Årsrapport for arkeologisk virksomhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for arkeologisk virksomhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2010"

Transkript

1 Årsrapport for arkeologisk virksomhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2010

2 Fylkeskommunen har et særlig regionalt ansvar for å ta vare på kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Sør-Trøndelag fylkeskommune er, i likhet med andre fylkeskommuner, delegert statlig forvaltningsmyndighet etter kulturminneloven. Vi har mange lovpålagte oppgaver. Samtidig er kulturminner er en viktig del av bærekraftig samfunnsutvikling. Å finne verdiene i kulturarven og fremme disse i planlegging og samfunnsutvikling er en av våre viktigste oppgaver. Det er et stort potensial for kulturminnebasert næringsutvikling. Vi arbeider for økt verdiskaping og samarbeid mellom kultur- og opplevelsesnæringene, næringsutvikling og reiselivet, og bidrar til etablering av nettverk og til utvikling av nisjenæringer med basis i kulturminnekunnskap. Stortingsmeldingen Leve med kulturminner og St.melding nr. 26 ( ) danner basis for dette har vært et år med høyt aktivitetsnivå for den arkeologiske virksomheten som Sør- Trøndelag fylkeskommune utfører, i henhold til det ansvar som tilligger fylkeskommunen gjennom kulturminneloven, forskrifter, Handlingsplan for kulturminner i Sør-Trøndelag og delegasjonsreglementet. STFK har anmeldt 1 sak til politiet i 2010; skadeverk på platting ved gravrøys på Strand i Osen. I alt 5 årsverk er utført innenfor forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Disse omfatter regulære driftsoppgaver, oppdragsvirksomhet, utviklings- og verdiskapingsoppgaver, skjøtsel og formidling, prosjekter og andre aktiviteter. Arkeologene har vært involvert i 16 forskjellige prosjekter, samt aktivt deltatt og bidratt med faglig kompetanse i flere forskjellige sammenhenger. Prosjektene belyser flere sider ved de oppgaver som naturlig ligger til fylkeskommunens arbeid og gjenspeiler på denne måten kulturminnevernets mangfoldige arbeidsfelt. Forvaltningsoppgaver og -prosjekter 1. Oppdragsarbeid 2. Bevaringsprosjektet, gjennomgang og status for områder regulert til spesialområde bevaring i hht. automatisk fredete kulturminner 3. Askeladdenprosjektet, digitalisering av restanser i Askeladden 4. Forollhognaprosjektet Forvaltnings- og utviklingsoppgaver/prosjekter 5. Laserprosjektet, tilrettelegging og bruk av laserdata til deteksjon og prognosedannelse 6. Satelittprosjektet, automatisk deteksjon av ringstrukturer i satelittbilder, ortofoto og lasermodeller 7. Universell utforming UU gruppa 8. Kulturminneseminar i kommunene 9. Kvernfjellprosjektet 10. Skjøtsel, skilting og informasjon 11. Billedarkiv og database/arkiveringssystem for foto 12. Prosjekt nyere tids arkeologi 13. NORA-prosjektet Natur og kulturminnebasert reiseliv 14. Digitalt formidlingsprosjekt. Pilotprosjekt 15. Kulturminneforvaltningens nettside 16. Annet Denne rapporten vil redegjøre nærmere for de ulike prosjektene, samt resultater av registreringer og befaringer utført i 2010.

3 1. Oppdragsarbeid - planarbeid - registreringer og befaringer 2010 Plansaksbehandlingen i Sør-Trøndelag er delt på 3 arkeologer med ansvar for sine respektive kommuner. Det er avgitt arkeologisk uttalelse til i alt 421 plansaker i Det ble foretatt kulturminnebefaringer på i alt 80 av plansakene. Av de planer som ble befart ble det gjort arkeologiske registreringer i 19. Det tilsvarer en funnprosent på 15 %. Det er stilt vilkår for egengodkjenning av reguleringsplan i alt 15 saker. 3 saker er gått til dispensasjonsbehandling hos Riksantikvaren. Det er foretatt forenklet dispensasjonsbehandling (sakene gravet ut på stedet) på i alt 3 kulturminner. Sør- Trøndelag fylkeskommune har ikke hatt innsigelser til reguleringsplaner med hensyn til automatisk fredete kulturminner i rapporteringsåret. Det har vært utført mekling på kommuneplan for Åfjord hvor innsigelsen ble opprettholdt. Det er utført arkeologisk feltarbeid tilsvarende 1040 timeverk i felt i Av disse er 412,5 timeverk innleid arbeidskraft. Det er krevet refusjon av kr ,- etter kulturminnelovens 10. Resultatene for 2010-sesongen viser samme tendens som tidligere sesongers registreringer, med overvekt av reismiler, hulveger og tjæremiler i myr i utmarksområdene, og bosetningsspor i form av boplasser fra steinalderen på kysten samt kokegroper, stolpehull og gravminner på de sentrale jordbruksområdene i fylket. Det er løpet av 2010 gjort registreringer av i alt 263 enkeltminner med følgende fordeling: Reismile 33 Fangstgrop 5 Tjæremile i myr 14 Kullgrop 4 Steinalderlokalitet 4 Kokegrop 46 Stolpehull 112 Ildsted 1 Nedgraving 7 Funnsted 2 Hulveg 8 Tuft 1 Gravhaug/røys 1 Ankerplass (åboler) 25 Et par funn i 2010 skiller seg ut som spesielt interessante. Det gjelder i første rekke et kvartsittbrudd fra steinbrukende tid som ligger ved Femunden, i Røros kommune. Ut fra funn som ble gjort på stedet kan deler av driftsperioden tidfestes til de siste 2000 år før Kristus. Så vidt vites er det tidligere ikke påvist noe tilsvarende i Sør-Trøndelag, trolig heller ikke i midt-norge forøvrig. Området er derfor godt egnet som utgangspunkt for videre forskning innen innlandets steinalder, noe vi pr i dag bare har begrenset kunnskap om.

4 Rut med eksempel på kvartsittavslag funnet ved Femunden Et annet uvanlig funn er det omfattende laget med kokstein som ble funnet ved maskinell søkesjakting på Ranheim i Trondheim kommune. Laget har en større utstrekning enn tilsvarende som tidligere har vært kjent i Sør-Trøndelag. Koksteinslaget stammer trolig fra matlaging, ølbrygging eller andre boplassaktiviteter som foregikk her i vikingtid eller middelalder. Koksteinslaget delvis gjennomgravd, Ranheim papirfabrikker i bakgrunnen.

5 2. Bevaringsprosjektet: Tilstandsregistrering og oppfølging av kulturminner i områder regulert til spesialområde bevaring kulturminner i plan- og bygningsloven." Gjennomgang og tilstandsregistrering av alle automatisk fredete kulturminner som ligger innenfor områder regulert til spesialområde bevaring kulturminner. Dette for å kunne vurdere om dagens praksis utgjør et formålstjenlig virkemiddel. Ny plan- og bygningslov med til dels andre virkemidler enn tidligere aktualiserer behovet for å gjøre opp en status på området, og peke på mulige forbedringer av dagens praksis. Dette er et svært viktig arbeid ettersom etablering av bevaringsområder/hensynssoner for kulturminner er en av hovedoppgavene innen kulturminnevernet. Betraktninger omkring hvorfor bevaring anses viktig og hvordan bevaringsformål oppfattes av ulike forvaltningsnivåer og publikum er delresultater av prosjektet. Gjennomgangen av bevaringsområder vil være et grunnlag for å bestemme seg for en ny tilnærming til hvordan disse områdene skal forvaltes. Prosjektet er en oppfølging av Handlingsplan for kulturminner i Sør-Trøndelag, punkt 5.1. Det er medgått 332,5 timeverk (2.21 månedsverk) til prosjektet i Hittil er det skaffet oversikt over 244 områder er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende planer. Prosjektet fortsetter i 2011, med resterende arkivgjennomgang og feltbefaringer i utvalgte, representative kommuner. 3. Askeladdenprosjektet Sør-Trøndelag fylkeskommune mottar årlige tilskudd til kvalitetsheving av Askeladden. Arbeidet med kvalitetsheving i Askeladden består i kontroll og korreksjon av tidligere innlagte registreringer, samt innlegging av egne og andres restanser (gamle arkeologiske registreringer). I 2010 mottok fylkeskommunen kr ,- fra Riksantikvaren til formålet. Arbeidet for 2010-bevilgningen pågår nå i 2011, totalt 190 timeverk. I 2010 ble bevilgningen for 2009 på kr ,- benyttet. Midlene ble i sin helhet brukt til innlasting av gamle restanser i Askeladden og det medgikk 78 timeverk. 60 nye lokaliteter og 80 nye enkeltminner ble lagt inn i Askeladden. I tillegg er det utført ajourhold av geometri og/eller registreringsopplysninger på rundt 80 lokaliteter med tilhørende ca. 100 enkeltminner. Sør-Trøndelag fylkeskommune er ledende når det gjelder å utvikle metoder for å utføre dette arbeidet på en mest mulig produktiv og effektiv måte, jf. Forollhognaprosjektet og det nå avsluttede Feltdatasamlerprosjektet. De beskrevne metoder og utviklet programvare for effektiv innlasting distribueres forvaltningen nasjonalt. 4. Forollhognaprosjektet I forbindelse med regional plan for villreinområdene i Forollhogna har det kommet ønsker om kartlegging av kulturminner innenfor planområdet. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har forvaltningsansvar for naturdelen, mens Statens naturoppsyn skal føre tilsyn med de ulike verneverdiene i området. Begge har ønsket bedre oversikt over ressursene. På oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) og DN har Sør-Trøndelag fylkeskommune satt i gang innsamling av kjente registreringer som foreligger i ulike formater for innlegging i Askeladden. Dette har inkludert et arbeid for å konvertere store mengder registreringsdata om fangstanlegg, som har blitt innsamlet i regi av Norsk institutt for naturforskning, til askeladdenformat. DN har også gitt fylkeskommunen i oppdrag å utvikle en prototyp feltdatasamler til bruk både for NINA og naturforvaltningen generelt.

6 Det har vært avholdt møter på Hell og Hamar og holdt foredrag om resultater og muligheter i seminar i regi av Miljøverndepartementet i forbindelse med prosjektet. Til sammen har det blitt nedlagt 67 timeverk i prosjektet i MD har bidratt med kr ,- til arbeidet. Arbeidet fortsetter i 2011, med feltbefaringer og kontroll, samt med utvikling av maler for konvertering av data til bruk for regional forvaltning, samt utvikling av prototype for digital feltdatasamler. 5. Laserprosjektet Sør-Trøndelag fylkeskommune har som medlem av Norge Digitalt mottatt store mengder med laserdata. Det er generert terrengmodeller av datasettene som benyttes i den daglige forvaltning, i forbindelse med prognosedannelse, tilstandsregistrering, kvalitetssikring og oppdatering av Askeladden. Laserdata har blitt en uvurderlig ressurs i forbindelse med plansaksbehandling. Oppløsningen på slike datasett er en kritisk suksessfaktor for nytten av dataene. Fylkeskommunen er med i en brukergruppe som gjennom dialog med Riksantikvaren skal sørge for at kulturminnevernets hensyn til kvalitet ivaretas. Bildet viser bygdeborgen på Litjstenen på Lundamo, Melhus kommune. Oppdaget gjennom laserdata. Murene synes som to striper i det røde feltet. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har et prosjekt som søker å gi svar på hvordan ulik oppløsning på laserdata gir utslag i ulik/mangel på tolkning av kulturminner. Sør-Trøndelag fylkeskommune har deltatt i prosjektet med to arkeologer. Det er benyttet 6 dagsverk til NIKU-prosjektet. 6. Satellittprosjektet Prosjektet er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Norsk Regnesentral med hensikt å komme fram til automatiserte metoder for å finne kulturminner som ikke er synlige på

7 markoverflata. Flere fylkeskommuner, deriblant Sør-Trøndelag deltar i prosjektet. I 2010 har det blitt avholdt to møter i prosjektgruppa. Der har videreutvikling av metoden, blant annet ved å inkludere laserdata i analysene blitt drøftet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har mottatt satellittbilder over deler av Ørland, Trondheim og Melhus kommuner. Deteksjoner i bildene har blitt arkeologifaglig vurdert. Det har blitt bidratt til prosjektets årsrapport for Til sammen er det brukt 65 timeverk i prosjektet. 7. Universell utforming UU gruppa UU gruppa er en uformell arbeidsgruppe opprettet av Fylkesmannen 2005/2006, etter påtrykk fra ulike departement for oppfølging av regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Fylkesmannen har fått i oppdrag å sørge for en samordnet formidling av handlingsplanen til kommunene, å gi veiledning om politiske føringer og faglige tiltak i planen og stimulere til aktivt samarbeid med råd for funksjonshemmede og relevante organisasjoner lokalt. Gruppa har hatt flere møter i løpet av året, og det har vært arrangert temadag for kommuner og andre relevante aktører med universell utforming i fokus. At kulturminnevernet er representert i gruppa ses på som svært hensiktsmessig, da tilrettelegging og skjøtsel av kulturminner for personer med nedsatt funksjonsevne er en utfordrende og lærerik oppgave. 8. Kulturminneseminar i kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune avholder årlige kurs/seminar om kulturminner og kulturminneforvaltning i kommunene i fylket. Seminarene er prioritert del av den regionale kulturminneforvaltningen, og setter søkelyset på aktuelle problemstillinger og utfordringer vi alle møter i forvaltningen av sporene etter folk før oss. Målet med kulturminneseminarene er kompetanse- og kunnskapsheving i kommunene på kulturminneområdet. Kulturminneseminarene setter fokus på gir mer kunnskap om Kulturminner som attraksjon og ressurs og som kilder til opplevelse og kunnskap Plansaksbehandling og byggesaksbehandling i kommunene Problemstillinger og utfordringer knyttet til kulturminneloven og Plan- og Bygningsloven Hvordan det er å eie/forvalte et verneverdig bygningsanlegg utfordringer og muligheter Sikring, skjøtsel, tilrettelegging og ivaretakelse av kulturminner i kommunene

8 Målgruppen for seminarene er politikere, kommunal forvaltning/ kommuneadministrasjon (landbruk, teknisk, plan og kultur) og andre aktører i hver enkelt kommune. Det ble arrangert seminar for 5 kommuner i Kvernfjellprosjektet Dette er samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, NGU og Sør- Trøndelag fylkeskommune med hensikt å kartlegge sporene etter kvernsteinsdriften i fjellområdene i Selbu. Prosjektet startet i 2006 og hadde sin største aktivitet i de tre første årene. I 2010 har prosjektet kommet i sluttfasen, og aktiviteten har vært lav. Det er imidlertid satt i gang arbeid med sluttrapportering samt utarbeidelse av informasjonstavler for utsetting ved strategiske punkter i kvernfjellet. Dette arbeidet beregnes sluttført i løpet av vårsesongen Skjøtsel, skilting og informasjon Kulturminner får verdi gjennom menneskenes opplevelse av dem. Synliggjøring av kulturminnene i folks daglige omgivelser gir kulturminnene større verdi og økt forståelse og respekt blant folk med bedre sikkerhet og vern som følge. Skjøtsel er et vidt begrep som innebærer tilrettelegging, formidling, skilting, bevaring, vedlikehold, sikring og restaurering (istandsetting), rekonstruksjon og konservering av kulturminnene ute i landskapet. I 2010 har vi særlig arbeidet med disse helhetlige kulturmiljøene: Kulturmiljøet Refsnes i Rissa kommune Refsnes er et helhetlig kulturmiljø med kulturminner fra steinalderen gjennom jernalder og middelalder til dagens bosetting, bebyggelse og bruk av området. Gården og kulturmiljøet har gjennom de siste 50 år gradvis blitt overgrodd og nedvokst av skog. I 2010 har vi dokumentert, undersøkt, istandsatt og gjennomført skjøtselstiltak på et utvalg kulturminner på Refsnes. Oppsetting av skueplatting og skilt. Alle tiltak inngår i en helhet med etablering og opparbeidelse av en kulturminnesti med skilting på utvalgte kulturminner langs stien som binder området og kulturminnene sammen. Målet er tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av et unikt kulturmiljø og økt verdiskaping med basis i kulturminnene. Det ligger inne en søknad til Norsk Kulturminnefond om midler til tiltakene.

9 Gravfeltet Vang i Oppdal kommune Arbeid med å fjerne, fornye og oppgradere skilt og andre tilretteleggingstiltak på Norges og et av Nord-Europas største gravfelt med ca. 900 gravhauger og røyser fra eldre og yngre jernalder. Vangfeltet er et av svært få kulturminner i Sør- Trøndelag som er av nasjonal og internasjonal verdi. Prosjektet vil på kort sikt gjennomføre fornying og oppgradering av skilt og tilretteleggingstiltak for publikum med fokus på universell utforming. Videre inngår sikring og skjøtsel et omfattende arbeid da gravfeltet er ca. 100 dekar stort. På lengre sikt må det arbeides for at statusen til Vangfeltet heves til et nasjonalt nivå. Prosjektet utføres i nært samarbeid med Oppdal kommune, og er en oppfølging av prioriterte fornminner på Handlingsplan for kulturminner i Sør-Trøndelag. Kulturmiljøet Dolmsundet i Hitra kommune Prosjektet ble formelt startet i 2010 og er et samarbeid mellom Hitra kommune, Kystmuseet på Hitra og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Med utgangspunkt i Dolmsundet på Hitra et mangfoldig kulturmiljø med stor tidsdybde ønsker vi ønsker å skape et opplevelsesbasert produkt hvor natur, kultur og historie er

10 sentrale elementer. Prosjektet er en oppfølging av prioriterte kulturmiljø på Handlingsplan for kulturminner i Sør-Trøndelag. Planmessig har prosjektet forankring i kommunedelplan for Dolmsundet. Det er representasjon både fra eldre og nyere tid i styringsgruppa fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. En annen hovedoppgave på skjøtsel har vært å lage skjøtselsplaner for de enkelte kulturminner og kulturmiljøer som står på listen i Handlingsplan for kulturminner i Sør- Trøndelag. Det er viktig å få skjøtselsplaner for alle kulturminnene som skal ha periodisk skjøtsel. Skjøtselen kan variere fra stor innsats på det enkelte kulturminne flere ganger i året, til en enkel befaring hvert 3. år for å sjekke status. Utover dette har det vært fokus på: Sluttføring av tilrettelegging for funksjonshemmede ved helleristninger og gravhaug på Strand i Osen kommune. Her er det laget platting for rullestolbrukere og satt opp skilt ved gravhaug. Helleristningene ble spritet på nytt og emballert av Vitenskapsmuseet. Emballeringen fjernes i 2011 og vi regner oss da ferdig med rensingen av feltet. STFK er i forhandlinger med Osen kommune om en skjøtselsavtale for disse to områdene. Arbeid med rensing og liming av bauta, Singsås, Midtre Gauldal kommune. Rensingen er avsluttet og liming ble foretatt av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Steinen med nærmeste område er nå ferdig rehabilitert. Det foretas overvåkning av steinen for å se om det er bevegelse i sprekk i steinen. Sammen med skoleklasser er det, som tidligere, foretatt undervisning og skjøtsel ved helleren på Balsnes, Hitra og ved gravfeltet på Valseidet, Bjugn. Skjøtselsarbeid ved helleristningsfeltet på Stykket i Rissa. Det ble satt opp gjerde rundt parkeringsplassen og merket P-plasser for personbiler, slik at hoveddelen av plassen kunne brukes uhindret for buss. 11. Billedarkiv og database/arkiveringssystem for foto Kulturminneforvaltningen arbeider aktivt for å lage og organisere et digitalt billedarkiv og gjøre dette tilgjengelig for publikum på nett. Fylkeskommunen sitter på et unikt men utilgjengelig billedmateriale av gjenstander, bygninger, kulturmiljø og landskap. Materialet består av et fysisk dias- og negativarkiv som inneholder flere hundretusen bilder fra hele fylket og representerer over 40 år med forvaltning. I tillegg finnes et papirbildearkiv som omfatter flere tusen bilder. I dagens samfunn er tilgjengeliggjøring og deling av informasjon et av de viktigste redskapene i kunnskapsbasert forvaltning, forskning og formidling. Fotomotivene fra billedarkivet forteller noe om vår nære, lokale historie. Et av målene med digitalisering og dermed tilgjengeliggjøring og deling av fotoene er å sikre et "visuelt langtidsminne" i bilder som vi vet mange i dag har glede av, og andre vil få interesse for framover. Fotografiet er kanskje den sterkeste og beste kilden vi har for å knytte sammen kunnskap om nåtid og fortid for framtida. Foto er også et helt nødvendig hjelpemiddel i dokumentasjon og formidling, i foredrag og orienteringer og et av de viktigste redskapene i en kunnskapsbasert kulturminneforvaltning. Billedarkivet fører til at informasjon kan hentes fram og formidles raskt i den daglige saksbehandlingen, formidling til eiere av kulturminner og allmenheten forbedres samt verneverdien av kulturminnene og -miljøene vil på en god visuell måte gjøres kjent for planansvarlige på alle nivå i forvaltningen. Sammen med IKT har vi utredet ulike tekniske og praktiske løsninger, både når det gjelder serverplass og programvare. Kostnadene for serverplass og programvare samt

11 alle andre materielle kostander knyttet til digitaliseringen av arkivet dekker IKT på sitt budsjett. 12. Nyere tids arkeologi Sør-Trøndelag fylkeskommune har siden 2009 vært deltaker i et prosjekt i regi av NIKU med hensikt å finne fram til et bedre tilpasset forvaltningsregime for nyere tids arkeologiske kulturlag, særlig i tilknytning til middelalderbyene. Slik regelverket er i dag faller disse kulturminnene for en stor del utenfor både forvaltning og forskning. I 2010 er det frikjøpt 3 månedsverk på nyere tid i forbindelse med prosjektet. I tillegg er det representasjon fra eldre tid. Arbeidet skal blant annet resultere i en vitenskaplig artikkel hvor fylkeskommunens representanter bidrar. Det har også vært arrangert et prosjektseminar i Italia hvor fylkeskommunen deltok. 13. NORA-prosjektet - natur og kulturminnebasert reiseliv Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk i januar 2010 tilsagn på søknad og ble partner i et internasjonalt prosjekt Reisemål Nord mellom land i den nordatlantiske regionen. Prosjektet er i regi av NORA Nordisk Atlantsamarbeide under Nordisk Råd, og skal gjennomføres i perioden januar 2010 til desember Prosjektet går ut på å etablere faglig arena/nettverk og gjennom erfarings- og kunnskapsutveksling skape grunnlaget for utvikling av kvalitetsprodukter innen reiseliv basert på natur- og kulturminner, der turistenes interesser og forventninger til opplevelser blir ivaretatt, og der vern og bevaring står i fokus. Sentralt i prosjektet står aktiv bruk av kulturminnene i reiselivssammenheng samt i opplevelses og attraksjonsutvikling. Prosjektet vil se på kulturminner som grunnlag for økt verdiskaping og hvordan disse kan bli brukt som verdifulle ressurser i samfunnet. Gjennom erfarings- og kunnskapsutveksling tar prosjektet sikte på å skape grunnlaget for å sammenlikne ulike verktøy og om mulig utvikle nye som kan danne og påvirke turistens holdninger, kunnskap og forståelse utvikle attraksjoner og opplevelser basert på naturen og kulturarven utvikle og formidle kompetanse, erfaring og informasjon innen bærekraftig reiseliv. Oppstartsmøte i prosjektet ble holdt i Bodø i januar I oktober ble det arrangert partnermøte på Island. 14. Digitalt formidlingsprosjekt. Pilotprosjekt Prosjektet er et samarbeid mellom Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Målet er å ta i bruk mobiltelefoner til utadrettet virksomhet i formidling av kulturminner i marka, særlig med hensyn til universell utforming. Med utbredelsen av såkalte smarttelefoner har publikum et utmerket verktøy for å tilegne seg audiovisuell informasjon. Telefonen har blitt et totalverktøy med muligheten for alt fra videoformidling til GPS-navigasjon, alt samlet i brukervennlige enheter. Pilotprosjektet fokuserer på den gode fortellingen: å levendegjøre og dramatisere kulturarven, gjennom lyd og bilde på smartelefoner. Kulturarven skal være tilgjengelig for alle. Dette innebærer at formidlingen vår skal være like tilgjengelig for svaksynte og hørselshemmede som for funksjonsfriske. Derfor er informasjon og formidling tilgjengelig i flere former, både som lyd, tekst, bilder og video.

12 Det er utviklet en prototype for digital formidling av kulturminner via telefon og internett; m.kulmin.no. Prosjektet er landsledende i sitt slag. I 2011 vil prosjektet gå over i en ny fase, hvor det å skaffe oppmerksomhet for produktet og tilrettelegge flere kulturminner blir i hovedfokus. Sør-Trøndelag fylkeskommune har mottatt ,- av regionale utviklingsmidler til prosjektet. 15. Kulturminneforvaltningens nettside er en fyldig, inviterende og inspirerende nettside med informasjon om fylkeskommunens arbeid med kulturminner og kulturminnevern. På nettsiden lærer du om kulturminner som fortellende spor etter menn, kvinner og barn i fjern og nær fortid, finner opplysninger om kulturminneløypene i fylket, og leser gode historier knyttet til kulturminner. Fylkeskommunen tilgjengeliggjør sitt arbeid med kulturminner på nettsiden, og kommunene i fylket inviteres til å gi informasjon om sine prosjekter. Nettsiden fungerer som en ressursbank for kommunene, frivillige organisasjoner, ressurspersoner og publikum. Kulturminneforvaltningen har vært veldig aktiv med innlegging og tilgjengeliggjøring av informasjon om kulturminner og kulturminnevern på nettsiden i Annet - kompetansutvikling, foredrag, deltagelse i kurs og konferanser Foredrag om Forollhognaregistreringer i forbindelse for regionale planer, Miljøverndepartementet, Gardermoen Deltagelse Nasjonal konferanse Caa Norge, Computer Aplications in Archealeogy, Oslo Deltagelse på Askeladdenseminar, Riksantikvaren, Oslo Deltagelse på fagdag om laserdata, TerraTec, Hell, Stjørdal Deltagelse på 2 dagers kurs om samiske kulturminner, Røyrvik og Nord-Sverige Foredrag på FANT-forum om feltsesongen 2009, NTNU Vitenskapsmuseet Medlem i styret for Norsk Villreinsenter Leder Forvaltningsgruppa i NAM (Norsk Arkeologimøte) Representant i Rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark Deltakelse skjøtselsseminar, Riksantikvaren og Vestfold fylkeskommune, Sandefjord Landssamling, Riksantikvaren, Oslo Studietur Skottland, vandringskonseptet og verdiskaping på natur, kulturminner og historie, SÖT-prosjektet interreg (gjennom NORA-prosjektet) Deltakelse på konferanse Reise, bruke, bevare, samarbeid mellom natur og kulturminneforvaltningen i alle nordiske land, Trondheim Partnerskapsmøter i NORA-prosjektet (Bodø og Island) Deltagelse arbeidsgruppe for gjennomføring av Mittnordiska arkeologidagar i Östersund, oktober 2010

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturminne kulturmiljø kulturlandskap 1. Kulturminne spor etter menneskeleg virke Endres i topp-/bunntekst 06.03.2013

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS Orkdalsveien 82 7300 ORKANGER Vår referanse Deres referanse Dato 201619866-6 24.11.2016 Reguleringsplan for Bremnestuva, eiendommene 50/3 med flere i Frøya kommune. Varsel

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Skien kommune Gulset senter

Skien kommune Gulset senter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Gulset senter GNR. 2, BNR. 286, MFL Sjakting nordøst for Gulset kirke RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hole kommune Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Hole kommune 1 Innhold Innledning:... 2 Planprogram... 3 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer... 3 Organisering av arbeidet... 4

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

51. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2014

51. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2014 51. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2014 A. Opplysninger om fylket og ansvarlig for rapporteringen Fylkenr Navnet på fylket Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Spørsmålene

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet.

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/621 Saksbehandler: Grethe Utvei Organ Møtedato Bygningsrådet 25.08.2015 Kulturutvalget 01.09.2015 Formannsskapet 03.09.2015 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2013

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2013 51. 51 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2013 A. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Fylkenr Navnet på fylket Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Spørsmålene

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 14/05609-1 Saksbehandler Baard Gonsholt Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.11.14 Utvalg for barn unge og kultur 18.11.14 Bystyret 06.11.14 NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/1188-2 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M (tiltak som krever ekstrafinansiering i kursiv) 1. Kulturarven som ressurs

H A N D L I N G S P R O G R A M (tiltak som krever ekstrafinansiering i kursiv) 1. Kulturarven som ressurs H A N D L I N G S P R O G R A M 2016 2017 (tiltak som krever i kursiv) MÅL: 1.1 1. Kulturarven som ressurs 1.2 Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns og næringsliv.

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/16 Formannskapet /16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/16 Formannskapet /16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1065 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER, ALVDAL OG TYNSET Saksnr. Utvalg Møtedato 50/16 Formannskapet 21.04.2016 148/16 Formannskapet 08.12.2016

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet GNR. 11, BNR. 2 Figur 1: Overflateregistrering ved Frovatn. Tatt mot NV. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Hjartdal kommune Hibberg

Hjartdal kommune Hibberg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Hibberg GNR. 68, BNR. 1 Figur 1. Utsikt mot elva Skogsåi og ur. Foto tatt mot øst nordøst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Rapport Bruksnavn: HOEL Gårdsnr./bnr.: 127/2

Rapport Bruksnavn: HOEL Gårdsnr./bnr.: 127/2 Arkeologisk Kommune: Rennebu Rapport Bruksnavn: HOEL Gårdsnr./bnr.: 127/2 Ref.: Arkivsaksnr. 200821065 og 201006408 Kopi: Grunneier Ingrid Hoel Loe, NTNU - Vitenskapsmuseet Vedlegg: 3 Kulturminne-id: 130433-130435

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune

Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Planprogram for kulturminneplan for Eidskog kommune Vedtatt i kommunestyret sak 67/16 den 16.06.16 Fredsmonumentet Morokulien Steinbrudd Børli Veterandagene Magnor Planprogram for kulturminneplan for Eidskog

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner. Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012

Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner. Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012 Kunnskapsløftet i Møre og Romsdal Kulturminneatlas og kulturminneplaner Nettverkseminar, Riksantikvaren, 20. mars 2012 Bakgrunn: Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av kulturminneområdet (2008-2009)

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud

Praktisering av kulturminneplaner. Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Praktisering av kulturminneplaner Seniorrådgiver Ole Christian Tollersrud Status Ole Christian Tollersrud 30. oktober 2017 Side 2 Hva slags plantype velger kommunene? 1 % 5 % 22 % Kommunedelplan Temaplan

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Skjøtselsplan. for automatisk fredet kulturminne

Skjøtselsplan. for automatisk fredet kulturminne Skjøtselsplan for automatisk fredet kulturminne Denne skjøtselsplanen er vedlegg til skjøtselsavtale knyttet til Siljuhaugen kultursti, som er inngått mellom Telemark fylkeskommune, Siljan Historielag

Detaljer

Siljan kommune Grorud

Siljan kommune Grorud TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Grorud GNR. 5, BNR. 2, 8, 9 M.FL. Kapellet i skogen, Grorud kapell anno 1944. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Skien kommune Risingveien 5

Skien kommune Risingveien 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Risingveien 5 GNR. 300, BNR. 3313 Deler av planområdet sett mot sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Regionale planer og nasjonale mål for villreinforvaltninga

Regionale planer og nasjonale mål for villreinforvaltninga Regionale planer og nasjonale mål for villreinforvaltninga Terje Kaldager Miljødirektoratet 5.mai 2014 Hovedpunkter Hva sier bestillingen Hva er en regional plan Erfaringer fra det regionale planarbeidet

Detaljer

Automatisk fredete kulturminner

Automatisk fredete kulturminner Automatisk fredete kulturminner og landbruk KOLA Viken 04.11.2014 Trude Aga Brun og Christer Tonning Kulturarv, Vestfold fylkeskommune ARKEOLOGI I HVERDAGEN Utfordringer høy tetthet av arkeologiske kulturminner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/1035-5 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Kulturminnesatsing i Nord-Trøndelag 2016-2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED Postboks 2525 6404 MOLDE Vår referanse Deres referanse Dato 201608789-21 11.11.2016 Reguleringsplan for FV 717 Stadsbygd-Vemundstad i Rissa kommune. Melding

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune KREVTIVETRONDELAG Arkeologisk Kommune: Malvik Rapport Gårdsnavn: Grønberg, Halstad Gårdsnr./bnr.: 48/-, 49/- Ref.: Arkivsaksnr. 200901523-15 Kopi: NTNU Vitenskapsmuseet, Malvik kommune Vedlegg: 1 kart

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord

Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Skallan-Rå, Borkenes, Kvæfjord Fagsamling UKL Miljødirektoratet 5.april 2017 Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Hvorfor Skallan-Rå? Troms fylkeskommune, avd. for kulturarv, Sametinget

Detaljer

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Del av Skotfoss Bruk GNR. 283, BNR. 930 Ortofoto over deler av Skotfoss/Åfoss. Planområde markert med rødt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Arkivsaknr. : 09/2005 Befaringsdato: 24-28. august 2009 Kommune: Vefsn Gård-gnr: Forsmoen Indre-122, Haukland-124, Vollen-125, Åkvik-145 Formål: Reguleringsplan E6 Skotsmyra-Åkvik

Detaljer

Georadarundersøkelse og formidling av gravhaugen på Elvsholmen - Hamar kommune

Georadarundersøkelse og formidling av gravhaugen på Elvsholmen - Hamar kommune Saknr. 17/4107-2 Saksbehandler: Elisabeth Seip Georadarundersøkelse og formidling av gravhaugen på Elvsholmen - Hamar kommune Innstilling til vedtak: - Fylkesrådet synes det er positivt at det er tatt

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Vinje kommune Grautlethaugen

Vinje kommune Grautlethaugen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Grautlethaugen GNR. 153, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 153 Bruksnummer:

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune gangs behandling NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn Larsen L.nr.: 32109/2014 Arkivnr.: 143/C51 Saksnr.: 2009/6665 Utvalgssak Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Nedre Eiker kommune

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Quality Hotel Panorama, Trondheim februar 2015

Hva er nytt hva skjer framover. Konferanse om naturmangfoldloven Quality Hotel Panorama, Trondheim februar 2015 Hva er nytt hva skjer framover Konferanse om naturmangfoldloven Quality Hotel Panorama, Trondheim 10. 11. februar 2015 Hva skjer internasjonalt Norsk miljøpolitikk bygger på internasjonale avtaler og konvensjoner

Detaljer

SPØRSMÅL FRA HADLE OG INNSPILL FRA OSS

SPØRSMÅL FRA HADLE OG INNSPILL FRA OSS SPØRSMÅL FRA HADLE OG INNSPILL FRA OSS Hvordan jobber vi i kulturminnevernet med «landbrukssakene»? Dreneringsforskriften kva skal man være obs på når man skal vurdere potensialet for kulturminner? Eller:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken Vår dato: 02.06.2014 Vår referanse: 2008/2373-46 Vår saksbehandler: Deres dato: 03.04.2014 Deres referanse: 14/53-10 Lars Hovland, tlf. 32808664

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 12/12282-7 Saksbehandler: Kjetil Skare Elisabeth Seip DELEGASJON AV MYNDIGHET PÅ KULTURMINNEOMRÅDET Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa «Kulturminneplan»

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa «Kulturminneplan» Høringsutkast Planstrategi og planprogram: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa 2018 2025 «Kulturminneplan» KULTURMINNEPLAN FOR SNÅSA 2018-2025 1 Forord Sammendrag/Index Del 1. innledning

Detaljer

Prosjektplan Styrking av kommunal kulturminnekompetanse i Verran kommune

Prosjektplan Styrking av kommunal kulturminnekompetanse i Verran kommune Prosjektplan Styrking av kommunal kulturminnekompetanse i Verran kommune 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Riksantikvaren har igangsatt et kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen i Norge, der målet er

Detaljer