PARTIET DE KRISTNE PROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTIET DE KRISTNE PROGRAM 2015-2019"

Transkript

1 ! PARTIET DE KRISTNE ARENDAL PARTIET DE KRISTNE PROGRAM

2 Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for enkeltmenneske og ansvar for sin neste. Vårt ideologiske fundament er Bibelen, og den kristne tro og tradisjon som har preget Norge fra kristenretten ble satt på Moster i 1024 og frem til i dag. Partiet De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner. En del av disse verdiene har forvitret de siste årene, og det har gitt oss lover som bare for en generasjon eller to siden var helt utenkelige. Når Partiet De Kristne nå vil ta opp kampen, vil det helt naturlig bli et fokus på en del av disse sakene. Vår visjon strekker seg likevel lenger enn noen utvalgte symbolsaker. Vårt ideologiske fundament legger en grunn for en sunn og solid utvikling av hele samfunnet, og vi kan derfor tilby en bred plan og en helhetlig politikk. Partiet De Kristne Arendal vil søke løsninger på praktiske problemstillinger i kommunen ut fra partiets verdigrunnlag, handlingsplan og verdiene for et godt og trygt samfunn. Vi vil samarbeide med alle gode krefter for å finne funksjonelle løsninger i enkeltsaker. 1.Helse og omsorg 1.1 De eldre Partiet De Kristne husker at det er de eldre som har bygget den velferden vi nå kan nyte godt av. Vi vil være seniorenes stemme inn i kommuneforvaltningen. Andelen eldre i Arendal vil øke dramatisk de kommende årene, og forskjellen i levealder for menn og kvinner blir stadig mindre. Vi vil at alle borgere i Arendal skal ha samme rett til å få nødvendig og forsvarlig helsehjelp uavhengig av alder, personlig økonomi, og hvor de bor i kommunen. Alle eldre må få den hjelpen de trenger når de blir for syke og for skrøpelige til å klare seg hjemme. Vi vil arbeide for en verdighetsgaranti med det formål at de eldre skal sikres en riktig og forsvarlig boform med tilstrekkelig og godt kvalifisert personale, ut fra den enkelte eldres behov og tilstand. Vi ønsker å ha et klientutvalg i kommunen uavhengig av hvor den enkelte har sitt tilbud, oppgaven her er å tilse at den enkelte får den tilstrekkelige hjelpen som trengs. Partiet De Kristne Arendal vil at de kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og meningsfylt liv. Det bør være gode rutiner for et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme seg ut i frisk luft. - Eldre pleietrengende som av medisinske årsaker har behov for heldøgns pleie - og omsorg, skal ha rett til sykehjemsplass. - Trygdede på alders- og sykehjem skal ha rett til enerom. 2

3 - Trygdede ektepar, der den ene av helsemessige grunner må flytte på institusjon, skal ha mulighet til å bo sammen. - Trygdede skal ha rett til plass på institusjon i nærheten av hjemmet eller i nærheten av øvrige familie. - Det skal være enklere for private å bygge og drive alders- og sykehjem. - Opprette et klientutvalg for hele kommunens helsetjenester. Partiet De Kristne i Arendal vil at tilbudet til brukere skal bli bedre. Når brukere har behov for ekstra hjelp eksempelvis enkle oppgaver som de ikke klarer selv, må de få det. Det er kommunens ansvar å se til at det er tilstrekkelig med ansatte på arbeid til enhver tid. - At stoppeklokka skal fjernes i omsorgstjenesten. 1.2 Psykisk helse Et godt sted å bo, betalt arbeid, en meningsfull hverdag og kapasitet til å håndtere egne symptomer er viktige forutsetninger for en god psykisk helse. PDK vil ha et mangfold av helhetlige og kreative psykiske helsetjenestetilbud. Medarbeidere med egen brukererfaring er viktige medspillere i dette tilbudet. Ingen bruker skal ufrivillig trenge å sitte passiv og ensom i egen leilighet. Kommunen skal tilby egnede bofellesskap med et godt fagpersonell som kan bidra til å stimulere helsefremmende prosesser til enkelte. I en krise skal brukeren selv kunne kontakte nærmeste tjenestetilbud for å få hjelp. - Det psykiske helsetjenestetilbudet i Arendal skal være lett tilgjengelig, smidig og uten ventetid. - At kommunen gir økonomisk støtte til frivillige og brukerstyrte aktivitetstilbud og legge til rette for pårørendegrupper. - At kommunen skaffer egnede boliger for aktuelle brukere. - At kommunen tilbyr lønnet arbeid til aktuelle brukere. 3

4 1.3 Rusomsorg og rehabilitering Rusmisbruk over tid medfører fysiske og psykiske helseproblemer, sosiale problemer og en forringet livskvalitet. For å forebygge denne utviklingen er det avgjørende viktig med en rask, god og effektiv hjelp til alle som sliter med rusproblematikk. Ingen rusmisbruker som er motivert for behandling bør stå på venteliste. Rusavhengighet er en sterk kraft som hindrer mange i å bli rusfrie. Vi tror at kristne behandlingstilbud er de aller mest virkningsfulle for rusmisbrukere. En nødvendig del av en effektiv rehabiliteringsprosess er et trygt sted å bo, gode sosiale relasjoner og en meningsfull tilværelse. Et hensiktsmessig botilbud må planlegges i samarbeid med den enkelte i god tid før endt behandling. Hotellrom og hospitser er et uegnet sted å bo for rusmisbrukere i en rehabiliteringsprosess. - Unge rusmisbrukere får tidlig hjelp til å bli motivert for et rusfritt liv. - Rusmisbrukere som er motiverte for en livsendring får øyeblikkelig hjelp. - Kommunen likestiller offentlige og private behandlingstilbud som for eks. Evangeliesenteret, og utnytter all ledig behandlingskapasitet i landet for den enkelte bruker. - Kommunen investerer i flere kommunale overgangsboliger, leiligheter og bokollektiv. - Kommunens nåværende ordning med kontainerboliger avvikles. - Kommunen tilbyr meningsfull sysselsetting i rehabiliteringsprosessen. 1.4 Barnevern Det er i første rekke foreldrenes ansvar og plikt å gi sine barn en god barndom. Barnevernet skal være foreldrenes støttespiller i denne oppgaven. Gode pragmatiske løsninger i vanskelige situasjoner krever et barnevern med kompetente fagfolk som evner å ta hensyn til alle parter i situasjonen. Det er viktig med et godt samspill mellom barnevern og foreldre. Barnevernet må unngå opprivende tiltak på bakgrunn av anonyme bekymringsmeldinger. Barnevernsansatte må utvise betydelig faglig skjønn i alle konfliktsituasjoner med foreldre. Offentlige inngrep i foreldreretten er en dramatisk affære for dem det gjelder, og bør anvendes som aller siste utvei. Barnevernet bør vurdere større bruk av barnas nære familie. PDK vil at: - Kommunen gir stipend til videreutdanning for barnevernsansatte for å øke kompetansen. 4

5 - Arendal kommune oppretter et barnevernsutvalg. 2. Oppvekst og kultur 2.1 Barnehage PDK har det grunnleggende syn at små barn trenger mest mulig tid sammen med sine foreldre mens de er små. Så lenge det offentlige finansierer barnehager, bør dette skje gjennom en stykkprisordning der pengene følger barna. Denne summen må baseres på det totale kostnadsbildet og vil være den samme for alle barn uten behovsprøving. Det vil si at foreldrene kan bruke pengene i offentlig barnehage, i privat barnehage, til privat barnepass eller som kontantstøtte. Denne stykkprisen vil da erstatte dagens kontantstøtteordning og betales ut til dem som ikke benytter barnehage. - Det legges til rette for at foreldre som ønsker det selv kan ta seg av sine barn mens de er små. - At det skal være naturlig å gjøre barna kjent med bibelfortellinger og tradisjonelle, kristne barnesanger i barnehagen. - Det legges til rette for bygging av private barnehager, og at offentlige og private barnehager likestilles økonomisk. 2.2 Skole og utdanning Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap og støtte foreldrene i deres oppdragelse av barna. De første årene på skolen har stor innflytelse på et barns utvikling, og legger grunn for hele resten av livet. Skolen må ha hovedfokus på kunnskap og formidle de verdiene samfunnet er tuftet på. PDK mener det er et overordnet offentlig ansvar at alle barn i Arendal får et godt skoletilbud. Vi vil arbeide for å styrke den offentlige skolen, både med tanke på faglig innhold og på lærerens arbeidsvilkår. 5

6 Vi vil ha fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til faglig kvalitet er oppfylt. Friskolene må fortsatt sikres retten til å ansette personale som står inne for den enkelte skoles egenart. - Alle elever i skolen får en solid kunnskap om kristendommen og dens betydning for utviklingen av samfunn og kultur. - Kommunen sikrer elevers rett til å drive organisert, frivillig arbeid på skolen. - Offentlige og private skoler behandles likt. - Barneskolestrukturen i Arendal opprettholdes. - Tiltak mot mobbing prioriteres i skolene. - SFO inkluderer og tilpasses for alle funksjonshemmede barn. 3. Eiendomsskatt / Økonomi PDK vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten på boliger i Arendal kommune. Det er en skatt som treffer helt vilkårlig og kan by på store økonomiske utfordringer for en del av byens innbyggere. Dersom det ikke er flertall for det, vil vi jobbe for at eiendomsskatten får en mer sosial profil slik loven gir mulighet for. Arendal kommune har en stor gjeldsbyrde og alle investeringer må ses i den sammenheng. Alle nye investeringer i kommunen må være nødvendige og økonomisk bærekraftig. PDK vil ha et kritisk blikk på budsjettet og komme med konstruktive forslag der det er klart at kommunen kan spare penger. PDK vil samarbeide for å få til best mulig løsning på kommunens økonomi i Jobbe aktivt for å fjerne eller få en bedre sosial profil på eiendomsskatten. - Arbeide for at kommunens økonomi blir bedre gjennom sparetiltak og forsiktig investering. 4. Kunst, kultur og idrett Kunst og kultur er en viktig del av livet for enkeltmennesker og for Arendal kommune. PDK vil legge til rette for at mennesker i alle aldre kan utfolde seg fritt og nyte kunst og kultur i 6

7 alle former. Kunst og kultur hører til det sivile samfunn, og vil blomstre og trives i den grad det fins interesse for det som skapes. Idrett er en stor folkebevegelse som samler barn, unge og voksne til positiv livsutfoldelse i ulike aktiviteter. Idretten skaper velvære og glede, og er dessuten viktig for folkehelsen. PDK vil legge til rette for at så mange som mulig gis anledning til å være aktive innen idrett og fysisk aktivitet. - Jobber for at kulturskolen får gode og formålstjenlige lokaler i samme bygg. En løsning kan være å flytte tilbake til det gamle rådhuset. - Kommunen vedlikeholder/oppgraderer eksisterende idrettsarenaer og svømmehaller rundt om på skolene. - Legge til rette for flere kulturtilbud, med høy kvalitet for alle aldersgrupper. - Tillate kristne arrangementer og møter i sentrum på like premisser som sekulære arrangementer. 5. Industri og næringsliv Vi mener det er viktig å se fremover, og utvikle et sterkt og konkurransedyktig næringsliv i Arendal kommune. Det er de innovative bedriftene som skaper nye arbeidsplasser. Vi vil arbeide for at kommunen skal ha gode rammebetingelser som gir grunnlag for næringsvekst og opprettholdelse av eksisterende bedrifter. - Det skal avsettes nok areal til industri- og næringsvirksomhet i kommuneplanen. - Kommunens saksbehandlere skal møte " kundene" med å være løsningsorienterte. 6. Samferdsel 6.1. Kollektivtransport Et godt kollektivtilbud til og fra Arendal er viktig for innbyggerne og næringsliv, og vi vil arbeide for raskere fremkommelighet, god tilgjengelighet og lavere priser. 7

8 - Jernbane skal forlenges sørover fra Grenland i " rett linje" til Brokelandsheia i ny trasé som tangerer Arendal, Grimstad og Lillesand før den ender i Kristiansand. - Kollektivtilbudet skal forbedres og tilrettelegges slik at flere kan nyttiggjøre seg det. - Det skal lønne seg å reise kollektivt. 6.2 Infrastruktur Partiet De Kristne vil jobbe for at veinettet i og rundt Arendal bygges ut med nasjonale midler uten bruk av bompenger. Trygge og hensiktsmessige transportløsninger er nødvendig for både næringsliv og private. Kollektivtransporten skal tilrettelegges for rask fremkommelighet og god tilgjengelighet. Arendal er en by i stadig utvikling og nærmer oss snart innbyggere. Dette krever nye transportløsninger. PDK mener det bør utredes innovative transportløsninger som kan være med på å få folk over fra bil til kollektivt. Her kan monorail og hurtigbåt være en løsning. - Investeringer innen samferdsel skal økes betydelig. - Veibygging skal fullfinansieres av staten, og ikke gjennom bompenger. - Sikkerhet langs skoleveier skal være høyt prioritert. - Transportsystemer skal være trygge og miljøvennlige. - Fire-felts vei til Tvedestrand skal bygges innenfor planlagt tidsrom. - Fire-felt til Grimstad bygges i tidsperioden Veinettet skal være tilrettelagt før utbygging av bolig- og næringsområder. - Det vil arbeides med en ny tunnel fra Blødekjærtunnelen til Krøgenes for å avlaste Kystveien. - Det bør utarbeides et forstudie om bro/tunnel over/under Galtesund for å få til en reel ringvei rundt Arendal. Da bør det også ses på en ny fjordkryssing øst på Tromøya. 8

9 7. Flyktning og innvandringspolitikk, integrering og mangfold Flyktninger og asylsøkere med rett til opphold i Norge, bør raskt hjelpes til et meningsfullt liv som aktive deltagere i det norske samfunnet. De bør i størst mulig grad tilpasse seg norske normer og verdier, som respekt for demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Med tanke på innvandrernes behov for integrering, arbeid og bolig, er det en grense for hvor mange mennesker fra andre kulturer Arendal kommune kan ta imot. - Alle som kommer til Arendal skal gjennomgå obligatoriske kurs i norsk språk, historie, kultur og religion. - Innvandringen til Arendal skal være økonomisk og kulturelt bærekraftig. - Det skal være nulltoleranse for rasisme i Arendal. 8. Miljø Klassisk kristen forståelse legger til grunn at jorden er skapt av Gud og at mennesket gjennom Bibelen har fått et forvalteransvar. Partiet De Kristne mener derfor det er en gudgitt oppgave å forvalte kloden og de ressursene som fins her på en langsiktig og god måte. Vi vil legge vinn på å føre en politikk som forvalter naturen og jordens ressurser til beste for oss selv og morgendagens generasjoner. - Arbeide for en langsiktig forvaltning av natur og ressurser i Arendal kommune. - Arendal skal investere i gode miljøtiltak og bruke innovativ miljøteknologi, fra passive bygg til pluss energi bygg. Arendal er en vakker kommune, og bør prioritere et godt vedlikehold av alle sine gater, små parker, friområder og naturområder. Rene og vakre omgivelser er en viktig miljø- og trivselsfaktor for både store og små. En entusiastisk miljøpatrulje f.eks. T5 bør ha ansvar for kontinuerlig rydding og vedlikehold av alle kommunale eiendommer, og en rask opprensking og opprydding av søppel og skade etter uvær. - Alle lekeplasser og turområder skal være trygge og rene for søppel. 9

10 - Hove skal videreutvikles som rekreasjonsområde. - Arendal skal være en ren by. - Offentlig toalett i Arendal sentrum. 9. Arealforvaltning Det er viktig at byens arealer brukes til det beste for byens innbyggere, og at alle som blir berørt av en utbygging får anledning til å komme med sine synspunkter. I et demokrati er det viktig at alle blir hørt. Men for ofte er det makta og pengene som rår. Bymarka og Barbu er eksempler på det. Partiet De Kristne vil være talerør for de som blir berørt av store eller små utbygginger. Et viktig verktøy for arealbruken i kommunen er Kommuneplanen. Den er det overordnede styringsverktøy for arealbruken i kommunen. PDK vil arbeide for at Arendal ikke mister mer av sin Sørlandssjarm. Arbeide for at store bygningskropper ikke "knuser" eksisterende bebyggelse, det bør innføre maks høyde på nye byggingen i sentrum og utenfor sentrum. Jobbe for at friluftsområdene rundt byen får " bymarkstatus " med klare grenser hvor ny bebyggelse og naturinngrep kan komme. Se på muligheten for at også sjøarealet i kommune kan brukes til boligformål, sjøparker mm. 10. Landbruk Mye dyrket mark er nedbygd de siste årene, og denne utviklingen må stoppes. Vi trenger jorda vi har i Arendal til mat- og dyreforproduksjon. - Dyrket mark skal vernes. Der den må vike, skal den erstattes. - Jobbe for at kulturlandskapet vedlikeholdes. 11. Kirke og kirkegård Alle mennesker, enten man er religiøs eller ikke, har et grunnleggende syn på livet og verden. Med dette følger et sett av verdier og holdninger som preger avgjørelser og legger føringer for vår adferd. 10

11 - Arendal kapell beholder sin kristne/kirkelige utsmykning. - Det arbeides med at Arendal kommune leier, stiller til rådighet eller bygger et "livssynsnøytralt" seremonirom. 12. Arendal sentrum/ byutvikling Arendal er en kommune med et lite, men klart definert sentrum som er omkranset av fjorden og små heier på alle kanter. Dette er med på å skape den sjarmen Arendal sentrum har, men det skaper også utfordringer på hvordan gjøre sentrum mer attraktiv. Det er viktig at en fortsetter symbiosen mellom gammelt og nytt. Her er det viktig at ny bebyggelse ikke slår ihjel den gamle. Det er viktig at ny arkitektur speiler byens arkitektoniske arv. Bruk av flate og runde tak er et klart brudd på dette. Det trengs et godt samarbeid med kommunen, bygårdeiere, eiendomsutviklere og arkitekter. - Ha et levende, sterkt og attraktiv bysentrum. - Se på mulighetene for økt nærings- og boligetablering i og nær sentrum. - Gjøre områdene i byen så grønne som mulig, gi parkvesenet mulighet til å gjøre mer enn den flotte jobben de allerede gjør. Skape flere grønne lunger der det er mulig, mindre asfalt og mer grønt. - Bygge flere mindre leiligheter i eller i gangavstand fra sentrum. - Gjøre byen lett tilgjengelig for eldre, rullestolbrukere, syklister og fotgjengere. - Arbeide for at kanalen mellom Kittelsbukt og Pollen blir en realitet, finansiert gjennom nasjonale miljøtiltak. - Oslo har Vigelandsparken, Kristiansand har Nupenparken og Arendal bør får en vannpark. PDK vil utlyse en kunstnerkonkurranse for en vannpark. 13. Personalpolitikk Arendal er en by med over 44 tusen innbyggere og kommunen har ca 3000 ansatte som dekker opp 2275 årsverk. Det gjør Arendal til den største arbeidsgiveren i Aust-Agder foran sykehuset i byen. Det er derfor viktig at kommunen har en god personalpolitikk med fokus på den enkelte ansatte. 11

12 - Arendal kommune skal være en god arbeidsgiver, slik at de ansatte trives og yter en så god service som mulig overfor byens innbyggere og næringsliv. 14. Kommunesammenslåing Partiet De Kristne er for sammenslåing av kommuner der det klart kan føre til bedre tjenester for innbyggerne i den nye storkommunen. Ved en kommunesammenslåing er de viktig at de lokale sentra med de tidligere kommune administrasjonene blir styrket og ikke svekket, ved at det opprettes lokale servicesentre som kan betjene lokalbefolkningen. Selv om vi er for, mener vi at spørsmålet er så viktig for innbyggerne at det bør avgjøres i en folkeavstemning. Vi vil høre på folket. - Avholde folkeavstemming ved sammenslåing av Arendal med andre kommuner. Og følge det rådet folkeavstemmingen gir. 15. Det vi har glemt Partiet De Kristne i Arendal er en ung organisasjon og vi i styret vet at vi ikke har fått med oss alt og at det i løpet av en valgperiode dukker opp saker som ikke har vært tatt med i programmet. Vi ber om din tillit til at PDKs tillitsvalgte og kommunestyremedlemmer fatter fornuftige vedtak. Arendal, 27. Juni 2015 Styret Partiet De Kristne Arendal 12

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR PARTIET DE KRISTNE FYLKESTINGSPERIODEN 2015 2019 ØSTFOLD

HANDLINGSPROGRAM FOR PARTIET DE KRISTNE FYLKESTINGSPERIODEN 2015 2019 ØSTFOLD HANDLINGSPROGRAM FOR PARTIET DE KRISTNE FYLKESTINGSPERIODEN 2015 2019 ØSTFOLD Verdigrunnlaget Partiet De Kristne, Østfold er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som

Detaljer