Program for livslang læring. Skoleledermøte Videregående opplæring. Kristiansand, 08/05/08.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for livslang læring. Skoleledermøte Videregående opplæring. Kristiansand, 08/05/08. egil.eiene@siu.no"

Transkript

1 Program for livslang læring Skoleledermøte Videregående opplæring Kristiansand, 08/05/08 1

2 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Forvaltning av > 20 program og avtaler Informasjon Rådgivning, utredninger og servicefunksjoner Profilering av Norge som studie- og forskningsland mot utlandet Kompetansebygging for å fremme internasjonalt samarbeid 2

3 NORGE & EUROPA FELLES UTFORDRINGER Endringer i økonomien Konkurranse, globalisering, kunnskapsbasert økonomi Mer fleksibelt og krevende arbeidsmarked Sosiale endringer Demografisk utvikling Mer uensartet samfunn & behov for sosial inklusjon Utdanning Endringer i miljøet Energi Forurensning Et utvidet Europa nye grenser, nye naboer 3

4 FELLES SATSINGSOMRÅDER Kultur for læring Lisboa-strategien Lærere og lærerutdanning Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråk IKT i læring og opplæring Styrking av matematikk og naturfag Ressurser og investering Internasjonalisering Helhetssyn på utdanning Adgang til læring Aktivt medborgerskap Inkludering Gjøre læring attraktivt Styrke båndene med samfunn og næringsliv Teacher and trainer education Basic skills Foreign language teaching ICT Maths and science Resources and investment Mobility & European co-operation Holistic approach to education Open learning environment Active citizenship Inclusion Making learning attractive Links with working life and society 4

5 BASIS COMPETENCES 2008 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 1. Communication in the mother tongue 2. Communication in foreign languages 3. Mathematical competence and basis competences in science and technology 4. Digital competence 5. Learning to learn 6. Social and civic competences 7. Sense of initiative and entrepreneurship 8. Cultural awareness and expression 1. Å kunne uttrykke seg muntlig 2. Å kunne uttrykke seg skriftlig 3. Å kunne lese 4. Å kunne regne 5. Å kunne bruke digitale verktøy 5

6 POLITISK BAKGRUNN EUROPA Tiltak 1/2 Bologna-erklæringen (1999). Høyere utdanning Sokrates I & II/Leonardo da Vinci I & II ( ) Lisboa-prosessen ( ). Utdanning og opplæring Education and Training 2010 (2001). Kvalitet, tilgang og åpenhet København-erklæringen(2002). Profesjonsutdanning Program for livslang læring ( ) 6

7 EU-PROGRAM MED EFTA/EØS EUR = NOK 1. 7th Research Framework Programme (76,1 %) 2. Lifelong Learning Programme (11,49 %) 1,4 mrd NOK 3. Competitiveness and Innovation Programme (5,60 %) 4. Youth in action (1,33 %) 5. MEDIA (1,14 %) 6. Employment and Social Solidarity (PROGRESS) (1,12 %) 7. Intermodal Transport (Marco Polo) (0,68 %) 8. Culture (0,60 %) 9. Public Health (0,55 %) 10.Community Statistical Programme (0,49 %) 11.Civil Protection Financial Mechanism (0,29 %) 12.Consumer Protection (0,24 %) 13.Fight against violence (Daphne) (0,18 %) 14.Interoperable egovernment Services ( ) (0,13 %) 15.Safer Internet Plus ( ) (0,03 %) 16.Drugs Prevention and Information (0,03 %) 7

8 NORGE OG EUROPA FELLES SATSINGSOMRÅDER Although Norway is outside the decision-making structures in the European Union, we have a corresponding view on these strategic goals, and indirectly they form part of our official educational and research policy Norway and the other EFTA countries have established an EFTA action plan for the follow-up of the objectives in the Lisbon strategy. The main intention is to combine the national policy with the goals that are put forward for the Lisbon strategy The Common European Objectives in Education and Training: Indicators and Benchmarks in the Lisbon Strategy. A Norwegian perspective 2005 (s.6) 8

9 UTDANNINGSPOLITIKK NORGE OG EUROPA Deltakelse i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring er et viktig virkemiddel for gjennomføringen av nasjonal politikk, og vi vil delta i programmet fra starten i Internasjonalisering av norsk utdanning er en integrert del av norsk utdanningspolitikk, og stimulerer til både institusjonenes og elevenes/studentenes faglige utvikling. Kunnskapsminister Djupedal. Holmen-seminaret Reformene har sentrale mål og elementer som gjør LLP til et viktig redskap for gjennomføring av norsk utdanningspolitikk Avdelingsdirektør Ole-Jakob Skodvin, KD. Lanseringskonferansen

10 REFORMER I NORGE Transnasjonale sammenligninger på systemnivå bidrar til veivalg og utvikling (PISA, TIMMS, PIRLS, OECD) R94, L97, L06 Kvalitetsreformen i høyere utdanning ( ) Stortingsmelding 30/2004: Kultur for læring Kunnskapsløftet ( ) 10

11 REFORMER I NORGE Strategiplan for styrking av realfagene Strategiplan for stimulering av leselyst og leseferdighet Strategiplan for entreprenørskap i utdanningen Strategiplan for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning Strategiplan for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen

12 EUS PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING L COMENIUS LEONARDO DA VINCI ERASMUS GRUNDTVIG BARNEHAGE SKOLE LÆRERUTDANNING FAG- OG YRKESOPPLÆRING HØYERE UTDANNING VOKSNES LÆRING TVERRGÅENDE PROGRAM POLICY-UTVIKLING SPRÅK IKT - SPREDNING AV GOD PRAKSIS JEAN MONNET-PROGRAMMET JEAN MONNET ACTION EUROPEISKE INSTITUSJONER EUROPEISKE ORGANISASJONER 12

13 FELLESTREKK FOR SEKTORPROGRAMMENE PROSJEKSAMARBEID Mobilitetsprosjekt (bare Leonardo da Vinci) Videreutviklingsprosjekt (bare Leonardo da Vinci) Partnerskap (unntatt Erasmus) Faglige nettverk Multilaterale prosjekt INDIVIDUELLE STIPEND Etterutdanning Forberedende besøk/kontaktseminar Lærerassistenter 13

14 DELTAKERLAND 27 medlemsland 3 EFTA-land: Island, Liechtenstein, Norge 1 kandidatland: Tyrkia Sveits 6 søkerland: Kroatia, Makedonia, Albania, Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Serbia 14

15 HVEM KAN DELTA? COMENIUS BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING UNIVERSITET OG HØGSKOLER MED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING ERASMUS STUDENTER OG LÆRLINGER INNENFOR HØYERE UTDANNING OG OPPLÆRING HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER LÆRERE, VEILEDERE OG ANNET PERSONALE VED DISSE INSTITUSJONENE ORGANISASJONER/FORENING ER OG DERES REPRESENTANTER LEONARDO DA VINCI PERSONER I FAG- OG YRKESOPPLÆRING ARBEIDSSØKENDE INSTITUSJONER, ORGANISASJONER,FORENINGER LÆRERE OG INSTRUKTØRER SPESIALISTER OG BESLUTNINGSTAKERE FRIVILLLIGE OG IDEELLE ORGANISASJONER GRUNDTVIG ALLE SOM LEGGER TIL RETTE FOR OPPLÆRING AV VOKSNE 15

16 PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING OVERORDNEDE MÅL Bidra til å utvikle er avansert, kunnskapsbasert samfunn Bidra til bæredyktig økonomisk utvikling Flere og bedre jobber Større sosial samhørighet og likhet Bevaring av miljøet Fremme samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene EU som kvalitetsreferanse på verdensplan 16

17 PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING DELMÅL 1. Bidra til utvikling av livslang læring av høy kvalitet 2. Skape bedre muligheter for livslang læring og gjøre dem attraktive og mer tilgjengelige 3. Styrke sosial samhørighet, aktivt medborgerskap, interkulturell dialog, likestilling mellom kjønnene og personlig utvikling 4. Fremme kreativitet, konkurranseevne og entreprenørskap 5. Fremme språklæring og språklig mangfold Støtte utviklingen av IKT-basert, nyskapende innhold, tjenesteytelser, pedagogikk og praksis innenfor livslang læring 6. Styrke respekten for menneskerettigheter og demokrati 17

18 BAKGRUNN FOR KUNNSKAPSLØFTET Internasjonale undersøkelser viser at norske elever har dårlige faglige resultater i forhold til ressursene som blir brukt på utdanning i Norge. Store forskjeller som følge av sosial ulikhet Dårlig progresjon i videregående skole for få fullfører opplæringen Ikke god nok tilpasset opplæring for alle Livslangt læringsperspektiv Det meningssøkende, arbeidende, skapende, allmenndannede, samarbeidende, miljøbevisste, integrerte mennesket 18

19 LÆRINGSPLAKATEN 1/3 Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 19

20 LÆRINGSPLAKATEN 2/3 legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 20

21 LÆRINGSPLAKATEN 3/3 sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 21

22 KUNNSKAPSLØFTET - VGO FLERKULTURELT PERSPEKTIV Aktivør, Ambulansefag, Anleggsteknikk, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Bilskade, lakk og karosseri, Blomsterdekoratør, Dans, Design og arkitektur, Drama, Engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Fremmedspråk, Helsearbeiderfag, Historie, Idrettsfag, Kjøretøy, Kommunikasjon og kultur, Kroppsøving, Maritime fag, Matematikk, Musikk, Norsk, Politikk, Individ og samfunn, Samfunnsfag, Visuell kultur og samfunn KULTURARV Fysikk, Gipsmakerfaget, Glasshåndverkerfaget, Historie, Kjemi, Matematikk, Smed, Ur- og instrumentmaker 22

23 KUNNSKAPSLØFTET - VGO INTERNASJONALT PERSPEKTIV Akvakultur, Brønnteknikk, Engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Frisør, Geofag, Matfag, Reiseliv, Næringslivsøkonomi, Rettslære, Samfunnsfag NASJONALT OG INTERNASJONALT PERSPEKTIV Design og arkitektur, Engelsk, Fiske og fangst, Fremmedspråk, Idrettsfag, Kokk- og servitørfag, Kulde- og varmepumpeteknikk, Laboratoriefag, Landbruk og gartnernæring, Markedsføring, Medie- og informasjonskunnskap, Musikk, Norsk, Samfunnsøkonomi, Transport og logistikk, Visuelle kunstfag 23

24 KUNNSKAPSLØFTET - VGO LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT PERSPEKTIV Blomsterdekoratør, Båtbyggerfaget, Forgyllerfaget, Idrettsfag, Industritekstil og design, Interiør- og utstillingsdesign, Maritime fag, Maskør- og parykkmakerfaget, Seilmakerfaget, Taksidermistfaget GLOBALT PERSPEKTIV Drama, Engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Fremmedspråk, Geofag, Geografi, Kommunikasjon og kultur, Matematikk, Medier og kommunikasjon, Politikk, individ og samfunn, Samfunnsøkonomi 24

25 KUNNSKAPSLØFTET - VGO EUROPEISK PERSPEKTIV Historie og filosofi, Historie, Musikk, Norsk, Religion og etikk, Rettslære FREMMEDSPRÅK Engelsk, Fremmedspråk, IKT-servicefag 25

26 JAN AMOS KOMENSKÝ ( ) Orbis sensualium pictus verden i bilder (1658) Janua linguarum reserata åpen dør til språk (1632) Didactica magna naturen som lærebok (1657) Skolegang for alle. Samme rettigheter for jenter og gutter Trivsel i opplæringen skaper motivasjon Aktiv og praktisk undervisning justert etter elevenes modningsnivå Fred og mellomfolkelig forståelse gjennom utdanning Forståelse og fredelig sameksistens gjennom beherskelse av fremmedspråk 26

27 JAN AMOS KOMENSKÝ ( ) Forente Nasjoner; UNESCO Médaille Comenius Jean-Jacques Rousseau, Johan Heinrich Pestalozzi, Jean Piaget Intelligens er evnen til å løse problemer eller lage produkter som verdsettes i én eller flere kulturer. Howard Gardner (oversatt at Svein Sjøberg) 27

28 COMENIUS SPESIFIKKE MÅL Utvikle elevenes og lærernes kjennskap til og forståelse for kultur og språklig mangfold i Europa Tilegnelse av grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for personlig utvikling, arbeidsliv og medborgerskap OPERASJONELLE MÅL Forbedre kvaliteten og øke omfanget av mobilitet for elever og undervisningspersonale Forbedre kvaliteten og øke omfanget av partnerskap mellom skoler i deltakerlandene 28

29 COMENIUS - MÅLGRUPPER BARNEHAGER: ledelse, tilsatte og barn GRUNNSKOLER: ledelse, lærere og elever, øvrig personell VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: ledelse, lærere og elever, øvrig personell LÆRERUTDANNINGEN: faglærere og studenter 29

30 COMENIUS PROSJEKT INDIVIDUELL MOBILITET SKOLEPARTNERSKAP Prosjektmøter Hospitering Studiebesøk Praksisopphold Etterutdanning Hospitering Konferanser Forberedende besøk Kontaktseminar Lærerutveksling Elevutveksling MULTILATERALE PROSJEKT & NETTVERK Prosjektmøter 30

31 PROGRAMPROFIL - PARTNERSKAP Toårige partnerskap Multilaterale og bilaterale partnerskap Mobilitet står sentralt Forenklet og forkortet søknadsprosess Elektronisk søknadsskjema Et partnerskap vurderes av ett nasjonalkontor Økonomisk støtte gis i form av sekkebeløp Ingen regnskapsrapportering Én søknadsfrist i året 31

32 PARTNERSKAP: STØTTEBELØP Reiser Comenius Leonardo da Vinci Grundtvig

33 EKSEMPLER PÅ TEMA 2008 THE CHANGING FACE OF EUROPE - CHALLENGE AND CHANCE FOR THE YOUNG GENERATION A COMPARATIVE STUDY OF APPROACHS TO STUDENT VOICE IN SPECIAL EDUCATION ACROSS EUROPE A EUROPEAN CITIZEN'S GUIDE TO PROTECTING ENVIRONMENT FROM CLIMATE CHANGE COMMON BACKGROUND, COMMON FUTURE FABLES FROM THE SOUTH AND FAIRY TALES FROM THE NORTH EROPENMINDED SPEAK A LANGUAGE UNDERSTAND TRADITIONS AGAINST VIOLENCE AND CONFLICTS - SCHOOLS' WORK WITH SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING PC BASED MATH PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS THE HISTORY OF OPRESSION AND PREJUDICE IN EUROPE HOME-SCHOOL LINKS: SUPPORTING ETHNIC MINORITIES 33

34 PARTNERSØK INTERNETT DATABASER Partbase: European schoolnet: etwinning: Leonardo/ Grundtvig: 34

35 FORBEREDENDE BESØK & KONTAKTSEMINAR FORBEREDENDE BESØK Møte for utarbeidning av søknad Høyst to representanter, høyst fem arbeidsdager Støtte: Reise og tilskudd til opphold KONTAKTSEMINAR: Spesifisert tema og målgruppe Varighet: 3-4 dager, deltakerantall Støtte: Reise og dekning av seminaravgift 35

36 LÆRERASSISTENTORDNING Vertsskole for lærerstudent eller nyutdannet lærer fra et deltakerland Fra 3 til 10 måneder Assistenten mottar stipend fra hjemlandet og er ikke til økonomisk byrde for vertsskolen Assistenten kan fungere som hjelpelærer og støttelærer i fag som hun eller han har kompetanse i Assistenten er ambassadør for hjemlandets språk og kultur 36

37 ETTERUTDANNING Kurs og hospitering i Europa Konferanser og seminar (LLP nettverk) 1 til 6 uker Stipend til reise, kurs og opphold Søknadsfrister 2008: : Kursperiode : Kursperiode : Kursperiode : Kursperiode

38 NYE TILTAK Comenius regio Samarbeid mellom regioner i Europa Samme struktur som et partnerskap Institusjoner knyttet til utdanning i videste betydning Minst én skole blant deltakerne Individuell elevmobilitet Tilbud til elever ved Comenius-skoler år Fra tre måneder til et helt skoleår 38

39 STUDIEBESØKSPROGRAMMET Arion + Cedefop = Studiebesøksprogrammet Mål Kunnskap om utdanning og opplæring i andre europeiske land. Bidra i den europeiske diskusjonen rundt aktuelle temaer og felles utfordringer. 39

40 MÅLGRUPPER Pedagogisk og administrativ ledelse i barnehage, grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæringen Ansatte i lærerutdanningen Ansatte ved opplæringsmyndighetene Rådgivere Partene i arbeidslivet Ledere/eiere i små og mellomstore bedrifter Forskere 40

41 EUROPASS Dokumentasjon av kunnskaper og ferdigheter Benyttes i hele Europa skal fremme: Mobilitet og livslang læring Klar informasjon om kvalifikasjoner Gjenkjennelse og anerkjennelse av kompetanse 41

42 5 dokument EUROPASS CV Samlet oversikt over kompetansen til den enkelte EUROPASS SPRÅKPASS Standardisert dokument for å beskrive språkkunnskaper EUROPASS MOBILITET Dokumenterer utenlandsopphold i Europa og beskriver hva en har lært under oppholdet EUROPASS VITNEMÅLSTILLEGG Beskriver innhold i - og kompetanse fra - studium ved universitet eller høyskole EUROPASS FAGBESKRIVELSE Beskriver innhold og nivå på fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning 42

43 OPPLÆRING I INTERNASJONALT PERSPEKTIV Kvalitetsutvikling av utdanningen gjennom tverrnasjonalt samarbeid og sammenligninger Utveksling av kunnskap og erfaringer føyer nye perspektiver til opplæringen Deltagelse i internasjonalt samarbeid gjør nasjonale tiltak mer dynamiske Språklæring og språklig mangfold Interkulturell forståelse og dialog 43

44 HVA MOTIVERER? Mulighet til å tilegne seg nye ferdigheter og styrke kunnskapsnivået Kunnskap sett i en større sammenheng Variasjon og nye utfordringer Overraskelser og spin-off-effekter Elevenes eksamensresultat Skolens omdømme Økt selvtillit hos elevene Språklæring i autentiske omgivelser og sammenhenger Mulighet til å reise 44

45 COMENIUS GRUNDTVIG LEONARDO DA VINCI UTBYTTE Kunnskap om landene til skolene i partnerskapene Ferdigheter i fremmedspråk Toleranse og forståelse for kulturelt og språklig mangfold Styrket motivasjon for læring Faglige nettverk/større bevissthet mht. kvalitetsvurdering Personlig utbytte Engasjerte foreldre 45

46 COMENIUS UTBYTTE - ELEVER LANGUAGE SKILLS SOCIAL SKILLS SELF CONFIDENCE ICT SKILLS KNOWLEDGE ABOUT PARTNER COUNTRY M OTIVATION SCHOOL LANGUAGE DEVELOPEM ENT

47 COMENIUS UTBYTTE - LÆRERE LANGUAGE SKILLS ICT SKILLS PROJECT M ANAGEM E NT SKILLS KNOWLEDGE ABOUT PARTNER M OTIVATION INTERNAL COOPERA TIO N SUPPORT OF SCHOOL M ANAGEM E SCHOOL LA NGUAGE DEVELOPEM ENT

48 COMENIUS UTBYTTE - SKOLEN CHANGES TO THE CURRICULUM CHANGES TO LANGUAGES CHANGES TO ORGANISATION SCHOOL LANGUAGE DEVELOPEMENT

49 COMENIUS UTBYTTE - NÆRMILJØ PARENTS' PARTICIPATION COOPERATION OF LOCAL COMPANIES PARTICIAPTION OF LOCAL SCHOOLS PARTICIAPTION OF OTHER LOCAL ACTORS SCHOOL LANGUAGE DEVELOPEMENT

50 FINAL EVALUATION SOCRATES II Comenius schools 5 million pupils etwinning ( ) schools pupils Enhancing the school s European dimension and outlook Benefit from cooperating with other European schools Enhancing the individual s skill and experience of language and ICT Clearer sense of European identity 50

51 FINAL EVALUATION SOCRATES II 2 Benefits for schools (1 839 projects) European outlook (80%) Increased knowledge and skills (64%) Co-operation and shearing good practice (50%) Benefit for teachers European outlook (50%) Contact with other schools in Europe (49%) Time spent abroad (37%) Benefit for pupils European outlook (54%) Foreign language learning (41%) Contact with contemporanes in Europe (37%) 51

52 FINAL EVALUATION SOCRATES II 3 Teacher mobility (base size 682 teacher) Benefit for schools Improved quality in teaching and learning (69%) Innovation in practice (53%) European outlook (51%) Benefit for teachers Language skills (61 %) New techniques (49%) European outlook/dimension (47%) Benefit for pupils Improving quality in teaching and learning (38%) Improved foreign language skills (34 %) European outlook (32%) 52

53 ETTERVIRKNINGER 1/2 POSITIVT NEGATIVT Holdningsendringer Administrasjon Undervisning og læring Økonomi Ny kunnskap og innsikt Holdninger lokalt Forståelse for større sammenhenger Motivasjon Kommunikasjon Formaliteter/byråkrati Vennskap 53

54 ETTERVIRKNINGER 2/2 POSITIVT NEGATIVT Samarbeid er morsomt og givende Personlig vennskap/lærere Personlig vennskap/elever Motivasjon/lærere Motivasjon/elever Søknadsprosedyren er for detaljert Tidkrevende å søke og sette opp budsjett Vanskelig og tidkrevende å skrive rapporter Vanskelig og tidkrevende å sette opp regnskap Kommunikasjonsproblem /fremmedspråk God kollegial atmosfære Kommunikasjonsproblem /mangel på elektronisk utstyr 54

55 SPIN-OFF EFFEKTER 1/2 SKOLE Nye handlingsrom og nye idéer Bedre læringsmiljø Internasjonalt faglig fellesskap LÆRERE Utvidet syn på læring og lærerrollen Pedagogiske aha-opplevelser Verdifullt kollegialt nettverk 55

56 SPIN-OFF EFFEKTER 2/2 ELEVER Større motivasjon for læring Faglig og sosialt utbytte Større selvstendighet og selvtillit NÆRMILJØ Engasjerte foreldre Oppmerksomhet fra lokalpolitikere og media Oppmerksomhet fra bedrifter 56

57 COMENIUS SØKERE Prosjekt søknader skoler elever og lærere Forberedende besøk/kontaktseminar 560 skoler Etterutdanningsstipend søknader 750 skoler Norske vertsskoler for språkassistenter fra EU 360 Norske språkassistenter til skoler i EU

58 COMENIUS 2007 PROSJEKT-BEFOLKNING-DELTAKELSE PROSJEKT BEFOLKNING DELTAKELSE 10 0 ØST SYD VEST MIDT NORD 58

59 BARNEHAGESEKTOREN ANT SØKERE ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI 59

60 BARNEHAGESEKTOREN ANT BHG

61 BILATERALE PARTNERSKAP PARTNERLAND FR DE IT ES UK NL AT BV PT GR PL FI IE CZ LT LV RO SK BF BG CY HU PARTNERLAND

62 BILATERALE ALLE GODKJENT ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI 62

63 BILATERALE ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI ALLE GODKJENT

64 MULTILATERALE Alle Godkjent 2445 (76 %) ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI Alle Godkjent

65 LÆRERMOBILITET I PROSJEKT P ro sjekt M o bilitet L M o bilitet E Prosjekt Mobilitet L Mobilitet E 65

66 COMENIUS FORHOLDET MELLOM ANTALL SØKERE/ANTALL SKOLER I HVERT FYLKE % ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI %

67 LÆRER- OG ELEVMOBILITET I COMENIUS PROSJEKTSØKNADER LÆRERE ELEVER Prosjekt Lærere Elever

68 SKOLER I VEST-AGDER (116 GS, 14 VGS) MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE / TR LT / STEREOTYPES OF EUROPEAN TEACHER TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE /BV LV UK TR/ ESI- EQUALITY, SAFETY, INVOLVEMENT VASSMYRA UNGDOMSSKOLE /DE TR NL / SOLVING PROBLEMS IN SCHOOL PEACEFULLY MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE / DE PL UK / THE SUN - HOW DOES THE SUN INFLUENCE OUR LIVES? KRINGSJÅ SKOLE / DE FR PL / HEALTHY SCHOOLS TUNBALLEN SKOLE / UK FR ES/ EDUCATION, MEANING, AWARENESS, INSIGHT AND LIFE. SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN CHILDREN S LIVES IN 6 EUROPEAN COUNTRIES 68

69 SØKERE FRA VEST-AGDER 2008 KRINGSJÅ SKOLE/ DE PL FR TR / CHANGE TODAY - SAVE TOMORROW LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE/ AT DE LU CZ LV RO / SCHÜLER E-PORTFOLIOS ALS MÖGLICHKEIT ZUR FÖRDERUNG VON SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN KOMPETENZPORTFOLIO MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE / FR ES IT CZ / GET UP, STAND UP: LEARNING DEMOCRATIC INVOLVEMENT VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE / NL SL PT IT GR IT LT / COOPERATION IN EUROPE FOR A SUSTAINABLE FUTURE 69

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole?

Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole? Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole? Noen suksesskriterier for gjennomføring av yrkesfaglig opplæring Nils Ola Bjørnstad og Kari Gunn Lie Sveen Mastergradsoppgave ved Avdeling

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse Utdanningskatalog Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse 2009 / 2010 2 Utdanningskatalog 2009 / 2010 Innhold: Annet: Rektors side 4 Læringsplakaten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING. En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land

Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING. En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land Innhold Innhold...3 Anerkjennelse av bidragsytere...4 Forord...5

Detaljer

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole 5 KOMPETANSE 1

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole 5 KOMPETANSE 1 Innholdsfortegnelse 5 KOMPETANSE 1 5.1 Kompetansebegrep og kunnskapssyn 1 5.1.2 Kompetanse på tvers av fag og sammenhenger 3 5.1.3 Kompetansebegrepet i norsk grunnopplæring 4 5.1.4 Kompetansebegrepet og

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Utdanning i et internasjonalt perspektiv

Utdanning i et internasjonalt perspektiv Utdanning i et internasjonalt perspektiv Foredrag skolelederkonferanse RICA Hell 05.02.2007 Per Ramberg Leder av NTNUs lærerutdanningsprogram Noen observasjoner knyttet til Norge og EU Norge deltar i mye

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer