Utvikling av intelligente systemer for sikker transport og operasjoner ved havbruksanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av intelligente systemer for sikker transport og operasjoner ved havbruksanlegg"

Transkript

1 Utvikling av intelligente systemer for sikker transport og operasjoner ved havbruksanlegg Brukermøte HITS Florø 28. april 2008 Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk Fra Salmars anlegg Tonningen, Hitra

2 HITS presentasjon Innhold 1.Hva er HITS? 2. Kystsoneutvikling og HITS Utfordringer 3. Prosjektbeskrivelse AP1 - Innsamling og systematisering av brukerkrav AP2 - Risikovurdering AP3 - Teknologiske løsninger (AIS, DP, Strømmodellering)

3 Hjemmeside Brukerstyrt innovasjonsprosjekt støttet av MAROFF-progammet i Norges Forskningsråd Mål Utvikle verktøy for sikker og effektiv transport og operasjon ved havbruksanlegg Prosjekteier: Kongsberg Seatex AS Prosjektleder: Omfang: Totalt budsjett: 14 mill. Finansiering: Norges Forskningsråd: 5 mill Varighet: Partnere Kongsberg Seatex AS Leverandør av AIS og sensorer for dynamisk posisjonering SINTEF Fiskeri og havbruk Prognosemodeller for lokale seilingsforhold Rambøll Norge AS Kartlegging og analyse av risikofaktorer Semekor AS Generell kompetanse på risikovurdering i kystsonen NTNU Samfunnsforskning AS, Studio Apertura Organisatorisk og samfunnsorientert risikovurderinger Fiskeridirektoratet region Trøndelag Forvaltning og overvåking av oppdrettsnæringen Kystverket Midt-Norge Forvaltning og overvåking av farleder og sjøtransport HITS Havbruk og intelligente transportsystemer Norges Forskningsråd/MAROFF Prosjekt m forbåt EWOS EXPRESS. Foto: EWOS

4 Utfordringer - Transport Transport av fór og levende fisk Smolt og fór til oppdrettsanlegg Transport av fisk til slakteri med brønnbåt Anleggene blir større og legges lenger til havs Økt avstanden fra anlegg til slakteri/kunde Fullastet brønnbåt utgjør en stor verdi og en risiko for miljøet ved havari. Seilas utenfor merkede farleder Havbruksanlegg kan til dels ligge langt fra etablerte farleder Må opprette sine egne "farleder" Tilgang på informasjon om strøm, vind og bølger Beskyttelse mot påkjørsel av anlegg Bruk av AIS på fartøyer og på anlegg Bedre og standardisert oppmerking av anlegg

5 Hovedmålsetninger Bidra til å sikre de store verdiene som havbruksnæringen representerer. Unngå konflikter med annen aktivitet i kystsonen Kystsoneforvaltning. Fremtidens havbruksanlegg vil legge beslag på store areal og vil kunne komme i konflikt annen aktivitet, eks. energiproduksjon, turisme og transport Sikkerhet. Ved operasjoner ved anlegg trengs det beslutningsstøtte og effektive rutiner for å unngå uhell. Merking av anlegg med bruk av AIS og bruk av dynamisk posisjonering av fartøy kan taes i bruk for å unngå påkjørsel og rømming. Sykdomsspredning. Hindre spredning av sykdommer ved transport i vannmassene eller smittespredning via transportoperasjoner (eks. brønnbåt). Effektivisering Logistikk. AIS-merking av båter og prognoser for seilingsforhold viktig verktøy Omdømme. Uhell vil være skadelig for omdømme og effektiv drift

6 Kamp om arealer Regjeringen ber kysten om arealavgift-råd (Kyst.no) 17 søknader de siste sju årene har resultert i én permanent tillatelse. (Fiskeribladet) Marin næringsutvikling Den blå åker. (St.meld. nr. 19 ( )) Kap. 11 SAMSPILL MELLOM FORSKJELLIGE INTERESSER I HAV OG KYSTSONEN Bedre samordning av kryssende interesser i kystsonen «Det fer ingen vel av di, at ein annan fer ille.» Norsk ordtak.

7 Merking I Kystverkets forskrift av 15. januar 1993 nr. 82, skiltforskriften, 14 er det fastsatt nye regler om merking av akvakulturanlegg i sjø. Reglene skal bidra til å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs ved at akvakulturanlegg skal merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. AIS vil være en hensiktsmessig innretning for merking av akvakulturanlegg, spesielt store anlegg i åpent farvann. I utgangspunktet er Kystverket derfor positiv til bruk av AIS, men vil ikke gi pålegg om dette før det er vunnet erfaring. Merkeforskrift Veileder

8 Sykdomsspredning Foreløpige tall fra Mattilsynet viser en økning fra 57 utbrudd av PD (pankreassykdom) i hele 2006 til 81 utbrudd frem til begynnelsen av desember i fjor Slik jeg ser det så er ikke problemet at det produseres for mye fisk i dette området. Problemet er at det ikke er nok samhandling mellom anleggene, sier teknisk direktør og ansvarlig for fiskehelse i Marine Harvest, Cato Lyngøy til avisen. ( Fiskaren, nrk) Brønnbåter kan ha bidratt til å bringe ILA-smitte til oppdrettsanlegg langs kysten. Det sier formann i brønnbåteierforeningen, Paul Martin Grøntvedt. Brønnbåttransport representerer den største risikofaktoren for spredning av sykdom i oppdrettsnæringen. (Veso rapport, 2006, Kilde FHL)

9 Rømming Laks rømte fra Akvaforsk IntraFish Media Publisert januar laks har rømt fra Akvaforsk sitt anlegg utenfor Ekkilsøy i Averøy kommune. Ledelsen ved Akvaforsk er bekymret, både for miljøet og for at verdifullt forskningsmateriell er gått tapt. Årsaken til rømmingen kan være at en brønnbåt kom for nært anlegget, mener Akvaforsk Publisert Færre fisk rømmer fra oppdrett I fjor rømte det færre laks og regnbueørret enn året før.

10 Havbruk som del av integrert kystsoneutvikling

11 Historisk tilbakeblikk Utviklingen av maritim IKT - Fargis Prosjekt Sjø- og miljøsikkerhet Stad bølgevarsel ShipRep BMI ARKMIN Fargis_Fartøy ARKTRANS POSEIDON WATERMAN IPPA MarNIS Sea-IT AIS2010 efarled FOB HITS Historiske data Databaser Sanntidsdata Sensorer Standarder Arkitektur Forvaltning Prognoser Modeller Informasjonstilbydere Internettportaler Bredbånd, WMS, GPS, AIS, ENC,e-Maritime Brukerkontakt Beslutningsstøttesystemer Brukergrensesnitt tilpasset Rolle Oppgave Situasjon

12 Prosjekter i Forskningsrådets MAROFF-program (Den maritime klyngen, offshorenæringen og havbruk) Arrangement: Maritim Innovasjon (http://www.fargisinfo.com/maritim-innovasjon) Drift og operasjoner, havbruk Servicefartøy 2010 (Morgendagens servicefartøy) PISCADA (Prosesstyring) Sikkerhet og beredskap Havbruk og intelligente transportsystemer Elektronisk farled Skipsdeteksjon fra radarsatellitter Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvan Three dimentional Attension Zone (Dynamisk sikkerhetssone rundt skip) Operasjoner i nordlige farvann IceLoading&Montitoring Safe and cost effective ship-to-ship operations in Arctic waters Nødoperasjoner i Nordområdene New International Training and Pre-simulation Concept for Arctic Marine Operations. Maritim kommunikasjon MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruksvirksomhet Informasjonsmodell for skip-land kommunikasjon Synkronisert og kostnadseffektiv utnyttelse av skip og havn, gjennom anvendelse av maritime overvåkningsdata og moderne maritim IKT

13 Arbeidspakke 1: Brukerkrav AP 1.1 Innsamling av brukerbehov Aktiviteten omfatter organisering og gjennomføring av brukermøter opprettelse av en referansegruppe Tonningen, Salmar AP 1.2 Kartlegging av risikofaktorer Aktiviteten omfatter: gjennomføre forberedte intervjuer med aktører i en referansegruppe. (se prosjektorganiseringen). beskrive risikobildet knyttet til transport ved havbruksanlegg (input til AP 2). AP 1.3 Systematisere og formidle brukerkrav Aktiviteten omfatter: systematisering brukerkrav med veldefinerte begreper. utlede klare krav til utviklingen av nye systemer. presentere resultater på prosjektets web-sider og ved direkte oppfølging overfor brukere. RoMaster, Rostein

14 Aktivitet 2: Risikovurdering Risikooppfatning Teknologisk Organisatorisk Følelsesmessig Metode Erfaring fra hurtigbåt (H-Risk) og ferjer (F-Risk) Verktøy for dynamisk risikovurdering Risiko oppfattes subjektivt Others 12 % Failure at Smolt Plant 5 % Predators 5 % Remøybuen Handling 3 % Drifting Goods 5 % Collision 13 % Towing 0 % Damage from Propeller 5 % Plant Failure 52 %

15 Aktivitet 3 Teknologi AIS (Automatisk Identifikasjon System) DP (Dynamisk posisjonering) Numerisk modellering (Strøm, spredning) Modellering av strømforhold og spredning av biomasse (phytoplankton) Strømmodell fra SINTEF Fiskeri og havbruk

16 Brukerkontakt så langt Brukermøte på Hitra, intervju Marine Harvest Norway AS Ervik laks og ørret Salmar Farming AS Knutshaugfisk Havbrukstjenesten AS Besøk hos Salmar Tonningen, Hitra Gjelsøya Stokkøya Andre kontakter Biomar Havdyrkerne, Florø EWOS Rostein Sølvtrans

17 Gjennbruk av brukersynspunkter fra efarled Brukergruppe: 57 personer, 27 bedrifter 730 enkeltuttalelser ca 200 konklusjoner og anbefalinger Systematisert i følge ARKTRANS Gjenbruk i andre prosjekt eks. HITS ca 50% er relevant for HITS Mannen fra havet, Bø i Vesterålen

18 Terminalstyring (anlegget) 1. Det går med mye tid til å lete i informasjonsjungelen på nettet og det er ikke lett å avgjøre hva som er brukbart 2. Det må legges til rette for at fartøyer som skal anløpe definerte farvann har tilgang på oppdatert informasjon for å legge til rette for at seilasen kan gjennomføres på sikker måte. Informasjon om eventuelle områder som ikke har kommunikasjon, oppdaterte kart eller annen usikker informasjon bør være en del av seilingsbeskrivelsene som grunnlag for planleggingen. 3. Det må sendes ut beskjed om rask (sanntids) oppdateringer fra leverandører av informasjon. Brukeren trenger en knapp for oppdatering av all informasjon i kartet 4. Flombelysning av oppdrettsanlegg kan være problematisk for nattsyn 5. Havbruksanlegget kan defineres som et objekt i farleden og tilknyttes egenskaper, informasjon og funksjoner. 6. Havnedata gjøres tilgjengelig for brukeren knyttet til objektet "havn" i kartet, eget havnekart (WMS- lag) 7. Informasjon om seilingsforhold ved havneanløp må være tilgjengelig ved ruteplanlegging eller operativt under seilas. 8. Noen anlegg (oppdrett og annet) er så sterkt opplyst at det tar bort nattsyn. 9. Oppdrettsanlegg bør merkes med radarreflektor i tillegg til AIS 10. Oversikt over fortøyningsopplegget for oppdrettsanlegg er viktig. Blåsemarkering for ankere med mer kan ligge langt unna selve anlegget. 11. Strømforholdene har betydning for styring og håndtering i visse farvann og ved havneanløp. En trenger derfor sanntidsdata og prognosermodeller for strøm i utvalgte farvann. Dette gjelder også strømsjø og unnasjø.

19 Støtte til utførelse av transportoppdrag (Ombord) 1. Det hender ofte at fartøyer som skal betjene oppdrettsanlegg må vente eller returnere som følge av vær og vind mm. Nye løsninger vil være positivt. 2. Det trengs vær, tidevann og strømprognoser. Detaljert informasjon om seilingsforhold for planlegging av seilas for å velge best mulig rute.kan være tilgjengelig på en egen Administrasjon av tjenesterskjerm 3. Informasjon som ikke direkte har betydning for navigasjon bør legges på egen skjerm eller som delt skjerm. 4. Kombinasjonen elektroniske sjøkart/kartinfo og vær er svært interessant tema, også for fiskere. Vi har som andre typer sjøfarende, også eit stort behov for å planlegge seilas, spesielt med tanke på en sikker og nøyaktig leveranse av fersk fisk til konsummarked langs heile Norskekysten, men også til havner i Europa. 5. Serviseskjermen skal brukes til oppdatering og vedlikehold av informasjon som skal være tilgjengelig ombord.

20 Infrastrukturplanlegging (Forvaltning) 1. Det var strekt ønskelig med langt flere sanntidssensorer for bølger, vind og strøm langs kysten 2. God tradisjonell oppmerking av farleder er viktig for bekreftelse av posisjon. 3. Havbruksanlegget kan defineres som et objekt i farleden og tilknyttes egenskaper, informasjon og funksjoner. 4. Merking med indirekte belysning er viktig 5. Oppdrettsanlegg bør merkes med radarreflektor i tillegg til AIS 6. Påbudte seilingsleder bør legges inn i kartene slik de er tilgjengelig for brukerne. 7. Seilingskorridorer med egenskaper bør ligge i kartet

21 Teknologi AIS (Automatisk Identifikasjon System) Merking av fartøyer Merking av anleggets posisjon og utstrekning ÆGevinster Sikkerhet - vern mot påkjørsel Dokumentasjon - sykdomsspredning Effektivitet logistikk DP (Dynamisk posisjonering) Overføring av teknologi fra offshore ÆGevinster Sikkerhet vern mot skader, rømming Modellering av seilingsforhold Strømmodeller ÆGevinster Sikkerhet - skader Planlegging - logistikk Modellering av strømforhold og spredning av biomasse (phytoplankton) Strømmodell fra SINTEF Fiskeri og havbruk

22 Bruk av AIS Merking av havbruk

23 Offshore <- -> Havbruk Sensorer for sikker dynamisk posisjonering

24 Offshore <- -> Havbruk Sensorer for sikker dynamisk posisjonering

25 Vær, strøm og bevegelsesmålinger

26 Modellering Ingrid H. Ellingsen Dag Slagstad SINTEF Fiskeri og havbruk Hitra

27 SINMOD Koblet hydrodynamisk, kjemisk og biologisk modellsystem Variable: Strøm Hydrografi (saltholdighet, temperatur, tetthet) Næringssalter Oksygen Planktonvekst og biomasse Andre variable avhengig av anvendelse Øyeblikksbilde av simulert overflatetemperatur (mai 2002)

28 Modelloppsett 280 km 800x800m 160x160m Trondheim Norway

29 Simulert overflatetemperatur T C Hitra

30 Oppankring, dynamisk posisjonering Innseilingsled Elektronisk merking, AIS Prognose for strøm Skipslei 600 m Visuell oppmerking Fremtidens anlegg? Illustrasjon: Mats Heide etter en ide av Marine Harvest Modellering av strømforhold og spredning av biomasse (phytoplankton) Strømmodell fra SINTEF Fiskeri og havbruk Landbase Slakteri

31 Oppsummering Aktiviteter Beskrive krav til sikre operasjoner, samt definere faktorer som påvirker sikkerhet Sikkerhetsanalyser Kontakt med profesjonelle brukere i næringen Myndighetskrav Gjenbruk av teknologi og kompetanse fra offshore Diskutere, teste ut og demonstrere løsninger Prosjektene skal utvikle systemer, rutiner og verktøy for Sikker innseiling og operasjon ved anlegg Overvåking av fysiske parametre ved anlegget Elektronisk merking av anlegg med AIS Dynamisk risikovurdering av seilas Rutiner for sikkerhetskontroll og beredskap på anlegg Dynamisk posisjonering ved lasting og lossing Effektiv logistikk og flåtestyring Gevinster Redusere risikoen for skader på anlegg og utstyr og for rømming av fisk Bidra til økt effektivitet og lønnsomhet innen transportsektoren i havbruk Redusere smittespredning knyttet til transport Oppnå bedre koordinering av drift av anlegg med annen aktivitet i kystsonen. Utvikle produkter og tjenester i norsk industri for nasjonalt og internasjonalt marked. Fra Salmars anlegg Brukermøte Tonningen, Florø Hitra

32 Mer informasjon finnes på: eller ved å kontakte: Kongsberg Seatex: eller SINTEF Fiskeri og havbruk:

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg for prosjektet: Havbruk og intelligente transportsystemer som del av integrert kystsoneutvikling (Norges forskningsråd MAROFF/182586) MAROFF 182586 31.12.09

Detaljer

Fare på merde? Jørn Fenstad Tonje Osmundsen Kristine Vedal Størkersen. Rapport 2009. Behov for endret sikkerhetsarbeid ved norske oppdrettsanlegg

Fare på merde? Jørn Fenstad Tonje Osmundsen Kristine Vedal Størkersen. Rapport 2009. Behov for endret sikkerhetsarbeid ved norske oppdrettsanlegg Fenstad, Osmundsen og Størkersen Fare på merde? Rapport 2009 Jørn Fenstad Tonje Osmundsen Kristine Vedal Størkersen Fare på merde? Behov for endret sikkerhetsarbeid ved norske oppdrettsanlegg Det skapande

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Teknologistatus i havbruk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Teknologistatus i havbruk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen?

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Lakseoppdrett drives i dag på lokaliteter som er mer eller mindre eksponerte for strøm, bølger og vind. Hva er de viktigste begrensningene eller

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Del II Innledning til programområde 16 Budsjettforslaget... 43

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2023

Handlingsprogram 2014-2023 Handlingsprogram 2014-2023 Innhold 1. Forord 4 2. Om Kystverket 2.1. Transportpolitiske mål 2.2. Kystverkets mål og visjon 2.3. BarentsWatch 6 7 7 8 3. Økonomiske planrammer 9 4. Fagområder og prioriteringer

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Nye tematiske satsingsområder

Nye tematiske satsingsområder Nye tematiske satsingsområder Fase II NTNU Havromsvitenskap og -teknologi Kunnskap for bærekraftig bruk av havrommet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tittel... 5 3. Bakgrunn... 5 3.1. Utfordringer i global

Detaljer

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 MET info no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 Været til sjøs Brukerundersøkelse om maritime værtjenester Kristine Gjesdal, Kristin Goa, Anne Mette Olsen, Thomas Olsen Tittel: Været

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

IKT som redskap for økt verdiskaping langs kysten

IKT som redskap for økt verdiskaping langs kysten IKT som redskap for økt verdiskaping langs kysten Forslag til satsing på IKT-relatert FoU knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Innspill til FHF og SND Tromsø, 08.09.2003 Arne-Wilhelm Theodorsen, VINN

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

FORFATTER(E) Leif Magne Sunde OPPDRAGSGIVER(E) SFH A054063 Åpen Terje Flatøy, Svein Hallbjørn Steien, Rolf Giskeødegård

FORFATTER(E) Leif Magne Sunde OPPDRAGSGIVER(E) SFH A054063 Åpen Terje Flatøy, Svein Hallbjørn Steien, Rolf Giskeødegård TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B TEKMAR 2005 Innovasjon i havbruk. Oppsummering fra seminar

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer