Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden Tokt nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011. Tokt nr: 2008 801"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden Tokt nr: Tilbudsfrist kl Åpen anbudskonkurranse 1

2 Orientering om oppdragsgiver: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET: Er den største forskningsinstitusjonen innenfor ressursforvaltning, havmiljø og havbruk i Norge. Med mer enn 600 ansatte er instituttet også blant de største i verden på dette området og internasjonalt ledende på en rekke forskningsfelt. Havforskningsinstituttet er underlagt Fiskeri- og kystdepartementet. Kjerneområdet til Havforskningsinstituttet er de marine ressursene, havmiljøet og havbruk. Instituttets hovedmål er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn om spørsmål knyttet til disse tre områdene. I TILBUDSINNBYDELSE Orientering om Referanseflåten: Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøyer som, mot økonomisk kompensasjon, gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet. Det tilstrebes å ha med fartøy med driftsmønster som er representativ for vedkommende fartøygruppe, men man har også hatt med fartøy som på grunn av sin teknologiske utrustning har vært viktig for instituttet å inkludere. Systemet for prøvetaking og bearbeiding av innsamlede data er nesten identisk med systemet som brukes på instituttets forskningsfartøyer. En referanseflåte av havgående fiskefartøyer ble startet opp høsten 2000, og består nå av 16 fartøyer. Høsten 2005 ble en tilsvarende kystreferanseflåte etablert langs hele kysten fra Varanger til Oslofjorden. Denne består nå av 18 garnsjarker (8-16 m). Arbeidet med Referanseflåten er selvfinansierende ved at norske myndigheter har avsatt en del av de norske fiskekvotene til dette formål. Betalingen til fartøyene er fast og består av to deler: en andel av forskningskvoten avhengig av hvor mange prøver som samles inn, og en pris på hver prøve. Orientering om oppdraget: Havforskningsinstituttet ønsker å leie tre garnbåter i perioden april 2008 desember Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst, inkl. bifangst, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer (se vedlagt prøvetakingsprosedyre for 2008, vedlegg 2). 2

3 Til å drifte Referanseflåten søker Havforskningsinstituttet årlig om en forskningskvote som blir fordelt mellom flåtens 16 fartøy, hvorav 10 i bunnfisk sektor og 6 i pelagisk sektor. Forskningskvoten det er søkt om i 2008 er 860 tonn NØA torsk, 600 tonn blåkveite, 600 tonn makrell, 600 tonn NVG-sild og 40 tonn nordsjøtorsk. 1 Kontraktens forutsetning, omfang og varighet Med forbehold om at nødvendige årlige økonomiske tilskudd/forskningskvoter blir gitt Havforskningsinstituttet vil kontrakten vare fra til Anskaffelsesprosedyre /- kontrakt Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), vedtatt ved kgl. res. 24.november Anskaffelsen gjennomføres som et uprioritert tjenestekjøp ved åpen anbudskonkurranse i henhold til del II i forskriftene, jf kapittel 5. 3 Frist for levering av tilbud Tilbud må være oppdragsgiver i hende innen kl for å komme i betraktning. Tilbud er rettidig avgitt dersom det er kommet til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. Tilbyder har risikoen for forsinkelser i forsendelsen, postgangen og lignende. For sent innkomne tilbud avvises, og returneres uåpnet. 4 Innlevering av tilbud Tilbud med nødvendig dokumentasjon skal leveres på norsk i lukket konvolutt merket Tokt nr garnbåter. Tilbudet skal enten sendes eller leveres til: Postadresse: Havforskningsinstituttet Postboks 1870, Nordnes 5817 Bergen Leveringsadresse: (Levering kun mot kvittering fra arkivet) Havforskningsinstituttet v/arkivet Nykirkekaien 1, 2 etg Bergen Tilbud må ikke sendes pr. telefaks eller pr. e-post. Mottatte tilbud i strid med dette avvises, se punkt 7. 3

4 5 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Dersom tilbyderne har spørsmål til konkurransegrunnlaget er fristen til dette satt til kl Alle henvendelser skal skje skriftlig pr. til og merkes med det aktuelle toktnummer. Oppdragsgiver har kun adgang til å besvare spørsmål som gjelder eventuelle uklarheter eller feil i konkurransegrunnlaget. 6 Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. 7 Avvisning av tilbud Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbud i henhold til: Forskrift om offentlige anskaffelser 11-11, Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet. Forskrift om offentlige anskaffelser 11-12, Avvisning av unormalt lave tilbud. Forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. Vi anmoder leverandørene om å gjøre seg kjent med reglene om avvisning nevnt ovenfor. Beslutning om avvisning med kort begrunnelse vil bli meddelt skriftlig. 8 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende til og med II GRUNNLAGET FOR KONKURRANSEN 1 Kvalifikasjonskrav til reder Ved vurdering vil det bli lagt vekt på at tilbyderen har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser. 4

5 Følgende dokumentasjon skal følge tilbudet: Skatteattester HMS-egenerklæring (se vedlegg 1) Skatteattester Det skal vedlegges 2 skatteattester; 1 attest fra kemner/kommunekasserer (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og 1 attest fra skattefogd i vedkommende fylke (merverdiavgift). Begge attestene har betegnelsen RF 1244 og er fastsatt av Skattedirektoratet. For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Attestene skal være oppdragsgiver i hende senest ved tilbudsfristens utløp. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. Dersom skatteattestene ikke er oppdragsgiver i hende ved tilbudsfristens utløp skal tilbudet avvises. HMS-egenerklæring Samtlige leverandører skal levere HMS-egenerklæring i samsvar med skjema for dette som ligger vedlagt dette konkurransegrunnlag (vedlegg 1). Ved dette må leverandøren erklære at han/hun oppfyller eller ved tildeling av kontrakt vil oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. (HMS) Egenerklæringen må være oppdragsgiver i hende senest innen tilbudsfristens utløp. Dersom egenerklæringen ikke er oppdragsgiver i hende ved tilbudsfristens utløp skal tilbudet avvises. 2 Krav til fartøy m.v. Fartøyene må: a) To av fartøyene må drive direkte fiske etter torsk i Nordsjøen og ha totallengde mellom 21 og 30 meter. Det tredje fartøyet må være over 38 meter og ha hovedvekt på torskefiske i Barentshavet og sei i Nordsjøen. b) Ha kvote for og hovedvekt på torskefiske. c) Ha moderne kommunikasjonsutstyr, tilgang til bredbånd, e-post, mobiltelefon, telefax/skriver, VHF og ekkolodd. d) Ha tilfredsstillende arbeidssted med plass til elektronisk målebrett, vekt og PC. e) Ha ekstra lugarplass med tilfredsstillende sanitære forhold for inntil 2 personer fra Havforskningsinstituttet. f) Ha mulighet for å fryse ned fiskeprøver. 5

6 g) Ha lagringsplass for prøvetakingsutstyr. h) Være nok bemannet til å kunne gjennomføre nødvendig prøvetaking for Havforskningsinstituttet. i) Ha godkjent rednings- og sikkerhetsutstyr. j) Ha røykfrie felles arbeids- og oppholdsrom, forbud mot røyking på lugarene, i bysse, messe og styrehus i periodene hvor Havforskningsinstituttet har representanter om bord. k) Ha prosedyre for avfallshåndtering (herunder spillolje) som forhindrer forurensing. l) Ha prosedyre for håndtering av fiskeavfall og ikke omsettelig fisk. Det er ønskelig at: mannskapet om bord har erfaring med biologisk prøvetaking av fisk. noen av fartøyene i Referanseflåten benytter grader om bord, integrert med fartøyets øvrige instrumentering. 3 Krav om dokumentasjon / redegjørelse Følgende dokumentasjon / redegjørelse skal følge tilbudet: 3.1 Dokumentasjon på alle fartøyets kvoter og kvoterettigheter. 3.2 Spesifikasjon av fartøy, sikkerhetsutstyr, kommunikasjonsutstyr og lugarforhold. 3.3 En redegjørelse for driftsmønster (område, art og kvantum pr. måned) for årene 2006 og En redegjørelse for de øvrige forhold nevnt under punkt 2 (Krav til fartøy m.v) som ikke er omfattet av spesifikasjonen gitt under punktene En redegjørelse for hvordan skipper/mannskap ser for seg å registrere all fangst i halet/kastet inkl. bifangst/utkast. Manglende dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger kan føre til at tilbudet blir avvist, jfr. FOA

7 III TILDELINGSKRITERIER Tilbydere som anses egnet iht. ovennevnte kvalifikasjonskrav og krav til fartøy får vurdert sine tilbud iht. tildelingskriteriene. Kontrakten vil bli tildelt på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Ved tildeling av kontrakt vil følgende kriterier bli vektlagt : Art og kvalitet av utstyr om bord slik det er beskrevet under punkt 2 ovenfor. Innvendige fasiliteter om bord (lugar- og sanitære forhold, arbeids/kontorplass, osv.) Kvote og driftsmønster som er representativ for denne fartøygruppen. Miljøhensyn (bl.a. røykfrie soner, avfallshåndtering) Fartøyets geografiske tilhørighet kan bli vektlagt for å oppnå ønske om et landsdekkende samarbeid og best mulig geografisk spredning av prøvetakingen. Erfaring med biologisk prøvetaking av fisk. Kriteriene er ikke angitt i prioritert eller vektet rekkefølge. Tilbyder har et selvstendig ansvar for å dokumentere de ulike tildelingskriteriene. IV ØVRIGE REGLER OM KONKURRANSEN OG TILBUDET 1 Kostnader ved å delta i konkurransen Enhver kostnad som tilbyder pådrar seg i forbindelse med konkurransen og eventuell kontraktsinngåelse dekkes av tilbyder. Det samme gjelder kostnader pådratt ved demonstrasjoner, tester eller lignende. 2 Tilbyders rett til å gjøre endringer og tilbakekall Avgitt tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekall av tilbud skal skje skriftlig. Endringen av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. 3 Oppdragsgivers rett til å foreta suppleringer, endringer og tilbakekall Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Enhver supplering, endringer eller rettelse vil umiddelbart bli sendt til samtlige tilbydere som har mottatt konkurransegrunnlaget. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. 7

8 4 Avlysning av konkurransen eller forkastelse av tilbud Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det, eventuelt bruke deler av tilbudet. 5 Valg av tilbud Oppdragsgiver velger blant de ikke avviste tilbud, på basis av de angitte tildelingskriterier, det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det kan velges og inngås kontrakt med en eller flere leverandører. Ved like kvalifiserte tilbud forbeholder vi oss retten til å foreta loddtrekning. 6 Oppdragsgivers opplysningsplikt Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil skriftlig bli meddelt samtidig til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Kontrakt er inngått når begge parter har undertegnet kontrakten. 7 Forbehold Eventuelle forbehold må spesifiseres i tilbudsbrevet. Forbeholdet må være presist og entydig, og skal være slik at oppdragsgiver kan vurdere avviket (prissette) uten kontakt med leverandøren. På generelt grunnlag vil vi minne om at tilbyderne ved anbudskonkurranser, hvor det ikke er anledning til å forhandle med tilbyderne, bør være varsomme med å ta forbehold til konkurransegrunnlaget da tilbudet må avvises dersom det ikke er mulig å evaluere hva forbeholdene vil innebære for leveransen. 8

9 8 Pris og oppgjør for inntekter og utgifter Til å drifte Referanseflåten søker Havforskningsinstituttet årlig om en forskningskvote som blir fordelt mellom flåtens 16 fartøy. Fartøyene fisker kvoten på vegne av Havforskningsinstituttet. Prisen er fast og består av to deler: 1. Brutto fangstinntekter av tildelt forskningskvote, minus lags- og produktavgifter og evt. losse- og emballasjeutgifter som deles i forholdet 60 % til reder og 40 % til Havforskningsinstituttet. 2. Biologisk prøvetaking blir betalt etter faste og like satser for alle fartøy i flåten. Prøvetype Pris Elektronisk fangstdagbok pr. lenke/dag i) Kr. 50,- Lengdemåling pr. fisk Kr. 5,- Otolitter pr. fisk Kr. 12,- Mageprøve pr. fisk Kr. 10,- Genetikkprøver pr. fisk Kr. 10,- Fryseprøver, pris pr. prøve Kr. 300,- i) Dersom prøvetaker garanterer (med egen kode) for at alle arter (inkl. bifangst og utkast) har blitt registrert så betales elektronisk fangstdagbok med kr. 200,- pr. lenke eller dag. Det åpnes for årlige forhandlinger om pris og utgiftsdekning, og dette avtales nærmere i kontrakt. Havforskningsinstituttets andel blir benyttet til å drifte flåten. Forskningskvoten det er søkt om i 2008 er i rund vekt 860 tonn NØA torsk, 600 tonn blåkveite, 600 tonn makrell, 600 tonn NVG-sild og 40 tonn nordsjøtorsk. Størrelsen på forskningskvoten til det enkelte fartøy er basert på mengden innleverte biologiske prøver iht. instruks. Den totale forskningskvote til Referanseflåten deles ut to ganger per år. For første halvdel av året fordeles 50 % av totalkvoten likt mellom fartøyene. De resterende 50 % fordeles etter årsmøtet i august iht. mengden av innleverte prøver. Fartøyene i bunnfiskflåten får dekket losse- og emballasjeutgifter med 3 % av brutto fangstverdi minus lags- og produktavgifter. Kommunikasjonskostnader til å dekke bruk og vedlikehold av kommunikasjonsutstyr blir dekket med kr ,- pr. år. Reder dekker øvrige utgifter som redskap, havneavgifter, bunkers og smøreolje. 9

10 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Vedlegg 1 Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 1 Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dato ( ) Ingen ansatte Representant for de ansatte * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt av kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 1 Fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 10

11 Vedlegg 2 INSTRUKSER REFERANSEFLÅTEN Omfang av prøvetaking 2. Instruks for prøvetaking 1. Omfang av prøvetaking, gjeldende fra 1/ A: Føring av fangstdagbok Hvert trålhal, snurrevadhal og notkast skal føres inn i en elektronisk fangstdagbok. For line/garn skal det føres fangstdagbok både for en representativ stubb/lenke pr. dag inkl. posisjon, og for dagens totalfangst med en posisjon som representerer dagens fiske. All fangst, inkl. bifangst og utkast, skal føres inn i den elektroniske fangstdagboken. B: Lengdemåling - veiing Prøvetaking fra bunnfiskbåter: Det skal taes 7 lengdemålinger hver uke for hver art. Fra 2008 skal man prøve å få lengdemålt alle arter i et hal/kast/stubb/lenke, max. 60 fisk av hver art. Hovedregelen er 1 prøve hver dag for hver av bunnfiskartene. Hver prøve skal veies. Man skal prøve å fordele målingene både på natt- og dagfangster. Prøvetaking fra pelagiske båter: Sild, kolmule, lodde, brisling, makrell og hestmakrell (taggmakrell) er definert som pelagiske arter. Det skal lengdemåles og veies minimum 100 fisk, maksimum 150 fisk fra hvert andre kast/hal. Det skal fryses minst 100 fisk fra hal/kast der det ikke blir tatt lengdeprøve (hvert andre). Bifangst av ikke-målarter, inkl. bunnfiskarter, registreres med totalvekt for hver art. Det taes lengdeprøve av max 60 fisk av hver bifangstart (husk lengdeprøvevekt) fra de hal/kast der det lengdemåles pelagiske arter. Det kan være aktuelt å ta ut bifangsten ved levering til landanlegget. 11

12 C: Otolitter, mageprøver og genetiske prøver Slike prøver taes når Havforskningsinstituttet ber om det. For 2008 skal det taes fast 1 otolittprøve av torsk og 1 otolittprøve av hyse for uken. Annen hver uke skal det også taes fast 1 otolittprøve av vanlig uer. Trålerne skal i tillegg ta fast 1 otolittprøve for uken av sei. D: Rekeprøver Rekeprøver skal taes en gang pr. dag når fartøy driver rekefiske. En rekeprøve er definert som: Innhold i 1 bøtte (ca. 10 liter) av fangsten i et trålhal pr. dag blir sortert og veiet på art. Av dette blir all fiskeyngel lengdemålt. 300 reker skal lengdemåles. ( se instruks fra Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø). E: Telling av kongekrabbe For hvert trålhal med kongekrabbe skal det føres oversikt over antall, helst fordelt på kjønn. For line og garn føres antall på stubb og på dagsfangst (helst fordelt på kjønn). Dette føres på eget skjema, event. excel-fil. F: Registrering av sjøpattedyr i fangsten All fangst av sjøpattedyr må registreres i den elektroniske fangstdagboken, på samme måte som for fiskeartene (bruk event. kommentarfelt). Bruk tilsendt plansje/hefte til hjelp med artsbestemmelsen. G: Fryseprøve Fra hvert andre hal/kast i pelagisk fiske skal det fryses minst 100 fisk av arten fisket er rettet mot. Prøvene sendes til Havforskningsinstituttet etter nærmere avtale. Mottaker betaler frakt. 2. Instruks for prøvetaking A: Uttak av fisk - generelt Hovedprinsippet for prøvetaking av fisk er at prøven skal være representativ for fangsten, dvs. at den gir et riktig bilde av fangstens sammensetning. 12

13 De fiskene som skal måles, må derfor taes ut slik at ikke uforholdsmessig mange av en spesiell størrelse, erfaringsmessig de største, blir spesielt plukket ut. Målet er at forholdet mellom de forskjellige lengdeklassene i prøven skal vise hvordan dette er i hele fangsten. 1: Uttak fra trål snurrevad - not Det må taes ut fisk forskjellige steder i halet/kastet. Dette kan gjøres ved å fordele prøvetakingen på 2-4 luker som leder fisk ut fra samlebingen. Sagt med andre ord, og/eller etter hvilke muligheter man har, må man fordele ca. 1/3 av prøven til første del av produksjonen for det aktuelle hal, ca.1/3 når omtrent halve fangsten er produsert og ca. 1/3 ved slutten av produksjonen. 2: Spesielt for pelagisk fiske Det må taes ut fisk til prøvetaking ved innpumping av kastet/halet. En slik prøve må inneholde minimum 2 tilfeldige uttak av fisk under selve innpumpingen. Prøven taes i forbindelse med vektprøvene som båten skal bruke for innmelding av fangsten til sildelaget. For å kunne registrere bifangst av ikke-målart, også bunnfiskarter, i det pelagiske fisket kan det være aktuelt å bruke rist ved ombordpumping. Bifangst registreres med totalvekt for hver art. I stedet for at dette blir registrert om bord, kan bifangsten registreres ved levering til land-/mottaksanlegget. Mottaksanlegget sorterer som regel ut all bifangst og leder denne oppi egne kar, av og til sammen med avskjær fra målarten. Prøvetaker kan hente ut en representativ prøve på ca. 100 kg fra dette karet, arts-sortere dette, registrere vekt og antall av hver art, og til slutt multiplisere/skalere dette opp til samlet vekt av mottakets utsorterte bifangst. Prøvetaker må holde vekt av avskjær utenfor det som føres på instituttets skjema. For aldersbestemmelse av NVG-sild brukes skjell. Det er viktig at det taes ut prøver for nedfrysing tidlig under innpumping, da det er mest skjell på silda på dette tidspunkt. 3: Uttak fra garn Fra garn er det viktig at man måler fra en lenke som har samme omfar (maskevidde) som hovedtyngden av garna båten bruker. Til tider kan det være aktuelt å ta prøver fra andre omfar, dette må komme klart frem i fangstdagboken. 4: Uttak fra line På line er det ofte forskjellig størrelse på fisken fra den grunneste til den dypeste enden av stubben. Uttaket av fisk til måling, må derfor taes fra første, midtre og siste del av stubben. 13

14 B: Lengdemåling De fleste arter måles i hele cm. Lengdene rundes av nedover til nærmeste hele cm. Eksempel : 27,9 cm = 27 cm Sild, lodde, kolmule, polartorsk, brisling måles i ½ cm. Eksempel : 27,9 cm = 27,5 cm. Manuelt målebrett: La målebrettet ligge med tverrstykket til venstre, og legg fisken med snuten støtt mot dette. Sporen skal ligge i naturlig stilling og lengden leses av i den lengdegruppen hvor den ytterste spissen av sporen ligger. (Sett en strek utenfor riktig fiskelengde på lengdeskjemaet(se pkt. D - skjemaføring); bruk tallstreker ( //// ///). Det er en fordel å være to personer under målingen; en som måler og en som skriver.) Elektronisk målebrett: Se egne instrukser for dette. C: Vekt av lengdeprøven Når man er ferdig å lengdemåle en art, må det taes vekt av lengdeprøven (dvs. de fiskene som er lengdemålt). Dette må gjøres for alle arter. Når elektronisk målebrett brukes, kan man ta vekt av hver fisk. Skjemaføring - gjelder bare for båter uten elektronisk målebrett: Det er laget et kladdeark som brukes ved prøvetaking. Øverst på arket fylles ut informasjon om hal/stubb/lenke, dvs. fartøynavn, radiokallesignal, dato, klokkeslett, stasjonsnr, redskap, fiskedyp osv. Kommentarfeltet nederst på arket brukes når det er spesielle ting man ønsker å fremheve. D: Aldersprøver - otolitter og/eller skjell. For 2008 skal det fast taes 1 otolittprøve pr. uke av torsk og hyse. Annen hver uke skal det også taes fast 1 otolittprøve av vanlig uer. Trålerne skal også ta 1 otolittprøve av sei for uken. Instruks: På stasjoner der det lengdemåles opptil 60 fisk, taes det ut øresteiner (otolitter) av 20 av disse fiskene. De 20 fiskene skal være tilfeldig valg blant de 60 lengdemålte!!!! Nummerer otolittposene (små grå konvolutter) frå 1-20, og skriv på lengde og vekt og (modning) på otolittposen. Legg øresteinene i otolittposen (selvsagt en pose til hver fisk). Når du er ferdig med dette, bunt konvoluttene sammen og merk bunten med båtnavn, art, posisjon, halnr (samme nummer som blir lagt inn i puncheprogrammet) og dato. For båter som bruker otolittesker og fil fra målebrett: Skriv nødvendige opplysninger på eskene, det er viktig å skrive på hvilke fisknr man har tatt otolitt av. 14

15 Otolittprøvene sendes til: Havforskningsinstituttet Fiskeridynamikk Postboks Nordnes 5817 Bergen E: Mageprøver og genetiske prøver Nærmere melding vil bli gitt, når det er aktuelt å ta mageprøver og genetikk. 15

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer