MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP : kl ØVRIGE: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 24/13 ORIENTERING 25/13 26/13 27/13 28/13 29/13 30/13 31/13 DELEGERTE SAKER MASSIVTREPRODUKSJON - SØKNAD OM TILSKUDD TV-AKSJONEN 2013 NORDRE LAND ASVO A/S - VALG KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 ÅRSMELDING 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. april Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 4051/13 Arkivsaksnr.: 13/1155 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING Administrasjonens innstilling: 1. Status revidering av strategisk nærings- og utviklingsplan forslag til tiltak. NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. april Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

3 Notat Til: Formannskapet Kopi til: Fra: Rådmann Jarle Snekkestad og næringsrådgiver Stine Røen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 12/ U Dokka FORSLAG TIL TILTAK - REVIDERING AV STRATEGISK NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN Innledning: Overordnede mål og strategier Nordre Land kommunes kommuneplans samfunnsdel, kapittel Arbeid og næringsliv, for perioden , legger føringer for visjon, grunnverdier, overordnede strategier og målsettinger for revidert strategisk nærings- og utviklingsplan (SNU). Visjonen og grunnverdier er: Ekte Landsbyliv med levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede. Målsettingene for arbeid og næringsliv er: Etablering av nye bedrifter Beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter Næringslivet skal oppleve Nordre Land som en serviceinnstilt og næringsvennlig kommune Øke omsetningen i varehandelen i kommunen Øke verdiskapingen av lokale ressurser Legge til rette for næringsbasert hytteutvikling Strategiene er: Beholde og styrke kommunens egenkompetanse i næringsutvikling, herunder innenfor landbruket Profilere/markedsføre Landsbyen Dokka, og kommunen som en god bo-, etableringsog reiselivskommune Være førstelinjekontakt for gründere og etablerere Støtte videreutviklingen av Landsbyen Næringshage AS Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom lokalt næringsliv og skoleverket i kommunen Arbeide for å etablere kompetansearbeidsplasser Satse på entreprenørskap i skolen Støtte videreutvikling av bedriftsnettverk som Landsbylauget, Mat i Land og andre Nyttegjøre seg av den kompetanse og de ressurser som vår hyttebefolkning har

4 Rullere SNU-planen For å kunne oppnå dette må kommunen beholde og styrke kommunens egenkompetanse i næringsutvikling slik at kommunen kan yte aktiv bistand og støtte til både eksisterende bedrifter og nyetablerere. Kommunens næringsrådgivere skal også være en førstelinjekontakt for gründere og etablerere. Planverket må sikre at kommunen har tilgjengelige næringsarealer slik at nyetablerere og eksisterende bedrifter som ønsker å utvide har god muligheter for det. Kommunen må være en viktig part i videreutviklingen av Landsbyen Næringshage AS, og samtidig være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom det lokale næringslivet og skolene i kommunen. Kommunen må også legge til rette for et godt samarbeide mellom NAV og det lokale næringslivet rundt formidling av tilgjengelige arbeidsplasser og en kvalifisering av arbeidstakere innen områder som bedriftene etterspør. Som stor hyttekommunen er det også viktig at Nordre Land nyttiggjør seg av all den kompetansen og de ressursene hyttebefolkningen har. Strategisk nærings- og utviklingsplan skal rulleres som en del av handlingsplanen i løpet av Et ønsket resultat av disse målsettingene er å stabilisere folketallet i kommunen på samme nivå som i dag på kort sikt, og øke befolkningsgrunnlaget på lengre sikt. Kjennetegn næringsvennlig kommune Det er tatt utgangspunkt i undersøkelser om næringsvennlige kommuner som er gjennomført av Ordkraft og Telemarksforskning. De kjennetegnene som trekkes frem er: Har strategier som baserer seg et innovativt samvirke mellom næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer Har utviklet strategiene gjennom brede prosesser involvering Har en klar rollefordeling Etablert strukturerte møtesteder mellom kommune og næringslivet Sterkt samvirke mellom politikk, administrasjon og næringsliv Ordfører har en betydelig rolle som frontfigur i næringsarbeidet Kommunen er bevisst sine egne styrker sterke bedrifter og bransjer, kommunikasjonsmessig lokalisering Kommunen er bevisst betydningen av image som attraksjonsfaktor og arbeider med imagebygging Tar vare på ildsjeler Innspill fra prosjektgruppa og bedriftsbesøk Det er gjennomført ca 35 bedriftsbesøk, bedriftsfrokost i Landsbyen Næringshage, møte med Dokka videregående skolen, Landsbyråd, felles møte med alle faglagene i landbruket og 2 møter i prosjektgruppa for å få innspill til planen. Planen bør fortrinnsvis konkretisere hvilke tiltak kommunen er ansvarlig for å gjennomføre, men vil også inneholde tiltak som andre aktører er ansvarlig for. Det betyr at initiativ til å etablere flere bedrifter og utvikle eksisterende bedrifter må komme fra etablerere og bedriftene selv. Kommunens rolle er å tilrettelegge og være en samarbeidspartner for å få til

5 videre utvikling. Vider har prosjektgruppa gitt innspill om at målene for planen må være konkrete og målbare. Nordre Land kommune trenger et aktivt og offensivt næringsliv som hevder seg i en stadig sterkere konkurranse. Ansvaret for å hevde seg i en slik konkurranse tillegger primært de enkelte bedriftene/virksomhetene. Et grunnleggende premiss for strategisk næringsplan er imidlertid at Nordre Land kommune sammen med næringslivets interesser, regionale aktører og andre samarbeidspartnere kan bidra til å legge forholdene bedre til rette for det lokale næringslivet og dets utvikling gjennom et tett og forpliktende samarbeid. Forslag til tiltak (i tilfeldig rekkefølge) Forslagene til tiltak er ikke ferdig utformet, så langt er det fokusert på beskrivelsen, formål og mål. Områdene ansvarlig, bidragsytere, fremdrift, ressurser/økonomi og finansiering er ikke ferdig utarbeidet. Ved skrifefrist er forslagene til tiltak ikke diskutert i styringsgruppa, som skal møtes 3. mai. Innspillene fra denne gruppa vil bli gitt i formannskapsmøtet. Næringsutvikling Tiltaksområde Næringsvennlig kommune (gjelder alle bransjer) Mål: Nordre Land kommune skal oppleves som næringsvennlig Det skal kunne dokumenteres av Nordre Land kommune har forbedret sin posisjon i forhold til næringsvennlighet. Dette betyr i hovedsak hvordan bedrifter/virksomheter opplever kommunal tjenesteproduksjon og tiltak av betydning for næringslivet. Målingen kan gjennomføres som næringslivsundersøkelser eller i innbyggerundersøkelsen. Tiltak: Landsbyen Næringshage (inkl. møteplasser) møteplasser kan trekkes ut som eget tiltak? Mål Støtte opp om næringshagen, slik at det blir et kompetansemiljø for nyetablering/bedrifter i startfasen. Inngå forpliktende samarbeid mellom kommunen og næringshagen. Være arena for møteplasser, hvor næringsliv, politikere og administrasjon kan møtes. Det er viktig å ha et miljø hvor etablerere kan skape nye arbeidsplasser, og det er ofte i slike miljøer at nyskaping skjer. Etablere en møteplass for kurs/seminar/møter mellom næringsliv og ansatte og politikere i kommunen. Antall målbedrifter er X pr. år. Gjennomføre 6 møter i året for næringsliv, politikere og administrasjon.

6 Fremdrift (når skal det være gjennomført) Landsbyen Næringshage. Nordre Land kommune, Næringsrådet for Gjøvikregionen, Oppland fylkeskommune og næringslivet. Løpende. Avklart (SIVA, Oppland fylkeskommune og Nordre Land kommune). Avklart (tilskudd fra SIVA, Oppland fylkeskommune og Nordre Land kommune). Oppdaterte og fremtidsrettede kommunale planer, spesielt i forhold til næringsarealer (kommuneplan, kommunedelplaner, områdeplaner) med klare rammer. Ha oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner som kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdeplaner hvor det fremkommer klart hva som er tillatt for nye bygg med tilhørende område/tomt. Det må gjennomføres bredt forankrede prosesser, hvor aktører for planområdet blir involvert i prosessen. Sikre gode rammebetingelser for vekst og utvikling av eksisterende og ny virksomhet i kommunen. Mål Oppdaterte planer skal være vedtatt innen Nordre Land kommune. Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, næringsliv og andre aktuelle aktører. Fremdrift (når skal det være gjennomført) ( En treårsperiode) Næringsarealer skal kommunen erverve næringsarealer for videresalg? Ha ferdig regulerte næringsarealer som kommunen selv disponerer for videresalg. Sikre at kommunen har regulerte næringsarealer for videresalg. Mål Oppdaterte planer skal være vedtatt innen Nordre Land kommune. Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, næringsliv og andre aktuelle aktører. Fremdrift (når skal det være gjennomført) Redusere saksbehandlingstid saker som angår næringslivet Ved å ha oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner med klare rammer for hva som er tillatt, vil kommunen kunne redusere saksbehandlings tid for byggesaker.

7 Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Kartlegge type saker kommune behandler som gjelder næringslivet og gjennomføre Leanprosesser for alle saksområder som angår næringslivet. Ha en kortes mulig saksbehandling. Redusere saksbehandlingstid med x-dager. Nordre Land kommune. Kommunikasjon og informasjon Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) 2013 Markedsføre og informere om mulighetene for etablering og utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv. Ha kommunikasjonskanaler som viser muligheter og mangfoldet i kommunens næringsliv. Gjør Nordre Land kommune kjent som en næringsvennlig kommune. Nordre Land kommune Næringsliv og samarbeidspartnere Offentlig innkjøp Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Bedriftsbesøk Mål Nordre Land kommune og andre offentlige instanser sikrer at lokalt næringsliv blir forespurt i forbindelse om anskaffelser og prosjekter, jmf. Lov om offentlig innkjøp med forskrifter. Økt fokus på hvilket tilbud som finnes i det lokale næringslivet. Antall tilbud og anbud fra lokalt næringsliv skal økes med x %. Nordre Land kommune Innkjøpskontoret for Gjøvikregionen Jevnlige bedriftsbesøk. Hjelpe bedriftene til å få svar på spørsmål og utfordringer. Skape bedre samhandling mellom næringsliv og kommunen. Gjennomføre 30 bedriftsbesøk årlig. Nordre Land kommune

8 Fremdrift (når skal det være gjennomført) Førstelinjetjeneste Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvikregionen, Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere. Løpende Bistå etablert næringsliv og gründere/etablerer (nærings- og bedriftsrådgivning). Informasjon og veiledning om økonomiske støtteordninger. Være en profesjonell veiledningstjeneste. Tjenesten skal være kjent og tilgjengelig. Tjenesten skal score over middelverdi i innbyggerundersøkelsen. Nordre Land kommune. Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvikregionen, Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere. Løpende. Tiltaksområde Infrastruktur (gjelder alle bransjer) Tiltak: Veg Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Bredbånd Heve standarden på hovedvegene i kommunen, fylkesveg 33,245,250, 162 og 193, i henhold til vedtak i kommunestyretsake 22/13. Denne teksten skal endres for å vise konkret hvilke veger/strekninger det gjelder. Det er viktig for næringslivet, hytteeiere og turister at vegstandarden har en og nok kvalitet og kapasitet, slik at de får levert sine varer og tjenester. Bedre hovedveger i kommunen Nordre Land kommune og Oppland fylkeskommune Næringslivet og Gjøvikregionen. Utbygging av bredbånd med større kapasitet i hele kommunen, samt bedring av dekningen på mobilt

9 Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) bredbånd. Det er behov for bredbånd med større og raskere kapasitet i hele kommunen. Sikre næringslivet tilgang til bredbånd med god nok kapasitet. Næringslivet rapporterer og samarbeider med kunder og leverandører elektronisk og trenger bedre kapasitet. Utbedret bredbånd i hele kommunen. Nordre Land kommune Oppland fylkeskommune og VOKKS. Tiltaksområde Kompetanse og rekruttering (gjelder alle bransjer) Mål: Sikre tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse. Tiltak: Lærlingeplasser Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Samarbeid skole næringsliv Mange av bedriftene i kommunen har behov for å rekruttere flere ansatte fremover med riktig kompetanse. Det er også viktig for elever fra videregående skole å få muligheter for lærlingeplass i lokalt næringsliv. Sikre godt kvalifiserte og mange nok fremtidige arbeidstakere. Antall lærlingeplasser skal økes med x stk i bedrifter og kommunen. Nordre Land kommune, eksisterende lærlingebedrifter og nye lærlingebedrifter. Dokka videregående skole og Opplæringskontoret for håndverk og industri Utvikle et samarbeid mellom aktuelle skoler og næringsliv i kommune for å sikre fremtidig godt kvalifiserte arbeidstakere til bedriftene, og i større grad sikre at undervisningen er i samsvar med behovet hos næringslivet. Etablere møteplasser/aktiviteter hvor bedrifter kommer til skolene for å vise hvilke mulige jobber de kan tilby elevene, både på ungdomsskolene og videregående skole. Det er viktig å skape samarbeide mellom utdanningsmiljøene og næringslivet for å sikre at

10 Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) det utdannes kandidater med rett kompetanse for eksisterende næringsliv. Øke kompetansen i kommunen på bred front. Etablert faste nettverksmøter mellom aktuelle utdanningsmiljøer og bedrifter. Nordre Land kommune, Dokka videregående skole, OPUS, Voksenopplæringen, Dokka ungdomsskole og Torpa barne- og ungdomsskole og Oppland fylkeskommune Næringsrådet for Gjøvikregionen og Opplæringskontoret for håndverk og industri. Samarbeid Dokka videregående skole og kommunens barne- og ungdomsskoler Utvikle et samarbeid mellom kommunens skoler og videregående skole for å sikre at elever gjør rette valg innen videregående utdanning og fullfører utdanningen. Det er behov for å øke fokuset på at utdanning er viktig, for å sikre at arbeidsgivere får tak i arbeidstakere med den kompetansen de trenger Mål Redusere drop-out fra videregående skole med x %. Nordre Land kommune, Dokka videregående skole, Oppland fylkeskommune og Fremdrift (når skal det være gjennomført) Entreprenørskap i skolen Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Videreføre arbeidet entreprenørskap i skolen, både barneskolene, ungdomsskolene og videregående skole. For å få til nyetableringer er det viktig å gjøre alternativet om å starte egen virksomhet kjent. Opprette minst tre elevbedrifter i et skoleår, en på hver av ungdomsskolene og en på videregående skole. Gjennomført vårt lokalsamfunn i 4. trinn på begge barneskolene Nordre Land kommune, Torpa barne- og ungdomsskole, Dokka barneskole, Dokka ungdomsskole og Dokka videregående skole Landsbyen Næringshage og næringslivet

11 Tiltaksområde Handelssted Mål: Aktivitet/drift i hele sentrum Økt omsetning for handelsstanden Ha et variert/bredt handels- og tjenestetilbud Tiltak: Videreutvikle Landsbyen Dokka som handelssted Ha oversikt over ledige lokaler og hvem som eier Vedlikehold av Storgata Videreutvikling av Dokks sentrum og Dokka Kulturstasjon Det er viktig å bevare identiteten til Dokka ved å bevare de gamle bygningene. Et steds identitet er viktig hvis det skal være attraktivt å flytte hit, i tillegg til at det er viktig med et trivelig sentrum, også med tanke på reiselivsutvikling. Mål Økt omsetning for handelsstanden og et variert handels- og servicetilbud. Handelsstanden, gårdeiere og kommunen. Landsbylauget. Fremdrift (når skal det være gjennomført) Løpende, men årlige målepunkter for å se utviklingen. Utredes av de ansvarlige. Ikke avklart. Videreutvikle Landsbylauget Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Legge forholdene til rette for å opprettholde og videreutvikle Landsbylauget. Det er viktig å ha en forening som samordner handelsstanden, og får næringen til å jobbe sammen om å opprettholde et godt handelssted. En slik forening er også viktig for å kunne avholde større arrangementer. Økt omsetning for handelsstanden. Flere medlemmer i Landsbylauget. Antall nye i året? Landsbylauget. Medlemmene i Landsbylauget, gårdeiere og Nordre Land kommune (en treårsperiode) Utredes av de ansvarlige. Ikke avklart.

12 Tiltaksområde Reiseliv Mål: X antall nye hytter pr. år X antall nye bedrifter/økt sysselsetting i næringen pr. år Tiltak: Infrastruktur veg, vann og avløp, strøm og bredbånd Fortsette utbyggingen av vann og avløpsløsninger og strøm. Bedre hovedvegen til Synnfjellområdet. Bedre bredbåndtilgangen i fht. kapasitet og hastighet. God infrastruktur som veg, vann og avløpe er en grunnleggende forutsetning for å gjøre et område attraktivt med tanke på både hytteutbygging og økt antall turistbesøk. Mål Heve standarden på hovedvegene til Synnfjelle (både Synnadalen og Hugulia), videreutvikle tilgange til bredbånd og videreutvikle gode løsninger innen vann og avløp. Nordre Land kommune, VOKKS, Oppland fylkeskommune. Gjøvikregionen. Fremdrift (når skal det være gjennomført) Markedsføre Synnfjellet som destinasjon Koordinere og samle informasjon til å markedsføre og informere om mulighetene for potensielle nye hytteeiere og turister/besøkende. Bygge Synnfjellet som en destinasjon. Ha kommunikasjonskanaler som viser muligheter og mangfoldet i Synnfjellet. Mål Gjøre Synnfjellet og muligheter/tilbud kjent for aktuelle målgrupper. Nordre Land kommune Næringsliv og samarbeidspartnere Fremdrift (når skal det være gjennomført) 2013 Støtte/opprette andre aktuelle nettverk innen reiseliv Legge forholdene til rette/stimulere for å opprettholde og videreutvikle Synnfjell Arrangementer og andre aktuelle nettverk. Det er viktig å ha et nettverk som kan samarbeid om gjennomføring av arrangementer, og å få til

13 Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Overnattingsmuligheter i Dokka Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) samarbeid mellom reiselivsbedriftene for å samlet gi et godt totaltilbud. Økt omsetning for reiselivsbedriftene. Flere bedrifter/arbeidsplasser innen reiseliv - antall nye i året? Reiselivsbedriftene og Synnfjell Arrangementer Nordre Land kommune og Oppland fylkeskommune (en treårsperiode) Utredes av de ansvarlige. Ikke avklart. Det er meldt inn behov for en overnattingsbedrift med en viss kapasitet i Dokke og omegn. Få bedre overnattingskapasitet for næringslivet, turister og andre. Få et utvidet overnattings- og konferansetilbud i kommunen. Næringslivet. Nordre Land kommune Tiltaksområde Landbruk og utmark Mål: Opprettholde sysselsettingen i næringen på dagens nivå gjennom planperioden ( ) Tiltak: Grønn omsorg?? Utvikle et tilbud til ulike målgrupper over kortere perioder oppholde seg og få opplæring ved et gårdsbruk. Tilbudet kan gi noen aktører økte inntektsmuligheter. Aktuell tilleggsnæring. Mål Etablert et tilbud om grønn omsorg innen Faglagene og Nordre Land kommue Fylkesmannen i Oppland, NAV Oppland og andre aktører. Fremdrift (når skal det være gjennomført) (En femårsperiode) Bioenergi Stimulere til videre utbygging. Utvikle tilbudet om fjernvarme fra etablerte anlegg

14 Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) og nye anlegg i kommunen. Være landets ledende kommune på bioenergi. Dokka Biovarme, Torpa Biovarme. Nordre Land kommune, Landsbyen Næringshage, faglagene og Trevekst Oppland. Løpende Avklares av de ansvarlige. Ikke avklart. Lokal foredling og omsetning av landsbruksprodukter Videreutvikle foredling av råvarer Aktuell tilleggsnæring som kan gi økt inntekt og knoppskyting nye bedrifter med nye produkter. Mål Tilby et bredere spekter av lokalproduserte produkter. Den enkelte næringsdrivende og faglagene. Nordre Land kommune, Fylkesmannen i Oppland Fremdrift (når skal det være gjennomført) Løpende. Attraktivitet/Bolyst skal dette videreføres? Prosjektgruppa mener det ikke bør være med Tiltaksområde innflytting/tilbakeflytting Mål: Øke antall innbygger med x innen år x. Tiltak: Stedsutvikling Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Informasjon til innflyttere Jobbe med stedsutviklingstiltak, som Dokka Kulturstasjon og utvikling av boligfeltet i Elverom. Forsette arbeide med å skape et attraktivt lokalsamfunn med gode levekår for kommunens innbyggere og tilflyttere. Øke antall innbyggere og redusere utflytting. Nordre Land kommune Frivillingsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Sende velkomstpakker til innflyttere, arrangere

15 Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) Profilere og markedsføre kommunen Mål Fremdrift (når skal det være gjennomført) (innflyttertreff mulig utgår endring i konsept hos museet) og ha tilbud om faddere til innflyttere. Informere innflytter om tilbud i kommunen og regionen for å skape bolyst. Øke antall innbyggere og redusere utflytting. Nordre Land kommune Frivillingsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Koordinere og samle informasjon til å markedsføre og informere om kommunen som en god kommune å bo i. For å få flere innbyggere må vi gjøre kommunen kjent. Gjør Nordre Land kommune kjent som en god kommune å bo i. Nordre Land kommune Næringsliv, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere.

16 Lnr.: 4053/13 Arkivsaksnr.: 13/1157 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 13/ DS 2/13 KULTUR//SVL 223 C Hugulia Velforening Søknad innvilget SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV NY LØYPEMASKIN NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. april Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

17 Lnr.: 3780/13 Arkivsaksnr.: 13/991 Arkivnøkkel.: 223 U Saksbehandler: STR Utskrift til: Lars Kristian Wien, Gjeflelinna 40, 2870 Dokka og økonomiavdelingen. MASSIVTREPRODUKSJON - SØKNAD OM TILSKUDD Sammendrag: Wien og Rønningen søker om kr, ,- til oppstart av et selskap som skal produsere elementer i massivtre som kan kombineres med bruk av stav og laft. Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Vedlegg: Søknad om økonomisk støtte til massivtreproduksjon fra Lars Kristian Wien og Nils Rønningen jr., mottatt 10. april Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Søker opplyser at salg av bygg i massivtre øker i Norge i dag, i hovedsak basert på import av elementer. Det er kun en håndfull aktører som lager massivtre i Norge i dag og alle disse er relativt små. Søkerne, Lars Kristian Wien og Nils Rønningen jr., ønsker å starte massivtreproduksjon i bygningene Rønningen jr. disponerer. Det søkes om kr ,- i støtte fra Nordre Land kommune til prosjektet. Søkerne ønsker å starte opp med å utvikle tekniske løsninger og prototyper, hvor ideen er å bruke massivtre sammen med stav og laft, for å utvikle nye interessante og konkurransedyktige løsninger. Begge søkerne har lang erfaring fra bransjen, og driver i dag egne firmaer. De ønsker på sikt å slå sammen firmaene til et aksjeselskap. I tillegg til å se på kombinasjonen stav-laft og massivtre, ønsker de å se på muligheten for å etablere en massivtrefabrikk, hvor produktene selges til en konkurransedyktig pris inn mot et marked hvor % fuktighet ikke strider mot teknologisk forskrift (TEK). Bygningselementene vil være kortreiste og uten tilsetningsstoffer. Aktuelle produkter er: Gulv Etasje Vegger

18 Tak Markedet kan være massivtre i hus og hytter, komplette landbruksbygg, industribygg og balkongdekker. Mulige kunder er byggherrer, byggmestre, entreprenører og offentlig og private utbyggere. Wien og Rønningen ønsker å få til et nettverksamarbeid og drive markedsscanning. Det legges opp til et samarbeid med andre massivtreleverandører i Norge. Søkerne skal ikke være spesialister på alle massivtreløsninger, men vil heller samarbeide med andre aktører i bransjen og bygge opp et nettverk av samarbeidspartnere. Det opplyses at markedsscanning er viktig i forhold til å se på markedet og det skal innhetes ekstern kompetanse til denne jobben. Videre opplyser søkerne at de må heve sin egen kompetanse og innhente opplysninger fra rådgivere med erfaring i massivtre, som kan bistå med å utvikle nye løsninger. Massivtre sammen med stav og laft er lite eller nesten ikke brukt i et moderne byggsystem, så det er nødvendig å utvikle og teste nye løsninger. I nærmeste fremtid vil søkerne utarbeide firmalogo og bygge opp en hjemmeside med informasjon til kunder og andre om massivtre. Det skal også lages en brosjyre som presentere bedriften og kompetansen søkerne har. Dernest må det bygges et bygg som en prototype, hvor det skal testes ut ulike løsninger og prøve ut detaljer som å kombinere stav/laftkonstruksjoner. Ola Øyen, som har god kompetanse på massivtre, skal leies inn som prosessdriver. Det er satt opp følgende budsjett: Kostnadsoverslag Sum Kurs NTI, bistand Øyen/Kalstad ,- Studietur ,- Personalutgifter ,- NTI evnt. andre FoU miljøer ,- Prosjektledelse/reise/opphold ,- Layout og logo ,- Hjemmeside og markedsscanning ,- Tegning av grunnmodeller ,- Totalt ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskile Sum Eget arbeid ,- Egne midler ,- Innovasjon Norge ,- Nordre Land kommune ,- Totalt ,- Saksbehandler har vært i kontakt med Innovasjon Norge Oppland ved Lars Børde, og fått bekreftet at det er innvilget støtte til prosjektet på kr ,-. Denne støtten kan brukes til alle postene i budsjettet, bortsett fra postene:

19 Layout og design Hjemmeside og markedsscanning Tegning av grunnmodeller Vurdering: Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I planen er landbruk og utmark ett av hovedsatsingsområdene, og rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak Lokal foredling og omsetning av landsbruksprodukter, hvor det i beskrivelsen av tiltaket står at det skal jobbes for å videreutvikle foredling av råvarer og opprette nettverk for produsenter. En støtte til Wien og Rønningen vil kunne gi økt lokal verdigskaping for skognæringen med tanke på omsetning av virke, samtidig som søkerne produserer massivtre produkter som det ikke finnes andre produsenter av i kommunen. Ved tildeling av støtte fra kommunens næringsfond, skal det vurderes om støtten kan virke konkurransvridende. Rådmannen vurderer søknaden i hovedsak slik at når det gjelder skogbrukere, sagbruk og håndverkere har kommunen et godt og varier tilbud. Bransjene har et betydelig marked der det rår det som kalles fri konkurranse. I et slik konkurransemarked bør kommunen etter rådmannens oppfatning i hovedsak ikke bruke offentlig stønadsmidler. Unntaket, som rådmannen mener bør gjelde i denne saken, er i de tilfeller hvor det tilbys produkter eller tjenester som ikke de andre aktørene i markedet tilbyr. Det finnes ingen andre aktører i Nordre Land kommune som produserer elementer til bygg i massivtre, så rådmannen mener det ikke vil være konkurransevridende å innvilge en eventuell støtte. Videre må søknaden vurderes mot vedtektenes 4 hvor det heter: Samlet finansiering av fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det godkjente kapitalbehovet for prosjektet. I dette tilfellet, hvor det er innvilget støtte fra Innovasjon Norge, mener rådmannen at det beløpet skal tas med i beregningen mot hovedregelen på maks 50 % støtte. Innvilget beløp fra Innovasjon Norge utgjør 37 % av totalt kapitalbehov. Videre mener rådmannen at en eventuell støtte fra kommunen bør gis til poster i budsjettet som Innovasjon Norge ikke har innvilget støtte til. Det gir følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Kostnadsoverslag Sum Layout og logo ,- Hjemmeside og markedsscanning ,- Tegning av grunnmodeller ,- Totalt ,- Det er søkt om kr ,- fra Nordre Land kommune, som sammen med innvilget støtte fra Innovasjon Norge på kr ,-, tilsvarer 51,5 % av det totalt kapitalbehovet. Etter å ha gjort en totalvurdering av søknaden og vurdert søknaden mot andre innvilgede søknader, anbefaler rådmannen å innvilge søknaden med kr ,-.

20 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger kr ,- til Wien og Rønningen, som kan brukes til layout, logo, hjemmeside, markedsscanning og tegninger av grunnmodeller. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, når det er mottatt prosjektregnskap som kan sammenholdes med budsjett i søknaden. NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. april Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

21

22

23

24 Lnr.: 3974/13 Arkivsaksnr.: 13/1115 Arkivnøkkel.: X03 Saksbehandler: LSA Utskrift til: TV-AKSJONEN 2013 Sammendrag: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev dat fra Fylkesmannen i Oppland vedr. opprettelse av kommunekomite. Saksopplysninger: Årets TV-aksjon er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken og arrangeres søndag 20. oktober d.å. Pengene fra NRK s TV-aksjon 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Over mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt mennesker er nærmeste pårørende og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksine. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TV-aksjonen og pengene fra bøssebæringen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at tabuene mister sin kraft og mytene omkring sykdommen knuses. Helselagene og demensforeningen har allerede valgt sine representanter i kommunekomiteen. Wenche Eimann har sagt seg villig til å være TV-aksjonens sekretær. Vurdering: De politisk valgte representantene i kommunekomiteen legges fram uten innstilling. Administrasjonens innstilling:

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Høringsutkast. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014 2017

Høringsutkast. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014 2017 Høringsutkast Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014 2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Visjon, strategier og mål... 4 2.1 Overordnede mål og strategier... 4 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 06.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 41/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Prosjektet Ekte Landsbyliv

Prosjektet Ekte Landsbyliv Prosjektet Ekte Landsbyliv Stedet som ikke ville være by vi vil være Landsby! Status som Landsby 31.08.09 Hvorfor Landsby? Det beste fra byen og det beste fra landet Både urbane og landlige kvaliteter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 16.06.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 5. ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSSKOLE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond

Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond Vedtatt i kommunestyret den 1. september 2011, sak 80/11 Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sak 80/11: Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.02.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 27.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 42/16 Til saknr.: 51/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer