NEI. til eiendomsskatt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEI. til eiendomsskatt!"

Transkript

1 NEI til eiendomsskatt! Din kommune, ditt valg, der du bor. Fet Frp

2 PRESENTASJON AV 1. KANDIDAT FET FRP ARILD MOSSING 1. kandidat for Fet FrP Arild er en av Fet kommunes mest erfarne politikere. Han har vært medlem av kommune styret i 20 år, og har vært medlem av en lang rekke forskjellige utvalg, inkludert formannskapet. Arild er en av kommunens desidert dyktigste ombudsmenn. Ingen sak er for liten og alle tas på alvor med sine utfordringer med kommunen eller andre offentlige instanser. De fire viktigste sakene for Arild den kommende 4-års perioden er: 1. Levende grender i Fet kommune For at det skal opprettholdes gode oppvekst og bomiljøer i hele kommunen, så må det legges til rette fra det offentliges side. Det må gis anledning til å bygge flere boliger slik at ungdommen får anledning til å etablere seg i grenda. Det må også legges til rette med kollektivtilbud. Nedleggelse av Guttersrud stasjon, og usikkerhet knyttet til Svingen og Tuen stasjoner bidrar ikke til å opprettholde livskvaliteten for våre innbyggere. Fet FrP er beredt til å ta opp kampen for å bedre kollektiv tilbudet. Likeledes er det en forut setning for levende grender at barna har trygge skoleveier og trygge veier til idretts anlegg og andre forsamlingshus i hele kommunen. 2. Et yrende idrettsliv Arild har hatt et langt liv i idretten, som aktiv, trener og dommer i fotball. Hans engasjement er stort for å få etablert flere idrettsanlegg, og først og fremst en flerbrukshall. Fet FrP har fremmet en rekke forslag for å få bygget en ny idrettshall i Fet. Allerede i forbindelse med brannen på Østersund ungdomsskole i 1999 fremmet FrP et forslag om å bygge en ny idrettshall mellom skolen og Glomma. I 2015 ser det omsider ut som om flere partier viser interesse for denne muligheten. Det er sent, men godt. Fet FrP vil sikre at det kommer ny idrettshall i Fet. 3. Et verdig liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arild har i mange år vært medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han fremmer deres interesser i enhver sammenheng, enten det gjelder bygging av offentlige bygg eller uterom, eller det er etablering av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen innføring av brukerstyrt personlig assistent for denne gruppen er svært viktig, og Fet FrP vil sikre at dette gjennomføres på en god måte i Fet. 4. Eiendomsskatt Innføring av eiendomsskatt er en falitt erklæring og et bevis på at flertallet i Fet kommune har feilet. Den økonomiske situasjonen i kommunen er kritisk, og gjelden nærmer seg en milliard kroner. Foreløpig er vi heldige og nyter godt av lave renter, men dette kan snu. 12 år galopperende gjeldsvekts under rødgrønt styre må få en slutt. Fremskrittspartiet vil arbeide for å redusere kommunegjelden, og vi vil gjøre kommunen uavhengig av eiendomsskatt så fort som mulig.

3 KOMMUNAL FORVALTNING Kommunen har et omfattende ansvarsområde, med tjenester til deg som innbygger fra vugge til grav. På mange områder har kommunen innsett at oppgavene best kan løses av andre. Dette gjelder eksempelvis produksjon av drikke vann og avfallshåndtering. Dette leveres i dag av interkommunale selskap. Kommunen har også interkommunale samarbeid på områder som IKT, skatteinnkreving, revisjon, innkjøp, brann og redning, barnevern og legevakt. Dette er relevant for en senere debatt om kommune sammenslutning. Fet FrP vil vurdere hvorvidt det er flere opp gaver kommunen kan overlate til andre for å få større effektivitet og høyere kvalitet på tjenestene. Ansvaret for kvaliteten på tjenestene vil fortsatt ligge hos kommunen. Kommunen vil da få en rolle som bestiller og kontrollør, i motsetning til både å være tjeneste produsent og kontrollere seg selv. Det er viktig at alle innbyggere som benytter kommunens tjenester skal møte ansatte som kan forstå og gjøre seg forstått på norsk. Dette er særlig viktig på eldrehjem, der mange beboere har nedsatt hørsel. Fet FrP har tidligere fått vedtatt at alle hen vendelser til kommunen skal besvares innen 72 timer (3 virkedager). Dette håndheves ikke av kommunen i dag. - Følge opp at alle henvendelser til kommunen skal besvares innen 3 virkedager Jobbe for full bredbåndsdekning i Fet kommune innen Evaluere alle tjenestene i kommunen for å vurdere konkurranseutsetting - At alle serviceansatte i Fet kommune skal snakke tilfredsstillende norsk ØKONOMI Fet kommune har en særdeles trang økonomi. Årsaken til dette er enorme låneopptak gjennom mange år. Kommunen ligger nå på norges toppen hva gjelder gjeldsbelastning per innbygger. En slik gjeld går selvsagt på bekostning av tjeneste tilbudet til kommunens innbyggere, og situasjonen vil forverres dramatisk dersom renten stiger. Økonomien har vært trang i Fet kommune i over 20 år. De 12 siste årene med rødgrønt flertall i Fet har forverret situasjonen betydelig. Fremskrittspartiet mener kommunen må klare å levere gode tjenester til innbyggerne uten eiendomsskatt. For å bedre økonomien må kommunen sette tæring etter næring, eksempelvis ved å selge eiendommer som ikke benyttes til kommunal virksomhet.

4 - Redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten i Fet - Redusere kommunens gjeld - Gjennomgå og vurdere alle kommunale gebyrer ÅPENHET OG INFORMASJON Fet FrP ønsker størst mulig åpenhet rundt de politiske beslutningene i Fet kommune. Etter noen års kamp fikk vi gjennomslag for at alle kommunestyremøter skal filmes og legges ut på kommunens hjemmesider. Nå kan du som innbygger når som helst se på politiske de batter fra kommunestyret på internett. Fet FrP ønsker at innbyggerne i større grad skal involveres i viktige beslutningsprosesser. - Bedre informasjonsarbeidet ut mot fet kommunes husstander, spesielt mot nyinnflyttede. - Sikre at alle kommunestyremøter filmes og legges ut på kommunens hjemmesider i tråd med tidligere kommunestyrevedtak - Ta i bruk folkeavstemninger på større spørsmål GRENDER OG VEL Fet kommune er sammensatt av en rekke grender. Det er viktig at grendene i Fet får en bærekraftig utvikling og at kommunen tilrettelegger for at velforeningene kan være sosiale samlepunkt og tilretteleggere for trivsel i nærmiljøet. - Sørge for godt vedlikehold av veier og veilys - Legge til rette for lagringsplass for benker og utstyr om vinteren - Legge til rette for tilgang til gressklipper, tilhenger og lignende - Legge til rette for boligbygging i kommunens grender SKOLE Undervisning er et høyt prioritert område for Fet FrP. Ingen mennesker er født like, det er derfor viktig at undervisningen i Fet-skolen er tilpasset den enkelte elevs behov. Spesielt viktig er det for elever som ligger bak eller foran i under visningen. Fet FrP vet at lærerne er den viktigste forutsetningen for læring i skolen. Derfor må Fet kommune klare å tiltrekke seg gode lærere. Vi må også satse på etterutdanning av de lærerne vi allerede har. Skolene skal gi elevene kompetanse på mange områder, men faglig kompetanse er det elevene blir målt på når de skal ut i arbeid eller videre studier. Fet FrP ønsker å etablere en konkurranse mellom skolene i Fet for å stimulere til økt innsats. Skolene i Fet har ulike tilnærminger til elevenes adferdsutfordringer. Det skolene har til felles er at de ikke benytter gode forsknings baserte programmer som eksempel vis PALS (positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Dette ville

5 Rådhuset og Østersund skole gjøre skolene i Fet bedre rustet til å håndtere disse utfordringene. -E tablere en videregående skole i Fet -H a økt satsing på etter- og videre utdanning av lærere -H a økt fokus på personlig økonomi i matte undervisningen på ungdomsskolen -H a større åpenhet rundt de ulike skolenes resultater - I nnføre et brukerombud mot mobbing - At det er mobberen som skal bytte skole, ikke offeret. - I nnføre PALS i skolene i Fet - Styrke skolehelsetjenesten BARNEHAGE Det er viktig med et mangfold av barne hager fordi barn er forskjellige og har ulike behov. Vi er positive til at det for eksempel bygges barnehage i forbindelse med ny idrettshall. Dette er en tjeneste hvor private har vist at de kan drive vel så godt som kommunen. Fet FrP vil også i større grad tilpasse åpningstidene i barnehagene til foreldrenes behov. - At nye barnehager i kommunen skal bygges privat - Holde sommeråpne barnehager Fet FrP ønsker å etablere en konkurranse mellom skolene i Fet for å stimulere til økt innsats.

6 Pålsetunet sykehjem KULTUR OG FRITID Kommunens totale kultur og fritidstilbud er viktig for rekreasjon og forebyggende helse arbeid. Dette tilbudet dannes best i samspill mellom privat engasjement og dugnadsånd, eventuelt støttet med kommunale midler. Fet FrP mener kommunens kulturmidler i minst mulig grad skal gå til kommunalt kultur byråkrati, men til ulike organisasjoner som aktiviserer barn og ungdom. - Bidra til at det bygges en ny idrettshall i perioden - Opprette musikkbinger hvor uorganisert ungdom som spiller i band kan øve - Gi ungdommens kommunestyre større inn flytelse og gi de midler til disposisjon - Bidra til vedlikehold og etablering av turløyper i kommunen SAMFERDSEL Fet kommune har store uløste oppgaver innen samferdsel. Det er mange utfordringer knyttet til trafikksikkerhet. Det er også stor mangel på kollektivtilbud flere steder i kommunen. Fet FrP vil arbeide for å sikre Svingen og Tuen stasjon som faste stoppesteder på Kongsvinger banen. Vi vil også arbeide opp mot NSB for hyppigere avganger. Det er også et stort behov for flere innfartsparkeringer, slik at flere kan velge å reise kollektivt. Fet FrP vil også arbeide for å få større frekvens på bussrutene, samt å etablere et busstilbud for de som bor langs riksvei 172 mot Sørumsand, riksvei 22 mot Trøgstad og riksvei 169 mot Høland for å bedre

7 kollektiv tilbudet i hele kommunen. Vi ønsker også flere busser ned til Fetsund sentrum. Det er nødvendig å få på plass fire felt over Glomma så snart som mulig. Fet FrP vil arbeide opp mot fylkestingsgruppen og samferdsels departementet til å få fortgang i arbeidet. Vi vil også være pådrivere for at den ferdig regulerte strekningen på riksvei 169 fra Fjellsrud til Stensrud, samt ny vei fra Fetsund sentrum til Garderåsen, blir realisert. - Øke vedlikeholdsbudsjettet - Sikre trygge skoleveier - Bygge flere gang- og sykkelveier - Jobbe for å styrke busstilbudet i Fet kommune MILJØVERN OG NATUR FORVALTNING Lokalt miljøvern er svært viktig. Miljøtiltak fra kommunens side vil i stor grad dreie seg om vann- og kloakksystemer, renovasjon, samt regulering av landbrukog industri aktiviteter. Fet FrP vil beholde Fet kommunes grønne profil og sørge for at de som foru renser skal stå ansvarlig for skadene det medfører. Fet FrP er positive til kildesortering av hus holdningsavfall og resirkulering av Fet FrP mener kommunens kulturmidler i minst mulig grad skal gå til kommunalt kulturbyråkrati, men til ulike organisasjoner som aktiviserer barn og ungdom.

8 glass, papir, metaller, osv. Det er fornuftig miljøpolitikk. Fet kommune bør også i størst mulig grad bidra til miljøvern gjennom ENØK-tiltak. - Utvide åpningstidene på gjenbruksstasjonen - Påse at nye kommunale bygg prosjekteres energiøkonomisk BYGGETILLATELSER Fet FrP mener at dersom det ikke er svært tungtveiende grunner mot bør det gjelde et prinsipp om at alle søknader om byggetillatelse innvilges. Vi ønsker å bruke JA-stempelet mest mulig. Ved utbygging av større byggefelt må det likevel tas hensyn til kommunens infrastruktur. Fet FrP vil arbeide for en rask byggesaksbehandling for normalboliger. Saksbehandlings tiden skal aldri overstige 6 uker etter at full stendig søknad er levert. - Innføre JA-stempelet. Hovedregelen skal være ja til byggesøknader, med mindre det er tungtveiende grunner mot. - Redusere søknadstiden ELDREOMSORG Fet FrP ønsker at alle skal få en verdig og meningsfull alderdom. Man skal gis an ledning til å bo hjemme så lenge man ønsker det. Hjemme hjelpsordningene må derfor være tilstrekkelig utbygd. Kommunen må også ha god nok kapasitet på institusjon, slik at de som trenger og ønsker slik plass skal få det. Hjemmehjelpsordningen må gjøres så rimelig at det ikke skal være et økonomisk spørsmål for brukerne om man har råd til hjemme hjelp. Vi stiller oss positive til behovsprøvd omsorgslønn. Vi vil legge til rette for økt bruk av velferds teknologi i eldreomsorgen. Dette kan bidra til økt trygghet og velferd. - At alle som ønsker enkeltrom skal få det - Etablere flere omsorgsboliger - Øke bruken av velferdsteknologi MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fet FrP vil arbeide for at det skal opprettholdes et godt bo-, arbeids-, pleie- og omsorgs tilbud i kommunen. Vi vil også arbeide for at utvikling av tilbud for psykisk utviklingshemmede skjer i forståelse og samarbeid med de funksjons hemmede selv og foresatte. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gis et likeverdig tilbud og muligheter i Fet kommune som funksjonsfriske. - Gi tilbud om omsorgslønn for foreldre som påtar seg pleie- og omsorgsansvar - Arbeide for å etablere flere boliger og avlastningsplasser

9 PSYKIATRI OG RUS Et lands verdigrunnlag avspeiles blant annet i måten mennesker med psykiske lidelser be handles. Psykiske sykdommer er en av de største utfordringene norske kommuner står overfor. Dette inkluderer svært mange unge, som får rusavhengighet sammen med en psykisk lidelse. Også bruk av ulovlige rusmidler er økende i Fet kommune, uten at kommunen er forberedt på denne økningen. Realiteten i dag er at det er vanskelig å få hjelp med mindre man utgjør en fare for seg selv eller andre. Dette medfører store lidelser for enkeltmennesker. - Styrke arbeidet mot omsetning av ulovlige rusmidler - Styrke distriktpsykiatriske sentre og etablere flere boliger med bemanning for mennesker med psykiske problemer - Bidra til opplysning om psykiske sykdommer, spesielt i skolene, slik at de som har problemer kan komme tidlig i behandling. - Sikre bedre oppfølging av brukere HELSE Fet FrP vil styrke bevilgningene til rehabilitering, slik at rehabilitering kan iverksettes tidsnok og i tilstrekkelig grad til å gi optimal effekt. Likeledes trengs kapasitet til oppfølgning av rehabiliterte pasienter. Vi er lite tilfredse med at legevakten er fjernet fra Fetsund sentrum og lagt til Lillestrøm. Dette medfører lengre reisevei for de som har behov for øyeblikkelig hjelp på kveldstid og i helger. Vi vil evaluere denne ordningen. Tidsfaktoren er viktig både for legekonsulta sjoner og for rehabilitering. Derfor er det viktig med god legedekning og god dekning med fysioterapi i Fet. - Styrke ergo- og fysioterapitilbudet i kommunen - Styrke helsestasjon for ungdom - Følge opp tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse - Styrke bevilgningene til rehabilitering - Etablere et varmtvannsbasseng for rehabilitering MANGLENDE KOMPETANSE I FETSKOLEN Det er mange erfarne og engasjerte lærere i Fet. De faglige resultatene er ofte rundt landsgjennomsnittet. Det er greit, men heller ikke mer. En av utfordringene Fet FrP ønsker at alle skal få en verdig og meningsfull alderdom. Man skal gis anledning til å bo hjemme så lenge man ønsker det.

10 Fetskolene ikke håndterer bra er elever som ikke passer helt inn i A4 skolen. Noen elever reagerer med uønsket atferd, når beskjeder og oppgaver blir gitt, eller det kan være elever som har lav sosial kompetanse i samvær med andre elever. Fet kommunes løsning på dette er at hver skole har utviklet metoder for å håndtere disse situasjonene og disse elevene med hjemme lagde sosiale læringsprogram. Samtidig vet vi at undervisnings direktoratet og andre har evidensbaserte programmer som virker og som gir lærerne kunnskap om hvordan man skal løse ulike situasjoner med uønsket atferd. TIBIR, PALS og PMTO er eksempler på slike programmer/ verktøy som kan benyttes. Det rødgrønne flertallet sverger til at den enkelte kommune får lage sine egner varianter, og så håper de at det går bra. For noen barn går det ikke bra. Skoler fremstår som handlings lammet overfor elever som ikke responderer som elever flest. Det står sikkert ikke på skolenes vilje når de setter inn ufaglærte ekstraressurser for å følge opp enkeltelever, men det viser en manglende kunnskap om hva som virker. Det hjelper selvsagt for resten av klassen at urolige enkeltelever blir tatt ut av klasserommet, men det gir ikke nødvendigvis noen effekt for elever med atferdsvansker å bli tatt ut av klassen for å bygge med klosser eller spikke på sløyden. Det kreves kompetanse for å kartlegge atferd, og det kreves kompetanse for å endre uønsket atferd. Hvis man gjør dette feil risikerer man at vondt blir til verre, selv om det er godt ment. Fremskrittspartiet vil bidra til at alle skolene i Fet blir tilknyttet et program med dokumentert effekt for håndtering av ulike utfordringer med elevers atferd.

11 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 Valglister med kandidater Kommunestyrevalget 2015 i Fet Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret Kandidatnummer Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Arild Mossing 1947 Furusetveien 14 2 Astrid Fjeldstad 1944 Faldalsveien 10 3 Fredrik Nyland 1992 Hvalsenga 12 4 Steinar Karlsen 1958 Fetveien 1509 B 5 May Lisbeth Holmdal 1965 Hoftvetveien 28 6 Jarle Linnerud 1953 Garderveien Line Marita Volle 1976 Myrhaugveien 23 8 Geir Maarten Aasebø 1962 Tyriveien 15 9 Karoline Kolstad 1997 Langholen 3 10 Børge Nygård 1967 Sagaveien Karoline Berge 1997 Vinsnesveien Tomas Tangen 1984 Heggelia 1 D 13 Kristin Bjerke 1968 Fetveien Christian von Reusch 1938 Sydoverveien Anita Nyland Engelandsbakken 1959 Pålsebakken Finn Karlsen 1943 Hellesletta 2 17 Lill Karina Mossing 1952 Furusetveien Ove Bernhard Bjørhei 1925 Jahrenveien Ronny Røste 1966 Engerveien 60

12 Arild O. Mossing 1. kandidat Astrid Fjeldstad 2. kandidat Fredrik Nyland 3. kandidat Steinar Karlsen 4. kandidat

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?

Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune? Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune? 2 Kjære innbyggere på Hogsnes, Bjelland og Smørberg Ønsker du fortsatt å være innbygger i Tønsberg kommune? Eller vil du at Hogsnes, Bjelland

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer