Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012"

Transkript

1 Moderniseringsprogrammet Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012

2 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 2

3 Kort om NAV og NAV IKT NAV Etablert 1. juli statlige ansatte kommunalt ansatte 2,8 millioner mennesker mottar tjenester og stønader fra NAV Utbetalte i 2011 ca 330 milliarder kroner Arbeid, Familie, Pensjon, Helse NAV IKT 300 systemer fordelt på 12 forvaltningsporteføljer 425 ansatte innen drift og forvaltning 200 personer fra leverandører for vedlikehold og videreutvikling NAV, Side 3

4 Bakgrunn for modernisering av IKT i NAV Departementet legger opp til at endringene (i IKT-løsningene) skal gjennomføres på en mest mulig kontrollert måte i to faser: en basisplattform for IKT-løsninger som skal være tilgjengelig ved etableringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, og en mer fullverdig og integrert IKT-løsning i form av et felles saksbehandlingssystem for hele eller store deler av arbeids- og velferdsforvaltningen. Dagens saksbehandlingssystemer vil i lang tid framover være et hinder for at etaten kan løse sine oppgaver effektivt. Riksrevisjonen understreker at de negative konsekvensene av manglende IKT-løsninger representerer en betydelig risiko for etatens evne til å gjennomføre sine pålagte oppgaver på kort sikt og for å nå målene i NAV-reformen på lengre sikt. NAV, Side 4

5 Store prosjekter skal gjennomgå Finansdepartementets kvalitetssikringsprosess Ref. veileder nr. 3 NAV, Side 5

6 Faser og prosjekter i moderniseringsarbeidet KS1 & KS2 Finansdepartementets kvalitetssikringsregime KSP KS2 KSP KS2 KS1 Hvorfor Modernisering? Jan 2010 juni 2011 KS2 Hvordan Modernisering? Sept des 2011 Forberede Prosjekt 1 Aug 2012 juni 2015 Prosjekt Prosjekt Hovedmål A. Tiltak for å oppfylle absolutte krav B. Forbedre og effektivisere samhandling C. Effektiv behandling av ytelser Reform drevet Gevinstdrevet D. Forbedre kvalitet i behandling av ytelser Uførereform Selvbetjening Sykepenger Effektiv forvaltning NAV, Side 6

7 Arbeids- og velferdsetaten skal bli bedre! Mulig å innføre nytt regelverk for uføre og sykepenger uten bemanningsøkning Etterleve Økonomiregelverket/ godkjent regnskap Bedre for samfunnet Bedre for bruker Lettere tilgang til personlige data gjennom mitt NAV Synliggjøre alle vedtak, info, dialog Selvbetjeningsløsninger Lettere å søke ytelse og stønad, innebygget veiledning i søkeprosesser Automatisert behandling gir raske og riktige svar Likebehandling Fleksible IKT-systemer som ikke hindrer politikkutvikling Betydelig samfunnsøkonomisk gevinst Lavere transaksjonskostnader pr vedtak Bedre for medarbeidere Bygge kompetent organisasjon rundt IKT-systemer Rutineoppgaver løses i større grad av IKT Færre ulike systemer å jobbe i Stabil IKT-drift NAV, Side 7

8 Programorganisasjon Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsdirektør Programeier Styringsgruppe Moderniseringsprogrammet Programledelse Programkontor Prosjekt Forretning Prosjekt Løsning Prosjekt Innføring & omstilling Prosjekt Strategi & plan NAV, Side 8

9 Integrert modell for gjennomføring Styringsramme Tid Kost Kvalitet (omfang, målbilde) Avtaler, personalreglement, økonomifullmakter osv) Programmet Avrop på eksisterende avtaler Styringsgruppe Ressurs- og kompetansebehov Løpende prioritering av produktkøen Funksjonelle og ikkefunksjonelle løsningsvalg Etterlevelse Sponsorgruppe Kontrollpunkter Strategi, prinsipper og målbilder Linjeledere Ressurser NAV, Side 9

10 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 10

11 Hvorfor arkitektur? Oversikt over utviklingsarbeidet Hva skal utvikles? Hva må endres? Hva skal fases ut? Hvilke steg skal endringene gjennomføres? Effektivt og helhetlige applikasjonslandskap Ikke duplisere informasjon og funksjonalitet Dele informasjon og funksjonalitet Sikre at ikke-funksjonelle krav oppfylles Vedlikeholdbarhet Endringsevne Tilgjengelighet NAV, Side 11

12 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 12

13 Prosessmodellering som utgangspunkt Prosessmodellering av kjerneprosesser Prioritering og planlegging: Leveranseplan og koordinering Informasjonssarkitektur Epos og brukerhistorier Konstruksjon Applikasjonsarkitektur Estimater Interaksjonsdesign, prototyping Løsningsbeskrivelse: videre detaljering NAV, Side 13

14 Høsten 2010 ble det gjennomført prosessmodellering med bred deltagelse Hovedgrupper Gruppe 1: Portal, kanalvalg og samhandling Gruppe 2: Oppfølging og arbeidsmarked Gruppe 3: Vedtak, ytelser og økonomi Gruppe 4: Støttefunksjoner Gruppe 5: Virksomhetsstyring Kopling til Delta hovedprosesser HP1: Motta bestilling og beslutte behandling HP2: Informere og veilede HP5: Bistå og følge opp for arbeid og aktivitet HP3: Behandle sak HP4: Utbetale Faglige arbeidsgrupper Brukerdialoger Samhandling og oppgavehåndtering Kartlegging Brukers plan og aktiviteter Rettigheter Folketrygd og forsikringsordninger Vedtaksbehandling, klage og anke Økonomi Innkjøp og logistikk for varer og tjenester Målstyring, virksomhetsplan Risikostyring, internkontroll Tilrettelegging og hjelpemidler for bruker Refusjonsbehandling og utbetaling Organisasjon og HR Økonomistyring, budsjettering, prognose Oppfølging og evaluering Ytelseskontroll Dokumenthåndtering Produksjons- og resursstyring Arbeidsgivertjenester og arbeidsformidling Avklare, avtale og formidle barnebidrag Statistikk og analyse Virkemiddeltilbud: Tiltak og hjelpemidler Personlig økonomi NAV, Side 14

15 Hvordan vi har dokumentert resultatene fra prosessmodelleringen modellstruktur For hvert tema ble fremtidens prosesser modellert og samlet i prosessområder Personlig økonomi Kriterier for gruppering: Hva er hensikten med prosessen hva skal vi oppnå? Hva er resultatet fra prosessen hva skal NAV levere? NAV, Side 15

16 Hvordan vi har dokumentert resultatene fra prosessmodelleringen prosessflyten Prosessmodeller Organisasjonsnøytral inndeling Brukerkontakt selvbetjening, samhandling, dialog med NAV NAV produksjon automatisk eller manuelt Analysegrunnlag bl.a. for å beregne behov for bemanning og kompetanse Sentrale drivere i utforming av prosessene Arbeid først: Hvordan kan vi styrke og forbedre innsatsen mot arbeid og aktivitet? Selvbetjening: Hvilke prosess-steg kan med fordel gjennomføres av brukeren selv? Automatisering: Hvilke prosess-steg kan og bør automatiseres? Hva er forutsetningene for dette? Samhandling: Hvordan kan vi legge til rette for og forbedre samhandling med andre aktører som er viktige for resultatet av prosessen? NAV, Side 16

17 Det ble etablert et helhetlig oversikt over NAVs fremtidige prosesser NAV, Side 17

18 Prosjektleveranser Styrende dokumenter Hovedleveranser Forretningsarkitektur Resultatene fra hvert arbeidsmøte er dokumentert i en prosessbeskrivelse FA3.1.1 Fullstendig beskrivelse av NAVs fremtidige forretningsarkitektur FA1.6 Samlet beskrivelse av NAVs fremtidige tjenester og prosesser - Hovedprosesser FA3.1.2 Oppsummering av NAVs fremtidige forretningsarkitektur FA1.7 Samlet beskrivelse av NAVs fremtidige tjenester og prosesser - Støtteprosesser FA1.8 Samlet beskrivelse av NAVs fremtidige tjenester og prosesser - Virksomhetsstyring NAV, Side 18

19 I etterkant av arbeidet har arkitekturprinsippene blitt formalisert og besluttet Forretningsprinsipper 1 Informasjon og tjenestetilbud skal være tilgjengelig og brukertilpasset 2 NAVs myndighetsutøvelse, tjenesteyting og informasjonsbehandling skal følge det regelverk som gjelder 3 NAVs tjenester skal være stabile og forutsigbare uavhengig av konjunkturer og endringer i saksmengde 4 NAVs behandlingsprosesser skal være fleksible i forhold til nye og endrede behov 5 Behandlingsprosessene skal sikre effektiv fremdrift 6 Intern og ekstern samhandling skal gi helhetlige tjenester til brukene 7 Styring og utvikling - All tjenesteutvikling i NAV skal være kunnskapsbasert NAV, Side 19

20 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Arkitektur og produktkø Erfaringer NAV, Side 20

21 Prinsippene som skal styre utvikling av målbildet for informasjonsarkitekturen Informasjonen skal styres og forvaltes som en selvstendig eiendel av høy verdi Vi skal til enhver tid vite hva informasjonen betyr, kjenne dens kvalitet og vite hvordan den anvendes og av hvem Målbildet for informasjonsorganiseringen skal understøtte virksomhetsprosessenes informasjonsbehov Data skal lagres og forvaltes kun på ett sted, men kan om nødvendig dupliseres kontrollert nedstrøms i prosessflyten NAV, Side 21

22 Utvikling av informasjonsmodell Deltakelse i arbeidsgruppene for prosessmodellering innenfor forretningsarkitektur for å identifisere informasjonsbehov Egne møter med ressurser fra de samme gruppene for å verifisere modell og krav i ettertid Generalisert for å passe alle ytelser Modellert i verktøyet Enterprise Architect NAV, Side 22

23 Domenemodell NAV, Side 23

24 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Hvorfor arkitektur? Prosessmodeller Informasjonsarkitektur Applikasjons- og teknologiarkitektur Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 24

25 UnikID (P1, P2, n) Problemer med dagens arkitektur og løsninger ble identifisert Prioritering Problemstilling (Legg inn et kort men tydelig navn) Beskrivelse av problemstillinger / utfordringer Krav Berørte porteføljer Beskrivelse (Legg inn en beskrivelse av hvorfor dette er en problemstilling / utfordring) P069 2 REFACTORING -GSYNK: Burde ikke vært en batch, men heller en live oppdatering via buss -RUTING: Tett kopling mellom komplekse businessregler og programkode. Mye duplisert og uoversiktlig kode gir lite fleksibel løsning og høy risko for feil ved endringer. Mulig konsekvens hvis tiltak ikke blir adressert i 3a og 3b (Bruk evt til spørsmål i sjekklisten) Fleksibilitet Sikkerhet Økonomireglemente t Stabil IKT drift Uføre Sykdom Arbeid og aktivitet Pensjon Integrasjonssenter Fellessystemer Familie Bidrag Selvbetjening og portal Helse Statistikk og datavarehus Basis Brev og arkiv Økonomi og logistikk HR Referanse til tiltak Unik ID Beskrivelse Type X X T100 - Erstatte integrasjonsmekanismer som gir høy risiko for nedetid og feil 3abc P070 BREVLØSNING Brevløsningen - lang responstid og dårlig funksjonell løsning. P071 2 AUTOMATISERING Mer automatisering. Ruting for avhengig av Infotrygd/Arena, automatisk start av jobben når andre jobber er ferdig. Kjøretidsvindu for knapt. P072 1 KATASTROFESIKRING Avhengighter til basissystmer som ikke bekreftet er katastrofesikret (GOSYS/GSAK). Klassifisering X X X T016 - Erstatte Arenas opprinnelige brevløsning med dagens SYFObrevløsning X X X X Utgår P073 2 Kritikalitet klassifisering DVH er ikke kritikalitet klassifisert. Sette sikkerhetstiltak og sikkerhetsnivå kan ikke settes korrekt. Det er dermed uklart hvor viktig DVH er for NAV gir uklare konsekvenser og tiltak dersom Datavarehust har nedetid. P074 1 Store og økende datamengder Store og økende datamengder uten slette og historiseringstrategi P075 1 Katastrofesikring DVH har ikke en eksplisitt katastrofeløsning på servernivå, kun på data. Det blir ikke gjort korrekte sikkerhetstiltak og sikkerhetsnivå. Det kan oppstå feilbehandling av sensitive data og viktige rapporter har ikke korrekt beredskap for å rette feil. DVH inneholder store og økende datamengder. Ytelsen vil over tid være synkende. Det kan medføre at jobber ikke er ferdig i tide for å kunne produsere statistikk innenfor fristen. Dersom det skjer servercrash som krever ny levereanse og oppsett av DVH servere kan det medføre at statistikk ikke blir levert innenfor fristen. X X X X T470 - Oppdatere systemdokumentasjon Forvaltning X X X X P076 2 Beredskap DVH porteføljen har ikke beredskap på feil i de ca. Kan medføre at statistikk ikke blir levert innenfor 250 jobbene som kjøres ved faste intervall. Kun IKT- fristen og at periodiske dataset ikke kan hentes ut Drift-PAD har beredskap. PAD kan kun se at feil er fra kildene. oppstått ikke i hvilket steg, eller årsak. DVH portefølje får først beskjed om feil, og kan sette igang tiltak ved oppmøte på jobb, eller etter kontakt fra PAD. P077 2 Ytelse og responstid DVH løsningen yter ikke tilfredsstillende ytelse for brukerne av løsningen. Oppgradering til siste versjon av rapportprogramvare førte til betydelig mer stabil løsning, men med sideeffekt dårligere ytelse. Over tid med økende datamengder og antall rapporter vil ytelsen gradvis forverres. X X X X 360 problemstillinger identifisert og gruppert Tiltak ble beskrevet og estimert NAV, Side 25

26 Tiltak ble beskrevet og estimert Absolutt kravområde Stabil IKT-drift Tiltak i Alternativ 3c HT03: Videreutvikle og forbedre dagens brevløsninger og ta den forbedrede løsningen i bruk i de fagsystemer som har uakseptable løsninger i dag. Gir i tillegg arkiv i Joark for disse løsningene. Innfrielse av kravet Kommentar Fase 1 og 2 Ny brevløsning etableres som del av Uføre (T804) i Fase 1. Tiltaket reduseres dermed til å ta i bruk ny brevløsning for identifiserte løsninger, som gjennomføres i Fase 2 HT11: Redusere kjøretid på batcher I linjen Tiltaket gjennomføres delvis av linja i forkant av modernisering. I Fase 1 skal det etableres bedre ikke-funksjonelle krav til batcher, og eventuelt justeringer i arkitektur for å unngå at dette blir et problem for nye løsninger. Gjenstående batcher utbedres i Fase 2. HT13: Forbedre feilhåndtering og øke automatiseringsgraden i batcher Fase 1 og 2 Gjennom utvikling av applikasjonsrammeverket forbedres ikkefuksjonelle krav til batcher og kontroll av disse i Fase 1. Tiltaket med å forbedre eksisterende batcher gjennomføres i Fase 2. HT22: Trekke Java ut av Arena-databasen for å I linjen Tiltaket gjennomføres i regi av linja i forkant av modernisering. redusere teknisk risiko T019: Forbedre katastrofesikring I linjen Tiltaket gjennomføres i hovedsak av linja i forkant av modernisering. Resten av dette tiltaket gjennomføres i Fase 1 T100: Erstatte integrasjons-mekanismer som gir høy risiko for nedetid og feil Fase 1, 2 og 3 Fase 1 vil forbedre arkitekturen for integrasjonsmekanismer gjennom utvikling av applikasjonsrammeverket. Fase 2 og 3 vil T624: Forbedre sikkerhet i eksisterende integrasjonsløsninger (MQ-køer med mer) T908: Konsolidere til to datahaller for å tilrettelegge for større grad av katastrofesikring Fase 1, 2 og 3 I linjen migrere eksisterende applikasjoner over på forbedret arkitektur Fase 1 vil forbedre arkitekturen for integrasjonsmekanismer gjennom utvikling av applikasjonsrammeverket. Fase 2 og 3 vil migrere eksisterende applikasjoner over på forbedret arkitektur Tiltaket gjennomføres i sin helhet av linja. Tiltakene ble lagt i prosjekt 1, 2 og 3, eller som del av forvaltning NAV, Side 26

27 Nå-situasjon for sentral applikasjoner ble kartlagt Selvbetjening og portaler Statistikk og datavarehus nav.no Ditt NAV SBL Arbeid DVH SAS Fellessystemer Helse GSAK GOSYS Ruting KuHR Integrasjonssenter NAV tjenestebuss Pensjon Arbeid og aktivitet PEN PREG ARENA Amelding Infotrygd JOARK Brev og arkiv Brevserver Lønn og personal (HR) Agresso lønn Familieytelser og bidrag BISYS Wintid OS UR eresept Elektronisk mottak Økonomi-systemer Regnskap Basis BPROF TPS INNT AA-reg Avgift Medl FR TP TSS INST NORG Remedy Fagsystemer Administrative systemer SBL, helse og basissystemer SKILL NAV, Side 27

28 Nå-situasjonen vurderte løsningene i flere dimensjoner Økonomi Funksjonalitet Informasjonsbehandling og datalagring Sikkerhet Teknologi Endringsevne Forvaltbarhet / driftbarhet Applikasjon Plattform Veiledning til vurdering <Applikasjon> Lisenskostnad Lisenskostnad Lisensmodell Lisensmodell Markedssituasjon Markedssituasjon Forvaltningskostnad Maskinvarekostnad Funksjonalitet Funksjonalitet Selvbetjening Universell tilgjengelighet Automatiseringsgrad Elektronisk samhandling Økonomireglement Datakvalitet Database Datamodell Arkivløsning Bruk av fellesdata Tilbyr informasjonstjenester Tilgangsstyring Virksomhetsroller Tilgangskontroll Personopplysningslov Brukergrensesnitt Programmeringsspråk Prosessimplementasjon Regelimplementasjon Tjenesteorientering Lagdeling Kodekvalitet Rammeverk Testbarhet Åpne standarder Forvaltningsavtale Feilretting Ny funksjonalitet Overvåkningsløsning Feilhåndtering Tredjelinjesupport Dokumentasjon Kompetanse Annen lagring Klientprogramvare? Mellomvare Prosessmotor Regelmotor Operativsystem Maskinvare Plattformoppgradering Plattformbytte Supporterte versjoner Patching Produksjonssetting Overvåkning Feilsøking Drift Dokumentasjon Kompetanse Kvalitativ vurdering av økonomien for gitt applikasjon og tilhørende teknisk plattform. Vurdering av kostnader for drift og forvaltning og hvordan kostnader til lisenser, investeringer, drift og forvaltning vil endres ved økt bruk (gjenbruk). Vurdering av Kvalitativ vurdering av applikasjonens funksjonalitet og om denne er i tråd med målbilde. Vurdering av mulighet for selvbetjening hvis relevant, universell tilgjengelighet og grad av automatisering og bruk av elektronisk samhandling. Vurdering om applikas Kvalitativ vurdering av applikasjonens datakvalitet og datamodell. Fakta om applikasjonen bruker felles arkiv og fellesdata samt om den tilbyr informasjonstjenester. Fakta om databaseteknologi og eventuell annen lagringsteknologi som benyttes. Fakt om felles tilgangsstyring benyttes og virksomhetsroller ligger tilgrunn for tilganger i applikasjonen. Vurdering av tilgangskontrollens implementering (modell/rammeverk eller programmert) og plassering (i brukergrensesnitt eller nær data). Oppfyller Fakta om brukergrensesnitt og programmeringsspråk. Vurdering av om implementasjon av eventuelle prosesser og regler er hensiktsmessig. Fakta om hvilke plattformkomponenter som brukes og vurdering basert på strategiske valg for NAV, Kvalitativ vurdering av om applikasjonen er hensiktsmessig bygd opp og kan bruke og tilby hensiktsmessige grensesnitt (tjenester eller annet). Vurdering av bruk av åpne standarder. Vurdering av om plattformen kan oppgraderes eller byttes uten store konse Fakta om det foreligger forvaltningsvatale og om plattformens komponenter er supportert. Kvalitativ vurdering av evne til feilretting /patching og utvikling av ny funksjonalitet og produksjonssetting innen akseptable tids- og kostnadsrammer. Vurdering av NAV, Side 28

29 Applikasjons- og teknologiarkitektur Leveranser fra Modernisering Strategisk nivå IKT-strategi IKT-prinsipper Andre strategidokumenter DIFI-prinsipper IKTprinsipper Arkitektur i linja Referansearkitektur Arkitekturkrav Arkitekturkrav Referansearkitektur Nå-situasjon app. og teknologi Metode Kurs/ sertifiseringer Ikke-funksjonelle krav Retningslinjer Nå-situasjon applikasjoner og teknologi Grunnlag for program Løsningsarkitektur Krav til løsning Målbilde teknologi Målbilde applikasjon NAV, Side 29

30 Nye IKT-prinsipper ble utarbeidet IKT1 Virksomhetsbehov IKT-løsninger skal støtte virksomhetens behov. IKT2 Livsløp Ved nyetablering eller større endringer av IKT-løsninger skal helhetlige behov og langsiktige kostnader og gevinster legges til grunn. IKT3 Informasjons-forvaltning Informasjon er en selvstendig eiendel av høy verdi, og skal styres og forvaltes deretter. IKT4 Tjenesteorientering IKT-løsninger skal tjenesteorienteres for å understøtte standardisert deling av funksjonalitet og informasjon. IKT5 Helhetlig informasjonsarkitektur Informasjonsarkitekturen skal understøtte hele virksomhetens informasjonsbehov. IKT6 Endringsevne IKT-løsninger skal kunne endres i takt med regelverk, organisering og brukerbehov. IKT7 Universell tilgjengelighet NAVs IKT-løsninger skal være tilgjengelige for alle som har behov for dem. IKT8 Sikker behandling IKT-løsninger skal sørge for sikker behandling og tilfredsstille krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet. IKT9 Stabil, kontinuerlig og effektiv drift IKT-løsninger skal utformes for stabil, kontinuerlig og effektiv drift. IKT10 Automatisering IKT-løsninger skal benytte automatisering for å understøtte effektivisering av virksomhetsprosesser. IKT11 Selvbetjening IKT-løsninger skal understøtte NAV-brukere, samhandlere og medarbeidere i størst mulig grad kunne løse oppgavene sine selv. IKT12 Samhandling NAV skal benytte elektronisk samhandling for å sikre god informasjonskvalitet og understøtte det offentlige tjenestetilbudet. IKT13 Åpne standarder IKT-løsninger skal baseres på etablerte åpne standarder. NAV, Side 30

31 Arkitekturkrav ble utarbeidet Overordnet Tjeneste og prosess Brukerinteraksjon Elektronisk samhandling Informasjon Datavarehus Sikkerhet Drift Infrastruktur NAV, Side 31

32 Absolutte krav identifisert og beskrevet Område Stabil IKT-drift Fleksibilitet Oppfylle kravene i Økonomireglementet Sikkerhet (personvern) Beskrivelse IKT-systemene skal være stabile og effektivt understøtte tjenesteproduksjonen i NAV i et 10 til 15-års perspektiv når det tas høyde for naturlige svingninger i etterspørsel og volum. IKTløsningene skal ha tilstrekkelig tilgjengelighet, produksjonskapasitet og responstid til at NAV kan nå sine produksjonsmål. Innføring av endringer og reformer i arbeids- og velferdsforvaltningen skal ikke unødig hindres av IKT. Fleksibilitet realiseres gjennom tjenesteorientert arkitektur med gjenbrukbare komponenter og tjenester, som gir reelle valgmuligheter til å renovere, endre, erstatte eller nyutvikle. IKT-løsningene skal bidra til at NAV oppfyller kravene i økonomireglementet; kravene til sporbarhet er sentrale. Reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten, 2 i Folketrygdloven (jfr. /32/) NAV skal ivareta personvernet og tilby en sikker og etterrettelig tilgang til informasjon og dokumenter. NAV skal oppfylle krav i Personopplysningsloven med forskrifter med særlig vekt på konfidensialitet, integritet, lagring og logging. NAV, Side 32

33 Basert på prosessmodellarbeidet ble funksjonelle komponenter identifisert NAV, Side 33

34 Applikasjonskomponenter identifisert og beskrevet 002 Elektroniskdistribusjon Dokumentdistribusjon 003 Varsel om elektronisk dokument Dokumentdistribusjon 007 Min meldingsboks Brukers meldinger 005 Redistribusjon ulest dokument Dokumentdistribusjon 006 Meldingsboks Brukers meldinger Dokumentproduksjon 021 Sentral utskrift Dokumentdistribusjon Postkasse Journal og arkiv 001 Distribusjonskanal Dokumentdistribusjon 022 Lokal utskrift Dokumentdistribusjon Fysisk oppmøte 004 eaktørsamtykke Dokumentdistribusjon 023 Brukerprofil Brukeroversikt Applikasjonskomponent IKT-tjeneste Annet NAV, Side 34

35 Enkle løsningsskisser laget for KS2 NAV, Side 35

36 Teknologibeslutninger Stormaskin Oracle Forms Distribuert Cobol 4-GL/PL-SQL Java DB2 Oracle Leverandørnøytral zos IBM Mainframe Linux* x86* Linux x86 Plattformnavn Språk Database Operativsystem Hardware Distribuert plattform videreføres som preferert plattform NAV, Side 36

37 Lagdeling av teknologiarkitekturen Applikasjon Applikasjon Data Applikasjoner konsumerer plattformtjenester Mellomvare Operativsystem Plattform Virtualisering Infrastruktur Server Lagring Nettverk Datahall Plattform konsumerer datakraft og lagring Distribuert plattform består av flere lag, hvor et lag tilbyr tjenester til overliggende. Lagene er inndelt i 3 hovedområder; Applikasjon, Plattform og Infrastruktur (API) NAV, Side 37

38 Distribuert plattform Teknologivalg Arkitektur Løsningskomponenter Teknologi Java/JEE Mellomvare / Database Operativsystem Virtualisering <velges> Red Hat Linux VMWare Underliggende infrastruktur x86 Strategisk gjenbruk og videreutvikling av teknologi. Kun behov for å videreutvikling NAV, Side 38

39 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet Arkitekturutvikling i planleggingsfasen Forankring av arkitekturmålbildet Erfaringer NAV, Side 39

40 Prosessmodeller gjennomgått og besluttet i D-møte NAV, Side 40

41 Informasjon må ses på som en felles ressurs Nå-situasjon Hver løsning dekker eget informasjonsbehov og integrerer med nødvendige kilder Løsning A Informasjon Løsning B Informasjon Løsning C Informasjon Målbilde Informasjon ses på som en felles ressurs Løsning A Løsning B Løsning C Informasjon Informasjon NAV, Side 41

42 Løsningsprinsipp Selvdokumenterende dokumentasjon Løsning Løsning Løsning Løsning (Sikkerhetsnivå) (Formål) Informasjon (Formål) (Sikkerhetsnivå) Informasjon Formål Kilde Sikkerhetsnivå Informasjon Nå-situasjon Målbilde Langtlevende informasjonen skal dokumentere seg selv (metadata) Dokumentsentrisk tilnærming fokusere på informasjon, ikke struktur All bruk av informasjon, nå og i fremtiden, sjekkes mot gjeldende regler for tilgang Ved overføring av informasjon, også til eksterne, følger også metadata med slik at bruk av og tilgang til informasjonen kan sjekkes i den videre informasjonsbehandlingen NAV, Side 42

43 Løsningsprinsipp Klassifisering av informasjon Informasjonsbehandlingsprosess (forretningsprosess) Kvalitetskrav Sikkerhetskrav Behov for sikkerhet og kvalitet er utgangspunktet IKT-omgivelser Selvbetjening NAV Implementert løsning Tjeneste Tjeneste Info Info Tjeneste Info Tjeneste Info Risikovurdering Klassifisering Sikkerhetsnivå Krav til kvalitet, konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet Risikovurdering og klassifisering bestemmer hvilket sikkerhetsnivå implementert løsning og underliggende infrastruktur (ressurser) skal oppfylle Konsekvens: Informasjon (og tjenester) må ha dokumentert hvilket sikkerhetsnivå de krever Infrastruktur må ha dokumentert hvilket sikkerhetsnivå de leverer Enhetlig sikkerhetsarkitektur nødvendig for å gjennomføre NAV, Side 43

44 Hendelser og prosesser Virksomhetsprosesser startes basert på hendelser Overgang mellom virksomhetsprosesser gjøres ved bruk av hendelser for å sikre løs kobling Hendelse Krav mottatt Hendelsesstyring Kø Regler for hendelser Behandle krav Hendelse Positivt vedtak Hendelsesstyring Kø Regler for hendelser Virksomhetsprosess Virksomhetsprosess Utbetaling NAV, Side 44

45 Oppgavestyring og oppgaveutførelse Oppgavestyring og prosesser skal ikke være tett koblet Prosessen skal ikke vite om et steg gjøres automatisk eller manuelt Saksbehandlere får tilgang til oppgaver gjennom oppgavekø og utfører oppgaven ved hjelp av brukergrensesnitt som aktivitetstjenesten tilbyr Prosesssteg Prosesssteg Prosesssteg Prosesssteg Aktivitetstjeneste Aktivitetstjeneste Aktivitetstjeneste Aktivitetstjeneste Manuel oppgave opprettes av aktivitetstjenesten Oppgave Oppgavekø NAV, Side 45

46 Felles arkitektur for brukerinteraksjon Sammensatte brukerflater Brukerflateelementer som fritt kan settes sammen til brukerflater for en spesifikk arbeidsoppgave eller målgruppe Håndtere overgang fra en brukerflate (applikasjon) til en ny Benyttes både internt og i selvbetjeningsløsninger Innsyn Generell informasjon Veiledning og simulering Publiserings løsning Informasjonstjeneste Aktivitetstjeneste Regeltjeneste NAV, Side 46

47 Hovedelementer i løsningsarkitektur prosjekt 1 Lev 1 Lev 2 Lev 3 Lev 4 Informasjonsplattform Begreper Begreper Info.forv. Info.forv... Skalering Tilgj.het Sam-satt Synk Kodeverk Dialoger Innsyn Innsending Ditt NAV Ytelsesktr Krav dagpeng. nav.no Avstem. Tilpasn. økonomi Uføre auto SU kravdialog SU auto EDAG Uføre forutsetn. Uføre manuell Tilpasn. PESYS SU manuell Manuell behandl. Prosesstyring Produksjonsstyring Statistikk uføre Statistikk SU mm Org og ansatte Statistikk dialoger Statistikk prosesser Statistikk prosesser Virksomhetsroller Statistikk prosess Sikkerhet Alarmer og varsler AM-løsn Teknisk plattform Utfase gamle soner App.ram meverk Testdata auto Testdata auto App.ram meverk 2-site app.serv. Integr.ra mmeverk Overvåkning Integr.ra mmeverk Dialogarena Ytelser Virksomhetsstyring Disp.regn EDAG Sikkerhetsrammeverk Kravdialog Vilkår og beregn. Behandlinfo Faktainnsaml Iverksetting Egenvurdering Dokproduksj. Samtalestøtte Meldingsboks Fullmakter Tilgangsadmin Oppgavekø Overvåkning Overvåkning Testdata auto Nye soner Discovery Discovery Uføre dialog Utbetdialog Konfigkontroll Deploy.- ment 2-site database Leveranse 0 Teknisk plattform Sikkerhetsrammeverk Applikasjonsrammeverk Plattformtjenester Driftskonsolidering Virtuell plattform Infrastruktur tilpasning (soner, nettverk) Ny sonemodell To driftshaller Modernisering Delvis implementering NAV, Side 47 Linja

48 Samhandling Økonomireglement Behandling av ytelser Fleksibilitet Sikkerhet (personvern) Stabil IKT-drift Knytning til absolutte krav i prosjekt 1 Lev 1 Lev 2 Lev 3 Lev 4 Informasjonsplattform Begreper Begreper Info.forv. Info.forv... Skalering Tilgj.het Sam-satt Synk Kodeverk Dialoger Innsyn Innsending Ditt NAV Ytelsesktr Discovery Uføre dialog Utbetdialog Krav dagpeng. nav.no Avstem. Tilpasn. økonomi Uføre auto SU kravdialog SU auto EDAG Uføre forutsetn. Uføre manuell Tilpasn. PESYS SU manuell Manuell behandl. Prosesstyring Produksjonsstyring Statistikk uføre Statistikk SU mm Org og ansatte Statistikk dialoger Statistikk prosesser Statistikk prosesser Virksomhetsroller Statistikk prosess Sikkerhet Alarmer og varsler AM-løsn Teknisk plattform Utfase gamle soner App.ram meverk Testdata auto Testdata auto App.ram meverk 2-site app.serv. Integr.ra mmeverk Dialogarena Ytelser Virksomhetsstyring Disp.regn EDAG Sikkerhetsrammeverk Kravdialog Vilkår og beregn. Behandlinfo Faktainnsaml Iverksetting Egenvurdering Dokproduksj. Samtalestøtte Meldingsboks Fullmakter Tilgangsadmin Oppgavekø Overvåkning Overvåkning Testdata auto Nye soner Discovery Overvåkning Integr.ra mmeverk Konfigkontroll Deploy.- ment 2-site database Leveranse 0 Teknisk plattform Sikkerhetsrammeverk Applikasjonsrammeverk Plattformtjenester Driftskonsolidering Virtuell plattform Infrastruktur tilpasning (soner, nettverk) Ny sonemodell To driftshaller NAV, Side 48

49 Endringsevnen styres av krav og realiseres gjennom arkitektur Eksempel Sluttbruker Sluttbruker Løsning Løsning Tekster, skjermbilder, satser, vilkår, beregninger, grunnlagsdata Fagperson Tekster Skjermbilder Brevmaler Satser Grunnlags data Utvikler Kodeverk vilkår Regler Utvikler Systemforvalter 1 dag 1-4 uker 1-6 måneder NAV, Side 49

50 Pålitelighet i plattform og infrastruktur (stabil IKT-drift) Parallell drift på to driftssteder Løpende synkronisering av data Løsning A Løsning B Løsning A Løsning B Full kapasitet servere, nettverk lagring og annen infrastruktur Automatisk failover i alle lag og mellom driftsstedene Overvåkning Driftssted 1 Driftssted 2 NAV, Side 50

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk

IKT-strategi for Den norske kirke 2009-2014. Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk 2009-2014 Felles utfordringer og veivalg for hele Dnk RAPPORT FRA STRATEGIGRUPPENS ARBEID Versjon: 1.0 Dato: 02. juli 2009 Innholdsfortegnelse 0 VERSJONSHÅNDTERING... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Sluttrapport for LØFT-programmet:

Sluttrapport for LØFT-programmet: Sluttrapport for LØFT-programmet: Fornyelsen i Lånekassen 2004 2015 Innhold 1. Bakgrunn...6 1.1. Dette er Lånekassen nøkkeltall...6 1.2. Dette er LØFT...6 1.3. Lånekassens formål, hovedmål og visjon...7

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 1. februar 2011. STY-O-SAK 03/11: IKT-handlingsplan for 2011

NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 1. februar 2011. STY-O-SAK 03/11: IKT-handlingsplan for 2011 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 1. februar 2011 STY-O-SAK 03/11: IKT-handlingsplan for 2011 I møte 18. juni 2009 vedtok Styret NIHs IKT-strategi for 2010-2012 (STY-SAK 27/09, se vedlegg

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer