NEI. til eiendomsskatt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEI. til eiendomsskatt!"

Transkript

1 NEI til eiendomsskatt! Din kommune, ditt valg, der du bor. Fet Frp

2 PRESENTASJON AV 1. KANDIDAT FET FRP ARILD MOSSING 1. kandidat for Fet FrP Arild er en av Fet kommunes mest erfarne politikere. Han har vært medlem av kommune styret i 20 år, og har vært medlem av en lang rekke forskjellige utvalg, inkludert formannskapet. Arild er en av kommunens desidert dyktigste ombudsmenn. Ingen sak er for liten og alle tas på alvor med sine utfordringer med kommunen eller andre offentlige instanser. De fire viktigste sakene for Arild den kommende 4-års perioden er: 1. Levende grender i Fet kommune For at det skal opprettholdes gode oppvekst og bomiljøer i hele kommunen, så må det legges til rette fra det offentliges side. Det må gis anledning til å bygge flere boliger slik at ungdommen får anledning til å etablere seg i grenda. Det må også legges til rette med kollektivtilbud. Nedleggelse av Guttersrud stasjon, og usikkerhet knyttet til Svingen og Tuen stasjoner bidrar ikke til å opprettholde livskvaliteten for våre innbyggere. Fet FrP er beredt til å ta opp kampen for å bedre kollektiv tilbudet. Likeledes er det en forut setning for levende grender at barna har trygge skoleveier og trygge veier til idretts anlegg og andre forsamlingshus i hele kommunen. 2. Et yrende idrettsliv Arild har hatt et langt liv i idretten, som aktiv, trener og dommer i fotball. Hans engasjement er stort for å få etablert flere idrettsanlegg, og først og fremst en flerbrukshall. Fet FrP har fremmet en rekke forslag for å få bygget en ny idrettshall i Fet. Allerede i forbindelse med brannen på Østersund ungdomsskole i 1999 fremmet FrP et forslag om å bygge en ny idrettshall mellom skolen og Glomma. I 2015 ser det omsider ut som om flere partier viser interesse for denne muligheten. Det er sent, men godt. Fet FrP vil sikre at det kommer ny idrettshall i Fet. 3. Et verdig liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arild har i mange år vært medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han fremmer deres interesser i enhver sammenheng, enten det gjelder bygging av offentlige bygg eller uterom, eller det er etablering av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen innføring av brukerstyrt personlig assistent for denne gruppen er svært viktig, og Fet FrP vil sikre at dette gjennomføres på en god måte i Fet. 4. Eiendomsskatt Innføring av eiendomsskatt er en falitt erklæring og et bevis på at flertallet i Fet kommune har feilet. Den økonomiske situasjonen i kommunen er kritisk, og gjelden nærmer seg en milliard kroner. Foreløpig er vi heldige og nyter godt av lave renter, men dette kan snu. 12 år galopperende gjeldsvekts under rødgrønt styre må få en slutt. Fremskrittspartiet vil arbeide for å redusere kommunegjelden, og vi vil gjøre kommunen uavhengig av eiendomsskatt så fort som mulig.

3 KOMMUNAL FORVALTNING Kommunen har et omfattende ansvarsområde, med tjenester til deg som innbygger fra vugge til grav. På mange områder har kommunen innsett at oppgavene best kan løses av andre. Dette gjelder eksempelvis produksjon av drikke vann og avfallshåndtering. Dette leveres i dag av interkommunale selskap. Kommunen har også interkommunale samarbeid på områder som IKT, skatteinnkreving, revisjon, innkjøp, brann og redning, barnevern og legevakt. Dette er relevant for en senere debatt om kommune sammenslutning. Fet FrP vil vurdere hvorvidt det er flere opp gaver kommunen kan overlate til andre for å få større effektivitet og høyere kvalitet på tjenestene. Ansvaret for kvaliteten på tjenestene vil fortsatt ligge hos kommunen. Kommunen vil da få en rolle som bestiller og kontrollør, i motsetning til både å være tjeneste produsent og kontrollere seg selv. Det er viktig at alle innbyggere som benytter kommunens tjenester skal møte ansatte som kan forstå og gjøre seg forstått på norsk. Dette er særlig viktig på eldrehjem, der mange beboere har nedsatt hørsel. Fet FrP har tidligere fått vedtatt at alle hen vendelser til kommunen skal besvares innen 72 timer (3 virkedager). Dette håndheves ikke av kommunen i dag. - Følge opp at alle henvendelser til kommunen skal besvares innen 3 virkedager Jobbe for full bredbåndsdekning i Fet kommune innen Evaluere alle tjenestene i kommunen for å vurdere konkurranseutsetting - At alle serviceansatte i Fet kommune skal snakke tilfredsstillende norsk ØKONOMI Fet kommune har en særdeles trang økonomi. Årsaken til dette er enorme låneopptak gjennom mange år. Kommunen ligger nå på norges toppen hva gjelder gjeldsbelastning per innbygger. En slik gjeld går selvsagt på bekostning av tjeneste tilbudet til kommunens innbyggere, og situasjonen vil forverres dramatisk dersom renten stiger. Økonomien har vært trang i Fet kommune i over 20 år. De 12 siste årene med rødgrønt flertall i Fet har forverret situasjonen betydelig. Fremskrittspartiet mener kommunen må klare å levere gode tjenester til innbyggerne uten eiendomsskatt. For å bedre økonomien må kommunen sette tæring etter næring, eksempelvis ved å selge eiendommer som ikke benyttes til kommunal virksomhet.

4 - Redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten i Fet - Redusere kommunens gjeld - Gjennomgå og vurdere alle kommunale gebyrer ÅPENHET OG INFORMASJON Fet FrP ønsker størst mulig åpenhet rundt de politiske beslutningene i Fet kommune. Etter noen års kamp fikk vi gjennomslag for at alle kommunestyremøter skal filmes og legges ut på kommunens hjemmesider. Nå kan du som innbygger når som helst se på politiske de batter fra kommunestyret på internett. Fet FrP ønsker at innbyggerne i større grad skal involveres i viktige beslutningsprosesser. - Bedre informasjonsarbeidet ut mot fet kommunes husstander, spesielt mot nyinnflyttede. - Sikre at alle kommunestyremøter filmes og legges ut på kommunens hjemmesider i tråd med tidligere kommunestyrevedtak - Ta i bruk folkeavstemninger på større spørsmål GRENDER OG VEL Fet kommune er sammensatt av en rekke grender. Det er viktig at grendene i Fet får en bærekraftig utvikling og at kommunen tilrettelegger for at velforeningene kan være sosiale samlepunkt og tilretteleggere for trivsel i nærmiljøet. - Sørge for godt vedlikehold av veier og veilys - Legge til rette for lagringsplass for benker og utstyr om vinteren - Legge til rette for tilgang til gressklipper, tilhenger og lignende - Legge til rette for boligbygging i kommunens grender SKOLE Undervisning er et høyt prioritert område for Fet FrP. Ingen mennesker er født like, det er derfor viktig at undervisningen i Fet-skolen er tilpasset den enkelte elevs behov. Spesielt viktig er det for elever som ligger bak eller foran i under visningen. Fet FrP vet at lærerne er den viktigste forutsetningen for læring i skolen. Derfor må Fet kommune klare å tiltrekke seg gode lærere. Vi må også satse på etterutdanning av de lærerne vi allerede har. Skolene skal gi elevene kompetanse på mange områder, men faglig kompetanse er det elevene blir målt på når de skal ut i arbeid eller videre studier. Fet FrP ønsker å etablere en konkurranse mellom skolene i Fet for å stimulere til økt innsats. Skolene i Fet har ulike tilnærminger til elevenes adferdsutfordringer. Det skolene har til felles er at de ikke benytter gode forsknings baserte programmer som eksempel vis PALS (positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Dette ville

5 Rådhuset og Østersund skole gjøre skolene i Fet bedre rustet til å håndtere disse utfordringene. -E tablere en videregående skole i Fet -H a økt satsing på etter- og videre utdanning av lærere -H a økt fokus på personlig økonomi i matte undervisningen på ungdomsskolen -H a større åpenhet rundt de ulike skolenes resultater - I nnføre et brukerombud mot mobbing - At det er mobberen som skal bytte skole, ikke offeret. - I nnføre PALS i skolene i Fet - Styrke skolehelsetjenesten BARNEHAGE Det er viktig med et mangfold av barne hager fordi barn er forskjellige og har ulike behov. Vi er positive til at det for eksempel bygges barnehage i forbindelse med ny idrettshall. Dette er en tjeneste hvor private har vist at de kan drive vel så godt som kommunen. Fet FrP vil også i større grad tilpasse åpningstidene i barnehagene til foreldrenes behov. - At nye barnehager i kommunen skal bygges privat - Holde sommeråpne barnehager Fet FrP ønsker å etablere en konkurranse mellom skolene i Fet for å stimulere til økt innsats.

6 Pålsetunet sykehjem KULTUR OG FRITID Kommunens totale kultur og fritidstilbud er viktig for rekreasjon og forebyggende helse arbeid. Dette tilbudet dannes best i samspill mellom privat engasjement og dugnadsånd, eventuelt støttet med kommunale midler. Fet FrP mener kommunens kulturmidler i minst mulig grad skal gå til kommunalt kultur byråkrati, men til ulike organisasjoner som aktiviserer barn og ungdom. - Bidra til at det bygges en ny idrettshall i perioden - Opprette musikkbinger hvor uorganisert ungdom som spiller i band kan øve - Gi ungdommens kommunestyre større inn flytelse og gi de midler til disposisjon - Bidra til vedlikehold og etablering av turløyper i kommunen SAMFERDSEL Fet kommune har store uløste oppgaver innen samferdsel. Det er mange utfordringer knyttet til trafikksikkerhet. Det er også stor mangel på kollektivtilbud flere steder i kommunen. Fet FrP vil arbeide for å sikre Svingen og Tuen stasjon som faste stoppesteder på Kongsvinger banen. Vi vil også arbeide opp mot NSB for hyppigere avganger. Det er også et stort behov for flere innfartsparkeringer, slik at flere kan velge å reise kollektivt. Fet FrP vil også arbeide for å få større frekvens på bussrutene, samt å etablere et busstilbud for de som bor langs riksvei 172 mot Sørumsand, riksvei 22 mot Trøgstad og riksvei 169 mot Høland for å bedre

7 kollektiv tilbudet i hele kommunen. Vi ønsker også flere busser ned til Fetsund sentrum. Det er nødvendig å få på plass fire felt over Glomma så snart som mulig. Fet FrP vil arbeide opp mot fylkestingsgruppen og samferdsels departementet til å få fortgang i arbeidet. Vi vil også være pådrivere for at den ferdig regulerte strekningen på riksvei 169 fra Fjellsrud til Stensrud, samt ny vei fra Fetsund sentrum til Garderåsen, blir realisert. - Øke vedlikeholdsbudsjettet - Sikre trygge skoleveier - Bygge flere gang- og sykkelveier - Jobbe for å styrke busstilbudet i Fet kommune MILJØVERN OG NATUR FORVALTNING Lokalt miljøvern er svært viktig. Miljøtiltak fra kommunens side vil i stor grad dreie seg om vann- og kloakksystemer, renovasjon, samt regulering av landbrukog industri aktiviteter. Fet FrP vil beholde Fet kommunes grønne profil og sørge for at de som foru renser skal stå ansvarlig for skadene det medfører. Fet FrP er positive til kildesortering av hus holdningsavfall og resirkulering av Fet FrP mener kommunens kulturmidler i minst mulig grad skal gå til kommunalt kulturbyråkrati, men til ulike organisasjoner som aktiviserer barn og ungdom.

8 glass, papir, metaller, osv. Det er fornuftig miljøpolitikk. Fet kommune bør også i størst mulig grad bidra til miljøvern gjennom ENØK-tiltak. - Utvide åpningstidene på gjenbruksstasjonen - Påse at nye kommunale bygg prosjekteres energiøkonomisk BYGGETILLATELSER Fet FrP mener at dersom det ikke er svært tungtveiende grunner mot bør det gjelde et prinsipp om at alle søknader om byggetillatelse innvilges. Vi ønsker å bruke JA-stempelet mest mulig. Ved utbygging av større byggefelt må det likevel tas hensyn til kommunens infrastruktur. Fet FrP vil arbeide for en rask byggesaksbehandling for normalboliger. Saksbehandlings tiden skal aldri overstige 6 uker etter at full stendig søknad er levert. - Innføre JA-stempelet. Hovedregelen skal være ja til byggesøknader, med mindre det er tungtveiende grunner mot. - Redusere søknadstiden ELDREOMSORG Fet FrP ønsker at alle skal få en verdig og meningsfull alderdom. Man skal gis an ledning til å bo hjemme så lenge man ønsker det. Hjemme hjelpsordningene må derfor være tilstrekkelig utbygd. Kommunen må også ha god nok kapasitet på institusjon, slik at de som trenger og ønsker slik plass skal få det. Hjemmehjelpsordningen må gjøres så rimelig at det ikke skal være et økonomisk spørsmål for brukerne om man har råd til hjemme hjelp. Vi stiller oss positive til behovsprøvd omsorgslønn. Vi vil legge til rette for økt bruk av velferds teknologi i eldreomsorgen. Dette kan bidra til økt trygghet og velferd. - At alle som ønsker enkeltrom skal få det - Etablere flere omsorgsboliger - Øke bruken av velferdsteknologi MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fet FrP vil arbeide for at det skal opprettholdes et godt bo-, arbeids-, pleie- og omsorgs tilbud i kommunen. Vi vil også arbeide for at utvikling av tilbud for psykisk utviklingshemmede skjer i forståelse og samarbeid med de funksjons hemmede selv og foresatte. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gis et likeverdig tilbud og muligheter i Fet kommune som funksjonsfriske. - Gi tilbud om omsorgslønn for foreldre som påtar seg pleie- og omsorgsansvar - Arbeide for å etablere flere boliger og avlastningsplasser

9 PSYKIATRI OG RUS Et lands verdigrunnlag avspeiles blant annet i måten mennesker med psykiske lidelser be handles. Psykiske sykdommer er en av de største utfordringene norske kommuner står overfor. Dette inkluderer svært mange unge, som får rusavhengighet sammen med en psykisk lidelse. Også bruk av ulovlige rusmidler er økende i Fet kommune, uten at kommunen er forberedt på denne økningen. Realiteten i dag er at det er vanskelig å få hjelp med mindre man utgjør en fare for seg selv eller andre. Dette medfører store lidelser for enkeltmennesker. - Styrke arbeidet mot omsetning av ulovlige rusmidler - Styrke distriktpsykiatriske sentre og etablere flere boliger med bemanning for mennesker med psykiske problemer - Bidra til opplysning om psykiske sykdommer, spesielt i skolene, slik at de som har problemer kan komme tidlig i behandling. - Sikre bedre oppfølging av brukere HELSE Fet FrP vil styrke bevilgningene til rehabilitering, slik at rehabilitering kan iverksettes tidsnok og i tilstrekkelig grad til å gi optimal effekt. Likeledes trengs kapasitet til oppfølgning av rehabiliterte pasienter. Vi er lite tilfredse med at legevakten er fjernet fra Fetsund sentrum og lagt til Lillestrøm. Dette medfører lengre reisevei for de som har behov for øyeblikkelig hjelp på kveldstid og i helger. Vi vil evaluere denne ordningen. Tidsfaktoren er viktig både for legekonsulta sjoner og for rehabilitering. Derfor er det viktig med god legedekning og god dekning med fysioterapi i Fet. - Styrke ergo- og fysioterapitilbudet i kommunen - Styrke helsestasjon for ungdom - Følge opp tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse - Styrke bevilgningene til rehabilitering - Etablere et varmtvannsbasseng for rehabilitering MANGLENDE KOMPETANSE I FETSKOLEN Det er mange erfarne og engasjerte lærere i Fet. De faglige resultatene er ofte rundt landsgjennomsnittet. Det er greit, men heller ikke mer. En av utfordringene Fet FrP ønsker at alle skal få en verdig og meningsfull alderdom. Man skal gis anledning til å bo hjemme så lenge man ønsker det.

10 Fetskolene ikke håndterer bra er elever som ikke passer helt inn i A4 skolen. Noen elever reagerer med uønsket atferd, når beskjeder og oppgaver blir gitt, eller det kan være elever som har lav sosial kompetanse i samvær med andre elever. Fet kommunes løsning på dette er at hver skole har utviklet metoder for å håndtere disse situasjonene og disse elevene med hjemme lagde sosiale læringsprogram. Samtidig vet vi at undervisnings direktoratet og andre har evidensbaserte programmer som virker og som gir lærerne kunnskap om hvordan man skal løse ulike situasjoner med uønsket atferd. TIBIR, PALS og PMTO er eksempler på slike programmer/ verktøy som kan benyttes. Det rødgrønne flertallet sverger til at den enkelte kommune får lage sine egner varianter, og så håper de at det går bra. For noen barn går det ikke bra. Skoler fremstår som handlings lammet overfor elever som ikke responderer som elever flest. Det står sikkert ikke på skolenes vilje når de setter inn ufaglærte ekstraressurser for å følge opp enkeltelever, men det viser en manglende kunnskap om hva som virker. Det hjelper selvsagt for resten av klassen at urolige enkeltelever blir tatt ut av klasserommet, men det gir ikke nødvendigvis noen effekt for elever med atferdsvansker å bli tatt ut av klassen for å bygge med klosser eller spikke på sløyden. Det kreves kompetanse for å kartlegge atferd, og det kreves kompetanse for å endre uønsket atferd. Hvis man gjør dette feil risikerer man at vondt blir til verre, selv om det er godt ment. Fremskrittspartiet vil bidra til at alle skolene i Fet blir tilknyttet et program med dokumentert effekt for håndtering av ulike utfordringer med elevers atferd.

11 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 Valglister med kandidater Kommunestyrevalget 2015 i Fet Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret Kandidatnummer Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Arild Mossing 1947 Furusetveien 14 2 Astrid Fjeldstad 1944 Faldalsveien 10 3 Fredrik Nyland 1992 Hvalsenga 12 4 Steinar Karlsen 1958 Fetveien 1509 B 5 May Lisbeth Holmdal 1965 Hoftvetveien 28 6 Jarle Linnerud 1953 Garderveien Line Marita Volle 1976 Myrhaugveien 23 8 Geir Maarten Aasebø 1962 Tyriveien 15 9 Karoline Kolstad 1997 Langholen 3 10 Børge Nygård 1967 Sagaveien Karoline Berge 1997 Vinsnesveien Tomas Tangen 1984 Heggelia 1 D 13 Kristin Bjerke 1968 Fetveien Christian von Reusch 1938 Sydoverveien Anita Nyland Engelandsbakken 1959 Pålsebakken Finn Karlsen 1943 Hellesletta 2 17 Lill Karina Mossing 1952 Furusetveien Ove Bernhard Bjørhei 1925 Jahrenveien Ronny Røste 1966 Engerveien 60

12 Arild O. Mossing 1. kandidat Astrid Fjeldstad 2. kandidat Fredrik Nyland 3. kandidat Steinar Karlsen 4. kandidat

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Sør-Aurdal Frp sier:

Sør-Aurdal Frp sier: Sør-Aurdal Frp sier: JA til å gi innbyggerne i Sør-Aurdal større frihet til å bestemme over eget liv og egen eiendom JA til fritt brukervalg av offentlige tjenester JA til å etablere servicekontrakter

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati!

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati! Kortversjon av program 2007 2011 Bygdelista er sprunget ut av ønsket om et levende og fritt demokrati både i og utenfor kommunestyresalen. Bygdelista er tverrpolitisk og har ingen sentralstyrt ideologi

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E.

Detaljer

PROGRAM 2015 2019 KORTVERSJON

PROGRAM 2015 2019 KORTVERSJON lier PROGRAM 2015 2019 KORTVERSJON Kommunevalget 2015 Kjære Liung! Lier Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for, å forme

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

RESULTATER FRA FOLKEMØTE OM FOLKEHELSE

RESULTATER FRA FOLKEMØTE OM FOLKEHELSE RESULTATER FRA FOLKEMØTE OM FOLKEHELSE Dato: 10.01.2013 Sted: Fjellheim: kl. 18.00 til kl 21.00 Antall besøkere: Omtrent 50 Representanter fra: Referent: kommune (administrasjon, omsorg, helse, skole,

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår.

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår. Kjære velgere Senterpartiet kan over mange år vise til gode resultater for Sømna. Den godt sammensatte gruppa som nå stiller til valg for partiet er en betryggelse for meg som ordførerkandidat. Sømna kommune

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Haldensere - Bruk makten!

Haldensere - Bruk makten! Haldensere - Bruk makten! Venstre setter i 2009 barn og unge først Alle foto: Microsoft VERBALDEL TIL HALDEN VENSTRES BUDSJETT 2009 Øvrige hovesdsatsningsområder Økonomisk ansvarlighet Venstre vil redusere

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer