Kommunalpolitisk program Bergen Fremskrittsparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti"

Transkript

1 Kommunalpolitisk program Bergen Fremskrittsparti

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7 Psykiatri og rusomsorg 8 Arbeid og velferd 8-9 Funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke 9 Integrering av innvandrere 9 Familiepolitikk 9 Barnevern 10 Barnehager 10 Oppvekst Pluss Utdanning Kultur, idrett og frivillighet Kirke og trossamfunn 14-15

3 ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i kristent livssyn og humanistiske verdier. Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene Grunnloven legger opp til; som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet. Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Et liberalt menneskesyn bygger på at alle mennesker er forskjellige og skal vises verdighet. Dette må også gjenspeiles i behandlingen av mennesker som mottar offentlige tjenester. Den beste måten å ivareta menneskers ulike behov er ved å la dem få valgfrihet til å avgjøre hvem som skal yte tjenester de får innvilget. Dette betyr blant annet at alle mennesker som mottar offentlige tjenester, skal få respekt for sine individuelle valg, og ikke umyndiggjøres. Fremtidens velferd er avhengig av nytenkning og vilje til å arbeide for å produsere verdier. Dette kan kun virkeliggjøres ved at enkeltmenneskers skaperevne slippes fri. Uten arbeidstakere og arbeidsgivere, de som fremstiller varer og tjenester, ville det heller ikke vært noe å fordele eller forbruke. Det politiske ansvaret for å øke velstandsnivået i samfunnet bør derfor ligge nettopp i å sørge for ikke å legge hindringer i veien for gründere, bedrifter og andre som skaper arbeidsplasser. Vi ønsker grenser for politikk. Maktkonsentrasjon i det offentlige gjør det også mer attraktivt å skaffe seg posisjoner i statsapparatet enn selv å jobbe for å skape verdier. Makt bør overføres fra politikerne til folk flest. Dette vil vi gjøre ved å la innbyggerne beholde mer av sine egne skattepenger, og gjennom å overlate flere av det offentliges oppgaver til enkeltmennesker, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Bare slik kan man skape et samfunn som sikrer valgfrihet, respekt og muligheter for alle mennesker. Fremskrittspartiet støtter den parlamentariske styringsmodellen av Bergen kommune. administrasjon Kommuneøkonomi Bergen FrP mener at en ansvarlig økonomisk styring betyr å vise nøkternhet og evne til å prioritere primærtjenestene. Bergen kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Bergen FrP vil utlyse flere tjenester til private og ideelle leverandører. Bergen FrP mener det er viktig å fortsette rehabilitering av kommunal eiendomsmasse. Frigjøring av kapital og drifts finansiering skal sammen med låneopptak finansiere fremtidige eiendomsprosjekter. Kommunale inntekter består hovedsakelig av statlige overføringer. Bergen FrP vil arbeide for at Bergen kommune får beholde en betydelig større andel av egne innbyggeres og det lokale næringslivets skatteinntekter. Kommunal eiendomsforvaltning Bergen FrP mener at rehabilitering av skoler, helsebygg og andre kommunale bygg skal være blant kommunens fremste prioriteringer i årene som kommer. Dagens standard på en rekke bygninger oppfyller ikke de forventningene som innbyggerne skal kunne ha. Rehabilitering av skoler vil kunne medføre at elevene må ha undervisning i erstatningslokaler. Bergen FrP vil etablere midlertidige skoler i alle bydeler, til bruk av elever ved skolene som skal rehabiliteres. Erstatningsskolene skal tilfredsstille de kravene som stilles til ordinære skolebygg, slik som uteområder, spesialrom og inneklima. Bergen FrP vil fortsette med å være kommunens fremste representant for rehabilitering av kommunens bygningsmasse og mener at det ordinære vedlikeholdsbudsjettet bør styrkes ytterligere for å unngå fremtidige vedlikeholdsetterslep. Bergen FrP mener at kommunen bør selge eiendommer som ikke er formålstjenlige for høyest mulig markedspris. Drift og vedlikehold av kommunale eiendommer kan overlates til eksterne aktører. Forvaltning av kommunens eiendomsmasse bør i størst mulig utstrekning være samlet i en byrådsavdeling. Bergen FrP vil føre en kritisk kontroll av de aktører kommunen inngår avtaler med, for å sikre at eksterne parter og underleverandører oppfyller de avtalene kommunen inngår.

4 Eiendomsrett Bergen FrP vil at flest mulig skal være i stand til å eie sin egen bolig. Vi vil verne om eiendomsretten og gi familien og den enkelte trygghet og råderett over egen bolig. Bergen FrP mener at ekspropriasjon er fratakelse av eiendomsretten ved tvang. Bergen FrP mener at ekspropriasjon bare skal skje etter særlig tungtveiende grunner, og at grunneier skal gis høyest mulig erstatning, basert på markedsverdi. Eiendomsskatt rammer privatpersoner og næringsliv. Skatten er urettferdig fordi den ikke tar hensyn til forbruk eller inntektsnivå. Eiendomsskatt er å anse som skatt på gjeld for personer med boliglån. Personer som leier bolig betaler eiendomsskatt indirekte via husleien. Bergen FrP vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten for boliger og næringsbygg. I mellomtiden ønsker Bergen FrP at det Bergen kommune krever inn i eiendomsskatt skal bevilges til eiendomsformål og rehabilitering. Bare godta ekspropriasjon når dette er absolutt nødvendig Sikre at det er tilstrekkelige arealer til boligbygging Jobbe for å fjerne eiendomsskatten Kommunale avgifter Bergen FrP vil arbeide for å holde de kommunale avgiftene til avfallshåndtering og vann og avløp på et lavest mulig nivå. Bergen FrP er tilhengere av konkurranseutsetting av tekniske tjenester når det er økonomisk tjenlig og fører til et bedre tjenestetilbud. Kommunereform Bergen FrP mener at Bergen kommune skal være en moderne storkommune som samarbeider tett med omliggende kommuner. Bergen FrP støtter nedleggelse av fylkeskommunen, og at fylkeskommunens arbeidsoppgaver i Bergen overføres til Bergen kommune. Inntil nedleggelsen er fullført vil Bergen FrP arbeide for at Bergen kommune overtar kollektivtrafikken og videregående skoler. byutvikling, samferdsel og miljø Ja-kommunen Bergen kommune skal være en serviceinnstilt kommune. Vi skal være positive til utvikling og unngå detaljstyring av byggeprosjekter. Bergen FrP ser flere muligheter til å forenkle og effektivisere byggesaksbehandlingen og derved redusere saksbehandlingstiden og søkers søknadsutgifter. At kommunen skal ha en ja-holdning til utbyggingssaker Redusere saksbehandlingstiden Overholde lovpålagte frister for saksbehandling Arbeide for at statlige organer får redusert innsigelsesrett i plan- og byggesaker Infrastruktur Bergen FrP er sterke motstandere av bompenger og tidsdifferensierte bompenger. Økte avgifter vil utgjøre en stor ulempe for innbyggere som er avhengige av bilen i sin hverdag. Bergen FrP mener at økte avgifter er et lite hensiktsmessig tiltak for å bedre luftkvaliteten på Danmarksplass og omegn, da ved- og oljefyring, godshavnen, godsterminalen, supplybåter og annen næringsvirksomhet i området står for store deler av forurensingen. Bergen FrP mener at staten skal finansiere de helt nødvendige veiprosjektene i Bergen kommune, slik som Ringvei Øst og Ringvei Vest. Moderne storbyer bygger ringveier utenfor sentrum for å bedre fremkommelighet og redusere luftforurensingen. Fergefri E39 fra Bergen til Stavanger og utbedring av E16 er viktig for å styrke regional utvikling på Vestlandet. Det kommunale veinettet i Bergen har behov for opprustning. Bergen FrP vil utbedre veier, gater og gang- og sykkelveier. Sikring av skoleveier er blant partiets fremste prioriteringer. Bergen FrP mener at Ringvei Øst må gjennomføres. Tunnelinnløp fra Fjøsanger til Arna, med videre påkjørsel til Nordhordland, er den beste løsningen for næringslivet, innbyggerne og for å redusere luftforurensing i Bergensdalen. Ringvei Vest må fullføres fra Dolviken til Flyplassveien til et planfritt kryss. Godshavnen og godsterminalen bør samlokaliseres til et logistikk-knutepunkt utenfor sentrum, fortrinnsvis Bergen sør. Vi vil arbeide for hurtiggående jernbane fra Åsane via sentrum til Flesland. Bergen FrP vil etablere flere innfartsparkeringer langs kollektivtraséer og i sentrum. Manglende parkeringsmuligheter i sentrum utenfor parkeringshusene er til frustrasjon for beboere, næringsliv og gjester. Vi vil øke antall gateparkeringsplasser i sentrum.

5 Kollektivtrafikk Bergen FrP mener at en bedret bussforbindelse er den mest kostnadseffektive og fleksible løsningen for å styrke kollektivtilbudet i Bergen. Vi vil ha utbygging av egne kollektivtraséer, samt sikre tilstrekkelig med parkeringsplasser for biler i forbindelse med kollektivterminaler i bydelene. Bergen FrP vil utvide nattbusstilbudet og er positiv til moderne og innovative tjenester som kan bedre innbyggernes transporttilbud. Økt boligbygging i sentrum Bergen sentrum har plass til flere innbyggere, men for at sentrum skal være attraktivt for folk i alle aldre må det tilbys boliger med god standard. Vi ønsker fortetning av sentrum og er positiv til høyhus i enkelte områder utenfor de historiske områdene. Bergen FrP vil arbeide for å redusere hyblifiseringen av Bergen sentrum innenfor ytre bompengering. Bergen FrP vil arbeide aktivt for å flytte godsterminalen ut av sentrum og fortsette revitalisering av Dokken. Vi mener at dette er spennende områder hvor fremtidens Bergen kan få vokse og utvikle seg. Næringsarealer som i dag blir benyttet til havnevirksomhet kan i fremtiden bli Bergens nye panorama. Bergen FrP vil arbeide for et parkeringsanlegg under Lille Lungegårdsvann med innkjøring/ utkjøring fra syd og fra vest. Utvide parkeringsmulighetene i sentrum og langs kollektivtraséer Flytte godshåndteringen ut av sentrum Etablere et logistikk-knutepunkt for gods som kommer med jernbane, skip, fly og lastebil Etablere nye underjordiske parkeringsplasser i sentrum Grøntområder Bergen skal være en vakker og innbydende by. Parker, stier, torg og friluftsområder skal vedlikeholdes på en god måte. En skal ta hensyn til bymiljøet ved byplanlegging, utbygging og arealplaner. Ferdigstille boss-suget i Bergen Sørge for god tilgang til byfjellene og andre friluftsområder Støtte frivillige lag og organisasjoner som vedlikeholder byens friluftsområder Klima og miljø Bergen FrP vil arbeide for en klimavennlig planlegging som vil være et viktig bidrag til et fremtidig lavutslippssamfunn, samt forberede næringer, infrastruktur og befolkning på endringene som tvinger seg frem. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp. God planlegging og samarbeid med fylkeskommunen og omlandskommuner om gang-sykkel og kollektivtilbud, samt en konsentrert arealbrukspolitikk, vil ivareta klimamålene for kommunen. Styrke kollektivtrafikken Planlegge kollektivknutepunkter sammen med et nett av gang og sykkelveier Bytte ut dieselbusser med hybridbuss-, elbuss og/eller biogassbusser Skifte ut kommunale fossilbiler til el-biler Bygge Ringvei Øst som det viktigste klimatiltaket for å bedre luftkvaliteten i Bergensdalen Arbeide for at det etableres et større landstrømanlegg i Bergen havn Klimaet er i endring, noe som berører kommunen i form av ekstremvær. Hetebølger som påvirker arbeidsmiljø og folkehelse, intens nedbør som skaper overvann i byer og tettsteder, kraftige stormer, skred og flommer som ødelegger infrastruktur som vei, jernbane, kraftnett og havner. Med Norges langstrakte kyst ligger Norge og derved Bergen kommune svært utsatt til for disse klimapåvirkningene. Samarbeide med lokalt næringsliv og lokalbefolkningen for å sikre effektiv forebygging og beredskap Kartlegge risikoområder for urban flom og utarbeide retningslinjer for overvannshåndtering et skapende næringsliv Hovedoppgaven til næringslivspolitikken er å stimulere til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. Bergen skal være en serviceinnstilt kommune og en attraktiv by for alle bedrifter. Vi vil derfor arbeide for å fjerne og forenkle byråkratiske bestemmelser og effektivisere kommunens saksbehandlingstid. Bergen FrP vil prioritere regulering av nye næringsarealer i alle bydeler, slik at man kan optimalisere avstanden mellom arbeidsplass og hjem. Næringslivet er avhengig av god fremkommelighet og tilstrekkelig parkering både for sine ansatte og for varene de mottar, produserer og distribuerer. Bergen kommune bør ikke benytte sin forvaltnings- og myndighetsposisjon i konkurranse med andre markedsaktører. Når det offentlige både skal overvåke, regulere og tjene penger på det samme markedet, vil det skje en rolleblanding som kan føre til forskjellsbehandling av aktører på markedet. En målsetting i vår økonomiske politikk er å bygge ned det offentlige eierskapet gjennom salg. Legge til rette for at arbeidsplasser skapes i Bergen Avsette og prioritere regulering av nye næringsarealer i alle bydeler Involvere næringslivet i skolen Tilrettelegge for flere næringsarealer

6 Utelivsbransjen Bergen er en internasjonal kultur- og reiselivsby, og byens uteliv er en del av Bergensopplevelsen. Bergen FrP vil derfor ha en liberal, men ansvarlig skjenkepolitikk. Fremskrittspartiet vil gi skjenkesteder anledning til å utvide sine åpningstider og er positiv til etablering av nye skjenkesteder i hele kommunen. Bergen FrP vil endre regelverket knyttet til hvor skjenkestedene kan ligge, og vil tillate skjenkesteder uten krav til bespisning. Liberale skjenketider kombinert med god kontroll kan gi et mer attraktivt og trygt uteliv. Vi ønsker å implementere et prøveprosjekt etter modell av Salutt i Oslo og Stad i Stockholm, hvor man gjennom mer opplæring og en tettere dialog mellom kontrollmyndighet, utested og ansatte, har redusert overskjenking og vold og skapt en hyggeligere opplevelse både for utestedene, ansatte og kunder. Helse og omsorg Bergen FrP ønsker at eldre og omsorgstrengende skal få en verdig behandling. Vi ønsker et mangfoldig helsetilbud hvor valgfriheten til den pleietrengende blir ivaretatt. Bergen FrP ønsker at kommunen skal ha et sterkt samarbeid med private og ideelle organisasjoner som kan bidra til økt kapasitet, høyere kvalitet og flere valgmuligheter for brukerne. Det viktigste for Bergen FrP er ikke hvem som utfører oppgaven, men at de som trenger det får hjelp av høyeste kvalitet. Det er det offentlige som betaler tjenestene og som derfor skal kontrollere at kvaliteten følger kravspesifikasjonen. Dette skal sikres gjennom kvalitetsavtaler som er oppsigbare dersom tilbyder ikke oppfyller kravene. Eldre og pleietrengende Det er det offentliges ansvar og plikt å sørge for trygge og gode tjenester til eldre og pleietrengende. Eldre pleietrengende må få mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, dersom dette er forsvarlig. For å få dette til må det legges til rette for gode hjemmetjenester. Vi ønsker fritt brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik at de eldre selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyde med. Vi vil ha en omsorgslønnsordning slik at pleietrengende også kan velge en av sine nærmeste til å utføre tjenestene. Bergen FrP ønsker en sterkere satsning på hverdagsrehabilitering. Når en bruker melder behov for bistand fra det offentlige, må det settes inn nødvendige ressurser for å få brukeren til å bli mest mulig selvhjulpen igjen. Det er grundig dokumentert at forebyggende hjemmebesøk har ført til bedret livskvalitet, bedret funksjonsevne, færre innleggelser på sykehus og redusert dødelighet hos eldre. Eldre pleietrengende har rett på en meningsfylt hverdag og må selv få bestemme når de skal stå opp, legge seg, hva de skal spise, og så langt det er mulig leve livet slik de selv ønsker det. Dette skal også gjelde personer som bor på sykehjem. For oss er det et mål at eldre og pleietrengende skal kunne bo hjemme lenger, og leve aktive og selvstendige liv med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet. Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Vi vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller institusjon. Regjeringen har varslet at fra 1. mai neste år skal det være på plass en ordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i utvalgte forsøkskommuner. Vi vil vurdere de to modellene som er skissert og eventuelt søke deltakelse i prosjektet. Omsorg Pluss Bergen FrP ønsker økt satsning på Omsorg Pluss. Dette er et omsorgsnivå mellom hjem og sykehjem. Tilbudet er tilrettelagt for personer som ikke trenger sykehjemsplass, men som ønsker mer oppfølging enn det kommunen kan tilby hjemme hos den enkelte. Omsorg Pluss er boliger som leies eller eies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Det skal være døgnbemannet personell knyttet til Omsorg Pluss som skal kunne bistå med medisinering, renhold, matlaging og eventuelle krisesituasjoner. Bygge flere sykehjem og Omsorg Pluss-boliger Avskaffe de uønskede dobbeltrommene Utvide aktivitetstilbudet for eldre i alle bydeler Sikre eldre tilgang til dagsenter og eldresenter Sikre økt kompetanse og økt grunnbemanning Opprette sansehager Kreve et bestått norskkurs for alle som arbeider med pasienter Opprette egne sykehjem for rusavhengige og demente rusavhengige Styrke bruken av ulike typer velferdsteknologi Helsestasjoner, skolehelsetjenesten og PPT Helsestasjoner og skolehelsetjenesten er blant kommunens fremste arenaer for å sikre at barn utvikler seg på best mulig måte. Vi mener at det er behov for tidlig innsats i barne- og ungdomskolen for å bistå barn og unge på et tidlig tidspunkt. Det er behov for å øke ressurser til skolehelsetjenesten og PPT slik at de som behøver det kan få tilstrekkelig hjelp. Styrke det forebyggende arbeidet, spesielt innenfor rusproblematikk og ungdomspsykiatri Gå inn for tidlig innsats i barne- og ungdomsskolen Øke antallet timer i skolehelsetjenesten Styrke samarbeidet mellom fastlegene, psykologtjenesten, helsestasjonene og skolen

7 Psykiatri Bergen FrP er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Stadig flere faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient. Mange trenger hjelp til bolig, hjemmehjelp, støttekontakt, vernet eller ordinært arbeid, aktivitetstilbud med mer. Kommunens tilbud skal ikke være passiviserende, men bidra til økt livskvalitet. Bergen FrP vil styrke det forebyggende arbeidet, slik at en ikke går for lenge med psykiske problemer før de behandles. Vi vil legge til rette for flere botilbud for personer med psykiatriske lidelser, men også støtte flere dagtilbud og tilrettelagte arbeidstilbud for personer med psykiatriske problemer. Opprettholde operative og kompetente psykologiske kriseteam i alle bydeler Styrke dekningen av støttekontakter i alle bydeler Sikre en god og langsiktig booppfølging og ettervern Ivareta lavterskeltilbud Samarbeide med brukerorganisasjonene Bygge flere boliger for utskrivningsklare pasienter Rusomsorg Bergen FrP mener at forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet må prioriteres. Derfor er det riktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Bergen kommune har dessverre mange relativt unge rusavhengige. Å hindre at ungdommen vår begynner med rus i tidlig alder handler mye om riktig form for forebygging. Utekontakten spiller en viktig rolle i det å oppsøke og informere ungdom der de befinner seg, både i sentrum og i bydelene. Vi har nå tidenes rusløft i Bergen, og MO-sentrene har vært med å bidra til dette. Besøkstallene på Wergeland og Nesttun har vært over all forventning, og det er mange unge rusavhengige innom hver dag. Vi stiller oss positiv til å videreføre ordningen og ser frem til åpningen av MO-senteret i Bergen Nord. Behandling av rusmisbruk er meget individuelt. Vi vil samarbeide med private, frivillige og ideelle organisasjoner for å kunne gi et raskt og effektivt helhetlig tilbud i kommunen. Øke kapasiteten for akuttbehandling og rehabilitering i forpliktende avrusningsprogrammer Ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser Utvide dagtilbudet og ettervernet for rusfrie Støtte opp om lokale lavterskeltilbud Åpne opp for flere enkelttiltak etter anbefalinger fra det medisinske miljøet Arbeide for at bruk av naltrekson heroinvaksinen blir et fullverdig tilbud for LAR-pasienter Arbeid og velferd Sosialhjelp er et sikkerhetsnett som skal bidra til at brukerne kommer seg tilbake i arbeidsliv eller utdanning. Bergen FrP vil derfor intensivere samarbeidet med NAV om å få sosialhjelpsmottakere i arbeid. For å beholde arbeidsevne og sikre at sosialhjelp forblir hjelp til selvhjelp, må mottakerne kunne pålegges å stille sin arbeidskraft til disposisjon for kommunen. FiA (Folk i Arbeid) er et tiltak for alle sosialhjelpsmottakere som er eller kan bli arbeidsføre. Tiltaket er underlagt NAV. Målet er å sysselsette deltakerne, og redusere antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Ved å redusere stønadstiden sparer man penger, og man forebygger utvikling av rusproblemer og kriminalitet. Flere enn tidligere er ute av FiA før det har gått 1 måned. Unngå at mennesker forblir passive sosialhjelpsmottakere over lang tid Tilrettelegge for jobbtrening Opprettholde antall utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Samarbeide med arbeidsmarkedsbedrifter Kreve at aktivitetsplikt er normen for trygdeutbetalinger Utvide FiA (Folk i Arbeid) til alle bydeler funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke Alle mennesker skal ha like gode muligheter til å fungere i samfunnet. Det bør derfor legges bedre til rette for funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke. Vil vi samarbeide med private og frivillige/ideelle organisasjoner om å bygge flere bofellesskap der det er behov. Opprettholde gode tilbud for unge funksjonshemmede og utviklingshemmede Videreutvikle arbeidstilbudene for utviklingshemmede Bygge flere bofellesskap Beholde det høye antallet avlastningsplasser Styrke dagtilbudet

8 integrering av innvandrere Bergen FrP vil ha en restriktiv og rettferdig flyktning- og asylpolitikk. Vi ønsker lik behandling av nordmenn og innvandrere. Alle skal ha de samme rettigheter og plikter i sine forhold i fellesskapet når lovlig opphold i Norge er innvilget. En restriktiv innvandringspolitikk med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger og konflikter. Å stille krav til innvandrere er å vise dem respekt. Gjennom å stille krav til innvandrere om å gjennomføre norsk- og samfunnskunnskapsundervisning og arbeidstrening som vilkår for å få offentlige ytelser, vil kommunikasjonen mellom nordmenn og innvandrere og mellom innvandrere fra like opprinnelsesland sikres, ved at norsk blir et felles språk for alle. Vi mener at status på kursene i norsk og samfunnskunnskap må heves vesentlig, slik at de som har gjennomført og bestått møter et arbeids- og samfunnsliv som tar vel imot dem. Jobbe for medbestemmelsesrett i etablering av nye statlige flyktningog asylmottak i kommunen Begrense antallet flyktninger og asylsøkere til Bergen kommune for å sikre en god integrering av de som kommunen allerede tar imot Stille krav om at alle som bosettes i Bergen følger det 2-årige introduksjonsprogrammet for flyktninger Arbeide for en mer spredt bosetting av flyktninger i kommunen familiepolitikk For Bergen FrP er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid. Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien. barnevern Det er alltid foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik. Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene og barna som trenger det. Bergen FrP vil øke bruken av forebyggende tiltak i hjem og nærmiljø, fordi barn normalt sett har det best i sin nære familie. Det forebyggende samarbeidet må innrettes i nært samspill mellom familie, helsevesenet, skole, barnehage og andre relevante offentlige instanser. Tanken er å finne løsninger og tiltak som gjør at behovet for en eventuell omplassering reduseres eller faller bort. Noen ganger vil det være nødvendig å ta barnet ut av hjemmet. Da handler det om å beskytte barns rettigheter, selv om det går på bekostning av de voksnes interesser og bekvemmelighet. Mulighet for skifte av saksbehandlere innen familievern/barnevern bør være en rettighet. Barnevernet bør ikke gjennomføre enesamtaler med barn i saker vedrørende vold/seksuelt misbruk. Bergen FrP mener at tilsynsordningene må endres. Et tilsyn må bygges på grunnleggende tillit. Vi vil innføre en ordning med tillitspersoner for alle barn og unge som er plassert i barnevernet. Overta hele ansvaret for barnevernet, inkludert institusjoner i Bergen Bedre kvaliteten og gjøre barnevernstjenesten mer effektiv Sikre en proaktiv og synlig barnevernsvakt Øke bruken av familieråd Styrke avlastningstilbudet Søke om å etablere et utvidet tilbud for barnebyen barnehager Bergen FrP vil realisere full bydelsvis barnehagedekning for alle ettåringer. Vi ønsker et mangfoldig tilbud for barnepass, og ser derfor positivt på barneparker, familiebarnehager og annen organisert barnepass. Bergen FrP vil styrke det pedagogiske innholdet i barnehagen. Vi vil satse på etter- og videreutdanning for barnehageansatte, samt styrke opplæringen innen skoleforberedende tall- og språkforståelse, slik at barna har de beste forutsetninger til å håndtere overgangen fra barnehage til skole. Arbeide for fritt barnehagevalg og full bydelsdekning Arbeide for et mangfoldig tilbud om barnepass Tilby barnehageplass til alle ettåringer Likestille offentlige og private barnehager Legge til rette for flere private og ideelle barnehageplasser Stille seg positiv til frivillig skoleforberedende arbeid i barnehagene Stille seg positiv til private kvelds- og nattåpne barnehager Legge til rette for etablering av barneparker Styrke norskopplæringen i barnehager med stor andel minoritetsspråklige Sette et øvre tak på 50 % fremmedspråklige per barnehage

9 oppvekst pluss Ungdommer i Bergen har et positivt oppvekstmiljø, men noen ungdommer faller utenfor de naturlige oppvekstmiljøene. Det er viktig at kommunen samarbeider med foreldre, lag og foreninger for å hindre ungdomskriminalitet, rusmisbruk og utvikling av destruktive miljøer. Bergen FrP ønsker å legge til rette for at ungdom kan skape aktiviteter selv, i tillegg til organiserte tiltak. Bergen FrP har ambisjoner om å etablere Oppvekst Pluss-anlegg i alle bydeler. Oppvekst Pluss samler det beste i nærmiljøet - barnehage, skole, idrett og kultur - på en plass, med åpningstider utover skoletid. Samlokalisering medfører stordriftsfordeler og bidrar til å skape trygghet for barn og foreldre. Være behjelpelig med å fremskaffe lokaler til ungdomstiltak Legge til rette for at ungdom selv kan skape og drive sitt eget fritidstilbud Etablere flere Oppvekst Pluss-anlegg Satse på helseforebyggende tiltak med fysisk aktivitet utdanning Bergen FrP vil sette kunnskap i sentrum for den norske utdanningen slik at den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas. Vi vil ha en fleksibel grunnskole hvor hver enkelt elevs kunnskapsnivå skal vektlegges mer. Det offentlige skal ha ansvar for at vi får et utdanningssystem med høyt nivå. Alle skal ha lik rett til utdanning uavhengig av foreldrenes ressurser. Det er foreldrene som har ansvaret for oppdragelsen av barna. Skolene skal gjøre det som følger av læreverket, men utover dette er det foreldrene som har ansvaret for barnas utvikling. Bergen FrP mener det er viktig å skille mellom skole og fritid. Norge er et land med tradisjon for et rikt tilbud av fritidsaktiviteter utenfor skoletid. Vi er mot en skolemodell der fritidsaktiviteter blir lagt inn i skoledagen. Bergen FrP er motstander av heldagsskolen. Vi vil i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for elevens videre utvikling, for at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Gode kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og IKT, samt forståelse av det norske samfunnet og norske verdier, vil bli stadig viktigere i en internasjonal verden. Matematikk bør også rettes inn mot å gi ungdom bedre kunnskap om håndtering av personlig økonomi. Kulturell dannelse innebærer at elevene skal ha kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie. Gjennom karaktersetting i orden og oppførsel fra tredjeklasse, og i matematikk, engelsk og norsk fra femteklasse, vil den enkelte elev og dennes foresatte på en enkel og lettfattelig måte kunne følge den sosiale og faglige utviklingen. Ved å ha en slik tilbakemelding vil man på et tidlig tidspunkt kunne se hvor den enkelte har sin styrke og bygge opp under dette, samtidig som man tidlig kan sette inn ekstra ressurser der det er nødvendig. Rådgivertjenesten Det er behov for å øke kompetansen hos rådgiverne. De som arbeider som rådgivere er viktige for elevenes utdanningsvalg. Bergen FrP vil derfor vurdere å innføre en form for sertifisering for rådgivere for å sikre en minimumskompetanse. Det er også viktig med et godt samarbeid med næringslivet og andre utdanningsinstitusjoner. Man kan for eksempel innføre ordninger slik at rådgivere kan hospitere hos ulike yrkesgrupper. Det må også bli enklere for utdanningsgrupper med erfaring fra annet arbeidsliv å bli ansatt i skolen som rådgivere. Skolemiljø Bergen FrP mener det er svært viktig at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Bergen FrP mener at vi må ha større investeringer i opprusting av skolebygg. Å investere i skolebygg er en investering for fremtidig verdiskaping, så dette må vi prioritere. Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring og for at elevene gleder seg til å gå på skolen. Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det må slås hardt ned på krenkende adferd og mobbing, og det er viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Bergen FrP vil åpne opp for at det er eleven som mobber, ikke den som mobbes, som må bytte skole. Mestring i skolen Bergen FrP vil at alle elever skal kunne føle mestring i skolen. Hvert barn er unikt og skal ha de samme mulighetene, men med ulik tilnærming basert på egne forutsetninger. Frafallet i videregående skole er foruroligende, og dette kan skyldes blant annet manglende basiskunnskaper fra grunnskolen. Spesialundervisningen kan virke stigmatiserende for enkelte, men en endret pedagogisk tilnærming har vist at selv de dårligste elevene mestrer, bare lærerne benytter et språk og en tilnærming som elevene forstår.

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer