MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.02.2015."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 15/349 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN /15 14/2156 VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN - HOLØSÅSEN 1 19/15 14/2257 DETALJREGULERINGSPLAN FOR ISEN OMRÅDET -OPPSTART 20/15 14/1595 SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE I ETT TRINN - 88/5 MARTIN HEEN DEGNES - SARPSBORGVEIEN /15 15/88 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBR 5/253 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK HESTEHOVVEIEN 99 - LISE OG LARS STAMSAAS 22/15 15/505 TILTAK FOR LEGETJENESTENE OG NYE LOKALER FOR HJEMBASERTE TJENESTER, SKOL, BARNEHAGE, KULTUR OG IT I RAKKESTAD KOMMUNE I EN OPPSUMMERING 23/15 15/509 RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING 24/15 15/507 RAKKESTAD NÆRINGSRÅD OG VEKST I RAKKESTAD - RAPPORT 2014

2 25/15 15/404 SAMMENSLÅING AV RAKKESTAD, DEGERNES OG OS SOGN TIL ET NYTT SOGN 26/15 15/359 EIENDOMSSKATT - FRITAK ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN 7 27/15 15/341 KOMMUNALT TILSKUDD TIL LIONS "RØDE FJÆR"-AKSJON 2015 Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 11. mars 2015 Ellen Solbrække (s) Ordfører

3 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Saksbehandler: Jorun Cesilie Dybvik Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Formannskapet den godkjennes. Vedlegg Protokoll fra møte i Formannskapet den Side 3 av 33

4 VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN - HOLØSÅSEN 1 Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/2156 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/15 Formannskapet /15 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad kommune vedtar mindre vesentlig endring av reguleringsplan Holøsåsen I. 2. Området, vist på kart, omreguleres fra gangvei til boligformål 3. Aktuelle areal kan selges til tilstøtende eiendommer. Behandling i Formannskapet den sak 14/15 Behandling Representanten Peder Harlem (Sp) fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken. Revidert kart som tydelig viser hvor det foreslås en reguleringsendring må følge saken til neste behandling. Harlems utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Saken utsatt. Vedlegg 1. Oversiktskart. 2. Kartskisse før endring. 3. Kartskisse etter endring. Bakgrunn Rakkestad kommune har mottatt forespørsel fra nabo om kjøp av mindre areal som i reguleringsplan er avsatt til gangvei. Med dette som bakgrunn har administrasjonen satt i gang endringsprosess av gjeldende reguleringsplan. Det aktuelle området er ikke opparbeidet. Hjemmel Plan og bygningslovens Side 4 av 33

5 Sak 18/15 Andre faktaopplysninger Reguleringsplan for Holøsåsen I ble godkjent i Holøsåsen boligområde ble utbygd deretter. Den angjeldende del av planlagt gangvei/sti har aldri blitt opparbeidet og har aldri blitt etterspurt til formålet. Administrasjonen har befart området. Arealet er ikke i bruk. Den omsøkte endringen av reguleringsplanen har fra administrasjonen blitt vurdert som en mindre vesentlig endring. Planprosessen er varslet som oppstart av reguleringsarbeid med opplysning om at endringen vil bli behandlet som mindre vesentlig dersom det ikke er innkommet vesentlige kommentarer. Helse- og miljøkonsekvenser Ingen kjente. Økonomi Det er ingen kjente økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune. Alle kostnader dekkes av kjøperne. Rådmannens vurdering Det er i høringsperioden ikke innkommet kommentarer eller innspill som tilsier at endringen medfører full planbehandling. Endringen av reguleringsplanen fremmes derfor etter regelverket for mindre vesentlig endring av reguleringsplan. Rådmannen har vurdert saken til å være mindre vesentlig og uten praktisk betydning for beboerne på Holøsåsen. Det har ikke kommet ønsker eller innspill fra beboerne om å opparbeide denne traseen. Beboerne har heller ikke benyttet arealet til opptråkket sti noe som ofte er vanlig i boligområder. Rådmannen ser det som positivt å få ryddet opp i kommunens ubrukte og ustelte arealer. Rådmannen innstiller på at området, som vist på kartet omreguleres fra gangvei til boligformål og selges til tilstøtende eiendommer. Kostnadene for areal og tilhørende off. avgifter legges inn i salgssum. Side 5 av 33

6 DETALJREGULERINGSPLAN FOR ISEN OMRÅDET -OPPSTART Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/2257 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad kommune anbefaler ikke eierne av «Isenområdet» å starte opp reguleringsplanarbeid på «Isenområdet» slik som det er lagt opp til idet tiltaket vurderes å være i strid med formål i utkastet til reguleringsplan for Rakkestad sentrum og kommuneplanens arealdel. 2. Rakkestad kommune anbefaler hvis eierne ikke vil avvente avklaring av arealbruk at reguleringsplanarbeidet konsentreres om et boligprosjekt som kan suppleres av handelsaktivitet men ikke detaljhandel i det aktuelle området. Vedlegg 1 Brev fra søker mottatt Bakgrunn En investorgruppe har kjøpt opp det gamle «Isenområdet» nær Rakkestad sentrum. Det har blitt arbeidet med det aktuelle tiltaket parallellt med sentrumsplanen. Av den grunn har kommunale og andre avklaringer dratt noe ut i tid i alle fall i relasjon til utbyggernes preferanser i prosjektet. Investorgruppen ønsker en tett dialog med kommunen i den detaljreguleringsplanprosessen som nå tenkes startet opp. I denne saken tas følgende hovedtema spesielt opp: - Reguleringsformål. - Foreløpig avgrensning av planen. - Om planprosessen bør igangsettes. Hjemmel Plan og bygningsloven 12-8, «Oppstart av reguleringsplanarbeid»: Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Side 6 av 33

7 Sak 19/15 Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. Andre faktaopplysninger Rakkestad kommune har i sitt pågående planarbeid fått innsigelse til planlagt arealbruk for området. Det var her lagt opp til handel med større varegrupper. Det er også varslet at det bør ses på rekkefølgebestemmelser for området for utnyttelse over flere planperioder. Rakkestad kommune har tidligere behandlet en dispensasjonssak for oppføring av større handelssenter i sentrum. Til grunn for vedtak forlangte regionale myndigheter: Samtykke for prosjektet etter kjøpesenterbestemmelsene i fylkesplanen for Østfold. Det falt til slutt på plass. Like fullt var behandlingen krevende. Utfallet av en ny sak er høyst usikker. Rådmannen er derfor ikke enig med utbygger i at det er et relativt «uproblematisk» anliggende. Planavgrensningen følger Møllergata-jernbanen- Løvveien- Storgata. Helse- og miljøkonsekvenser Området ligger langs jernbanen og tett på industriområdet «Siloen». Det stiller store krav til utforming av så vel utomhusområder som bygninger for å ivareta krav til et godt bomiljø med tanke på blant annet støy. Økonomi Ingen kjente konsekvenser for Rakkestad kommune. Administrasjonens vurdering Rakkestad kommune er oppmerksom på at prosessen med ny sentrumsplan tar tid og at aktører innenfor eiendomsutvikling ønsker en forsering av fremdriften. Sentrumsplanarbeidet er en vanskelig øvelse. Mange hensyn som må tas. Av den grunn tar prosessen lang tid. I hørt forslag til sentrumsplan og i en gitt rammetillatelse er det åpnet for oppføring av nytt handelsområde på andre siden av «Storgata» ved «Skogveien Heggveien». Sentrumsplanen har som formål å legge til rette for større aktivitet i og ved «Storgata». Det var under den forutsetning at tungtrafikk skulle ledes bort fra handlegata «Storgata» noe som viste seg vanskelig å få til. Av den grunn er betingelsene noe annerledes enn under høringen av planuttakastet. Side 7 av 33

8 Sak 19/15 For tiden blir det arbeidet med en forlengelse av «Heggveien» til «Johs C. Liens Gate». Det styrker potensialet for handels- og servicevirksomhet i det aktuelle området. Som rådmannen ser det, er det arealene øst for «Storgata» er prioritert og oppnår bedre utviklingsvilkår. Rådmannen vurderer at initiativet til detaljreguleringsplan for «Isenområdet» kan ha disse konsekvensene: - Det øker utstrekningen av Rakkestad sentrum som handelsområde betydelig. - Rakkestad kommune har som planmyndighet ansvar for at arealbruk i et område er i samsvar med de faktiske behov på stedet. - Ved å tillate eller legge til rette for for store handelsområder, kan det direkte skade handels- og servicevirksomheten i det egentlige sentrumsområdet eller i beste fall resultere i et fragmentert og utflytende sentrumsområde. Rådmannen oppfatter ikke at tiltaket er like kurant i forhold til kjøpesenterbestemmelsene som søker. Det baserer på de erfaringer kommunen har høstet uttalelser m.m. av regionale myndigheter i sammenheng med «Rakkestad Torg» i Rakkestad Sentrum og «Ringstad Gårdsselskap» i Bergenhusområdet. Rakkestad kommune har en sånn størrelse og en slik status som handelsområde at omfanget av handelsareal som ligger inne i sentrumsplanen og i forslaget til detaljert reguleringsplan for «Isenområdet» overstiger det reelle behovet for den type areal. Rakkestad kommune ønsker primært fortetting av boliger i Rakkestad sentrum. «Isenområdet» har enkelte utfordringer også hva gjelder boligutvikling. Likevel vurderer rådmannen at leiligheter og boliger i det aktuelle området er med på å styrke Rakkestad Sentrum som en helhet. Blant annet er det gangavstand fra «Isenområdet» til «Rakkestad Sentrum». Det er dessuten et knutepunkt for kollektivtrafikken lokalt. Rådmannen har ikke merknader til planavgrensningen. Totalvurdering i saken: Rådmannen anbefaler reguleringsarbeidet ikke igangsatt av den grunn at det er i strid med det pågående planprosjekt for Rakkestad Sentrum, og dermed kan komme i direkte motstrid med målsettingen og arbeidet for en helhetlig arealdisponering i sentrum. Investergruppen kan på den annen side starte opp et reguleringsplanarbeid for et boligprosjekt supplert med handelaktivitet ikke detaljhandel på «Isenområdet» Rakkestad kommune ønsker detaljhandel i området «Storgata» og «Heggveien». Side 8 av 33

9 SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE I ETT TRINN - 88/5 MARTIN HEEN DEGNES - SARPSBORGVEIEN 376 Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 88/5 Arkivsaksnr.: 14/1595 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/15 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad kommune gir ikke dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen, da tiltaket er i direkte strid med formålet i planen, og hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 2. Tiltaket følges videre opp gjennom ordinær ulovlighetsoppfølgning hjemlet i plan- og bygningsloven: i dette tilfellet ved tilsyn og eventuelt pålegg, da tiltaket allerede er utført før dispensasjon og tillatelse foreligger. Vedlegg 1. Plan-, og snitttegninger av boligen. Utrykte vedlegg 1. Fullstendig byggesøknad inkludert tegninger. Bakgrunn Den mottok Rakkestad kommune søknad om tiltak på Gbr 88/5, Sarpsborgveien 376, 1890 Rakkestad. Supplerende dokumenter ble mottatt den Saken ble avvist, grunnet mangler ved søknaden. Søknad om endring ble mottatt den , etterfulgt av korrigerte tegninger den Saken har sin bakgrunn i en allerede ombygd enebolig hvor det nå søkes om endring og ombygging til 4 leiligheter. Det er sendt søknad til Statens Vegvesen om utvidet utkjøring til RV 111. Statens vegvesen avventer behandlingen av søknaden til det foreligger vedtak fra kommunen. Ansvarlig søker har på vegne av tiltakshaver søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Det aktuelle arealet er avsatt til LNF1 hvor kun landbruksrelaterte bygg er tillatt oppført. Tiltakshaver har søkt om ombygging av eneboligen til 4 leiligheter, jfr vedlagte tegninger. På eiendommen er det i tillegg til eneboligen oppført en driftsbygning. Det er ikke søkt om endringer av driftsbygningen. Eiendommen ligger i nærheten av Verven pukkverk og Rv 111, og er utsatt for støy. Ansvarlig søker oppgir Rv 111 som den dominerende lydkilden. Det er foretatt støymålinger på eiendommen. Støymålinger er ikke det samme som støyberegninger som utarbeides med Side 9 av 33

10 Sak 20/15 bakgrunn i Støyveileder, T1442. Det fremgår ikke om tiltaket er innenfor T1442 sine vilkår, men baserer seg på Statens Vegvesen sine soner. Sitat fra ansvarlig søker i brev av : «Støymåling fra nærområde Verven pukkverk ble utføret 14/ Måling viser i perioden 10:18:45 14:30:21. I denne perioden er det noen topper som viser utslag slik det fremgår av grafen på siden. Det er 5 utslag som går noe over 80 db. Det største utslaget fikk vi 13:34:07 der det viste 84,9 db. Vi har ikke oversikt over hva som da skjedde. Alt tyder på at det er trafikken som er utslagsgivende for støyen ved boligen og ikke pukkverket under normal drift. Det er lastebilene opp og ned bakken som gir utslag i målingene. Målestasjon ble montert ved vindu i 2.etasje nærmest veien slik at en skulle få det største utslaget i målingene. Gjennomsnittet viser at målingene ligger 57,79 db i den tiden av døgnet det er størst trafikk på veien kl. 10:15 14:30. Vegvesenets støymålingsprogram på årsbasis viser at støy i område 55 db 70 db ligger i gul sone. Støy over 65 db 85 db ligger i rød sone. Når målingen ofte overstiger denne belastning anbefaler vegvesenet at det foretas tiltak i eksempelvis utemiljøet. Konklusjon: Ut fra målingene ligger vi så vidt innenfor gul sone. Dersom vi hadde tatt døgntest ville mest sannsynlig gjennomsnittet i målingene ligget under 50 db og godt utenfor den gule sonen og eventuelle tiltak ville det ikke blitt behov for. Eiendommen ligger utsatt til for støy fra Rv 111 som den dominerende lydkilden. Sarpsborgveien 376 ligger likevel slik til at den tilfredsstiller minstekravene for oppføring i gul sone forutsatt at boenheter får/har en stille uteplass. Løsning for å få stille uteplasser er mulig på flere måter. Det stilles ikke spesifikke krav til dører eller vinduer i bygningen.» Det fremgår av søknaden mulige, alternative planløsninger for en stille uteplass uten at dette er nærmere beskrevet. Det er derfor ikke grunnlag for å overprøve dette, men ved vurdering av saken bør ansvarlig søkers standpunkt legges til grunn. Det er viktig å merke seg at tiltaket ligger i gul støysone Det er i perioden målt 5 utslag i rød støysone. Hjemmel Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 2008, Bestemmelsen i PBL 19-2 åpner for at kommunen kan gi tillatelse til tiltak som i utgangspunktet ikke er tillatt som følge av materielle bestemmelser i loven, forskriftene eller gjeldende arealplan. Kommunens skjønnskompetanse i dispensasjonsspørsmål er begrenset gjennom reglene i annet til fjerde ledd. Praktisk viktige dispensasjonsspørsmål er bl.a. tekniske spesifikasjoner fastsatt i byggesaksforskriften, rekkefølgebestemmelser, utnyttelsesgrad osv.. Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter PBL 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i areal og reguleringsplaner har som oftest blitt vedtatt etter en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være kurant/enkelt å fravike disse. Dette gjelder også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke Side 10 av 33

11 Sak 20/15 skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. 19-2, 2. ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Andre faktaopplysninger Tiltaket er allerede delvis utført, og ulovlighetsoppfølgning bør iverksettes som en følge av dette. Det ser også ut til at driftsbygningen er tatt i bruk som boligformål. Helse- og miljøkonsekvenser Tiltaket har ingen samfunnsmessig innvirkning på miljøet. Ansvarlig søker påpeker at tiltaket ligger på landsbygda hvor det er lite forurenset miljø. Administrasjonen deler ikke dette synspunktet, da tiltaket ligger tett inntil RV 111 som er sterkt trafikkert. Trafikksikkerheten i tilknytning til RV 111 er ikke tilfredsstillende for myke trafikanter, da det mangler både gatelys og fortau. Dette er momenter som taler i mot dispensasjon til etablering av boligprosjekter utenfor den sentrumsnære infrastruktur. Ansvarlig søker fremhever dog at det er bussforbindelse ved eiendommen. Økonomi Ingen samfunnsmessig økonomisk betydning ut over økt antall boenheter i spredt boligområde. Det forutsettes god økonomisk gevinst for tiltakshaver, jft ansvarlig søkers argumentasjon i ovennevnte brev. Administrasjonens vurdering Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF1, hvor kun landbruksrelaterte bygg er tillatt jf Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med økt boligbygging i disse områdene. Dette har sammenheng med at slike leilighetsprosjekter vil fremstå som satellitter og harmonerer derfor dårlig med vedtatte mål om fortetting i sentrumsområdene. Leiligheter skal planlegges innenfor de rammer og på de steder som er vedtatt i kommuneplanen. Ansvarlig søker begrunner bl.a. sin søknad slik:»det var derfor viktig for Degnes når han kjøpte eiendommen og legge forholdene til rette slik at det blir et forsvarlig inntekstgrunnlag på investeringen slik at det også var mulig å vedlikeholde anlegget. Fra begynnelsen ble boligdelen benyttet som bolig for ansatte i bedriften til Degnes. Dette var arbeidere fra Litauen som hadde behov for bolig». Videre fremkommer i søknaden: «En bolig med en grunnflate på 408 m2 BRA er en uforholdsmessig stor enebolig for en familie og lite tjenlig å bo i. Ikke minst av økonomiske grunner. Da Erling Vinter i sin tid utviklet denne eiendommen var det en annen tid og det er derfor naturlig for Degnes å dele opp boligen til flere enheter. Dette for å gi et økonomisk grunnlag til å vedlikeholde eiendommen slik at den ikke forfaller og blir seende som en del av eksemplene vi har vist til i bildene i dette brev.» Ansvarlig søker legger også vekt på at eiendommen fremstår som del av en inngangsporten til Rakkestad og at denne bør være presentabel. Eiendommen er så spesiell at saken som Side 11 av 33

12 Sak 20/15 sådan ikke bør danne presedens i andre saker. Det påpekes også generelt behov for boliger i retning Sarpsborg og Rudskogen. Administrasjonen har vurdert sakskomplekset ut fra retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I en prinsipputtalelse av om unntaksbestemmelsen i PBL 31-2 fremkommer: «Tiltakshavers/eiers økonomi tillegges ikke vekt i vurderingen.» Dette betyr at eier i hovedsak selv står ansvarlig for sin personlige økonomi og sin egen kjøpekraft. Dersom tiltakshaver ønsker å kjøpe en stor enebolig er det hans eget valg, og dersom han har et ønske om å utvikle sin eiendom med leiligheter må det skje på de områder som er avsatt til boligformål kommuneplanens arealdel. Det er selvsagt viktig at eksisterende boliger blir ivaretatt og vedlikeholdt på en god måte Administrasjonen har en klar oppfatning om det ikke er ønskelig med leilighetskomplekser rundt i kommunen utenfor avsatte arealer i kommuneplanens arealdel. Dette vil medføre uregulert næringsutvikling og uønsket boligutvikling med konsekvenser for skoleutbygging, skyss av skolebarn og utbygging av infrastruktur for øvrig. Hensynet bak bestemmelsen i kommuneplanen vil bli tilsidesatt, da slike tiltak er i strid med formålet. Administrasjonen mener også at personlig økonomi og evt økonomisk gevinst ikke skal vektlegges i behandling av søknaden. Argumentasjon i den retning vil ha ubetydelig vekt i forhold til dispensasjon. At det tidligere har vært drevet minkfarm og hundepensjonat på eiendommen er ikke relevante argumenter, ei heller avstanden til Rudskogen og lignende. Dersom Rakkestad kommune ønsker boligutvikling i nærheten av Rudskogen bør dette løses gjennom kommuneplanens arealdel og tilhørende reguleringsplan eller lignende. Hadde det vært tale om en subsidiær leilighet til eksisterende bolig hadde det stilt seg annerledes. Administrasjonen finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i PBL 19-2 ikke er oppfylt og søknad om dispensasjon ikke bør innvilges. Side 12 av 33

13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBR 5/253 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK HESTEHOVVEIEN 99 - LISE OG LARS STAMSAAS Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 5/253 Arkivsaksnr.: 15/88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/15 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad kommune godkjenner søknad om dispensasjon etter PBL 19-2 for plassering av bolig utenfor gjeldende byggegrense vedtatt i plan Prestegårdsskogen, datert Rakkestad kommune innvilger ikke dispensasjon for plassering av garasjen, jfr plan Prestegårdsskoen pkt. 2.1 litra d. Vedlegg Situasjonsplan som viser plassering av byggene. Bakgrunn Den mottok Rakkestad kommune søknad om tillatelse til tiltak om oppføring av enebolig med frittliggende garasje på GBR 5/253, Hestehovveien 99, 1890 Rakkestad. Tiltakshavere er Lise og Lars Stamsaas og ansvarlig søker er Anebyhus AS. Tiltaket er plassert i strid med byggegrensen vedtatt i reguleringsplanen for Prestegårdsskogen, datert Det er søkt om dispensasjon for plasseringen av eneboligen i ft byggegrense og garasjen i ft nabogrense. Det er gitt samtykke fra nabo om plassering av garasje nærmere enn 1 meter fra nabogrensen. Tiltakshaver har søkt om å sette opp garasjen som selvbygger. Søknaden: «Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i vedtektene til PBL med begrunnelse om at bebyggelsen skal plasseres utenfor de byggegrenser som er angitt på plankartet. Omsøkte tiltak vil komme utenfor byggegrensen på eiendommen. Formålet med denne bestemmelsen er å sikre god avstand mellom bygg og samordne bebyggelsen i ett område. Omsøkte eiendom har ett forholdsvis lite areal å bygge på om man skal være innenfor byggelinjer, og overholde avstandskrav til naboeiendommer. Eiendommen har rektangulær form mens byggeområdet innenfor byggegrensene og avstand til nabogrense er nærmest kvadratisk. Omsøkte bolig tilpasser seg form og terreng for eiendommen. Boligen er i tillegg prosjektert i tradisjonell stil med livsløpsstandard, hvilket samler alt areal på ett nivå. Boligen er innenfor de krav som gjelder for utnyttelse av eiendommen tilhørende høydebestemmelser. Den Side 13 av 33

14 Sak 21/15 plasseres tilnærmet vinkelrett på veien, samtidig som den følger retning på eiendomsgrensen. Naboeiendommen hvor boligen er planlagt utenfor byggegrensen, er friareal. Avstand til eiendomsgrense på 4 meter overholdes for boligen. Samlet sett får omsøkt plassering den beste mulige utnyttelse av eiendommen. Det er planlagt gode uteoppholdsarealer og sikker adkomst til eiendommen. Det foreligger ingen fare for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet ved å gi dispensasjon. Formålet blir ikke tilsidesatt, og det er ikke til noen ulempe å dispensere fra kravet.» Hjemmel Plan- og bygningsloven av og 19-2 samt reguleringsplan Prestegårdsskogen vedtatt den Bestemmelsen i PBL 19-2 er den generelle hjemmelen som åpner for at kommunen kan gi tillatelse til tiltak som i utgangspunktet ikke er tillatt som følge av materielle bestemmelser i loven, forskriftene eller gjeldende arealplan. Kommunens skjønnskompetanse i dispensasjonsspørsmål er begrenset gjennom reglene i annet til fjerde ledd. Praktiske og viktige dispensasjonsspørsmål er bl.a. tekniske spesifikasjoner fastsatt i byggesaksforskriften, rekkefølgebestemmelser, utnyttelsesgrad osv.. Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter PBL 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. 19-2, 2. ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Helse- og miljøkonsekvenser Tiltaket vil kunne ha innvirkning på bruken av det tilgrensende grøntarealet spesielt hvis garasjen plasseres så nærme eiendomsgrensen. Dette er dog av mindre miljømessig konsekvens som ikke bør ha innvirkning på saken sett under ett. Økonomi Tiltaket innebærer ingen økonomisk konsekvens. Administrasjonens vurdering Administrasjonen er av den oppfatning at saken er vanskelig, da det er tale om å gi dispensasjon fra en byggegrense i en relativt ny plan. Det er ikke tidligere gitt dispensasjoner av dette omfanget i denne planen. Byggegrensene for bygde boliger er fulgt og bør også følges for å oppfylle de overordnede mål med planen. Hvis kommunen dispenserer fra byggegrensene brytes den symmetri som det er lagt opp til i planen. Område B33 hvor omsøkte tomt ligger er orientert på samme måte som B21- B25. Side 14 av 33

15 Sak 21/15 Etter en vurdering kan det være like riktig topografisk sett å orientere B33 mot områdene B27 og 32. En fravikelse av byggegrense vil i så tilfelle ikke skape presedens for omkringliggende tomter. Den planlagte helheten i området vil heller ikke bli brutt. Siktlinjen mellom lekeplass og hovedveitrase blir brutt men det er ikke så viktig at det utløser negativ innstilling i forhold til plassering av huset. I dette tilfellet er det to tomter som er noe adskilt fra de øvrige boliger i planområdet. Det å bryte byggegrensen vil få mindre innvirkning her enn ellers på feltet. Tomten er nok opprinnelig planlagt for en tomannsbolig. Sett i forhold til dette er huset noe feilplassert. Omsøkte bolig, slik det er tegnet, har den beste plassering helheten tatt i betraktning. Det er tatt hensyn til sollys og plassering av store og små vinduer for å oppnå mest mulig energieffektiv bolig, jfr tegningene. Det er to vilkår som må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis etter PBL Hensynet skal ikke bli vesentlig tilsidesatt 2. Det skal være en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. I nærværende sak er det i hovedsak hensynet bak bestemmelsen som særlig er vurdert. Generelt kan sies at byggegrensene på Prestegårdsskogen for det meste er overholdt. Det kan få konsekvenser å dispensere fra disse grunnet forringelse av helhetsinntrykket for området. Sett ut fra plassering av de omkringliggende boliger, sammenfaller disse tilnærmet den retning som i det omsøkte tiltaket. Det kan derfor være greit med slik plassering. Dette underbygges også av solforholdene på tomten. Det er tilstrekkelig med rom for lys og luft og ingen brannfare. Byggegrensen legger derimot opp til at hagen skal være i forkant av boligen. Dette vil endres noe ved slik dispensasjon. Administrasjonen mener at tiltaket ikke vil komme i konflikt med formålet og dermed ikke bli tilsidesatt. Når det gjelder vurderingen av om det foreligger en klar overvekt av fordeler er administrasjonens syn at dette er ivaretatt på en god måte med unntak av at plasseringen av garasjen kommer for nærme grøntområdet. Dette med garasjen er ikke avgjørende i vurderingen totalt sett. Det bør dog ikke innvilges dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringplanens pkt. 2.1, hvor avstanden til nabogrense skal være minimum 1 meter. Dennes avstandsbestemmelsen er satt av hensyn til å kunne utføre vedlikehold av garasje på egen eiendom. Slik garasjen nå er plassert vil ikke tiltakshaver kunne vedlikeholde garasjen uten å måtte benytte litt av grøntområdet. Garasjen kan trekkes tilbake slik at dette er mulig uten at dette tungtveiende grunner. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i PBL 19-2 er oppfylt for boligen. Søknaden om dispensasjon for plassering av boligen utenfor gjeldende byggegrense bør innvilges mens plassering av garasjen nærmere nabogrensen enn 1,0 m bør avslåes. Side 15 av 33

16 TILTAK FOR LEGETJENESTENE OG NYE LOKALER FOR HJEMBASERTE TJENESTER, SKOL, BARNEHAGE, KULTUR OG IT I RAKKESTAD KOMMUNE I EN OPPSUMMERING Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 15/505 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/15 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad formannskap tar oppsummeringen til orientering. Vedlegg Ingen. Saken gjelder Oppsummering av «Tiltak for legetjenestene i Rakkestad kommune » og «Nye lokaler for Hjembaserte Tjenester, Skole, Barnehage, Kultur og IT i ». Videre: I 2014 kjøpte Rakkestad kommune først samtlige aksjer i Bankgården Rakkestad AS. Selskapet ble deretter avviklet. I dag er Bankgården Rakkestad en ordinær kommunal eiendom. Tiltaket ga Rakkestad kommune en avkastning av kapital på kr i 2014 og en budsjetteffekt i form av lavere utgifter og høyere inntekter på omlag 1,6 millioner kroner hvert år fra Fordi endringer og tiltak i sum er komplekse og store, legger rådmannen fram en oppsummering av saken for formannskap og kommunestyre. Fakta Rakkestad kommune er administrativt ansvarlig for den lokale fastlegeordning og har i tillegg tilsatt egne leger som kommunelege I, sykehjemsleger og helsestasjonsleger. Siden 2012 er legetjenestene bygget kraftig ut som følge av regulære kapasitetsproblemer blant fastlegene og som et resultat av et større kommunalt ansvar for den samlede helse- og omsorgstjenesten etter at samhandlingsreformen trådte i kraft For to år siden ble Hjembaserte Tjenester besluttet flyttet fra Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter til Bankgården Rakkestad for å øke antall arbeidsplasser i seksjonen og dessuten etablere større kapasitet flere plasser i sykehjemmet. Skole og Barnehageseksjonene fikk i 2013 nye lokaler i Bankgården Rakkestad som en erstatning for det kontorfellesskapet de hadde i kjelleretasjen i Rakkestad Rådhus. Det Side 16 av 33

17 Sak 22/15 tilfredsstilte ikke de arbeidsmiljøbehovene og arbeidsmiljøkravene som seksjonene hadde i virksomheten sin. Over noe tid, hadde også ulike statlige tilsynsmyndigheter uttalt utilfredshet med disse lokalene. For kulturseksjonen og IT er lokalene i kjelleretasjen i Rakkestad Rådhus tilpasset til den aktivitet som de driver. Tiltakene var som følger: Fastleger: - Ny fastlege ved Rakkestad legesenter fra Ny fastlege ved Bygdelegene fra Ny kommunalt tilsatt fastlege kombinert med sykehjemslege fra ved Bygdelegene. Kommunalt tilsatte leger: - Sykehjemslege/institusjonslege utvidelse til halv stilling fra Kommunelege I utvidelse til halv stilling fra Sykehjemslege /institusjonslege utvidelse til halv stilling fra Av kommunens innbyggere pr , hadde 90,58 prosent personer lokal fastlege pr Det er vesentlig mer enn for bare tre fire år siden. Rakkestad kommune har dessuten nå god dekning av lege i sykehjem 0,55 timer pr. uke pr. beboer. Hjembaserte Tjenester: - Lokaler for Hjembaserte Tjenester i andre etasje i Bankgården Rakkestad. Skole og Barnehageseksjonene: - Skole og Barnehageseksjonene overtok i 2013 Rakkestad legesenter sine tidligere lokaler i første etasje av Bankgården Rakkestad. Kulturseksjonen og IT: - Kulturseksjonen og IT har fått lokaler som oppfyller behovene til deres aktivitet arbeidsplasser m.m. i kjelleretasjen i rådhuset. Å flytte Hjembaserte Tjenester fra Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, gir på den ene side seksjonen de arbeidsplasser og andre bekvemmeligheter som den trenger og bidro på Side 17 av 33

18 Sak 22/15 den annen side til å frigjøre et areal til 12 nye sykehjemsplasser («Lyngen») ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Skole og Barnehageseksjonene har nå kontorlokaler som godt tilfredsstiller de arbeidsmiljøbehov og arbeidsmiljøkrav som er for disse virksomhetene. For både Kulturseksjonen og IT er det likeledes bygget opp et tilstrekkelig antall arbeidsplasser m.m. som er dekkende for deres formål. Flere tiltak av bygningsmessig og annen karakter er gjennomført for å realisere de helhetlige løsningene: - Rakkestad kommune overtok Rakkestad legesenter DA sin husleiekontrakt med Bankgården Rakkestad AS idet de aktuelle lokalene var uhensiktsmessige og la store begrensninger på legesenteret sin drift og utvikling. - Rakkestad kommune bygget opp moderne lokaler i Rådhusveien I for utleie til Rakkestad legesenter. - Rakkestad kommune leide lokaler for sitt økonomikontor i underetasjen til Rådhusveien Helseteam. - Disse lokalene ble bygget opp til kontorer for den kommunale økonomistaben. - Bygdelegene frigjorde arealer til utvidelse av sin virksomhet ved at tannlege Otto Igland flyttet sin virksomhet til nye lokaler i Heggveien. - Rakkestad kommune etablerte base for «Hjembaserte Tjenester» i andre etasje av Bankgården Rakkestad og for «Skoleseksjonen» og «Barnehageseksjonen» i første etasje i den samme bygningen. - «Kulturseksjonen» og «IT» er lokalisert til kjelleretasjen i Rakkestad Rådhus. Rakkestad kommune brukte totalt kr innen samlet investeringsramme til de forskjellige tiltakene i sakskomplekset inventar og utstyr, oppbygging av nye lokaler og ulike flyttinger. Husleie i Rådhusveien Helseteam utgjør ca. kr pr. år (10 års avtale). Rakkestad Legesenter AS betaler ca. kr i årlig husleie (20 års avtale). Avslutning Rakkestad kommune overtok i fjor (2014) fullt eierskap til Bankgården Rakkestad AS. Selskapet ble senere avviklet og Bankgården Rakkestad er nå en ordinær kommunal eiendom. Disposisjonen ga kommunen en avkastning på kapital på kr i Rakkestad kommune har fra 2015 en budsjetteffekt lavere utgifter og høyere inntekter på sin overtakelse av Bankgården Rakkestad på ca. 1,6 millioner kroner hvert år som følge av bortfall av leieutgifter og husleie fra DnB Bank ASA. Side 18 av 33

19 RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre tar rapporten til orientering. Vedlegg Ingen. Bakgrunn Husbanken forvalter en ordning med tilskudd til finansiering av kommunale utleieboliger. Tiltakets målsetting er som følger: Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte personer i boligmarkedet. Med vanskeligstilte mennesker menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne samt unge og barnefamilier med bolig- og finansieringsproblemer. Om utmåling av tilskudd sier Husbanken blant annet: Tilskuddet kan være inntil 40 prosent av godkjente prosjektkostnader når det gis tilskudd til utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. Ellers er maksimal tilskuddssats 20 prosent av prosjektkostnader Husbanken og Rakkestad kommune ble i 2007 enige om et opplegg for et boligprosjekt der banken bevilget tilskudd til finansiering av forskjellige kommunale boligtiltak på rammevilkår og hvor kommunen selv skulle fastsette fordeling av disse tilskuddsmidlene på de ulike tiltak. Det aktuelle boligtilskuddet var på kr Tilskudd etter denne modell ble sett på som en forsøksordning der tilskuddsramme og tilskuddsvilkår har grunnlag i kommunen sin boligsosiale handlingsplan og annet planverk som dokumenterer behovet for boliger til vanskeligstilte og kommunens engasjement i å framskaffe boliger til denne gruppen. Om forutsetningene for rammetilskuddet heter det blant annet: Side 19 av 33

20 Sak 23/15 - Tilskuddet brukes til å framskaffe boliger til prioriterte grupper bostedsløse, flyktninger, funksjonshemmede og økonomiske vanskeligstilte. - Tilskuddsprosenten i de forskjellige prosjektene varierer. Det er viktig at kommunen selv prioriterer andel tilskudd. - Boligframskaffelsen skal skje gjennom utbedring av eksisterende boliger og oppføring og kjøp av nye boliger. - Rapportering skjer senest i første halvår av Rakkestad kommune anvendte det aktuelle tilskudd til forskjellige boligtiltak i , men verken kommunen eller Husbanken fulgte opp med rapportering av bruk av ressursene som forutsatt i søknad og tilsagn. Forsøksordningen ble ikke videreført i Fra Rakkestad kommunes og Husbankens side ble det av denne grunn fra det tidspunktet ikke noen videre oppmerksomhet på denne siden av saken. Ifølge Husbanken har det samme skjedd i andre kommuner som var med i forsøket. Rakkestad kommune inntektsførte den siste delen av tilskuddsmidlene i regnskap for 2013 idet aktuelle boligtiltak var realisert og prosjektet som helhet var avsluttet på det tidspunkt. I årsoppgjøret ble det påpekt at den avsluttende rapporten til Husbanken på disponeringen av ressursene ikke var kvittert ut. Som nevnt skulle den være avlevert i Husbanken Rådmannen fulgte opp spørsmålet med Husbanken i møte Det er enighet om at rådmannen utarbeider en rapport som sendes til Husbanken som en avslutning på prosjektet etter at den er behandlet av kommunestyret. Rapporten bygger på vilkårene for tilskudd slik de går fram av tilsagn av Tiltakene Rakkestad kommune anvender boligtilskuddet på følgende av sine prosjekter i Kleven utleieboliger Kleven utleieboliger ble bygget på 1970 tallet og begynnelsen av 1980 tallet, og ble rehabilitert og påkostet opp til moderne standard i Leilighetene har fra ferdigstillelsen i 2009 blitt leid ut til følgende grupper av leietakere: - Psykiatri, - Rus, - Psykiatri og rus, - Utviklingshemmede, - Leietakere som har omfattende kommunale tjenesteytelser (Brukergruppe: Ressurskrevende kommunale tjenesteytelser). Side 20 av 33

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Tina Ødegård Holt Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Tina Ødegård Holt Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 18.03.2015 Tid: 09.00 11.40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.03.2014 Tid: 09.00 11.20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder Villy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf)

Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf) Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.2.2013 Tid: 10.00 15.00 Til stede på møtet: Møteleder: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Administrasjonen: Ordfører

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.09.2016 Tid 10:05 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet KLAGE PÅ FORMANNSKAPSSAK NR. 83/15 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAKKESTAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.03.2017 Tid 10:35 12:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN RAKKESTAD SENTRUM

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.08.2015 Tid: 09:15 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. MØTEprotokoll Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 09:10-11:45 Til stede på møtet Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 116/1 Arkivsaksnr. 16/3982. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 116/1 Arkivsaksnr. 16/3982. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 116/1 Arkivsaksnr. 16/3982 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 29.03.2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALDEL AV KOMMUNEPLAN 4 1 OG

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Karl Gunnar Westad Undis Bærby Holt

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Karl Gunnar Westad Undis Bærby Holt MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.08.2017 Tid 09:00 10:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet.

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/454 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV EIENDOM - 2016 OG 2016-2019 - ORIENTERING Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 29.03.2017 Tid 10:30 13:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008.

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008. Saksframlegg Fritak for eiendomsskatt 2008 Arkivsaksnr.: 08/7280 Forslag til innstilling: Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene som er vist på

Detaljer

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 28.08.2013 Tid: 09:00-11.30 Formannskapet Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ordfører

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 20.10.2014 Tid: 09:00 11.05 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/453 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune legger

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.09.2014 Tid: 10:10 11:40 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/134 Arkivsaksnr: 2017/5726-3 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/134 - Skoleg 9, 7504 Stjørdal - Søknad om dispensasjon

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Stein Bruland Undis Holt Varamedlem Gunnar Line Karoline Fjellstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Stein Bruland Undis Holt Varamedlem Gunnar Line Karoline Fjellstad MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Grupperom 2 Dato: 27.05.2015 Tid: 09:10 10:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy Tjerbo

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Formannskapssalen, kl Ordfører Ellen Solbrække Innkalling med saksframlegg sendt

Formannskapssalen, kl Ordfører Ellen Solbrække Innkalling med saksframlegg sendt PROTOKOLL FRA MØTE I Formannskapet Møtedato/st ed Møteleder Møteinnkallin g BEHANDLEDE SAKER 12.12.2012 Formannskapssalen, kl. 09.00-10.30. Ordfører Ellen Solbrække Innkalling med saksframlegg sendt 05.12.2012.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

MØTEprotokoll Formannskapet

MØTEprotokoll Formannskapet MØTEprotokoll Formannskapet Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 20.11.2013 Tid: 09:00 11: Til stede på møtet Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ellen Solbrække (AP) Villy

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Karl Gunnar Westad Undis Bærby Holt Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Karl Gunnar Westad Undis Bærby Holt Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 14.06.2017 Tid 10:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordføerr Lars-Kristian

Detaljer

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 13/54 - Sokkelleilighet Tiltakshaver: Ørjan Kristoffersen Frist for behandling: 14.04.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Dato: 24.10.2013 Tid: 18:30 19:45 Til stede på møtet: Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-25 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - behandling av klage over

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl Rakkestad Torg Avtale med Kopperud og Murtnes Eiendom AS.

SAKSFRAMLEGG. 1. Høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl Rakkestad Torg Avtale med Kopperud og Murtnes Eiendom AS. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 15/996 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato SALG AV TOMTER - RAKKESTAD TORG Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 51/15 15/998 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 51/15 15/998 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 51/15 15/998 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage Arkiv: 5/11 Arkivsaksnr: 2014/4125-17 Saksbehandler: Danny Valle Johannesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 18/16 12.05.2016 5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Oversikt over emnet Hvorfor er det søknadsplikt? Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring Hva er en bruksendring? Sak om asylmottak

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - Formannskapet

MØTEPROTOKOLL - Formannskapet Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 11:20 Til stede på møtet Møteleder Ordfører Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Villy

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 48/16 16/750 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 48/16 16/750 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 11.05.2016 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/16 16/750 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5591-25 Arkiv: PLNID 20120018 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: DETALJREGULERING FOR MARIENLUND BOSENTER - OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger

Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger Re kommune JournalpostID 12/3032 Saksbehandler: Unni Myhre, telefon: 33 06 15 58 Teknikk- og næringstjenester Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

-m.uz;wva.,ezma.bare

-m.uz;wva.,ezma.bare Fylkesmanneni NORDLAND -m.uz;wva.,ezma.bare Alstahaug kommune -2. / (e~post: fn ::\S/2].@\;Sll;?en;(rfa E1aee:fi:g Rådhuset 8805SANDNESSJØEN :nr75531520 varrét:2014/3040 Deres ref: - vardam;19.06.2014

Detaljer

Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Jorunn Straume Stubberud Stein Bruland Varamedlem Varamedlem Varamedlem

Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Jorunn Straume Stubberud Stein Bruland Varamedlem Varamedlem Varamedlem MØTEprotokoll Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.03.2014 Tid: 18:30 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder Villy

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Møtedato/sted Møteleder 17.03.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Fra kl. 18.30 til kl. 19.20 Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/107 Arkivsaksnr: 2015/4101-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 30.09.2015 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Søknad om

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

PROTOKOLL FRA MØTE I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER PROTOKOLL FRA MØTE I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtedato/sted Møteleder Møteinnkalling 19.05.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus kl. 17.00 til kl. 17.30 Peder Harlem BEHANDLEDE SAKER Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer