Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012"

Transkript

1 Moderniseringsprogrammet Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012

2 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 2

3 Kort om NAV og NAV IKT NAV Etablert 1. juli statlige ansatte kommunalt ansatte 2,8 millioner mennesker mottar tjenester og stønader fra NAV Utbetalte i 2011 ca 330 milliarder kroner Arbeid, Familie, Pensjon, Helse NAV IKT 300 systemer fordelt på 12 forvaltningsporteføljer 425 ansatte innen drift og forvaltning 200 personer fra leverandører for vedlikehold og videreutvikling NAV, Side 3

4 Bakgrunn for modernisering av IKT i NAV Departementet legger opp til at endringene (i IKT-løsningene) skal gjennomføres på en mest mulig kontrollert måte i to faser: en basisplattform for IKT-løsninger som skal være tilgjengelig ved etableringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, og en mer fullverdig og integrert IKT-løsning i form av et felles saksbehandlingssystem for hele eller store deler av arbeids- og velferdsforvaltningen. Dagens saksbehandlingssystemer vil i lang tid framover være et hinder for at etaten kan løse sine oppgaver effektivt. Riksrevisjonen understreker at de negative konsekvensene av manglende IKT-løsninger representerer en betydelig risiko for etatens evne til å gjennomføre sine pålagte oppgaver på kort sikt og for å nå målene i NAV-reformen på lengre sikt. NAV, Side 4

5 Store prosjekter skal gjennomgå Finansdepartementets kvalitetssikringsprosess Ref. veileder nr. 3 NAV, Side 5

6 Faser og prosjekter i moderniseringsarbeidet KS1 & KS2 Finansdepartementets kvalitetssikringsregime KSP KS2 KSP KS2 KS1 Hvorfor Modernisering? Jan 2010 juni 2011 KS2 Hvordan Modernisering? Sept des 2011 Forberede Prosjekt 1 Aug 2012 juni 2015 Prosjekt Prosjekt Hovedmål A. Tiltak for å oppfylle absolutte krav B. Forbedre og effektivisere samhandling C. Effektiv behandling av ytelser Reform drevet Gevinstdrevet D. Forbedre kvalitet i behandling av ytelser Uførereform Selvbetjening Sykepenger Effektiv forvaltning NAV, Side 6

7 Arbeids- og velferdsetaten skal bli bedre! Mulig å innføre nytt regelverk for uføre og sykepenger uten bemanningsøkning Etterleve Økonomiregelverket/ godkjent regnskap Bedre for samfunnet Bedre for bruker Lettere tilgang til personlige data gjennom mitt NAV Synliggjøre alle vedtak, info, dialog Selvbetjeningsløsninger Lettere å søke ytelse og stønad, innebygget veiledning i søkeprosesser Automatisert behandling gir raske og riktige svar Likebehandling Fleksible IKT-systemer som ikke hindrer politikkutvikling Betydelig samfunnsøkonomisk gevinst Lavere transaksjonskostnader pr vedtak Bedre for medarbeidere Bygge kompetent organisasjon rundt IKT-systemer Rutineoppgaver løses i større grad av IKT Færre ulike systemer å jobbe i Stabil IKT-drift NAV, Side 7

8 Programorganisasjon Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsdirektør Programeier Styringsgruppe Moderniseringsprogrammet Programledelse Programkontor Prosjekt Forretning Prosjekt Løsning Prosjekt Innføring & omstilling Prosjekt Strategi & plan NAV, Side 8

9 Integrert modell for gjennomføring Styringsramme Tid Kost Kvalitet (omfang, målbilde) Avtaler, personalreglement, økonomifullmakter osv) Programmet Avrop på eksisterende avtaler Styringsgruppe Ressurs- og kompetansebehov Løpende prioritering av produktkøen Funksjonelle og ikkefunksjonelle løsningsvalg Etterlevelse Sponsorgruppe Kontrollpunkter Strategi, prinsipper og målbilder Linjeledere Ressurser NAV, Side 9

10 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 10

11 Hvorfor arkitektur? Oversikt over utviklingsarbeidet Hva skal utvikles? Hva må endres? Hva skal fases ut? Hvilke steg skal endringene gjennomføres? Effektivt og helhetlige applikasjonslandskap Ikke duplisere informasjon og funksjonalitet Dele informasjon og funksjonalitet Sikre at ikke-funksjonelle krav oppfylles Vedlikeholdbarhet Endringsevne Tilgjengelighet NAV, Side 11

12 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 12

13 Prosessmodellering som utgangspunkt Prosessmodellering av kjerneprosesser Prioritering og planlegging: Leveranseplan og koordinering Informasjonssarkitektur Epos og brukerhistorier Konstruksjon Applikasjonsarkitektur Estimater Interaksjonsdesign, prototyping Løsningsbeskrivelse: videre detaljering NAV, Side 13

14 Høsten 2010 ble det gjennomført prosessmodellering med bred deltagelse Hovedgrupper Gruppe 1: Portal, kanalvalg og samhandling Gruppe 2: Oppfølging og arbeidsmarked Gruppe 3: Vedtak, ytelser og økonomi Gruppe 4: Støttefunksjoner Gruppe 5: Virksomhetsstyring Kopling til Delta hovedprosesser HP1: Motta bestilling og beslutte behandling HP2: Informere og veilede HP5: Bistå og følge opp for arbeid og aktivitet HP3: Behandle sak HP4: Utbetale Faglige arbeidsgrupper Brukerdialoger Samhandling og oppgavehåndtering Kartlegging Brukers plan og aktiviteter Rettigheter Folketrygd og forsikringsordninger Vedtaksbehandling, klage og anke Økonomi Innkjøp og logistikk for varer og tjenester Målstyring, virksomhetsplan Risikostyring, internkontroll Tilrettelegging og hjelpemidler for bruker Refusjonsbehandling og utbetaling Organisasjon og HR Økonomistyring, budsjettering, prognose Oppfølging og evaluering Ytelseskontroll Dokumenthåndtering Produksjons- og resursstyring Arbeidsgivertjenester og arbeidsformidling Avklare, avtale og formidle barnebidrag Statistikk og analyse Virkemiddeltilbud: Tiltak og hjelpemidler Personlig økonomi NAV, Side 14

15 Hvordan vi har dokumentert resultatene fra prosessmodelleringen modellstruktur For hvert tema ble fremtidens prosesser modellert og samlet i prosessområder Personlig økonomi Kriterier for gruppering: Hva er hensikten med prosessen hva skal vi oppnå? Hva er resultatet fra prosessen hva skal NAV levere? NAV, Side 15

16 Hvordan vi har dokumentert resultatene fra prosessmodelleringen prosessflyten Prosessmodeller Organisasjonsnøytral inndeling Brukerkontakt selvbetjening, samhandling, dialog med NAV NAV produksjon automatisk eller manuelt Analysegrunnlag bl.a. for å beregne behov for bemanning og kompetanse Sentrale drivere i utforming av prosessene Arbeid først: Hvordan kan vi styrke og forbedre innsatsen mot arbeid og aktivitet? Selvbetjening: Hvilke prosess-steg kan med fordel gjennomføres av brukeren selv? Automatisering: Hvilke prosess-steg kan og bør automatiseres? Hva er forutsetningene for dette? Samhandling: Hvordan kan vi legge til rette for og forbedre samhandling med andre aktører som er viktige for resultatet av prosessen? NAV, Side 16

17 Det ble etablert et helhetlig oversikt over NAVs fremtidige prosesser NAV, Side 17

18 Prosjektleveranser Styrende dokumenter Hovedleveranser Forretningsarkitektur Resultatene fra hvert arbeidsmøte er dokumentert i en prosessbeskrivelse FA3.1.1 Fullstendig beskrivelse av NAVs fremtidige forretningsarkitektur FA1.6 Samlet beskrivelse av NAVs fremtidige tjenester og prosesser - Hovedprosesser FA3.1.2 Oppsummering av NAVs fremtidige forretningsarkitektur FA1.7 Samlet beskrivelse av NAVs fremtidige tjenester og prosesser - Støtteprosesser FA1.8 Samlet beskrivelse av NAVs fremtidige tjenester og prosesser - Virksomhetsstyring NAV, Side 18

19 I etterkant av arbeidet har arkitekturprinsippene blitt formalisert og besluttet Forretningsprinsipper 1 Informasjon og tjenestetilbud skal være tilgjengelig og brukertilpasset 2 NAVs myndighetsutøvelse, tjenesteyting og informasjonsbehandling skal følge det regelverk som gjelder 3 NAVs tjenester skal være stabile og forutsigbare uavhengig av konjunkturer og endringer i saksmengde 4 NAVs behandlingsprosesser skal være fleksible i forhold til nye og endrede behov 5 Behandlingsprosessene skal sikre effektiv fremdrift 6 Intern og ekstern samhandling skal gi helhetlige tjenester til brukene 7 Styring og utvikling - All tjenesteutvikling i NAV skal være kunnskapsbasert NAV, Side 19

20 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Arkitektur og produktkø Erfaringer NAV, Side 20

21 Prinsippene som skal styre utvikling av målbildet for informasjonsarkitekturen Informasjonen skal styres og forvaltes som en selvstendig eiendel av høy verdi Vi skal til enhver tid vite hva informasjonen betyr, kjenne dens kvalitet og vite hvordan den anvendes og av hvem Målbildet for informasjonsorganiseringen skal understøtte virksomhetsprosessenes informasjonsbehov Data skal lagres og forvaltes kun på ett sted, men kan om nødvendig dupliseres kontrollert nedstrøms i prosessflyten NAV, Side 21

22 Utvikling av informasjonsmodell Deltakelse i arbeidsgruppene for prosessmodellering innenfor forretningsarkitektur for å identifisere informasjonsbehov Egne møter med ressurser fra de samme gruppene for å verifisere modell og krav i ettertid Generalisert for å passe alle ytelser Modellert i verktøyet Enterprise Architect NAV, Side 22

23 Domenemodell NAV, Side 23

24 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 24

25 UnikID (P1, P2, n) Problemer med dagens arkitektur og løsninger ble identifisert Prioritering Problemstilling (Legg inn et kort men tydelig navn) Beskrivelse av problemstillinger / utfordringer Krav Berørte porteføljer Beskrivelse (Legg inn en beskrivelse av hvorfor dette er en problemstilling / utfordring) P069 2 REFACTORING -GSYNK: Burde ikke vært en batch, men heller en live oppdatering via buss -RUTING: Tett kopling mellom komplekse businessregler og programkode. Mye duplisert og uoversiktlig kode gir lite fleksibel løsning og høy risko for feil ved endringer. Mulig konsekvens hvis tiltak ikke blir adressert i 3a og 3b (Bruk evt til spørsmål i sjekklisten) Fleksibilitet Sikkerhet Økonomireglemente t Stabil IKT drift Uføre Sykdom Arbeid og aktivitet Pensjon Integrasjonssenter Fellessystemer Familie Bidrag Selvbetjening og portal Helse Statistikk og datavarehus Basis Brev og arkiv Økonomi og logistikk HR Referanse til tiltak Unik ID Beskrivelse Type X X T100 - Erstatte integrasjonsmekanismer som gir høy risiko for nedetid og feil 3abc P070 BREVLØSNING Brevløsningen - lang responstid og dårlig funksjonell løsning. P071 2 AUTOMATISERING Mer automatisering. Ruting for avhengig av Infotrygd/Arena, automatisk start av jobben når andre jobber er ferdig. Kjøretidsvindu for knapt. P072 1 KATASTROFESIKRING Avhengighter til basissystmer som ikke bekreftet er katastrofesikret (GOSYS/GSAK). Klassifisering X X X T016 - Erstatte Arenas opprinnelige brevløsning med dagens SYFObrevløsning X X X X Utgår P073 2 Kritikalitet klassifisering DVH er ikke kritikalitet klassifisert. Sette sikkerhetstiltak og sikkerhetsnivå kan ikke settes korrekt. Det er dermed uklart hvor viktig DVH er for NAV gir uklare konsekvenser og tiltak dersom Datavarehust har nedetid. P074 1 Store og økende datamengder Store og økende datamengder uten slette og historiseringstrategi P075 1 Katastrofesikring DVH har ikke en eksplisitt katastrofeløsning på servernivå, kun på data. Det blir ikke gjort korrekte sikkerhetstiltak og sikkerhetsnivå. Det kan oppstå feilbehandling av sensitive data og viktige rapporter har ikke korrekt beredskap for å rette feil. DVH inneholder store og økende datamengder. Ytelsen vil over tid være synkende. Det kan medføre at jobber ikke er ferdig i tide for å kunne produsere statistikk innenfor fristen. Dersom det skjer servercrash som krever ny levereanse og oppsett av DVH servere kan det medføre at statistikk ikke blir levert innenfor fristen. X X X X T470 - Oppdatere systemdokumentasjon Forvaltning X X X X P076 2 Beredskap DVH porteføljen har ikke beredskap på feil i de ca. Kan medføre at statistikk ikke blir levert innenfor 250 jobbene som kjøres ved faste intervall. Kun IKT- fristen og at periodiske dataset ikke kan hentes ut Drift-PAD har beredskap. PAD kan kun se at feil er fra kildene. oppstått ikke i hvilket steg, eller årsak. DVH portefølje får først beskjed om feil, og kan sette igang tiltak ved oppmøte på jobb, eller etter kontakt fra PAD. P077 2 Ytelse og responstid DVH løsningen yter ikke tilfredsstillende ytelse for brukerne av løsningen. Oppgradering til siste versjon av rapportprogramvare førte til betydelig mer stabil løsning, men med sideeffekt dårligere ytelse. Over tid med økende datamengder og antall rapporter vil ytelsen gradvis forverres. X X X X 360 problemstillinger identifisert og gruppert Tiltak ble beskrevet og estimert NAV, Side 25

26 Tiltak ble beskrevet og estimert Absolutt kravområde Stabil IKT-drift Tiltak i Alternativ 3c HT03: Videreutvikle og forbedre dagens brevløsninger og ta den forbedrede løsningen i bruk i de fagsystemer som har uakseptable løsninger i dag. Gir i tillegg arkiv i Joark for disse løsningene. Innfrielse av kravet Kommentar Fase 1 og 2 Ny brevløsning etableres som del av Uføre (T804) i Fase 1. Tiltaket reduseres dermed til å ta i bruk ny brevløsning for identifiserte løsninger, som gjennomføres i Fase 2 HT11: Redusere kjøretid på batcher I linjen Tiltaket gjennomføres delvis av linja i forkant av modernisering. I Fase 1 skal det etableres bedre ikke-funksjonelle krav til batcher, og eventuelt justeringer i arkitektur for å unngå at dette blir et problem for nye løsninger. Gjenstående batcher utbedres i Fase 2. HT13: Forbedre feilhåndtering og øke automatiseringsgraden i batcher Fase 1 og 2 Gjennom utvikling av applikasjonsrammeverket forbedres ikkefuksjonelle krav til batcher og kontroll av disse i Fase 1. Tiltaket med å forbedre eksisterende batcher gjennomføres i Fase 2. HT22: Trekke Java ut av Arena-databasen for å I linjen Tiltaket gjennomføres i regi av linja i forkant av modernisering. redusere teknisk risiko T019: Forbedre katastrofesikring I linjen Tiltaket gjennomføres i hovedsak av linja i forkant av modernisering. Resten av dette tiltaket gjennomføres i Fase 1 T100: Erstatte integrasjons-mekanismer som gir høy risiko for nedetid og feil Fase 1, 2 og 3 Fase 1 vil forbedre arkitekturen for integrasjonsmekanismer gjennom utvikling av applikasjonsrammeverket. Fase 2 og 3 vil T624: Forbedre sikkerhet i eksisterende integrasjonsløsninger (MQ-køer med mer) T908: Konsolidere til to datahaller for å tilrettelegge for større grad av katastrofesikring Fase 1, 2 og 3 I linjen migrere eksisterende applikasjoner over på forbedret arkitektur Fase 1 vil forbedre arkitekturen for integrasjonsmekanismer gjennom utvikling av applikasjonsrammeverket. Fase 2 og 3 vil migrere eksisterende applikasjoner over på forbedret arkitektur Tiltaket gjennomføres i sin helhet av linja. Tiltakene ble lagt i prosjekt 1, 2 og 3, eller som del av forvaltning NAV, Side 26

27 Nå-situasjon for sentral applikasjoner ble kartlagt Selvbetjening og portaler Statistikk og datavarehus nav.no Ditt NAV SBL Arbeid DVH SAS Fellessystemer Helse GSAK GOSYS Ruting KuHR Integrasjonssenter NAV tjenestebuss Pensjon Arbeid og aktivitet PEN PREG ARENA Amelding Infotrygd JOARK Brev og arkiv Brevserver Lønn og personal (HR) Agresso lønn Familieytelser og bidrag BISYS Wintid OS UR eresept Elektronisk mottak Økonomi-systemer Regnskap Basis BPROF TPS INNT AA-reg Avgift Medl FR TP TSS INST NORG Remedy Fagsystemer Administrative systemer SBL, helse og basissystemer SKILL NAV, Side 27

28 Nå-situasjonen vurderte løsningene i flere dimensjoner Økonomi Funksjonalitet Informasjonsbehandling og datalagring Sikkerhet Teknologi Endringsevne Forvaltbarhet / driftbarhet Applikasjon Plattform Veiledning til vurdering <Applikasjon> Lisenskostnad Lisenskostnad Lisensmodell Lisensmodell Markedssituasjon Markedssituasjon Forvaltningskostnad Maskinvarekostnad Funksjonalitet Funksjonalitet Selvbetjening Universell tilgjengelighet Automatiseringsgrad Elektronisk samhandling Økonomireglement Datakvalitet Database Datamodell Arkivløsning Bruk av fellesdata Tilbyr informasjonstjenester Tilgangsstyring Virksomhetsroller Tilgangskontroll Personopplysningslov Brukergrensesnitt Programmeringsspråk Prosessimplementasjon Regelimplementasjon Tjenesteorientering Lagdeling Kodekvalitet Rammeverk Testbarhet Åpne standarder Forvaltningsavtale Feilretting Ny funksjonalitet Overvåkningsløsning Feilhåndtering Tredjelinjesupport Dokumentasjon Kompetanse Annen lagring Klientprogramvare? Mellomvare Prosessmotor Regelmotor Operativsystem Maskinvare Plattformoppgradering Plattformbytte Supporterte versjoner Patching Produksjonssetting Overvåkning Feilsøking Drift Dokumentasjon Kompetanse Kvalitativ vurdering av økonomien for gitt applikasjon og tilhørende teknisk plattform. Vurdering av kostnader for drift og forvaltning og hvordan kostnader til lisenser, investeringer, drift og forvaltning vil endres ved økt bruk (gjenbruk). Vurdering av Kvalitativ vurdering av applikasjonens funksjonalitet og om denne er i tråd med målbilde. Vurdering av mulighet for selvbetjening hvis relevant, universell tilgjengelighet og grad av automatisering og bruk av elektronisk samhandling. Vurdering om applikas Kvalitativ vurdering av applikasjonens datakvalitet og datamodell. Fakta om applikasjonen bruker felles arkiv og fellesdata samt om den tilbyr informasjonstjenester. Fakta om databaseteknologi og eventuell annen lagringsteknologi som benyttes. Fakt om felles tilgangsstyring benyttes og virksomhetsroller ligger tilgrunn for tilganger i applikasjonen. Vurdering av tilgangskontrollens implementering (modell/rammeverk eller programmert) og plassering (i brukergrensesnitt eller nær data). Oppfyller Fakta om brukergrensesnitt og programmeringsspråk. Vurdering av om implementasjon av eventuelle prosesser og regler er hensiktsmessig. Fakta om hvilke plattformkomponenter som brukes og vurdering basert på strategiske valg for NAV, Kvalitativ vurdering av om applikasjonen er hensiktsmessig bygd opp og kan bruke og tilby hensiktsmessige grensesnitt (tjenester eller annet). Vurdering av bruk av åpne standarder. Vurdering av om plattformen kan oppgraderes eller byttes uten store konse Fakta om det foreligger forvaltningsvatale og om plattformens komponenter er supportert. Kvalitativ vurdering av evne til feilretting /patching og utvikling av ny funksjonalitet og produksjonssetting innen akseptable tids- og kostnadsrammer. Vurdering av NAV, Side 28

29 Applikasjons- og teknologiarkitektur Leveranser fra Modernisering Strategisk nivå IKT-strategi IKT-prinsipper Andre strategidokumenter DIFI-prinsipper IKTprinsipper Arkitektur i linja Referansearkitektur Arkitekturkrav Arkitekturkrav Referansearkitektur Nå-situasjon app. og teknologi Metode Kurs/ sertifiseringer Ikke-funksjonelle krav Retningslinjer Nå-situasjon applikasjoner og teknologi Grunnlag for program Løsningsarkitektur Krav til løsning Målbilde teknologi Målbilde applikasjon NAV, Side 29

30 Nye IKT-prinsipper ble utarbeidet IKT1 Virksomhetsbehov IKT-løsninger skal støtte virksomhetens behov. IKT2 Livsløp Ved nyetablering eller større endringer av IKT-løsninger skal helhetlige behov og langsiktige kostnader og gevinster legges til grunn. IKT3 Informasjons-forvaltning Informasjon er en selvstendig eiendel av høy verdi, og skal styres og forvaltes deretter. IKT4 Tjenesteorientering IKT-løsninger skal tjenesteorienteres for å understøtte standardisert deling av funksjonalitet og informasjon. IKT5 Helhetlig informasjonsarkitektur Informasjonsarkitekturen skal understøtte hele virksomhetens informasjonsbehov. IKT6 Endringsevne IKT-løsninger skal kunne endres i takt med regelverk, organisering og brukerbehov. IKT7 Universell tilgjengelighet NAVs IKT-løsninger skal være tilgjengelige for alle som har behov for dem. IKT8 Sikker behandling IKT-løsninger skal sørge for sikker behandling og tilfredsstille krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet. IKT9 Stabil, kontinuerlig og effektiv drift IKT-løsninger skal utformes for stabil, kontinuerlig og effektiv drift. IKT10 Automatisering IKT-løsninger skal benytte automatisering for å understøtte effektivisering av virksomhetsprosesser. IKT11 Selvbetjening IKT-løsninger skal understøtte NAV-brukere, samhandlere og medarbeidere i størst mulig grad kunne løse oppgavene sine selv. IKT12 Samhandling NAV skal benytte elektronisk samhandling for å sikre god informasjonskvalitet og understøtte det offentlige tjenestetilbudet. IKT13 Åpne standarder IKT-løsninger skal baseres på etablerte åpne standarder. NAV, Side 30

31 Arkitekturkrav ble utarbeidet Overordnet Tjeneste og prosess Brukerinteraksjon Elektronisk samhandling Informasjon Datavarehus Sikkerhet Drift Infrastruktur NAV, Side 31

32 Absolutte krav identifisert og beskrevet Område Stabil IKT-drift Fleksibilitet Oppfylle kravene i Økonomireglementet Sikkerhet (personvern) Beskrivelse IKT-systemene skal være stabile og effektivt understøtte tjenesteproduksjonen i NAV i et 10 til 15-års perspektiv når det tas høyde for naturlige svingninger i etterspørsel og volum. IKTløsningene skal ha tilstrekkelig tilgjengelighet, produksjonskapasitet og responstid til at NAV kan nå sine produksjonsmål. Innføring av endringer og reformer i arbeids- og velferdsforvaltningen skal ikke unødig hindres av IKT. Fleksibilitet realiseres gjennom tjenesteorientert arkitektur med gjenbrukbare komponenter og tjenester, som gir reelle valgmuligheter til å renovere, endre, erstatte eller nyutvikle. IKT-løsningene skal bidra til at NAV oppfyller kravene i økonomireglementet; kravene til sporbarhet er sentrale. Reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten, 2 i Folketrygdloven (jfr. /32/) NAV skal ivareta personvernet og tilby en sikker og etterrettelig tilgang til informasjon og dokumenter. NAV skal oppfylle krav i Personopplysningsloven med forskrifter med særlig vekt på konfidensialitet, integritet, lagring og logging. NAV, Side 32

33 Basert på prosessmodellarbeidet ble funksjonelle komponenter identifisert NAV, Side 33

34 Applikasjonskomponenter identifisert og beskrevet 002 Elektroniskdistribusjon Dokumentdistribusjon 003 Varsel om elektronisk dokument Dokumentdistribusjon 007 Min meldingsboks Brukers meldinger 005 Redistribusjon ulest dokument Dokumentdistribusjon 006 Meldingsboks Brukers meldinger Dokumentproduksjon 021 Sentral utskrift Dokumentdistribusjon Postkasse Journal og arkiv 001 Distribusjonskanal Dokumentdistribusjon 022 Lokal utskrift Dokumentdistribusjon Fysisk oppmøte 004 eaktørsamtykke Dokumentdistribusjon 023 Brukerprofil Brukeroversikt Applikasjonskomponent IKT-tjeneste Annet NAV, Side 34

35 Enkle løsningsskisser laget for KS2 NAV, Side 35

36 Teknologibeslutninger Stormaskin Oracle Forms Distribuert Cobol 4-GL/PL-SQL Java DB2 Oracle Leverandørnøytral zos IBM Mainframe Linux* x86* Linux x86 Plattformnavn Språk Database Operativsystem Hardware Distribuert plattform videreføres som preferert plattform NAV, Side 36

37 Lagdeling av teknologiarkitekturen Applikasjon Applikasjon Data Applikasjoner konsumerer plattformtjenester Mellomvare Operativsystem Plattform Virtualisering Infrastruktur Server Lagring Nettverk Datahall Plattform konsumerer datakraft og lagring Distribuert plattform består av flere lag, hvor et lag tilbyr tjenester til overliggende. Lagene er inndelt i 3 hovedområder; Applikasjon, Plattform og Infrastruktur (API) NAV, Side 37

38 Distribuert plattform Teknologivalg Arkitektur Løsningskomponenter Teknologi Java/JEE Mellomvare / Database Operativsystem Virtualisering <velges> Red Hat Linux VMWare Underliggende infrastruktur x86 Strategisk gjenbruk og videreutvikling av teknologi. Kun behov for å videreutvikling NAV, Side 38

39 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 39

40 Prosessmodeller gjennomgått og besluttet i D-møte NAV, Side 40

41 Informasjon må ses på som en felles ressurs Nå-situasjon Hver løsning dekker eget informasjonsbehov og integrerer med nødvendige kilder Løsning A Informasjon Løsning B Informasjon Løsning C Informasjon Målbilde Informasjon ses på som en felles ressurs Løsning A Løsning B Løsning C Informasjon Informasjon NAV, Side 41

42 Løsningsprinsipp Selvdokumenterende dokumentasjon Løsning Løsning Løsning Løsning (Sikkerhetsnivå) (Formål) Informasjon (Formål) (Sikkerhetsnivå) Informasjon Formål Kilde Sikkerhetsnivå Informasjon Nå-situasjon Målbilde Langtlevende informasjonen skal dokumentere seg selv (metadata) Dokumentsentrisk tilnærming fokusere på informasjon, ikke struktur All bruk av informasjon, nå og i fremtiden, sjekkes mot gjeldende regler for tilgang Ved overføring av informasjon, også til eksterne, følger også metadata med slik at bruk av og tilgang til informasjonen kan sjekkes i den videre informasjonsbehandlingen NAV, Side 42

43 Løsningsprinsipp Klassifisering av informasjon Informasjonsbehandlingsprosess (forretningsprosess) Kvalitetskrav Sikkerhetskrav Behov for sikkerhet og kvalitet er utgangspunktet IKT-omgivelser Selvbetjening NAV Implementert løsning Tjeneste Tjeneste Info Info Tjeneste Info Tjeneste Info Risikovurdering Klassifisering Sikkerhetsnivå Krav til kvalitet, konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet Risikovurdering og klassifisering bestemmer hvilket sikkerhetsnivå implementert løsning og underliggende infrastruktur (ressurser) skal oppfylle Konsekvens: Informasjon (og tjenester) må ha dokumentert hvilket sikkerhetsnivå de krever Infrastruktur må ha dokumentert hvilket sikkerhetsnivå de leverer Enhetlig sikkerhetsarkitektur nødvendig for å gjennomføre NAV, Side 43

44 Hendelser og prosesser Virksomhetsprosesser startes basert på hendelser Overgang mellom virksomhetsprosesser gjøres ved bruk av hendelser for å sikre løs kobling Hendelse Krav mottatt Hendelsesstyring Kø Regler for hendelser Behandle krav Hendelse Positivt vedtak Hendelsesstyring Kø Regler for hendelser Virksomhetsprosess Virksomhetsprosess Utbetaling NAV, Side 44

45 Oppgavestyring og oppgaveutførelse Oppgavestyring og prosesser skal ikke være tett koblet Prosessen skal ikke vite om et steg gjøres automatisk eller manuelt Saksbehandlere får tilgang til oppgaver gjennom oppgavekø og utfører oppgaven ved hjelp av brukergrensesnitt som aktivitetstjenesten tilbyr Prosesssteg Prosesssteg Prosesssteg Prosesssteg Aktivitetstjeneste Aktivitetstjeneste Aktivitetstjeneste Aktivitetstjeneste Manuel oppgave opprettes av aktivitetstjenesten Oppgave Oppgavekø NAV, Side 45

46 Felles arkitektur for brukerinteraksjon Sammensatte brukerflater Brukerflateelementer som fritt kan settes sammen til brukerflater for en spesifikk arbeidsoppgave eller målgruppe Håndtere overgang fra en brukerflate (applikasjon) til en ny Benyttes både internt og i selvbetjeningsløsninger Innsyn Generell informasjon Veiledning og simulering Publiserings løsning Informasjonstjeneste Aktivitetstjeneste Regeltjeneste NAV, Side 46

47 Hovedelementer i løsningsarkitektur prosjekt 1 Lev 1 Lev 2 Lev 3 Lev 4 Informasjonsplattform Begreper Begreper Info.forv. Info.forv... Skalering Tilgj.het Sam-satt Synk Kodeverk Dialoger Innsyn Innsending Ditt NAV Ytelsesktr Krav dagpeng. nav.no Avstem. Tilpasn. økonomi Uføre auto SU kravdialog SU auto EDAG Uføre forutsetn. Uføre manuell Tilpasn. PESYS SU manuell Manuell behandl. Prosesstyring Produksjonsstyring Statistikk uføre Statistikk SU mm Org og ansatte Statistikk dialoger Statistikk prosesser Statistikk prosesser Virksomhetsroller Statistikk prosess Sikkerhet Alarmer og varsler AM-løsn Teknisk plattform Utfase gamle soner App.ram meverk Testdata auto Testdata auto App.ram meverk 2-site app.serv. Integr.ra mmeverk Overvåkning Integr.ra mmeverk Dialogarena Ytelser Virksomhetsstyring Disp.regn EDAG Sikkerhetsrammeverk Kravdialog Vilkår og beregn. Behandlinfo Faktainnsaml Iverksetting Egenvurdering Dokproduksj. Samtalestøtte Meldingsboks Fullmakter Tilgangsadmin Oppgavekø Overvåkning Overvåkning Testdata auto Nye soner Discovery Discovery Uføre dialog Utbetdialog Konfigkontroll Deploy.- ment 2-site database Leveranse 0 Teknisk plattform Sikkerhetsrammeverk Applikasjonsrammeverk Plattformtjenester Driftskonsolidering Virtuell plattform Infrastruktur tilpasning (soner, nettverk) Ny sonemodell To driftshaller Modernisering Delvis implementering NAV, Side 47 Linja

48 Samhandling Økonomireglement Behandling av ytelser Fleksibilitet Sikkerhet (personvern) Stabil IKT-drift Knytning til absolutte krav i prosjekt 1 Lev 1 Lev 2 Lev 3 Lev 4 Informasjonsplattform Begreper Begreper Info.forv. Info.forv... Skalering Tilgj.het Sam-satt Synk Kodeverk Dialoger Innsyn Innsending Ditt NAV Ytelsesktr Discovery Uføre dialog Utbetdialog Krav dagpeng. nav.no Avstem. Tilpasn. økonomi Uføre auto SU kravdialog SU auto EDAG Uføre forutsetn. Uføre manuell Tilpasn. PESYS SU manuell Manuell behandl. Prosesstyring Produksjonsstyring Statistikk uføre Statistikk SU mm Org og ansatte Statistikk dialoger Statistikk prosesser Statistikk prosesser Virksomhetsroller Statistikk prosess Sikkerhet Alarmer og varsler AM-løsn Teknisk plattform Utfase gamle soner App.ram meverk Testdata auto Testdata auto App.ram meverk 2-site app.serv. Integr.ra mmeverk Dialogarena Ytelser Virksomhetsstyring Disp.regn EDAG Sikkerhetsrammeverk Kravdialog Vilkår og beregn. Behandlinfo Faktainnsaml Iverksetting Egenvurdering Dokproduksj. Samtalestøtte Meldingsboks Fullmakter Tilgangsadmin Oppgavekø Overvåkning Overvåkning Testdata auto Nye soner Discovery Overvåkning Integr.ra mmeverk Konfigkontroll Deploy.- ment 2-site database Leveranse 0 Teknisk plattform Sikkerhetsrammeverk Applikasjonsrammeverk Plattformtjenester Driftskonsolidering Virtuell plattform Infrastruktur tilpasning (soner, nettverk) Ny sonemodell To driftshaller NAV, Side 48

49 Endringsevnen styres av krav og realiseres gjennom arkitektur Eksempel Sluttbruker Sluttbruker Løsning Løsning Tekster, skjermbilder, satser, vilkår, beregninger, grunnlagsdata Fagperson Tekster Skjermbilder Brevmaler Satser Grunnlags data Utvikler Kodeverk vilkår Regler Utvikler Systemforvalter 1 dag 1-4 uker 1-6 måneder NAV, Side 49

50 Pålitelighet i plattform og infrastruktur (stabil IKT-drift) Parallell drift på to driftssteder Løpende synkronisering av data Løsning A Løsning B Løsning A Løsning B Full kapasitet servere, nettverk lagring og annen infrastruktur Automatisk failover i alle lag og mellom driftsstedene Overvåkning Driftssted 1 Driftssted 2 NAV, Side 50

Virksomhetsarkitektur i NAV

Virksomhetsarkitektur i NAV NOKIOS // 28. oktober 2014 Virksomhetsarkitektur i NAV Petter Hafskjold, sjefsarkitekt IKT, NAV Innhold NAV og arkitektur Arkitekturutvikling / modeller Arkitekturstyring Forankring Oppsummering NAVs hverdag

Detaljer

Modernisering av IKT i NAV

Modernisering av IKT i NAV Modernisering av IKT i NAV Test, Leverandørperspektiv Vedtaksløsningen 28.05.13 Kristian Bjerke-Gulstuen Innhold Kort introduksjon til Moderniseringsprogrammet i NAV Overordnet oversikt over test i NAV

Detaljer

Referansearkitektur sikkerhet

Referansearkitektur sikkerhet NAV IKT Styring/Arkitektur Referansearkitektur sikkerhet Senior sikkerhetsarkitekt Robert Knudsen Webinar Den Norske Dataforening 22. Mai 2013 Agenda Har vi felles forståelse og oversikt på sikkerhetsområdet?

Detaljer

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Målbilde for XXX Januar 2016 Versjon 0.10 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01 www.nav.no //

Detaljer

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør www.steria.com Stein Aarum Leder for arkitekturfagområdet Steria www.steria.com Innhold Hva vi mener med arkitektur Vår viktigste rolle

Detaljer

Markedsmøte

Markedsmøte Markedsmøte 14.10.2016 2016.10.14 NAV ØKONOMI & STYRING Arne Basso, Kontraktsforvalter Leverandørstyring og strategisk sourcing Siden forrige markedsmøte har vi. Anskaffelsene for bruk av leverandører

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Smidig modell for moderniseringen av NAV

Smidig modell for moderniseringen av NAV IT Kontraktsdag 10. september 2013 Smidig modell for moderniseringen av NAV Arne Basso, NAV Odd Gunnar Alterhaug, Promis AS Innhold NAV skal moderniseres Forretningsstyrt utvikling Kontraktsstrategi for

Detaljer

Administrativ dokumenthåndtering Forprosjekt. Idédugnad

Administrativ dokumenthåndtering Forprosjekt. Idédugnad Administrativ dokumenthåndtering Forprosjekt Idédugnad Uke 21 NAV, 26.05.2011 Side 1 Agenda idédugnad 1. Innledning/bakgrunn: Hensikten med møtet (10 min) v/jacob 2. NAVs identifiserte mål og behov: Administrativ

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Teknisk gjeld. Innhold. Hva er teknisk gjeld? NAVs tilnærming Dokumentasjon av teknisk gjeld Oppsummering

Teknisk gjeld. Innhold. Hva er teknisk gjeld? NAVs tilnærming Dokumentasjon av teknisk gjeld Oppsummering Teknisk gjeld ARK2016 // Den norske dataforeningen 6. april 2016 Petter Hafskjold Sjefsarkitekt @petterhf Innhold Hva er teknisk gjeld? NAVs tilnærming Dokumentasjon av teknisk gjeld Oppsummering NAV,

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS

Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering. Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Integrasjon - fra strategi til vellykket implementering Integrasjonsdagene Halden, august 2013 Ståle Hustad, TrønderEnergi Nett AS Agenda Om TrønderEnergi Bakgrunn for etablering av integrasjonsplattform

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Selvbetjening av tjenester

Selvbetjening av tjenester Selvbetjening av tjenester Elektronisk samhandling mellom bruker og NAV HelsIT, Trondheim 23. september 2008 Tron Kallum, Arbeids- og velferdsdirektoratet Litt fakta om NAV 280 milliarder 1,3 millioner

Detaljer

Prosjekteierrollen, krav og forventninger. Implementering av pensjonsreformen i Statens Pensjonskasse PERFORM

Prosjekteierrollen, krav og forventninger. Implementering av pensjonsreformen i Statens Pensjonskasse PERFORM Prosjekteierrollen, krav og forventninger Implementering av pensjonsreformen i Statens Pensjonskasse Bakgrunn og fakta Prosjekt Perform Implementering av regelverket knyttet til pensjonsreformen Migrering

Detaljer

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse,

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

NAVs erfaringer med automatisering

NAVs erfaringer med automatisering Den norske dataforening // ARK 2014 // 18. november 2014 NAVs erfaringer med Petter Hafskjold Sjefsarkitekt NAV IKT Innhold Et blikk inn i NAVs hverdag 456 kontorer 400 mrd. kr./år 19 000 ansatte 52 stønadsordninger

Detaljer

Innføring av attributtbasert tilgangskontroll i Skatteetaten Åsmund Sand

Innføring av attributtbasert tilgangskontroll i Skatteetaten Åsmund Sand Innføring av attributtbasert tilgangskontroll i Skatteetaten 10.06.2015 Åsmund Sand Innhold 1. Bakgrunn for innføring av ABAC-løsning 1. XACML referansearkitektur 2. Anskaffelse og implementasjon 3. Organisatorisk

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Trygt fram sammen Statens vegvesen

Trygt fram sammen Statens vegvesen Trygt fram sammen Statens vegvesen Knud Eddie Nordin, Prosjekteier BI@HR, HR og Administrasjonsavdeling Imad Bahson, Systemeier BI-plattform, Kontor for Fellessystemer, IKT Foto: Knut Opeide Business Intelligence

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes.

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. Om foredraget Største forvaltningsreformen siden innføring av Folketrygden Transformasjonen over fire år Mange

Detaljer

Fra EA til DEA. Fra EA til DEA virksomhetsarkitektur

Fra EA til DEA. Fra EA til DEA virksomhetsarkitektur Fra EA til DEA Kristin Selvaag, konserndirektør IKT i NTE 7. juni 2012 Fra EA til DEA virksomhetsarkitektur 1. Hva er egentlig virksomhetsarkitektur? Hva skal vi formidle egentlig? 2. Bakteppe: Litt om

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan

Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan Gry Hilde Nilsen, Prosjekt digital brukerdialog NAV, 27.10.2015 Side 1 Litt historie - et stort program. Moderniseringsprogrammets tidslinje 1.1. 2006 Ekstern Kvalitetssikring

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Fra monolitt og enevelde til tjenesteorientering og virksomhetsprioritering

Fra monolitt og enevelde til tjenesteorientering og virksomhetsprioritering Fra monolitt og enevelde til tjenesteorientering og virksomhetsprioritering Ny systemløsning i Lånekassen med nye arkitekturprinsipper og forvaltningsrutiner Nokios 16.Oktober 2008 Helge Lysaker Funksjonell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014 Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Meg Småbarnspappa EVRY Porsgrunn Automasjonsingeniør Systemutvikler Integrajonsarkitekt Arkivfaglig 2 3 Søker

Detaljer

Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet

Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet DnD VA-seminar Juni 2012 Ingress I mange virksomheter ses virksomhetsarkitektur utelukkende ut som en IT-drevet prosess. Skatteetatens

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Først en kort presentasjon av NAV. Omstilling i store offentlige organisasjoner

Først en kort presentasjon av NAV. Omstilling i store offentlige organisasjoner Omstilling i store offentlige organisasjoner Jorun Kongerud, Direktør NAV Pensjon Stein Rasmussen, Senior Prosjektleder i PROMIS Først en kort presentasjon av NAV Ansvarlig for tjenester som: Dagpenger

Detaljer

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata «Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå?

Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå? 1 Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå? Helsesektoren har gjennom Nasjonal IKT gjennomført betydelig kompetanseutvikling

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

Testing tidlig i livssyklusen smidige prosjekter. Arne Erik Hurum Helsedirektoratet Bjørn Andersen - Steria

Testing tidlig i livssyklusen smidige prosjekter. Arne Erik Hurum Helsedirektoratet Bjørn Andersen - Steria Testing tidlig i livssyklusen smidige prosjekter Arne Erik Hurum Helsedirektoratet Bjørn Andersen - Steria 20.03.2014 Arne Erik Hurum, Testansvarlig Helseforvaltningsløsninger/eSaks Hva er esaks Hvordan

Detaljer

ITAS. Interaktive Tjenester ApplikasjonsServere v/per Kjetil Grotnes

ITAS. Interaktive Tjenester ApplikasjonsServere v/per Kjetil Grotnes ITAS Interaktive Tjenester ApplikasjonsServere v/per Kjetil Grotnes Innhold 1. Tjenester 2. Funksjonalitet 3. Komponenter 4. Øvrig ITAS plattform 5. Infrastruktur 6. Organisering 7. Miljø Øvrig ITAS Infrastruktur

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

FAOS 5 år etter hvor står vi?

FAOS 5 år etter hvor står vi? FAOS 5 år etter hvor står vi? Terje Grimstad, Karde AS FAOS - Felles Arkitektur for Offentlig Sektor Samhandlingsarena 8 Semicolon og NorStella Hos KS, mandag 16.9.2013 Bakgrunn i mandatet 13. juli 2007

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Pasientreiser ANS

Arkitekturprinsipper for Pasientreiser ANS Arkitekturprinsipper for Pasientreiser ANS Side 1 av 48 Dokumentkontroll: Versjon 1.6 Dato 9.4.2013 Arkivreferanse 13/00076 Status Godkjent Dokumenteier David Låås, Pasientreiser ANS david.laas@pasientreiser.no

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Innledning 1 Formål 2 Krav til prinsippenes egenskaper 2 Prinsippene 3

Innledning 1 Formål 2 Krav til prinsippenes egenskaper 2 Prinsippene 3 er for virksomhetsarkitektur fra Nasjonal IKT. (Erstatter versjon 1.0 fra 2010.) Innhold Innledning 1 Formål 2 Krav til prinsippenes egenskaper 2 ene 3 Helhetlig tilnærming 3 Prosessorientering 4 Tjenesteorientering

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

Privat- offentlig samarbeid om digitalisering. Brukerbehov i offentlig sektor

Privat- offentlig samarbeid om digitalisering. Brukerbehov i offentlig sektor Privat- offentlig samarbeid om digitalisering Brukerbehov i offentlig sektor Oslo, 30.9.2016 NAV Visjonen til NAV er «Vi gir mennesker muligheter» Flere i arbeid og færre på stønad er kjernen i NAVs samfunnsoppdrag.

Detaljer

Styrende prinsipper for ny bransjeløsning. DIFA Forprosjekt

Styrende prinsipper for ny bransjeløsning. DIFA Forprosjekt Styrende prinsipper for ny bransjeløsning DIFA Forprosjekt Leveransens innhold DIFA forprosjekt har formulert styrende prinsipper for den nye bransjeløsningen. De styrende prinsippene gir retning og setter

Detaljer