PARTIET DE KRISTNE PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTIET DE KRISTNE PROGRAM 2015-2019"

Transkript

1 ! PARTIET DE KRISTNE ARENDAL PARTIET DE KRISTNE PROGRAM

2 Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for enkeltmenneske og ansvar for sin neste. Vårt ideologiske fundament er Bibelen, og den kristne tro og tradisjon som har preget Norge fra kristenretten ble satt på Moster i 1024 og frem til i dag. Partiet De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner. En del av disse verdiene har forvitret de siste årene, og det har gitt oss lover som bare for en generasjon eller to siden var helt utenkelige. Når Partiet De Kristne nå vil ta opp kampen, vil det helt naturlig bli et fokus på en del av disse sakene. Vår visjon strekker seg likevel lenger enn noen utvalgte symbolsaker. Vårt ideologiske fundament legger en grunn for en sunn og solid utvikling av hele samfunnet, og vi kan derfor tilby en bred plan og en helhetlig politikk. Partiet De Kristne Arendal vil søke løsninger på praktiske problemstillinger i kommunen ut fra partiets verdigrunnlag, handlingsplan og verdiene for et godt og trygt samfunn. Vi vil samarbeide med alle gode krefter for å finne funksjonelle løsninger i enkeltsaker. 1.Helse og omsorg 1.1 De eldre Partiet De Kristne husker at det er de eldre som har bygget den velferden vi nå kan nyte godt av. Vi vil være seniorenes stemme inn i kommuneforvaltningen. Andelen eldre i Arendal vil øke dramatisk de kommende årene, og forskjellen i levealder for menn og kvinner blir stadig mindre. Vi vil at alle borgere i Arendal skal ha samme rett til å få nødvendig og forsvarlig helsehjelp uavhengig av alder, personlig økonomi, og hvor de bor i kommunen. Alle eldre må få den hjelpen de trenger når de blir for syke og for skrøpelige til å klare seg hjemme. Vi vil arbeide for en verdighetsgaranti med det formål at de eldre skal sikres en riktig og forsvarlig boform med tilstrekkelig og godt kvalifisert personale, ut fra den enkelte eldres behov og tilstand. Vi ønsker å ha et klientutvalg i kommunen uavhengig av hvor den enkelte har sitt tilbud, oppgaven her er å tilse at den enkelte får den tilstrekkelige hjelpen som trengs. Partiet De Kristne Arendal vil at de kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og meningsfylt liv. Det bør være gode rutiner for et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme seg ut i frisk luft. - Eldre pleietrengende som av medisinske årsaker har behov for heldøgns pleie - og omsorg, skal ha rett til sykehjemsplass. - Trygdede på alders- og sykehjem skal ha rett til enerom. 2

3 - Trygdede ektepar, der den ene av helsemessige grunner må flytte på institusjon, skal ha mulighet til å bo sammen. - Trygdede skal ha rett til plass på institusjon i nærheten av hjemmet eller i nærheten av øvrige familie. - Det skal være enklere for private å bygge og drive alders- og sykehjem. - Opprette et klientutvalg for hele kommunens helsetjenester. Partiet De Kristne i Arendal vil at tilbudet til brukere skal bli bedre. Når brukere har behov for ekstra hjelp eksempelvis enkle oppgaver som de ikke klarer selv, må de få det. Det er kommunens ansvar å se til at det er tilstrekkelig med ansatte på arbeid til enhver tid. - At stoppeklokka skal fjernes i omsorgstjenesten. 1.2 Psykisk helse Et godt sted å bo, betalt arbeid, en meningsfull hverdag og kapasitet til å håndtere egne symptomer er viktige forutsetninger for en god psykisk helse. PDK vil ha et mangfold av helhetlige og kreative psykiske helsetjenestetilbud. Medarbeidere med egen brukererfaring er viktige medspillere i dette tilbudet. Ingen bruker skal ufrivillig trenge å sitte passiv og ensom i egen leilighet. Kommunen skal tilby egnede bofellesskap med et godt fagpersonell som kan bidra til å stimulere helsefremmende prosesser til enkelte. I en krise skal brukeren selv kunne kontakte nærmeste tjenestetilbud for å få hjelp. - Det psykiske helsetjenestetilbudet i Arendal skal være lett tilgjengelig, smidig og uten ventetid. - At kommunen gir økonomisk støtte til frivillige og brukerstyrte aktivitetstilbud og legge til rette for pårørendegrupper. - At kommunen skaffer egnede boliger for aktuelle brukere. - At kommunen tilbyr lønnet arbeid til aktuelle brukere. 3

4 1.3 Rusomsorg og rehabilitering Rusmisbruk over tid medfører fysiske og psykiske helseproblemer, sosiale problemer og en forringet livskvalitet. For å forebygge denne utviklingen er det avgjørende viktig med en rask, god og effektiv hjelp til alle som sliter med rusproblematikk. Ingen rusmisbruker som er motivert for behandling bør stå på venteliste. Rusavhengighet er en sterk kraft som hindrer mange i å bli rusfrie. Vi tror at kristne behandlingstilbud er de aller mest virkningsfulle for rusmisbrukere. En nødvendig del av en effektiv rehabiliteringsprosess er et trygt sted å bo, gode sosiale relasjoner og en meningsfull tilværelse. Et hensiktsmessig botilbud må planlegges i samarbeid med den enkelte i god tid før endt behandling. Hotellrom og hospitser er et uegnet sted å bo for rusmisbrukere i en rehabiliteringsprosess. - Unge rusmisbrukere får tidlig hjelp til å bli motivert for et rusfritt liv. - Rusmisbrukere som er motiverte for en livsendring får øyeblikkelig hjelp. - Kommunen likestiller offentlige og private behandlingstilbud som for eks. Evangeliesenteret, og utnytter all ledig behandlingskapasitet i landet for den enkelte bruker. - Kommunen investerer i flere kommunale overgangsboliger, leiligheter og bokollektiv. - Kommunens nåværende ordning med kontainerboliger avvikles. - Kommunen tilbyr meningsfull sysselsetting i rehabiliteringsprosessen. 1.4 Barnevern Det er i første rekke foreldrenes ansvar og plikt å gi sine barn en god barndom. Barnevernet skal være foreldrenes støttespiller i denne oppgaven. Gode pragmatiske løsninger i vanskelige situasjoner krever et barnevern med kompetente fagfolk som evner å ta hensyn til alle parter i situasjonen. Det er viktig med et godt samspill mellom barnevern og foreldre. Barnevernet må unngå opprivende tiltak på bakgrunn av anonyme bekymringsmeldinger. Barnevernsansatte må utvise betydelig faglig skjønn i alle konfliktsituasjoner med foreldre. Offentlige inngrep i foreldreretten er en dramatisk affære for dem det gjelder, og bør anvendes som aller siste utvei. Barnevernet bør vurdere større bruk av barnas nære familie. PDK vil at: - Kommunen gir stipend til videreutdanning for barnevernsansatte for å øke kompetansen. 4

5 - Arendal kommune oppretter et barnevernsutvalg. 2. Oppvekst og kultur 2.1 Barnehage PDK har det grunnleggende syn at små barn trenger mest mulig tid sammen med sine foreldre mens de er små. Så lenge det offentlige finansierer barnehager, bør dette skje gjennom en stykkprisordning der pengene følger barna. Denne summen må baseres på det totale kostnadsbildet og vil være den samme for alle barn uten behovsprøving. Det vil si at foreldrene kan bruke pengene i offentlig barnehage, i privat barnehage, til privat barnepass eller som kontantstøtte. Denne stykkprisen vil da erstatte dagens kontantstøtteordning og betales ut til dem som ikke benytter barnehage. - Det legges til rette for at foreldre som ønsker det selv kan ta seg av sine barn mens de er små. - At det skal være naturlig å gjøre barna kjent med bibelfortellinger og tradisjonelle, kristne barnesanger i barnehagen. - Det legges til rette for bygging av private barnehager, og at offentlige og private barnehager likestilles økonomisk. 2.2 Skole og utdanning Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap og støtte foreldrene i deres oppdragelse av barna. De første årene på skolen har stor innflytelse på et barns utvikling, og legger grunn for hele resten av livet. Skolen må ha hovedfokus på kunnskap og formidle de verdiene samfunnet er tuftet på. PDK mener det er et overordnet offentlig ansvar at alle barn i Arendal får et godt skoletilbud. Vi vil arbeide for å styrke den offentlige skolen, både med tanke på faglig innhold og på lærerens arbeidsvilkår. 5

6 Vi vil ha fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til faglig kvalitet er oppfylt. Friskolene må fortsatt sikres retten til å ansette personale som står inne for den enkelte skoles egenart. - Alle elever i skolen får en solid kunnskap om kristendommen og dens betydning for utviklingen av samfunn og kultur. - Kommunen sikrer elevers rett til å drive organisert, frivillig arbeid på skolen. - Offentlige og private skoler behandles likt. - Barneskolestrukturen i Arendal opprettholdes. - Tiltak mot mobbing prioriteres i skolene. - SFO inkluderer og tilpasses for alle funksjonshemmede barn. 3. Eiendomsskatt / Økonomi PDK vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten på boliger i Arendal kommune. Det er en skatt som treffer helt vilkårlig og kan by på store økonomiske utfordringer for en del av byens innbyggere. Dersom det ikke er flertall for det, vil vi jobbe for at eiendomsskatten får en mer sosial profil slik loven gir mulighet for. Arendal kommune har en stor gjeldsbyrde og alle investeringer må ses i den sammenheng. Alle nye investeringer i kommunen må være nødvendige og økonomisk bærekraftig. PDK vil ha et kritisk blikk på budsjettet og komme med konstruktive forslag der det er klart at kommunen kan spare penger. PDK vil samarbeide for å få til best mulig løsning på kommunens økonomi i Jobbe aktivt for å fjerne eller få en bedre sosial profil på eiendomsskatten. - Arbeide for at kommunens økonomi blir bedre gjennom sparetiltak og forsiktig investering. 4. Kunst, kultur og idrett Kunst og kultur er en viktig del av livet for enkeltmennesker og for Arendal kommune. PDK vil legge til rette for at mennesker i alle aldre kan utfolde seg fritt og nyte kunst og kultur i 6

7 alle former. Kunst og kultur hører til det sivile samfunn, og vil blomstre og trives i den grad det fins interesse for det som skapes. Idrett er en stor folkebevegelse som samler barn, unge og voksne til positiv livsutfoldelse i ulike aktiviteter. Idretten skaper velvære og glede, og er dessuten viktig for folkehelsen. PDK vil legge til rette for at så mange som mulig gis anledning til å være aktive innen idrett og fysisk aktivitet. - Jobber for at kulturskolen får gode og formålstjenlige lokaler i samme bygg. En løsning kan være å flytte tilbake til det gamle rådhuset. - Kommunen vedlikeholder/oppgraderer eksisterende idrettsarenaer og svømmehaller rundt om på skolene. - Legge til rette for flere kulturtilbud, med høy kvalitet for alle aldersgrupper. - Tillate kristne arrangementer og møter i sentrum på like premisser som sekulære arrangementer. 5. Industri og næringsliv Vi mener det er viktig å se fremover, og utvikle et sterkt og konkurransedyktig næringsliv i Arendal kommune. Det er de innovative bedriftene som skaper nye arbeidsplasser. Vi vil arbeide for at kommunen skal ha gode rammebetingelser som gir grunnlag for næringsvekst og opprettholdelse av eksisterende bedrifter. - Det skal avsettes nok areal til industri- og næringsvirksomhet i kommuneplanen. - Kommunens saksbehandlere skal møte " kundene" med å være løsningsorienterte. 6. Samferdsel 6.1. Kollektivtransport Et godt kollektivtilbud til og fra Arendal er viktig for innbyggerne og næringsliv, og vi vil arbeide for raskere fremkommelighet, god tilgjengelighet og lavere priser. 7

8 - Jernbane skal forlenges sørover fra Grenland i " rett linje" til Brokelandsheia i ny trasé som tangerer Arendal, Grimstad og Lillesand før den ender i Kristiansand. - Kollektivtilbudet skal forbedres og tilrettelegges slik at flere kan nyttiggjøre seg det. - Det skal lønne seg å reise kollektivt. 6.2 Infrastruktur Partiet De Kristne vil jobbe for at veinettet i og rundt Arendal bygges ut med nasjonale midler uten bruk av bompenger. Trygge og hensiktsmessige transportløsninger er nødvendig for både næringsliv og private. Kollektivtransporten skal tilrettelegges for rask fremkommelighet og god tilgjengelighet. Arendal er en by i stadig utvikling og nærmer oss snart innbyggere. Dette krever nye transportløsninger. PDK mener det bør utredes innovative transportløsninger som kan være med på å få folk over fra bil til kollektivt. Her kan monorail og hurtigbåt være en løsning. - Investeringer innen samferdsel skal økes betydelig. - Veibygging skal fullfinansieres av staten, og ikke gjennom bompenger. - Sikkerhet langs skoleveier skal være høyt prioritert. - Transportsystemer skal være trygge og miljøvennlige. - Fire-felts vei til Tvedestrand skal bygges innenfor planlagt tidsrom. - Fire-felt til Grimstad bygges i tidsperioden Veinettet skal være tilrettelagt før utbygging av bolig- og næringsområder. - Det vil arbeides med en ny tunnel fra Blødekjærtunnelen til Krøgenes for å avlaste Kystveien. - Det bør utarbeides et forstudie om bro/tunnel over/under Galtesund for å få til en reel ringvei rundt Arendal. Da bør det også ses på en ny fjordkryssing øst på Tromøya. 8

9 7. Flyktning og innvandringspolitikk, integrering og mangfold Flyktninger og asylsøkere med rett til opphold i Norge, bør raskt hjelpes til et meningsfullt liv som aktive deltagere i det norske samfunnet. De bør i størst mulig grad tilpasse seg norske normer og verdier, som respekt for demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Med tanke på innvandrernes behov for integrering, arbeid og bolig, er det en grense for hvor mange mennesker fra andre kulturer Arendal kommune kan ta imot. - Alle som kommer til Arendal skal gjennomgå obligatoriske kurs i norsk språk, historie, kultur og religion. - Innvandringen til Arendal skal være økonomisk og kulturelt bærekraftig. - Det skal være nulltoleranse for rasisme i Arendal. 8. Miljø Klassisk kristen forståelse legger til grunn at jorden er skapt av Gud og at mennesket gjennom Bibelen har fått et forvalteransvar. Partiet De Kristne mener derfor det er en gudgitt oppgave å forvalte kloden og de ressursene som fins her på en langsiktig og god måte. Vi vil legge vinn på å føre en politikk som forvalter naturen og jordens ressurser til beste for oss selv og morgendagens generasjoner. - Arbeide for en langsiktig forvaltning av natur og ressurser i Arendal kommune. - Arendal skal investere i gode miljøtiltak og bruke innovativ miljøteknologi, fra passive bygg til pluss energi bygg. Arendal er en vakker kommune, og bør prioritere et godt vedlikehold av alle sine gater, små parker, friområder og naturområder. Rene og vakre omgivelser er en viktig miljø- og trivselsfaktor for både store og små. En entusiastisk miljøpatrulje f.eks. T5 bør ha ansvar for kontinuerlig rydding og vedlikehold av alle kommunale eiendommer, og en rask opprensking og opprydding av søppel og skade etter uvær. - Alle lekeplasser og turområder skal være trygge og rene for søppel. 9

10 - Hove skal videreutvikles som rekreasjonsområde. - Arendal skal være en ren by. - Offentlig toalett i Arendal sentrum. 9. Arealforvaltning Det er viktig at byens arealer brukes til det beste for byens innbyggere, og at alle som blir berørt av en utbygging får anledning til å komme med sine synspunkter. I et demokrati er det viktig at alle blir hørt. Men for ofte er det makta og pengene som rår. Bymarka og Barbu er eksempler på det. Partiet De Kristne vil være talerør for de som blir berørt av store eller små utbygginger. Et viktig verktøy for arealbruken i kommunen er Kommuneplanen. Den er det overordnede styringsverktøy for arealbruken i kommunen. PDK vil arbeide for at Arendal ikke mister mer av sin Sørlandssjarm. Arbeide for at store bygningskropper ikke "knuser" eksisterende bebyggelse, det bør innføre maks høyde på nye byggingen i sentrum og utenfor sentrum. Jobbe for at friluftsområdene rundt byen får " bymarkstatus " med klare grenser hvor ny bebyggelse og naturinngrep kan komme. Se på muligheten for at også sjøarealet i kommune kan brukes til boligformål, sjøparker mm. 10. Landbruk Mye dyrket mark er nedbygd de siste årene, og denne utviklingen må stoppes. Vi trenger jorda vi har i Arendal til mat- og dyreforproduksjon. - Dyrket mark skal vernes. Der den må vike, skal den erstattes. - Jobbe for at kulturlandskapet vedlikeholdes. 11. Kirke og kirkegård Alle mennesker, enten man er religiøs eller ikke, har et grunnleggende syn på livet og verden. Med dette følger et sett av verdier og holdninger som preger avgjørelser og legger føringer for vår adferd. 10

11 - Arendal kapell beholder sin kristne/kirkelige utsmykning. - Det arbeides med at Arendal kommune leier, stiller til rådighet eller bygger et "livssynsnøytralt" seremonirom. 12. Arendal sentrum/ byutvikling Arendal er en kommune med et lite, men klart definert sentrum som er omkranset av fjorden og små heier på alle kanter. Dette er med på å skape den sjarmen Arendal sentrum har, men det skaper også utfordringer på hvordan gjøre sentrum mer attraktiv. Det er viktig at en fortsetter symbiosen mellom gammelt og nytt. Her er det viktig at ny bebyggelse ikke slår ihjel den gamle. Det er viktig at ny arkitektur speiler byens arkitektoniske arv. Bruk av flate og runde tak er et klart brudd på dette. Det trengs et godt samarbeid med kommunen, bygårdeiere, eiendomsutviklere og arkitekter. - Ha et levende, sterkt og attraktiv bysentrum. - Se på mulighetene for økt nærings- og boligetablering i og nær sentrum. - Gjøre områdene i byen så grønne som mulig, gi parkvesenet mulighet til å gjøre mer enn den flotte jobben de allerede gjør. Skape flere grønne lunger der det er mulig, mindre asfalt og mer grønt. - Bygge flere mindre leiligheter i eller i gangavstand fra sentrum. - Gjøre byen lett tilgjengelig for eldre, rullestolbrukere, syklister og fotgjengere. - Arbeide for at kanalen mellom Kittelsbukt og Pollen blir en realitet, finansiert gjennom nasjonale miljøtiltak. - Oslo har Vigelandsparken, Kristiansand har Nupenparken og Arendal bør får en vannpark. PDK vil utlyse en kunstnerkonkurranse for en vannpark. 13. Personalpolitikk Arendal er en by med over 44 tusen innbyggere og kommunen har ca 3000 ansatte som dekker opp 2275 årsverk. Det gjør Arendal til den største arbeidsgiveren i Aust-Agder foran sykehuset i byen. Det er derfor viktig at kommunen har en god personalpolitikk med fokus på den enkelte ansatte. 11

12 - Arendal kommune skal være en god arbeidsgiver, slik at de ansatte trives og yter en så god service som mulig overfor byens innbyggere og næringsliv. 14. Kommunesammenslåing Partiet De Kristne er for sammenslåing av kommuner der det klart kan føre til bedre tjenester for innbyggerne i den nye storkommunen. Ved en kommunesammenslåing er de viktig at de lokale sentra med de tidligere kommune administrasjonene blir styrket og ikke svekket, ved at det opprettes lokale servicesentre som kan betjene lokalbefolkningen. Selv om vi er for, mener vi at spørsmålet er så viktig for innbyggerne at det bør avgjøres i en folkeavstemning. Vi vil høre på folket. - Avholde folkeavstemming ved sammenslåing av Arendal med andre kommuner. Og følge det rådet folkeavstemmingen gir. 15. Det vi har glemt Partiet De Kristne i Arendal er en ung organisasjon og vi i styret vet at vi ikke har fått med oss alt og at det i løpet av en valgperiode dukker opp saker som ikke har vært tatt med i programmet. Vi ber om din tillit til at PDKs tillitsvalgte og kommunestyremedlemmer fatter fornuftige vedtak. Arendal, 27. Juni 2015 Styret Partiet De Kristne Arendal 12

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

bypartiet.folketsbypakke.no

bypartiet.folketsbypakke.no Kortversjon Partiprogram Kommunevalget Skien 2015 Fullstendig valgprogram på vår nettside: bypartiet.folketsbypakke.no Dette er en kortversjon av partiprogrammet til Bypartiet, som er et moderne, urbant,

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Møteserie, første seminar 21.01.2014 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 1 Kort om tema Nasjonale retningslinjer Hva innebærer byutvikling hos Fylkesmannen? Hva kreves av oss med hensyn til samordning? 2 Faglig råd

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Visjonen Venstres visjon Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer