Program for livslang læring. Skoleledermøte Videregående opplæring. Kristiansand, 08/05/08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for livslang læring. Skoleledermøte Videregående opplæring. Kristiansand, 08/05/08. egil.eiene@siu.no"

Transkript

1 Program for livslang læring Skoleledermøte Videregående opplæring Kristiansand, 08/05/08 1

2 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Forvaltning av > 20 program og avtaler Informasjon Rådgivning, utredninger og servicefunksjoner Profilering av Norge som studie- og forskningsland mot utlandet Kompetansebygging for å fremme internasjonalt samarbeid 2

3 NORGE & EUROPA FELLES UTFORDRINGER Endringer i økonomien Konkurranse, globalisering, kunnskapsbasert økonomi Mer fleksibelt og krevende arbeidsmarked Sosiale endringer Demografisk utvikling Mer uensartet samfunn & behov for sosial inklusjon Utdanning Endringer i miljøet Energi Forurensning Et utvidet Europa nye grenser, nye naboer 3

4 FELLES SATSINGSOMRÅDER Kultur for læring Lisboa-strategien Lærere og lærerutdanning Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråk IKT i læring og opplæring Styrking av matematikk og naturfag Ressurser og investering Internasjonalisering Helhetssyn på utdanning Adgang til læring Aktivt medborgerskap Inkludering Gjøre læring attraktivt Styrke båndene med samfunn og næringsliv Teacher and trainer education Basic skills Foreign language teaching ICT Maths and science Resources and investment Mobility & European co-operation Holistic approach to education Open learning environment Active citizenship Inclusion Making learning attractive Links with working life and society 4

5 BASIS COMPETENCES 2008 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 1. Communication in the mother tongue 2. Communication in foreign languages 3. Mathematical competence and basis competences in science and technology 4. Digital competence 5. Learning to learn 6. Social and civic competences 7. Sense of initiative and entrepreneurship 8. Cultural awareness and expression 1. Å kunne uttrykke seg muntlig 2. Å kunne uttrykke seg skriftlig 3. Å kunne lese 4. Å kunne regne 5. Å kunne bruke digitale verktøy 5

6 POLITISK BAKGRUNN EUROPA Tiltak 1/2 Bologna-erklæringen (1999). Høyere utdanning Sokrates I & II/Leonardo da Vinci I & II ( ) Lisboa-prosessen ( ). Utdanning og opplæring Education and Training 2010 (2001). Kvalitet, tilgang og åpenhet København-erklæringen(2002). Profesjonsutdanning Program for livslang læring ( ) 6

7 EU-PROGRAM MED EFTA/EØS EUR = NOK 1. 7th Research Framework Programme (76,1 %) 2. Lifelong Learning Programme (11,49 %) 1,4 mrd NOK 3. Competitiveness and Innovation Programme (5,60 %) 4. Youth in action (1,33 %) 5. MEDIA (1,14 %) 6. Employment and Social Solidarity (PROGRESS) (1,12 %) 7. Intermodal Transport (Marco Polo) (0,68 %) 8. Culture (0,60 %) 9. Public Health (0,55 %) 10.Community Statistical Programme (0,49 %) 11.Civil Protection Financial Mechanism (0,29 %) 12.Consumer Protection (0,24 %) 13.Fight against violence (Daphne) (0,18 %) 14.Interoperable egovernment Services ( ) (0,13 %) 15.Safer Internet Plus ( ) (0,03 %) 16.Drugs Prevention and Information (0,03 %) 7

8 NORGE OG EUROPA FELLES SATSINGSOMRÅDER Although Norway is outside the decision-making structures in the European Union, we have a corresponding view on these strategic goals, and indirectly they form part of our official educational and research policy Norway and the other EFTA countries have established an EFTA action plan for the follow-up of the objectives in the Lisbon strategy. The main intention is to combine the national policy with the goals that are put forward for the Lisbon strategy The Common European Objectives in Education and Training: Indicators and Benchmarks in the Lisbon Strategy. A Norwegian perspective 2005 (s.6) 8

9 UTDANNINGSPOLITIKK NORGE OG EUROPA Deltakelse i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring er et viktig virkemiddel for gjennomføringen av nasjonal politikk, og vi vil delta i programmet fra starten i Internasjonalisering av norsk utdanning er en integrert del av norsk utdanningspolitikk, og stimulerer til både institusjonenes og elevenes/studentenes faglige utvikling. Kunnskapsminister Djupedal. Holmen-seminaret Reformene har sentrale mål og elementer som gjør LLP til et viktig redskap for gjennomføring av norsk utdanningspolitikk Avdelingsdirektør Ole-Jakob Skodvin, KD. Lanseringskonferansen

10 REFORMER I NORGE Transnasjonale sammenligninger på systemnivå bidrar til veivalg og utvikling (PISA, TIMMS, PIRLS, OECD) R94, L97, L06 Kvalitetsreformen i høyere utdanning ( ) Stortingsmelding 30/2004: Kultur for læring Kunnskapsløftet ( ) 10

11 REFORMER I NORGE Strategiplan for styrking av realfagene Strategiplan for stimulering av leselyst og leseferdighet Strategiplan for entreprenørskap i utdanningen Strategiplan for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning Strategiplan for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen

12 EUS PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING L COMENIUS LEONARDO DA VINCI ERASMUS GRUNDTVIG BARNEHAGE SKOLE LÆRERUTDANNING FAG- OG YRKESOPPLÆRING HØYERE UTDANNING VOKSNES LÆRING TVERRGÅENDE PROGRAM POLICY-UTVIKLING SPRÅK IKT - SPREDNING AV GOD PRAKSIS JEAN MONNET-PROGRAMMET JEAN MONNET ACTION EUROPEISKE INSTITUSJONER EUROPEISKE ORGANISASJONER 12

13 FELLESTREKK FOR SEKTORPROGRAMMENE PROSJEKSAMARBEID Mobilitetsprosjekt (bare Leonardo da Vinci) Videreutviklingsprosjekt (bare Leonardo da Vinci) Partnerskap (unntatt Erasmus) Faglige nettverk Multilaterale prosjekt INDIVIDUELLE STIPEND Etterutdanning Forberedende besøk/kontaktseminar Lærerassistenter 13

14 DELTAKERLAND 27 medlemsland 3 EFTA-land: Island, Liechtenstein, Norge 1 kandidatland: Tyrkia Sveits 6 søkerland: Kroatia, Makedonia, Albania, Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Serbia 14

15 HVEM KAN DELTA? COMENIUS BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING UNIVERSITET OG HØGSKOLER MED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING ERASMUS STUDENTER OG LÆRLINGER INNENFOR HØYERE UTDANNING OG OPPLÆRING HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER LÆRERE, VEILEDERE OG ANNET PERSONALE VED DISSE INSTITUSJONENE ORGANISASJONER/FORENING ER OG DERES REPRESENTANTER LEONARDO DA VINCI PERSONER I FAG- OG YRKESOPPLÆRING ARBEIDSSØKENDE INSTITUSJONER, ORGANISASJONER,FORENINGER LÆRERE OG INSTRUKTØRER SPESIALISTER OG BESLUTNINGSTAKERE FRIVILLLIGE OG IDEELLE ORGANISASJONER GRUNDTVIG ALLE SOM LEGGER TIL RETTE FOR OPPLÆRING AV VOKSNE 15

16 PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING OVERORDNEDE MÅL Bidra til å utvikle er avansert, kunnskapsbasert samfunn Bidra til bæredyktig økonomisk utvikling Flere og bedre jobber Større sosial samhørighet og likhet Bevaring av miljøet Fremme samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene EU som kvalitetsreferanse på verdensplan 16

17 PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING DELMÅL 1. Bidra til utvikling av livslang læring av høy kvalitet 2. Skape bedre muligheter for livslang læring og gjøre dem attraktive og mer tilgjengelige 3. Styrke sosial samhørighet, aktivt medborgerskap, interkulturell dialog, likestilling mellom kjønnene og personlig utvikling 4. Fremme kreativitet, konkurranseevne og entreprenørskap 5. Fremme språklæring og språklig mangfold Støtte utviklingen av IKT-basert, nyskapende innhold, tjenesteytelser, pedagogikk og praksis innenfor livslang læring 6. Styrke respekten for menneskerettigheter og demokrati 17

18 BAKGRUNN FOR KUNNSKAPSLØFTET Internasjonale undersøkelser viser at norske elever har dårlige faglige resultater i forhold til ressursene som blir brukt på utdanning i Norge. Store forskjeller som følge av sosial ulikhet Dårlig progresjon i videregående skole for få fullfører opplæringen Ikke god nok tilpasset opplæring for alle Livslangt læringsperspektiv Det meningssøkende, arbeidende, skapende, allmenndannede, samarbeidende, miljøbevisste, integrerte mennesket 18

19 LÆRINGSPLAKATEN 1/3 Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 19

20 LÆRINGSPLAKATEN 2/3 legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 20

21 LÆRINGSPLAKATEN 3/3 sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 21

22 KUNNSKAPSLØFTET - VGO FLERKULTURELT PERSPEKTIV Aktivør, Ambulansefag, Anleggsteknikk, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Bilskade, lakk og karosseri, Blomsterdekoratør, Dans, Design og arkitektur, Drama, Engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Fremmedspråk, Helsearbeiderfag, Historie, Idrettsfag, Kjøretøy, Kommunikasjon og kultur, Kroppsøving, Maritime fag, Matematikk, Musikk, Norsk, Politikk, Individ og samfunn, Samfunnsfag, Visuell kultur og samfunn KULTURARV Fysikk, Gipsmakerfaget, Glasshåndverkerfaget, Historie, Kjemi, Matematikk, Smed, Ur- og instrumentmaker 22

23 KUNNSKAPSLØFTET - VGO INTERNASJONALT PERSPEKTIV Akvakultur, Brønnteknikk, Engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Frisør, Geofag, Matfag, Reiseliv, Næringslivsøkonomi, Rettslære, Samfunnsfag NASJONALT OG INTERNASJONALT PERSPEKTIV Design og arkitektur, Engelsk, Fiske og fangst, Fremmedspråk, Idrettsfag, Kokk- og servitørfag, Kulde- og varmepumpeteknikk, Laboratoriefag, Landbruk og gartnernæring, Markedsføring, Medie- og informasjonskunnskap, Musikk, Norsk, Samfunnsøkonomi, Transport og logistikk, Visuelle kunstfag 23

24 KUNNSKAPSLØFTET - VGO LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT PERSPEKTIV Blomsterdekoratør, Båtbyggerfaget, Forgyllerfaget, Idrettsfag, Industritekstil og design, Interiør- og utstillingsdesign, Maritime fag, Maskør- og parykkmakerfaget, Seilmakerfaget, Taksidermistfaget GLOBALT PERSPEKTIV Drama, Engelsk, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Fremmedspråk, Geofag, Geografi, Kommunikasjon og kultur, Matematikk, Medier og kommunikasjon, Politikk, individ og samfunn, Samfunnsøkonomi 24

25 KUNNSKAPSLØFTET - VGO EUROPEISK PERSPEKTIV Historie og filosofi, Historie, Musikk, Norsk, Religion og etikk, Rettslære FREMMEDSPRÅK Engelsk, Fremmedspråk, IKT-servicefag 25

26 JAN AMOS KOMENSKÝ ( ) Orbis sensualium pictus verden i bilder (1658) Janua linguarum reserata åpen dør til språk (1632) Didactica magna naturen som lærebok (1657) Skolegang for alle. Samme rettigheter for jenter og gutter Trivsel i opplæringen skaper motivasjon Aktiv og praktisk undervisning justert etter elevenes modningsnivå Fred og mellomfolkelig forståelse gjennom utdanning Forståelse og fredelig sameksistens gjennom beherskelse av fremmedspråk 26

27 JAN AMOS KOMENSKÝ ( ) Forente Nasjoner; UNESCO Médaille Comenius Jean-Jacques Rousseau, Johan Heinrich Pestalozzi, Jean Piaget Intelligens er evnen til å løse problemer eller lage produkter som verdsettes i én eller flere kulturer. Howard Gardner (oversatt at Svein Sjøberg) 27

28 COMENIUS SPESIFIKKE MÅL Utvikle elevenes og lærernes kjennskap til og forståelse for kultur og språklig mangfold i Europa Tilegnelse av grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for personlig utvikling, arbeidsliv og medborgerskap OPERASJONELLE MÅL Forbedre kvaliteten og øke omfanget av mobilitet for elever og undervisningspersonale Forbedre kvaliteten og øke omfanget av partnerskap mellom skoler i deltakerlandene 28

29 COMENIUS - MÅLGRUPPER BARNEHAGER: ledelse, tilsatte og barn GRUNNSKOLER: ledelse, lærere og elever, øvrig personell VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: ledelse, lærere og elever, øvrig personell LÆRERUTDANNINGEN: faglærere og studenter 29

30 COMENIUS PROSJEKT INDIVIDUELL MOBILITET SKOLEPARTNERSKAP Prosjektmøter Hospitering Studiebesøk Praksisopphold Etterutdanning Hospitering Konferanser Forberedende besøk Kontaktseminar Lærerutveksling Elevutveksling MULTILATERALE PROSJEKT & NETTVERK Prosjektmøter 30

31 PROGRAMPROFIL - PARTNERSKAP Toårige partnerskap Multilaterale og bilaterale partnerskap Mobilitet står sentralt Forenklet og forkortet søknadsprosess Elektronisk søknadsskjema Et partnerskap vurderes av ett nasjonalkontor Økonomisk støtte gis i form av sekkebeløp Ingen regnskapsrapportering Én søknadsfrist i året 31

32 PARTNERSKAP: STØTTEBELØP Reiser Comenius Leonardo da Vinci Grundtvig

33 EKSEMPLER PÅ TEMA 2008 THE CHANGING FACE OF EUROPE - CHALLENGE AND CHANCE FOR THE YOUNG GENERATION A COMPARATIVE STUDY OF APPROACHS TO STUDENT VOICE IN SPECIAL EDUCATION ACROSS EUROPE A EUROPEAN CITIZEN'S GUIDE TO PROTECTING ENVIRONMENT FROM CLIMATE CHANGE COMMON BACKGROUND, COMMON FUTURE FABLES FROM THE SOUTH AND FAIRY TALES FROM THE NORTH EROPENMINDED SPEAK A LANGUAGE UNDERSTAND TRADITIONS AGAINST VIOLENCE AND CONFLICTS - SCHOOLS' WORK WITH SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING PC BASED MATH PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS THE HISTORY OF OPRESSION AND PREJUDICE IN EUROPE HOME-SCHOOL LINKS: SUPPORTING ETHNIC MINORITIES 33

34 PARTNERSØK INTERNETT DATABASER Partbase: European schoolnet: etwinning: Leonardo/ Grundtvig: 34

35 FORBEREDENDE BESØK & KONTAKTSEMINAR FORBEREDENDE BESØK Møte for utarbeidning av søknad Høyst to representanter, høyst fem arbeidsdager Støtte: Reise og tilskudd til opphold KONTAKTSEMINAR: Spesifisert tema og målgruppe Varighet: 3-4 dager, deltakerantall Støtte: Reise og dekning av seminaravgift 35

36 LÆRERASSISTENTORDNING Vertsskole for lærerstudent eller nyutdannet lærer fra et deltakerland Fra 3 til 10 måneder Assistenten mottar stipend fra hjemlandet og er ikke til økonomisk byrde for vertsskolen Assistenten kan fungere som hjelpelærer og støttelærer i fag som hun eller han har kompetanse i Assistenten er ambassadør for hjemlandets språk og kultur 36

37 ETTERUTDANNING Kurs og hospitering i Europa Konferanser og seminar (LLP nettverk) 1 til 6 uker Stipend til reise, kurs og opphold Søknadsfrister 2008: : Kursperiode : Kursperiode : Kursperiode : Kursperiode

38 NYE TILTAK Comenius regio Samarbeid mellom regioner i Europa Samme struktur som et partnerskap Institusjoner knyttet til utdanning i videste betydning Minst én skole blant deltakerne Individuell elevmobilitet Tilbud til elever ved Comenius-skoler år Fra tre måneder til et helt skoleår 38

39 STUDIEBESØKSPROGRAMMET Arion + Cedefop = Studiebesøksprogrammet Mål Kunnskap om utdanning og opplæring i andre europeiske land. Bidra i den europeiske diskusjonen rundt aktuelle temaer og felles utfordringer. 39

40 MÅLGRUPPER Pedagogisk og administrativ ledelse i barnehage, grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæringen Ansatte i lærerutdanningen Ansatte ved opplæringsmyndighetene Rådgivere Partene i arbeidslivet Ledere/eiere i små og mellomstore bedrifter Forskere 40

41 EUROPASS Dokumentasjon av kunnskaper og ferdigheter Benyttes i hele Europa skal fremme: Mobilitet og livslang læring Klar informasjon om kvalifikasjoner Gjenkjennelse og anerkjennelse av kompetanse 41

42 5 dokument EUROPASS CV Samlet oversikt over kompetansen til den enkelte EUROPASS SPRÅKPASS Standardisert dokument for å beskrive språkkunnskaper EUROPASS MOBILITET Dokumenterer utenlandsopphold i Europa og beskriver hva en har lært under oppholdet EUROPASS VITNEMÅLSTILLEGG Beskriver innhold i - og kompetanse fra - studium ved universitet eller høyskole EUROPASS FAGBESKRIVELSE Beskriver innhold og nivå på fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning 42

43 OPPLÆRING I INTERNASJONALT PERSPEKTIV Kvalitetsutvikling av utdanningen gjennom tverrnasjonalt samarbeid og sammenligninger Utveksling av kunnskap og erfaringer føyer nye perspektiver til opplæringen Deltagelse i internasjonalt samarbeid gjør nasjonale tiltak mer dynamiske Språklæring og språklig mangfold Interkulturell forståelse og dialog 43

44 HVA MOTIVERER? Mulighet til å tilegne seg nye ferdigheter og styrke kunnskapsnivået Kunnskap sett i en større sammenheng Variasjon og nye utfordringer Overraskelser og spin-off-effekter Elevenes eksamensresultat Skolens omdømme Økt selvtillit hos elevene Språklæring i autentiske omgivelser og sammenhenger Mulighet til å reise 44

45 COMENIUS GRUNDTVIG LEONARDO DA VINCI UTBYTTE Kunnskap om landene til skolene i partnerskapene Ferdigheter i fremmedspråk Toleranse og forståelse for kulturelt og språklig mangfold Styrket motivasjon for læring Faglige nettverk/større bevissthet mht. kvalitetsvurdering Personlig utbytte Engasjerte foreldre 45

46 COMENIUS UTBYTTE - ELEVER LANGUAGE SKILLS SOCIAL SKILLS SELF CONFIDENCE ICT SKILLS KNOWLEDGE ABOUT PARTNER COUNTRY M OTIVATION SCHOOL LANGUAGE DEVELOPEM ENT

47 COMENIUS UTBYTTE - LÆRERE LANGUAGE SKILLS ICT SKILLS PROJECT M ANAGEM E NT SKILLS KNOWLEDGE ABOUT PARTNER M OTIVATION INTERNAL COOPERA TIO N SUPPORT OF SCHOOL M ANAGEM E SCHOOL LA NGUAGE DEVELOPEM ENT

48 COMENIUS UTBYTTE - SKOLEN CHANGES TO THE CURRICULUM CHANGES TO LANGUAGES CHANGES TO ORGANISATION SCHOOL LANGUAGE DEVELOPEMENT

49 COMENIUS UTBYTTE - NÆRMILJØ PARENTS' PARTICIPATION COOPERATION OF LOCAL COMPANIES PARTICIAPTION OF LOCAL SCHOOLS PARTICIAPTION OF OTHER LOCAL ACTORS SCHOOL LANGUAGE DEVELOPEMENT

50 FINAL EVALUATION SOCRATES II Comenius schools 5 million pupils etwinning ( ) schools pupils Enhancing the school s European dimension and outlook Benefit from cooperating with other European schools Enhancing the individual s skill and experience of language and ICT Clearer sense of European identity 50

51 FINAL EVALUATION SOCRATES II 2 Benefits for schools (1 839 projects) European outlook (80%) Increased knowledge and skills (64%) Co-operation and shearing good practice (50%) Benefit for teachers European outlook (50%) Contact with other schools in Europe (49%) Time spent abroad (37%) Benefit for pupils European outlook (54%) Foreign language learning (41%) Contact with contemporanes in Europe (37%) 51

52 FINAL EVALUATION SOCRATES II 3 Teacher mobility (base size 682 teacher) Benefit for schools Improved quality in teaching and learning (69%) Innovation in practice (53%) European outlook (51%) Benefit for teachers Language skills (61 %) New techniques (49%) European outlook/dimension (47%) Benefit for pupils Improving quality in teaching and learning (38%) Improved foreign language skills (34 %) European outlook (32%) 52

53 ETTERVIRKNINGER 1/2 POSITIVT NEGATIVT Holdningsendringer Administrasjon Undervisning og læring Økonomi Ny kunnskap og innsikt Holdninger lokalt Forståelse for større sammenhenger Motivasjon Kommunikasjon Formaliteter/byråkrati Vennskap 53

54 ETTERVIRKNINGER 2/2 POSITIVT NEGATIVT Samarbeid er morsomt og givende Personlig vennskap/lærere Personlig vennskap/elever Motivasjon/lærere Motivasjon/elever Søknadsprosedyren er for detaljert Tidkrevende å søke og sette opp budsjett Vanskelig og tidkrevende å skrive rapporter Vanskelig og tidkrevende å sette opp regnskap Kommunikasjonsproblem /fremmedspråk God kollegial atmosfære Kommunikasjonsproblem /mangel på elektronisk utstyr 54

55 SPIN-OFF EFFEKTER 1/2 SKOLE Nye handlingsrom og nye idéer Bedre læringsmiljø Internasjonalt faglig fellesskap LÆRERE Utvidet syn på læring og lærerrollen Pedagogiske aha-opplevelser Verdifullt kollegialt nettverk 55

56 SPIN-OFF EFFEKTER 2/2 ELEVER Større motivasjon for læring Faglig og sosialt utbytte Større selvstendighet og selvtillit NÆRMILJØ Engasjerte foreldre Oppmerksomhet fra lokalpolitikere og media Oppmerksomhet fra bedrifter 56

57 COMENIUS SØKERE Prosjekt søknader skoler elever og lærere Forberedende besøk/kontaktseminar 560 skoler Etterutdanningsstipend søknader 750 skoler Norske vertsskoler for språkassistenter fra EU 360 Norske språkassistenter til skoler i EU

58 COMENIUS 2007 PROSJEKT-BEFOLKNING-DELTAKELSE PROSJEKT BEFOLKNING DELTAKELSE 10 0 ØST SYD VEST MIDT NORD 58

59 BARNEHAGESEKTOREN ANT SØKERE ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI 59

60 BARNEHAGESEKTOREN ANT BHG

61 BILATERALE PARTNERSKAP PARTNERLAND FR DE IT ES UK NL AT BV PT GR PL FI IE CZ LT LV RO SK BF BG CY HU PARTNERLAND

62 BILATERALE ALLE GODKJENT ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI 62

63 BILATERALE ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI ALLE GODKJENT

64 MULTILATERALE Alle Godkjent 2445 (76 %) ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI Alle Godkjent

65 LÆRERMOBILITET I PROSJEKT P ro sjekt M o bilitet L M o bilitet E Prosjekt Mobilitet L Mobilitet E 65

66 COMENIUS FORHOLDET MELLOM ANTALL SØKERE/ANTALL SKOLER I HVERT FYLKE % ØF AK OS HE OP BU VF TE AA VA RO HO SF MR ST NT NO TR FI %

67 LÆRER- OG ELEVMOBILITET I COMENIUS PROSJEKTSØKNADER LÆRERE ELEVER Prosjekt Lærere Elever

68 SKOLER I VEST-AGDER (116 GS, 14 VGS) MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE / TR LT / STEREOTYPES OF EUROPEAN TEACHER TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE /BV LV UK TR/ ESI- EQUALITY, SAFETY, INVOLVEMENT VASSMYRA UNGDOMSSKOLE /DE TR NL / SOLVING PROBLEMS IN SCHOOL PEACEFULLY MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE / DE PL UK / THE SUN - HOW DOES THE SUN INFLUENCE OUR LIVES? KRINGSJÅ SKOLE / DE FR PL / HEALTHY SCHOOLS TUNBALLEN SKOLE / UK FR ES/ EDUCATION, MEANING, AWARENESS, INSIGHT AND LIFE. SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN CHILDREN S LIVES IN 6 EUROPEAN COUNTRIES 68

69 SØKERE FRA VEST-AGDER 2008 KRINGSJÅ SKOLE/ DE PL FR TR / CHANGE TODAY - SAVE TOMORROW LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE/ AT DE LU CZ LV RO / SCHÜLER E-PORTFOLIOS ALS MÖGLICHKEIT ZUR FÖRDERUNG VON SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN KOMPETENZPORTFOLIO MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE / FR ES IT CZ / GET UP, STAND UP: LEARNING DEMOCRATIC INVOLVEMENT VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE / NL SL PT IT GR IT LT / COOPERATION IN EUROPE FOR A SUSTAINABLE FUTURE 69

Næringsliv og fag- og yrkesopplæring. September 2010 Tore Kjærgård

Næringsliv og fag- og yrkesopplæring. September 2010 Tore Kjærgård Næringsliv og fag- og yrkesopplæring September 2010 Tore Kjærgård 1 Agenda Utplassering Fagsamarbeid Hvordan finne samarbeidspartnere? (Kontaktseminar/forberedende besøk) Dokumentasjon av kompetanse (Europass)

Detaljer

NORDISK OG EUROPEISK SAMARBEID SKOLER OG BARNEHAGER

NORDISK OG EUROPEISK SAMARBEID SKOLER OG BARNEHAGER NORDISK OG EUROPEISK SAMARBEID SKOLER OG BARNEHAGER 1 COMENIUS samarbeid i Europa 2 3 NORDPLUS skolesamarbeid i Norden/Baltikum MÅLSETTINGER Tilegnelse av grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

SIU Nasjonalt råd for lærerutdanning 18. januar 2008. Hanne Alver Krum

SIU Nasjonalt råd for lærerutdanning 18. januar 2008. Hanne Alver Krum SIU Nasjonalt råd for lærerutdanning 18. januar 2008 Hanne Alver Krum 2 Innhold Kort om SIU Vedtekter Styre og ledelse Organisasjon Hovedoppgaver 3 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Utdanning i et internasjonalt perspektiv

Utdanning i et internasjonalt perspektiv Utdanning i et internasjonalt perspektiv Foredrag skolelederkonferanse RICA Hell 05.02.2007 Per Ramberg Leder av NTNUs lærerutdanningsprogram Noen observasjoner knyttet til Norge og EU Norge deltar i mye

Detaljer

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom:

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom: Comenius 2011-2012 Hva trenger din skole? Europeiske skoleprosjekter Lifelong learning Pedagogisk senter Kristiansand 2011 Hvorfor satse på Comenius? Skoler kan få økonomisk støtte fra EU-systemet for

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING «Det var et kjempespennende kurs, og jeg tok med meg mange ideer hjem igjen. Dette programmet gir store muligheter til å diskutere faglige

Detaljer

Oversikt over internasjonal aktivitet med relevans for VET (Vocational Education and Training, Fag- og yrkesopplæring)

Oversikt over internasjonal aktivitet med relevans for VET (Vocational Education and Training, Fag- og yrkesopplæring) Oversikt over internasjonal aktivitet med relevans for VET (Vocational Education and Training, Fag- og yrkesopplæring) Oversikten er disponert etter ansvarlig organ/institusjon 1 SIU (etter oppdrag fra

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst 1 Erasmus for alle Europakommisjonens forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger

Detaljer

Motivasjonsseminar om europeisk skolesamarbeid

Motivasjonsseminar om europeisk skolesamarbeid Motivasjonsseminar om europeisk skolesamarbeid Arendal, 27. november 2009 Vårt første Comenius prosjekt 1998 2001 European Unity and Diversity. Action 1, skoleprosjekt Skoler i Kamenz, (nær Dresden) Motril,

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Internasjonale program- og prosjektmuligheter Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter

Detaljer

Søknadsskriving fra A til Å

Søknadsskriving fra A til Å Søknadsskriving fra A til Å Søkerseminar Erasmus+ Gardermoen 07.02.14 Seniorrådgiver Frank Moe 1 Prosjektarbeid Slik? Eller slik? 2 Internasjonale prosjekter er krevende - Best ikke å vite hva som kreves?

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge 5 Bøndenes skole-abc Synnøve Borge Skolekultur og agri-kultur er to svært forskjellige kulturer. Hvis samarbeidet skal kunne lykkes, må bonden få et innblikk i både premissene som styrer lærernes gjerninger,

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

Ludvigsen - utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen - utvalget Fremtidens skole Ludvigsen - utvalget Fremtidens skole Fra: Sekretariatet Dato: 28.10.13 Til: Parter/organisasjoner Saksnr.: Vedlegg Kopi: Utvalgsleder Saksbehandler: Sekretariatet VEDLEGG 1. INNLEDNING Ludvigsen-utvalget

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

Internasjonalisering av Grunnopplæringen: Ressurser, barrierer og utbytte. Søkerseminar 10. januar 2013 Henrik Arvidsson

Internasjonalisering av Grunnopplæringen: Ressurser, barrierer og utbytte. Søkerseminar 10. januar 2013 Henrik Arvidsson Internasjonalisering av Grunnopplæringen: Ressurser, barrierer og utbytte Søkerseminar 10. januar 2013 Henrik Arvidsson SIUs mandat for grunnopplæringen Fra 2010 fikk SIU utvidet mandat til også å være

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven betegner

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET OG DRAMA Drama sitt potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter

KUNNSKAPSLØFTET OG DRAMA Drama sitt potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter Aud Berggraf Sæbø, Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger aud.b.sebo@uis.no KUNNSKAPSLØFTET OG DRAMA Drama sitt potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring.

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) som mulighet til aktiv deltakelse og brukerstyring Landskonferansen om Down syndrom,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Internasjonale kommuner er attraktive kommuner. Kompetanseutvikling og rekruttering i oppvekstsektoren

Internasjonale kommuner er attraktive kommuner. Kompetanseutvikling og rekruttering i oppvekstsektoren Internasjonale kommuner er attraktive kommuner Kompetanseutvikling og rekruttering i oppvekstsektoren Ringsaker vekst og utvikling! Kommunen med mangfoldet! og Kommunen med de gode bostedene! Brumunddal

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

EU OG UTDANNING LISBOA-PROSESSEN

EU OG UTDANNING LISBOA-PROSESSEN Temanotat 2002/1: EU OG UTDANNING LISBOA-PROSESSEN Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning 1. Bakgrunn I mars 2000 var statsministrene i EU samlet til toppmøte i Lisboa. På dette møtet ble

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama

Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama Del av NFR KUPP programmet og prosjektet Elevaktiv læring og drama, 2002-2004 Prosjektleder Aud Berggraf Sæbø, UiS aud.b.sebo@uis.no Prosjektmedarbeider

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg2 Kjøretøy/Lakk/skade/Karosseri

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg2 Kjøretøy/Lakk/skade/Karosseri HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE FOR Vg2 Kjøretøy/Lakk/skade/Karosseri Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven betegner grunnkompetanse

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken?

Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken? Stø kurs eller behov for nye veivalg i utdanningspolitikken? Norsk utdanningspolitikk i spenningen mellom det nasjonale og internasjonale Trondheim 26.08.10 Per Ramberg Leder for NTNUs lærerutdanningsprogram

Detaljer

ECVET European credit system for vocational education and training

ECVET European credit system for vocational education and training ECVET European credit system for vocational education and training Bakgrunn for ECVET Det europeiske samarbeidet om fagog yrkesopplæring betegnes ofte som Københavnprosessen. Formålet med dette samarbeidet

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite 2 Agenda Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram: Erasmus for

Detaljer

ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett EU og utdanning Bakteppe Finanskrisen står i sentrum i alle diskusjoner, på alle nivåer og på alle politikkområder

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet EU og utdanning utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen i miniatyr», nesten alle fagdepartementer

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

OPPSKRIFT FOR EUROPEISK SKOLESAMARBEID

OPPSKRIFT FOR EUROPEISK SKOLESAMARBEID OPPSKRIFT FOR EUROPEISK SKOLESAMARBEID 2 HVILKE DELER AV SOKRATES PASSER FOR DEG? Skoler: Målgruppe Aktivitet Programbetegnelse Barnehage, grunn- og Flernasjonalt Comenius 1 Skoleprosjekt videregående

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03.

Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03. Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03.2015 Agenda for presentasjonen Erasmus+: Bakgrunn og hovedelementer Kapasitetsbygging:

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole Prosjektnummer Søkerorganisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp i euro 2015 1 NO01 KA102 013082 Akershus fylkeskommune Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers 301 680 2015 1 NO01 KA102

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Introduksjon til EU/EØS Historisk utvikling, institusjonene og beslutningsprosessene

Introduksjon til EU/EØS Historisk utvikling, institusjonene og beslutningsprosessene Introduksjon til EU/EØS Historisk utvikling, institusjonene og beslutningsprosessene Brussel, 25. september 2012 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTAs aktiviteter: med tre ben

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring?

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Nasjonal konferanse Ny Giv Overgangsprosjektet 12.-13. september Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Livslangt perspektiv

Detaljer

Erasmus for alle 2014-2020 NTNU 23. januar 2013

Erasmus for alle 2014-2020 NTNU 23. januar 2013 Erasmus for alle 2014-2020 NTNU 23. januar 2013 Gro Beate Vige seniorrådgiver Universitets- og høyskoleavdelingen, KD Erasmus for alle 1. Historisk og politisk bakteppe 2. Programstruktur og vedtaksprosess

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer