Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram med redaksjonskomiteens anbefaling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling."

Transkript

1 Endringsforslag til Oslo s årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram med redaksjonskomiteens anbefaling. I redaksjonskomiteen sitter Anniken Hauglie, Arve Edvardsen, Saida Begum, Hedvig Heyerdahl, Ewa Gawecka og Eirik Lae Solberg. Side 1 av 47

2 Innkomne endringsforslag til «Kunnskap og læring hele livet» linje Forening og forslagsstiller Linjenr. Hva slags endring Forslag Redaksjonskomiteens anbefaling Til kapittel «Kunnskap og læring hele livet» Frogner 4 Endring For at alle skal kunne utvikle sine ferdigheter og evner til det beste for seg selv og samfunnet Frogner, og Nordre Aker 8 Endring Osloskolen skal bidra til å løfte alle elever Ullern Forbedre setningen på linje slik at den lyder: En satsning på læring og kunnskaper i barnehagen er nødvendig for å sikre at alle barn som vokser opp i Oslo får like muligheter ved skolestart. Anbefalt vedtatt Oslo Senior Nordre Aker, Frogner og 13 Tillegg Legg til etter «godt nok norsk»..og har noe tallforståelse.. 16 og 17 Stryke hele verden kommer til for å studere Frogner 16 Tillegg Også barn som ikke går i barnehage skal være rustet til skolestart. Helsestasjonene kan bidra til å kartlegge barn med språklige og andre Side 2 av 47

3 utfordringer. Barn med utfordringer skal få tilbud om oppfølging frem mot skolestart Morten Bakke 24 Endre til rekruttere landets beste lærere og personell til Osloskolen og Oslobarnehagen Anbefalt vedtatt Ullern 24 Stryke og erstatte med: Ha flinke og engasjerte lærere i Osloskolen. Frogner 26 Nytt pkt Styrke arbeidet med å få ungdom som har falt ut tilbake til skole og arbeidsliv, anses ivaretatt andre steder i programmet Irma Iversen 26 Nytt kulepunkt etter linje 26 tilby undervisning for voksne (voksenopplæring) Hans Magnus Borge Til kapittel «Barnehager for læring og kunnskap» 39 Føye til Men Oslo understreker at barn skal få være barn og at leken skal være en sentral del av barnehagen Morten Bakke 47 Endre Stryke «og aktivitetsskolen» (AKS omtales i annet endringsforslag fra MB) Anbefalt vedtatt Frogner 47 Nytt pkt Utvide 5-års kontrollen på helsestasjonene for barn som ikke går i barnehage Nordstrand 47 Nytt forslag Sikre at norsk er arbeidsspråk i barnehagene og aktivitetsskolen Anbefales vedtatt sammen med Morten Bakkes forslag om norskopplæring Side 3 av 47

4 Nordstrand strykes. Jon Ole Whist 49 Strykning Stryke hele punktet Morten Bakke 51 Endre til Endre fra resultatene til kvaliteten til den enkelte barnehage Anbefalt vedtatt Frogner 53 Nytt pkt Sikre en god uavhengig tilsynskontroll av kvaliteten i barnehagene Anbefalt vedtatt Frogner Stryk Stryk dissensen Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen. Morten Bakke 54 Legge til «og flere pedagoger» Anbefalt vedtatt Østensjø Strykning Stryke dissensen Redaksjonskomiteen støtter ikke dissensen. Morten Bakke 55 Nytt punkt Utarbeide lederutdanning for styrere og mellomledere samt et tilbud med etter- og videreutdanning av barnehageansatte Morten Bakke 55 Nytt punkt Utrede muligheten for introduksjonskurs for barnehageansatte etter modell av introduksjonskurs for nyansatte i Osloskolen Anbefalt delvis vedtatt, med formuleringen «Utarbeide lederutdanning for styrere og mellomledere i Oslobarnehagen» Anbefalt vedtatt med formuleringen «gjennomføre introduksjonskurs for barnehageansatte etter modell av introduksjonskurs for nyansatte i Osloskolen» Side 4 av 47

5 Oslo Unge 58 Nytt punkt Etablere en internasjonal barnehage Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 58 Ny linje Oslo vil at kun private aktører skal etabler alle nye barnehager i Oslo. Oslo ønsker i kommende periode å fortsette privatiseringen av de kommunale barnehagene i Oslo. Begrunnelse: Det er ingen grunn til at det offentlige skal drive barnehager når de private gjør det bedre. Barnehageundersøkelsen 2013 viser at tilfredsheten i norske barnehager var 4,4 % høyere i private enn i offentlige barnehager. En flora av private barnehager med ulike pedagogisk opplegg og innhold, skaper en flora av mangfold som ønsker. Jon Ole Whist 59 Nytt punkt Prioritere barnehageplass til barn der foreldre har permisjon fra jobb Til kapittel Europas beste skole Morten Bakke Linje 74 Tillegg. Sommerskolen er et populært tilbud som kombinerer læring og aktivitet. Vi vil videreutvikle denne med nye tilbud, aktiviteter og samarbeidspartnere. Aktivitetsskolen er et viktig tilbud etter skoletid, men kvalitet og tilfredshet kan variere. Vi skal sørge for at denne bidrar mer til barnets læring og ferdighetsutvikling. Anbefalt vedtatt Grete Horntvedt 77 Tillegg for å sikre elevene tilpasset undervisning. Alna, Bjerke, Grorud og Stovner 77 Tillegg til eksisterende punkt Gi elevene rett til nivåvalg i undervisningen ved basisfagene norsk, engelsk og matematikk, slik at elevene får best mulig tilpasset opplæring., men redaksjonskomiteen anbefaler å innta følgende formulering i brødteksten etter linje 63: «For at hver Side 5 av 47

6 enkelt elev skal kunne bli best mulig, er det viktig at elevene får undervisning tilpasset sitt nivå. Derfor vil vi gi elevene rett til å velge mellom ulike nivåer på undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.» Oslo Unge 80 Nytt punkt Sikre at det alltid gis skriftlige tilbakemeldinger fra lærer til foresatte om elevenes faglige nivå og utvikling Oslo Unge 83 Endring Etablere egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell fra toppidrettsgymnasene. Oslo Unge 84 Endring I samarbeid med kulturlivet og idretten gi individuelt tilpasset undervisning til talenter innen kultur og idrett. Frogner 85 Endring Innføre resultat- og prestasjonsbaserte lønninger for lærere Anbefalt vedtatt Oslo Senior 88 Tillegg Legg til etter «nytt».. etter for eks kvalifiserende sommerkurs. Morten Bakke 90 Endre til Stryk innføre, erstatte med videreføre ordningen Anbefalt vedtatt med formuleringen «utvide ordningen» St. Hanshaugen 97 Endre punkt Endre til: gjennomføre en prøveordning med eksamen før 17. mai i Oslo Anbefalt vedtatt Side 6 av 47

7 Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 98 Nytt kulepunkt Oslo kommune ønsker å innføre prøveordning med ernæring integrert i faget gym på bekostning av faget heimkunnskap. Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte Håvard B. Øvregård 98 Endring At eksamen i skriftlig sidemål skal gjøres valgfritt i videregående. 98 Endring Erstatte punktet med: «starte tidligere med opplæring i skriftlig sidemål» St. Hanshaugen 101 Endre punkt Endre til: at antall timer med undervisning i svømming skal økes fra 10 til 20 timer, og det settes ferdighetskrav i 4. Klasse om at elevene skal kunne svømme 200 m. Jon Ole Whist 101 Nytt punkt Sikre at alle elever etter 5. trinn kan svømme 200 m Torbjørn Øygard 101 Nytt punkt "OH vil innføre prøveordning med daglig fysisk aktivitet for 1.-7.trinn på en eller flere skoler i byen." Nordstrand 101 Nytt forslag Elevene må tilbys tilpasset svømmeundervisning. Antall timer med undervisning i svømming skal økes slik at alle elever blir svømmedyktige senest innen utløpet av 4. trinn. Anbefalt vedtatt, men stryker første setning. Bjerke 102 Nytt punkt Innføre en digital prøveordning med et foreldre/bruker betalt skolemåltid basert på de norske kostholdsrådene, og gjennomført som et privat/offentlig samarbeid Morten Bakke 102 Nytt punkt Gi Oslos elever fra trinn flere undervisningstimer i uken. Anbefalt vedtatt, med formuleringen «øke antall Side 7 av 47

8 undervisningstimer i uken fra trinn» Morten Bakke 102 Nytt punkt stille krav til at alle ansatte i Aktivitetsskolen, inkludert vikarer, har tilstrekkelige norskkunnskaper. Anbefales vedtatt, med følgende tillegg «og sikre at norsk er arbeidsspråk i barnehagene og aktivitetsskolen» Østensjø Nytt punkt Støtter dissensen om fritt skolevalg over fylkesgrense til nabofylkene Jon Ole Whist 105 Nytt punkt Sikre opplæring i personlig økonomi i 10. Trinn Anbefales vedtatt av flertallet i redaksjonskomiteen, dissens: Anniken Hauglie Jon Ole Whist 105 Nytt punkt Bidra til innovasjon ved å gjøre elevbedrifter til en obligatorisk del av skoleløpet Nordre Aker, Frogner og 105 Nytt pkt Videreføre og videreutvikle den populære sommerskolen anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke linje 74 Frogner 105 Nytt pkt Innføre flere teach first-prosjekter også innenfor andre studieretninger enn realfag Frogner 105 Nytt pkt Innføre mentorordninger som skal sikre bedre oppfølging av nyutdannede lærere Side 8 av 47

9 Bjørn Bangvoll, Marcus Bøhn, Lene Haug, Anita Hoff, og Arild Furuseth 105 Nytt kulepunkt Videreføre og styrke undervisningsproskjekter i livskunnskap, slik at elevene får gode ferdigheter når det gjelder å mestre psykiske og sosiale utfordringer. Til kapittel «Et fullført skoleløp» Nordre Aker og 107 Styke og erstatte Frafall i skolen har store kostnader. Erstatte har med betyr (Anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke ) St. Hanshaugen 107 Endre punkt Stryke første setning: Frafall i skolen har store kostnader for den enkelte elev og for samfunnet. (Anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke ) Oslo Senior 107 Endring Endre «har store kostnader» til.. medfører store kostnader.. (Anses ivaretatt av forslag fra Morten Bakke ) Frogner 110 Nytt pkt Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv gjennom hele utdanningsløpet Morten Bakke Endre teksten til Et godt læringsmiljø som motiverer, stiller tydelige krav og utnytter potensialet i hver enkelt elev er avgjørende for å sikre at flest mulig fullfører skolegangen. Frafall i skolen har store kostnader for den enkelte elev og for samfunnet. Målet er at alle som begynner på videregående skole i Oslo skal fullføre skole- og utdanningsløpet. Anbefalt vedtatt Side 9 av 47

10 Nordre Aker og Oslo Senior 111 ny Nytt punkt Ved fravær skal lærerne ha en raskere og tettere oppfølging av elevene Anbefalt vedtatt 113 Tillegg Legg til etter «kommunenes virksomheter».. og næringslivet.. Morten Bakke 116 Endres til For å sikre at flere fullfører og består Anbefalt vedtatt Oslo Senior 118 Nytt kulepunkt Etablere skolemiljøer som medfører at alle blir sett. Bjørn Bangvoll, Marcus Bøhn, Lene Haug, Anita Hoff og Arild Furuseth 119 Nytt kulepunkt Videreutvikle og styrke de gode samarbeidsprosjektene mellom Osloskolen og barne- ungdomspsykiatrien (BUP) Oslo Unge Strykning Stryke bombepunktet. Anbefaler vedtatt ny formulering fra redaksjonskomiteen: «samle rådgivingstjenesten i ungdoms- og videregående skole i større team for å heve kvaliteten alle elever skal få veiledning på sin skole av kvalifiserte rådgivere.» Oslo Unge 122 Nytt punkt Innføre en sertifiseringsordning av rådgivere i osloskolen, og stille krav til at alle rådgivere gjennomgår denne Innarbeidet i punktet overfor Side 10 av 47

11 Oslo Senior 122 Tillegg Legg til etter «virksomheter», og oppfordre private virksomheter til det samme. Anbefales vedtatt Morten Bakke 123 Nytt punkt Jobbe for å rekruttere flere faglærere på lavere trinn Morten Bakke 123 Nytt punkt Ta initiativ til å bli pilotkommune innen realfagssatsningen Østensjø 123 Nytt punkt Tilføre skolene nok ressurser slik at langtidssyke elever i grunnskolen får den oppfølgingen og støtten de trenger for å kunne henge med i skoleløpet, gjennom hjemmeundervisning eller mulighet for å kunne ha vurderingssituasjoner hjemmefra Til kapittel «Et løft for yrkesfagene» Mats Kirkebirkeland 129 Nytt punkt Innføre TAF-ordningen ved yrkesfagskoler i Oslo. Mats Kirkebirkeland 130 Nytt punkt Styrke etter og videreutdannelses tilbudet til ufaglærte og faglærte arbeidstakere i Oslo Morten Bakke 134 Tillegg (Ny tekst) Vi vil også at Osloskolen skal kunne trekke på den fagkunnskap som er i praksis, og vil rekruttere fagfolk til Osloskolen ved å tilby dem utdanning som sikrer dem fast ansettelse. Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «at Osloskolen skal rekruttere fagfolk til Osloskolen ved å tilby dem pedagogisk utdanning som sikrer dem fast ansettelse.» Frogner 137 Endring Punktet endres til: Alle kommunale virksomheter bør som hovedregel ha lærlinger Side 11 av 47

12 Alna v/ Yassine Arakia 140 Tillegg til punkt 140 at yrkesfaglærere gis mulighet til å hospitere i næringslivet og at håndverkere/yrkesutøvere gis mulighet til å hospitere i skolene Oslo Unge 144 Nytt punkt Utvide ordningen med alternative skoleløp som gir eleven større fleksibilitet mellom skole og praksis, slik som vekslingsmodellen Østensjø 144 Nytt punkt Innføre mer yrkesrettede fag allerede i første klasse på videregående slik at elevene får flere praktiskrettede timer Anne-Marit Lie og Anita A. Hoff 144 Nytt punkt For å styrke lærlingeordninger i bedrifter vil Oslo : Gi lønnstilskuddsordning for bedrifter gjennom 50/50 alternativt 60/40 spleiselag mellom arbeidsgiver og Oslo Kommune for hver lønnet lærlingeplass i bedrift. Kommentar: Lærlingeplass i bedrift er den aller beste og klekker derfor ut de beste lærlingene. Dyrt å ta inn lærlinger, og bedriften bør løkkes med dette (som på 1980/90-tallet) for at det skal være attraktivt nok å ta inn lærlinger. Anbefales vedtatt, men stryk alt etter komma. Til kapittel «Bekjempe mobbing» Oslo s kvinneforum 145 Nytt punkt Innføre en fast dag i året i skolen som markering mot mobbing. Frogner 148 Strykning/ omformulering Andre frivillige tiltak og forebyggende arbeid er også viktig i kampen mot mobbing. Anbefales vedtatt Morten Bakke 149 Endre Endre setning: Skrive at mobbing i Osloskolen går ned Anbefales vedtatt Side 12 av 47

13 Frogner 156 Nytt pkt Gjøre det klart at problemer med mobbing først og fremst er skoleledelsens ansvar Anses ivaretatt på linjene Morten Bakke 156 Tillegg Legge til etter alle skolene: og barnehagene Anbefales vedtatt Morten Bakke 158 Tillegg Legg til og Oslobarnehagen Anbefales vedtatt Østensjø 160 Nytt punkt Etablere en skolemiljølov etter mønster av arbeidsmiljøloven Oslo Senior St. Hanshaugen 166 Rettelse Yrkesfagskolen i stedet for fagskolen. (misforståelse) 172 Stryke punkt (endring fra OUH innarbeides) Oslo Unge 172 Endring Invitere studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og studentorganisasjonene Velferdstinget og NSO, til å være høringsinstans og samarbeidspartner for kommunen gjennom et studentråd. Anbefales vedtatt St. Hanshaugen 174 Flytte punkt Flytte punkt til delkapittel Europas beste skole Anbefales vedtatt Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 175 Ny linje Oslo kommune må stille rimelige tomter til rådighet slik at det kan bygges flere studentboliger. Side 13 av 47

14 Endringsforslag til kapittel «verdens mest miljøvennlige storby» Forening og forslagsstiller Linjenr. Hva slags endring Forslag Redaksjonskomiteens anbefaling Til kapittel «Verdens mest miljøvennlige storby» 175 Endring Endres til En miljøvennlige storby 177 Endring 1. setning endres til Oslo skal være en miljø-og klimavennlige storby. Frogner 183 Tillegg Å fortsette med å bygge ut kollektivtrafikken / Nordre Aker /Nordre Aker Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte Mellom 184 og 185 Nytt kulepunkt å forbedre fremkommeligheten for alle trafikantgrupper 185 Endring Endres til at det blir enklere å velge å sykle og gå i det daglige 187 Endring Det skal prioriteres å bygge boliger form av høyhus primært i nærheten av trafikknutepunkt. Sagene 190 Endre til "redusere tungtransporten og annen gjennomgangstrafikk generelt" Side 14 av 47

15 Anne-Marit P. Lie og Anita Asdahl Hoff 190 Tillegg Redusere tungtransporten gjennom Oslo gjennom videre utbygging av hovedveinettet (statlig oppgave) Jon Ole Whist 191 Nytt punkt Utforme tilskuddsordninger for fornybare energiløsninger rettet mot borettslag og sameier med mer enn 8 seksjoner / Nordre Aker Anne-Marit P.Lie og Anita Asdahl Hoff 191 Nytt kulepunkt gjennomføre planlagt og videre utbygging av hovedveinettet Endring Tungtransport, buss og dieselbiler er den største kilden til klimagassutslipp i Oslo. I tillegg til oljefyring skaper dette helsefarlig lokal luftforurensning, særlig på kalde dager om vinteren. Til kapittel «Fremtidsrettet kollektivtrafikk» 192 Endring Transport og bilkjøring er en av de største enkeltkildene til klimagassutslipp i Oslo. Dette skaper også helsefarlig lokal.. (statlig oppgave) St. Hanshaugen 195 Endring tas med erstattes med hovedsakelig tas med Endring sykkel og gange erstattes med sykkel og andre nullutslippskjøretøy samt 196 gange 200 Endre punkt Stryke; og A-hus, i punktet Kristoffer Gustavsen 200 Tillegg Vurdere bruk av pris- og kvalitetsdifferensiering i kollektivtrafikken i perioder med høy etterspørsel. av flertallet i redaksjonskomiteen. Dissens fra Hedvig Heyerdahl. Side 15 av 47

16 St. Hanshaugen 201 Endre punkt Tillegg til punkt: med bl.a. nytt t-banestopp på Bislett og St. Olavs plass (slik Ruter anbefaler i K 2012) / Nordre Aker Mellom 201 og 202 Nytt kulepunkt Modernisere/utbedre eksisterende sentrumstunell mellom Majorstuen og Nasjonalteateret. av flertallet i redaksjonskomiteen. Dissens Ewa Gawecka Jon Ole Whist 201 Endring velge trasé for ny sentrumstunnell via Bislett, St. Hanshaugen, Sagene og Grünerløkka Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 201 Endring Velge trase og fullføre planlegging av t-banetunell mellom sentrum og t- baneringen innen fire år. Alna, Bjerke, Grorud og Stovner Etter 204 Nytt punkt Se reelt på muligheten for å opprette et S-banenettverk (Tog og T-bane hybrid) i Oslo-regionen etter modell fra København og Berlin. Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «Utrede muligheten for» Anne-Marit P.Lie og Anita Asdahl Hoff 205 Tillegg Fornye og forbedre signalanlegget på T-banen og utbedre eksisterende sentrumstunnel mellom Majorstuen og Nasjonalteatret stasjon. / Nordre Aker Mellom 205 og 206 Nytt punkt Vurdere å erstatte trikk med trolleybuss der dette kan være hensiktsmessig. Side 16 av 47

17 / Nordre Aker 206 Endring Endres til gå til innkjøp av moderne og støysvake trikker og trolleybusser Oslo Unge 206 Nytt punkt Sette opp t-baneavganger om natten mellom Majorstuen og Tøyen. Nordstrand 208 Tillegg og reservere kollektivfelt for kollektivtrafikken. Irma Iversen 210 Nytt kulepunkt etter linje 210 færre avganger med buss og trikk i de stille periodene Frogner Endring + flyttes til etter linje 190 Sagene 214 Nytt forslag etter linje 214 Bygge ut landstrøm for skip i henhold til den nye ISO standarden. I første omgang til fergene fordi utslippene der er størst og anleggene enklere. Sørge for at nødvendige kabler/kabelgater blir lagt ved vei og kaiarbeider. Arbeide internasjonalt for at cruiseskip blir utstyrt med landstrøm. Innføre forbud mot bruk av motor ved land-ligge innen år 2019 Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «Bygge ut landstrøm for skip i henhold til den nye ISO standarden og arbeide internasjonalt for at cruiseskip blir utstyrt med landstrøm.» Flyttes til linje 190 Side 17 av 47

18 St. Hanshaugen 215 Nytt punkt Legge til rette for trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt i ytre by bike&ride Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Prøve ut elektriske ferger i Ruters kollektivnett på fjorden Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Prøve ut en egen månedskortkategori med p-avgift for park&ride er inkludert Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Være pådriver for i samarbeid med Akershus å utvikle park&ride Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «I samarbeid med Akershus være en pådriver for at Ruter og NSB etablere flere innfartsparkeringsplasser» Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Legge til rette for trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt i ytre by bike&ride Jon Ole Whist 215 Nytt punkt Gjennomgå rutetilbudet i ytre by, og sikre muligheten for å benytte kollektivtransport når man skal oppsøke bydelenes tjenestetilbud Til kapittel «Grønn byutvikling» Frogner 233 Stryk Stryk punktet 236 Beholde Støtter ikke dissens Tre av redaksjonskomiteens medlemmer støtter dissens (Solberg, Heyerdahl og Begum). Flertallet med lederens dobbeltstemme Side 18 av 47

19 støtter programkomiteens flertall. Nordre Aker / Nordre Aker 239 og 240 Mellom 242 og 243 Dissens Starte arbeidet med en mulighetsstudie for å bygge en miljøby i Sørkedalen Se over. støttes Nytt punkt Bevare byens unike trehusbebyggelse. Alna, Bjerke, Grorud og Stovner Etter 243 Nytt punkt Legge til rette for transformasjonsprosjekter i dalbunnen av Groruddalen langs Alnaelva (Alnabyen) Anses ivaretatt på linje 246 Alna og Etter 243 Nytt punkt Tilrettelegge for boligutvikling langs Romsåsfoten, fra Grorud mot Vestli ved å realisere Fossum diagonalen eller på annen måte skjerme Trondheimsveien. Anses ivaretatt på linje 246 Nordstrand St. Hanshaugen 246 Nytt punkt Vurdere strengere parkeringstiltak i småhusområder med mange nye boligprosjekter 247 Nytt punkt Prøve ut heve-senke-pullerter for å lage bilfrie fotgjenger- og sykkelvennlige boligområder i indre by, i kombinasjon med utbygging av underjordiske p-hus Frogner 247 Tillegg Etablere Filipstad om et grønt og klimanøytralt byområde Nordre Aker, Frogner og 247 Nytt pkt Benytte utbyggingsplaner og rekkefølgebestemmelser aktivt for å sikre gjennomføring av kommunal infrastruktur. At planlegging og utbygging av kommunal infrastruktur må ligge foran befolkningsveksten og utbygging av nye områder Side 19 av 47

20 Yassine Arakia Alna 247 Nytt punkt jobbe for mer variert boligbygging (rekkehus og småhus) i Groruddalen Anbefales vedtatt Anita Asdahl Hoff og Anne- Marit P. Lie Etter linje 249 Nytt punkt Alle T-banene skal tilby noen avganger etter midnatt i helgene Til kapittel «Klima- og energivennlige bygg» Sagene 254 Stryke "passivhus eller" Nikolai Astrup 254 Endre til: «at alle nye kommunale bygg og alle bygg som skal totalrehabiliteres skal ha passivhusnivå eller bedre» (begrunnelse: Stortinget har allerede vedtatt at passivhusnivå skal være TEK15-standard). Anbefales vedtatt Til kapittel «En sykkelvennlig by» Frogner Endring De viktigste grepene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et byovergripende finmasket sykkelveinett og å sørge for at syklister trygt kan sykle i bygatene. St. Hanshaugen Endre punkt Endre tekst fra: De viktigste grepene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum av byen og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler. Side 20 av 47

21 Til: "De viktigste grepene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum av byen, utvide sykkelveinettet i indre by, og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler". Frogner 268 Nytt pkt Oppgradere brygger, stupetårn og lignende på strendene. Ivaretatt linje 789. Oslo s kvinneforum St. Hanshaugen / Nordre Aker 271 Nytt punkt Utvide bysykkelordninger utenfor Ring Endre punkt Legge til: prioritere utbygging av sykkelveier i indre by 271 Endre punkt Bygge ut sammenhengende sykkelveier inn mot sentrum. Anne-Marit P.Lie og Anita Asdahl Hoff 273 Tillegg Ha bedre brøyting av gang-og sykkelveier samt bedre brøyting i byens gater innenfor Ring2 Jon Ole Whist 274 Nytt punkt Prøve ut adgangskontroll med heve-senke-pullerter for å lage bilfrie fotgjenger- og sykkelvennlige boligområder i indre by, i kombinasjon med utbygging av underjordiske p-hus / Nordre Aker 278 Endre til til mot Bygge to sykkelekspressveier inn mot Oslo sentrum. Irma Iversen 279 Nytt kulepunkt forbedre muligheten til å ha med sykkel på tog og trikk utenom rushtiden Side 21 av 47

22 etter linje 279 St. Hanshaugen 281 Nytt punkt Prioritere sykkelfelt i oppoverbakker ved utbygging av sykkelveinettet St. Hanshaugen 281 Nytt punkt I utbyggingen av sykkelveier i indre by prioritere markerte framfor fysisk adskilte sykkelveier for å få fortgang i prosessen og øke tilgjengeligheten raskere. Torbjørn Øygard 281 Nytt punkt "OH vil jobbe for at sykkelveiene skal isoleres fra harde trafikanter." Begrunnelse: bør unngå at det bare er "Kamikaze-syklistene" som tar sjansen på å velge miljø/folkehelse. Trikken bør trulig gis unntak fra "harde"-definisjonen. Nordstrand 281 Nytt punkt Hoveddelen av sykkelveinettet i Oslo skal fullføres i løpet av valgperioden. Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Etablere sykkelluftstasjoner ved kollektivknutepunkter Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Som hovedregel innføre 30 km/t sone i alle gater innenfor ring 3 Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Som hovedregel enveisregulere trafikken i gateløp innenfor ring 3, med tillatt sykling mot kjøreretning Jon Ole Whist 281 Nytt punkt Prioritere utbygging av sykkelfelt i oppoverbakker Oslo s kvinneforum 281 Nytt punkt Etablere flere innfartsparkeringer i tilknytning til kollektivknutepunkter og hovedinnfartsårer inn til Oslo sentrum. Anses ivaretatt i andre forslag Side 22 av 47

23 / Nordre Aker Til kapittel «Mer miljøvennlig bilkjøring» Endring Byens innbyggere trenger håndverkertjenester og disse og andre brukere av og beboere i byen må ha nødvendige parkeringsmuligheter Frogner Etter 291 Nytt pkt Det etableres flere offentlige reklamefinansierte toaletter i sentrum og på friområder Anses ivaretatt på linje 426 Sagene Etter linje 294 Nytt punkt Åpne for tidsdifferansierte satser i bomringen Anses ivaretatt i linje 301 Nordre Aker og 294 og 295 Strykes innføre miljødifferensiering i bomringen for å stimulere flere bilister til å gå over til miljøvennlige biler Avvises av flertallet i redaksjonskomiteen. Dissens Ewa Gawecka Nikolai Astrup 296: Strykes Anbefales vedtatt Nordre Aker, Frogner og 296 Stryke forslaget Utrede eget miljøfelt på de store innfartsårene Anbefales vedtatt Nikolai Astrup Linje 301 Strykes Avvises Nordstrand 302 Nytt punkt Samarbeide med nabokommuner for å sikre god innfartsparkering for jobbreisende til og fra Oslo. Anses ivaretatt av andre forslag i programmet Oslo s kvinneforum 302 Nytt punkt Det bør være ladestasjoner på innfartsparkeringer. Avvises Side 23 av 47

24 / Nordre Aker Mellom 303 og 304 Nytt kulepunkt Innføre «parkeringsur» på bilene slik at man slipper p-lapp der det er tidsbegrenset gratis parkering. / Nordre Aker Mellom 303 og 304 Nytt kulepunkt Innføre flere gratis korttidsparkeringsplasser i tilknytning til forretninger i sentrum. Oslo s kvinneforum Nordre Aker og / Nordre Aker St. Hanshaugen 304 Strykning Støtte dissens fra HSS Flertallet i komiteen avviser styrkingen, mindretallet Arve E. og Eva G. støtter dissensen/forslaget fra OHK. 304 og 305 Strykes, støtter dissens 306 etablere flere bilfrie gater i sentrum og å stenge enkelte gater i rushtiden for Se over. 306 Dissens Dissensen støttes Se over. Mellom 307 og 308 Nytt kulepunkt Bevare de få, gjenstående gateparkeringsplassene i handlegater og i beboerstrøk innenfor Ring Stryke punkt Nordre Aker og Oslo s kvinneforum 307 Strykes reservere enkelte gateparkeringsplasser for bilder som inngår i bildelingsordningen 307 Endring La biler tilknyttet godkjente bildelingsordninger parkere gratis uten tidsbegrensning på alle kommunale parkeringsplasser. Side 24 av 47

25 (Forklaring: Sikrer bedre sirkulasjon av p-plassene, samtidig som bildelingsbiler får en stor fordel og brukerne får mange flere p-plasser å velge mellom. En App brukes for å finne nærmeste bil.) Jon Ole Whist 310 Nytt punkt Innføre differensiert betaling for all gateparkering innenfor ring 3 Sagene 311 Nytt punkt etter 311 Utvide den nåværende parkeringsnormen med sikte på å gi utbyggere mulighet for å øke antall parkeringsplasser under bakken Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle endring: «Utvide den nåværende parkeringsnormer for å øke antall parkeringsplasser under bakken». / Nordre Aker 311 Tillegg til setning for å utnytte kapasiteten i gatenettet bedre og opprettholde gateparkeringsplasser på dagens nivå. / Nordre Aker Mellom 311 og 312 Nytt kulepunkt Sikre et tilstrekkelig antall gateparkeringsplasser for å imøtekomme behovet til beboere, næringsdrivende og besøkende Anbefales vedtatt Frogner Stryk Stryk «på sommeren» Nikolai Astrup Strykes Kulepunktet strykes Linje 315: Endre til: «innføre krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer». Begrunnelse: s landsmøte har vedtatt at fylkeskommunene bør kunne stille krav om null- eller lavutslippsstandard fra Stortinget åpnet for dette før jul. Anbefales vedtatt Side 25 av 47

26 Frogner 315 Nytt pkt Etablere fartsreduserende tiltak i nærheten av skoler Anses ivaretatt Frogner 315 Nytt pkt Klimanøytral innen 2020 Redaksjons- komiteen 320 Stryke punktet Er allerede anledning til det 31 i veitrafikkloven Anbefales vedtatt Jon Ole Whist 321 Endring Erstatte ring 1 med ring 2 Nordre Aker og Alna, Bjerke, Grorud og Stovner Støtter ikke dissensen Etter 326 Nytt punkt Innføre flere bilfrie områder innenfor Ring 1 for å gi plass. Bygge lokk eller tunnel over deler av E6 i Groruddalen for å legge til rette for nye byutviklingsprosjekter. Flertallet er enig med programkomiteens flertall. Hedvig H. støtter dissensen. Anbefales vedtatt (sjekkes mot formulering i OP3) Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 327 Nytt kulepunkt Oslo Kommune tilrettelegger gratis faste oppstillingsplasser for bildelingsorganisasjoner. Begrunnelse: Dette er gjort i København med stor suksess og bildelingen øker kraftig. Undersøkelser viser at pr 1 bildelingsbil, reduseres antall bilder med 5 samt at bilbruken pr bildeler til de som går over til bildeling går ned. Dette bedrer parkeringsmuligheter, presset på veiene og bedrer miljøet St. Hanshaugen 327 Nytt punkt Kun tillate lavutslippsdrosjer (el- eller hybridbiler) å bruke kollektivfeltet Side 26 av 47

27 Til kapittel «Blågrønne Oslo». Grünerløkka Høgre/ medlemsmøte 335 Stryk punktet Frogner 338 Tillegg La bymiljøetatens vakter bøtelegge ved brudd på hundeloven Nordre Aker og 337 Støtter ikke for øvrig innføres båndtvang i byens parker Redaksjonskomiteen støtter dissens 340 programkomiteens flertall. 351 Strykning Kulepunktet strykes. Side 27 av 47

28 Innkomne endringsforslag til kapittel «Trygghet i hverdagen» linje Til kapittel «Trygghet i hverdagen» Redaksjonskomiteens anbefaling Oslo s kvinneforum 369 Tillegg «effektivt og godt renhold samt god belysning av gater og byrom» Anbefalt vedtatt Til kapittel «Et tilstedeværende politi» Jon Ole Whist 370 Nytt punkt Nulltoleranse for tagging, forsøpling og skadeverk i det offentlige rom Nordstrand Nordstrand 382 Endringsforslag Arbeide for å redusere antall driftsenheter i Oslo politidistrikt 385 Tillegg og annen sexualisert kriminalitet., men redaksjonskomiteen anbefaler formuleringen «seksualforbrytelser» i stedet for «voldtekt» (formulering brukt i lovgivning) Ullern 386 Tillegg i punktet At bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning skal prioriteres og politiet skal legge frem lovbrudd for tingretten innen fem virkedager. Nordre Aker og 388 Dissens støttes ikke Stryking av punktet. Forby tigging Redaksjonskomiteen støtter programkomiteens flertall Side 28 av 47

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen Nr.: Fra: Resolusjon : nr: Endring: Komiteens Årsmøtets innstilling vedtak 1 Høyre 2 Høyre 25 kule: at finansieringen av t- baneutbyggingen til Fornebu må avklares slik at utbyggingsarbeidet kan påbegynnes

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com

FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com OSLO HØYRES KOMMUNEVALGPROGRAM FREMTIDENS OSLO Foto: Undervisningsbygg, colourbox.com Kjærevelger OsloerdenlillestorbyenblantEuropashovedsteder.VierstolteavforandringeneOslohar gjennomgåttdesisteårene.fraåværeenindustribysomopplevdefraflyttingogstillstand,servinå

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer 232 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 36 37 Foreslått av: Håkon Møller Endre kulepunkt til: "Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i eget

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Grorud Venstres program for 2015-19

Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstre er det grønne og sosialliberale partiet i bydel Grorud. Venstre har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Fremtidens Oslo. Innstilling fra programkomiteen 1.november 2014

Oslo Høyres program 2015-2019. Fremtidens Oslo. Innstilling fra programkomiteen 1.november 2014 1 Oslo Høyres program 2015-2019 Fremtidens Oslo Innstilling fra programkomiteen 1.november 2014 2 Kjære velger, Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Restriksjoner på bilbruk og parkering

Restriksjoner på bilbruk og parkering Restriksjoner på bilbruk og parkering Bilen bør stå men hvor? Jan Usterud Hanssen Kollektivtransportforum 21. mai 2014 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program Ansvar, åpenhet og troverdighet Halden Høyres program 2015 2019 Fortsatt stø kurs HALDEN HØYRES PROGRAM 2015 2019 Ved valget i 2011 fikk Høyre et klart mandat fra velgerne til å overta styringen og starte

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer 232 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 36 37 Foreslått av: Håkon Møller Endre kulepunkt til: "Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i eget

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger 30. april 2014 Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger En historisk satsing på kommunale boliger Oslo kommune er blitt enige med OBOS om å kjøpe 617 av OBOS utleieboliger for 1,35 mrd kroner.

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Frogner Høyres program 2015 2019

Frogner Høyres program 2015 2019 Frogner Høyres program 2015 2019 Europas mest attraktive bydel Førsteutkast 1 Innhold Visjon for bydel Frogner Europas mest attraktive bydel... 3 Den beste bydelen å vokse opp i... 4 Den beste bydelen

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Kraftig utbygging av kollektivtilbudet Det er avgjørende at ny tunnel for t-banen gjennom Oslo sentrum og bane til Fornebu bygges så raskt som

Kraftig utbygging av kollektivtilbudet Det er avgjørende at ny tunnel for t-banen gjennom Oslo sentrum og bane til Fornebu bygges så raskt som 1 2 3 4 5 OSLO HØYRES RESOLUSJONSKOMITÉ FORSLAG TIL RESOLUSJONER FRA RESOLUSJONSKOMITEEN BESTÅENDE AV ØYSTEIN SUNDELIN (LEDER), MA REN MALTHE-SØRENSSEN, HEDVIG HE YERDAHL, CARL OSCAR PEDERSEN, TOM ERLEND

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole Strategisk plan 2012 2015 Klemetsrud skole 1 Strategisk mål 1.1 (Brukerperspektivet): Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Ansv. Avd Skolens pedager Kritisk suksessfaktor = Hva skal

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET Workshop: klimagassregnskap for transport på områdenivå 16.04.2012 Erling Ekerholt Sæveraas - Groruddalsenheten Tore Mauseth - Ressurssenteret Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Innhold. Kontakt. 1958 Norges første kjøpesenter. 2016-2017 Velkommen til nye Veitvet Senter. s. 12. s. 4. Beliggenhet Sentralt i Groruddalen

Innhold. Kontakt. 1958 Norges første kjøpesenter. 2016-2017 Velkommen til nye Veitvet Senter. s. 12. s. 4. Beliggenhet Sentralt i Groruddalen Innhold 2016-2017 Velkommen til nye s. 4 Beliggenhet Sentralt i Groruddalen s. 6 Kommunikasjon I umiddelbar nærhet s. 8 Arealer Nye s. 10 1958 Norges første kjøpesenter s. 12 Plantegninger 1. etasje, 2.

Detaljer

Kommuneplan "Oslo mot 2030"

Kommuneplan Oslo mot 2030 Til: Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans postmottak@byr.oslo.kommune.no Kommuneplan "Oslo mot 2030" Viser til Byrådssak 1013.1/14 Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til offentlig ettersyn. NHO

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den

Detaljer