Fylkesplan for Telemark Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesplan for Telemark 2002-2005 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002"

Transkript

1 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002 Bokmål Tekstutgave

2 INNHOLD Kapittel Side 1 Innledning 3 2 Bakgrunn 5 Utviklingstrekk og trender 5 Telemark i den regionale utviklingen på Østlandet 6 Regional utvikling i Telemark 8 3 Hovedutfordringer, mål og strategier 16 4 Satsingsområdene 19 Infrastruktur miljøvennlig areal- og transportutvikling 19 Kompetanse 24 Næringsutvikling/utvikling av det gode bosted 30 Kultur og identitet 35 5 Handlingsplan 39 Infrastruktur miljøvennlig areal- og transportutvikling 40 Kompetanse 44 Næringsutvikling/utvikling av det gode bosted 48 Kultur og identitet 53 2

3 KAPITTEL 1: INNLEDNING Fylkesplan for Telemark Formålet med fylkesplanen er at aktørene i fylket, spesielt de offentlige, skal samordne ressursbruken sin i den retningen som er staket ut gjennom politiske prosesser og vedtak i fylket. I denne planperioden vil en konsentrere innsatsen om fire satsingsområder; infrastruktur miljøvennlig areal- og transportutvikling kompetanse næringsutvikling/utvikling av det gode bosted kultur og identitet Alle satsingsområdene er like viktige og gjensidig avhengig av hverandre. 1 Avgrensingen betyr ikke at alle andre områder er ekskludert, men at dette er de viktigste områdene for å få til en ønsket utvikling i Telemark nå. Annen aktivitet blir dekket gjennom daglig drift i de ulike virksomhetene. Verdigrunnlaget for planen ligger i de utfordringene som knytter seg til ønsket om bærekraftig utvikling, i form av en balansert sosial, økonomisk og økologisk utvikling (se kap. 3). Arbeidet med planen har pågått fra desember 2000 og frem til fylkestinget vedtok planen i juni Prosessen startet med utvelgelse av de fire satsingsområdene, deretter ble utfordringer og mål på hvert område fastsatt, før det til sist ble utformet en strategisk handlingsplan for å realisere planen. Det har vært bred deltagelse i prosessen, hvor kommunene, statsetatene og mange interesseorganisasjoner har vært involvert. Det har blitt spesielt lagt vekt på dialogen og alliansen mellom kommunene og fylkeskommunen, for å styrke den politiske delen av planarbeidet. Mange, grundige og konstruktive høringsuttalelser viste at det er stor grad av interesse og engasjement i planen. På en del områder kan man komme langt med å samordne de virkemidlene som aktørene rår over i fylket, mens det på andre områder er nødvendig med sentral innsats og bevilgninger. Dette er spesielt viktig på området infrastruktur. Men ettersom de andre områdene også er avhengig av dette, kan de samlede ambisjonene i planen ikke realiseres uten at staten sørger for at Telemark får en tidsmessig og framtidsrettet infrastruktur (se kap. 4.1 og 5.1). Selv om planperioden er fra 2002 til 2005, er det flere mål/delmål som har lengre tidsperspektiv enn fire år. Det gjelder blant annet nesten alle delmålene for infrastruktur. Fylkesplanlegging handler om langsiktig utviklingsarbeid, der den ene planperioden avløser den andre, med korrigering av politiske mål og strategier og revitalisering av prosesser. Som nevnt har det vært bred deltakelse i utvikling av planen. På samme måte er det nødvendig med bred medvirkning når det gjelder realisering av de politiske ambisjonene for Telemark. I planprosessen har en vurdert hvem som har ansvar og ressurser på ulike områder. I handlingsplanen er det satt opp en del aktuelle aktører og medspillere på de ulike programområdene (kap. 5). Dette er et utgangspunkt som må konkretiseres nærmere under iverksettingen, og er ikke en endelig og uttømmende liste. Som i forrige planperiode vil det bli etablert et system som gir de folkevalgte, både i kommunene og fylkeskommunen, en sentral plass i oppfølging av planen. 1 I plandokumentet er satsingsområdene, delmål og strategier nummererte. Dette er ikke et uttrykk for prioritering, men er gjort av praktiske grunner slik at det skal være lettere å vise til de ulike elementene under behandling og senere oppfølging. 3

4 Nå er det viktig at alle de som har deltatt i arbeidet med å utforme fylkesplanen, tar den i bruk, både som et styringsredskap for egen virksomhet og som et redskap overfor statlige myndigheter for å få nødvendig innsats derfra. 4

5 KAPITTEL 2: BAKGRUNN Fylkesplan for Telemark Utviklingstrekk og trender 1. Internasjonalisering Samfunns- og næringsliv blir mer internasjonalt. I Thailand, Telemark, Tinn og Tveitsund merker folk konsekvensene av fundamentale endringer i den økonomiske utviklingen. Næringslivet er i økende grad utsatt for internasjonal konkurranse. Produksjon blir flyttet til land med billigere arbeidskraft og mer lønnsomme vilkår. Folk flytter og reiser mer. Det er økende mobilitet i arbeidsmarkedet mellom landene. Spesielt ungdom reiser mye, og stadig flere tar utdanning i utlandet. 2. Regional konkurranse og alliansebygging 2 Den internasjonale tendensen er at nasjonalstatene blir svekket og at regionene blir styrket. Samtidig konkurrerer regionene med hverandre om ulike innsatsfaktorer for å få utvikling i sin region. Det gjelder offentlige investeringer og etableringer, utbygging av infrastruktur, næringsetablering, nyskaping og arbeidskraft. I denne konkurransen fremhever regionene sine spesielle kvaliteter når det gjelder identitet og egenart, offentlige og private tilbud til innbyggere og næringsliv, kvalitet på tjenester og levekår, kommunikasjon, nærhet til markeder, og naturgitte, kulturelle og menneskelige ressurser. Ofte er tradisjonelle administrative enheter for små eller utilstrekkelige til å nå fram i konkurransen eller for å løse utfordringene. Derfor blir det etablert nye strategiske allianser mellom regioner på alle nivå. 3. Sentralisert bosetting Hovedbildet er at stadig flere bosetter seg sentralt. Spesielt er ungdomskulturen preget av urbane idealer og forventninger som det er vanskelig å oppfylle utenfor storbyene. Men motivene for valg av bosted varierer over tid og med skiftende livsfaser. Mens unge enslige trekker til storbyene, flytter en del unge familier derfra på jakt etter gode oppvekstvilkår, lavere boligpriser, sosiale nettverk og identitet. Ofte foretrekker de kvalitetene i småbyene, fremfor de mindre og mer perifere tettstedene. Det er i hovedsak kommuner rundt større bysentra og i nærheten av større arbeidsmarkeder som vokser, mens utkantkommuner i små arbeidsmarkeder har størst nedgang. I takt med utbygging av tradisjonell og elektronisk infrastruktur, blir det lettere å pendle over større avstander, gjerne i kombinasjon med elektronisk fjernarbeid, slik at tallet på de som flytter blir noe mindre. Selv om trenden er sentralisering, er det noen som går mot strømmen og ønsker å bo og leve i utkantene, for eksempel på nedlagte småbruk. 4. Kampen om den attraktive og kompetente arbeidskraften Både for næringslivet og offentlig sektor er det viktig å ha god tilgang til kompetent og motivert arbeidskraft. Prognosene viser at folketallet vil øke noe, men at det blir færre unge og flere eldre. Dette fører til ubalanse på arbeidsmarkedet og konkurranse om arbeidskraften. I tillegg fører den raske utviklingstakten til at kravet til kompetanse øker. På mange områder er kvalifisert arbeidskraft i ferd med å bli en underskuddsfaktor. Samtidig er det en motsatt tendens ved at store grupper fremmedspråklige og yrkeshemmede har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. 2 En region er et fleksibelt begrep som kan brukes på ulike nivå. I vår sammenheng er det mest aktuelt å bruke det om kommunenivået - om samarbeid mellom kommuner, og på fylkesnivået om et eller flere fylker. 5

6 5. Gradvise og markante endringer i næringsstrukturen Industriens del av sysselsetting og verdiskaping blir stadig mindre i forhold til tjenesteytende sektor. I den tradisjonelle produksjonsindustrien er det kontinuerlig strukturendring. Spesialisering og konsentrasjon om kjernevirksomheten i den enkelte bedrift fører til at andre funksjoner og tjenester blir skilt ut i selvstendige enheter, avviklet eller kjøpt opp eksternt. I en del tilfeller fører dette til flytting til lavkostland, oppsplitting og salg. Denne utviklingen stiller store krav til nyskaping, for å opprettholde eksisterende virksomheter og å skape nye. I landbruket kan stadig færre leve av tradisjonell gårdsdrift alene. På den andre siden øker interessen for nisjeprodukter og natur- og kulturbaserte næringer i tilknytning til landbruksmiljøene. Reiselivsnæringene er av de næringene som har den største og raskeste veksten i verden. I Norge betyr reiselivsnæringene, som omfatter overnatting, servering, transport, formidling og opplevelser, langt mer for verdiskaping og sysselsetting enn for eksempel primærnæringene til sammen. 6. Omstilling og fornyelse av offentlig sektor. Offentlig sektor møter stadig mer ressurssterke innbyggere med økende krav til service, kvalitet og fleksibilitet. Derfor må offentlig sektor tilpasse seg kundesamfunnet gjennom omstilling og fornyelse. Endringen i befolkningssammensettingen, med flere eldre og færre i arbeid, vil dessuten gi sektoren særlige økonomiske utfordringer når det gjelder omsorgsoppgaver. Stigende pensjonsutgifter og fallende inntekt fra petroleumsvirksomheten, innebærer at større innsats på prioriterte områder i økende grad må løses gjennom omprioritering og effektivisering. Som en konsekvens av endringer i oppgavefordelingen mellom stat, fylke og kommune, blir statlige og fylkeskommunale tjenester regionalisert. Dette innebærer nedlegging, flytting og etablering av administrative enheter som får konsekvenser for den lokale sysselsettingen. Særlig for mindre distriktskommuner vil dette by på store utfordringer når det gjelder å holde på og rekruttere kompetent arbeidskraft, og å opprettholde tjenestetilbudet Telemark i den regionale utviklingen på Østlandet I mange sammenhenger er de politiske/administrative enhetene for små eller utilstrekkelige til å løse fremtidige utfordringer. For å få en positiv regional utvikling må utfordringer knyttet til samferdsel, næringsutvikling, kultur, kompetanse, miljø og areal sees i sammenheng, og dessuten i et regionalt perspektiv, på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Endringer i den regionale statsforvaltningen peker også i retning av større regionale enheter. I dette bildet orienterer Telemark seg i hovedsak østover. Fylkene på Østlandet har vesentlige og sammenfallende utfordringer knyttet til regional utvikling. Telemark fylkeskommune er derfor aktivt med i Østlandssamarbeidet, som er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet 3. Fylkeskommunen har dessuten vedtatt å gå inn i drøftinger om et tettere og mer forpliktende regionalt samarbeid med Buskerud og Vestfold. Denne orienteringen mot Oslo-området kommer også klart fram i analysen av økonomiske regioner i Telemark i kap Analysen viser dessuten at Telemark er lite orientert mot og integrert med Agder-fylkene. Men en ser også at den statlige regionale organiseringen vil få konsekvenser for framtidige samarbeidsforhold. 3 Se 6

7 Viktige utviklingstrekk 4 I norsk sammenheng er Østlandet en sterk og attraktiv landsdel som er preget av vekst i befolkning og sysselsetting. Utviklingen innen landsdelen er likevel ulik, både mellom fylkene og innen mange av fylkene. Befolkningsutviklingen har vært preget av sterk sentralisering. Oslo med omland har nesten halvparten av befolkningen. Fra slutten av 90- tallet har folke- og sysselsettingsveksten spredd seg noe utenfor Oslo og Akershus. Denne veksten går bl.a. nedover Vestfoldkysten, men stopper ved Tønsberg/Sandefjord, og når ikke fram til Telemark. Østlandet har et variert næringsliv og en infrastruktur som i stor grad gjør landsdelen til en funksjonell enhet i nasjonal sammenheng. Oslo og Akershus domineres av tjenesteytende virksomhet, mens vareproduksjon dominerer i de andre delene av landsdelen. Offentlig virksomhet er relativt jevnt fordelt. Det er et stort overskudd av arbeidsplasser i Oslo, med nesten tilsvarende underskudd i Akershus. De andre områdene har underskudd. Det er stor pendling inn til Oslo-området fra andre deler av landsdelen. Samlet sett er det store pendlingsstrømmer på kryss og tvers, men hovedstrømmene har klar retning mot sentrum. Østlandet har tre store utfordringer: 5 Næringslivet i regionen vil gå inn i en ny fase som en bare ser konturene av. Men tjenesteproduksjon og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil trolig stå sentralt. Befolkningen i Norge har rettet seg mot en mer urban kultur, der spesielt ungdom trekkes mot byene, særlig de store byene. Men også i andre aldersgrupper er det en tendens til å foretrekke urbane bosteder. Begrepet infrastruktur blir brukt til å fange opp den rivende utviklingen innenfor IKT. Informasjonsstrukturene er ventet å bli den viktigste infrastrukturen i den nye produksjonsfasen To framtidsbilder for Østlandet I Regional analyse og scenarier for Østlandet tegnes det to framtidsbilder av Østlandet: Det trendbaserte bildet, som baserer seg på framskriving av den nåværende utviklingen. Her vil Oslos dominerende posisjon bli forsterket, særlig næringsmessig. Det vil bli enda vanskeligere for andre sentra i landsdelen å hevde seg. Byklynger som Mjøsbyen, Nedre Glomma, Grenland og Vestfoldbyen vil klare seg bedre enn mer isolerte småbyer. Små sentra i distriktene vil få store problemer og konsekvensene blir stor reduksjon i folketallet. Det alternative bildet bygger på en aktiv avlasting av Oslo-området, gjennom utvikling av byer i en flerkjernestruktur. Gjennom byutvikling vil det kunne bli en mer balansert vekst på Østlandet. Regionsentrene vil få den sterkeste veksten og det vil kunne utvikles fem byregioner ved siden av Oslo: Mjøsbyen, Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenland og Nedre Glomma. Dette vil gi ringvirkninger for distriktene og demme opp for flyttestrømmen. Se nærmere om denne avlastningsstrategien i kapittel 3.2. Hovedutfordringer 4 Østlandssamarbeidet: Østlandsmonitor. Indikator for regional utvikling på Østlandet, Regional analyse og scenarier for Østlandet. ØF-rapport nr 08/

8 2.3. Regional utvikling i Telemark Presentasjonen har to perspektiver som utfyller hverandre. Først en presentasjon basert på økonomiske regioner, med utgangspunkt i faktisk bosetting og arbeidsplasser. Deretter en presentasjon fra de politiske regionene, det vil si etablerte samarbeidsformer mellom kommunene i fylket Regionale bolig- og arbeidsmarkeder - økonomiske regioner 6 Grunnelementene i regional utvikling er folk og arbeidsplasser. En økonomisk region er en samling kommuner som danner et felles regionalt bolig- og arbeidsmarked med tette økonomiske bånd og stor intern arbeidspendling. Statistisk Sentralbyrå deler Telemark inn i fem slike regioner, basert på faktiske forhold når det gjelder bosetting og arbeid. Inndelingen viser størrelsen på de regionale byområdene, sammenhengen mellom dem og samspillet mellom byområdene og de økonomiske regionene i distriktene. Utvikling i befolkningstall Økonomisk region Befolkning Endring i befolkning Bamble, Nome, Porsgrunn, Siljan, Skien, ,0 Bø, Hjartdal, Notodden, Sauherad ,6 Drangedal og Kragerø ,6 Tinn ,4 Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord, Tokke, Vinje, ,1 Telemark ,7 6 Rapport fra Agenda; Telemark fylkeskommune Alene eller som del av en storregion, november

9 Arbeidsplasser og arbeidsplassdekning (4. kv. 2000) 7 Økonomisk region Arbeidstakere Arbeidstakere Arbeidsplasser Arb.pl. dekning 8 Arb. pl. internt 9 totalt arbeider internt i regionen % % Skien/Porsgrunn Notodden/Bø Kragerø Rjukan Vest-Telemark Telemark Arbeidspendling (4. kv. 2000) Bosted Arbeidssted Skien- Porsgrunn Notodden- Bø Kragerø Rjukan Vest- Telemark Skien/Porsgrunn Notodden/Bø Kragerø Rjukan Vest-Telemark Agder Vestfold Buskerud Oslo/Akershus Andre Sum Arbeidspendling (4. kv. 2000) Bosted Arbeidssted Sum Agder Vestfold Buskerud Oslo/Aker Andre Skien/Porsgrunn Notodden/Bø Kragerø Rjukan Vest-Telemark Agder 408 Vestfold Buskerud 397 Oslo/Akershus 438 Andre 882 Sum Arbeidsplasser registrert i Arbeidsgiver/Arbeidstakerregisteret. Selvstendige arbeidstakere er ikke med i tallene, men disse pendler lite. Pendlingen til Oslo kan være noe overdrevent fordi enkelte konsern og hovedkontor kan ha registrert arbeidstakere med arbeidsplass i Oslo selv om de møter andre steder. Det er dessuten mye bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo-området som arbeidere bosatt i hele landet pendler til. 8 Forholdet mellom arbeidsplasser og bosatte arbeidstakere i regionen. 9 Hvor stor del av de bosatte arbeidstakerne som arbeider i regionen. 9

10 Tabellene viser at Telemark har generelt lav befolknings- og næringslivsvekst, og en ubalansert utvikling mellom regionene. Det er fremdeles tette økonomiske bånd mellom de regionale bo- og arbeidsmarkedene i fylket. Grenland er det største arbeidsmarkedet, med størst pendling fra de andre regionene i Telemark. Grenland har vekst, men den er ikke sterk nok til å trekke med andre regioner. Innlandet er i befolknings- og næringsmessig tilbakegang. Resultatet er en økende mangel på arbeidsplasser i hele fylket, og en raskt økende oppmerksomhet mot områder i landet der det finnes arbeidsplasser. I første rekke dreier det seg om Oslo-området og fylkene imellom. Over tid fører dette til økt pendling og sterkere økonomiske bånd langs hovedkommunikasjonslinjene innover mot Oslo, samtidig som de tradisjonelle båndene internt i fylket blir svekket Status og utfordringer sett fra de politiske regionene Dette er regioner der kommunene har etablert et fast politisk og administrativt samarbeid. Teksten er skrevet av regionene selv, og viser hvilke utfordringer og muligheter regionen selv legger vekt på. Grenland/Nedre Telemark Regionen omfatter Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal, med nesten 2/3 av befolkningen i fylket. Grenland med Kragerø og Drangedal utgjør nå en region med mer enn innbyggere og er derfor til sammen landets 5. største kommune. Grenland/ Nedre Telemark er en stor og mangfoldig region med felles arbeidsmarked som den samlende koblingen i regionen. Nedre Telemark har lange tradisjoner som et industriområde med stor intern pendling. Regionen har store og kvalitativt gode natur- og friluftsområder, med store skoger og en flott kyststripe. Folks bevissthet om de kvaliteter regionen er bærer av, er det behov for å styrke. Veksten har vært svakere i Grenland enn i resten av landet. Mens landet har hatt en befolkningsøkning på 4,1 % i perioden 1994 til 2001, så har den tilsvarende økning for Grenland/Nedre Telemark vært på 3,6 %, mens den for Vestfold har vært på 5,8 %. Med et relativt stabilt fødselsoverskudd, forklares folketilveksten av netto innflytting. Grenland har siden 1996 hatt økt netto innflytting. Isolert sett er dette en svært positiv utvikling for Grenland, men likevel er veksttakten vesentlig høyere i mer sentrale deler av Østlandsområdet. Arbeidsledigheten i Grenland har, som for resten av landet, gått betydelig ned de siste årene. Regionen har både fått flere yrkesaktive og flere sysselsatte (arbeidsplasser). I 10

11 1994 hadde regionen en underdekning på arbeidsplasser på 8 %. Regionen har fremdeles en underdekning, men denne er nå redusert til 3 %. Det er her grunn til understreke at underdekning for enkeltkommuner innenfor en arbeidsmarkedsregion som Grenland i stor grad løses gjennom dagpendling. Problemet her er at Grenland som region samlet har underdekning. Den veksten som har kommet er innenfor tjenesteytende næringer. Innenfor forretningsmessig og privat tjenesteyting har økningen vært på 48 %, mens det innen offentlig tjenesteyting har vært en økning på 27 %. Med avstand/reisetid til andre arbeidsmarkedsregioner, innebærer det ukependling ut av regionen. Regionen har de senere årene blitt avhengige av en vesentlig pendling mot Osloområdet. Nesten pendler til Oslo/Akershus, mens ca 800 pendler mot Vestfold. I tillegg er det betydelig pendling internt i regionen. Næringsutvikling og utvikling av det gode bosted oppfattes som to sider av samme sak. Næringsutvikling krever at service og muligheter for rekreasjon for befolkningen, er tilstede, ellers vil regionen fort tape i kampen om de gode og stabile arbeidstakerne. Grenland/Nedre Telemark besitter flere av disse kvaliteter, men manglende fokus, som gjør at dette til dels er uutnyttede muligheter. Det er en utfordring å legge til rette for en utvikling som både ivaretar befolkningens behov og legger til rette for en variert næringsutvikling. En forutsetning for å lykkes vil være å utvikle infrastruktur som et effektivt transport- og kommunikasjonssystem både internt i regionen og eksternt mot andre regioner nasjonalt og internasjonalt. Grenland har et fortrinn knyttet til sentral kommunikasjonsmessig beliggenhet ikke minst mot Europa. For bedrifter som betjener det norske markedet, har Grenland en gunstig beliggenhet. Det er likevel en utfordring å få utviklet rask og moderne kollektiv personbefordring mot Oslo, slik at Grenland kan bli sterkere integrert i Oslofjordregionen. Uhensiktsmessige traseer gjør reisetiden på jernbane til Oslo lang. Dette berører først og fremst persontrafikken. Med den betydelige pendling som foregår, både internt i regionen og mot Østlandet, er det behov for god kommunikasjon, både i form av gode, trafikksikre veier, og godt utbygget kollektivtransport i form av tog, buss og ferger. For å kunne ivareta disse behov, forutsetter infrastrukturutbygging en langsiktig samordnet arealplanlegging. Grenland havn, som nasjonalhavn, disponerer en betydelig havnekapasitet som representerer et meget interessant utviklingspotensiale for regionen. Det er en utfordring å sikre behov for tilgjengelig areal på land i tilknytning til havn. Skien lufthavn har behov for å styrke sitt flytilbud. Det er imidlertid kort veg til Sandefjord lufthavn som har et godt rutetilbud, også til utlandet. Som en del av infrastrukturutviklingen inngår også bredbåndstilknytning. Etterspørselen etter denne typen tjenester er økende i Grenlands næringsliv. Kompetanse: Grenland har lavere andel med universitets- og høgskoleutdanning enn landsgjennomsnittet. Til sammenligning er tallene for Vestfold omtrent som for landet. Selv om andelen med universitets- og høgskoleutdanning øker også i Grenland, er økningen fra 1990 til 1998 lavere enn for både Vestfold og for landet. Høyere utdanning er svært konsentrert til enkelte områder. En vesentlig faktor for en regions attraksjons- og konkurransekraft er tilgang til kompetanse innen relevante verdiskapende prosesser og teknologier. Tett kobling til sterke teknologimiljøer vil styrke næringslivets konkurranseevne. Grenland/Nedre Telemark har et godt utbygget utdanningstilbud i teknologiske fagområder, fra fagarbeider til doktorgrad. Men er svakere innenfor fagområder som økonomiske/administrative fag og data, pedagogiske og humanistiske fag. Høyere studietilbud innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) mangler, bortsett fra korte etterutdanningstilbud og studietilbud inntil et år. Det er følgelig en utfordring å utvikle studietilbud og fagmiljøer på 11

12 områder som i dag er dårlig representert i regionen. Grenland har noen av landets største forsknings- og utviklingssentra. Med teknisk avanserte produksjonsprosesser er industrien i Grenland i seg selv et teknologisk tyngdepunkt. Det er likevel en utfordring å få til økt nyskaping og innovasjon med basis i disse regionale miljøene ikke minst fordi konsernbedriftenes forskning er fullt ut konsentrert om egne prosjekter. Kultur og identitet: For mange, utenfor regionen har det oppstått et feilaktig bilde av regionen som et forurenset industriområde, men i dag har regionen i realiteten store og kvalitativt gode natur- og friluftsområder. Regionen har behov for å endre folks bevissthet om de kvaliteter regionen er bærer av. Med økt vekt på livskvalitet som lokaliseringsfaktor blir også levekår en viktig faktor for regional utvikling. Tilgangen på helsetjenester, godt klima, rikt nærmiljø, kulturtilbud og uformelle nettverk blir høyt rangert ved valg av bosted. Det er derfor en særlig utfordring å profilere Grenlands/Nedre Telemarks myke kvaliteter, og på den måten bidra til å synliggjøre regionens attraksjonskraft. Slik regional profilering må baseres på troverdighet, aktualitet, særpreg og varighet. Dette forutsetter samordnet handlekraft. Midt-Telemark Midt-Telemark, som består av Sauherad, Bø og Nome, har i 2002 formalisert et eget regionsamarbeid, etter tidligere å ha vært en del av Midt- og Aust Telemark, sammen med Tinn, Hjartdal og Notodden. Midt-Telemark har i overkant av innbyggere, fordelt på drøyt 40 % i Nome, ca. 30 % i Bø og i underkant av 30 % i Sauherad tallet viser klare utviklingsforskjeller i regionen. Bø er i vekst, Sauherad har status quo og Nome viser tilbakegang. Hovedtendensen hadde gyldighet også for 1980-tallet. Befolkningframskrivninger fra SSB (middels nasjonal vekst) fram mot 2020 antyder en samlet regional vekst på ca 5 %. Fortsatt sterk vekst i Bø (innflytting viktigste faktor), ny vekst i Sauherad (fødselsoverskudd viktigste faktor) og fortsatt nedgang i Nome (fødselsunderskudd viktigste faktor). De tre kommunene har klare forskjeller mht. tettsteds- og bosettingsstruktur. Bø har ett klart definert sentrum, både mht. bosetting og næring. Nome har to mer likeverdige sentra, Ulefoss og Lunde, med Ulefoss som administrativt sentrum. Sauherad har 5 definerte tettsteder (Hørte, Gvarv, Akkerhaugen, Nordagutu og Hjuksebø), med Akkerhaugen som administrativt sentrum og Gvarv som handelssentrum. Korte avstander og gode interne kommunikasjoner fører til at regionen framstår som ett felles arbeidsmarked. I tillegg til internpendling er både Grenland og Notodden betydelige arbeidsmarkeder. Nome har lange industritradisjoner knyttet til Ulefoss. Selv om en del større virksomheter har forsvunnet, er Nome fortsatt en utpreget industrikommune. Nome er dessuten den nest største jordbrukskommunen i Telemark. Handelsnæringen er preget av sterk konkurranse både fra Bø og Grenland. Telemarkskanalen, ett av fylkets viktigste reiselivsmål, har sitt tyngdepunkt mht. anlegg lokalisert til Nome. Likevel har kommunen i liten grad lykkes i å utnytte dette i reiselivssammenheng og står f.eks. pr. dato med bare en mindre overnattingsbedrift. Bø er et regionalt senter både innenfor handel, reiseliv, utdanning og kulturtilbud. Bø Sommarland er en viktig motor for reiselivet i hele regionen. Lifjell som vinterdestinasjon har slitt i motbakke gjennom lengre tid, men ny satsing på hytter og alpintilbud forsøker å snu trenden. Høgskulen er et svært viktig element, spesielt for Bø, men også for hele regionen. Gullbring 12

13 Kulturanlegg framstår som den viktigste kulturarenaen i regionen. Sauherad utmerker seg som et av landets viktigste områder for frukt- og bærproduksjon. Samtidig har kommunen hatt en viss suksess mht. overnattingsbedrifter knyttet opp mot reiseliv. Regionen har gode kommunikasjoner med omverden. På Sørlandsbanen er Bø stasjon knutepunkt for hele regionen, og dessuten for øvre deler av fylket. TIMEkspressen gir et godt tilbud for Bø/Sauherad i retning Kongsberg/Drammen/Oslo. TelemarksEkspressen gir et godt tilbud for alle tre kommunene i retning Grenland/Vestfold/Torp. På tvers av hovedforbindelsene er kollektivtilbudet derimot betydelig dårligere, slik at kommunikasjon mellom sentra og tettsteder internt er lite tilfredsstillende. Regionen har 3 videregående skoler (allmennfag, yrkesutdanning og landbruk). Høgskulen i Bø har ca studenter og tilbyr et bredt spekter innen høyskoleutdanning, opp til hovedfagsnivå i enkelte fag. Vest-Telemark Vest-Telemark har rundt innbyggjarar fordelt på 7 kommunar: Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Geografisk utgjer området praktisk talt 50 % av Telemark sitt areal. Området er prega av spreidd busetjing. Kommunesentra er svært ulike, med Seljord og Åmot som dei mest ekspansive. Kviteseid har ei rad med regionfunksjonar, mellom anna tingrett og jordskifterett. Folketalet har gått ned med om lag 5 % dei siste 10 åra, og har ikkje stabilisert seg. Trass i dette, finst det og trekk som gjev grunnlag for satsing: Levande bygder og eit aktivt kulturliv Intellektuelle ressursar Gode kommunale tenester på mange felt E134 som viktig kommunikasjonsveg internt og i sør-noreg Regionen har ein viss profil (natur-kultur-tradisjon) Den viktigaste utfordringa for Vest-Telemark ligg i å skape fleire arbeidsplassar i privat sektor, og dei vidare utfordringane som dette genererer. Vest-Telemark har rundt arbeidsplassar, arbeidstakarar, noen hundre sjølvstending næringsdrivande og ein arbeidsplassdekning på rundt 85 %. Den største arbeidsstaden utanfor regionen er Oslo-området, dit heile 380 arbeidstakarar pendlar, truleg mest på ukebasis. Elles pendlar rundt 250 personar til Grenland og vel 180 til Notodden/Børegionen. Vest-Telemark har tradisjonelt hatt tett kontakt sørover vassdraget til Arendal. Noe av dette kan vi framleis sjå gjennom ein utpendling til Agder på nær 130 personar, og ei innpendling på nær det halve. Næringsutviklinga i distriktet må ta utgangspunkt i ein fleirsidig strategi: På eine sida må ein med utgangspunkt i det som finst i dag, utnytte betre lokale ressursar og lokal kompetanse til lønsam næringsverksemd. På den andre sida må ein stø opp under nyutvikling innan tenesteyting m.m. og prøve å utnytte den teknologiske utviklinga til eigen fordel. Det kan bli ei utfordring å skape ei positiv utvikling i alle delar av regionen. Utgangspunkta og vilkåra er svært ulike. Strategien for dei ulike kommunane må vere at dei utnyttar sine fortrinn best mogleg, og ut frå sine føresetnader blir attraktive stader å bu og drive næring. 13

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008

Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008 Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008 Mulighetenes Oppland Fylkesplan for Oppland 2005-08 1 INNLEDNING... 3 1.1 MULIGHETENES OPPLAND OPPBYGGING OG INNHOLD... 3 1.2 ORGANISERING OG PROSESS

Detaljer

OSLOREGIONEN MED FELLES

OSLOREGIONEN MED FELLES Osloregionen OSLOREGIONEN MED FELLES PERSPEKTIV PÅ UTBYGGINGS- MØNSTER OG INFRASTRUKTUR Arbeidsgruppe for Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Rapport april 2005 1 FORORD Arbeidsgruppen for utbyggingsmønster,

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Forsidefoto: Tom Haga, Terje Rakke (Nordic Life), Geir Øyvind Gismervik (Fotogen) og Nils J. Tollefsen. Baksidefoto: Ørjan

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15

KOMMUNEREFORM. Samfunnsutvikling. Utredning 9.3.15 GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Samfunnsutvikling 9.3.15 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandatet... 3 1.3 Arbeidsform... 3 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering og

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer