Kommunalpolitisk program Bergen Fremskrittsparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti"

Transkript

1 Kommunalpolitisk program Bergen Fremskrittsparti

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7 Psykiatri og rusomsorg 8 Arbeid og velferd 8-9 Funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke 9 Integrering av innvandrere 9 Familiepolitikk 9 Barnevern 10 Barnehager 10 Oppvekst Pluss Utdanning Kultur, idrett og frivillighet Kirke og trossamfunn 14-15

3 ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i kristent livssyn og humanistiske verdier. Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene Grunnloven legger opp til; som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet. Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Et liberalt menneskesyn bygger på at alle mennesker er forskjellige og skal vises verdighet. Dette må også gjenspeiles i behandlingen av mennesker som mottar offentlige tjenester. Den beste måten å ivareta menneskers ulike behov er ved å la dem få valgfrihet til å avgjøre hvem som skal yte tjenester de får innvilget. Dette betyr blant annet at alle mennesker som mottar offentlige tjenester, skal få respekt for sine individuelle valg, og ikke umyndiggjøres. Fremtidens velferd er avhengig av nytenkning og vilje til å arbeide for å produsere verdier. Dette kan kun virkeliggjøres ved at enkeltmenneskers skaperevne slippes fri. Uten arbeidstakere og arbeidsgivere, de som fremstiller varer og tjenester, ville det heller ikke vært noe å fordele eller forbruke. Det politiske ansvaret for å øke velstandsnivået i samfunnet bør derfor ligge nettopp i å sørge for ikke å legge hindringer i veien for gründere, bedrifter og andre som skaper arbeidsplasser. Vi ønsker grenser for politikk. Maktkonsentrasjon i det offentlige gjør det også mer attraktivt å skaffe seg posisjoner i statsapparatet enn selv å jobbe for å skape verdier. Makt bør overføres fra politikerne til folk flest. Dette vil vi gjøre ved å la innbyggerne beholde mer av sine egne skattepenger, og gjennom å overlate flere av det offentliges oppgaver til enkeltmennesker, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Bare slik kan man skape et samfunn som sikrer valgfrihet, respekt og muligheter for alle mennesker. Fremskrittspartiet støtter den parlamentariske styringsmodellen av Bergen kommune. administrasjon Kommuneøkonomi Bergen FrP mener at en ansvarlig økonomisk styring betyr å vise nøkternhet og evne til å prioritere primærtjenestene. Bergen kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Bergen FrP vil utlyse flere tjenester til private og ideelle leverandører. Bergen FrP mener det er viktig å fortsette rehabilitering av kommunal eiendomsmasse. Frigjøring av kapital og drifts finansiering skal sammen med låneopptak finansiere fremtidige eiendomsprosjekter. Kommunale inntekter består hovedsakelig av statlige overføringer. Bergen FrP vil arbeide for at Bergen kommune får beholde en betydelig større andel av egne innbyggeres og det lokale næringslivets skatteinntekter. Kommunal eiendomsforvaltning Bergen FrP mener at rehabilitering av skoler, helsebygg og andre kommunale bygg skal være blant kommunens fremste prioriteringer i årene som kommer. Dagens standard på en rekke bygninger oppfyller ikke de forventningene som innbyggerne skal kunne ha. Rehabilitering av skoler vil kunne medføre at elevene må ha undervisning i erstatningslokaler. Bergen FrP vil etablere midlertidige skoler i alle bydeler, til bruk av elever ved skolene som skal rehabiliteres. Erstatningsskolene skal tilfredsstille de kravene som stilles til ordinære skolebygg, slik som uteområder, spesialrom og inneklima. Bergen FrP vil fortsette med å være kommunens fremste representant for rehabilitering av kommunens bygningsmasse og mener at det ordinære vedlikeholdsbudsjettet bør styrkes ytterligere for å unngå fremtidige vedlikeholdsetterslep. Bergen FrP mener at kommunen bør selge eiendommer som ikke er formålstjenlige for høyest mulig markedspris. Drift og vedlikehold av kommunale eiendommer kan overlates til eksterne aktører. Forvaltning av kommunens eiendomsmasse bør i størst mulig utstrekning være samlet i en byrådsavdeling. Bergen FrP vil føre en kritisk kontroll av de aktører kommunen inngår avtaler med, for å sikre at eksterne parter og underleverandører oppfyller de avtalene kommunen inngår.

4 Eiendomsrett Bergen FrP vil at flest mulig skal være i stand til å eie sin egen bolig. Vi vil verne om eiendomsretten og gi familien og den enkelte trygghet og råderett over egen bolig. Bergen FrP mener at ekspropriasjon er fratakelse av eiendomsretten ved tvang. Bergen FrP mener at ekspropriasjon bare skal skje etter særlig tungtveiende grunner, og at grunneier skal gis høyest mulig erstatning, basert på markedsverdi. Eiendomsskatt rammer privatpersoner og næringsliv. Skatten er urettferdig fordi den ikke tar hensyn til forbruk eller inntektsnivå. Eiendomsskatt er å anse som skatt på gjeld for personer med boliglån. Personer som leier bolig betaler eiendomsskatt indirekte via husleien. Bergen FrP vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten for boliger og næringsbygg. I mellomtiden ønsker Bergen FrP at det Bergen kommune krever inn i eiendomsskatt skal bevilges til eiendomsformål og rehabilitering. Bare godta ekspropriasjon når dette er absolutt nødvendig Sikre at det er tilstrekkelige arealer til boligbygging Jobbe for å fjerne eiendomsskatten Kommunale avgifter Bergen FrP vil arbeide for å holde de kommunale avgiftene til avfallshåndtering og vann og avløp på et lavest mulig nivå. Bergen FrP er tilhengere av konkurranseutsetting av tekniske tjenester når det er økonomisk tjenlig og fører til et bedre tjenestetilbud. Kommunereform Bergen FrP mener at Bergen kommune skal være en moderne storkommune som samarbeider tett med omliggende kommuner. Bergen FrP støtter nedleggelse av fylkeskommunen, og at fylkeskommunens arbeidsoppgaver i Bergen overføres til Bergen kommune. Inntil nedleggelsen er fullført vil Bergen FrP arbeide for at Bergen kommune overtar kollektivtrafikken og videregående skoler. byutvikling, samferdsel og miljø Ja-kommunen Bergen kommune skal være en serviceinnstilt kommune. Vi skal være positive til utvikling og unngå detaljstyring av byggeprosjekter. Bergen FrP ser flere muligheter til å forenkle og effektivisere byggesaksbehandlingen og derved redusere saksbehandlingstiden og søkers søknadsutgifter. At kommunen skal ha en ja-holdning til utbyggingssaker Redusere saksbehandlingstiden Overholde lovpålagte frister for saksbehandling Arbeide for at statlige organer får redusert innsigelsesrett i plan- og byggesaker Infrastruktur Bergen FrP er sterke motstandere av bompenger og tidsdifferensierte bompenger. Økte avgifter vil utgjøre en stor ulempe for innbyggere som er avhengige av bilen i sin hverdag. Bergen FrP mener at økte avgifter er et lite hensiktsmessig tiltak for å bedre luftkvaliteten på Danmarksplass og omegn, da ved- og oljefyring, godshavnen, godsterminalen, supplybåter og annen næringsvirksomhet i området står for store deler av forurensingen. Bergen FrP mener at staten skal finansiere de helt nødvendige veiprosjektene i Bergen kommune, slik som Ringvei Øst og Ringvei Vest. Moderne storbyer bygger ringveier utenfor sentrum for å bedre fremkommelighet og redusere luftforurensingen. Fergefri E39 fra Bergen til Stavanger og utbedring av E16 er viktig for å styrke regional utvikling på Vestlandet. Det kommunale veinettet i Bergen har behov for opprustning. Bergen FrP vil utbedre veier, gater og gang- og sykkelveier. Sikring av skoleveier er blant partiets fremste prioriteringer. Bergen FrP mener at Ringvei Øst må gjennomføres. Tunnelinnløp fra Fjøsanger til Arna, med videre påkjørsel til Nordhordland, er den beste løsningen for næringslivet, innbyggerne og for å redusere luftforurensing i Bergensdalen. Ringvei Vest må fullføres fra Dolviken til Flyplassveien til et planfritt kryss. Godshavnen og godsterminalen bør samlokaliseres til et logistikk-knutepunkt utenfor sentrum, fortrinnsvis Bergen sør. Vi vil arbeide for hurtiggående jernbane fra Åsane via sentrum til Flesland. Bergen FrP vil etablere flere innfartsparkeringer langs kollektivtraséer og i sentrum. Manglende parkeringsmuligheter i sentrum utenfor parkeringshusene er til frustrasjon for beboere, næringsliv og gjester. Vi vil øke antall gateparkeringsplasser i sentrum.

5 Kollektivtrafikk Bergen FrP mener at en bedret bussforbindelse er den mest kostnadseffektive og fleksible løsningen for å styrke kollektivtilbudet i Bergen. Vi vil ha utbygging av egne kollektivtraséer, samt sikre tilstrekkelig med parkeringsplasser for biler i forbindelse med kollektivterminaler i bydelene. Bergen FrP vil utvide nattbusstilbudet og er positiv til moderne og innovative tjenester som kan bedre innbyggernes transporttilbud. Økt boligbygging i sentrum Bergen sentrum har plass til flere innbyggere, men for at sentrum skal være attraktivt for folk i alle aldre må det tilbys boliger med god standard. Vi ønsker fortetning av sentrum og er positiv til høyhus i enkelte områder utenfor de historiske områdene. Bergen FrP vil arbeide for å redusere hyblifiseringen av Bergen sentrum innenfor ytre bompengering. Bergen FrP vil arbeide aktivt for å flytte godsterminalen ut av sentrum og fortsette revitalisering av Dokken. Vi mener at dette er spennende områder hvor fremtidens Bergen kan få vokse og utvikle seg. Næringsarealer som i dag blir benyttet til havnevirksomhet kan i fremtiden bli Bergens nye panorama. Bergen FrP vil arbeide for et parkeringsanlegg under Lille Lungegårdsvann med innkjøring/ utkjøring fra syd og fra vest. Utvide parkeringsmulighetene i sentrum og langs kollektivtraséer Flytte godshåndteringen ut av sentrum Etablere et logistikk-knutepunkt for gods som kommer med jernbane, skip, fly og lastebil Etablere nye underjordiske parkeringsplasser i sentrum Grøntområder Bergen skal være en vakker og innbydende by. Parker, stier, torg og friluftsområder skal vedlikeholdes på en god måte. En skal ta hensyn til bymiljøet ved byplanlegging, utbygging og arealplaner. Ferdigstille boss-suget i Bergen Sørge for god tilgang til byfjellene og andre friluftsområder Støtte frivillige lag og organisasjoner som vedlikeholder byens friluftsområder Klima og miljø Bergen FrP vil arbeide for en klimavennlig planlegging som vil være et viktig bidrag til et fremtidig lavutslippssamfunn, samt forberede næringer, infrastruktur og befolkning på endringene som tvinger seg frem. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp. God planlegging og samarbeid med fylkeskommunen og omlandskommuner om gang-sykkel og kollektivtilbud, samt en konsentrert arealbrukspolitikk, vil ivareta klimamålene for kommunen. Styrke kollektivtrafikken Planlegge kollektivknutepunkter sammen med et nett av gang og sykkelveier Bytte ut dieselbusser med hybridbuss-, elbuss og/eller biogassbusser Skifte ut kommunale fossilbiler til el-biler Bygge Ringvei Øst som det viktigste klimatiltaket for å bedre luftkvaliteten i Bergensdalen Arbeide for at det etableres et større landstrømanlegg i Bergen havn Klimaet er i endring, noe som berører kommunen i form av ekstremvær. Hetebølger som påvirker arbeidsmiljø og folkehelse, intens nedbør som skaper overvann i byer og tettsteder, kraftige stormer, skred og flommer som ødelegger infrastruktur som vei, jernbane, kraftnett og havner. Med Norges langstrakte kyst ligger Norge og derved Bergen kommune svært utsatt til for disse klimapåvirkningene. Samarbeide med lokalt næringsliv og lokalbefolkningen for å sikre effektiv forebygging og beredskap Kartlegge risikoområder for urban flom og utarbeide retningslinjer for overvannshåndtering et skapende næringsliv Hovedoppgaven til næringslivspolitikken er å stimulere til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. Bergen skal være en serviceinnstilt kommune og en attraktiv by for alle bedrifter. Vi vil derfor arbeide for å fjerne og forenkle byråkratiske bestemmelser og effektivisere kommunens saksbehandlingstid. Bergen FrP vil prioritere regulering av nye næringsarealer i alle bydeler, slik at man kan optimalisere avstanden mellom arbeidsplass og hjem. Næringslivet er avhengig av god fremkommelighet og tilstrekkelig parkering både for sine ansatte og for varene de mottar, produserer og distribuerer. Bergen kommune bør ikke benytte sin forvaltnings- og myndighetsposisjon i konkurranse med andre markedsaktører. Når det offentlige både skal overvåke, regulere og tjene penger på det samme markedet, vil det skje en rolleblanding som kan føre til forskjellsbehandling av aktører på markedet. En målsetting i vår økonomiske politikk er å bygge ned det offentlige eierskapet gjennom salg. Legge til rette for at arbeidsplasser skapes i Bergen Avsette og prioritere regulering av nye næringsarealer i alle bydeler Involvere næringslivet i skolen Tilrettelegge for flere næringsarealer

6 Utelivsbransjen Bergen er en internasjonal kultur- og reiselivsby, og byens uteliv er en del av Bergensopplevelsen. Bergen FrP vil derfor ha en liberal, men ansvarlig skjenkepolitikk. Fremskrittspartiet vil gi skjenkesteder anledning til å utvide sine åpningstider og er positiv til etablering av nye skjenkesteder i hele kommunen. Bergen FrP vil endre regelverket knyttet til hvor skjenkestedene kan ligge, og vil tillate skjenkesteder uten krav til bespisning. Liberale skjenketider kombinert med god kontroll kan gi et mer attraktivt og trygt uteliv. Vi ønsker å implementere et prøveprosjekt etter modell av Salutt i Oslo og Stad i Stockholm, hvor man gjennom mer opplæring og en tettere dialog mellom kontrollmyndighet, utested og ansatte, har redusert overskjenking og vold og skapt en hyggeligere opplevelse både for utestedene, ansatte og kunder. Helse og omsorg Bergen FrP ønsker at eldre og omsorgstrengende skal få en verdig behandling. Vi ønsker et mangfoldig helsetilbud hvor valgfriheten til den pleietrengende blir ivaretatt. Bergen FrP ønsker at kommunen skal ha et sterkt samarbeid med private og ideelle organisasjoner som kan bidra til økt kapasitet, høyere kvalitet og flere valgmuligheter for brukerne. Det viktigste for Bergen FrP er ikke hvem som utfører oppgaven, men at de som trenger det får hjelp av høyeste kvalitet. Det er det offentlige som betaler tjenestene og som derfor skal kontrollere at kvaliteten følger kravspesifikasjonen. Dette skal sikres gjennom kvalitetsavtaler som er oppsigbare dersom tilbyder ikke oppfyller kravene. Eldre og pleietrengende Det er det offentliges ansvar og plikt å sørge for trygge og gode tjenester til eldre og pleietrengende. Eldre pleietrengende må få mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, dersom dette er forsvarlig. For å få dette til må det legges til rette for gode hjemmetjenester. Vi ønsker fritt brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik at de eldre selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyde med. Vi vil ha en omsorgslønnsordning slik at pleietrengende også kan velge en av sine nærmeste til å utføre tjenestene. Bergen FrP ønsker en sterkere satsning på hverdagsrehabilitering. Når en bruker melder behov for bistand fra det offentlige, må det settes inn nødvendige ressurser for å få brukeren til å bli mest mulig selvhjulpen igjen. Det er grundig dokumentert at forebyggende hjemmebesøk har ført til bedret livskvalitet, bedret funksjonsevne, færre innleggelser på sykehus og redusert dødelighet hos eldre. Eldre pleietrengende har rett på en meningsfylt hverdag og må selv få bestemme når de skal stå opp, legge seg, hva de skal spise, og så langt det er mulig leve livet slik de selv ønsker det. Dette skal også gjelde personer som bor på sykehjem. For oss er det et mål at eldre og pleietrengende skal kunne bo hjemme lenger, og leve aktive og selvstendige liv med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet. Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Vi vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller institusjon. Regjeringen har varslet at fra 1. mai neste år skal det være på plass en ordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i utvalgte forsøkskommuner. Vi vil vurdere de to modellene som er skissert og eventuelt søke deltakelse i prosjektet. Omsorg Pluss Bergen FrP ønsker økt satsning på Omsorg Pluss. Dette er et omsorgsnivå mellom hjem og sykehjem. Tilbudet er tilrettelagt for personer som ikke trenger sykehjemsplass, men som ønsker mer oppfølging enn det kommunen kan tilby hjemme hos den enkelte. Omsorg Pluss er boliger som leies eller eies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Det skal være døgnbemannet personell knyttet til Omsorg Pluss som skal kunne bistå med medisinering, renhold, matlaging og eventuelle krisesituasjoner. Bygge flere sykehjem og Omsorg Pluss-boliger Avskaffe de uønskede dobbeltrommene Utvide aktivitetstilbudet for eldre i alle bydeler Sikre eldre tilgang til dagsenter og eldresenter Sikre økt kompetanse og økt grunnbemanning Opprette sansehager Kreve et bestått norskkurs for alle som arbeider med pasienter Opprette egne sykehjem for rusavhengige og demente rusavhengige Styrke bruken av ulike typer velferdsteknologi Helsestasjoner, skolehelsetjenesten og PPT Helsestasjoner og skolehelsetjenesten er blant kommunens fremste arenaer for å sikre at barn utvikler seg på best mulig måte. Vi mener at det er behov for tidlig innsats i barne- og ungdomskolen for å bistå barn og unge på et tidlig tidspunkt. Det er behov for å øke ressurser til skolehelsetjenesten og PPT slik at de som behøver det kan få tilstrekkelig hjelp. Styrke det forebyggende arbeidet, spesielt innenfor rusproblematikk og ungdomspsykiatri Gå inn for tidlig innsats i barne- og ungdomsskolen Øke antallet timer i skolehelsetjenesten Styrke samarbeidet mellom fastlegene, psykologtjenesten, helsestasjonene og skolen

7 Psykiatri Bergen FrP er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Stadig flere faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient. Mange trenger hjelp til bolig, hjemmehjelp, støttekontakt, vernet eller ordinært arbeid, aktivitetstilbud med mer. Kommunens tilbud skal ikke være passiviserende, men bidra til økt livskvalitet. Bergen FrP vil styrke det forebyggende arbeidet, slik at en ikke går for lenge med psykiske problemer før de behandles. Vi vil legge til rette for flere botilbud for personer med psykiatriske lidelser, men også støtte flere dagtilbud og tilrettelagte arbeidstilbud for personer med psykiatriske problemer. Opprettholde operative og kompetente psykologiske kriseteam i alle bydeler Styrke dekningen av støttekontakter i alle bydeler Sikre en god og langsiktig booppfølging og ettervern Ivareta lavterskeltilbud Samarbeide med brukerorganisasjonene Bygge flere boliger for utskrivningsklare pasienter Rusomsorg Bergen FrP mener at forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet må prioriteres. Derfor er det riktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Bergen kommune har dessverre mange relativt unge rusavhengige. Å hindre at ungdommen vår begynner med rus i tidlig alder handler mye om riktig form for forebygging. Utekontakten spiller en viktig rolle i det å oppsøke og informere ungdom der de befinner seg, både i sentrum og i bydelene. Vi har nå tidenes rusløft i Bergen, og MO-sentrene har vært med å bidra til dette. Besøkstallene på Wergeland og Nesttun har vært over all forventning, og det er mange unge rusavhengige innom hver dag. Vi stiller oss positiv til å videreføre ordningen og ser frem til åpningen av MO-senteret i Bergen Nord. Behandling av rusmisbruk er meget individuelt. Vi vil samarbeide med private, frivillige og ideelle organisasjoner for å kunne gi et raskt og effektivt helhetlig tilbud i kommunen. Øke kapasiteten for akuttbehandling og rehabilitering i forpliktende avrusningsprogrammer Ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser Utvide dagtilbudet og ettervernet for rusfrie Støtte opp om lokale lavterskeltilbud Åpne opp for flere enkelttiltak etter anbefalinger fra det medisinske miljøet Arbeide for at bruk av naltrekson heroinvaksinen blir et fullverdig tilbud for LAR-pasienter Arbeid og velferd Sosialhjelp er et sikkerhetsnett som skal bidra til at brukerne kommer seg tilbake i arbeidsliv eller utdanning. Bergen FrP vil derfor intensivere samarbeidet med NAV om å få sosialhjelpsmottakere i arbeid. For å beholde arbeidsevne og sikre at sosialhjelp forblir hjelp til selvhjelp, må mottakerne kunne pålegges å stille sin arbeidskraft til disposisjon for kommunen. FiA (Folk i Arbeid) er et tiltak for alle sosialhjelpsmottakere som er eller kan bli arbeidsføre. Tiltaket er underlagt NAV. Målet er å sysselsette deltakerne, og redusere antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Ved å redusere stønadstiden sparer man penger, og man forebygger utvikling av rusproblemer og kriminalitet. Flere enn tidligere er ute av FiA før det har gått 1 måned. Unngå at mennesker forblir passive sosialhjelpsmottakere over lang tid Tilrettelegge for jobbtrening Opprettholde antall utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Samarbeide med arbeidsmarkedsbedrifter Kreve at aktivitetsplikt er normen for trygdeutbetalinger Utvide FiA (Folk i Arbeid) til alle bydeler funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke Alle mennesker skal ha like gode muligheter til å fungere i samfunnet. Det bør derfor legges bedre til rette for funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke. Vil vi samarbeide med private og frivillige/ideelle organisasjoner om å bygge flere bofellesskap der det er behov. Opprettholde gode tilbud for unge funksjonshemmede og utviklingshemmede Videreutvikle arbeidstilbudene for utviklingshemmede Bygge flere bofellesskap Beholde det høye antallet avlastningsplasser Styrke dagtilbudet

8 integrering av innvandrere Bergen FrP vil ha en restriktiv og rettferdig flyktning- og asylpolitikk. Vi ønsker lik behandling av nordmenn og innvandrere. Alle skal ha de samme rettigheter og plikter i sine forhold i fellesskapet når lovlig opphold i Norge er innvilget. En restriktiv innvandringspolitikk med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger og konflikter. Å stille krav til innvandrere er å vise dem respekt. Gjennom å stille krav til innvandrere om å gjennomføre norsk- og samfunnskunnskapsundervisning og arbeidstrening som vilkår for å få offentlige ytelser, vil kommunikasjonen mellom nordmenn og innvandrere og mellom innvandrere fra like opprinnelsesland sikres, ved at norsk blir et felles språk for alle. Vi mener at status på kursene i norsk og samfunnskunnskap må heves vesentlig, slik at de som har gjennomført og bestått møter et arbeids- og samfunnsliv som tar vel imot dem. Jobbe for medbestemmelsesrett i etablering av nye statlige flyktningog asylmottak i kommunen Begrense antallet flyktninger og asylsøkere til Bergen kommune for å sikre en god integrering av de som kommunen allerede tar imot Stille krav om at alle som bosettes i Bergen følger det 2-årige introduksjonsprogrammet for flyktninger Arbeide for en mer spredt bosetting av flyktninger i kommunen familiepolitikk For Bergen FrP er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid. Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien. barnevern Det er alltid foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik. Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene og barna som trenger det. Bergen FrP vil øke bruken av forebyggende tiltak i hjem og nærmiljø, fordi barn normalt sett har det best i sin nære familie. Det forebyggende samarbeidet må innrettes i nært samspill mellom familie, helsevesenet, skole, barnehage og andre relevante offentlige instanser. Tanken er å finne løsninger og tiltak som gjør at behovet for en eventuell omplassering reduseres eller faller bort. Noen ganger vil det være nødvendig å ta barnet ut av hjemmet. Da handler det om å beskytte barns rettigheter, selv om det går på bekostning av de voksnes interesser og bekvemmelighet. Mulighet for skifte av saksbehandlere innen familievern/barnevern bør være en rettighet. Barnevernet bør ikke gjennomføre enesamtaler med barn i saker vedrørende vold/seksuelt misbruk. Bergen FrP mener at tilsynsordningene må endres. Et tilsyn må bygges på grunnleggende tillit. Vi vil innføre en ordning med tillitspersoner for alle barn og unge som er plassert i barnevernet. Overta hele ansvaret for barnevernet, inkludert institusjoner i Bergen Bedre kvaliteten og gjøre barnevernstjenesten mer effektiv Sikre en proaktiv og synlig barnevernsvakt Øke bruken av familieråd Styrke avlastningstilbudet Søke om å etablere et utvidet tilbud for barnebyen barnehager Bergen FrP vil realisere full bydelsvis barnehagedekning for alle ettåringer. Vi ønsker et mangfoldig tilbud for barnepass, og ser derfor positivt på barneparker, familiebarnehager og annen organisert barnepass. Bergen FrP vil styrke det pedagogiske innholdet i barnehagen. Vi vil satse på etter- og videreutdanning for barnehageansatte, samt styrke opplæringen innen skoleforberedende tall- og språkforståelse, slik at barna har de beste forutsetninger til å håndtere overgangen fra barnehage til skole. Arbeide for fritt barnehagevalg og full bydelsdekning Arbeide for et mangfoldig tilbud om barnepass Tilby barnehageplass til alle ettåringer Likestille offentlige og private barnehager Legge til rette for flere private og ideelle barnehageplasser Stille seg positiv til frivillig skoleforberedende arbeid i barnehagene Stille seg positiv til private kvelds- og nattåpne barnehager Legge til rette for etablering av barneparker Styrke norskopplæringen i barnehager med stor andel minoritetsspråklige Sette et øvre tak på 50 % fremmedspråklige per barnehage

9 oppvekst pluss Ungdommer i Bergen har et positivt oppvekstmiljø, men noen ungdommer faller utenfor de naturlige oppvekstmiljøene. Det er viktig at kommunen samarbeider med foreldre, lag og foreninger for å hindre ungdomskriminalitet, rusmisbruk og utvikling av destruktive miljøer. Bergen FrP ønsker å legge til rette for at ungdom kan skape aktiviteter selv, i tillegg til organiserte tiltak. Bergen FrP har ambisjoner om å etablere Oppvekst Pluss-anlegg i alle bydeler. Oppvekst Pluss samler det beste i nærmiljøet - barnehage, skole, idrett og kultur - på en plass, med åpningstider utover skoletid. Samlokalisering medfører stordriftsfordeler og bidrar til å skape trygghet for barn og foreldre. Være behjelpelig med å fremskaffe lokaler til ungdomstiltak Legge til rette for at ungdom selv kan skape og drive sitt eget fritidstilbud Etablere flere Oppvekst Pluss-anlegg Satse på helseforebyggende tiltak med fysisk aktivitet utdanning Bergen FrP vil sette kunnskap i sentrum for den norske utdanningen slik at den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas. Vi vil ha en fleksibel grunnskole hvor hver enkelt elevs kunnskapsnivå skal vektlegges mer. Det offentlige skal ha ansvar for at vi får et utdanningssystem med høyt nivå. Alle skal ha lik rett til utdanning uavhengig av foreldrenes ressurser. Det er foreldrene som har ansvaret for oppdragelsen av barna. Skolene skal gjøre det som følger av læreverket, men utover dette er det foreldrene som har ansvaret for barnas utvikling. Bergen FrP mener det er viktig å skille mellom skole og fritid. Norge er et land med tradisjon for et rikt tilbud av fritidsaktiviteter utenfor skoletid. Vi er mot en skolemodell der fritidsaktiviteter blir lagt inn i skoledagen. Bergen FrP er motstander av heldagsskolen. Vi vil i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for elevens videre utvikling, for at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Gode kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og IKT, samt forståelse av det norske samfunnet og norske verdier, vil bli stadig viktigere i en internasjonal verden. Matematikk bør også rettes inn mot å gi ungdom bedre kunnskap om håndtering av personlig økonomi. Kulturell dannelse innebærer at elevene skal ha kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie. Gjennom karaktersetting i orden og oppførsel fra tredjeklasse, og i matematikk, engelsk og norsk fra femteklasse, vil den enkelte elev og dennes foresatte på en enkel og lettfattelig måte kunne følge den sosiale og faglige utviklingen. Ved å ha en slik tilbakemelding vil man på et tidlig tidspunkt kunne se hvor den enkelte har sin styrke og bygge opp under dette, samtidig som man tidlig kan sette inn ekstra ressurser der det er nødvendig. Rådgivertjenesten Det er behov for å øke kompetansen hos rådgiverne. De som arbeider som rådgivere er viktige for elevenes utdanningsvalg. Bergen FrP vil derfor vurdere å innføre en form for sertifisering for rådgivere for å sikre en minimumskompetanse. Det er også viktig med et godt samarbeid med næringslivet og andre utdanningsinstitusjoner. Man kan for eksempel innføre ordninger slik at rådgivere kan hospitere hos ulike yrkesgrupper. Det må også bli enklere for utdanningsgrupper med erfaring fra annet arbeidsliv å bli ansatt i skolen som rådgivere. Skolemiljø Bergen FrP mener det er svært viktig at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Bergen FrP mener at vi må ha større investeringer i opprusting av skolebygg. Å investere i skolebygg er en investering for fremtidig verdiskaping, så dette må vi prioritere. Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring og for at elevene gleder seg til å gå på skolen. Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det må slås hardt ned på krenkende adferd og mobbing, og det er viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Bergen FrP vil åpne opp for at det er eleven som mobber, ikke den som mobbes, som må bytte skole. Mestring i skolen Bergen FrP vil at alle elever skal kunne føle mestring i skolen. Hvert barn er unikt og skal ha de samme mulighetene, men med ulik tilnærming basert på egne forutsetninger. Frafallet i videregående skole er foruroligende, og dette kan skyldes blant annet manglende basiskunnskaper fra grunnskolen. Spesialundervisningen kan virke stigmatiserende for enkelte, men en endret pedagogisk tilnærming har vist at selv de dårligste elevene mestrer, bare lærerne benytter et språk og en tilnærming som elevene forstår.

10 Kvalitet på lærerne Bergen FrP er opptatt av at læreryrket må bli mer attraktivt. Dette gjør vi blant annet ved å øke mulighetene for etter- og videreutdanning. Vi vil arbeide for at Bergen kommune får enda dyktigere lærere, og vi vil ha en økning av lærere med mastergrad på ungdomstrinnet. Bergen FrP vil utvide lærerstaben ved skoler hvor det er et høyt antall ressurskrevende elever. Videregående utdanning Bergen FrP mener at Bergen kommune bør overta ansvaret for de videregående skolene i Bergen kommune fra fylkeskommunen. Elevene skal få tilpasset undervisning uavhengig av klassetrinn, og ungdomsskoleelever bør ha mulighet til å følge undervisningen i enkelte fag ved videregående skoler. Hvis Bergen kommune overtar ansvaret for de videregående skolene vil dette føre til et bedre samarbeid mellom videregående skoler og grunnskoler. Den studieforberedende delen av videregående utdanning må ha et høyt nivå, og man bør se på nivåbasert opplæring for å sikre elevens nytte av undervisningen. Det er også en kritisk suksessfaktor at undervisningen gjøres interessant, og at det stilles krav til den enkelte elev slik at lærelysten blir høy. For den yrkesfaglige utdanningen er det avgjørende at samarbeidet mellom skole og bedrift er godt, et samarbeid som er styrket de senere årene. Bedriftene bør sikres mulighet til å komme tidlig inn i skolen for å bidra i undervisningen av de lærlingene som senere får lærlingplasser i bedriftene. Norske fagarbeidere har vært, og er, fremdeles blant de beste i verden. Det er ekstremt viktig både for vår industri og for Norge som samfunn, at vi har en god yrkesopplæring. Mye av kritikken mot fag- og yrkesopplæringen går på at elevene kommer for sent i gang med å arbeide innenfor det faget de faktisk ønsker å utdanne seg i, og at mange av fagene er lite relevante. Bergen FrP mener at vi allerede i det første året av yrkesopplæringen bør få en større grad av spissing i utdanningen, inn mot det faget elevene ønsker å utdanne seg i. Dette vil øke motivasjonen hos elevene og gjøre dem bedre i stand til å gå inn som lærlinger i bedriftene. Svært mange elever faller fra i løpet av sin videregående utdanning, noe som medfører uheldige konsekvenser både for samfunnet og den enkelte. Vi vil derfor se på mulige tiltak for å redusere frafallsprosenten, slik som økt praktisk undervisning og fleksibel skoledag. Muligheten for å strekke utdanningsløpet ved å kombinere arbeid og utdanning i større grad enn i dag, kan også være et alternativ. Spissing av VG1, yrkesretting av fellesfagene og innføring av mer og tidligere praksis, vil gjøre yrkesfagene mer relevante for elever og næringsliv, samt føre til mindre frafall. Ha tilbud om tilpasset undervisning fra 1. klasse At undervisningskvalitet måles og evalueres, samt at resultatene offentliggjøres Åpne for individuelle lønnsforhandlinger for lærere og skoleledere Jobbe for nulltoleranse av mobbing og at mobbere flyttes, ikke mobbeofre Jobbe for bedre IT-utstyr og kompetanse i skolen, i tett samarbeid med næringslivet Si ja til privatskoler og valgfrihet med stykkprisfinansiering Fortsette vedlikeholdsløftet i skolene Åpne for mer yrkesrettet opplæring på ungdomsskolen Arbeide for en mer nivåbasert opplæring i hvert enkelt fag og gi rom for de ulike valgfagene At lærere har godkjente fagkunnskaper i de fag de underviser i Ta over driften av de videregående skolene fra fylkeskommunen og endre skoleinndelingen mellom grunnskolen og videregående skole Tillate at elever fra andre kommuner søker seg til de videregående skolene i Bergen kommune dersom det er ledig plass Tilby elitetilbud og opprette eliteklasser innenfor ulike enkeltfag Involvere FAU og foreldre mer Innføre fadderordning for å bedre integrering av innvandrere Tilby opplæring i mandarin på lik linje med fransk, spansk og tysk Opprettholde fritt skolevalg Innføre anonym retting av heldagsprøver i ungdomsskolen og videregående skole Utvide tilbudet om leksehjelp Stille seg positive til et 8-13 skolesamarbeid i Arna

11 kultur, idrett og frivillighet Kultur Bergen har klart å befeste seg som den mest spennende kulturbyen i Norge og er i Europa kjent for sitt kunst- og kulturliv. Bergen er en unik by med dype historiske røtter. Middelalderkirkene, Bryggen og Gamle Bergen er bare noen eksempler. Det er viktig å ta vare på Bergens kulturelle arv og formidle denne historien til fremtidige generasjoner. Et sterkt og godt kunst- og kulturliv er viktig både for å skape livskvalitet, men også for å tiltrekke oss nye innbyggere, øke turisme, for næringslivet, og for rekruttering til utdanningsinstitusjonene i Bergen. Kultur for folk flest Bergen FrP ønsker et levende kulturog idrettsliv, med minst mulig politisk styring, basert på personlig engasjement og frivillighet. Vi mener kulturlivet i større grad kan og bør finansiere seg selv. Mye av kunst- og kulturaktiviteten i Bergen skapes takket være en fantastisk innsats fra frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner for å tilby et variert utvalg av kulturopplevelser. Vi ønsker et kulturliv som involverer frivillig arbeid så vel som profesjonelt engasjement. Bergen har mange museer av betydning. Disse er viktige for Bergen som historisk reisemål. Bergen FrP vil prioritere de museene i Bergen som har en stor historisk verdi, og vi vil legge til rette for større samarbeid mellom museene. Bergen FrP vil prioritere kultur som favner bredt, og at tilbud som fortrinnsvis er rettet mot at barn og unge prioriteres. Samtidig ser vi behovet for både spiss og bredde for å ha et komplett kunst- og kulturliv i Bergen. Ivareta de kunst- og kulturskatter som naturlig knyttes til Bergen Øke satsing på kultur som favner bredt, spesielt tilbud rettet mot barn og unge Arbeide for et tettere samarbeid mellom kultur og næringsliv Selge Bergen kommunes aksjer i Bergen Kino AS Arbeide for å etablere et brannmuseum Arbeide for at man etablerer et komplett formidlingssenter som kan fortelle hele Bergen sin historie på et sted, med modell etter Story og Berlin Etablere et visningssenter for okkupasjonshistorien Fortsette arbeidet med å etablere kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen Jobbe for økt statlig og fylkeskommunal støtte til byens profesjonelle institusjoner Tilrettelegge for at det kan etableres flere kommersielle scener i sentrum Frivillighet Frivillighet er en del av den norske kulturtradisjonen som stadig blir viktigere. I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres, er alle våre frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Kulturog fritidsaktiviteter for barn og unge er også viktige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger er uvurderlige som forebyggende arbeid, også når det gjelder rusproblematikk. Bergen FrP ønsker at frivillige lag og organisasjoner som tar kontakt med kommunen skal bli mottatt med respekt og få god veiledning hvis de ønsker å iverksette nye prosjekter. Vi ønsker at økonomiske bevilgninger i størst mulig grad skal gå uavkortet til mottakerne og at kommunen skal bestrebe seg på å låne ut egnede offentlige arealer til frivillige organisasjoner. At midler som bevilges ulike organisasjoner i størst mulig grad skal gå uavkortet til mottakerne, og ikke brukes på kommunal administrasjon Støtte frivillighetssentral for eldre Arbeide for at offentlige arealer i enda større grad stilles til disposisjon til frivillige organisasjoner Idretten Idretten er den største frivillige aktivitetsbæreren i Bergen. Bergen FrP vil prioritere barne- og ungdomsidrett gjennom et nært samarbeid med idrettens organisasjoner. Idrett er ikke et isolert tema, men har store ringvirkninger på mange områder. Folkehelse, rusarbeid, forebygging, rehabilitering, integrering og skolearbeid kan nevnes. Bergen FrP mener det er et stort behov for å rehabilitere idrettsanlegg. Vi vil fortløpende vurdere muligheten for å endre bygningsstrukturen med sikte på å styrke kapasiteten. Bergen FrP vil at man bruker OPS-modeller der hvor det er hensiktsmessig. At det bygges en byarena etter modell fra DNB Arena på Slettebakken, med plass til ishockey, håndball, konserter og messer At det bygges treningsflater for isidretten på Slettebakken og i Åsane Etablerere tak/hall over Slåtthaug kunstisbane i samarbeid med privat aktør (OPS-prosjekt) At man konsentrerer seg om å samlokalisere større idrettsanlegg for å skape synergier mellom idrett, kultur og næring Støtte frivillig barne- og ungdomsarbeid Satse på idrettsanlegg og kulturanlegg i nær tilknytning til nye skolebygg gjennom Oppvekst Pluss Etablere flere FYSAK-anlegg Opprettholde tilbudet «Åpen hall» i bydelene

12 Vurdere mulighetene for å tilrettelegge for idretts- og kulturfasiliteter i forbindelse med bygging av ny storskole i Arna Fortsette arbeidet med å realisere Myrdal Idrettspark kirke og trossamfunn Bergen FrP anser kirken og mangfoldet av uavhengige trossamfunn som en ressurs for byen. Kirken er en viktig kultur- og historiebærer. Trossamfunnene gir mange et meningsfylt fellesskap, og de driver et godt arbeid blant ungdom, eldre og innenfor rusomsorg. Bergen FrP mener det er viktig å vedlikeholde kirkebyggene kommunen har ansvar for. kontaktinformasjon Bergen Fremskrittsparti C Sundts gt 56, 5004 Bergen Tlf: FACEBOOK: BergenFrP Sikre arealer for kirkegårdsutvidelser Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene Arbeide for at kirkebygg skal være tjenlig for funksjons- og bevegelseshemmede Støtte kirken som kulturarena

13 En enklere hverdag for folk flest BERGENFRP.NO

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Forord. Eldre og pleietrengende

Forord. Eldre og pleietrengende Forord FrP mener at en ansvarlig økonomisk styring betyr å vise nøkternhet og evne til å prioritere primærtjenestene. Bergen kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Bergen

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

bypartiet.folketsbypakke.no

bypartiet.folketsbypakke.no Kortversjon Partiprogram Kommunevalget Skien 2015 Fullstendig valgprogram på vår nettside: bypartiet.folketsbypakke.no Dette er en kortversjon av partiprogrammet til Bypartiet, som er et moderne, urbant,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til?

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Program Sørum FrP 2003 2007 Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Nei, ikke så veldig godt, svarer vel de fleste. Fremskrittspartiet har i 16 år i Sørum prøvd å få de andre

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer