ut av egne lokaler, for å møte ungdommen på andre arenaer, f eks Aktivitetshuset Volt. Biblioteket ønsker å etablere et samarbeid om litteraturformidling i Volts lokaler. På dagtid kan

19 19 barnebibliotekarene holde bokprat til klasser på ungdomstrinn og videregående. På kveldstid/helger kan det i samarbeid med Volt være arrangementer som formidler kunnskap og litteratur. Det kan etableres et selvbetjent utlån ved hjelp av en utlånsautomat på Volt. Samarbeide med Aktivitetshuset Volt om formidling av litteratur og kunnskap til ungdom. : Flytte bibliotekets ungdomsbøker til Volt. Utlånsautomat for Bibliofil på Volt til en kostnad av ca kr Det er et aktivt kulturliv i Lørenskog. Aktivitetshuset Volt og Musikk og kulturskolen er gode arenaer for læring og utøvelse av barn og unges egne kulturuttrykk. Men det er mange unge som ikke vet hvor eller hvordan de skal offentliggjøre verkene sine for resten av verden. Det kan det gjøres noe med i Lørenskog hus. Biblioteket vil foreslå et samarbeidsprosjekt hvor man etablerer et Demotek. Det er en egen seksjon i biblioteket hvor unge opp til 30+ kan gi fra seg sine egenproduserte verker; såkalte demoer: musikk, kortfilm, noveller, dikt, fanzine eller annet til biblioteket. Det selvlagede materialet kan lånes ut gratis på linje med annet materiale. Biblioteket katalogiserer verket, og interesserte kan søke opp titlene i katalogen. Den som leverer fra seg materialet til biblioteket, underskriver en kontrakt som viser at de selv er ansvarlige for innholdet.. Etablere et Demotek : Invitere sentrale aktører til å samarbeide om å realisere et Demotek. Frivillighetssentralen I dag er det et samarbeid mellom Frivillighetssentralen og biblioteket om leseombud og Boken Kommer. Dette samarbeidet kan utvides og videreutvikles.. Utvide og videreutvikle samarbeidet mellom Frivillighetssentralen og Lørenskog Bibliotek : Lage en samarbeidsplan Musikk- og kulturskolen Musikk- og kulturskolen har tradisjon for å holde elevkonserter og -utstillinger i biblioteket. Det vil de fortsette med. Når skolen og biblioteket flytter inn i samme hus, vil grensesnittet mellom disse to institusjonene bli enda bedre. I tillegg til et mulig fremtidig samarbeid om Demotek, kan de planlegge nye og spennende samarbeidsprosjekter..: Nyskapende samarbeid : Etablere en idegruppe for å lage et program for samarbeidet. Gallerli Skårer Dagens utstillingssamarbeid kan videreføres både i bibliotekets lokaler og i Galleriets. Det kan etableres et samarbeid med Kunstforeningen om arrangementer i Forvandlingsrommet, rundt kunstformidling for barn etter mønster fra Trapholt museum i Kolding (Pilfingerzoner) k/familier_og_boern/pilfingerzoner/.: Nyskapende samarbeid : Formalisere samarbeidet med en idegruppe, for å lage et program for samarbeidet. Restauranten

20 20 Å ha en restaurant i huset vil skape nye og annerledes muligheter enn de som finnes i dag. Når den er etablert med ansatte, kan biblioteket begynne en dialog og idemyldring. Tanker som kan drøftes er en mulig lese/bladhylle til restaurantens gjester. Reklamefoldere med nye og aktuelle lesetips/anbefalninger kan legges fram. Etablere et samarbeid om litterære lunsjer? Biblioteket holder bokprat, restauranten en enkel servering? Eller en enkel middag for travle småbarnsfamilier i tidsklemma, mens biblioteket formidler god barnelitteratur? 6.: Bibliotek og Restaurant synlig felleskap : Program for samarbeid Kino Biblioteket har allerede et samarbeid med Lørenskog kino. Med flere og annerledes saler kan samarbeidet videreføres og videreutvikles. 7.: Bibliotek og Kino to institusjoner felles publikum : Program for samarbeid 6. BIBLIOTEKETS SATSNINGSOMRÅDER Biblioteket er avhengig av ressurser for å kunne realisere mål og gjennomføre tiltak. Gjennomføring av nye mål og tiltak er selvfølgelig avhengig av bibliotekets ressurssituasjon. Det angis her hva som kan realiseres innenfor dagens ramme, og hva som er avhengig av en økning av bibliotekets rammebudsjett. Forslag til tiltak, som er avhengig av en ekstra ressurstilførsel, enten gjennom budsjettutvidelse eller eksterne midler, er markert med *** ved. H=høst, V=vår, B=budsjettår Biblioteket ser klart at skal nye mål prioriteres innenfor dagens rammer, må det skje ved at deler av virksomheten omprioriteres og noe må få mindre betydning. Det kan bli en utfordrende diskusjon i biblioteket BRUKERFOKUS Mål/ Tekst Kostnad Tid Alle kjenner Lørenskog bibliotek 1 Fase I. Lage en markedsføringsplan Kr til konsulent. H *** Utenfor ordinært budsjett 1 Fase II. Gjennomføre nye markedsføringstiltak. Ha logo, kampanjemateriell etc. Personlig veiledning i bibliotekets åpningstid Driftsplan som sikrer at publikum finner en bibliotekansatt på hvert plan Arrangementstilbudet skal ha stor bredde og være attraktivt for alle i Lørenskog Arrangementenes andel av driftsbudsjettet skal dobles fra 4% til 8% Ikke definert Kr V2011 V2011 B2010

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek Rullering av Regionale bibliotekplaner

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK BIBLIOTEKET Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2006 1. Samlet vurdering Oppegård bibliotek er en virksomhet i Oppegård kommune som består av hovedbiblioteket på Kolbotn og

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 7460/2007 Arkivnr.: C60/&13 Saksnr.: 2007/1460 Høringsuttalelse Bibliotekreform 2014 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014 Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 statusrapport 2014 Fokusområde 1 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena Strategi 1.1 Vestfoldbibliotekene skal være aktive arenaer for debatt og aktualitet Tiltak

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK

'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK 'BÆRUM KOMMUNE BÆRUM BIBLIOTEK Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 0 7. MAI2007 aaa. J(o 573 - a4 Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/25651 /TKJE 03.05.2007 Bibliotekreform 2014. Høringssvar

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost::

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost:: VEFSN KOMMUNE Service - Vår dato: 19.04.2007 Vår referanse: 07/148-4 Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: 75 10 10 13 Deres dato: Deres referanse: Epost:: vkop@vefsn.kommune.no 19.04.2007 Arkivkode: C60 Det

Detaljer

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til:

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til: Prosjektrapport Selvbetjent bibliotek i sør (Ref #1318593793183) Mål for prosjektet Prosjektet Selvbetjent bibliotek i sør er et forprosjekt for å utrede muligheter og modeller for selvbetjent bibliotek

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Nasjonalt leseår og bibliotekene

Nasjonalt leseår og bibliotekene 18.03.2010 Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling Bakgrunn for satsingen St. meld 35 (2207-2008) Mål og meining. Ein heilskapeleg norsk språkpolitikk St,meld 23 (2008-2009)

Detaljer

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.]

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.] Emnekode: BIB1100 Emnenavn: Bibliotek og samfunn Studieår: 2014-2015 Kull: 2014-2015 Semester: Studieprogram: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Avdeling: ABI Fagansvarlig / emneansvarlig:

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet.

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014. Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fagforbundet takker for høringsbrev til «Bibliotekreform 2014» fra Kultur og kirkedepartementet. Med denne meldingen vil biblioteksektoren i utgangspunktet

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket 1-.. 1I., u a,...,. n^ Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket HELGELAND Regionråd 12.03.2007 Ytre Helgeland Bibliotek Vedlagt følger utskrift av vedtak 20/07 fra styremøte i Helgeland Regionråd.

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forslag til felles plan Utarbeidet av folkebibliotekene i Vestfold i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek Innhold Side

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket Side 1 av 5 Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket 1. Generelt Parter i avtalen - Drammen kommune. - Buskerud fylkeskommune. - Høgskolen i Buskerud Hva avtalen gjelder Denne avtalen regulerer partenes

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer