Program Kristelig Folkeparti Halden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden"

Transkript

1 Program Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret for Guds skaperverk og de 10 bud. Menneskeverdet må ivaretas fra unnfangelse til en naturlig død. Det innebærer en forpliktelse til å forvalte skaperverket og tjene våre medmennesker. Halden er en vidstrakt kommune. Det krever gode tilbud til alle innbyggere, uansett avstand fra sentrum. Vi vil arbeide for et politisk miljø basert på åpenhet, ærlighet og vilje til samarbeid mellom administrasjon, politikere, ansatte og brukere av kommunens tjenester. Vi vil videre arbeide for et stabilt styre og en ansvarlig økonomistyring av kommunen. Halden KrF vil i perioden ha hovedfokus på områdene: Trygg oppvekst - barn, oppvekst, undervisning og barnefamilier. En verdig alderdom - eldre må få lovfestet en verdighetsgaranti som sikrer deres rettigheter. Vern om miljø og klima Kulturarv/trosfrihet Forsvarlig økonomistyring Kristelig Folkeparti vil i denne perioden spesielt ha fokus på innføringen av den nye samhandlingsreformen slik at det lykkes å få til et enda bedre tilbud for de gruppene som til en hver tid trenger hjelp fra helse- og omsorgsapparatet. Sentralt arbeider Kristelig Folkeparti for å legge forholdene til rette for en skole som gis rammer for å realisere kunnskapsløftet. Kristelig Folkeparti vil arbeide for et lokalsamfunn hvor familien gis gode vilkår for å utøve god omsorg for sine barn, kronisk syke og eldre. Gode kulturelle opplevelser skaper identitet og samhold i egen kommune. Vi vil derfor støtte lokale kulturutøvere og legge til rette for varierte kulturtilbud. Kristelig Folkeparti vil arbeide for at personer med nedsatt funksjonsevne har samme muligheter som andre til å delta aktivt i fellesskapet. 1

2 Oppvekst og skole Gjennom gode tilbud i barnehage, skole og fritidsaktiviteter legges det til rette for at barn og unge får muligheter til å utvikle viktige ferdigheter. Skolen skal være preget av kvalitet, åpenhet, og bygge på den kristne kulturarv. En god skole skal formidle kunnskap, dannelse og kultur og hjelpe barn til mestring, utfoldelse og sosial utvikling. Skolen skal bygge på elevmedvirkning, samarbeid og tilpasset opplæring. Skolen må sikres ressurser. Sentralt arbeider KrF for å øke kontantstøtten slik at foreldre har reelle valg om de ønsker å være hjemme med sine 1- og 2 åringer. Men likevel ser vi det som viktig at det også utbygges gode barnehagetilbud for den samme aldersgruppen. - Sikre full barnehagedekning. - Legge til rette for småbarnsplasser i barnehager. - Barnehagene må ha gode lokaler, egnede uteområder og velkvalifisert personale. - Sikre private barnehager gode tilskuddsordninger. - Utvide kontantstøtten for å sikre valgfrihet for småbarnsforeldre. - Øke lærerressursene i skolen slik at lærerne skal ha mer tid til elevene. Skolen tilføres ressurser som muliggjør tilrettelagt undervisning i tråd med intensjonene i kunnskapsløftet. - Satse på målrettet kompetanseheving av skolens personale. - Rehabilitere og utvide Hjortsberg skole. - Sikre vedlikehold av byens skoler. - Private skoler skal være et tilbud som et supplement til den offentlige skolen. - Stille midler til disposisjon for holdningsskapende-, antimobbings- og rusforebyggende arbeid. - Sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både i grunnskole og videregående skole. Fortsatt er svak økonomi et problem for mange familier. Barna fra disse familiene skal sikres mulighet til å delta i ulike aktiviteter og ikke bli utestengt på grunn av foreldrenes manglende økonomiske evne. Samarbeidet skole hjem må fungere godt. Kristelig Folkeparti ønsker å bevilge mer penger til FOU slik at foreldrene har mulighet til å styrke sitt arbeid i og med skolen. Foreldre er barnets nærmeste omsorgsperson og må føle seg verdsatt og medansvarlig i barnets læringssituasjon. Når statlige midler til særskilt norskopplæring og morsmålopplæring blir lagt inn i rammetilskuddet må det sikres at det avsette nok midler til dette tilbudet. Kristelig Folkeparti vil sikre for våre nye landsmenn: - At førskolebarn får norskopplæring enten ved barnehagetilbud eller mor-barn grupper hvor språkstimulering og opplæring blir gitt til både mødre og barn. - At helsestasjonen må legge opp en språkprøve for 4-åringer slik at de som trenger ekstra tilbud før skolealder, får dette. - Tilby flyktningguide hele familien får opplæring (norsk). - Introduksjonstilbudet må sikre en rask integrering i det norske samfunnet. - Kulturmøter og religionsdialog er ønskelig for å finne en plattform å møtes på mellom etniske nordmenn og nye landsmenn. 2

3 Helse- og sosialsektoren Det trenges flere hender og bedre kompetanse i omsorgen for eldre og kronisk syke. Dette krever større overføringer til kommunene fra statlig hold. Ved å arbeide for verdighetsgarantien som KrF sentralt har arbeidet fram, vil hverdagen for mange eldre bli av en bedre kvalitet enn den er i dag. Samhandlingsreformen vil kreve nye løsninger og samarbeidsformer mellom kommunen og spesialisttjenesten. Det trenges god faglig kompetanse hos de ansatte i disse tjenestene og det må derfor tas høyde for gode ordninger som gjør det mulig med en kompetanseheving. Ønsket for også å bli møtt med sine åndelige behov må legges til rette for i våre institusjoner og bofellesskap. Rett hjelp til rett tid må fortsatt være et overordnet prinsipp. Forebyggende arbeid blant alle aldersgrupper må utvikles. Gode tilbud for gruppen eldre som kan nyttiggjøre seg dagsenter eller har behov for tilrettelagte sosiale møtepunkt må sikres. Frivillighetssentralen gir flere slike gode tilbud til gruppen og dette arbeidet må sikres gode økonomiske vilkår. - Bygge nye sykehjemsplasser og sikre flere godt tilrettelagte omsorgboliger. - Utvikle tilbud til byens befolkning i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. - Sikre drift av Busterudgata eldresenter. - Arbeide for at det blir bedre refusjonsordninger til dekning av utgifter for minstepensjonister i forhold til eks. briller, tannlege og lign. - Avsette midler i de årlige budsjettene til organisasjoner (også menigheter) som tilbyr sosiale tilbud til utsatte grupper. Det må sikres økt brukermedvirkning i valg av boform og tilbud blant eldre og syke. Kristelig Folkeparti vil arbeide videre for at personer med nedsatt funksjonsevne har samme muligheter som andre til å delta aktivt i fellesskapet i kommunen. Barnevernet må styrkes og tilføres tilstrekkelige midler som gjør det i stand til å arbeide forebyggende og kunne gi hjelp til rett tid. Rusmisbruk er vårt største sosialmedisinske problem. Kristelig Folkeparti mener at en effektiv ruspolitikk både krever et holdningsskapende arbeid og restriksjoner. Dagens skjenke- og åpningstider må ikke utvides. - At ulike ungdomsmiljøer som tilbyr alkoholfrie tilbud må få støtte når de kommer med søknader om gode prosjekter som er rettet mot ungdom. - Alkoholfrie soner i kommunen. - Alkofritt rundt idrettsarrangement. - Støtte økonomisk etablering av cafè for ungdom under 18 år. - Støtte bruk av behandlingsplasser i privat sektor (Blå Kors, Evangeliesentrene m.fl.) KrF vil være pådriver for det påbegynte boligsosiale arbeidet som kommunen har startet opp med. 3

4 Familier med funksjonshemmede barn må oppleve at kommunen tilbyr gode tilbud som kan lette hverdagen med dags- og avlastningstilbud. 4

5 De ansatte er kommunens viktigste ressurs! De ansatte i Halden kommune har opplevd store organisasjonsendringer over lang tid. Det er derfor viktig å legge opp til ordninger som viser at vi som politikerne mener alvor når vi snakker om de ansatte som kommunens viktigste ressurs. De ansatte må erfare at arbeidsforholdene er tilrettelagt slik at de kan yte best mulig service mot de ulike brukergruppene. Nye utfordringer innefor flere områder av kommenes tjenesteapparat krever kompetanseheving og ny kompetanse. Dette må det avsettes midler til vikarer slik at ansatte kan gjennomføre utdanning uten for store omkostninger arbeidsmessig for deres kollegaer. Kultursektoren Kristelig Folkeparti vil bygge vår kulturpolitikk på kristne grunnverdier som toleranse, forsvar for menneskeverdet, mangfold, kreativitet og personlig ansvar. Innenfor slike trygge rammer ønsker vi at barn og unges fysiske og psykiske utvikling skal foregå. Barn og unge må møte mangfoldet i vår kultur og Kristelig Folkeparti ønsker at barn og unge i vår kommune skal få et positivt møte med verdiene fra vår kristne kulturarv. Vi vil derfor øke støtten til ulike frivillige organisasjoner som 4H, speiderbevegelsen, tilbudet menigheter gir til barn og unge og musikk - og idrettstilbud. Pornografi og vold må ikke tillates i kulturtilbud til barn og unge. Øke tilbudene ved kulturskolen. Sikre Frivillighetssentralen tilstrekkelige økonomiske vilkår. Det Norske Blåseensemble er et viktig tilskudd til både lokal og regionalt kulturliv. KrF vil arbeide for at det blir inngått avtaler som både sikrer ensemblet videre driftsforhold her i Halden, men som også er på et nivå for kommunen som ikke går utover andre kulturtiltak. Allsang på grensen er et sommertilbud som setter Halden godt og solid på kartet. Dette arrangementet gir gode inntekter til ulike klubber og foreninger ved vaktholdsoppgaver. Dette må tas med i vurderingen når en vurderer kommunens engasjement i dette tiltaket. KrF ønsker også å være med å realisere en allbruks-/svømmehall på Remmen. Dette må sees opp imot andre oppgaver og prosjektet må sikres en forsvarlig finansiering med solide driftsinntekter. KrF vil videreutvikle samarbeidet med Halden Idrettsråd. 5

6 Kirken og menigheter Den norske kirke, de frie menigheter og kristne organisasjoner er blant de fremste bærere og formidlere av de kristne verdier, både lokalt og globalt. De er også viktige for enkeltmennesker både kulturelt, sosialt og i forhold til etisk utvikling. Halden har mange gamle, verneverdige kirkebygg - som ved siden av sin kirkelige funksjon også representerer vår felles kristne kulturarv. Disse må ivaretas. Kirkebyggene er bare et ytre byggverk for en menighet, og det er viktig at menighetene også får drifts- og investeringsmidler som gjør de i stand til å ivareta deres viktige samfunnsoppgaver. - Være pådriver for fast dialog mellom kirken og byens menigheter og kommunen. - Avsette faste beløp hvert år til reparasjoner og vedlikehold av kirkebyggene. - Driftsbudsjettet må sikres på et forsvarlig nivå med mulighet for langsiktig og forutsigbar planlegging. - Det diakonale arbeidet som utføres innen menighetene må videreføres. - Nærmere samarbeid mellom skole og kirke i forbindelse med høytider og hvor kirken kan legge til rette for undervisning som passer inn i skolens planer for RLE-faget. - Sørge for forsvarlig vedlikehold av kirkegårdene. - Støtte utbedring av Os kirkegård. - Nytt Kirkens hus. 6

7 Miljøvern og bygninger Halden er en kommune med store naturressurser og rike landbruks-, natur- og friluftsområder. Det har foregått mye godt arbeid for å bedre kvaliteten på luft og vann. Vår livsstil har ført til en stor økning i søppelmengde. Her har en et potensiale ved å utvikle holdningsendringer hos forbrukerne til å ta et større eget ansvar. Kristelig Folkeparti vil legge stor vekt på å forvalte naturressursene med omtanke slik at kommende generasjoner ikke blir skadelidende. - Leie miljøvennlige kjøretøy til kommunes virksomheter. - Investere i ENØK-tiltak i kommunale bygninger. - Nye kommunale bygg må ha krav om alternativ, miljøvennlig oppvarming. - Nye større boligfelt må opparbeides med alternative, miljøvennlige oppvarmingsmåter. - Kollektivtransporten må bruke miljøvennlig drivstoff/gass. - Arbeide for at vannkvaliteten i Haldenvassdraget forbedres. Dette bør skje gjennom samarbeid med de øvrige vassdragskommuner og grunneiernes interesseorganisasjoner. - Legge forholdene til rette for byens landbruksnæring med nødvendige tiltak. - Oppruste byens lekeplasser og parker med årlige bevilgninger, og arbeide for å skaffe mer moderen lekeutstyr som tilfresstiller dagens krav. Teknisk sektor - Prioritere vedlikehold og asfaltering av kommunale veier og gater. - Sikre midler til tilstrekkelig vinter- brøyting og strøing. - Støtte arbeidet med etablering av kollektivterminal på Sydsiden. - Prioritere renhold av sentrum. - Ferdigstille planlagte gang- og sykkelveier for å øke trafikksikkerheten, med spesielt fokus på resterende del av strekningen mellom Idd og sentrum. - Gjennomgå planer og forsterke utbygging/rehabilitering av kloakk- og vannledningsnettet. - Øke antall kommunale båtplasser. - Arbeide for jernbaneforbindelse til Sauøya med kommersiell finansieringsordning for mer miljøvennlig transport. - Havna bør flyttes fra Mølen til Sauøya. Dette forutsetter en inntjening som betjener låneopptaket for gjennomføringen. Mulighet for flytting av havnevirksomheten til Sauøya med trinnvis utbygging må utredes slik at utviklingen på Mølen og Tyska/Hollenderen kan starte opp. KrF vil stimulere og utvikle sentrum især Storgata slik at en livskraftig handelsvirksomhet får utvikle seg. Sentrum og gågata må tas tilbake som et pulserende område for byens befolkning. Det må derfor vurderes gode parkeringsmuligheter i nær tilknytning til sentrumsbutikkene 7

8 Næringsliv og sysselsetting Halden kommune trenger nyetableringer i næringslivet, men det er også viktig å legge forholdene til rette for allerede etablerte bedrifter. Kristelig Folkeparti vil medvirke til at kommunen tilrettelegger hensiktmessige arealer, stimulerer næringslivet og særlig legger forholdene til rette for små- og mellomstore bedrifter. Halden må sikres store nok næringsarealer slik at den positive utviklingen av byen ikke stagnerer. Halden er en kommune med mange kvaliteter i forhold til beliggenhet, miljø, natur og trygge oppvekstmiljøer. Næringspolitikken må ha som mål å skape mest mulig trygge og varierte arbeidsplasser. Det må være lett å komme igjennom med søknader om nyetableringer, slik at ikke kommunens saksbehandling forsinker en etableringsprosess. - Videreutvikle samarbeidet med næringslivet med økt satsning på kommunens næringsavdeling. - Utbygge og legge til rette for en god infrastruktur (vei, vann, telekommunikasjon, næringsarealer osv.) tilpasset nåværende og fremtidige bedrifters behov. - At kommunen må fremstå med en god helhetsløsning med boliger, skoletilbud, kommunale tjenester, kommunikasjon m.m. som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og arbeidsplasser i Halden. - Område mellom Svinesund og Svinesundsparken bør utvikles til områder for boliger, næring, industri og tursime. - Videreutvikle Halden havn på Sauøya i tråd med næringslivets behov og økonomiske forutsetninger. - For Halden er IKT-bransjen sentral. Det må satses på videreutvikling av samarbeidet med Høgskolen og etablering av kunnskapspark på Remmen. - Arbeide for dialog med norske og svenske myndigheter som kan føre til endringer i terskelen ved Svinesund, slik at større båter kan komme inn til Nexans. Byutvikling og boligbygging Kristelig Folkeparti vil arbeide for at det skal tilrettelegges for variert boligbygging i hele Halden kommune med boligfelt, spredt boligbygging og fortetting i sentrum. Kommunen skal være behjelpelig med å sikre boliger for personer som har vanskelig for å komme seg inn på boligmarkedet enten på grunn av sykdom eller ulike sosiale problemer. Kristelig Folkeparti vil legge stor vekt på at flere private og kommunale boligområder blir tilgjengelig for boligbygging. Halden kommune skal klargjøre flere attraktive kommunale tomter i sentrumsnære områder for salg til privatpersoner. Dagens grense mot Høiåsmarka skal opprettholdes. Kristelige Folkeparti vil sørge for at det i byens nærområder er grønne lunger som er store nok til at publikum kan oppleve friluftsliv kort vei fra boligområdene. Haldens attraktive og unike preg som empireby må bevares. Ny bebyggelse sentralt i byen må legge til rette for attraktive boliger i alle aldersgrupper slik at alderssammensetningen blir balansert. 8

9 9

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

Valgprogram for. Trondheim KrF

Valgprogram for. Trondheim KrF Valgprogram for 2015-2019 Valgprogrammet for 2015-2019 Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer