Beredskapsplan for Kanadaskogen Friluftslivsbarnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for Kanadaskogen Friluftslivsbarnehage"

Transkript

1 Beredskapspla for Kaadaskoge Friluftslivsbarehage Ihold 1. Beredskapshådterig Førstehjelp og førstehjelpsutstyr Varslig i e krisesituasjo Loggbok... Feil! Bokmerke er ikke defiert. 6. Evakuerig Iformasjo til asatte Iformasjo til bar Iformasjo til foreldre Mediehådterig Debrifig og psykologisk oppfølgig Arragere miestud Evaluerig og etterarbeid Tiltakskort Vedlegg 1 Telefoliste ressurser Vedlegg 2 Loggskjema for kriseledelse Vedlegg 2 Varsle de skaddes foreldre Side 1 av 43

2 1. Beredskapshådterig Hesikt Forebygge uøskede og alvorlige hedelser Begrese omfaget av e uøsket, alvorlig hedelse Hjelpe persoalet til å hådtere e uøsket, alvorlig hedelse Hadlig Barehage plalegger og drifter slik at skader og ulykker forebygges Barehage utfører jevlige risikovurderiger av uøskede hedelser for å kue ha oversikt over risikobildet Barehage forebygger uøskede hedelser gjeom å utarbeide gode tiltak for å redusere risiko Barehage har årlig gjeomgag av beredskapsplae Barehage har årlige øvelser på potesielle krisesituasjoer Barehage er aktsom og følger med på potesielle trusler og sigaler fra persoer med relasjo til barehage Side 2 av 43

3 Førstehjelp og førstehjelpsutstyr Hesikt Redde liv og helse Redusere skadeomfag Asvar er asvarlig for opplærig av persoalet er asvarlig for at riktig utstyr på riktig plass er asvarlig for at persoalet er kjet med rutie Ehver asatt er asvarlig for å følge rutie og yte førstehjelp år skade har skjedd Hadlig Det gjeomføres førstehjelpskurs for alle asatte hvert år Barehage har førstehjelpsplakat hegede godt sylig. Liste med ødtelefoummer skal ligge godt sylig ved hver avdelig, pauserom og r legges i på telefo. Utstyr: o Førstehjelpskap er tilgjegelig for alle avdeliger o Førstehjelpsutstyr skal være med på tur o Liste over ihold kotrolleres hver måed av daglig og vereombud o Øvrig persoell er asvarlig for å gi daglig skriftlig beskjed år det er behov for ikjøp av ytt utstyr o Barehage er oppmerksom på utløpsdato, og at utstyr det brukes mye av blir bestilt før det blir tomt. o Førstehjelpsutstyret plasseres i yttergag (lett tilgjegelig), utefor bars rekkevidde. o Ved store ulykker fies ekstra førstehjelpsutstyr på kotor til daglig. Side 3 av 43

4 2. Varslig i e krisesituasjo Hesikt Sikre at alle ødvedige istaser og parter blir varslet så tidlig som mulig ved e krisesituasjo i barehage Asvar er asvarlig for at alle asatte er kjet med dee rutie. De første til stedet er asvarlig for å varsle ødetater ved alvorlige persoskader. Hadlig skal uderrettes så sart som mulig etter e uøsket hedelse. Eier/Styre skal uderrettes av daglig så sart som mulig ved alvorlige, uøskede hedelser. Foreldre skal umiddelbart varsles ved skader på baret. Ved alvorlige skader, skal skjemaet for «varslig av foreldre» brukes. Asatte skal aldri oppgi dødsbudskap. Dette skal helsepersoell gjøre. Si at «det har skjedd e alvorlig ulykke». skal varsles ved ulykker som iebærer alvorlig persoskader. Arbeidstilsyet skal varsles ved ulykker som iebærer alvorlig persoskade hos asatte. Se skjemaet «telefoliste ressurser» Se skjema «varsle de skaddes foreldre» Side 4 av 43

5 3. Evakuerig Hesikt Oppå best mulig beskyttelse. Ugå bar løper rudt på området eller forlater området alee. Få kotroll over hvor de bara befier seg. Sikre at det ikke skjer flere ulykker. Skjerme bara for sysitrykk. Roe ed og gi rett iformasjo. Gi rom for reaksjoer og gi hjelp til å bearbeide disse. Asvar er asvarlig for at asatte er kjet med rutie Beredskapsgruppe er asvarlig for gjeomførig av rutie Pedagogisk er asvarlig for å telle opp bara på si avdelig ved e evakuerig Hadlig Det skal gjeomføres evakuerigsøvelser med alle bar 2 gager i året. E varslet og e uvarslet Persoell gjøres kjet med hva de ka gjøre i et rom for å maksimere overlevelse Evakuerige må i hvert ekelt tilfelle vurderes med bakgru i hvorfor/ hvilke hedelse skal det evakueres fra, for å oppå best mulig beskyttelse. I hvert ekelt tilfelle må det vurderes om det skal evakueres i i bygg eller ut av bygg. Dersom e avdelig ikke skal evakuere, skal alle bar og vokse samles på avdelige. Pedagogisk teller opp bar ved evakuerig Ved bra, evakuer til følgede sted: Parkerigsplass edefor barehage. Etter opptellig flyttes alle over til Berge vaverk slik at brabilee får plass. Vete på sigal til fare er over. Rolig opptrede fra s side for å roe ed bar. Alle følger politiets avisig år politiet er akommet Side 5 av 43

6 4. Vurdere krisehjelp Hesikt Sikre god ivaretakelse og oppfølgig av bar, asatte og pårørede Sikre psykisk krisehjelp til bar og asatte som har behov for det Asvar er asvarlig for å ihete iformasjo om kommues er asvarlig for å kalle i kommues ved behov for bistad Hadlig tar kotakt med kommues for å drøfte bistadsbehov Pårørede svartelefo: vurderer hvorvidt dette skal opprettes. I ekelte tilfeller vil barehage selv ta asvar for dette. og et vurderer dette Omsorgsseter: bestemmer om dette skal opprettes for å ivareta berørte bar, asatte og isatspersoell. Kriseteamet vil stå setralt i arbeidet med oppfølgige Pårøredeseter: bestemmer om dette skal opprettes for å ivareta iformasjo og omsorg til pårørede til berørte asatte og bar Kriseteamet følger opp og avdekker hvem som ka ha behov for ytterligere oppfølgig Kriseteamet gjør seg opp e status på de totale belastige persoer er blitt utsatt for og legger føriger for hvorda dette skal følges opp videre Side 6 av 43

7 5. Iformasjo til asatte Hesikt Sikre ødvedig og god iformasjo til alle asatte Sikre persoveret ovefor ivolverte parter Hidre ryktespredig og spekulasjoer Asvar er asvarlig for iformasjo ut til asatte Hadlig Tek gjeom hvilke iformasjo de asatte treger for å kue gjøre si jobb Iformer de asatte om situasjoe som har oppstått i barehage. Dersom situasjoe gjelder mistake om overgrep/vold mot bar fra asatte, vær varsom med hvilke iformasjo som gis ut av hesy til taushetsplikt og etterforskig. Det ka være tilstrekkelig at bare de som jobber med baret får iformasjo. Asatte som jobber tett på bar som er blitt utsatt for overgrep/vold bør få utdypede iformasjo og veiledig i hvorda de skal sakke med baret Hvis forhold er uder etterforskig, skal iformasjo gis ut i samråd med politiet Hvis feilaktig ryktespredig oppstår, vurder å gå ut med ytterligere iformasjo Side 7 av 43

8 6. Iformasjo til bar Hesikt Roe ed og trøste Asvar Pedagogisk e asvarlig for iformasjo til bara Hadlig Skjerm bar for sterke sysitrykk som skjer i barehage. Vurder hvem som skal ha iformasjo ut fra relasjoer og alder. Ikke utdyp mer detaljer e det som er ødvedig for å få frem budskapet. Ved meddelelse av dødsbudskap, gi baret tid til metal forberedelse. Del opp budskapet med e lite pause mellom hver setig. La baret få vise følelser Holdt rudt, ta på faget og trøst de som treger og øsker trøst Oppfordre bara til å trøste hveradre. Bruk gjere bilder for å vise følelser. Forklar hva døde betyr. «alle kroppsfuksjoer stopper, de døde ka ikke puste, hjerte stopper, etc». Forklar at ige bar har skyld i dødsfallet/ulykke. Fortell hva som skal skje videre i dag og dagee videre. Side 8 av 43

9 7. Iformasjo til foreldre Hesikt Iformere adre foreldre om situasjoe som pågår/har pågått i barehage Trygge foreldre om at deres bar har det bra Ugå at feilaktige rykter oppstår Asvar er asvarlig for iformasjo ut til foreldree Hadlig Gi rett iformasjo iefor taushetspliktes rammer Iformere i samråd med politiet Iformere foreldree gjeom telefo om at de må komme i barehage og hete baret sitt, samt få iformasjo om situasjoe. Dette er særlig aktuelt år ulykke skjer i barehage, og det har vært e traumatisk opplevelse for bar Sede iformasjosbrev med bar hjem Foreldree ka evetuelt bli kalt i til foreldremøte Iformere om o Hva som har skjedd, for oppfølgig av ege bar o Hva barehage kommer til å gjøre i forbidelse med situasjoe o Hva foreldree bør gjøre o Hva som er ormale reaksjoer hos bar Side 9 av 43

10 8. Mediehådterig Hesikt Sikre god iformasjoshådterig og mediekotakt slik at iformasjo formidles til alle aktuelle målgrupper så raskt og presist som mulig. Sikre barehages omdømme. Asvar Eier/styre eller daglig er asvarlig for all kotakt med media. Når politiet er beredskapsasvarlig, er det de som har asvaret for all iformasjo til media. Hadlig og eier/styre skal være forberedt og tret på mediehådterig Det må så raskt som mulig avklares med barehages eier/styre hvem som skal uttale seg til media Det skal ku være e perso som uttaler se til media. Ku dee persoe uttaler seg gjeom de aktuelle situasjoe Talspersoe må ha høy grad av tilgjegelighet for media Pressehevedelser loggføres, slik at det blir lettere å følge opp med svar, presiseriger og/eller korrigeriger Vær imøtekommede og hyggelig Vis medfølelse, vær ærlig, vektlegg fakta og ikke spekulasjoer Bruk et ekelt og folkelig språk. Ikke bruk fagtermiologi Bestem deg for hva du skal si og hva du ikke skal si Vær forberedt på spørsmål fra media kyttet til krisehådterige Side 10 av 43

11 9. Debrifig og psykologisk oppfølgig Hesikt Sikre god oppfølgig av bar og asatte Kartlegge reaksjoer og fage opp spesielt sårbare persoer som har behov for oppfølgig Asvar er asvarlig for å koordiere og sikre at alle bar og asatte som har behov for debrifig og oppfølgig mottar dette. Hadlig Samme dag: o Hådter ege reaksjoer. Disse må settes litt til side i e akuttfase, slik at asatte er i stad til å ivareta bar. Det skal gis rom for asattes reaksjoer så sart situasjoe er uder kotroll o Kollegastøtte og omsorg fra ære persoer er viktigst samme dag som ma har opplevd e krisesituasjo o Fage opp persoer som ka ha behov for ekstra hjelp og oppfølgig o Sakke kort om det som har hedt for å gi et helhetsbilde som ka miske skyldfølelse Dage etter: o Gi rom for reaksjoer og bearbeidig hos asatte gjeom e psykologisk debrifig med bistad fra bedriftshelsetjeeste o Oppfølgig av bar og adre berørte, i samarbeid med fra kommue Plaleggig av este dag o Oppfølgig av de skadde og foreldree o Oppfølgig av adre berørte o Oppfølgig av evetuell utøver av skade o Kotakt med bars foreldre o Hjelpeapparat til å støtte seg på Side 11 av 43

12 10. Arragere miestud Hesikt Gi rom for sorg og sav Hedre de dødes mie Asvar Hadlig bør samarbeide tett med de avdelige baret/asatt tilhørte bør sakke med pårørede slik at de ka komme med ispill og få ivitasjo om å delta Samarbeid gjere med kirke/trossamfuet og iviter prest Iviter både asatte, pårørede, bar og foreldre Sakk med bara om hva som skal skje og hva sorg er, før selve miestude Ta gjere med bara i det praktiske arbeidet med å fie frem lys, bilde, blomster, sager, tegiger, miehilsiger osv. Plalegg hvem som forteller kort om hedelsesforløpet og hvem som holder oe mieord Avklar hvilke sager som skal spilles, og om bara har lyst å syge e sag Avklar om bara skal tee lys Persoalet bør få rom for å sakke samme etter miestude Side 12 av 43

13 11. Evaluerig og etterarbeid Hesikt Sjekke ut at oppfølgig og etterarbeid er blitt hådtert Evaluere krisehådterige Forbedre rutier dersom det ble gjort erfariger som tilsier at det er behov for det Asvar Hadlig Sjekke ut om det er behov for ytterligere oppfølgig av ivolverte bar og asatte Krisehådterige bør evalueres på et persoalmøte. Notater og evetuelle forbedrigsområder bør dokumeteres og tas med i e revisjo av beredskapsplae. Side 13 av 43

14 12. Tiltakskort Hesikt Tiltakskortee skal sørge for at asatte vet hva de skal gjøre ved alvorlige og uøskede hedelser Asvar Hadlig Tiltakskortee er vedlagt dee beredskapsplae Tiltakskortee er samkjørt med politiet og kommues beredskapsarbeid 15.1 Bar Bar forsvier fra barehage Bar blir ikke hetet fra barehage Rus og utilregelig atferd i hete- og brigesituasjoer Bar blir hetet av adre e avtalt Alvorlig skade/dødsfall hos bar i barehage Alvorlig skade/dødsfall hos bar utefor barehage Vold/trusler i hjemmet Ved mistake om vold/overgrep i familie Ved mistake om vold/overgrep av asatt 15.2 Persoal Alvorlig skade/dødsfall hos asatt i barehage Alvorlig skade/dødsfall hos asatt utefor barehage Asatt møter ruset på jobb Vold mot asatt fra forelder/ae perso 15.3 Barehage Terrortrussel Gisseltakig/skytig Bra Strømavbrudd/vaavbrudd Vaskade Side 14 av 43

15 FASE 1- Akutt Bar forsvier fra barehage 1. Avklar hvem som er borte Pedagogisk Når ble baret sist sett og hva har ha/hu på seg. Hør med alle asatte og bar. Behold roe ovefor bara. 2. Asvarsfordelig Pedagogisk 3. Start søk etter baret Pedagogisk 4. Iformer daglig Pedagogisk Avklar hvem som tar asvar for de adre bara mes letige pågår. Alle tilgjegelige asatte skal lete. Prioriter barehages risikoområder (ie i barehages område og utefor). Ta med mobiltelefo. er hovedkotaktperso i barehage. 5. På tur: trasporter de adre bara tilbake i barehage Pedagogisk 6. Kotakt foreldree dersom baret ikke blir fuet i barehages område. Telefoliste foreldre Vær ærlig og presis om hva som har hedt. Spør foreldree om mulige steder baret ka ha dratt til. Gjør klare avtaler med foreldree om hva som skal skje videre, og hold dem fortløpede orietert. 7. Kotakt politiet Telefoliste ressurser Beskriv situasjoe. Se rutie «varslig i e krisesituasjo». 8. Vurder bruk av krisehjelp Se rutie «vurdere krisehjelp». 9. Mediehådterig Se rutie for «mediehådterig». 10. Vurder iformasjosbehovet til adre foreldre Se rutie «iformasjo til foreldre». Side 15 av 43

16 FASE 2- Oppfølgig 11. Registrer avvik Noter hvilke tiltak som ble gjort, så sart de akutte fase er over. 12. Oppfølgig av bara Pedagogisk Sakk med dem om hedelse. Se rutie «iformasjo til bar». 13. Evaluerig med persoalet Evaluere hedelse og hådterige. Se rutie «evaluerig og etterarbeid». 14. Vurder behovet for foreldremøte Orietere om hedelse og hvorda dee ble hådtert. Se rutie «iformasjo til foreldre». Side 16 av 43

17 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Bar blir ikke hetet 1. Kotakt foreldree etter stegetid Asatt Telefoliste foreldre Rig foreldre og avklar situasjoe. Skal de asatte vete til foreldree kommer, eller kommer det adre og heter baret? mi etter stegetid, kotakt adre avtalte kotaktpersoer Asatt Telefoliste foreldre Ikke rig adre familiemedlemmer eller bekjete som ikke er gitt skriftlig beskjed om at ka kotaktes. 3. Etter 30 mi, kotakt daglig Asatt Telefoliste asatte Avtal videre tiltak. 4. Vurder kotakt med bareveret eller politiet Bareveret Telefoliste ressurser 5. Gi baret omsorg Asatt Det viktigste er at baret føler seg trygg og ivaretatt. 6. Avklar med bareveret hva som skjer videre Bareveret Dersom baret tas med hjem av e asatt, må dette være godkjet av bareveret, som da har det formelle asvaret. 7. Registrer avvik Noter hvilke tiltak som ble gjort, hvem som ble kotaktet, og hva som ble sagt. 8. Samtale med foreldree Hva ka gjøres for å ugå at dette skjer igje? Side 17 av 43

18 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Rus og utilregelig atferd i hete- og brigesituasjoer 1. Sakk med forelder Asatt Hvis det er mistake om at forelder er beruset, bruk tid på samtale for å vurdere evetuelle videre tiltak. 2. Rig ae kotaktperso Asatt Telefoliste foreldre 3. Vurder avvergerplikte Asatt Bareveret Avvergerplikte plikter asatte til å forhidre at baret utsettes for fare. 4. Oppfordre forelder til ikke å kjøre, dersom baret blir med Asatt 5. Kotakt politiet Asatt Telefoliste ressurser 6. Kotakt bareveret Asatt Telefoliste ressurser 7. Ta vare på baret itil adre ka overta Persoalet skal ikke med makt forsøke å hidre forelder til å ta med seg baret. Dersom forelder kjører med baret. Dersom baret blir igje i bhg. Bareveret Asatt Telefoliste foreldre Det viktigste er at baret føler seg trygg og ivaretatt. 8. Registrer avvik Noter hvilke tiltak som ble gjort, hvem som ble kotaktet, og hva som ble sagt. 9. Vurder å kotakte bareveret Bareveret Bareveret skal som hovedregel uderrettes dersom foreldree har vært beruset ved hetig. 10. Samtale med foreldree Telefoliste foreldre Barehagekotoret Formålet med samtale er å gi uttrykk for at det å møte beruset opp for å hete baret er uakseptabelt. 11. Sakk med asatte som var berørt Bedriftshelsetjeeste Se rutie «iformasjo til asatte». Side 18 av 43

19 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Bar blir hetet av adre e avtalt 1. Sjekk om det er gitt beskjed Asatt Hør om adre asatte har mottatt beskjed. 2. Kotakt foreldree Asatt Telefoliste foreldre Husk at baret hører hva som blir sagt. 3. Kotakt ae kotaktperso Asatt Telefoliste foreldre Dersom du ikke får kotakt med foreldree, prøv å rige adre kotaktpersoer. 4. Hold tilbake baret dersom du ikke får tak i adre kotaktpersoer Asatt Hvis ma ikke får tak i kotaktpersoer som ka godkjee hetige, skal baret holdes i barehage. Persoalet skal ikke bruke makt for å hidre adre persoer i å ta med seg baret. 5. Kotakt politiet Asatt Telefoliste ressurser Dersom vedkommede forlater med baret ute barehages samtykke. 6. Fortsett å kotakte kotaktpersoer frem til stegetid Asatt Telefoliste foreldre Rig bareveret dersom det ikke oppås kotakt med kotaktpersoer før stegetid. 7. Registrer avvik Noter hvilke tiltak som ble gjort, hvem som ble kotaktet, og hva som ble sagt. 8. Vurder å kotakte bareveret Telefoliste ressurser Bareveret Side 19 av 43

20 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Alvorlig skade/dødsfall hos et bar i barehage 1. Førstehjelp De første til stedet Ambulase Vis ambulasemaskap frem. 2. Ved ulykke, varsle politiet Daglig Telefoliste ressurser Se rutie «varslig ved krisesituasjo». 3. Skjerm bara Pedagogis k 4. Iformer foreldree Daglig Telefoliste foreldre Ikke meddel pårørede dødsbudskapet, dette gjør helsepersoell. Se rutie «iformasjo til foreldre». 5. Vurder bruk av krisehjelp Daglig Se rutie «vurdere krisehjelp». 6. Iformer reste av persoalet Daglig Bedriftshelsetjeeste Se rutie «varslig ved krisesituasjo». 7. Iformer bara Pedagogis k Se rutie «iformasjo til bar». 8. Iformer adre foreldre Daglig Telefoliste foreldre Se rutie «iformasjo til foreldre». 9. Mediehådterig Daglig Se rutie «mediehådterig». 10. Sakk med foreldree til de skadde for oppdaterig av situasjoe Daglig Telefoliste foreldre Oppdater asatte og bar. 11. Registrer avvik Daglig Noter hvilke tiltak som ble gjort, så sart de akutte fase er over. 12. Vurder behov for debrifig og tilby persoalet idividuelle samtaler Daglig Bedriftshelsetjeeste Prest Se rutie «debrifig og psykologisk oppfølgig». Side 20 av 43

21 13. Ved dødsfall, arrager miestud for bar og persoal Daglig Prest Se rutie «arragere miestud». 14. Oppfølgig av bara Pedagogisk Sakk med dem om hedelse. Se rutie «iformasjo til bar». 15. Evaluerig med persoalet Daglig Bedriftshelsetjeeste Evaluere hedelse og hådterige. Se rutie «evaluerig og etterarbeid». 16. Vurder behov for foreldremøte Daglig Orietere om hedelse og hvorda dee ble hådtert. Se rutie «iformasjo til foreldre». Side 21 av 43

22 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Alvorlig skade/dødsfall hos et bar utefor barehage 1. Iformer persoalet Bedriftshelsetjeeste Se rutie «iformasjo til asatte». 2. Iformer bara Pedagogisk Adre asatte som kjeer bara godt Se rutie for «iformasjo til bar». 3. Vurder behovet for krisehjelp Bedriftshelsetjeeste Se rutie «vurdere krisehjelp». 4. Sakk med foreldree til de skadde for oppdaterig av situasjoe Oppdater asatte og bar. 5. Ved dødsfall, arrager miestud for bar og persoal Bedriftshelsetjeeste Se rutie «arragere miestud». 6. Oppfølgig av bara Pedagogisk Sakk med dem om hedelse. Se rutie «iformasjo til bar». 7. Tilby persoalet idividuelle samtaler Bedriftshelsetjeeste Se rutie «iformasjo til asatte». 8. Vurder behovet for iformasjo til adre foreldre Se rutie «iformasjo til foreldre». Side 22 av 43

23 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Vold og trusler i hjemmet 1. Iformer daglig Meldigsmottaker De som melder fra skal få iformasjo fra daglig om hvorda sake følges opp. 2. Kotakt bareveret Telefoliste ressurser Bareveret Sed bekymrigsmeldig til bareveret. 3. Ikke kofroter foreldree Alle asatte Bareveret Bareveret skal udersøke sake, ikke de asatte i barehage. 4. Vurder ameldelse Diskuter med politiet eller bareveret dersom barehage er usikker på om sake skal ameldes. 5. Oppdater persoalet Bedriftshelsetjeeste Gi iformasjo om hvorda sake hådteres. Se rutie «Iformasjo til asatte». Side 23 av 43

24 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Ved mistake om overgrep fra familie 1. Motta meldig/mistake fra bar/adre Meldigsmottaker Dersom iformasjoe kommer fra baret, lytt til baret, ikke still ledede spørsmål og oter ed alt som blir sagt. 2. Meld fra til daglig Meldigsmo ttaker Bareveret 3. Ikke kofroter foreldree Det er bareveret/politiet si oppgave å udersøke videre. 4. Kotakt bareveret Telefoliste ressurser Bareveret Sed bekymrigsmeldig til bareveret. Bareveret skal ha meldig dersom det er mistake om straffbare forhold. 5. Vurder å kotakte politiet Telefoliste ressurser Bareveret Kotakt ressurser dersom det er usikkerhet rudt meldig til politiet. 6. Gi meldigsmottaker tilbakemeldig på hvorda mistake følges opp videre 7. Evaluer hedelse Bareveret Politi Se rutie for «evaluerig og etterarbeid». Side 24 av 43

25 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Ved mistake om overgrep fra asatt 1. Motta meldig/mistake fra bar/adre Meldigsmottaker Dersom iformasjoe kommer fra baret, lytt til baret. Ikke still ledede spørsmål. Noter ed alt som blir sagt. 2. Meld fra til daglig Asatt som misteker overgrep 3. Ikke kofroter asatt Asatt som misteker overgrep Det er politiet si oppgave å udersøke sake videre. 4. Kotakt politiet Telefoliste ressurser 5. Iformer misbruktes foreldre samme med politiet Barehage og politiet avklarer hvorda foreldre skal holdes løpede orietert, og hvem som skal gi hvilke iformasjo. 6. Nødvedig iformasjo til asatte Bedriftshelsetjeeste Se rutie for «iformasjo til asatte». 7. Mediehådterig Se rutie for «mediehådterig». 8. Følg opp baret Pedagogisk 9. Fortløpede kotakt med misbruktes foreldre Bedriftshelsetjeeste 10. Vurder Iformasjo til adre foreldre Kriseteam kommue Se rutie «iformasjo til foreldre». 11. Evaluer hedelse Kriseteam kommue Se rutie for «evaluerig og etterarbeid». Side 25 av 43

26 FASE 2 -oppfølgig FASE 1- Akutt Alvorlig skade/dødsfall hos asatt i barehage 1. Førstehjelp De første til stedet Ambulase Hold kotakt med 113. Vis ambulasemaskap frem til de skadde. 2. Ved ulykke, varsle politiet Telefoliste ressurser Se rutie «varslig ved krisesituasjo». 3. Skjerm bara Pedagogisk 4. Iformer ærmeste pårørede Helsepersoell Ikke meddel pårørede dødsbudskapet, dette gjør helsepersoell. Si at det har skjedd «e alvorlig ulykke». 5. Vurder bruk av krisehjelp Bedriftshelsetjeeste Se rutie for «vurdere krisehjelp». 6. Iformer reste av persoalet Bedriftshelsetjeeste Se rutie «iformasjo til asatte». 7. Iformer bara Pedagogisk Se rutie «iformasjo til bar». 8. Vurder iformasjosbehovet til foreldree Se rutie «iformasjo til foreldre». 9. Mediehådterig Se rutie «mediehådterig». 10. Sakk med pårørede for oppdaterig av situasjoe 11. Registrer avvik Noter ed hvilke tiltak som ble gjort, så sart de akutte fase er over. 12. Ved alvorlig skade, varsle arbeidstilsyet Arbeidstilsyet 13. Oppfølgig av bara som var til stedet Pedagogisk Bør skje dage etter hedelse. Se rutie Side 26 av 43

27 «iformasjo til bara». 14. Vurder behovet for debrifig, og tilby persoalet idividuelle samtaler Bedriftshelsetjeeste Se rutie «debrifig og psykologisk oppfølgig». 15. Ved dødsfall, arrager miestud for bar og persoal Prest Bedriftshelsetjeeste Se rutie «arragere miestud». 16. Ved alvorlig skade, registrere dette i HMS-systemet Bedriftshelsetjeeste 17. Ved alvorlig skade, sed skademeldig til NAV og forsikrigsselskap NAV: Skjema Side 27 av 43

28 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Alvorlig skade/dødsfall hos asatt utefor barehage 1. Iformer reste av Bedriftshelsetjeeste Se rutie «iformasjo til persoalet asatte». 2. Iformer bara Pedagogisk Se rutie «iformasjo til bar». 3. Sakk med familie til de skadde for oppdaterig om helsetilstade Oppdatere asatte og bar. 4. Iformer foreldre Iformere foreldre om reaksjoer som ka komme fra bara og hvorda dette ka hådteres. 5. Sed blomster fra barehage til asatt/familie Vise omsorg. 6. Ved dødsfall, arrager miestud for bar og persoal Prest Bedriftshelsetjeeste Se rutie «arragere miestud». Side 28 av 43

29 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Asatt møter ruset på jobb 1. Be asatt om å dra Bedriftshelsetjeeste Gi beskjed om at dere hjem prates igje i morge. 2. Hvis asatt motsetter seg å dra hjem, rig politiet Telefoliste ressurser 3. Skjerm bara Pedagogisk Sakk med bara. Vær åpe for spørsmål. 4. Kall asatt i til samtale dage etter hedelse Bedriftshelsetjeeste AKANkompetaseseter Husk å bruke skriftlig ikallig. 5. Gi skriftlig advarsel Bedriftshelsetjeeste AKANkompetaseseter Skal være skriftlig. 6. Orieter barehages AKANkotakt om at skriftlig advarsel er gitt Bedriftshelsetjeeste AKANkompetaseseter 7. Avhold samtale Bedriftshelsetjeeste AKANkompetaseseter Vurder å tilby idividuelt AKAN-opplegg. Se rutie «rus og rusmiddelbruk» i PBL HMS. 8. Følg opp de asatte iht. barehages ruspolitikk Bedriftshelsetjeeste AKANkompetaseseter Se rutie «rus og rusmiddelbruk» i PBL HMS. Side 29 av 43

30 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Vold mot asatt fra forelder/ae perso 1. Ved alvorlig truede perso, sikre skadested De første til stedet Ambulase Skjerm alle bar. Tek ege sikkerhet. 2. Ved persoskade, gi førstehjelp De første til stedet Ambulase 3. Sakk med de truede persoe De første til stedet Opptre rolig for å roe ed situasjoe. Lytt og vær observat. Sakk ekelt og kokret. Hold passe avstad. 4. Dersom vedkommede fortsatt oppfører seg truede, kotakt politiet 5. Ivareta asatt som har blitt utsatt for vold Legevakt Gi omsorg. 6. Skjerm bara Pedagogisk Foreldree Assisteter Gi omsorg. Sakk med bara. Vær åpe for spørsmål. 7. Ved alvorlig persoskade, varsle arbeidstilsyet Arbeidstilsyet Ege telefoliste utefor arbeidstid. 8. Vurder Iformasjosbehovet til foreldre 9. Oppfølgig av persoalet Pedagogisk Bedriftshelsetjeeste 10. Ved midre alvorlig hedelse, lever politiameldelse dage etter hedelse og asatt Må gjøres ved fremmøte hos politiet. Side 30 av 43

31 11. Samtale med asatt som har blitt utsatt for vold. 12. Oppfølgig av bar Pedagogisk Bedriftshelsetjeeste PPT Gi omsorg. Gi omsorg. 13. Tilby idividuelle samtaler til reste av persoalet Bedriftshelsetjeeste 14. Registrer avvik Noter hvilke tiltak som ble gjort, hvem som ble kotaktet, og hva som ble sagt. 15. Ved persoskade, fyll ut itert registrerigsskjema for arbeidsrelatert skade eller sykdom Skjema ligger i PBL HMS uder «avvik». 16. Ved persoskade, sed skademeldig til NAV 17. Ved persoskade, sed meldig til forsikrigsselskapet NAV Skjema NAV Side 31 av 43

32 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Terrortrussel 1. Ta imot terrortrussel Meldigsmottaker Noter ed det som blir sagt. 2. Varsle politiet Telefoliste ressurser Se rutie «varslig i e krisesituasjo» 3. Vurdere trussele, uspesifikk eller spesifikk? Er trussele uderbygd med krav/motiv/stedeller tidsagivelse? 4. Uspesifikk: Vet på politiet Spesifik k: Evakuer området Daglig 5. Vurder krisehjelp Bedriftshelsetjeeste 6. Sakk med bara Pedagogisk Se rutie «vurdere krisehjelp». Berolige bara Vær åpe for spørsmål og reaksjoer. Se rutie «iformasjo til bar». 7. Iformasjo til foreldre Kotaktliste foreldre Vurder om foreldree skal komme og hete bara. Se rutie «iformasjo til foreldre». 8. Mediehådterig Se rutie «mediehådterig». 9. Avvet beskjed og ifo fra politiet 10. Oppfølgig av bara Pedagogisk som var til stedet PPT Bør skje dage etter hedelse. Se rutie «iformasjo til bar». 11. Vurder behov for debrifig og tilby persoalet idividuelle samtaler Bedriftshelsetjeeste Se rutie «debrifig og psykologisk oppfølgig». 12. Vurder behovet for et foreldremøte Orietere om hedelse og hvorda dee ble Side 32 av 43

33 13. Evaluer hedelse hådtert. Gi iformasjo om aturlige reaksjoer hos bar. Se rutie «iformasjo til foreldre». Evaluer hedelse og hådterige. Se rutie «evaluerig og etterarbeid». Side 33 av 43

34 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Gissel/skytig 1. Kotakt politiet De første til stedet Telefoliste ressurser 2. Ved alvorlig truede perso, sikre skadested De første til stedet Ambulase Skjerm alle bar Tek ege sikkerhet 3. Ved persoskade, gi førstehjelp De første til stedet Ambulase 4. Sakk med de truede persoe, vet på politi De første til stedet Opptre rolig for å roe ed situasjoe. Lytt og vær observat. Sakk ekelt og kokret. Hold passe avstad. 5. Skjerm bara Pedagogisk 6. Vurder krisehjelp Daglig Gi omsorg og sakk med bara. Se rutie «vurdere krisehjelp». 7. Vurder Iformasjosbehovet til foreldre Daglig Se rutie «iformasjo til foreldre». 8. Ved alvorlig skade, varsle arbeidstilsyet Daglig Arbeidstilsyet 9. Oppfølgig av bara som var til stedet Pedagogis k PPT Bør skje dage etter hedelse. Se rutie «iformasjo til bara». 10. Vurder behov for debrifig og tilby persoalet idividuelle samtaler Daglig Bedriftshelsetjeeste Se rutie «debrifig og psykologisk oppfølgig». 11. Vurder behovet for et foreldremøte Daglig Orietere om hedelse og hvorda dee ble hådtert. Gi iformasjo om aturlige reaksjoer hos bar. Se rutie «iformasjo til foreldre». 12. Ved persoskade, registreres dette i HMS- Daglig Bedriftshelsetjeeste Side 34 av 43

35 systemet 13. Ved alvorlig skade, sed skademeldig til NAV og forsikrigsselskap Daglig NAV: Skjema Evaluer hedelse Daglig Evaluer hedelse og hådterige. Se rutie «Evaluerig og etterarbeid» Side 35 av 43

36 FASE 2- Oppfølgi FASE 1- Akutt Bra 1. Varsle alle i ærhete ved å rope BRANN De første til stedet 2. Varsle alle i bygget ved å utløse bravarsler De første til stedet 3. Rig braveseet De første til stedet Telefoliste ressurser Braveseet Braveseet varsler ambulase ved behov. 4. Hjelp de som ikke ka redde seg selv De første til stedet Husk ege sikkerhet! 5. Ved persoskade, gi førstehjelp De første til stedet Ambulase 6. Om mulig, gjeomsøk toaletter og adre små rom 7. Evakuer bar og vokse til samligsplasse Husk ege sikkerhet. 8. Opptellig av bar Sjekk opp mot oppmøtelistee. 9. Opptellig av vokse 10. Om mulig, lukk dører og viduer 11. Prøv å slukke brae med ærmeste braslage 12. Avvet ærmere beskjed fra braveseet 13. Iformasjo til foreldree, evetuelt få bara hetet. Braver Braver Braver Braver Braver Husk ege sikkerhet. Husk ege sikkerhet. Se rutie «iformasjo til foreldre». 14. Oppfølgig av bara Pedagogisk Sakk med dem om hedelse. Se rutie «iformasjo til bar» Side 36 av 43

37 15. Evaluerig med persoalet 16. Registrere avvik i HMSsystemet Sakk med dem om hedelse. Evaluere hådterige og evakuerige. Se rutie «Evaluerig og etterarbeid» Se rutie «Avvik» i PBL HMS Side 37 av 43

38 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Strømbrudd/vabrudd 1. Kotakt kommue Telefoliste ressurser Kommue Sjekke ut om feil ligger hos dem, og forvetet legde på strømbruddet/ vaavstegige. 2. Hvis feil ikke ligger hos kommue, kotakt lokal strømleveradør/ rørlegger Telefoliste ressurser Strømleveradør Rørlegger Sjekke ut evetuelle feil på bygget. 3. Utfør e risikovurderig av dage ute strøm/va Bedriftshelsetjeeste Mometer til risikovurderige; Temperatur Varmtva Behov for matlagig Årstid værforhold 4. Vurder stegig av barehage eller deler av barehage, ut fra e geerell risikovurderig Teke alterativer; Er utedag et alterativ? Er det aktuelt med e dag ute va/strøm? 5. Iformer foreldree dersom det blir aktuelt med stegig Telefoliste foreldre Se rutie «iformasjo til foreldre». 6. Registrer avvik Noter hvilke tiltak som ble gjort, så sart de akutte fase er over. 7. Evaluerig med persoalet Evaluere hedelse og hådterige. Se rutie «evaluerig og etterarbeid». Side 38 av 43

39 FASE 2- Oppfølgig FASE 1- Akutt Vaskade/ibrudd/hærverk 1. Få oversikt over omfaget av skadee Vaktmester 2. Utfør e risikovurderig ift. om bara ka være i barehage Takstma Vaktmester Bedriftshelsetjeeste 3. Vurder stegig av barehage eller deler av barehage, ut fra e geerell risikovurderig Vaktmester Takstma Tek alterativer; Er utedag et alterativ? Er det aktuelt med e dag ute va/strøm? 4. Iformer foreldree dersom det blir aktuelt med stegig Pedagogisk Telefoliste foreldre Se rutie «iformasjo til foreldre». 5. Kotakt forsikrigsselskap så sart som mulig Forsikrigsselskapet Forsikrigsselskapet order med takstma for vurderig av skade. 6. Ved ibrudd/hærverk, kotakt politiet for ameldelse 7. Hold foreldree Telefoliste foreldre Se rutie «iformasjo iformert til foreldre». 8. Vurder midlertidig drift av barehage i aet bygg Side 39 av 43

40 Vedlegg 1- Telefoliste ressurser Ekstere ressurser Kotaktifo Utdypede ifo Ambulase 113 Bra 110 Politi 112 Lokalt Politi Giftiformasjoe Legevakt Berge legevakt Berge kommue PBL Gir rådgivig på bl.a. krisekommuikasjo Arbeidstilsyet Eget telefoummer uteom arbeidstid Bedriftshelsetjeeste V/Kristi Wergelad Bareveret AKAN kompetaseseter Forsikrigsselskap, skade 0300 Gjesidige, døgbemaet Barehagekotoret i kommue Be om å bli satt over til Barehage - Skole Strømleveradør Rørlegger PPT Be om å bli satt over til Barehage - Skole Itere ressurser Kotaktifo Utdypede ifo Eier/styre Stedfortreder Side 40 av 43

41 Side 41 av 43

42 Vedlegg 2- Loggskjema for kriseledelse Dato og klokkeslett Tiltak Utført Ifo/avgjørelser Side 42 av 43

43 Vedlegg 3- Varsle de skaddes foreldre 1. Forsikre deg om at du sakker med rette vedkommede. Er det (av):. Mor/ far til. 2. Presetasjo av deg. Dette er. ved (barehages av) 3. Hva har skjedd? Baret ditt er blitt skadet. Lege er kotaktet. Tilstad: Evetuelt: «Vi ka ikke si oe om tilstade». 4. Oppmøte. Vi vil be deg komme til 5. Varslig av adre. Vil du at vi skal varsle de adre foreldere? Er det adre du vil at vi skal varsle? Nav Relasjo.. Telefo Nav Relasjo.. Telefo Side 43 av 43

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Ihold Iledig Hva er obbig Forebyggig Saarbeid ello barehage og hje Avdekkig Lovverk og setrale føriger Barehages

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Besvarte / Iviterte Prikket Sist oppdatert (2016) - Madla 2016 32 / 33 (96,97 %) 16.01.2017 Foreldreudersøkelse Ute- og iemiljø Hvor forøyd eller misforøy d er du med: s utearealer? s lokaler?

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Besvarte / Iviterte Prikket Sist oppdatert (2016) - Tjesvoll 2016 70 / 74 (94,59 %) 16.01.2017 Foreldreudersøkelse Ute- og iemiljø Hvor forøyd eller misforøy d er du med: s utearealer? s lokaler?

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2 TMA4245 Statistikk Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer b4 Løsigsskisse Oppgave 1 Vi øsker å fie ut om et ytt serum ka stase leukemi. 5 mus får serumet, 4

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

God styring i staten

God styring i staten Huma Relatio God styrig i state Team og implemeterig av team i bedrifter Kjell B Hjertø Sosiolog, dr.oeco. KJELL..B.HJERTO@BI.NO Tlf. 922.22.925 Huma Relatio Amerikaske ledere har i e ylig gjeomført spørreudersøkelse

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

STK1100 våren 2017 Estimering

STK1100 våren 2017 Estimering STK1100 våre 017 Estimerig Svarer til sidee 331-339 i læreboka Ørulf Borga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Politisk meigsmålig Spør et tilfeldig utvalg på 1000 persoer hva de ville ha stemt hvis

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2010

Løsning eksamen R1 våren 2010 Løsig eksame R våre 00 Oppgave a) ) f ( ) l f ( ) ' l l l l f ( ) (l ) ) g( ) 4e g( ) 4 e ( ) 4 e ( ) g( ) 4( ) e b) ( ) 4 4 6 P ) P() 4 4 6 8 6 8 6 0 Divisjo med ( ) går opp. 4 4 6 : ( ) 8 4 4 8 6 8 6

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Beredskapsplan for Rosseland skole

Beredskapsplan for Rosseland skole (Bruk skolens egen logo) Beredskapsplan for Rosseland skole Songdalen kommune Songdalen 12.01.2016 1 Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap... 3 2. Beredskapsgruppe... 4 3. Tiltaksliste for ansatte

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

) = P(Z > 0.555) = > ) = P(Z > 2.22) = 0.013

) = P(Z > 0.555) = > ) = P(Z > 2.22) = 0.013 TMA4240 Statistikk Vår 2008 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer b5 Løsigsskisse Oppgave 1 a) X 1,...,X 16 er u.i.f. N(80,18 2 ). Setter Y = X. i) P(X 1 >

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016 Samvær i udrig og glede. Bar og vokse leker og lærer. Brøttum barehage Årspla 2015 2016 D a I g - M e d v i r k i g - O m s o r g - L e k - L æ r I g Rigsaker kommue vekst og utviklig! Lekeglede, livsutfoldelse

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Coflicts of iterest Relatig to this presetatios-oe. Ageda Vedlikeholds behadlig og oppfølgig av astma hos bar. Behadlig

Detaljer

ERP-implementering: Shakedown-fasen

ERP-implementering: Shakedown-fasen ERP-implemeterig: Shakedow-fase «Hvilke faktorer asees som viktige i shakedow-fase ved implemeterig av ERP i orske virksomheter?» Frak Erik Strømlad Veiledere Maug Kyaw Sei Stig Nordheim Masteroppgave

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Bruk av kilder: Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer:

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN-Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Ageda Vedlikeholds behadlig av astma hos bar Behadlig av akutt astma afall T.Øie Mål med astmabehadlige Forebygge forverrig,

Detaljer

ik Haraldsplass HELSE BERGEN

ik Haraldsplass HELSE BERGEN HELSE BERGEN HF Sak r.: a 0 0 9 ^ (0 3-1 ^ /^^`` Dok. r.: { Arkiv r.: 3 ^V Dato: 17 1 Q _O aksbeh.: Overorda avtale om samhadlig på helse- og omsorgsområdet i Helse Berge sitt føretaksområde A Februar

Detaljer