Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring"

Transkript

1 Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Høgskolelektor Jarle Larsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, AITeL Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

2 Innhold 1 Innledning Produksjon av lærestoff Målgrupper for lærestoffet Kostnader Pedagogiske forhold Læringsobjekt Definisjon av et læringsobjekt RLO vs. SCO Karakteristikk av en SCO Aggregering av SCO Eksempel på produksjon av en leksjon (RLO) Produksjonsprosessen Templates Oppsummering Læringsobjekt og standarder Standarder Oppsummering Lagring av læringsobjekt Distribusjon av læringsinnhold Organisering av innholdsproduksjon Personlig kompetanse Komplementære ferdigheter Ressursteam Multimediesenter Nettpedagogikk Sluttkommentar Referanser Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 2

3 1 Innledning I hovedmengden av de kurs som i dag tilbys gjennom NVU, er opplegget basert på at studenten henter ned leksjoner og øvinger fra en web-side og kommuniserer med lærer/veileder via e-post. Med innføringen av Kvalitetsreformen vil det bl.a. bli lagt vekt på at studenten skal være mer aktiv i læringsprosessen og gjennomføre deler av studiet i samarbeid med andre studenter. Lærerne skal på sin side bruke mer tid på oppfølging og veiledning av studentene. Dette tilsier at læreren til enhver tid bør ha mulighet til å se studentens progresjon i faget. Da ett av målene i Kvalitetsreformen er at studentene skal vurderes underveis i læringsløpet, vil det være behov for at oppfølging, veiledning og tilbakemeldinger til studentene kan dokumenteres for bruk ved eventuell klage på karakter. Ut fra dette ser en på følgende hovedområder som er forbundet med innholdsproduksjon i nettbasert læring: 1. Produksjon og gjenbruk av lærestoff 2. Standarder 3. Lagring og utveksling av lærestoff. Rettigheter 4. Distribusjon av lærestoff 5. Organisering av innholdsproduksjon 6. Nettpedagogikk 2 Produksjon av lærestoff Helt opp til våre dager har fjernundervisningen vært opptatt av de mulighetene teknologien ga for økt distribusjon og tilgang på læringstilbud. Mange har anklaget fjernundervisningsaktørene for å ha flyttet auditoriet til nettet ved at det er ren kunnskapsformidling som blir utført. Kritikerne hevder at den mulighet til ulike former for interaksjon som teknologien muliggjør, har i hovedsak vært fraværende. Jeg er ikke ubetinget enig med kritikerne, for studenten har ikke alltid hatt den nettilkobling som gjør det mulig å laste ned video, animasjon etc. raskt nok. Ved interaktivt lærestoff har også tellerskrittene gitt store kostnader for studenten. Videre så krever utvikling av interaktivt lærestoff at forfatteren har god kompetanse til å produsere de interaktive bitene eller han må kjøpe denne tjenesten. Uansett kan kostnadene bli for store enten i form av eget timeforbruk eller i form av betalt oppdrag. Derfor vil jeg hevde at den form for fjernundervisning vi til nå i hovedsak har hatt, har vært riktig ut fra de teknologiske forutsetninger. Det har ikke vært store kostnader med produksjonen. Det har ikke vært problem for studentene å få tilgang til lærestoffet med de båndbredder som har vært tilgjengelig og det har dermed vært mulig å holde prisen på kursene på et akseptabelt nivå, til glede for studentene. Nå når bredbånd om ikke lenge blir omtrent landsdekkende og det kommer stadig nye verktøy som gjør det mulig å lage interaktive elementer, vil det være aktuelt å se på innholdsproduksjon med nye øyne. Telenor FoU gjennomførte i 1999 to store landsomfattende undersøkelser om erfaringer med IKTbasert læring. Begge undersøkelsene viser at det brukerne er minst fornøyd med ved nettbasert læring, er den pedagogiske kvaliteten Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 3

4 2.1 Målgrupper for lærestoffet Det må utvikles kurs for de ulike målgrupper. Noen ønsker å videreutdanne seg og ta kurs som gir studiepoeng. Andre ser behovet for en omskolering, mens noen tar kurs for å øke sin egen kompetanse og dermed bli i stand til å utføre jobben på en bedre måte. Bedrifter/virksomheter har behov for at de ansatte får kompetanseheving på generelt nivå eller i spesifikke fagdomener. Innenfor alle disse målgrupper vil de studerende ha forskjellige forkunnskaper og det vil være behov for å kunne individtilpasse kursene. Kursene må kunne bygges opp av forskjellige elementer alt etter hvilken kontekst kurset tilhører eller hvilke forkunnskaper den studerende har. Det siste krever at det også er mulig for den studerende å kunne teste sine forkunnskaper før vedkommende starter på et kurs. Ved manglende kunnskap skal studenten få informasjon om hvilke elementer som må gjennomgås, før kursstart. For å kunne nå flere målgrupper med lærestoffet vil det være nødvendig å bygge opp de ulike moduler/leksjoner i et kurs av mindre elementer slik at samme kurs for to ulike målgrupper ikke inneholder de samme elementene. Ved å bryte ned lærestoffet i elementer vil en oppnå mye større fleksibilitet ved produksjon av leksjoner. 2.2 Kostnader Det stilles stadig større krav til kvaliteten på nettbaserte kurs og dette kan fort medføre store kostnader for kurstilbyderne. Kostnadene er derfor et viktig aspekt ved utvikling av lærestoff og kan variere mye alt etter hvor interaktivt lærestoffet skal være. Lærestoff, som er som en kopi av en bok, kan produseres rimelig. Mens lærestoff med stor grad av interaktivitet kan bli relativt kostbart alt etter typen av interaksjon. Det som blir avgjørende for kostnaden er muligheten for gjenbruk av elementene som benyttes i lærestoffet. Elementets levetid er en viktig faktor da lang levetid kan tilsi større kostnad for elementet. Videre må en vurdere muligheten av å kunne selge elementene til andre kurstilbydere. En må forvente at forlag og andre virksomheter vil begynne å produsere innholdselementer og at disse kan kjøpes til en fornuftig pris. 2.3 Pedagogiske forhold Sentralt i alt som handler om læring, også nettbasert læring, står pedagogikken. Mange har gitt uttrykk for at det har vært for mye fokus på teknologiske løsninger og at pedagogikken har kommet i bakgrunnen. Dette tilsier at en må ta i bruk pedagogiske virkemidler ved design av læringsløsning. Det må være et godt brukergrensesnitt som er enkelt, intuitivt, oversiktlig og lett å navigere i. Det er viktig at lærestoffet inneholder elementer som stimulerer til refleksjon og diskusjon. Det trenger ikke å være så store virkemidler som skal til for å skape litt variasjon i innholdet og dermed virke engasjerende og motiverende for studenten. Med den teknologien vi har i dag og vil ha i nær framtid, så skulle det være gode muligheter til å skape variasjon i medieuttrykket. Bruk av lyd, bilde, video, animasjoner, simuleringer, Flash, spørsmål etc. kan gi verdifulle pedagogiske effekter i læringsprosessen. En må ikke overdrive bruken av slike virkemidler for det kan virke stressende og irriterende. En må også vurdere hvilket utstyr studenten har slik at lærestoffet blir tilgjengelig. Hvis ikke må en vurdere alternative løsninger for disse f. eks ved å produsere en CD med lærestoffet. Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 4

5 2.4 Læringsobjekt Ved produksjon av lærestoff må en ta i betraktning målgrupper, kostnader og pedagogikk. Det ideelle målet må være å produsere lærestoff av høy kvalitet som når flest mulig målgrupper, har lave kostnader og bygd på gode pedagogiske prinsipper. Dette betyr at lærestoffet må bygges opp av læringselementer som settes sammen til en helhet f. eks en leksjon. Et slikt læringselement kan vi kalle en SCO (Shareable Content Objekt) og ved å sette sammen flere SCO til en helhet får vi en leksjon som vi kan beskrive som et læringsobjekt (LO) eller som enkelte benytter gjenbrukbart læringsobjekt (RLO Reusable learning object) Definisjon av et læringsobjekt Det er flere ulike definisjoner på hva et læringsobjekt er: "A learning object, narrowly defined, refers to a small, stand-alone unit of instruction that can be tagged with descriptors and stored in repositories for reuse in various instructional contexts." (Cheryl J Hamel and David Ryan-Jones[1]). A Reusable Learning Object (RLO) is an element of or all of an instructional program that is delivered using technology. RLO's can be lesson plans, case studies, quizzes, simulations, or interactions." (Encyclopedia of Learning Technology). Enhver digital ressurs som kan gjenbrukes for å støtte læring. (Wiley) Et læringsobjekt er den minste komponent som beskriver en minste læringsaktivitet. (Fritt etter UKeU, London) Som vi ser så er definisjonene forskjellig. Personlig har jeg sansen for definisjonen til UKeU, men jeg vil modifisere den noe og da blir definisjonen som følger: Et gjenbrukbart læringsobjekt er den minste kontekstfrie komponent som beskriver en minste læringsaktivitet med et gitt læringsmål og som kan beskrives med metadata og lagres i en database for gjenbruk i ulike læringskontekst. Ut fra min definisjon må et læringsobjekt (LO) eller et gjenbrukbart læringsobjekt (RLO) inneholde et læringsmål, være beskrevet med metadata, ha et innhold, ha læringsaktiviteter og innholde nødvendige tester/vurderinger. En figur fra E-learning competency center viser strukturen i et slikt læringsobjekt: Grupperingene av innhold (content), læringsaktivitet (practice) og test/vurdering (assessment) kan bygges opp av rå media assets (byggeklosser) som f. eks. tekst, audio, bilde, video, Flash, applets, animasjon eller andre assets som er nødvendig for den gitte målgruppe. Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 5

6 2.4.2 RLO vs. SCO Hva er så forskjellen på RLO (gjenbrukbart læringsobjekt) og SCO? Som vi så i de ulike definisjoner av et læringsobjekt så finner en ikke noen entydig definisjon. En SCO er også et læringsobjekt, men det er det minste læringsobjektet (bygget opp av assets) som kan lagres og beskrives med meta-data slik at et LMS kan forholde seg til det og at det kan spores. Ved utarbeidelse av en leksjon kan vi tenke oss at de enkelte SCO omhandler emnene i leksjonen, mens det gjenbrukbare læringsobjektet er leksjonen som består av en aggregering av noen SCO. I tillegg skal leksjonen ha oversikt og en oppsummering. Begge disse deler utgjør også hver sin SCO Karakteristikk av en SCO Cisco Systems har gitt følgende karakteristikk av en SCO: Karakteristikk Små enheter for læring Komplett Gjenbrukbar Aggregerbar Beskrives med meta-data Forklaring 2 til 15 minutter Kan bli gjennomført uavhengig av andre Kan bli brukt i ulike kontekst og til flere formål Kan bli koblet sammen med andre til et større innhold Har beskrivende informasjon som muliggjør søking Som en ser så skal en SCO være en selvstendig enhet som tar for seg et emne på en fullstendig måte. Hvis en student har behov for å tilegne seg kunnskapen om dette spesielle emnet, enten fordi han har huller i forkunnskapen, eller dette emnet er av spesiell interesse, så skal studenten kunne gjennomføre denne ene SCO Aggregering av SCO Ved å kombinere flere SCO til en helhet får en et RLO (Reusable Learning Content). Den enkelte SCO må være beskrevet med meta-data på en slik måte at det vil være enkelt å kombinere de riktige SCO. Figuren under viser hvordan en kombinerer flere SCO til en RLO eller en leksjon: Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 6

7 Ved utvikling av et kursinnhold må en først bryte ned kursets overordnede læremål til delmål og for hvert delmål lages det et gjenbrukbart læringsobjekt (RLO) eller leksjon. For hver RLO definerer man hvilke SCO som skal lages eller benyttes fra eksisterende database Eksempel på produksjon av en leksjon (RLO) Det skal utvikles et kurs med tittelen Prosjektplanlegging. Et av læremålene i kurset er å forstå hvilke faktorer som må legges til grunn for å etablere et funksjonelt prosjektteam. Det må da utarbeides en leksjon eller RLO som beskriver hvordan en skal etablere et funksjonelt prosjektteam. Enhver RLO skal begynne med en oversikt og avslutte med en oppsummering og eventuelt etterfulgt av en kunnskapstest. En kan da tenke seg at denne RLO som omhandler hvordan en skal etablere et prosjektteam, består av følgende SCO: En oversikt som beskriver innholdet i leksjonen og læremålet En tekst som introduserer de ulike strategier en må følge for å etablere et team En case studie som viser hvordan et team ble etablert i et konkret prosjekt En oppgave der de lærende utarbeider roller og arbeidsfordeling mellom prosjektdeltakerne i et virkelig prosjekt Ressurser som støtter læremateriellet (f. eks. Gantt kart for å følge opp prosjektet). Figuren nedenfor viser hvordan RLO og SCO s er konstruert: Meta-data Wrapper RLO Oversikt (SCO) Tekst (SCO) Case studie (SCO) Oppgave (SCO) Ressurser (SCO) Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 7

8 Wrapper inneholder attributter som gjør det mulig å knytte læringsobjektet til tester, studentprofil og andre funksjoner. Mange hevder at hver leksjon skal starte med en fortest og avslutte med en sluttest. Det er mange måter å bruke disse testene på. Hvis for eksempel en student er usikker på om han har den kunnskapen som leksjonen dekker, så kan han ta sluttesten uten å gjennomføre leksjonen. Hvis det avsløres kunnskapsmangel så får studenten informasjon om hvilke SCO som bør gjennomføres for å tette kunnskapshullene eller studenten blir rådet til å gjennomføre hele leksjonen. Sluttesten kan også tas etter gjennomført leksjon og studenten får eventuelt informasjon om hvilke SCO som bør repeteres. I fortesten kan studenten på tilsvarende måte få informasjon om hvilke SCO utenfor leksjonen som bør gjennomføres før oppstart med leksjonen. Husk at en SCO kan ha samme innholdsstrukturen som et RLO, men den er på et enklere nivå Produksjonsprosessen Det er viktig å følge en bestemt arbeidsmetodikk og bruke en fast metode i produksjonsprosessen. En kan dele inn denne prosessen i 5 faser: Fase 1: Analyse Fase 2. Design Fase 3: Utvikling Fase 4: Leveranse Fase 5. Evaluering Fase 1 Analyse: I denne fasen må en identifisere de ulike målgrupper og hvilke læringsbehov de har. Kursinnholdet defineres og en setter opp læringsmålene i kurset. Fase 2 Design: I denne fasen bestemmes læringsmetode, valg av innhold og media. Hvert læringsmål assosieres med en RLO som igjen brytes ned i en eller flere SCO. Det utarbeides læringsmål for hver enkelt RLO og SCO. Fase 3 Utvikling: Her bygges de ulike RLO og SCO. Her utarbeides også de tester som skal brukes. Det vil være fornuftig å benytte et forfatterverktøy i denne delen av prosessen. Evaluere det som er produsert, gjerne ved hjelp av en studentgruppe, for å kvalitetssikre leksjonene. Fase 4 Leveranse: Lærestoffet publiseres i et LMS, på CD-rom etc. Fase 5 Evaluering: Utfør undersøkelser for å få feedback på lærestoffet slik at nødvendige oppdateringer kan bli gjort Templates Studentene ønsker å ha intuitive og enkle brukergrensesnitt. Dette er særlig viktig for de som ikke er så fortrolig med bruk av PC. Derfor vil det være fornuftig å tilby de ulike kurs i et felles rammeverk. Dette kan oppnås ved at det benyttes felles templates ved utarbeidelse av kurs. Dette kan også gi en markedsmessig positiv effekt ved at mange studenter vil velge et studium som har samme visuelle utforming som tidligere kurs de har gjennomført Oppsummering For å utvikle et dynamisk og interaktivt lærestoff som kan virke engasjerende og motiverende på studenten, er det behov for å bryte ned lærestoffet i mindre enheter der den minste enheten som kan beskrives med metadata er en SCO (Shareable Content Object). Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 8

9 Hver SCO skal være en selvstendig liten enhet som er kontekstuavhengig. Flere SCO kombineres til en RLO i en bestemt kontekst. De ulike SCO må kunne brukes i ulike kurs og være tilgjengelig for de ulike kursutviklere. Dette betyr at de må lagres i en database på en slik måte at de lett kan gjenfinnes og at de er søkbar. Dette gjøres ved at de beskrives med metadata. 3 Læringsobjekt og standarder Produksjon av innhold med ulike former for interaktivitet er ressurskrevende. Derfor vil det være av interesse at bruken av de ulike læringsobjekt blir hyppig i forhold til kostnaden med produksjon av læringsobjektet og dets levetid. Et læringsobjekt med lang levetid forsvarer en større investering enn ett med kort levetid. Et læringsobjekt kan i tillegg til at det benyttes av forfatteren også gjøres tilgjengelig for andre kursholdere. Det vil altså være snakk om kjøp og salg av læringsobjekter. Ved at læringsobjekter på denne måten skal ha mulighet for å bli brukt i ulike læringsmiljø må det settes krav til at læringsobjektene utvikles med en felles standard for lagring, gjenfinning, aggregering, sporing etc. Ut fra den fleksibiliteten i bruk en ønsker at læringsobjekt skal ha må en kunne kreve at et læringsobjekt skal: Være tilgjengelig på en anvendbar måte fra enhver kilde Kunne utveksles fritt mellom forskjellige læringsmiljø og være anvendbar i ulike læringsplattformer (LMS). Ha varighet uavhengig av eventuelle endringer i infrastruktur Kunne gjenbrukes Kunne gjenfinnes Vedlikeholdes slik at alle kurs som bruker læringsobjektet blir oppdatert Kombineres med andre læringsobjekt til en større helhet For at kravene til et læringsobjekt skal kunne oppfylles er det nødvendig at de ulike læringsmiljø følger en felles standard. 3.1 Standarder En effektiv utveksling av innhold mellom ulike læringsplattformer forutsetter gjenkjennbare strukturer. De ulike LMS-er må kunne tolke innholdsstrukturen i de læringsobjekt som importeres. SCORM (Shareable Content Objekt Reference Modell) er et eksempel på en slik struktur. SCORM består av: Content Model: Terminologi som definerer innholdskomponenter Content Packaging: Definerer hvordan innholdskomponenter skal struktureres og aggregeres til en læringsressurs Metadata: En beskrivelse av komponentene Sequencing and Navigation: En regelbasert modell for beskrivelse av sekvensiering og leveringsrekkefølge Content Model beskriver hvordan en kan sette sammen komponenter til en større helhet. Content Modell består av assets, SCO og RLO. SCO bygges opp av assets og RLO bygges opp av SCO s. Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 9

10 Content Packaging tilbyr en standardisert måte å utveksle læringsobjekter mellom ulike LMS-er, andre system og forfatterverktøy. Her beskrives også strukturen og den tiltenkte måten å bruke læringsinnholdet på. Metadata er data om data og er informasjon om en bit læringsinnhold. En kan sammenligne det med et bibliotekskartotek som inneholder informasjon om de enkelte bøker (forfatter, tittel, forlag osv.). På tilsvarende måte inneholder et læringsobjekts metadata informasjon om objektet. Metadata et metodeverk for å beskrive og identifisere hver enkelt komponent i et læringsinnhold. Metadata bør anvendes på den minste komponent i et læringsinnhold til større enheter som kurs. Dermed vil det være like enkelt å finne og gjenbruke et bilde eller en tekstside som en leksjon eller et helt kurs. Metadata har mindre betydning hvis læringsinnholdet bare er tiltenkt en bestemt målgruppe eller anvendt til et bestemt formål. Metadata har betydning når fri gjenbruk og utveksling er målet. Metadata er også viktig når pensum ikke er forhåndsbestemt, men den studerende kan selv finne fram til innhold som er relevant for hans behov. Sequencing and Navigation strukturer læringsobjektene i forhold til hverandre ved å assosiere sekvensinformasjonen til det enkelte læringsobjekt. I SCORM er sekvenseringsinfoen en del av Content Aggregation og er lagret eksternt i forhold til læringsobjektet. LMS-et starter opp læringsobjektene til et bestemt læringsinnhold og anvender den definerte sekvensieringen. 3.2 Oppsummering Dette er bare en kort og ufullstendig beskrivelse av standarder. Temaet er omfattende og til dels komplekst. For kursdesignere er det viktig at de benytter verktøy som har innebygget de nødvendige standarder, slik at deres oppgave er å beskrive de nødvendige metadata. Ved å beskrive de riktige metadata må de ulike verktøy og LMS-er håndtere det øvrige på en riktig måte uten problem for kursdesigneren. 4 Lagring av læringsobjekt NVU har en del høgskoler som medlemmer. Ved flere av høgskolene er det samsvarende studieretninger og det produseres læringsinnhold med tilsvarende samme læringsmål samtidig ved flere høgskoler. Med behovet for mer interaktivt læringsinnhold, det være seg på campus eller i fjernundervisningen, vil det være ressurssparende om det kunne utveksles læringsobjekt mellom høgskolene. Dette vil kunne utløse problemstillinger som opphavsrett, royalty osv., men disse forhold vil ikke bli drøftet i denne artikkel. Det er forhold som NVU eventuelt må ta opp til vurdering. Produksjon av media krever en viss kompetanse og kan være kostnadskrevende. Derfor vil det være økonomisk gunstig om læringsobjektene kunne anvendes i kurs ved flere høgskoler. Dette krever at lagringen av læringsobjekt som forfatteren ønsker skal være tilgjengelig for andre, blir lagret slik at tilgjengeligheten er god uavhengig av hvilket LMS som blir benyttet. Et forslag vil være å utvikle en slik innholdsdatabase hos BIBSYS. Dette er noe NVU må drøfte og ta stilling til. 5 Distribusjon av læringsinnhold I en læringsprosess er det ikke bare selve læringsinnholdet som er av betydning, men et viktig aspekt er administreringen av læringsløpet. Læreren bør kunne følge studentens progresjon i kurset for å kunne motivere studenten om nødvendig. Det er behov for kommunikasjon mellom student/lærer og student/student. Andre viktige behov er asynkrone og synkrone samarbeidsverktøy. Det er altså mange elementer som inngår i en total læringsprosess og for at dette skal være mulig, er det blitt vanlig å benytte et LMS. Et LMS må støtte de nødvendige standarder slik at hele kursinnholdet kan importeres og i tillegg må LMS-et ha de nødvendige funksjoner som støtter læringsprosessen. Uavhengig av hvilket LMS den Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 10

11 enkelte høgskole benytter, må det være mulig å importerer læringsobjekt i sin minste form som en SCO og som større kurspakker. 6 Organisering av innholdsproduksjon I utgangspunktet er det den enkelte kursansvarlig som er ansvarlig for faginnholdet i et kurs og til nå har det i hovedtrekk vært denne personen som har utviklet alt innhold i kurset. I framtiden vil det også være enkeltpersoner som har ansvar for kursinnholdet, men i tillegg til egen produksjon kan det være aktuelt å benytte læringsobjekt utviklet av andre eller få produsert nytt innhold av andre instanser, enten innenfor høgskolesystemet eller av eksterne instanser. En må forvente at de kursansvarlige får et bredere spekter av innholdselementer til å bygge opp faginnholdet i sine kurs. Figuren nedenfor viser hvordan en kan tenkes seg de ulike nivå for produksjon av kursinnhold: 6.1 Personlig kompetanse I utgangspunktet bør den kursansvarlige kunne utføre mest mulig av innholdsproduksjonen. Bruk av teksteditor, PowerPoint, enkle tegneverktøy og forfatterverktøy bør den enkelte lærer være i stand til å utføre. For å sikre dette må det gis tilbud til lærerne om kompetanseheving slik at de blir i stand til selv å utføre de grunnleggende ting ved innholdsproduksjon. Kursene bør tilbys som fysiske kurs og nettbaserte kurs. Nettbaserte kurs vil for mange være enklere å tilpasse den personlige tidsplan. Det må også tilbys nettbasert kurs for de lærere som er spesielt interessert i å heve sin kompetanse for innholdsproduksjon ut over det generelle kompetansenivå som alle bør besitte. Når er det forsvarlig for en lærer å bruke tid på avansert utvikling av innhold som for eksempel video, animasjoner, Flash etc.? Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 11

12 Med få unntak for spesielt interesserte lærere er vel svaret, aldri. Det å lage avansert innhold er tidkrevende og det krever fagkunnskap. Det å ta opp en video er ikke alltid det vanskeligste, men å redigere en video slik at informasjonen blir interessant og engasjerende og at tidslengden blir riktig i forhold til den informasjon den gir, er ikke så enkelt. Derfor bør hovedregelen være at lærerne bruker tiden på fagene sine og oppgradere seg der og lar de som er profesjonelle på avansert innholdsproduksjon gjøre den del av jobben for læreren. 6.2 Komplementære ferdigheter Når lærerne arbeider i team innenfor et kurs vil den totale kunnskapen i teamet ofte være større enn hos den enkelte lærer og dermed kan et team mestre en større del av innholdsproduksjonen selv. Her også må lærerteamet vurder hva de bruker tiden på slik at de tidkrevende deler av innholdsproduksjonen settes bort til f. eks. et multimediesenter som har profesjonelle personer innenfor de ulike grener av multimedieproduksjon. Dette at et lærerteam er ansvarlig for innholdsproduksjonen i et kurs, er også med på å sikre den pedagogiske kvalitet i kurset. 6.3 Ressursteam Det er viktig å sikre at det ved den enkelte høgskole er noen som følger utviklingen av de ulike aspekt innenfor nettbasert læring. En tenker her bl. a. på innholdsproduksjon, nettpedagogikk, valg og bruk av verktøy og system, felles standarder osv. Derfor bør det ved den enkelte høgskole etableres et ressursteam. Arbeidsoppgaver til et slikt ressursteam kan være: Ha ansvar for at det blir utviklet kurs som gir kompetanseheving i innholdsproduksjon Ha ansvar for at det blir utviklet kurs i nettpedagogikk Vurdere og anbefale ulike verktøy til bruk i innholdsproduksjon Ha ansvar for å etablere samarbeidsfora innenfor avdelingene og på tvers av avdelingene Være et orakel for lærerne Ta i mot brukerønsker og behov og vurdere tiltak ut fra disse Ha ansvar for å utarbeide brukerkurs for de ulike verktøy og system som benyttes ved høgskolen Være et bindeledd med resursteam ved de andre høgskolene Følge med i utviklingen internasjonalt og videreføre viktig nytt til lærerne Her kan en se for seg at NVU kan ha en rolle som koordinator mellom ressursteamene ved høgskolene. NVU kan være initiativtaker til faglige prosjekt, faglig samarbeid, bruk av felles standarder osv. Skal en lykkes med ny form for innholdsproduksjon som skal gi bedre pedagogisk kvalitet på kursene, vil det være nødvendig med en eller annen form for ressursteam som kan bistå lærerne i utviklingen av kursinnhold. 6.4 Multimediesenter Produksjon av avansert innhold krever personell med fagkunnskap om slik produksjon. Derfor vil det være behov for et multimediesenter der lærerne kan få utført de produksjoner de har behov for og som de selv av ulike grunner ikke kan utføre. Det ideelle hadde vært om hver enkelt høgskole hadde sitt multimediesenter, men dette er avhengig av hvilken finansieringsmodell en kan lage. Hvis et multimediesenter har mulighet til å levere tjenester til eksterne kunder, vil dette kunne bidra til etablering ved den enkelte høgskole. Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 12

13 Alternativt kan en tenke seg at et multimediesenter ved en høgskole kan levere tjenester til flere høgskoler. En tredje mulighet er at en kjøper tjenesten til et lokalt firma som har produksjon av multimedier som profesjon. Ut fra faglige kriterier og økonomi må en vurdere hvilken løsning en er best tjent med. 7 Nettpedagogikk Da nettpedagogikk behandles av en annen NVU-gruppe vil en her se på dette i relasjon til innholdsproduksjon. Med utvikling av stadig mer avansert teknologi vil det være mulig å benytte en rekke forskjellige interaktive og dynamiske elementer i innholdsproduksjon. Spørsmålet er om når og på hvilket sted i innholdet det er pedagogisk riktig å bruke slike elementer. Her er det viktig at lærerne som utvikler kurs, får kunnskap om når det er pedagogisk riktig å benytte slike elementer med henblikk på å gjøre lærestoffet interessant, engasjerende og motiverende. Det er derfor behov for at det innenfor høgskolesystemet blir arrangert kurs i nettpedagogikk. 8 Sluttkommentar Det fagområdet som omhandler innholdsproduksjon og organisering av dette, er svært omfattende og det er ennå mye upløyd mark. Det har i den senere tid vært en klar tendens til at campusstudenter anskaffer seg eget datautstyr og de ønsker en fleksibilitet i læringssituasjonen. Dette tilsier at campusfagene også må bli nettbaser og dette stiller krav til kursutviklerne. Derfor er det er viktig at vi i høgskolesystemet er oppdatert på hva som skjer slik at vi kan være på høyde med utviklingen. På denne måten kan vi sikre en pedagogisk høy kvalitet på lærestoffet vi produserer. Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 13

14 9 Referanser REN 2002: Lær av LEGO. Om teknologiske standarder i e-læring. Fase 1 i RENs prosjekt Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring E-learning Competency Centre: Cisco s RLO strategy E-learning Competency Centre: Developing Reusable Learning Objects Geir Maribu: Litt om læringsobjekter Intermedia, UiO: Overblikk UK euniversities Worldwide (UKeU) 2002: Principles and practice in elearning platform architecture. Internett: - Final -November 2002.pdf Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST 14

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?...

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 1 - Introduksjon Knut Arne Strand og Greta Hjertø 13.08.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI3002 / IBED2004 Multimedieproduksjon

Detaljer

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Infrastrukturrapport II Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Frode Hjeltnes og Thorleif Hjeltnes Desember 2004 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Digital mappevurdering

Digital mappevurdering temahefte Digital mappevurdering Innhold 1. Hva er digital mappevurdering?...5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning...5 1.2 Forankring i pedagogisk tenkning...6 2. Teknologi for digital mappevurdering...12

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Resultatrapport 2000 LAVA Læring Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Norwegian Computing Center/Applied Research and Development RAPPORT/REPORT NR/IMEDIA 2001 NR

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Utviklet av: Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder) Morten Lindeland, Høgskolen i Agder Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

1. Prosessbeskrivelse

1. Prosessbeskrivelse HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Prosessbeskrivelse Knut Arne Strand, Tor Atle Hjeltnes, Arvid Staupe, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes og Geir Maribu 10.03.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet i prosjektet

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Innføring i digital samprosjektering

Innføring i digital samprosjektering Innføring i digital samprosjektering Andre Vindorum Luis Ståle Storødegård Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Tor Guttorm Syvertsen, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Studenter og digitale tekster

Studenter og digitale tekster Studenter og digitale tekster Sluttrapport for prosjektet Ragnvald Sannes og Dagmar Langeggen Handelshøyskolen BI 2014 Prosjektet er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket, prosjektreferanser Søknad med

Detaljer

Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie. Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp

Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie. Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp Fagforum for produksjonsteknikk introduksjon til essay-serie Prosjektleder Atle Løkken, Høgskolen i Stavanger, NettOp Nettverksuniversitetet, mars 2004 til Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer