Kravdokument. Integrert strategisk ledelse (ISL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravdokument. Integrert strategisk ledelse (ISL)"

Transkript

1 Integrert strategisk ledelse (ISL) Kravdokument Dette er en revisjon av kravdokumentet fra Revisjonen har ikke medført vesentlige endringer i de rammer som ble fastsatt i

2 Innholdsfortegnelse: 1 Generelt HENSIKT Innledning PROSJEKTETS FORMÅL DAGENS SITUASJON LOKALISERING FREMDRIFT RAMMEBETINGELSER Brukernes krav VISJON OG HOVEDMÅL FUNKSJON, FLEKSIBILITET I BRUK OG AREALEFFEKTIVITET ARKITEKTUR OG IDENTITET (PROFILERING) SIKKERHET BYGNINGSMESSIGE KRAV KRAV TIL IKT-LØSNINGER AREALPROGRAM PARKERING Offentlige krav VERNEMYNDIGHETER OFFENTLIGE BESTEMMELSER Krav fra staten v/fd som eier og Forsvarsbygg som forvalter FDVU (FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING) BÆREKRAFTIG BYGGING ENERGI SD- ANLEGG FDV-DOKUMENTASJON Digital dokumentasjon Papirdokumentasjon Vedlegg

3 1 Generelt 1.1 Hensikt Formålet med dette dokument er å fastlegge de funksjonskrav som bruker og forvalter setter til prosjektet. Kravdokumentet vil kunne videreutvikles gjennom forprosjektet.. Premissene i dette dokument er fremkommet gjennom et tett samarbeid mellom representanter fra FMO og FD som fremtidige leietagere og Forsvarsbygg som byggherre og fremtidig forvalter av anlegget. Dette dokument er gjennomgått av brukerne og representerer gjennom dette de samlede overordnede premissene for planlegging og bygging, med mindre det er nærmere spesifisert hvilke temaer som ikke er fyllestgjørende behandlet. Oslo 1. april Forsvarsdepartementet... Forsvarets Overkommando... Forsvarsbygg... 3

4 2 Innledning 2.1 Prosjektets formål I forbindelse med behandling av Innst. S.nr. 342 ( ), jfr.st. prp. nr. 45 ( ) Omlegging av Forsvaret i perioden , vedtok Stortinget at Forsvarets overkommando (FO) skulle legges ned og at det skulle opprettes en forsvarsstab samlokalisert med Forsvarsdepartementet (FD) tidligst mulig og senest innen Ved Stortingets behandling av Innst. S.nr. 232 ( ), jfr. St. prp. nr. 55 ( ) ble det vedtatt at Forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner skulle integreres i Forsvarsdepartementet. Samtidig ble det besluttet at en ny forsvarsstab av begrenset størrelse skulle opprettes og samlokaliseres med det nye integrerte departementet. Et flertall i Forsvarskomiteen støttet Regjeringens forslag om å plassere ledelsen på Akershus festningsområde ved å reise et nybygg kombinert med eksisterende bygningsmasse. Forsvarskomiteen understreket viktigheten av at utformingen og plasseringen av bygget skjer i dialog med vernemyndighetene. Forsvarskomiteens anbefaling ble vedtatt av Stortinget I forbindelse med Statsbudsjettet for 2003 bevilget Stortinget midler til avdekkingsarbeider og prosjektering av anlegget. Prosjektets formål er å etablere et bygg som skal ivareta behovet i fredstid. Bygget skal omfatte kontorer, møterom, fellesfunksjoner og et senter for den strategiske ledelsen med særlige sikkerhetskrav. Lokalisering og prosjektalternativer er vurdert gjennom et omfattende utredningsarbeid fra høsten 2001 og frem til nå. 2.2 Dagens situasjon Forsvarsdepartementet (FD) er i dag plassert i ytre festningsområde på Akershus festning med adresse Myntgata 1, fordelt på bygningene 37, 38, 39, 40 og 41. Brutto areal er i dag m2. Forsvarets Overkommando (FO) er fordelt i FO-bygget på Huseby (ca m2) samt Oslo Havnelager, Aslakveien og Grev Wedels plass 7. Samlet brutto areal for FD og FO i Oslo er i dag ca m Lokalisering Lokaliseringen av ISL skal være representativ i forhold til sin funksjon som departement og forsvarsledelse. Det skal være god kontakt til Regjering og Storting, og den skal tilfredsstille de sikkerhetskravene som blir stilt. I tillegg skal det være god kontakt til regionalt, nasjonalt og internasjonalt transportsystem. FD har fastlagt at kun Akershusområdet er aktuelt lokaliseringsalternativ. Tomten og eksisterende bygninger eies av Staten v/forsvarsdepartementet og disponeres av Forsvarsbygg. 2.4 Fremdrift ISL etableres midlertidig på Akershus høsten 2003 i Myntgaten 1 og bygningene 64 og 66. Det permanente bygget planlegges innflyttingsklart Rammebetingelser Følgende instanser setter krav til prosjektet: FD og FST som brukere, se kap.3 Offentlige myndigheter med ansvar for å ivareta lover og forskrifter, se kap 4 4

5 Staten v/fd som eier og Forsvarsbygg som forvalter, se kap 5 3. Brukernes krav 3.1 Visjon og hovedmål Det er formulert følgende visjon Den integrerte strategiske ledelse skal lokaliseres i et fleksibelt bygg som understøtter og fremmer integrerte arbeidsprosesser og som inspirerer til et positivt og produktivt arbeidsmiljø. Dette innebærer følgende hovedmål: I tillegg skal: Meget godt funksjonelt og fleksibelt bygg hvor utformingen av det fysiske miljø skal støtte organisasjonens målsetninger Bygget skal gi ønsket profilering av forsvarets ledelse. Arealeffektiviteten være bedre enn gjennomsnittet for tilsvarende bygg måltall skal etableres Energieffektiviteten være høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende bygg måltall skal etableres FDV-kostnadene være lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende bygg måltall skal etableres. (FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold) Sikkerhetskrav tilfredsstilles Bygning R5 i Regjeringskvartalet benyttes som et referansebygg mht bygningsmessig standard. Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm, Punktmerket + Nivå: 1 + Justert ved: 0 cm + Tabulator etter: 0,63 cm + Innrykk ved: 0,63 cm, Tabulatorstopp: 1,88 cm, Listetabulatorstopp + Ikke på 0,63 cm Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm, Punktmerket + Nivå: 1 + Justert ved: 0 cm + Tabulator etter: 0,63 cm + Innrykk ved: 0,63 cm, Tabulatorstopp: 1,88 cm, Listetabulatorstopp + Ikke på 0,63 cm 3.2 Funksjon, fleksibilitet i bruk og arealeffektivitet Bygget skal gi plass til 560 arbeidsplasser med stort spenn i funksjoner og kompetansetyper. Bygget inneholder også betydelige arealer for spesialfunksjoner. I prosessen med brukerne (FD og FO) er det fremkommet følgende krav: Et fleksibelt og effektivt kontorbygg som skal tilfredsstille flere kjente kontorkonsepter; tradisjonelle cellekontorer, kombikontorer, teamkontorer, mobile kontorer. Forholdet mellom teamkontorer og cellekontorer vil bearbeides videre i prosessen. ha fleksibilitet for å ivareta dagens og fremtidens arbeidsformer, som utvikles i retning av store krav til kunnskapshåndtering, høyt tempo, nettverksjobbing, elektroniske medier og stedsuavhengig arbeid. God kommunikasjon. Prosjektet må fungere som ett anlegg med klare og enkle kommunikasjonssoner, med god kommunikasjon i alle etasjer og med mulighet for integrering mellom ulike deler av organisasjonen. Samtidig skal det være mulighet for å etablere egne avdelinger og enheter avgrenset fra andre områder. Det fysiske miljø skal støtte organisasjonens målsetninger: 5

6 Arkitekturen skal være et aktivt virkemiddel (katalysator) i organisasjonsutviklingen. En fysisk utforming som fremmer effektive og verdiskapende prosesser med utgangspunkt i produksjonsprosessene i vår tids kunnskapsbaserte organisasjoner vektlegges. Særlig skal konseptet fremme rasjonelle og enhetlige beslutningsprosesser, arbeidsprosesser, organisasjonsstruktur og - kultur. Det planlegges en prosess med brukerne om arkitekturens rolle som verktøy i organisasjonenes utvikling Anlegget skal ha høy arealeffektivitet Det stilles krav til effektiv arealutnyttelse med hensiktsmessig plassering av arbeidsplasser og støttefunksjoner. Sambruk av fellesareler vil gi større arealeffektivitet enn i eksisterende lokaliteter. Sambruken skal også omfatte Forsvarets øvrige anlegg på Akershus. Det skal legges til rette for et variert og stimulerende arbeidsmiljø som skal legge grunnlaget for trivsel hos de ansatte og god rekruttering i fremtiden. 3.3 Arkitektur og identitet (profilering) Bygget for ISL er en offentlig representativ bygning i Oslo. Det skal samtidig være et rasjonelt og praktisk kontorbygg. Bygget skal ha et arkitektonisk uttrykk som signaliserer den autoritet som Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben representerer som Forsvarets øverste ledelse. Materialvalget skal være nøkternt, men solid og miljøriktig. 3.4 Sikkerhet Krav til sikkerhet : Det utarbeides et eget kravdokument vedrørende sikkerhet. Dette er et gradert dokument og vedlegges derfor ikke kravdokumentet. - Bygget skal ha en indre sikret sone (sit-senter), skallsikring og muligheter for ytre beredskap. - Bygningen skal ha en skjermet hovedinngang med biladkomst (evt som supplement til annen hovedinngang) - Det skal være mulig å dele bygget i soner med ulik sikring (indre/ytre sone). - Det skal være mulig å sikre bygningens nærområde ved skjerpet beredskap. - Hovedinngangen skal ligge skjermet fra nabobygg. - Det skal være en avstand på ca 20 meter til bygg med andre leietagere enn Forsvaret. - Det skal ikke være andre leietagere i bygget. - Spesielle krav vedr. de bygningsmessige anlegg fremgår av eget kravdokument vedr. sikkerhet Justert ved: 0,63 cm + Tabulator etter: 1,27 cm + Innrykk ved: 1,27 cm 3.5 Bygningsmessige krav Brukernes krav til et moderne og effektivt kontormiljø innebærer bygningsmessige krav: Det skal etableres en vesentlig del av kontorarealer med nybyggstandard. Andel slike lokaler bør være minst 70% av bruttoareal. (minst 40% forutsettes å være nybygg) Fri høyde i kontorlandskaper og møterom skal være minimum 270 cm. For primærfunksjonene i ISL skal det tilstrebes horisontal kommunikasjon mellom alle fløyer på alle plan Det skal være mulighet for å etablere egne avdelinger og enheter avgrenset fra andre områder. 6

7 Anlegget skal ha utvidelsesmulighet inntil 15% av bruttoarealet. (På Akershus vil dette kreve at flere bygg trekkes inn eller ytterligere avklaringer med vernemyndighetene) Bygningsmessig standard: - Som referansebygg mht bygningsmessig standard benyttes R5 i Regjeringskvartalet. Andre mulige referansebygg vurderes i den videre prosess. 3.6 Krav til IKT-løsninger Prosjektet skal ha en fremtidsrettet IKT-infrastruktur som reduserer kostnader knyttet til organisasjonsendringer og teknologiske endringer. Spesifiserte krav er vedlagt. Justert ved: 0,63 cm + Tabulator etter: 1,27 cm + Innrykk ved: 1,27 cm Formatert: Flere nivåer + Nivå: 2 + Nummereringsstil: 1, 2, 3, + Start på: 1 + Justering: Venstre + Justert ved: 0 cm + Innrykk ved: 0 cm Arealprogram Det ble utarbeidet et arealprogramm i tett samarbeid med brukerne i perioden fra november 2001 til april I det videre prosjekteringsarbeidet er programmet bearbeidet videre innenfor den totale arealrammen på kvm BRA som ble fastsatt våren (Samlet bruttoareal inklusive yttervegger antas å bli på ca kvm (BTA). Det er da også tatt hensyn til lavere arealeffektivitet ved ombygging av eksisterende bygg). Vedlagte arealprogram viser status i programmeringen pr. mars Programmet kan bli ytterligere noe justert gjennom forprosjektet, men bør deretter låses. Risikoen for arealøkning vurderes som meget lav. Nedenfor omtales kort de enkelte deler av arealprogrammet: Inngangsparti Dette området skal ivareta entydig adkomst til bygget for ansatte, besøkende, bud og post. Området skal gi mulighet for vakthold og sikkerhetskontroll av personer, bagasje og pakker. Det skal være et eget skjermet postmottak. Det skal være mulighet for gjennomlysning og bombesøk. Inngangsdører og vaktrom skal sikres med skuddsikkert glass. Området skal også ha plass for samband og sjåførtjeneste. Inngangen til ISL blir gjennom bygning 53. Møterom Det skal etableres møterom i bygget som dels kan lokaliseres nær kantine som egen møteromsavdeling dels i forskjellige deler av bygget, og dels som mindre uformelle møterom og soner i kontorområdene. Møterommene skal ha god takhøyde (min 270 cm) og være forberedt for visning med moderne audiovisuelle hjelpemidler. Kontorfunksjoner mm Foreløpig er det programmert en blanding av cellekontorer og teamarbeidsplasser. Fordelingen av disse skal kunne endres etter at bygget er prosjektert og ferdigstilt. Kontorarealene skal ha gode dagslysforhold tilpasset arbeide med dataverktøy. Andelen teamarbeidsplasser vil være minimum 35%. Plassering av føringsveier skal vurderes nøye med sikte på optimalisering av fleksibilitet og kvalitet på den enkelte arbeidsplass. Støttefunksjoner Dette omfatter arkiver, infotorg, kopifunksjoner, dokumentsenter, kaffebar, velferdsrom og lagre. Funksjonene skal lokaliserer for optimal støtte og skal samtidig vurderes i forhold til møteplasser og fellesområder i bygget. 7

8 Kantine og VIP-fasiliteter Kantine omfatter kjøkken/servering og sitteområde. Plasseringen skal også vurderes i forhold til sambruksfunksjon. Støy fra kantineområdet skal ikke forstyrre kontorområder eller møterom. Dette skal være et attraktivt møtepunkt, og kontakt med uterom skal vurderes. Programmet inneholder også møterom og konferanserom for Statsråden samt en VIP-avdeling med salong og møterom og mulighet for forpleining. Varelevering Økonomiadkomst skal være plassert i forhold til annen adkomst og vakthold. Det skal være mulig å foreta kontroll av inn- og uttransport. Spesialrom Dette omfatter skjermede områder tilpasses ISL sin særegne virksomhet. Arealet omfatter forskjellige kategorier møterom, planleggingsrom, kontorareal samt nødvendige støttefunksjoner. Funksjonen har særegent behov for sikring. Kravene til spesialrom fremgår dela av arealprogrammet dels av eget kravdokument vedr. sikkerhet (gradert). Sekundære rom Omfatter toaletter, dusjer, garderober og rengjøringssentraler. Drift I disse arealene er tekniske rom, sentraler, varemottak, avfallsrom og tekniske sjakter ivaretatt. Rommene skal plasseres optimalt med hensyn til korte føringsveier, støyskjerming, vedlikehold og intern/ ekstern sikkerhet. Arealene er beregnet i forhold til erfaringstall og skal optimaliseres i forhold til å unngå unødig arealforbruk Parkering Det er forutsatt en parkeringsdekning på 20% av antall arbeidsplasser. Parkeringsbehovet vil dels dekkes innenfor ISLs område (ca. 50%) og dels dekkes gjennom andre parkeringsarealer på festningen. 4 Offentlige krav 4.1 Vernemyndigheter For lokalisering på Akershus må prosjektet koordineres med verneplanen for Akershus festning og gjeldene reguleringsbestemmelser for området. Dette skal skje gjennom et nært samarbeide med Riksantikvaren. Det forutsettes at det legges til rette for at både nybygg og eksisterende bygg kan utnyttes på en slik måte at en kan oppnå en effektiv arealutnyttelse i forhold til kravet om å etablere et moderne og fremtidsrettet prosjekt. 4.2 Offentlige bestemmelser Bygget skal tilfredsstille plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Deler av planløsningen skal om nødvendig unntas offentlighet. 5 Krav fra staten v/fd som eier og Forsvarsbygg som forvalter. 8

9 5.1 FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) Forsvarsbyggs generelle retningslinjer og krav til FDVU skal ivaretas både i planlegging, produksjon og drift av bygget. Bygget skal gi mulighet for rasjonell og miljøeffektiv drift på linje med moderne kontorbygg i dag. Det skal utarbeides egen kravspesifikasjon for FDV som skal ivaretas i prosjektering og produksjon av bygget. Det stilles krav til fleksibilitet på føringsveier, dvs. at det skal dimensjoneres for fremtidige endringer m.h.t. tele, data og ventilasjon. Det skal brukes miljøvennlige og solide materialer med lite behov for vedlikehold. Det skal gjennom hele prosjektet dokumenteres at valgte løsninger gir gode rammebetingelser for virksomheten i bygget, lave livssykluskostnader og et program for overføring av informasjon fra prosjektet til driftsorganisasjonen gjennom FDVU - dokumentasjon, opplæring og drifts- og serviceavtaler. Bygget skal være fleksibelt for alternativ bruk. 5.2 Bærekraftig bygging Bygningen må utføres etter anerkjente prinsipper for bærekraftig bygging. Forsvarsbyggs kravdokumenter som fremgår av Veiviseren legges til grunn. Det skal velges fremtidsrettede løsninger innen økonomisk forsvarlige rammer. Bygget skal tilknyttes infrastruktur på Akershus festning Energi Det må stilles krav til byggets energibruk, som bør være så lavt som mulig. For å oppnå brukernes krav, visjon og hovedmål (pkt 3.1), med hensyn til energieffektivitet og FDV, skal det. legges til rette for tilknytning til ny energiforsyning (varmepumpe) dersom dette senere etableres på festningen. Energigjenvinning skal gis høy prioritet. 5.4 SD- anlegg SD- anlegget skal tilknyttes områdets datasystem for drift og overvåkning både for tekniske anlegg samt sikkerhetsanlegg (alarm, brann og adgangskontroll). 5.5 FDV-dokumentasjon Digital dokumentasjon All registrering av digital FDV-dokumentasjon skal gjøres i Forsvarbyggs system JobTech. Programmet installeres på en frittstående PC med Oracle database som tilknyttet forsvarets datanett. Dataene overføres til FBT`s dokumentdatabase som utføres av eget personell Papirdokumentasjon FDV dokumentasjonen leveres også på tradisjonelt vis i form av en papirkopi og skal omfatte følgende dokumenter : Utstyrsspesifikasjon Produsert direkte ut i fra registrerte data. Vedlikeholdsdokumentasjon Standardrapport som ligger i systemet. Driftsinstruks Innholdsfortegnelsen fastlegges av Forsvarsbygg. 6 Vedlegg 9

10 Arealprogram Kravspesifikasjon for tele- og data 10

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss 10.12.2007 Prosjektleder

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0) Prosjekt: Nye Ahus Tittel: HOVEDFUNKSJONSPROGRAM (HFP Rev. 4.0) 02 For godkjenning 20.08.03 JH DB EISK 01 Sidemannskontroll 10.07.03 JH DB EISK Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK PROSJEKTERINGSHÅNDBOK for studentboliger 2 17.11.11 For implementering i ESchram kvalitetshåndbok 1c 14.11.11 Romnummer, vedlegg i ESchram 1b 8.7.11 For kommentar ESchram TT/ØM KSand 1.1 8.2.10 For anbud

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer