PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

2 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt. Skolene våre klarer ikke å ta godt nok vare på de svakeste. En del eldre får ikke den omsorgen de fortjener. Røyken Arbeiderpartiet vil et samfunn hvor alle er med. Vi vil styrke fellesskapet og lokaldemokratiet for å sikre enkeltmenneskets trygghet og samtidig en større personlig frihet enn det vi klarer alene. Vi vil gjøre fellesløsningene bedre fremfor å privatisere og overlate omsorg og andre grunnleggende velferdstjenester til markedet. Kommunen har et overordnet ansvar for velferdstilbudet til sine innbyggere. Et levende og desentralisert demokrati med bred deltagelse er grunnleggende for å møte utfordringene i lokalsamfunnet. Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret. En god verdiskaping er en forutsetning for å kunne utvikle lokalsamfunn og god tjenesteproduksjon. Arbeid til alle er viktig for samfunnets verdiskapning, for velferden og for den enkelte. Arbeid skaper trygghet og fjerner fattigdom. Arbeidsledighet skaper sosiale forskjeller. God økonomisk kommunal forvaltning og en god offentlig tjenesteproduksjon er viktige rammeverk for næringslivet og dermed en forutsetning for en god næringslivspolitikk. Røyken Arbeiderparti vil ha et samfunn som tar vare på alle. Et samfunn der alle er med, er et samfunn hvor alle som trenger hjelp, får den hjelp de har behov for. Vi vil en kommune hvor vi løser oppgavene sammen.

3 FORNYELSE AV KOMMUNEN - KOMMUNEØKONOMISK KURSENDRING Kommunen skal være rustet til å møte nye tider og nye behov. Kommunen er til for innbyggerne og skal kjennetegnes av tilgjengelighet og smidighet. Røyken Arbeiderparti er opptatt av innbyggernes behov og at kommunen skal være en god arbeidsplass for de ansatte. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Der kommunen åpner for konkurranse og anbud, skal krav til lønns-, pensjonsog arbeidsbetingelser inngå i avtalene og være i samsvar med det som er vanlig innen yrket, tariffavtale og etiske regler. Mye av fornyelsen i offentlig sektor framover vil handle om nye muligheter gitt av teknologiske framskritt. Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal øke bruken av IKT for å gi bedre tjenester til innbyggerne og de ansatte. Gode og trygge arbeidsplasser for de ansatte er helt grunnleggende for lavt sykefravær og dermed gode tilbud til innbyggerne. Røyken kommune har de siste årene hatt en svært dårlig økonomi, som har begrenset utvikling og målrettet handling. Hovedgrunnen har vært en uforsvarlig økonomisk forvaltning av kommunens ressurser fra høyrepartiene i kommunestyret. Gjentagende underskudd og en dårlig økonomisk forvaltning av kommunens eiendomsmasse forklarer mye. Konsekvensene har blitt nedskjæringer ikke vekst i det kommunale tilbudet. Dette skaper uro og mistrivsel. Røyken Arbeiderparti ser det som en hovedoppgave å få orden på den økonomiske forvaltningen i kommunen for å sikre innbyggernes interesser. Det vil kreve harde prioriteringer og en målbevisst politikk for å ta vare på de som trenger det mest. Opprettelsen av aksjeselskapet REAS har vært skadelig for kommunens økonomi. Vi vil arbeide for at selskapet blir nedlagt og erstattet med et kommunalt foretak. En viktig forutsetning for god økonomistyring er en kontrollert vekst i kommunens innbyggertall.

4 Arbeiderpartiet vil: - Bedre kvaliteten, øke tilgjengeligheten og sørge for kortere behandlingstid for innbyggerne. - Utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom tett samarbeid mellom ansatte, politikere og innbyggere. - At grunnleggende velferdstjenester ikke skal privatiseres eller kommersialiseres. - Bygge videre på avtalen om inkluderende arbeidsliv og forsterke innsatsen for å redusere sykefravær blant de ansatte i kommunen. - Styrke etter- og videreutdanning for kommunalt ansatte. - Stille krav om etiske forhold, antall lærlinger og arbeidstakerrettigheter ved innkjøp og anbudsprosesser. - Arbeide for å innføre universielle krav i alle offentlige bygninger - Arbeide for å fjerne ufrivillig deltid i kommunen. - Omdanne REAS til et kommunalt foretak.

5 OPPVEKST Røyken Arbeiderparti ønsker at barn og unge vokser opp under likeverdige forhold. Vi ser på familien som den viktigste arenaen for å skape sikkerhet i barns oppvekst. Men viktige elementer i en god oppvekst er også velfungerende barnehager og skoler. I tilegg spiller fritidstilbud innen idrett og kultur en betydelig rolle i et godt oppvekstmiljø. Vi ønsker at det skal finnes tilbud til både organisert og uorganisert ungdom. Det er også av stor viktighet at kommunen fanger opp og gir fritidstilbud til barn og unge som har spesielle behov. Vi må ha et tett og åpent samarbeid mellom familie, skole, barnehage, helsevesen og barnevern for å gi barn i Røyken den støtten de trenger. Røyken Arbeiderparti vil at barn og unge tas med på råd når vi utformer lokalmiljøet og det som angår deres hverdag. Det er viktig å lytte til barn når vi utformer deres oppvekstmiljø. En god barndom er en kvalitet i seg selv og gode oppvekstvilkår er viktig for at barn skal utvikle seg til trygge og harmoniske voksne. Barnehager Arbeiderpartiet er stolte av å ha bidratt til full barnehagedekning. Nå er det kvaliteten i tilbudet som må stå i fokus. Vi lærer fra vi er født og aller mest de første årene av livet - barnehagen er derfor en svært viktig sosialiserings- og læringsarena. Arbeiderpartiet ønsker å sikre høy kvalitet i alle barnehagene i Røyken, både kommunale og private. Det er viktig at kommunen har tiltak for å rekruttere kvalifisert personell til barnehagene, spesielt førskolelære som det er mangel på etter veksten i sektoren. Forutsigbare økonomiske rammer og et barnehagetilbud i nærheten av bosted er viktige faktorer i forhold til kvalitet. Skole Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av den offentlige fellesskolen og alle elevene som går der. Alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå, skal ha like muligheter til en likeverdig god og gratis utdanning. Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Det skal legges til rette for å styrke voksentettheten i skolen. Et hovedmål er å oppnå bedre kjønnsbalanse i skolen ved aktiv rekruttering av mannlige lærere/personell.

6 Røyken Arbeiderparti vil arbeide for at heldagsskolen skal bli virkelighet. I mellomtiden er det viktig at det finnes gode tilbud etter skoletid og at SFO har et innhold og en pris som gjør at alle kan delta. Videre er det et mål å få til et samarbeid mellom SFO og kulturskolen som gjør at barn kan få delta i kulturaktiviteter i SFO-tiden. Det samme gjelder samarbeid mellom SFO og lokale idrettslag og muligheter for fysisk fostring i SFO-tiden. Arbeiderpartiet vil: - Styrke den faglige kompetansen i barnehager gjennom rekruttering av førskolelærere og kvalifiserte barne- og ungdomsarbeidere. - Gi barnehagene og skolene gode kulturtilbud. - Styrke innholdet i skolefritidsordningen gjennom kompetanseheving. - I samarbeid med frivillige organisasjoner innen kultur og idrett tilby flere aktiviteter i SFO til lav pris. - Styrke barnevernet gjennom økte ressurser og bedre kompetanse. - Styrke etter- og videreutdanning av personale i skoler og barnehager. - Øke voksentettheten i skolen. - Øke andelen mannlige ansatte i barnehage og skoler. - Arbeide for at kommunen forplikter seg til å ta inn flere lærlinger (minst 1 lærling pr innbyggere). - Beholde en desentraliserte skolestruktur. - Sørge for at alle elever i ungdomsskolen har tilgang på PC - Styrke familievernarbeidet. - Ha nulltoleranse i forhold til mobbing og trakassering. - Opprettholde Klubb Knuten. - Trygge skoleveiene.

7 HELSETJENESTER FOR ALLE Et godt utbygd og tilpasset helsetjenestetilbud skal være tilgjengelige for alle uavhengig av personlig økonomi. Det må legges mer vekt på forebygging og folkehelsearbeid for alle deler av befolkningen, slik at flere unngår å få helseplager og alvorlige sykdommer. Vi vil styrke kommunehelsetjenesten og dens muligheter til å drive et aktivt forebyggende helsearbeid. Videre er det viktig med en god og tilgjengelig legevakt hele døgnet. Spesielt på natten skal innbyggerne være trygge på at de raskt kommer i kontakt med helsepersonell. SAMHANDLINGSREFORMEN Samhandlingsreformen legger til rette for at flere helsetjenester kan utføres i nærhet til eller i hjemmet til pasientene. Det er en forutsetning for at reformen skal lykkes at det er god koordinering mellom instansene rundt pasienten, og at pasientene ikke opplever å bli kasteballer mellom ulike aktører. Røyken Arbeiderparti vil bidra til å innfri samhandlingsreformens løfter til innbyggerne i kommunen. Arbeiderpartiet vil: - Styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen - Styrke helsetjenesten for barn og unge - Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse, og gi et bedre tilbud til psykisk syke barn og unge - Styrke rusomsorgen - Sørge for en kompetanseheving innen hørsel blant helsepersonell og pedagogisk personell. - Innføre egne støykriterier for utesteder, konserter og offentlige arrangementer. - Innføre pårørende-kurs for familier til demente. - Ha økt bemanning på legevakten om natten og åpent venterom. - Legge til rette for et bedre helsetilbud for innbyggerne i Røyken i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen

8 LIVSKVALITET FOR ELDRE Eldre vil utgjøre en økende andel av befolkningen i årene fremover. Røyken Arbeiderpartiet vil ta et krafttak for de eldre. Vi vil ha en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv. Eldre skal ha gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. De som trenger hjelp skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. For å sikre alle eldre et verdig tjenestetilbud trenger vi mer fleksible løsninger og flere ansatte med relevant kompetanse. Forutsigbarhet for brukerne innebærer at de kjenner personellet og at de kan kommunisere på norsk. Norskopplæring av utenlandsk arbeidskraft er derfor en nødvendighet. Arbeiderpartiet vil at eldre skal ha tilgang til gode kulturtilbud og de skal ha mulighet for å leve aktive og innholdsrike liv. Eldre er en viktig ressurs for samfunnet. Den ressursen som de eldre er må nyttes bedre enn vi gjør i dag. De friske eldre blir en stadig større gruppe i samfunnet. De er ofte ressurssterke og besitter både kunnskap og erfaring. Mange av dem ønsker å fylle hverdagen med noe meningsfullt. Røyken arbeiderparti ønsker sammen med de eldre å utvikle arenaer hvor de som ønsker å bidra, skal få en slik mulighet. Arbeiderpartiet vil: - Rekruttere nok personell med relevant kompetanse og fagutdanning i pleie- og omsorgssektoren. - Opprette et dagtilbud for demente. - Styrke kommunehelsetjenesten og bedre oppfølgingen av eldre. - Styrke det kulturelle tilbudet for eldre, kalt den kulturell spaserstokken - Gi en verdighetsgaranti som sikrer de eldres rettigheter og som setter tydelige krav til kvalitet i eldreomsorgen. - Sørge for sykehjemsplass eller heldøgns omsorg for alle de som trenger det. - Styrke frivillighetsarbeidet. - Legge til rette for at eldre får brukt sine ressurser i lokalsamfunnet.

9 NÆRINGSLIV - SAMFERDSEL Det er et stort behov for nye arbeidsplasser til kommunens innbyggere og spesielt til de 8000 som daglig pendler ut av kommunen til arbeidsplasser i andre kommuner. Gode rammevilkår og god arealplanlegging er en forutsetning for næringslivsutvikling i kommunen. Et lokalt næringsliv vil kunne tilby sysselsetting og flere arbeidsplasser i vår egen kommune, og dermed kunne redusere pendlertrafikken ut av kommunen. Røyken er en landbrukskommune. Landbruk og landlighet er grunnlaget for kommunens utvikling, og er blant de viktigste kvalitetene og ressursene som gjør kommunen attraktiv både for nye innbyggere og for næringsliv. Dermed er det viktig at vi tilrettelegger for denne utviklingen, og samtidig ivaretar landbrukets behov. En effektiv kommunal næringspolitikk forutsetter en god samhandling med statlige og regionale myndigheter. Røyken Arbeiderparti vil prioritere slike samhandlinger. En god infrastruktur og samferdsel er viktige forutsetninger for både næringsliv og innbyggere i kommunen. Arbeiderpartiet vil: - Øke antall arbeidsplasser gjennom gode tilbud og tiltak for nyetablerere og grundere som etablererveiledning, etablererkurs, mentorordning, næringshager o.sv - At ledige næringsarealer skal utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen - At grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal samarbeide om kompetanseutvikling og rekruttering. Det skal iverksettes tiltak for å øke antall lærlingeplasser og støtte eksisterende entrepenørskapsaktiviteter. - Sikre og videreutvikle samarbeid kommune næringsliv gjennom en aktiv og tydelig rammesetting og koordinering - i samarbeid med vårt eget næringsliv. - Arbeide aktivt for å sikre finansiering og sluttføring av Rv 23 og en kraftig opprusting av Røykenveien og Slemmestadveien mot E18 i Asker.

10 - Arbeide aktivt for økt tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon (buss, tog og båt), herunder tverrforbindelse i kommunen. - Arbeide for oppgradering og økt frekvens på Spikkestadbanen - Etablere flere parkeringsplasser i forbindelse med holdeplasser for tog og hurtigbåt.

11 TENKE GLOBALT, HANDLE LOKALT Røyken har et godt miljø med bosetting i tettsteder omgitt av et vakkert naturog kulturlandskap som må bevares for kommende generasjoner. Sterkt utbyggingspress truer denne balansen. Røyken er en av kommunene i landet med færrest antall og andel miljøsertifiserte kommunale og private virksomheter. Røyken kommune mangler miljøkompetanse til miljøsertifisering. Vi trenger fellesskapet for å sikre våre viktigste velferdsgoder. Ren luft, rent hav og en natur i balanse er viktige verdier å ta vare på. Det foreslåtte motorsportssenteret på Follestad er i strid med disse verdiene. Røyken Arbeiderpartiet ønsker ambisiøse lokale klima- og miljøplaner. Kommunens ansvar og rolle utøves gjennom avfallshåndtering, energibruk og arealplanlegging. Kommunen har en sentral rolle for bruk eller vern av biologisk mangfold gjennom arealplanlegging og bruk. Energieffektivisering i egen bygningsmasse må være en kontinuerlig prosess. Lokalt engasjement er viktig for å identifisere velferdsgoder, og skape eierskap til miljø og natur. Arbeiderpartiet vil: - Aktivt bruke kommunens planarbeid til å sikre våre felles naturressurser. - Utarbeide en lokal klimaplan med ambisiøse mål, og innarbeide disse i kommunens planarbeid. - Ha tydelige og forpliktende kommunale krav til planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunen for ivaretakelse av lokale felles miljøbehov. - Ha en egen kontakt for å ivareta og koordinere innbyggernes engasjement gjennom kommunens velforeninger og andre ideelle engasjementer. - Støtte velforeningers dugnadsarbeid med opparbeidelse av grønne lunger og gangstier i innbyggernes nærområder. - Styrke kommunens kompetanse på natur- og miljøvern - Sikre allemannsretten og god allmenn tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

12 - I samarbeid med frivillige organisasjoner og grunneiere drive biotopfremmende tiltak for å sikre laks- og sjøørret gode gytemuligheter. - Sikre områder til friarealer - Sikre at offentlige bygg er forbilder på strømforbruk og alternative energikilder - Bygge gang og sykkelveier - Prioritere jordvern - Etablere grenser for tettsteder og sikring av markagrensa - Sørge for et aktivt strandsonevern - At alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres - Stille miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester. - Legge til rette for miljøsertifisering av private virksomheter.

13 KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV Kultur, idrett og frivillighet gjør vårt lokalsamfunn rikere. Kunst og kultur har stor egenverdi både for utøvere og publikum. Tilgang til underholdning, utfordringer og kreative impulser er en styrke for lokalsamfunnet. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett og fysiske aktiviteter ut fra egne ønsker og behov. Vi vil utvikle en kulturell handlingsplan sammen med de frivillige organisasjonene på grunnlag av felles krefter og ressurser. Røyken Arbeiderparti vil øke bevisstheten om kulturen som virkemiddel for økt trivsel, god helse og livskvalitet for oss som allerede bor her og for dem som ønsker å flytte til kommunen. Vi vil derfor at det utarbeides en plan som skal ivareta våre kulturminner. Arbeiderpartiet vil: - Videreutvikle Slemmestad som kultursentrum i kommunen med utgangspunkt i Sekkefabrikken kulturhus. - Sikre driften av grendehusene i kommunen som viktige arenaer for lokal kulturaktivitet. - Støtte opp om lokalt barne- og ungdomsarbeid. - I samarbeid med idrettsforeningene i kommunen utvikle anlegg med spesiell vekt på barne- og ungdomsaktiviteter, herunder anlegg for skiskyting. - Tilrettelegge for det frivillige arbeidet i idrettsforeningene. - Opprettholde minst to bibliotek - Opprettholde Kulturskolen med et godt og varierende tilbud. - Tilrettelegge for økt antall båtplasser, fortrinnsvis i eksisterende havneanlegg. Bosatte i Røyken skal prioriteres. - Gi tilgang på utendørs treningsapparater på naturlige møteplasser

14 LEVENDE LOKALSAMFUNN OG FRIVILLIGHET Tettstedene er Røykens viktigste lokalsamfunn, og barneskolene er tettstedenes viktigste møteplasser. Levende velforeninger og idrettslag er viktige for tettstedenes trivsel og samhandling om lokale oppgaver. Trivsel i lokalsamfunnet betyr at vi må ha tilgang på fellesgoder lokalt. Vår kommune er et attraktivt sted å bo med mange nyetablerte og eldre. Vi vil at lokalsamfunnet selv skal ta del i utformingen av fellesskapet for å sikre god inkludering av nye innbyggere og ny bebyggelse. Arbeiderpartiet vil - At kommunen skal styrke og forbedre felles goder rundt våre etablerte tettsteder ved å bruke kommunens planarbeid aktivt. - At kommunen skal sette krav til utforming av felles tilbud i nye byggeområder. Disse skal innarbeides i reguleringsplaner for utbygginger. - Ha tydelige og forpliktende kommunale krav til planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunen for ivaretakelse av lokale fellestilbud og tjenester. - Ivareta det lokale engasjement fra Velforeninger og andre ideelle organisasjoner gjennom kommunal kontakt og koordinering og ved å inkludere disse i kommunens planarbeid. - Støtte velforeningers dugnadsarbeid med opparbeidelse av lokale fellesområder og felles installasjoner.

15 LOKALSAMFUNN OG KOMMUNEPLANLEGGING Røyken har en unik verdi som en landlig kommune tett på større befolkningssentra. Denne verdien må ikke ødelegges med for rask vekst. Røyken Arbeiderparti vil bruke plan- og bygningsloven som et aktivt instrument for å styre utviklingen i kommunen og utviklingen i kommunens tettsteder. Derfor vil vi sikre at utbygginger skjer i henhold til vedtatte reguleringsplaner og bestemmelser. Arbeiderpartiet vil: Utvikle fisketilbudet i Åroselva i samarbeid med grunneiere og Åros Jeger- og Fiskerforening. At torget i Åros ferdigstilles og vedlikeholdes av kommunen. Sammen med fylkeskommunen utbedre veistrekningen Sundby Krokodden, herunder opparbeide gang- og sykkelvei. Arbeide for å få en rundkjøring ved Vaterlandsveien - Slemmestadveien og Sundbyveien - Slemmestadveien. Arbeide for å få et bedre kollektivtilbud til Gamle Slemmestad sentrum. Hindre at Oddemarka bygges ut og sikre at eksisterende fri- og rekreasjonsområder rundt Oddeberget ivaretas. At gamle Slemmestad sentrum får prioritet før en eventuell utbygging på Tåjeåsen. Sikre grøntområdet mellom bebyggelse og havnebassenget i Gamle Slemmestad og utvikle denne til havnepark. At havnebassenget opprettholdes med eksisterende grenselinjer mot land. Sikre kyststien og tilgang til strandområder Bevare tettstedkulturen og særpreget i Nærsnes. Anlegge gangvei fra Kiwi i Røyken sentrum til Høyenhall. Tilrettelegge for kollektivtrafikk ved at bussknutepunktet flyttes fra Midtbygda til Røyken sentrum Utvide parkeringen ved Spikkestad stasjon. Etablere tilfredsstillende lokaler for ungdomsaktiviteter på Spikkestad. Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på Hyggenveien. Bevare strandsonen i Hyggen og sørge for at den blir oppgradert til strandpark. Oppgradere og utvikle friluftsområdene og fellesarealene i Hyggen.

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer