Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark"

Transkript

1 Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Evenstad Nybygg Ferdigmelding nr. 668/2007 Prosjektnr

2 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. 2

3 Historikk De første elevene begynte på Evenstad skogkole i Skolen var først fylkeskommunal, men fra 1941 overtok staten skolen, og navnet ble Statens skogskole Evenstad. Skolen utdannet skogteknikere og fra 1970 også utmarksteknikere. Hovedbygningen på skolen brant ned i Etter gjenoppbyggingen ble skolen slått sammen med høgere utdanninger på Rena og Blæstad og ble en del av Hedmark Distrikthøgskole i Noen år senere ble alle høgere utdanninger i Hedmark slått sammen og Evenstad ble i 1994 en del av Høgskolen i Hedmark. Dette medførte blant annet større krav til kompetanse og forskningsarbeid, noe som snart gav seg utslag i økt aktivitet på Evenstad. Studentantallet utviklet seg fra 48 i 1987 til 150 den dagen låven åpnes. Studiene har utviklet seg kraftig og Evenstad tilbyr i dag høgere utdanning på bachelornivå innen skogbruk, utmarksforvaltning, utmarksturisme og jakt, jaktorganisering og jaktguiding. I tillegg tilbys mastergrad i anvendt økologi og engelskspråklige semesterkurs. Det er også utstrakt forskningsaktivitet på denne høgskoleavdelingen innen tema relatert til anvendt økologi. Den økte aktiviteten det siste tiåret har ført til gjentatte forsøk på å utvide bygningsmassen på Evenstad knyttet til undervisning og forskning. På midten av 90-tallet ble de første konkrete planene for en utbygging av låven lagt fram, men dette forsøket ble aldri finansiert. I 2002 fikk imidlertid høgskolen tildelt 1 million kroner fra lensmann Evenstads legat. Dette var katalysatoren som førte til raske endringer i utbyggingsplanene. Etter dette bidro høgskolen selv med 3 millioner kroner for å utvide bygningsmassen. Én av disse 3 millionene hadde avdelingen på Evenstad selv greid å legge til side. Med 4 millioner i startkapital ble Statsbygg satt på prosjekteringen av et flerbrukshus på Evenstad. Dette skulle innholde pc-lab, vaktmesterkontorer og en squashhall. I dag er vi veldig glad for at utbyggingsplanene til dette flerbrukshuset ble stoppet høsten 2003 grunnet flomfaren. Statsbygg gjenopptok da de gamle planene om en renovering av låven. Låven hadde stått ubrukt siden 1990 da dyrene på låven og de siste drivverdige jordene ble solgt unna. I februar 2005 vedtok høgskolestyret planene for en renovering av låven. Kort tid etter ble Høgskolen i Hedmark og Statsbygg enige om at det beste alternativet var å rive den gamle låven og bygge en helt ny låve som inneholdt en gymsal, pc-lab, grupperom for studenter, amfiauditorium og ni kontorer. Etter at den nye låven begynte å ta form, etter at gulvet hadde blitt støpt inni skallet fra den gamle låven, etter at den gamle låven hadde blitt revet og noe av rammeverket satt opp vedtok høgskolens direktør i all hast en ytterligere utvidelse av låven med et klasserom og fire flere kontorer. Denne ekstra utvidelsen har i ettertid vist seg å bli svært kjærkommen grunnet nytilsettinger av faglig personale på avdelingen. Evenstad har nå fått de lenge etterlengtede fasilitetene for å drive undervisning og forskning i et godt læringsog arbeidsmiljø. Denne satsingen er i stor grad gjort med den visjonen at Høgskolen i Hedmark skal utvikles fra høgskole til universitet. Harry Andreassen Dekan Høgskolen i Hedmark, Avdeling for skog- og utmarksfag 3

4 Byggesakens gang Arkitektfirma Sjåtil & Fornæss AS ble i 2005 engasjert av Statsbygg i utarbeidelse av tegninger for en ny bygning. Bygningen skulle dekke brukers behov innenfor de tidligere innmeldte arealbehov. Et vinkelbygg ble i utgangspunktet skissert, men endret til en rett bygning i løpet av sluttforhandlingene med totalentreprenøren. Den endelige løsning slik låvens planløsning fremstår i dag, er helt klart den beste løsningen. I løpet av denne perioden ble også bygningens arealprogram utvidet med til sammen 55 m 2. Statsbygg ønsket å gjennomføre dette prosjektet etter en modell med totalentreprise med forhandling. Invitasjon og annonsering med ønske om å delta i prekvalifisering som totalentreprenører med rådgivere ble utlyst i september Tre grupper meldte interesse og ble akseptert. Tilbudsdokumenter ble utsendt i oktober Ved fristens utløp 23. november 2005, ga to grupper pristilbud på bygging. Etter forhandlingsrunder med tilbydere i januar 2006, ble det signert kontrakt med Rendalen Bygg AS samme måned. Byggestart ble satt til januar 2006, og overlevering til avtalt tid skjedde i februar Det er første gang Rendalen Bygg AS har hatt et oppdrag for Statsbygg i denne størrelsesorden. Høgskolen i Hedmark ba i brev av 31. mars 2005 Statsbygg om å utarbeide et prosjekt med tanke på renovering av den gamle låven på Evenstad. Renoveringen av låven var basert på et forprosjekt utarbeidet av Sjåtil & Fornæss AS i Forslaget var basert på en løsning der låvens ytre skall skulle beholdes og at det kun skulle foretas en ombygging innvendig slik at låven kunne benyttes til undervisningsformål. Løsningen var ikke optimal, og det ble vurdert om det på samme tomt kunne bygges en helt ny bygning. Hedmark fylkeskommune vurderte den gamle låven som ikke verneverdig og Statsbygg kunne om ønskelig rive låven og erstatte den med et nybygg på samme sted. Av gamle foto fra Evenstad, kan vi se at det på denne tomta nybygget nå står i dag, har det stått en tømmerlåve med fjøs fra tidligere. Låven som ble revet i forbindelse med dette prosjektet, var en låve oppført i reisverk fra to ulike tidsperioder. En del av låven var trolig oppført på 30-tallet, mens den nyeste delen var fra tallet. I god tradisjon kan vi si at en driftsbygninger i Østerdalen har en levetid på ca. 40 år før nye bygninger erstatter de gamle. Statsbyggs krav til HMS har vært et tema i løpet av hele byggesaken, og nye rapporteringsrutiner har vært praktisert. Det har ikke forekommet personskader på denne byggeplassen i byggeperioden. Under hele byggeprosessen har Statsbygg hatt et nært samarbeid med bruker, totalentreprenør og dennes samarbeidspartnere. Statsbygg vil berømme entreprenørens partnere det gode samarbeid som har vært i denne byggesaken. Statsbygg vil også berømme Stor-Elvdal kommune for et godt samarbeid og saksbehandling i byggesaken. Prosjektet var forutsatt finansiert innenfor høgskolens egne budsjettrammer for husleieordningen. I tillegg har bruker finansiert prosjektet med tre millioner kroner av egne oppsparte midler. Videre er en million kroner gitt fra Lensmann Evenstads legat til prosjektet. Statsbygg Øst har finansiert prosjektet med fire millioner kroner i vedlikeholdsmidler. Byggeprosjektet er gjennomført innenfor avtalt framdrift, kvalitet og gjeldende styringsramme. 4

5 Bygningsmessig beskrivelse Opprinnelig bebyggelse Gårdsanlegget på Evenstad har sin opprinnelse fra mange hundre år tilbake. Fra å være en storgård i Østerdalen, endret gården karakter til å bli en skole der landbruk og skogbruk var sentrale elementer. Rundt tusenårsskiftet besto skoleanlegget av en hovedbygning for undervisning og administrasjon, internatbygninger, diverse uthus og en dominerende låve som lå på tvers av dalføret, godt synlig fra langt hold. Bygningene var plassert rundt et markant gårdsrom. Når man kjørte oppover Østerdalen var dette gårdsanlegget lett å legge merke til. Låven ble derfor vurdert å ha regional verneverdi som en viktig del av kulturlandskapet og tunet på Evenstad. Problemet var at den ikke hadde vært i bruk siden 1960-tallet og var preget av forfall. Storflommen i Glomma i 1995 førte til omfattende skader på bebyggelsen. NVE har i ettertid laget et flomkart for området. Det settes der detaljerte krav til minimum cotehøyde på gulv i nederste etasje. I et forprosjekt av 2005 ble det klart at en totalrenovering av låven til flerbruksbygg ville bli meget kostbar, blant annet på grunn av omfatte brannkrav til eksisterende konstruksjoner og heving av gulvet i første etasje. Som et resultat av dette ble det på senhøsten 2005 avklart med vernemyndighetene at låven kunne rives og erstattes av et nytt flerbruksbygg. Plassering, størrelse, hovedutforming, material- og fargebruk skulle være som i den opprinnelige låven. Adkomst/parkering Hovedadkomsten til Evenstad er fra sør via en gammel gårdsvei som følger Glommas bredd langs et åpent åkerlandskap i noen hundre meter. I fonden av denne veien ligger det nye og dominerende flerbrukshuset i hele sin bredde. Dette forklarer vernevedtaket på en god måte. En tynning av vegetasjonsbeltet mot Glomma forsterker inntrykket av en storgård, sett fra RV-3 på den andre siden av Glomma. Adkomstveien slynger seg rundt låven og inn på tunet på nordsiden av flerbrukshuset. Rett på nordsiden av bygningen er det laget en ny parkeringsplass som utfyller de andre parkeringsplassene på skolen. Hoveddisposisjon Betingelsene fra vernemyndighetene og begrensninger i forbindelse med flom i Glomma har vært utgangspunkt for utformingen. Bygningen har derfor fått en langstrakt form, to etasjer uten kjeller, et enkelt relativt bratt saltak og vindusplasseringer med enkel rytme. Inngangen er plassert på nordsiden vendt mot hovedbygningen. Rømningsveien fra andre etasje er 5

6 lagt i en åpen spiraltrapp utvendig på østre gavl av bygningen som et minne om den svært dominerende låvebrua på den opprinnelige låven. Planløsning Innenfor hovedinngangen ligger foajeen som går over to etasjer. Andre etasje er her trukket inn fra ytterveggen slik at dette kan minne om kjørebrua oppe i øverste etasje i den gamle låven. Ytterveggene er også trukket noe inn og delt opp i store glassfelt, underordnet hovedformen. Fra foajeen er det god utsikt til det åpne elveslettelandskapet på sørsiden og mot tunet på nordsiden. Utvendig er det bygget terrasser foran glassfeltene slik at terrassene blir noe beskyttet mot regn. Fra foajeen er det i første etasje direkte inngang til auditorier, klasserom og grupperom mens det fra andre etasje er adkomst til hovedauditoriets øvre del, grupperom og kontorer. Innenfor hovedauditoriets øvre del ligger de tekniske rommene, plassert over garderobeavdelingen i første etasje. I bygningens vestre del ligger gymsalen som har full høyde over to etasjer. Utvendig på vestre gavl av bygningen ligger det en overbygd terrasse som vender rett mot Glommas bredd. Byggeteknikk og materialbruk Rivearbeider Bygningen har en størrelse som er litt mindre enn den opprinnelige låven, og er plassert innenfor låvens yttervegger. Byggearbeidene startet vinteren 2006 med riving av dekker og oppfylling av kjelleren opp til et nivå ca. 80 cm over låvens første etasje slik at en eventuell storflom ikke skal få konsekvenser for bygningen. Ytterveggene og taket på låven ble ikke revet før etter at dekket over første etasje og deler av ytterveggene i andre etasje var satt opp. Dette ga gode og tørre arbeidsforhold vinteren og våren Dekke på grunn Gulvet i første etasje er bygget som isolert betongdekke på grunn, med ringmur under ytterveggene. Gulvbelegg i tørre rom i første etasje er linoleum mens det er vinylbelegg i våtrommene, og sportsgulv i gymsalen. Yttervegger Ytterveggene er bygget opp av isolert bindingsverk 198 mm som innvendig er kledd med hvitmalte gipsplater. Utvendig er bindingsverket kledd med GU-plater, utlekting og rødmalt låvepanel. Vinduer er av lakkert treverk innvendig og kledd med natureloksert aluminium utvendig. De store vindusfeltene utenfor foajeen er kledd med mørkgrå lakkert aluminium utvendig. Persienner er utført i natureloksert aluminium og posisjonert oppe bak låvepanelet når de ikke er i bruk. 6

7 Viktige dører er utført i natureloksert aluminium, mens underordnete dører har samme rødfarge som veggflatene de står i. Ved hovedinngangen er et felt beslått med galvaniserte stålplater. Innervegger Innervegger er utført som isolert bindingsverk kledd med gipsplater som i hovedsak er hvitmalt. Vegger med lydkrav er utført med lydbøyle mellom bindingsverket og gipsplatene. I gymsalen er både innerveggen og ytterveggen kledd med trepanel. På det kalde loftet er det satt opp brannskillende vegger posisjonert i forhold til branncellebegrensningene i andre etasje. Innvendige dører har laminatoverflater. Dekker Gulv i andre etasje er bygget opp av I-bjelker av treverk med mineralullisolasjon, spaltegulv, trinnlydplater, gulvsponplater og askeparkett på oversiden og to lag gipsplater på nedlekting på undersiden. Dekke mot kaldt loft består av mineralullisolasjon lagt mellom undergurtene i takstolene og diffusjonssperre, nedlekting og to lag gipsplater. I deler av bygningen er det enten foret ned med akustisk systemhimling eller påført akustiske plater rett på gipsplatene, avhengig av lydkravene i det enkelte rom. Alle himlingene er hvitmalte, unntatt i gymsalen der det er benyttet lakkert panel utenfor de akustisk behandlete flatene. Yttertak Yttertaket bæres av takstoler som spenner fra yttervegg til yttervegg. I gavlene er taket kraget ut og båret av limtresøyler. Over undertaket ligger underlagspapp, sløyfer lekter og galvaniserte sinusformete stålplater. Utformingen med et dominerende bølgeblikktak på tvers av dalføret er et av hovedgrepene ved bygningen. Takrenner og beslag er også utført i galvaniserte stålplater. Utomhusarbeider På grunn av at gulvet i første etasje ligger en del høyere enn i låven som er revet, er terrenget løftet noe innerst ved bygningen. Arealet er enkelt behandlet i form av tilsåing med plenfrø. Fra inngangen er det lagt fast dekke nordover mot gangvegene inne på gårdstunet. 7

8 Tegninger: Sjåtil & Fornæss AS 1 Vindfang 2 Garderobe 3 Lager 4 Gymsal 5 Foajé 6 Undervisningsrom 7 Auditorium 8 Arbeidsrom 9 Grupperom 10 Galleri 11 Datarom 12 Kontor 13 Kollokvierom 14 VVS-teknisk rom 15 El-teknisk rom 10 m Plan Plan 1 8

9 Snitt

10 Kunstnerisk utsmykking de kunne knytte seg til. Utsmykkingsutvalget tok også hensyn til at de eldre bygningene inneholdt verker av den lokale kunstneren Kåre Norvik og av Hedmarkskunstnerne Yngvild Fagerheim og Liv Blåvarp. Før komiteen valgte kunstner definerte man arealene for utsmykkingene. De utvalgte arealene innbød til todimensjonal kunst. For å bevare et helhetlig uttrykk og en sammenheng, ville utvalget begrense seg til én kunstner. Utsmykkingsutvalgets leder, Tina Mareen Buddeberg, la frem en rekke forslag på verk med tema og uttrykk som forholdt seg nyskapende til problemstillinger knyttet til de landlige omgivelsene og til Evenstads historikk. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har hatt ansvar for den kunstneriske utsmykkingen av flerbrukshuset ved Høyskolen i Hedmark, avd skog- og utmark, Evenstad. Budsjettet var på kroner. Høyskolen i Hedmark, Avdeling Evenstad har 45 ansatte og 142 elever, samt mange besøkende hver uke. Ved byggingen av flerbrukshuset har man lagt til rette for en allsidig bruk av bygget. Bygningen inneholder en gymsal, et auditorium, inngangsparti, grupperom, samt kontor- og studiearealer. Med sine rødmalte paneler kan bygningens eksteriør minne om en låve med referanser til østerdalsk byggeskikk. Vinduene danner en regelmessig rytme som brytes av inngangspartiets store vindusflater. Hovedinngangen er midtstilt i husets langside slik at besøkende og brukere kommer rett inn i byggets hjerte. Inngangspartiet med sine store vindusflater som strekker seg over begge etasjene slipper inn mye lys og gir kontakt med naturen ute. Herfra er det kort vei til auditorium, grupperom, kontorer, studierom og gymsal. Det er åpent, lyst, funksjonelt og elegant. Bygningsmassen er plassert slik at det oppstår et tun mellom de eldre bygningene og det nye huset. Gårdsrommet er intimt og den inviterer til forskjellige sosiale aktiviteter om sommeren. Fondets oppnevnte utsmykkingsutvalg har stått for valg av kunsten. Utvalget ønsket å finne frem til kunst som ville korrespondere med bygningens funksjon. Brukerne hadde allerede uttrykt behov for kunst som Gjennom produktive samtaler og befaring falt valget på den unge fotokunstneren Ellen Ane Eggen (f. 1969). Utvalget gikk inn for innkjøp av tre verker av denne kunstneren. Et verk i en serie på seks bilder, et større landskapsfotografi fra østerdalsnatur, i kommunen Stor-Elvdal og et portrett av den lokale kunstneren Kåre Norvik. Ellen Ane Eggen er et sterkt navn innen ny norsk fotokunst. Hun arbeider med store sort/hvite fotografier utført i sølvprint. En klassisk metode innen fototeknisk fremstilling. Denne teknikken gjør at verkene får et tidløst preg. Arbeidene refererer seg både til 1800-tallets romantiske landskapsavbildning, samtidig som de også er solid forankret i nåtiden. Eggens landskapsbilder er drømmeaktige og navnløse. De henspeiler seg like mye til et indre som et ytre landskap, og virker således universelle. Hun har en streng formal inndeling i sine bilder med klart definerte utsnitt og komposisjon. Eggen har markert seg nasjonalt og internasjonalt med verk av høy kunstnerisk kvalitet og hun har en rekke gruppe- og separatutstillinger bak seg. Hun har sin utdanning fra Academie voor Schone Kunsten, avdeling for fotografi, i Gent. Kunstverkene er av høy teknisk kvalitet og vil kunne stå seg godt over tid med sitt tidløse klassiske preg. Ved hovedinngangen vil betrakteren møtes av et større landskapsarbeid, videre opp i andre etasje vil man kunne lokalisere portrettfotografiet av kunstneren Kåre Norvik i sitt atelier på Stai, mens verket Silence som består av seks fotografier av fjellmiljø i Stor-Elvdal, kan betraktes inne i auditoriet. Utvalget var enige om at de innkjøpte verkene ville gi signaler om institusjonens bevisste forhold til samtiden og at man hadde funnet frem til en elegant løsning med verker av solid kunstnerisk og teknisk kvalitet. 1 0

11 VVS-tekniske anlegg Sanitæranlegg Det er benyttet utstyr i nøktern standard, men av god kvalitet. Alle toaletter er vegghengte, noe som forenkler renholdet i rommene. Alle rør er lagt skult over himling, og det er benyttet rør i rør der hvor rørene er lagt i vegger. Det er benyttet skjult utstyrsforbinding. Brannskap er montert innfelt i veggene. Avløp for kloakk er lagt som innvendige bunnledninger i plast. Felles uttrekksledning fra bygningen er tilkoblet eksisterende spillvannsanlegg for området. Varmeanlegg Det er lagt fjernvarmeledning fra eksisterende fyrhus på området. Ledningen er lagt til teknisk rom hvor underfordelingen er plassert. Her fordeles varmen via egne kurser til radiatorer, gulvvarme, varmtvann og oppvarming av ventilasjonsluft. Det er lagt gulvvarme i gymnastikksal, i garderober og inngangsparti. Øvrige oppvarmede rom varmes opp med radiatorer. Alle undervisningsrom har sentral romregulering for å holde ønsket romtemperatur. Rom uten slik regulering har termostatventil. Turvannstemperaturen til radiatorer og gulvvarme reguleres utekompensert. Luftkjøling Det er montert DX-kjøling i ett undervisningsrom og i serverrom for å holde disse rommene klimatisert. Unitene er plassert oppunder himling. Ventilasjonsanlegg Det er montert ventilasjonsanlegg i teknisk rom i plan to. Anlegget har roterende varmegjenvinner og turtallsregulerte vifter. For å ventilere mest mulig økonomisk, og samtidig ivareta behovet for ventilering, er anlegget behovsstyrt via givere plassert i rommene. Anlegget er basert på omrøringsventilasjon med unntak av auditorium der det er benyttet fortregningsventilasjon med ventiler plassert i opptrinnene. Anlegget er stort sett lagt skjult med kanaler på loft og over himling. I gymnastikksalen er kanalene lagt synlig oppunder tak og med avtrekksrist i vegg mot loft. 1 1

12 Elektrotekniske anlegg El.kraft generell El.anlegget er et 230 V IT anlegg. Energiverkets forsyning starter i en trafo øst for innkjøringen til hovedbygningen. I samme bygning hvor energiverkets trafo er plassert, finnes også skolens hovedtavle. Fra denne blir alle skolens bygninger forsynt med unntak av lærerbolig og rektorbolig. Disse to forsynes og måles direkte fra energiverkets nett. Fra hovedtavle ligger kabler i felles grøfter fram til de respektive bygninger. Hovedtavle for flerbrukshuset er plassert i bygningens 2. etasje. Herfra ligger det tilførsler til to underfordelinger i bygningen. Det ligger kabelstiger som føringsveier over demonterbare himlinger. På alle kontorer er det aluminiumskanaler under vinduer fra datarom til alle arbeidsplasser. Flerbrukshusets jordingsanlegg er utført med cu wire under såle rundt hele bygningen og på tvers. Elektroden er også tilknyttet bygningens armering på seks punkter. Det er fulgt Lyskulturs anbefalinger for lysnivå. På de fleste rom er det montert bevegelses sensorer for av/på av lys. Fra fordelinger i hver etasje er det lagt egne kurser for datauttak på alle arbeidsplasser. I auditoriet er det 230 V uttak for lading av bærbar PC under hver elevstol. Nødlys Det er montert adresserbart nødlysanlegg. Det er benyttet lamper med moderne ledlysteknologi både som markeringslys og ledelys. Brannalarmanlegg Det er levert og montert et automatisk brannalarmanlegg. Anlegget er adresserbart og sender automatisk melding til Elverum brannsentral. 1 2

13 IT Det er montert dataspredenett type Cat 6. Spredenettets sentral er plassert i 2. etasje. Det er lagt Cat 6 spredenett til alle arbeidsplasser også for telefon (IP telefon). Automatiserings- og driftstekniske anlegg Det er levert og montert sentral driftskontroll. Anleggets betjeningsenhet er plassert på Statsbygg sitt kontor i skolens hovedbygning. Det ligger en buskabel som kommunikasjon til alle bygninger på skolen. SD-anlegget styrer temperatur og luftmengder til Flerbrukshuset. Anlegget er trykkstyrt og soneregulert med spjeld som styres av bevegelses sensorer på rommene. Flerbrukshusets varmeanlegg styres også fra SD-anlegget. Dette er romregulert med følere på alle store rom. Fra SD-anlegget er også utelys og framtidige motorvarmeruttak lagt. SD-anlegget tar imot og registrerer energiforbruk både direkte elektrisk og fjernvarme. Anlegget er også forberedt på å måle energi på skolens andre bygninger. Heisanlegg Det er montert en heis med automatisk døråpner for vertikal kommunikasjon mellom etasjene. 1 3

14 Prosjektadministrasjon Oppdragsgiver Byggherre Brukerrepresentant Høgskolen i Hedmark, Avdeling for skog- og utmarksfag, Evenstad Statsbygg Harry P. Andreassen Prosjektgruppe i Statsbygg Prosjektleder Hans Østvold Geoteknikk Rolf Jullum Arkitektfaglig bygg Ingrid Hildrum Arkitektfaglig interiør Agnes Hegrenæs VVS teknikk Pål Inge Waage Elektroteknikk Bjørn Sveberg Bygningsøkonomi Tore Gloppe FDV Eiendom Terje Flygind Eiendomsforvalter Statsbygg Øst Ola Røsholt Totalentreprenører Rendalen Bygg AS Totalentreprenørens kontraktspartnere Arkitekt Sjåtil & Fornæss AS Rådgivende ingeniører : -Byggeteknikk Sjåtil & Fornæss AS -VVS-teknikk Raad AS -Elektroteknikk IBR elprosjekt AS Øvrige entreprenører Røranlegg YC rør AS Luftbehandlingsanlegg Ventilasjonskompaniet AS Kraft- og teletekniske anlegg Berg & Sandboe AS Heisanlegg Elevator AS FDV dokumentasjon Ing. Jon Hallås AS Kunstnerisk utsmykning Utsmykkingsfondet for offentlige bygg Utsmykkingsutvalget: Kunstneriske konsulent/ utvalgets leder Bruker Arkitekt Byggherre Kunstner Ahnikee Østreng Tina Mareen Buddeberg Kristin Gangås Tor Arne Kittelsen Hans Østvold Ellen Ane Engen 1 4

15 Økonomi (Foreløpige tall) Bygningsmessige arbeider inkl. ombygging av eksisterende kantine og kjøkken kr ,- VVS-installasjoner kr ,- Kraft- og teletekniske installasjoner kr ,- Andre installasjoner kr ,- Huskostnad (ekskl. mva) kr ,- Utendørsarbeider kr ,- Honorar, administrasjon, gebyrer kr ,- Merverdiavgift kr ,- Prosjektkostnad kr ,- Prosjektets styringsramme kr ,- Areal Bruttoareal 1013m 2 Enhetspriser Huskostnad nybygg Prosjektkostnad ,- kr/m 2 BTA (eks. mva) ,- kr/m 2 BTA (inkl. mva) 1 5

16 Biskop Gunnerus gate 6 P.b Dep OSLO Tlf.: Smeby/Merkur Trykk/Foto:

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde

Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde Lundeveien 171, Søgne Nybygg Nr 701/2011 Ferdigmelding nr. 701/2011 Prosjektnr. 11753 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr. 11447 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker,

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1519/Volda Lærerskole Høgskole Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg: 7

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg Eksisterende bygg Registrering og opptegning av eksisterende bygg Plan, snitt og fasader av 6 bygninger og 2 tun 1. 3. 2. 4 5. 4. 6. Innhold Transformasjonsklasser Bygg 1 - redskapsbod Bygg 2 - bolig

Detaljer

SANDNESHAMNVEIEN 541 (LUNHEIM) TROMSØ

SANDNESHAMNVEIEN 541 (LUNHEIM) TROMSØ SANDNESHAMNVEIEN 541 (LUNHEIM) TROMSØ Sandneshamn ligger i landlige og idylliske omgivelser på Kvaløya utenfor Tromsø. Collin Invest Tromsø AS overtok eiendommen fra tidligere eier i 2008. Eiendommen har

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien KOMPLEKS 2541 Magasin Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Magasin Nåværende funksjon: Magasin Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

KOMPLEKS 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

KOMPLEKS 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ KOMPLEKS 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Troms 1902/Tromsø, 1939/Storfjord Universitet Universitet

Detaljer

Utviklingsplan for Storbrygga

Utviklingsplan for Storbrygga Utviklingsplan for Storbrygga Her skisseres framtidig bruk av Storbrygga i Selbu. Bygget er her konsipert som et aktivitetsbygg for unge og gamle, gjester og turister. De store åpne lokalene egner seg

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE

HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE HYLLBERGET BOLIGOMRÅDE 2 INNHOLD: Tekst: 1. Bakgrunn 2. Beskrivelse av tomten 3. Adkomst og trafikkløsning 4. Utforming 5. Romfordeling og løsninger 6. Grunnforhold 7. Byggeteknikk 7.1 Konstruksjon 7.2

Detaljer

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot naturen Fantastisk

Detaljer

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Blindeskole for gutter Kompetansesenter,

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 6 Nordland 1820/Alstahaug Barnevernsinstitusjon,

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold!

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Vi bygger din drøm! Stikk gjerne innom oss på Siva 1, Vestmyra. Fauske eller ta kontakt på tlf. 75 60 11 00 www.galvanotia.no

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

BYGNING 8542 RØDHUS 1

BYGNING 8542 RØDHUS 1 BYGNING 8542 RØDHUS 1 Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: 171517389 Gnr/bnr: 36/1 Oppført: 1913 Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus:

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger på østsiden av Skarvatnet, ca 15 km nordvest for Oppdal sentrum. Området grenser i nord mot gnr. 248/bnr. 1, 2, 12, 19, 22, 34, 35, 40, 50 og 52. Det grenser

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Akershus Kommune: 219/Bærum Opprinnelig funksjon: Tinghus og politihus. Nåværende funksjon: Tinghus. Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg:

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune BambergBrygga AS Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan Restaureringsfondet Innherred samkomune Plan- og byggesak Søknad om Økonomisk støtte fra restaurerinesfondet Undertegnede er daglig leder

Detaljer

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Museum Nåværende funksjon: Museum Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 AskeladdenID: 166299 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

NETTVERKSAMLING GJØVIK 22.11.11

NETTVERKSAMLING GJØVIK 22.11.11 UNIVERSELL UTFORMING I BYGGEPROSJEKTER HVA GJØRES I HEDMARK FYLKESKOMMUNE? Bilde: 1 NETTVERKSAMLING GJØVIK 22.11.11 1 UNIVERSELL UTFORMING HVA GJØRES I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Mål for UNIVERSELL UTFORMING

Detaljer

REFERANSER 2009 og eldre

REFERANSER 2009 og eldre REFERANSER 2009 og eldre På de neste sidene følger referansebilder for å gi deg en smakebit på hvordan våre produkter kan brukes til å skape helhetlig og innovativ innredning. Prosjekt Produkt Overflate

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Kvitfjell 1044 moh Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer