Gjennomføring av forsøk med avfallsgips i Norcems gruve i Brevik 1. GENERELT FORMÅL MED FORSØKET... 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av forsøk med avfallsgips i Norcems gruve i Brevik 1. GENERELT... 2 2. FORMÅL MED FORSØKET... 2"

Transkript

1 N O T A T Ref: KjH Gjennomføring av forsøk med avfallsgips i Norcems gruve i Brevik Forsøksprogram Innhold 1. GENERELT FORMÅL MED FORSØKET FORSØKSPROGRAM OG TEKNISK GJENNOMFØRING Innledning Transport og deponering av gipsslurry Lokalisering av testceller Ventilasjon og gass Forsøksanlegg Generell klargjøring av gruvene Testområde Etablering av testceller Program Omfang Måleprogram HMS Fremdrift Økonomi Rapportering... 10

2 1. GENERELT Programmet beskriver hovedaktivitetene for Forsøk med avfallsgips i Norcems gruver i Brevik. Programmet omfatter planlegging, gjennomføring, evaluering og rapportering. Formålet med prosjektet er å avklare om gruvene i Brevik kan benyttes til fremtidig deponering av farlig avfall når dagens deponi på Langøya er fullt utnyttet. Alt avfall som benyttes, er planlagt fjernet innenfor en periode på ett år etter gjennomføring av forsøket. Det er viktig at prosjektet dokumenteres og evalueres på en ensartet måte i forhold til eventuell fremtidig tillatelse fra Klif, og slik at gjennomføring av forsøksprogrammet gir størst mulig nytte i forhold til et eventuelt fremtidig fullskalaanlegg. Det er lagt vekt på overføringsverdien for forsøket til anlegg med deponering under kote FORMÅL MED FORSØKET Hensikten med forsøket er å undersøke konsekvensene av å endre deponeringsbetingelser fra et åpent deponi i friluft til et (delvis) lukket deponi i en nedlagt gruve. Mer konkret er det ønskelig å: avklare konsistens og tekniske utfordringer ved opplasting, transport, pumping og deponering av avfallsgips kartlegge ulike problemstillinger knyttet til håndtering av vannfasen fra avfallsgips, både ved transport fra Langøya, ved transport i gruvene og fra forsøkscelle i bergrom kartlegge eventuell avgassing fra avfallsgipsen og de utfordringer dette kan gi under transport og i bergrom fremskaffe dimensjonerings- og erfaringsgrunnlag fra håndtering av avfallsgips (under transport og i bergrom) etablere beslutningsgrunnlag for søknad om etablering av permanent deponiløsning 3. FORSØKSPROGRAM OG TEKNISK GJENNOMFØRING 3.1 Innledning Prinsippskisse for testanlegget er gitt i vedlegg til forsøksprogrammet. Avfallsgipsen som skal brukes i forsøket er produsert av svovelsyre fra Kronos Titan og filteraske fra ulike forbrenningsavfall for ordinært avfall. NOAH har gjennomført testing og kartlegging av ulike problemstillinger som bl. a. vanninnhold ved ulike typer forbehandling, fysiske egenskaper for avfallsgips som følge av ulike forbehandlingsmetoder og avgassing i laboratorieskala og småskala (containerforsøk) relatert til forbehandlingsmetode. Forsøksprogrammet vil kunne bli justert etter hvert som ny informasjon tilkommer fra pågående og nye småskalatester på Langøya og fra gruvetestens faktiske forløp. Det er tatt utgangspunkt i bruk av inntil to testrom/celler, der hver celle kan klargjøres for et disponibelt volum på inntil ca m 3. Kun ett rom klargjøres for testen (2.000 tonn). Volum til deponering vil tilpasses det aktuelle bergrommets faktiske volum Testprogram Side 2

3 Alt avfall som inngår i forsøket er forbehandlet avfallsgips Langøya. På grunn av forsøkets omfang, vil avfallet transporteres med skip til kai i Brevik. Transport fra kai til aktuelle bergrom i Kjørholt vil skje med bil. 3.2 Transport og deponering av gipsslurry Mekanisk forbehandling/avvanning: Det legges til grunn at avfallsgipsslurryen må avvannes før transport fra Langøya. Avvanningen vil bli gjort ved å pumpe gipsslurry direkte om bord i fraktskipet fra behandlingsanlegget og deretter la gipsen settle før overskuddsvann pumpes tilbake til vannbassenget på Langøya. Skipstransport: Forventet konsistens på avfallsgipsen fra avvanningen vil være i området 50 % tørrstoff (TS). Det regnes med en ytterligere utskilling av vann med tilhørende økning i TS-innholdet ved videre håndtering og behandling. Vi ser ikke bort fra at det som følge av vibrasjoner under transporten vil skilles ut vann og gass fra slurryen. Vannet må behandles på en miljømessig forsvarlig måte, og kan enten blandes godt inn i avfallsgipsen før utgraving til bil starter eller pumpes over i tankbil ved båtens ankomst og før lossing av avfallsgips starter. Eventuelt fjernet vann kan transporteres til Langøya for videre behandling. Ved eventuell avgivelse av gass under skipstransporten, vil gassen fjernes ved aktiv ventilasjon. Transport fra skip til testområde: Fra skipet må transporten til testanlegget foregå med lastebiler med tett plan tilpasset massene som skal transporteres. Forventet last vil være inntil ca. 15 tonn pr. lass. Forutsatt ca tonn samlet mengde avfallsgips, vil trafikkbelastningen være ca. 135 billass (á 15 tonn). Avstanden fra kai til testområdet er ca. 2,5 km. Ved bruk av tre kjøretøy vil det ta 2-3 dager å losse båten. Mottak ved testområde: Ved inngangen til testområdet tipper bilene lasset i en tipp-lomme som er utstyrt med matere og en pumpe. Det vil iverksettes tiltak for oppsamling av evt. spill fra tømmingen. Fra matelommen pumpes avfallsgipsen til valgt deponisted. Dersom avfallsgipsen under transporten har blitt for tykk, må det tilsettes vann for å bedre slurryens pumpeegenskaper. Behov for vanntilsats bør kunne avleses på en amperemåler. Designkapasitet settes til m 3 /h Testprogram Side 3

4 3.3 Lokalisering av testceller Lokalisering av testceller i gruven (Kjørholt) er vist i figur 3.1. Celle merket med grønn farge i figuren er utvalgt celle for oppstart av test. Celle merket med gul farge er celle som står i reserve for eventuelle nye behov i testperioden. Figur 3.1 Oversikt over lokalisering testcelle(r). Grønnfarget celle benyttes i forsøket, gulfarget celle er reserve. 3.4 Ventilasjon og gass Gass- og ventilasjonsproblematikken vil gis spesiell oppmerksomhet i testperioden. Gruven kan være utfordrende å ventilere, og spesielt gjelder det bergrom(mene) der avfall skal deponeres. Det vil bygges ventilasjonsanlegg i taket i testcellen inn til stuff, og som vil benyttes ved eventuell gasskonsentrasjon over fastsatt maksnivå. For testen er det et krav at luftens hydrogeninnhold skal være godt under 10 % av LEL for hydrogen. Forsøkene med gipsslurry i lukkede containere med kjent ventilering på Langøya danner underlaget for dimensjoneringen av testanlegget, og vil sammen med testdeponeringen gi underlag for å vurdere aktuelle ventilasjonsløsninger ved et evt. fremtidig fullskalaanlegg under dagen. Partialtrykket av H 2 /NH 3 /SO 2 i testcellen vil være betydelig større enn partialtrykket i hovedtunnellen, som har aktiv lufting, slik at gassene vil diffundere ut i hovedtunnellen. Dette er illustrert i figur 3.2. Gassdiffusjon er en langsom prosess (sammenliknet med bulkstrømning av gass i form av fri eller tvungen konveksjon), og forsøket vil gi nyttig informasjon om diffusjonshastigheten Testprogram Side 4

5 Figur 3.2 Ventilasjon av testcelle(r). Hastigheten av evt. dannelse av H 2 /NH 3 /SO 2 vil registreres og data om hastigheten på transport av gass fra hallen og inn i hovedtunnelen måles. Målepunkter for gasskonsentrasjoner vil være inne i cellen og i hovedtunnelen. Gasskonsentrasjoner vil måles og logges kontinuerlig med egnet utstyr som er vel utprøvd på Langøya. Det gjennomføres tester på gasstrømning til tilstøtende sidehaller med røykpatroner når det går luft i hovedtunnelen for å få en oversikt over strømningsforløpet. 3.5 Forsøksanlegg Generell klargjøring av gruvene Aktuelle celler for forsøksdeponering måles opp som grunnlag for vurdering av tilgjengelig deponivolum og nødvendige bygningsmessige tiltak og klargjøring Testområde Volumet til den primære testcellen vil måles opp. Hele volumet vil ikke benyttes til testing, men det legges opp til et fyllingsnivå på ca 5 m. Gjennom bygningsmessige tiltak vil det kunne etableres et tilgjengelig deponivolum på anslagsvis 1400 m 3, dvs. for ca tonn gipsslurry Etablering av testceller Den primære testcellen er beliggende på ca. kt. +8 (inngangen er på ca. kote +50). Cellen synes å være ganske tørr og vanninntrenging anses ikke å være et problem. Andre celler/områder kan ha større lekkasjer, bl. a. er det påvist en god del vanngjennomstrømning i hovedtunnelen. Tilstanden til de to aktuelle deponeringscellene kartlegges nøye før opparbeiding av cellene (fjellets beskaffenhet, vanninntrenging, evt. åpninger mot tilstøtende bergrom, volum). I front av testcelle bygges en vegg av vanntett betong, som vil holde det deponerte avfallet på plass i cellen. I bunnen av cellen etableres et dreneringssjikt (pukk Ø12-16 mm) med innlagt to parallelle drensrør til egen pumpekum utenfor cellen. Over drenslaget på sålen legges det ut en fiberduk. Sideveggene i cellen «tettes» med sprøytebetong til 0,5 m over maksimalt avfallsnivå i cellen (til 0,5 m over topp betongvegg). Evt. behov for sikring av fjellet over cellen med sprøytebetong synes ikke å være til stede, men vurderes nærmere ifm. klargjøringsarbeidene Testprogram Side 5

6 Etter hvert som slurryen settler, tappes vannet av med en flyttbar drenspumpe. Denne pumper vannet til pumpekummen ved siden av cellen. Fra pumpekummen pumpes drensvann og avtappet vann ut av gruven til tankbil, evt. til tett tank. Området der forsøket gjennomføres skal ventilasjonsmessig isoleres fra de øvrige deler av gruva. Det vil bli foretatt en fysisk tetting av tunnelen nedenfor forsøksområdet og av åpninger mot de øvrige deler av gruvene. Denne tettingen er nødvendig for å kontrollere luftstrømmene og eventuell spredning av gasser fra testcellene. Ventilasjonsmessig tetting kan skje med oppbygging av enkle vegger med bl. a. sprøytebetong. Følgende arbeider gjennomføres for klargjøring av anlegget: Etablering av strømforsyning for pumper, måleutstyr og belysning. Cellen renskes, inspiseres og måles opp. Etablering av drenslag i cellen. Sprøyting av vegger med betong for «tetting» av testcelle Det bygges en begrensningsmur i betong ut mot hovedtunellen i testcellen. Høyden tilpasses behovet og fysiske muligheter. Mellom mur og tak anordnes det mulighet for «tetting» med plastgardin eller annet egnet materiale. Rørledning for inntransport av avfallsgips føres inn i cellen og henges opp. Det samme gjøres med snifferør for gassprøvetaking og gassanalyse, samt avdragsrør for vannprøvetaking. Etablering av ventilasjonsanlegg inkl. ventilasjon av testcelle (kanal i tak frem til stuff). Port mot nord ved Kjørholt utbedres. Vei inn utbedres. Utbedring er nødvendig for bygging av testanlegget og for uttransport av masser etter avsluttet forsøk. Siden avfallsgipsen skal pumpes vil det hovedsakelig være mindre behov for transport ved selve forsøket. Det etableres en pumpestasjon med mottakslomme utenfor tunnelåpningen. Lastebilene tipper direkte i mottakslommen. Gipsslurryen pumpes til celle. Pumpeledningen benyttes også til utpumping av drensvann (lekkasjevann gjennom bunn samt avdragsvann fra topp celle). Det legges opp til plassering av en kontorbrakke i dagen ved mottakslommen/pumpestasjonen Testprogram Side 6

7 3.6 Program Omfang Testen vil omfatte all behandling og håndtering av avfallsgips fra opplasting på Langøya, transport til Brevik, deponering og deponi i Brevik. Oversikt over hovedoperasjonene i forsøket er vist i figur 3.3. Figur 3.3: Prinsipp for testdeponering Gjennom testen vil det foretas målinger og registreringer av en rekke operasjoner og parametere: Avfallets opprinnelse og sammensetning: Aktuell batch til testanlegg dokumenteres gjennom registrering av - Opprinnelse - Kjemisk sammensetning - Forbehandling (metode, varighet) Transport og logistikk: og registreringer knyttet til logistikkløsningen er en vesentlig del av testen. Endringer i gipsslurryens fysiske/kjemiske egenskaper ved transport overvåkes og beskrives. I tillegg registreres følgende: - Laste- og lossetider - Evt. avgivelse av lukt - Gassutvikling i slurry, evt. behov for lufting (åpne luker) og bruk av aktiv ventilasjon (jfr. Norcems prosedyrer for Serox) - Tekniske erfaringer fra lasting/lossing - Utstyrets egnethet, mulige forbedringer Konsistens og konsolidering: Testprogram Side 7

8 Konsistensen på avfallsgipsen må overvåkes hele veien fra Langøya til den er plassert i testcellene. Det antas enten å skje en konsolidering der vann presses opp fra avfallsgipsen eller at det skjer lite eller ingenting. Konsolideringsforløpet overvåkes etter at slurryen er anbrakt i cellen. Avgasser: Det kartlegges hvor mye og hvor lenge avfallsgipsslurryen avgir gasser. Gassovervåking skjer kontinuerlig (eksplosjonsfare og arbeidsmiljø) både under transport og i testcelle. Driftspersonellet skal ha personlig måle- og alarmutstyr på seg hele tiden ved arbeid ved anlegget. Det installeres utstyr i hver celle for måling og registrering av H 2, NH 3 og SO 2. Det monteres snifferør i hengen i hver celle. Eventuelle analyseinstrumenter som blir montert i cellene, må monteres slik at de ikke blir utenfor rekkevidde når cellene er fylt med avfallsgips. Vann/utlaking: Vann før lossing av skip og vann fra testcelle prøvetas og analyseres. Det vil etableres analyseprogram for måling av tungmetallkonsentrasjoner i vannet. Prosjektet vil i hovedsak basere seg på interne analysetjenester i NOAH, men et gitt antall analyser vil bli utført hos akkreditert laboratorium for kontroll. Analyseresultatene vil bl. a. inngå som en del av grunnlaget for fremtidig vurdering av miljøpåvirkning og rensebehov. I testanlegget skal det tas prøver både fra underkant av cellen (dreneringssystem) og fra topp celle (vann over sedimentert/konsolidert avfallsgips). Effekt av vannlekkasjer fra tilliggende fjell kan eventuelt provoseres ved å sprute vann over avfallsgipsen inne i cellen. Vannet analyseres med hensyn til metaller og salter. Mengde og tidsforløp til utlakingen fra avfallsgipsen i cellen (vannmengdemåling) registreres Måleprogram Etterfølgende måleprogram beskriver måling og prøvetaking i forsøket. Måleprogrammet legges til grunn for overvåking av følgende forhold: - Gassutvikling i avfallsgips - Vannkvalitet - Setninger nivå deponioverflate Måleprogrammet er et dynamisk dokument, der bl. a. frekvenser for prøvetaking og måling vil tilpasses de faktiske observasjoner og resultater. Analyseparameterne vil kunne endres ut fra faktiske observasjoner og målinger/analyseresultater i testperioden. Håndtering av prøver til analyse/testing All håndtering av prøver skal skje iht. krav fra utførende analyselaboratorier. Dette omfatter bl. a. krav til prøvetakingsutstyr, emballasje (flasker, glass e.l.), konservering og oppbevaring av prøver. En plan for gjennomføring av prøvetaking vil utarbeides før forsøk. Planen vil bl. a. omfatte prosedyrer for formidling av prøveemballasje, prosedyrer for prøvetaking, håndtering av prøver og liknende. En oversikt over måleparametere og målefrekvens er gitt i tabell Testprogram Side 8

9 Tabell 3.1: Måleparametere og målefrekvens Operasjon Prøve/analyse Parameter Frekvens Kommentar Lasting Langøya 5 stikkprøver gips ph, TS, metaller 1 stikkprøve til H 2, NH 3 containerforsøk Omfang metallanalyse vurderes nærmere Transport til Brevik Gasser H 2, NH 3 Kontinuerlig Lossing Brevik Transport mottak Mottak/p.st. Pumpeledning Gasser H 2, NH 3 Ved evt. lukket container-transport Ingen Testcelle Gasser i celle H 2, NH 3, SO 2 Hver 0,5 time Prøver fra heng Gasser utenfor celle H 2, NH 3, SO 2 Hver 0,5 time Prøver fra heng Vannprøver ph Daglig/reduseres Frekvens reduseres basert på erfaringene Ledningsevne N-total Klorid (Cl-) SO 4 Ca Na K Fe Mn As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg Mo Sb 5 stikkprøver gips ph,ts, metaller Omfang metallanalyse vurderes nærmere Setninger/konsolidering Returtransport Ingen Testprogram Side 9

10 4. HMS Både NOAH- og Norcem-personell vil bli involvert i forsøkene. NOAH-personell vil få opplæring av Norcem-ansatte med kompetanse på arbeid i gruvene, mens Norcem-personell vil få opplæring av NOAH. Norcem har det overordnete HMS- og beredskapsansvaret for all aktivitet i Brevik og NOAH tilsvarende for aktivitetene på Langøya. Sikker jobb-analyse vil bli gjennomført før arbeid igangsettes. Analysen vil også omfatte nødvendige vernetiltak og aktuelt HMS-materiell. Det tekniske anlegget tilknyttet forsøkscellen vil kun bli kontrollert og vedlikeholdt av personell med den nødvendige opplæring og sertifisering. 5. Fremdrift Det legges til grunn at testperioden har en varighet på inntil 4 mnd. Oppstart av klargjøringen av bergrommene vil skje når avklaring av søknad til Klif foreligger. 6. Økonomi De økonomiske forhold knyttet til forsøket vil bli kartlagt, og vil være en del av grunnlaget for vurderinger relatert til etablering og drift av et fullskala og permanent anlegg. Viktige kostnadselementer i denne vurderingen vil være Transport Forbehandling/andre håndteringskostnader Klargjøring av deponiceller Etablering av nødvendig infrastruktur (veger, strømforsyning, vann, ventilasjon, internt transportsystem) Behandling Arbeidsmiljøtiltak Drift og overvåking Lukking/forsegling Sikkerhetstiltak 7. Rapportering Det utarbeides et detaljert oppfølgingsprogram med journaler og skjema for observasjoner, registreringer, målinger og analyser for gjennomføring av testen. Dette gjøres for å sikre data og grunnlag for videre vurdering av den aktuelle disponeringsmetode. Det vil utarbeides en sluttrapport fra forsøket som oppsummerer gjennomføring og resultater. Sluttrapport fra forsøket skal oversendes til Klif innen 6 mnd. etter avsluttet test Testprogram Side 10

1. Beskrivelse av prosjektet

1. Beskrivelse av prosjektet Dato: 4. mars 2014 Prosjekt: Forsøk med avfallsgips i Norcems gruve i Brevik Emne: Evaluering av status pr. mars 2014 1. Beskrivelse av prosjektet Rapporten oppsummerer og evaluerer status for pågående

Detaljer

Neste generasjon FA deponi. Miljøringen 3-4. juni 2014 Bjørn Engelstad, NOAH AS

Neste generasjon FA deponi. Miljøringen 3-4. juni 2014 Bjørn Engelstad, NOAH AS Neste generasjon FA deponi Miljøringen 3-4. juni 2014 Bjørn Engelstad, NOAH AS NOAH Langøya Norsk Avfallshåndtering etablert v/ St.prop. i 1991 NOAH kjøper Langøya av Norcem i 1993 Gjelsten Holding kjøper

Detaljer

Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med avfallsgips i Norcems gruve i Brevik

Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med avfallsgips i Norcems gruve i Brevik Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med avfallsgips i Norcems gruve i Brevik 25. januar 2013 Norcem AS Postboks 143 Lilleaker 0216 Oslo REFERANSESIDE Forfatter(e) Lars-André Tokheim Tel-Tek-rapport

Detaljer

NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske

NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske Testforsøk Norcem Brevik Egil Solheim 27.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag av søknad... 2 2. Innledning og bakgrunn...

Detaljer

NOAH Fremtidig virksomhet

NOAH Fremtidig virksomhet OAH Fremtidig virksomhet Feltforsøk underjordisk deponering i Kjørholt/Dalen gruver - ROS analyse 19. desember 2012 20120726-01-R Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: OAH Fremtidig virksomhet

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011 Hovedpunkter Mudring av forurensede sedimenter Gjenbruk av sedimenter til byggegrunn Lavere miljøbelastning på

Detaljer

Håndtering av sulfidholdige bergarter hva sier regelverket? Workshop om sulfidholdige bergarter

Håndtering av sulfidholdige bergarter hva sier regelverket? Workshop om sulfidholdige bergarter Håndtering av sulfidholdige bergarter hva sier regelverket? Workshop om sulfidholdige bergarter Forurensningsforskriften kap.2 Forurensningsforskriften kap. 2: 2-3a: Grunn som danner syre eller andre stoffer

Detaljer

Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass

Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass Morten Breinholt Jensen Farlig avfallskonferansen 2015 17. og 18. september NOAHs virksomhet i dag Nordens største behandlingsanlegg for farlig

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer.

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Son 24.05.2017 Lindum Oredalen AS har tillatelse til å ta imot og deponere ordinært avfall. Punkt 2.1 i tillatelsen

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Kan flyveaske benyttes til å fange CO 2?

Kan flyveaske benyttes til å fange CO 2? Kan flyveaske benyttes til å fange CO 2? Askdagen 2017 5. april 2017 Stockholm NOAH AS Morten Breinholt Jensen Aske som en ressurs NOAH har som målsetning å gjenvinne 25 % av mottatt avfall innen 2025

Detaljer

www.terrateam.no BEHANDLING AV INDUSTRIAVFALL OG FORURENSET GRUNN VI TAR MILJØET PÅ ALVOR

www.terrateam.no BEHANDLING AV INDUSTRIAVFALL OG FORURENSET GRUNN VI TAR MILJØET PÅ ALVOR www.terrateam.no BEHANDLING AV INDUSTRIAVFALL OG FORURENSET GRUNN VI TAR MILJØET PÅ ALVOR MILJØTEKNIKK TERRATEAM HAR BEHANDLET FORURENSET GRUNN OG INDUSTRIAVFALL FRA EN REKKE VIRKSOMHETER OG PROSJEKTER

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske hos Norcem i Brevik - NOAH AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske hos Norcem i Brevik - NOAH AS NOAH AS Oslo, 20.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/541 Saksbehandler: Eli Mathisen Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til gjennomføring av forsøk med

Detaljer

Norcem AS NOAH AS Endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi

Norcem AS NOAH AS Endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi Norcem AS NOAH AS Endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi Områdereguleringsplan Forslag til fastsettelse av planprogram 16. desember

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-26 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere id.: KS&SMS-3-2.13.1-13 Risikoanalyse Side 1 av 6 1 Ombordtakning av gassbeholdere. Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, X X X Ref: RA- 2 Transport av gass

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Ramsund Miljøopprydding sjøsedimenter Deponi. Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Ramsund Miljøopprydding sjøsedimenter Deponi. Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Ramsund Miljøopprydding sjøsedimenter Deponi Prosjektnummer 2455330 Kontraktsnummer 450799 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Eilen Arctander Vik, PhD Presentation på NORWAT: Veg og vannforurensning Teknologidagene 22-24. September 2015 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Presentasjonens

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

Eksport av flyveaske og røkgassrensningsprodukt til nyttiggjørelse i Norge

Eksport av flyveaske og røkgassrensningsprodukt til nyttiggjørelse i Norge Eksport av flyveaske og røkgassrensningsprodukt til nyttiggjørelse i Norge Carl R. Hartmann, Adm.direktør NOAH Pelle F. Michelsen, Country Manager NOAH Kort om NOAH NOAHs strategiske plattform Vår visjon

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

Håndbok for tunnelinspeksjon

Håndbok for tunnelinspeksjon Håndbok for tunnelinspeksjon Audun Langelid og Anette Wold Magnussen Ingeniørgeologer Region sør Teknologidagene 2009 Bakgrunn Region sør har på bestilling fra Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet fått

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere Risikoanalyse Versjon: 1.00 Opprettet: 23.09.2016 Skrevet av: EVH Godkjent av: JYT Gjelder fra: 16.06.2017 Sidenr: 1 av 7 1 Ombordtakning av gassbeholdere.

Detaljer

Tilbakemelding på forespørsel om vurdering av deponeringskapasitet for farlig avfall

Tilbakemelding på forespørsel om vurdering av deponeringskapasitet for farlig avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 20.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7818 Saksbehandler: Eli Mathisen Tilbakemelding på forespørsel om

Detaljer

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune.

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Nøtterøy

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 2 Laboratorietjenester for analyse av avløpsvann

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 2 Laboratorietjenester for analyse av avløpsvann DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Kravspesifikasjon Delanskaffelse 2 Laboratorietjenester for analyse av avløpsvann Innhold 1. Avløpsanlegg omfattet av anskaffelsen... 3 2. Krav til leveransen... 3 2.1 Antall

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva)

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva) Rene masser - Vedlegg 3: Tilbudsskjema TILBUDSSKJEMA PRISER OG MILJØYTELSE Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Priser 1.1 Transport Tilbudsskjema

Detaljer

Rutine for mottak av rene og forurensede masser på Vikan

Rutine for mottak av rene og forurensede masser på Vikan Rutine for mottak av rene og forurensede masser på Vikan På bakgrunn av tillatelsen setter deponieier krav til dokumentasjon av forurensningsgrad i all masse som stammer fra områder med grunn til å tro

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013 Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013? Kildesortering og miljøkonsekvenser for deponiene endinger i kjemisk sammensetning av sigevann Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Innhold

Detaljer

Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver

Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver Regioninndeling Region midt Regionvegkontor Distriktskontor Trafikkstasjon EUs vannrammedirektiv Viktige milepæler Karakterisering

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rensing av vann fra gruveområder

Rensing av vann fra gruveområder Rensing av vann fra gruveområder Hva innebærer det? Erfaringer og utfordringer Nasjonal vannmiljøkonferanse, Oslo 16. 17. mars 2011 Eigil Iversen Norsk instititutt for vannforskning ive@niva.no www.niva.no

Detaljer

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier?

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Stein Petter Næss, Kemira Chemicals AS Kemira Water Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier?

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 9. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-531-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment Skjema B-01 AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment TILTAKSHAVER: Oslo Havn KF PA-bok Del B Side: 1 av 1 KONTRAKT AVVIK NR. DATO NAVN PÅ AVVIKET 23 HAV05 Lnr.195

Detaljer

Søknad om tillatelse til å mellom lagre inntil m3 med le tt forurenset masse på Straume Næringspark gnr. 45 bnr. 177 i Fjell Kommune.

Søknad om tillatelse til å mellom lagre inntil m3 med le tt forurenset masse på Straume Næringspark gnr. 45 bnr. 177 i Fjell Kommune. Fylkesmannen i Hordaland Dato: 5-0 7-2016 Statens hus Kaigaten 9 Vår ref. : Bjarne Sandanger Veidekke Entreprenør Skabos vei 4, 0214 Oslo PB 505 Skøyen Postboks 7310, 5020 Bergen Tlf: 46631414 E - post:

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the

NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, detailed rules regarding

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Byggherrens halvtime

Byggherrens halvtime Tid til geologisk kartlegging på stuff Tradisjonelt er det byggherrens ingeniørgeolog som dokumenterer fjellkvaliteten etter hver salve. Det må være tid til å gjøre jobben, før ev. fjellet sprøytes inn.

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - høringsuttalelse fra Rana kommune.

Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - høringsuttalelse fra Rana kommune. Miljødirektoratet Postboks 5672 7485 TRONDHEIM Mo i Rana, 23.06.2015 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/779-11 K23 MILJØ/HSH Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet

Detaljer

VEILEDER TIL KARAKTERISERING OG MOTTAKSKONTROLL AV AVFALL TIL DEPONI

VEILEDER TIL KARAKTERISERING OG MOTTAKSKONTROLL AV AVFALL TIL DEPONI VEILEDER TIL KARAKTERISERING OG MOTTAKSKONTROLL AV AVFALL TIL DEPONI Avfall Norge Deponiseminar 28. Oktober 2010 Olav Skogesal Mepex Consult AS Hva har skjedd? 1. Vedlegg II trådte i kraft 1. juli 2007.

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Søknad om tillatelse til bruk av flyveaske i forsøk med CO 2 fra røykgass

Søknad om tillatelse til bruk av flyveaske i forsøk med CO 2 fra røykgass Søknad om tillatelse til bruk av flyveaske i forsøk med CO 2 fra røykgass 11. juli 2016 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Omsøkt tiltak... 5 2.3 Søknadens struktur og

Detaljer

Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling Tunneler. Fagdag 2013 Oslo

Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling Tunneler. Fagdag 2013 Oslo Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling Tunneler Fagdag 2013 Oslo 12.02.13 Sørlandsporten 1969 Armaturer Kabelbru, nødreparert Montert i 2008, bilde tatt i 2011 Tekniske bygg Tilstandsutvikling tunneler

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg Tiltak for bedre vannmiljø ved veg v/ Hilde Sanden Nilsen Ser på: Vannforskriften i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 Påvirkninger og effekter av vegdrift Miljøgifter i vegvann Vandringshinder for

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA. Status desember 2011

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA. Status desember 2011 MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA Status desember 2011 Kontaktpersoner Rom Eiendom AS v/øyvind Amundsen Tlf 40 20 01 13 Civitas AS v/asbjørg Næss Tlf 95 99 12 89 MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA Status desember 2011

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Rapportens innhold Rapporten beskriver avvik og anmerkninger i forbindelse med tilsynet. Rutiner for mottakskontroll ble kontrollert.

Rapportens innhold Rapporten beskriver avvik og anmerkninger i forbindelse med tilsynet. Rutiner for mottakskontroll ble kontrollert. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert deponi Navn og besøksadresse virksomhet: Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, Myrmoen, Otta Navn og adresse virksomhet

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

DRAINMASTER mobil slamavvanner

DRAINMASTER mobil slamavvanner Skandinavisk Miljøteknikk AS DRAINMASTER mobil slamavvanner Avvanneren er et komplett avvanningsprodukt basert på mekanisk avvanning av forskjellig slamprodukter. Produktet er basert på den patenterte

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

INSPEKSJON VED. Finnmark Miljøtjeneste AS

INSPEKSJON VED. Finnmark Miljøtjeneste AS FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen INSPEKSJON VED Finnmark Miljøtjeneste AS RAPPORT NR. 1/05 Bedriftens adresse: Laatasveien Arkivkode: 472 9700 LAKSELV Utslippstillatelse av: 16.09.99 Forrige

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Tunneler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 TILSTANDSKONTROLL...3 3 VEDLIKEHOLDSTILTAK...4 3.1 Regelmessig vedlikehold...4 3.1.1 Fjellteknisk vedlikehold... 4 3.1.2 Vann- og frostsikring... 4 3.2 Akutte

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning

Installasjon og brukerveiledning Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 1-fas Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe

Detaljer

Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad

Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad Måleprogram Norsk Gjenvinning Industri (NGI), Mongstad Hensikt og anvendelse Målet med prosedyren er å bestemme konsentrasjon og mengder av forurensede stoffer i avløpsvannet fra renseanlegget, samt å

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene.

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Hardanger Miljøsenter AS Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Historikk rundt Hardanger Miljøsenter Opprettet som selskap i 1990. Var da et kommunalt selskap som skulle bistå

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 522722 5057 Hegstadmoen avfallsdeponi - område 3. Detaljprosj. opprydding/bearbeiding Del: Dato: 2012-11-27 Skrevet av: Per Sandvik Kvalitetskontroll:

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer