Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram med redaksjonskomiteens anbefaling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling."

Transkript

1 Endringsforslag til Oslo s årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram med redaksjonskomiteens anbefaling. I redaksjonskomiteen sitter Anniken Hauglie, Arve Edvardsen, Saida Begum, Hedvig Heyerdahl, Ewa Gawecka og Eirik Lae Solberg. Side 1 av 47

2 Innkomne endringsforslag til «Kunnskap og læring hele livet» linje Forening og forslagsstiller Linjenr. Hva slags endring Forslag Redaksjonskomiteens anbefaling Til kapittel «Kunnskap og læring hele livet» Frogner 4 Endring For at alle skal kunne utvikle sine ferdigheter og evner til det beste for seg selv og samfunnet Frogner, og Nordre Aker 8 Endring Osloskolen skal bidra til å løfte alle elever Ullern Forbedre setningen på linje slik at den lyder: En satsning på læring og kunnskaper i barnehagen er nødvendig for å sikre at alle barn som vokser opp i Oslo får like muligheter ved skolestart. Anbefalt vedtatt Oslo Senior Nordre Aker, Frogner og 13 Tillegg Legg til etter «godt nok norsk»..og har noe tallforståelse.. 16 og 17 Stryke hele verden kommer til for å studere Frogner 16 Tillegg Også barn som ikke går i barnehage skal være rustet til skolestart. Helsestasjonene kan bidra til å kartlegge barn med språklige og andre Side 2 av 47

3 utfordringer. Barn med utfordringer skal få tilbud om oppfølging frem mot skolestart Morten Bakke 24 Endre til rekruttere landets beste lærere og personell til Osloskolen og Oslobarnehagen Anbefalt vedtatt Ullern 24 Stryke og erstatte med: Ha flinke og engasjerte lærere i Osloskolen. Frogner 26 Nytt pkt Styrke arbeidet med å få ungdom som har falt ut tilbake til skole og arbeidsliv, anses ivaretatt andre steder i programmet Irma Iversen 26 Nytt kulepunkt etter linje 26 tilby undervisning for voksne (voksenopplæring) Hans Magnus Borge Til kapittel «Barnehager for læring og kunnskap» 39 Føye til Men Oslo understreker at barn skal få være barn og at leken skal være en sentral del av barnehagen Morten Bakke 47 Endre Stryke «og aktivitetsskolen» (AKS omtales i annet endringsforslag fra MB) Anbefalt vedtatt Frogner 47 Nytt pkt Utvide 5-års kontrollen på helsestasjonene for barn som ikke går i barnehage Nordstrand 47 Nytt forslag Sikre at norsk er arbeidsspråk i barnehagene og aktivitetsskolen Anbefales vedtatt sammen med Morten Bakkes forslag om norskopplæring Side 3 av 47

4 Nordstrand strykes. Jon Ole Whist 49 Strykning Stryke hele punktet Morten Bakke 51 Endre til Endre fra resultatene til kvaliteten til den enkelte barnehage Anbefalt vedtatt Frogner 53 Nytt pkt Sikre en god uavhengig tilsynskontroll av kvaliteten i barnehagene Anbefalt vedtatt Frogner Stryk Stryk dissensen Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen. Morten Bakke 54 Legge til «og flere pedagoger» Anbefalt vedtatt Østensjø Strykning Stryke dissensen Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen. Morten Bakke 55 Nytt punkt Utarbeide lederutdanning for styrere og mellomledere samt et tilbud med etter- og videreutdanning av barnehageansatte Morten Bakke 55 Nytt punkt Utrede muligheten for introduksjonskurs for barnehageansatte etter modell av introduksjonskurs for nyansatte i Osloskolen Anbefalt delvis vedtatt, med formuleringen «Utarbeide lederutdanning for styrere og mellomledere i Oslobarnehagen» Anbefalt vedtatt med formuleringen «gjennomføre introduksjonskurs for barnehageansatte etter modell av introduksjonskurs for nyansatte i Osloskolen» Side 4 av 47

5 Oslo Unge 58 Nytt punkt Etablere en internasjonal barnehage Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 58 Ny linje Oslo vil at kun private aktører skal etabler alle nye barnehager i Oslo. Oslo ønsker i kommende periode å fortsette privatiseringen av de kommunale barnehagene i Oslo. Begrunnelse: Det er ingen grunn til at det offentlige skal drive barnehager når de private gjør det bedre. Barnehageundersøkelsen 2013 viser at tilfredsheten i norske barnehager var 4,4 % høyere i private enn i offentlige barnehager. En flora av private barnehager med ulike pedagogisk opplegg og innhold, skaper en flora av mangfold som ønsker. Jon Ole Whist 59 Nytt punkt Prioritere barnehageplass til barn der foreldre har permisjon fra jobb Til kapittel Europas beste skole Morten Bakke Linje 74 Tillegg. Sommerskolen er et populært tilbud som kombinerer læring og aktivitet. Vi vil videreutvikle denne med nye tilbud, aktiviteter og samarbeidspartnere. Aktivitetsskolen er et viktig tilbud etter skoletid, men kvalitet og tilfredshet kan variere. Vi skal sørge for at denne bidrar mer til barnets læring og ferdighetsutvikling. Anbefalt vedtatt Grete Horntvedt 77 Tillegg for å sikre elevene tilpasset undervisning. Alna, Bjerke, Grorud og Stovner 77 Tillegg til eksisterende punkt Gi elevene rett til nivåvalg i undervisningen ved basisfagene norsk, engelsk og matematikk, slik at elevene får best mulig tilpasset opplæring., men redaksjonskomiteen anbefaler å innta følgende formulering i brødteksten etter linje 63: «For at hver Side 5 av 47

6 enkelt elev skal kunne bli best mulig, er det viktig at elevene får undervisning tilpasset sitt nivå. Derfor vil vi gi elevene rett til å velge mellom ulike nivåer på undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.» Oslo Unge 80 Nytt punkt Sikre at det alltid gis skriftlige tilbakemeldinger fra lærer til foresatte om elevenes faglige nivå og utvikling Oslo Unge 83 Endring Etablere egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell fra toppidrettsgymnasene. Oslo Unge 84 Endring I samarbeid med kulturlivet og idretten gi individuelt tilpasset undervisning til talenter innen kultur og idrett. Frogner 85 Endring Innføre resultat- og prestasjonsbaserte lønninger for lærere Anbefalt vedtatt Oslo Senior 88 Tillegg Legg til etter «nytt».. etter for eks kvalifiserende sommerkurs. Morten Bakke 90 Endre til Stryk innføre, erstatte med videreføre ordningen Anbefalt vedtatt med formuleringen «utvide ordningen» St. Hanshaugen 97 Endre punkt Endre til: gjennomføre en prøveordning med eksamen før 17. mai i Oslo Anbefalt vedtatt Side 6 av 47

7 Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 98 Nytt kulepunkt Oslo kommune ønsker å innføre prøveordning med ernæring integrert i faget gym på bekostning av faget heimkunnskap. Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte Håvard B. Øvregård 98 Endring At eksamen i skriftlig sidemål skal gjøres valgfritt i videregående. 98 Endring Erstatte punktet med: «starte tidligere med opplæring i skriftlig sidemål» St. Hanshaugen 101 Endre punkt Endre til: at antall timer med undervisning i svømming skal økes fra 10 til 20 timer, og det settes ferdighetskrav i 4. Klasse om at elevene skal kunne svømme 200 m. Jon Ole Whist 101 Nytt punkt Sikre at alle elever etter 5. trinn kan svømme 200 m Torbjørn Øygard 101 Nytt punkt "OH vil innføre prøveordning med daglig fysisk aktivitet for 1.-7.trinn på en eller flere skoler i byen." Nordstrand 101 Nytt forslag Elevene må tilbys tilpasset svømmeundervisning. Antall timer med undervisning i svømming skal økes slik at alle elever blir svømmedyktige senest innen utløpet av 4. trinn. Anbefalt vedtatt, men stryker første setning. Bjerke 102 Nytt punkt Innføre en digital prøveordning med et foreldre/bruker betalt skolemåltid basert på de norske kostholdsrådene, og gjennomført som et privat/offentlig samarbeid Morten Bakke 102 Nytt punkt Gi Oslos elever fra trinn flere undervisningstimer i uken. Anbefalt vedtatt, med formuleringen «øke antall Side 7 av 47

8 undervisningstimer i uken fra trinn» Morten Bakke 102 Nytt punkt stille krav til at alle ansatte i Aktivitetsskolen, inkludert vikarer, har tilstrekkelige norskkunnskaper. Anbefales vedtatt, med følgende tillegg «og sikre at norsk er arbeidsspråk i barnehagene og aktivitetsskolen» Østensjø Nytt punkt Støtter dissensen om fritt skolevalg over fylkesgrense til nabofylkene Jon Ole Whist 105 Nytt punkt Sikre opplæring i personlig økonomi i 10. Trinn Anbefales vedtatt av flertallet i redaksjonskomiteen, dissens: Anniken Hauglie Jon Ole Whist 105 Nytt punkt Bidra til innovasjon ved å gjøre elevbedrifter til en obligatorisk del av skoleløpet Nordre Aker, Frogner og 105 Nytt pkt Videreføre og videreutvikle den populære sommerskolen anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke linje 74 Frogner 105 Nytt pkt Innføre flere teach first-prosjekter også innenfor andre studieretninger enn realfag Frogner 105 Nytt pkt Innføre mentorordninger som skal sikre bedre oppfølging av nyutdannede lærere Side 8 av 47

9 Bjørn Bangvoll, Marcus Bøhn, Lene Haug, Anita Hoff, og Arild Furuseth 105 Nytt kulepunkt Videreføre og styrke undervisningsproskjekter i livskunnskap, slik at elevene får gode ferdigheter når det gjelder å mestre psykiske og sosiale utfordringer. Til kapittel «Et fullført skoleløp» Nordre Aker og 107 Styke og erstatte Frafall i skolen har store kostnader. Erstatte har med betyr (Anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke ) St. Hanshaugen 107 Endre punkt Stryke første setning: Frafall i skolen har store kostnader for den enkelte elev og for samfunnet. (Anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke ) Oslo Senior 107 Endring Endre «har store kostnader» til.. medfører store kostnader.. (Anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke ) Frogner 110 Nytt pkt Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv gjennom hele utdanningsløpet Morten Bakke Endre teksten til Et godt læringsmiljø som motiverer, stiller tydelige krav og utnytter potensialet i hver enkelt elev er avgjørende for å sikre at flest mulig fullfører skolegangen. Frafall i skolen har store kostnader for den enkelte elev og for samfunnet. Målet er at alle som begynner på videregående skole i Oslo skal fullføre skole- og utdanningsløpet. Anbefalt vedtatt Side 9 av 47

10 Nordre Aker og Oslo Senior 111 ny Nytt punkt Ved fravær skal lærerne ha en raskere og tettere oppfølging av elevene Anbefalt vedtatt 113 Tillegg Legg til etter «kommunenes virksomheter».. og næringslivet.. Morten Bakke 116 Endres til For å sikre at flere fullfører og består Anbefalt vedtatt Oslo Senior 118 Nytt kulepunkt Etablere skolemiljøer som medfører at alle blir sett. Bjørn Bangvoll, Marcus Bøhn, Lene Haug, Anita Hoff og Arild Furuseth 119 Nytt kulepunkt Videreutvikle og styrke de gode samarbeidsprosjektene mellom Osloskolen og barne- ungdomspsykiatrien (BUP) Oslo Unge Strykning Stryke bombepunktet. Anbefaler vedtatt ny formulering fra redaksjonskomiteen: «samle rådgivingstjenesten i ungdoms- og videregående skole i større team for å heve kvaliteten alle elever skal få veiledning på sin skole av kvalifiserte rådgivere.» Oslo Unge 122 Nytt punkt Innføre en sertifiseringsordning av rådgivere i osloskolen, og stille krav til at alle rådgivere gjennomgår denne Innarbeidet i punktet overfor Side 10 av 47

11 Oslo Senior 122 Tillegg Legg til etter «virksomheter», og oppfordre private virksomheter til det samme. Anbefales vedtatt Morten Bakke 123 Nytt punkt Jobbe for å rekruttere flere faglærere på lavere trinn Morten Bakke 123 Nytt punkt Ta initiativ til å bli pilotkommune innen realfagssatsningen Østensjø 123 Nytt punkt Tilføre skolene nok ressurser slik at langtidssyke elever i grunnskolen får den oppfølgingen og støtten de trenger for å kunne henge med i skoleløpet, gjennom hjemmeundervisning eller mulighet for å kunne ha vurderingssituasjoner hjemmefra Til kapittel «Et løft for yrkesfagene» Mats Kirkebirkeland 129 Nytt punkt Innføre TAF-ordningen ved yrkesfagskoler i Oslo. Mats Kirkebirkeland 130 Nytt punkt Styrke etter og videreutdannelses tilbudet til ufaglærte og faglærte arbeidstakere i Oslo Morten Bakke 134 Tillegg (Ny tekst) Vi vil også at Osloskolen skal kunne trekke på den fagkunnskap som er i praksis, og vil rekruttere fagfolk til Osloskolen ved å tilby dem utdanning som sikrer dem fast ansettelse. Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «at Osloskolen skal rekruttere fagfolk til Osloskolen ved å tilby dem pedagogisk utdanning som sikrer dem fast ansettelse.» Frogner 137 Endring Punktet endres til: Alle kommunale virksomheter bør som hovedregel ha lærlinger Side 11 av 47

12 Alna v/ Yassine Arakia 140 Tillegg til punkt 140 at yrkesfaglærere gis mulighet til å hospitere i næringslivet og at håndverkere/yrkesutøvere gis mulighet til å hospitere i skolene Oslo Unge 144 Nytt punkt Utvide ordningen med alternative skoleløp som gir eleven større fleksibilitet mellom skole og praksis, slik som vekslingsmodellen Østensjø 144 Nytt punkt Innføre mer yrkesrettede fag allerede i første klasse på videregående slik at elevene får flere praktiskrettede timer Anne-Marit Lie og Anita A. Hoff 144 Nytt punkt For å styrke lærlingeordninger i bedrifter vil Oslo : Gi lønnstilskuddsordning for bedrifter gjennom 50/50 alternativt 60/40 spleiselag mellom arbeidsgiver og Oslo Kommune for hver lønnet lærlingeplass i bedrift. Kommentar: Lærlingeplass i bedrift er den aller beste og klekker derfor ut de beste lærlingene. Dyrt å ta inn lærlinger, og bedriften bør løkkes med dette (som på 1980/90-tallet) for at det skal være attraktivt nok å ta inn lærlinger. Anbefales vedtatt, men stryk alt etter komma. Til kapittel «Bekjempe mobbing» Oslo s kvinneforum 145 Nytt punkt Innføre en fast dag i året i skolen som markering mot mobbing. Frogner 148 Strykning/ omformulering Andre frivillige tiltak og forebyggende arbeid er også viktig i kampen mot mobbing. Anbefales vedtatt Morten Bakke 149 Endre Endre setning: Skrive at mobbing i Osloskolen går ned Anbefales vedtatt Side 12 av 47

13 Frogner 156 Nytt pkt Gjøre det klart at problemer med mobbing først og fremst er skoleledelsens ansvar Anses ivaretatt på linjene Morten Bakke 156 Tillegg Legge til etter alle skolene: og barnehagene Anbefales vedtatt Morten Bakke 158 Tillegg Legg til og Oslobarnehagen Anbefales vedtatt Østensjø 160 Nytt punkt Etablere en skolemiljølov etter mønster av arbeidsmiljøloven Oslo Senior St. Hanshaugen 166 Rettelse Yrkesfagskolen i stedet for fagskolen. (misforståelse) 172 Stryke punkt (endring fra OUH innarbeides) Oslo Unge 172 Endring Invitere studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og studentorganisasjonene Velferdstinget og NSO, til å være høringsinstans og samarbeidspartner for kommunen gjennom et studentråd. Anbefales vedtatt St. Hanshaugen 174 Flytte punkt Flytte punkt til delkapittel Europas beste skole Anbefales vedtatt Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 175 Ny linje Oslo kommune må stille rimelige tomter til rådighet slik at det kan bygges flere studentboliger. Side 13 av 47

14 Endringsforslag til kapittel «verdens mest miljøvennlige storby» Forening og forslagsstiller Linjenr. Hva slags endring Forslag Redaksjonskomiteens anbefaling Til kapittel «Verdens mest miljøvennlige storby» 175 Endring Endres til En miljøvennlige storby 177 Endring 1. setning endres til Oslo skal være en miljø-og klimavennlige storby. Frogner 183 Tillegg Å fortsette med å bygge ut kollektivtrafikken / Nordre Aker /Nordre Aker Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte Mellom 184 og 185 Nytt kulepunkt å forbedre fremkommeligheten for alle trafikantgrupper 185 Endring Endres til at det blir enklere å velge å sykle og gå i det daglige 187 Endring Det skal prioriteres å bygge boliger form av høyhus primært i nærheten av trafikknutepunkt. Sagene 190 Endre til "redusere tungtransporten og annen gjennomgangstrafikk generelt" Side 14 av 47

15 Anne-Marit P. Lie og Anita Asdahl Hoff 190 Tillegg Redusere tungtransporten gjennom Oslo gjennom videre utbygging av hovedveinettet (statlig oppgave) Jon Ole Whist 191 Nytt punkt Utforme tilskuddsordninger for fornybare energiløsninger rettet mot borettslag og sameier med mer enn 8 seksjoner / Nordre Aker Anne-Marit P.Lie og Anita Asdahl Hoff 191 Nytt kulepunkt gjennomføre planlagt og videre utbygging av hovedveinettet Endring Tungtransport, buss og dieselbiler er den største kilden til klimagassutslipp i Oslo. I tillegg til oljefyring skaper dette helsefarlig lokal luftforurensning, særlig på kalde dager om vinteren. Til kapittel «Fremtidsrettet kollektivtrafikk» 192 Endring Transport og bilkjøring er en av de største enkeltkildene til klimagassutslipp i Oslo. Dette skaper også helsefarlig lokal.. (statlig oppgave) St. Hanshaugen 195 Endring tas med erstattes med hovedsakelig tas med Endring sykkel og gange erstattes med sykkel og andre nullutslippskjøretøy samt 196 gange 200 Endre punkt Stryke; og A-hus, i punktet Kristoffer Gustavsen 200 Tillegg Vurdere bruk av pris- og kvalitetsdifferensiering i kollektivtrafikken i perioder med høy etterspørsel. av flertallet i redaksjonskomiteen. Dissens fra Hedvig Heyerdahl. Side 15 av 47

16 St. Hanshaugen 201 Endre punkt Tillegg til punkt: med bl.a. nytt t-banestopp på Bislett og St. Olavs plass (slik Ruter anbefaler i K 2012) / Nordre Aker Mellom 201 og 202 Nytt kulepunkt Modernisere/utbedre eksisterende sentrumstunell mellom Majorstuen og Nasjonalteateret. av flertallet i redaksjonskomiteen. Dissens Ewa Gawecka Jon Ole Whist 201 Endring velge trasé for ny sentrumstunnell via Bislett, St. Hanshaugen, Sagene og Grünerløkka Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 201 Endring Velge trase og fullføre planlegging av t-banetunell mellom sentrum og t- baneringen innen fire år. Alna, Bjerke, Grorud og Stovner Etter 204 Nytt punkt Se reelt på muligheten for å opprette et S-banenettverk (Tog og T-bane hybrid) i Oslo-regionen etter modell fra København og Berlin. Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «Utrede muligheten for» Anne-Marit P.Lie og Anita Asdahl Hoff 205 Tillegg Fornye og forbedre signalanlegget på T-banen og utbedre eksisterende sentrumstunnel mellom Majorstuen og Nasjonalteatret stasjon. / Nordre Aker Mellom 205 og 206 Nytt punkt Vurdere å erstatte trikk med trolleybuss der dette kan være hensiktsmessig. Side 16 av 47

17 / Nordre Aker 206 Endring Endres til gå til innkjøp av moderne og støysvake trikker og trolleybusser Oslo Unge 206 Nytt punkt Sette opp t-baneavganger om natten mellom Majorstuen og Tøyen. Nordstrand 208 Tillegg og reservere kollektivfelt for kollektivtrafikken. Irma Iversen 210 Nytt kulepunkt etter linje 210 færre avganger med buss og trikk i de stille periodene Frogner Endring + flyttes til etter linje 190 Sagene 214 Nytt forslag etter linje 214 Bygge ut landstrøm for skip i henhold til den nye ISO standarden. I første omgang til fergene fordi utslippene der er størst og anleggene enklere. Sørge for at nødvendige kabler/kabelgater blir lagt ved vei og kaiarbeider. Arbeide internasjonalt for at cruiseskip blir utstyrt med landstrøm. Innføre forbud mot bruk av motor ved land-ligge innen år 2019 Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «Bygge ut landstrøm for skip i henhold til den nye ISO standarden og arbeide internasjonalt for at cruiseskip blir utstyrt med landstrøm.» Flyttes til linje 190 Side 17 av 47

18 St. Hanshaugen 215 Nytt punkt Legge til rette for trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt i ytre by bike&ride Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Prøve ut elektriske ferger i Ruters kollektivnett på fjorden Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Prøve ut en egen månedskortkategori med p-avgift for park&ride er inkludert Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Være pådriver for i samarbeid med Akershus å utvikle park&ride Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «I samarbeid med Akershus være en pådriver for at Ruter og NSB etablere flere innfartsparkeringsplasser» Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Legge til rette for trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt i ytre by bike&ride Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Gjennomgå rutetilbudet i ytre by, og sikre muligheten for å benytte kollektivtransport når man skal oppsøke bydelenes tjenestetilbud Til kapittel «Grønn byutvikling» Frogner 233 Stryk Stryk punktet 236 Beholde Støtter ikke dissens Tre av redaksjonskomiteens medlemmer støtter dissens (Solberg, Heyerdahl og Begum). Flertallet med lederens dobbeltstemme Side 18 av 47

19 støtter programkomiteens flertall. Nordre Aker / Nordre Aker 239 og 240 Mellom 242 og 243 Dissens Starte arbeidet med en mulighetsstudie for å bygge en miljøby i Sørkedalen Se over. støttes Nytt punkt Bevare byens unike trehusbebyggelse. Alna, Bjerke, Grorud og Stovner Etter 243 Nytt punkt Legge til rette for transformasjonsprosjekter i dalbunnen av Groruddalen langs Alnaelva (Alnabyen) Anses ivaretatt på linje 246 Alna og Etter 243 Nytt punkt Tilrettelegge for boligutvikling langs Romsåsfoten, fra Grorud mot Vestli ved å realisere Fossum diagonalen eller på annen måte skjerme Trondheimsveien. Anses ivaretatt på linje 246 Nordstrand St. Hanshaugen 246 Nytt punkt Vurdere strengere parkeringstiltak i småhusområder med mange nye boligprosjekter 247 Nytt punkt Prøve ut heve-senke-pullerter for å lage bilfrie fotgjenger- og sykkelvennlige boligområder i indre by, i kombinasjon med utbygging av underjordiske p-hus Frogner 247 Tillegg Etablere Filipstad om et grønt og klimanøytralt byområde Nordre Aker, Frogner og 247 Nytt pkt Benytte utbyggingsplaner og rekkefølgebestemmelser aktivt for å sikre gjennomføring av kommunal infrastruktur. At planlegging og utbygging av kommunal infrastruktur må ligge foran befolkningsveksten og utbygging av nye områder Side 19 av 47

20 Yassine Arakia Alna 247 Nytt punkt jobbe for mer variert boligbygging (rekkehus og småhus) i Groruddalen Anbefales vedtatt Anita Asdahl Hoff og Anne- Marit P. Lie Etter linje 249 Nytt punkt Alle T-banene skal tilby noen avganger etter midnatt i helgene Til kapittel «Klima- og energivennlige bygg» Sagene 254 Stryke "passivhus eller" Nikolai Astrup 254 Endre til: «at alle nye kommunale bygg og alle bygg som skal totalrehabiliteres skal ha passivhusnivå eller bedre» (begrunnelse: Stortinget har allerede vedtatt at passivhusnivå skal være TEK15-standard). Anbefales vedtatt Til kapittel «En sykkelvennlig by» Frogner Endring De viktigste grepene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et byovergripende finmasket sykkelveinett og å sørge for at syklister trygt kan sykle i bygatene. St. Hanshaugen Endre punkt Endre tekst fra: De viktigste grepene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum av byen og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler. Side 20 av 47

21 Til: "De viktigste grepene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum av byen, utvide sykkelveinettet i indre by, og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler". Frogner 268 Nytt pkt Oppgradere brygger, stupetårn og lignende på strendene. Ivaretatt linje 789. Oslo s kvinneforum St. Hanshaugen / Nordre Aker 271 Nytt punkt Utvide bysykkelordninger utenfor Ring Endre punkt Legge til: prioritere utbygging av sykkelveier i indre by 271 Endre punkt Bygge ut sammenhengende sykkelveier inn mot sentrum. Anne-Marit P.Lie og Anita Asdahl Hoff 273 Tillegg Ha bedre brøyting av gang-og sykkelveier samt bedre brøyting i byens gater innenfor Ring2 Jon Ole Whist 274 Nytt punkt Prøve ut adgangskontroll med heve-senke-pullerter for å lage bilfrie fotgjenger- og sykkelvennlige boligområder i indre by, i kombinasjon med utbygging av underjordiske p-hus / Nordre Aker 278 Endre til til mot Bygge to sykkelekspressveier inn mot Oslo sentrum. Irma Iversen 279 Nytt kulepunkt forbedre muligheten til å ha med sykkel på tog og trikk utenom rushtiden Side 21 av 47

22 etter linje 279 St. Hanshaugen 281 Nytt punkt Prioritere sykkelfelt i oppoverbakker ved utbygging av sykkelveinettet St. Hanshaugen 281 Nytt punkt I utbyggingen av sykkelveier i indre by prioritere markerte framfor fysisk adskilte sykkelveier for å få fortgang i prosessen og øke tilgjengeligheten raskere. Torbjørn Øygard 281 Nytt punkt "OH vil jobbe for at sykkelveiene skal isoleres fra harde trafikanter." Begrunnelse: bør unngå at det bare er "Kamikaze-syklistene" som tar sjansen på å velge miljø/folkehelse. Trikken bør trulig gis unntak fra "harde"-definisjonen. Nordstrand 281 Nytt punkt Hoveddelen av sykkelveinettet i Oslo skal fullføres i løpet av valgperioden. Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Etablere sykkelluftstasjoner ved kollektivknutepunkter Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Som hovedregel innføre 30 km/t sone i alle gater innenfor ring 3 Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Som hovedregel enveisregulere trafikken i gateløp innenfor ring 3, med tillatt sykling mot kjøreretning Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Prioritere utbygging av sykkelfelt i oppoverbakker Oslo s kvinneforum 281 Nytt punkt Etablere flere innfartsparkeringer i tilknytning til kollektivknutepunkter og hovedinnfartsårer inn til Oslo sentrum. Anses ivaretatt i andre forslag Side 22 av 47

23 / Nordre Aker Til kapittel «Mer miljøvennlig bilkjøring» Endring Byens innbyggere trenger håndverkertjenester og disse og andre brukere av og beboere i byen må ha nødvendige parkeringsmuligheter Frogner Etter 291 Nytt pkt Det etableres flere offentlige reklamefinansierte toaletter i sentrum og på friområder Anses ivaretatt på linje 426 Sagene Etter linje 294 Nytt punkt Åpne for tidsdifferansierte satser i bomringen Anses ivaretatt i linje 301 Nordre Aker og 294 og 295 Strykes innføre miljødifferensiering i bomringen for å stimulere flere bilister til å gå over til miljøvennlige biler Avvises av flertallet i redaksjonskomiteen. Dissens Ewa Gawecka Nikolai Astrup 296: Strykes Anbefales vedtatt Nordre Aker, Frogner og 296 Stryke forslaget Utrede eget miljøfelt på de store innfartsårene Anbefales vedtatt Nikolai Astrup Linje 301 Strykes Avvises Nordstrand 302 Nytt punkt Samarbeide med nabokommuner for å sikre god innfartsparkering for jobbreisende til og fra Oslo. Anses ivaretatt av andre forslag i programmet Oslo s kvinneforum 302 Nytt punkt Det bør være ladestasjoner på innfartsparkeringer. Avvises Side 23 av 47

24 / Nordre Aker Mellom 303 og 304 Nytt kulepunkt Innføre «parkeringsur» på bilene slik at man slipper p-lapp der det er tidsbegrenset gratis parkering. / Nordre Aker Mellom 303 og 304 Nytt kulepunkt Innføre flere gratis korttidsparkeringsplasser i tilknytning til forretninger i sentrum. Oslo s kvinneforum Nordre Aker og / Nordre Aker St. Hanshaugen 304 Strykning Støtte dissens fra HSS Flertallet i komiteen avviser styrkingen, mindretallet Arve E. og Eva G. støtter dissensen/forslaget fra OHK. 304 og 305 Strykes, støtter dissens 306 etablere flere bilfrie gater i sentrum og å stenge enkelte gater i rushtiden for Se over. 306 Dissens Dissensen støttes Se over. Mellom 307 og 308 Nytt kulepunkt Bevare de få, gjenstående gateparkeringsplassene i handlegater og i beboerstrøk innenfor Ring Stryke punkt Nordre Aker og Oslo s kvinneforum 307 Strykes reservere enkelte gateparkeringsplasser for bilder som inngår i bildelingsordningen 307 Endring La biler tilknyttet godkjente bildelingsordninger parkere gratis uten tidsbegrensning på alle kommunale parkeringsplasser. Side 24 av 47

25 (Forklaring: Sikrer bedre sirkulasjon av p-plassene, samtidig som bildelingsbiler får en stor fordel og brukerne får mange flere p-plasser å velge mellom. En App brukes for å finne nærmeste bil.) Jon Ole Whist 310 Nytt punkt Innføre differensiert betaling for all gateparkering innenfor ring 3 Sagene 311 Nytt punkt etter 311 Utvide den nåværende parkeringsnormen med sikte på å gi utbyggere mulighet for å øke antall parkeringsplasser under bakken Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «Utvide den nåværende parkeringsnormer for å øke antall parkeringsplasser under bakken». / Nordre Aker 311 Tillegg til setning for å utnytte kapasiteten i gatenettet bedre og opprettholde gateparkeringsplasser på dagens nivå. / Nordre Aker Mellom 311 og 312 Nytt kulepunkt Sikre et tilstrekkelig antall gateparkeringsplasser for å imøtekomme behovet til beboere, næringsdrivende og besøkende Anbefales vedtatt Frogner Stryk Stryk «på sommeren» Nikolai Astrup Strykes Kulepunktet strykes Linje 315: Endre til: «innføre krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer». Begrunnelse: s landsmøte har vedtatt at fylkeskommunene bør kunne stille krav om null- eller lavutslippsstandard fra Stortinget åpnet for dette før jul. Anbefales vedtatt Side 25 av 47

26 Frogner 315 Nytt pkt Etablere fartsreduserende tiltak i nærheten av skoler Anses ivaretatt Frogner 315 Nytt pkt Klimanøytral innen 2020 Redaksjons- komiteen 320 Stryke punktet Er allerede anledning til det 31 i veitrafikkloven Anbefales vedtatt Jon Ole Whist 321 Endring Erstatte ring 1 med ring 2 Nordre Aker og Alna, Bjerke, Grorud og Stovner Støtter ikke dissensen Etter 326 Nytt punkt Innføre flere bilfrie områder innenfor Ring 1 for å gi plass. Bygge lokk eller tunnel over deler av E6 i Groruddalen for å legge til rette for nye byutviklingsprosjekter. Flertallet er enig med programkomiteens flertall. Hedvig H. støtter dissensen. Anbefales vedtatt (sjekkes mot formulering i OP3) Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 327 Nytt kulepunkt Oslo Kommune tilrettelegger gratis faste oppstillingsplasser for bildelingsorganisasjoner. Begrunnelse: Dette er gjort i København med stor suksess og bildelingen øker kraftig. Undersøkelser viser at pr 1 bildelingsbil, reduseres antall bilder med 5 samt at bilbruken pr bildeler til de som går over til bildeling går ned. Dette bedrer parkeringsmuligheter, presset på veiene og bedrer miljøet St. Hanshaugen 327 Nytt punkt Kun tillate lavutslippsdrosjer (el- eller hybridbiler) å bruke kollektivfeltet Side 26 av 47

27 Til kapittel «Blågrønne Oslo». Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 335 Stryk punktet Frogner 338 Tillegg La bymiljøetatens vakter bøtelegge ved brudd på hundeloven Nordre Aker og 337 Støtter ikke for øvrig innføres båndtvang i byens parker Redaksjonskomiteen støtter dissens 340 programkomiteens flertall. 351 Strykning Kulepunktet strykes. Side 27 av 47

28 Innkomne endringsforslag til kapittel «Trygghet i hverdagen» linje Til kapittel «Trygghet i hverdagen» Redaksjonskomiteens anbefaling Oslo s kvinneforum 369 Tillegg «effektivt og godt renhold samt god belysning av gater og byrom» Anbefalt vedtatt Til kapittel «Et tilstedeværende politi» Jon Ole Whist 370 Nytt punkt Nulltoleranse for tagging, forsøpling og skadeverk i det offentlige rom Nordstrand Nordstrand 382 Endringsforslag Arbeide for å redusere antall driftsenheter i Oslo politidistrikt 385 Tillegg og annen sexualisert kriminalitet., men redaksjonskomiteen anbefaler formuleringen «seksualforbrytelser» i stedet for «voldtekt» (formulering brukt i lovgivning) Ullern 386 Tillegg i punktet At bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning skal prioriteres og politiet skal legge frem lovbrudd for tingretten innen fem virkedager. Nordre Aker og 388 Dissens støttes ikke Stryking av punktet. Forby tigging Redaksjonskomiteen støtter programkomiteens flertall Side 28 av 47

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer