PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

2 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt. Skolene våre klarer ikke å ta godt nok vare på de svakeste. En del eldre får ikke den omsorgen de fortjener. Røyken Arbeiderpartiet vil et samfunn hvor alle er med. Vi vil styrke fellesskapet og lokaldemokratiet for å sikre enkeltmenneskets trygghet og samtidig en større personlig frihet enn det vi klarer alene. Vi vil gjøre fellesløsningene bedre fremfor å privatisere og overlate omsorg og andre grunnleggende velferdstjenester til markedet. Kommunen har et overordnet ansvar for velferdstilbudet til sine innbyggere. Et levende og desentralisert demokrati med bred deltagelse er grunnleggende for å møte utfordringene i lokalsamfunnet. Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret. En god verdiskaping er en forutsetning for å kunne utvikle lokalsamfunn og god tjenesteproduksjon. Arbeid til alle er viktig for samfunnets verdiskapning, for velferden og for den enkelte. Arbeid skaper trygghet og fjerner fattigdom. Arbeidsledighet skaper sosiale forskjeller. God økonomisk kommunal forvaltning og en god offentlig tjenesteproduksjon er viktige rammeverk for næringslivet og dermed en forutsetning for en god næringslivspolitikk. Røyken Arbeiderparti vil ha et samfunn som tar vare på alle. Et samfunn der alle er med, er et samfunn hvor alle som trenger hjelp, får den hjelp de har behov for. Vi vil en kommune hvor vi løser oppgavene sammen.

3 FORNYELSE AV KOMMUNEN - KOMMUNEØKONOMISK KURSENDRING Kommunen skal være rustet til å møte nye tider og nye behov. Kommunen er til for innbyggerne og skal kjennetegnes av tilgjengelighet og smidighet. Røyken Arbeiderparti er opptatt av innbyggernes behov og at kommunen skal være en god arbeidsplass for de ansatte. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Der kommunen åpner for konkurranse og anbud, skal krav til lønns-, pensjonsog arbeidsbetingelser inngå i avtalene og være i samsvar med det som er vanlig innen yrket, tariffavtale og etiske regler. Mye av fornyelsen i offentlig sektor framover vil handle om nye muligheter gitt av teknologiske framskritt. Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal øke bruken av IKT for å gi bedre tjenester til innbyggerne og de ansatte. Gode og trygge arbeidsplasser for de ansatte er helt grunnleggende for lavt sykefravær og dermed gode tilbud til innbyggerne. Røyken kommune har de siste årene hatt en svært dårlig økonomi, som har begrenset utvikling og målrettet handling. Hovedgrunnen har vært en uforsvarlig økonomisk forvaltning av kommunens ressurser fra høyrepartiene i kommunestyret. Gjentagende underskudd og en dårlig økonomisk forvaltning av kommunens eiendomsmasse forklarer mye. Konsekvensene har blitt nedskjæringer ikke vekst i det kommunale tilbudet. Dette skaper uro og mistrivsel. Røyken Arbeiderparti ser det som en hovedoppgave å få orden på den økonomiske forvaltningen i kommunen for å sikre innbyggernes interesser. Det vil kreve harde prioriteringer og en målbevisst politikk for å ta vare på de som trenger det mest. Opprettelsen av aksjeselskapet REAS har vært skadelig for kommunens økonomi. Vi vil arbeide for at selskapet blir nedlagt og erstattet med et kommunalt foretak. En viktig forutsetning for god økonomistyring er en kontrollert vekst i kommunens innbyggertall.

4 Arbeiderpartiet vil: - Bedre kvaliteten, øke tilgjengeligheten og sørge for kortere behandlingstid for innbyggerne. - Utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom tett samarbeid mellom ansatte, politikere og innbyggere. - At grunnleggende velferdstjenester ikke skal privatiseres eller kommersialiseres. - Bygge videre på avtalen om inkluderende arbeidsliv og forsterke innsatsen for å redusere sykefravær blant de ansatte i kommunen. - Styrke etter- og videreutdanning for kommunalt ansatte. - Stille krav om etiske forhold, antall lærlinger og arbeidstakerrettigheter ved innkjøp og anbudsprosesser. - Arbeide for å innføre universielle krav i alle offentlige bygninger - Arbeide for å fjerne ufrivillig deltid i kommunen. - Omdanne REAS til et kommunalt foretak.

5 OPPVEKST Røyken Arbeiderparti ønsker at barn og unge vokser opp under likeverdige forhold. Vi ser på familien som den viktigste arenaen for å skape sikkerhet i barns oppvekst. Men viktige elementer i en god oppvekst er også velfungerende barnehager og skoler. I tilegg spiller fritidstilbud innen idrett og kultur en betydelig rolle i et godt oppvekstmiljø. Vi ønsker at det skal finnes tilbud til både organisert og uorganisert ungdom. Det er også av stor viktighet at kommunen fanger opp og gir fritidstilbud til barn og unge som har spesielle behov. Vi må ha et tett og åpent samarbeid mellom familie, skole, barnehage, helsevesen og barnevern for å gi barn i Røyken den støtten de trenger. Røyken Arbeiderparti vil at barn og unge tas med på råd når vi utformer lokalmiljøet og det som angår deres hverdag. Det er viktig å lytte til barn når vi utformer deres oppvekstmiljø. En god barndom er en kvalitet i seg selv og gode oppvekstvilkår er viktig for at barn skal utvikle seg til trygge og harmoniske voksne. Barnehager Arbeiderpartiet er stolte av å ha bidratt til full barnehagedekning. Nå er det kvaliteten i tilbudet som må stå i fokus. Vi lærer fra vi er født og aller mest de første årene av livet - barnehagen er derfor en svært viktig sosialiserings- og læringsarena. Arbeiderpartiet ønsker å sikre høy kvalitet i alle barnehagene i Røyken, både kommunale og private. Det er viktig at kommunen har tiltak for å rekruttere kvalifisert personell til barnehagene, spesielt førskolelære som det er mangel på etter veksten i sektoren. Forutsigbare økonomiske rammer og et barnehagetilbud i nærheten av bosted er viktige faktorer i forhold til kvalitet. Skole Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av den offentlige fellesskolen og alle elevene som går der. Alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå, skal ha like muligheter til en likeverdig god og gratis utdanning. Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Det skal legges til rette for å styrke voksentettheten i skolen. Et hovedmål er å oppnå bedre kjønnsbalanse i skolen ved aktiv rekruttering av mannlige lærere/personell.

6 Røyken Arbeiderparti vil arbeide for at heldagsskolen skal bli virkelighet. I mellomtiden er det viktig at det finnes gode tilbud etter skoletid og at SFO har et innhold og en pris som gjør at alle kan delta. Videre er det et mål å få til et samarbeid mellom SFO og kulturskolen som gjør at barn kan få delta i kulturaktiviteter i SFO-tiden. Det samme gjelder samarbeid mellom SFO og lokale idrettslag og muligheter for fysisk fostring i SFO-tiden. Arbeiderpartiet vil: - Styrke den faglige kompetansen i barnehager gjennom rekruttering av førskolelærere og kvalifiserte barne- og ungdomsarbeidere. - Gi barnehagene og skolene gode kulturtilbud. - Styrke innholdet i skolefritidsordningen gjennom kompetanseheving. - I samarbeid med frivillige organisasjoner innen kultur og idrett tilby flere aktiviteter i SFO til lav pris. - Styrke barnevernet gjennom økte ressurser og bedre kompetanse. - Styrke etter- og videreutdanning av personale i skoler og barnehager. - Øke voksentettheten i skolen. - Øke andelen mannlige ansatte i barnehage og skoler. - Arbeide for at kommunen forplikter seg til å ta inn flere lærlinger (minst 1 lærling pr innbyggere). - Beholde en desentraliserte skolestruktur. - Sørge for at alle elever i ungdomsskolen har tilgang på PC - Styrke familievernarbeidet. - Ha nulltoleranse i forhold til mobbing og trakassering. - Opprettholde Klubb Knuten. - Trygge skoleveiene.

7 HELSETJENESTER FOR ALLE Et godt utbygd og tilpasset helsetjenestetilbud skal være tilgjengelige for alle uavhengig av personlig økonomi. Det må legges mer vekt på forebygging og folkehelsearbeid for alle deler av befolkningen, slik at flere unngår å få helseplager og alvorlige sykdommer. Vi vil styrke kommunehelsetjenesten og dens muligheter til å drive et aktivt forebyggende helsearbeid. Videre er det viktig med en god og tilgjengelig legevakt hele døgnet. Spesielt på natten skal innbyggerne være trygge på at de raskt kommer i kontakt med helsepersonell. SAMHANDLINGSREFORMEN Samhandlingsreformen legger til rette for at flere helsetjenester kan utføres i nærhet til eller i hjemmet til pasientene. Det er en forutsetning for at reformen skal lykkes at det er god koordinering mellom instansene rundt pasienten, og at pasientene ikke opplever å bli kasteballer mellom ulike aktører. Røyken Arbeiderparti vil bidra til å innfri samhandlingsreformens løfter til innbyggerne i kommunen. Arbeiderpartiet vil: - Styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen - Styrke helsetjenesten for barn og unge - Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse, og gi et bedre tilbud til psykisk syke barn og unge - Styrke rusomsorgen - Sørge for en kompetanseheving innen hørsel blant helsepersonell og pedagogisk personell. - Innføre egne støykriterier for utesteder, konserter og offentlige arrangementer. - Innføre pårørende-kurs for familier til demente. - Ha økt bemanning på legevakten om natten og åpent venterom. - Legge til rette for et bedre helsetilbud for innbyggerne i Røyken i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen

8 LIVSKVALITET FOR ELDRE Eldre vil utgjøre en økende andel av befolkningen i årene fremover. Røyken Arbeiderpartiet vil ta et krafttak for de eldre. Vi vil ha en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv. Eldre skal ha gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. De som trenger hjelp skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. For å sikre alle eldre et verdig tjenestetilbud trenger vi mer fleksible løsninger og flere ansatte med relevant kompetanse. Forutsigbarhet for brukerne innebærer at de kjenner personellet og at de kan kommunisere på norsk. Norskopplæring av utenlandsk arbeidskraft er derfor en nødvendighet. Arbeiderpartiet vil at eldre skal ha tilgang til gode kulturtilbud og de skal ha mulighet for å leve aktive og innholdsrike liv. Eldre er en viktig ressurs for samfunnet. Den ressursen som de eldre er må nyttes bedre enn vi gjør i dag. De friske eldre blir en stadig større gruppe i samfunnet. De er ofte ressurssterke og besitter både kunnskap og erfaring. Mange av dem ønsker å fylle hverdagen med noe meningsfullt. Røyken arbeiderparti ønsker sammen med de eldre å utvikle arenaer hvor de som ønsker å bidra, skal få en slik mulighet. Arbeiderpartiet vil: - Rekruttere nok personell med relevant kompetanse og fagutdanning i pleie- og omsorgssektoren. - Opprette et dagtilbud for demente. - Styrke kommunehelsetjenesten og bedre oppfølgingen av eldre. - Styrke det kulturelle tilbudet for eldre, kalt den kulturell spaserstokken - Gi en verdighetsgaranti som sikrer de eldres rettigheter og som setter tydelige krav til kvalitet i eldreomsorgen. - Sørge for sykehjemsplass eller heldøgns omsorg for alle de som trenger det. - Styrke frivillighetsarbeidet. - Legge til rette for at eldre får brukt sine ressurser i lokalsamfunnet.

9 NÆRINGSLIV - SAMFERDSEL Det er et stort behov for nye arbeidsplasser til kommunens innbyggere og spesielt til de 8000 som daglig pendler ut av kommunen til arbeidsplasser i andre kommuner. Gode rammevilkår og god arealplanlegging er en forutsetning for næringslivsutvikling i kommunen. Et lokalt næringsliv vil kunne tilby sysselsetting og flere arbeidsplasser i vår egen kommune, og dermed kunne redusere pendlertrafikken ut av kommunen. Røyken er en landbrukskommune. Landbruk og landlighet er grunnlaget for kommunens utvikling, og er blant de viktigste kvalitetene og ressursene som gjør kommunen attraktiv både for nye innbyggere og for næringsliv. Dermed er det viktig at vi tilrettelegger for denne utviklingen, og samtidig ivaretar landbrukets behov. En effektiv kommunal næringspolitikk forutsetter en god samhandling med statlige og regionale myndigheter. Røyken Arbeiderparti vil prioritere slike samhandlinger. En god infrastruktur og samferdsel er viktige forutsetninger for både næringsliv og innbyggere i kommunen. Arbeiderpartiet vil: - Øke antall arbeidsplasser gjennom gode tilbud og tiltak for nyetablerere og grundere som etablererveiledning, etablererkurs, mentorordning, næringshager o.sv - At ledige næringsarealer skal utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen - At grunnskolen, videregående skoler og næringsliv skal samarbeide om kompetanseutvikling og rekruttering. Det skal iverksettes tiltak for å øke antall lærlingeplasser og støtte eksisterende entrepenørskapsaktiviteter. - Sikre og videreutvikle samarbeid kommune næringsliv gjennom en aktiv og tydelig rammesetting og koordinering - i samarbeid med vårt eget næringsliv. - Arbeide aktivt for å sikre finansiering og sluttføring av Rv 23 og en kraftig opprusting av Røykenveien og Slemmestadveien mot E18 i Asker.

10 - Arbeide aktivt for økt tilgjengelighet og frekvens på offentlig kommunikasjon (buss, tog og båt), herunder tverrforbindelse i kommunen. - Arbeide for oppgradering og økt frekvens på Spikkestadbanen - Etablere flere parkeringsplasser i forbindelse med holdeplasser for tog og hurtigbåt.

11 TENKE GLOBALT, HANDLE LOKALT Røyken har et godt miljø med bosetting i tettsteder omgitt av et vakkert naturog kulturlandskap som må bevares for kommende generasjoner. Sterkt utbyggingspress truer denne balansen. Røyken er en av kommunene i landet med færrest antall og andel miljøsertifiserte kommunale og private virksomheter. Røyken kommune mangler miljøkompetanse til miljøsertifisering. Vi trenger fellesskapet for å sikre våre viktigste velferdsgoder. Ren luft, rent hav og en natur i balanse er viktige verdier å ta vare på. Det foreslåtte motorsportssenteret på Follestad er i strid med disse verdiene. Røyken Arbeiderpartiet ønsker ambisiøse lokale klima- og miljøplaner. Kommunens ansvar og rolle utøves gjennom avfallshåndtering, energibruk og arealplanlegging. Kommunen har en sentral rolle for bruk eller vern av biologisk mangfold gjennom arealplanlegging og bruk. Energieffektivisering i egen bygningsmasse må være en kontinuerlig prosess. Lokalt engasjement er viktig for å identifisere velferdsgoder, og skape eierskap til miljø og natur. Arbeiderpartiet vil: - Aktivt bruke kommunens planarbeid til å sikre våre felles naturressurser. - Utarbeide en lokal klimaplan med ambisiøse mål, og innarbeide disse i kommunens planarbeid. - Ha tydelige og forpliktende kommunale krav til planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunen for ivaretakelse av lokale felles miljøbehov. - Ha en egen kontakt for å ivareta og koordinere innbyggernes engasjement gjennom kommunens velforeninger og andre ideelle engasjementer. - Støtte velforeningers dugnadsarbeid med opparbeidelse av grønne lunger og gangstier i innbyggernes nærområder. - Styrke kommunens kompetanse på natur- og miljøvern - Sikre allemannsretten og god allmenn tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

12 - I samarbeid med frivillige organisasjoner og grunneiere drive biotopfremmende tiltak for å sikre laks- og sjøørret gode gytemuligheter. - Sikre områder til friarealer - Sikre at offentlige bygg er forbilder på strømforbruk og alternative energikilder - Bygge gang og sykkelveier - Prioritere jordvern - Etablere grenser for tettsteder og sikring av markagrensa - Sørge for et aktivt strandsonevern - At alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres - Stille miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester. - Legge til rette for miljøsertifisering av private virksomheter.

13 KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV Kultur, idrett og frivillighet gjør vårt lokalsamfunn rikere. Kunst og kultur har stor egenverdi både for utøvere og publikum. Tilgang til underholdning, utfordringer og kreative impulser er en styrke for lokalsamfunnet. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett og fysiske aktiviteter ut fra egne ønsker og behov. Vi vil utvikle en kulturell handlingsplan sammen med de frivillige organisasjonene på grunnlag av felles krefter og ressurser. Røyken Arbeiderparti vil øke bevisstheten om kulturen som virkemiddel for økt trivsel, god helse og livskvalitet for oss som allerede bor her og for dem som ønsker å flytte til kommunen. Vi vil derfor at det utarbeides en plan som skal ivareta våre kulturminner. Arbeiderpartiet vil: - Videreutvikle Slemmestad som kultursentrum i kommunen med utgangspunkt i Sekkefabrikken kulturhus. - Sikre driften av grendehusene i kommunen som viktige arenaer for lokal kulturaktivitet. - Støtte opp om lokalt barne- og ungdomsarbeid. - I samarbeid med idrettsforeningene i kommunen utvikle anlegg med spesiell vekt på barne- og ungdomsaktiviteter, herunder anlegg for skiskyting. - Tilrettelegge for det frivillige arbeidet i idrettsforeningene. - Opprettholde minst to bibliotek - Opprettholde Kulturskolen med et godt og varierende tilbud. - Tilrettelegge for økt antall båtplasser, fortrinnsvis i eksisterende havneanlegg. Bosatte i Røyken skal prioriteres. - Gi tilgang på utendørs treningsapparater på naturlige møteplasser

14 LEVENDE LOKALSAMFUNN OG FRIVILLIGHET Tettstedene er Røykens viktigste lokalsamfunn, og barneskolene er tettstedenes viktigste møteplasser. Levende velforeninger og idrettslag er viktige for tettstedenes trivsel og samhandling om lokale oppgaver. Trivsel i lokalsamfunnet betyr at vi må ha tilgang på fellesgoder lokalt. Vår kommune er et attraktivt sted å bo med mange nyetablerte og eldre. Vi vil at lokalsamfunnet selv skal ta del i utformingen av fellesskapet for å sikre god inkludering av nye innbyggere og ny bebyggelse. Arbeiderpartiet vil - At kommunen skal styrke og forbedre felles goder rundt våre etablerte tettsteder ved å bruke kommunens planarbeid aktivt. - At kommunen skal sette krav til utforming av felles tilbud i nye byggeområder. Disse skal innarbeides i reguleringsplaner for utbygginger. - Ha tydelige og forpliktende kommunale krav til planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunen for ivaretakelse av lokale fellestilbud og tjenester. - Ivareta det lokale engasjement fra Velforeninger og andre ideelle organisasjoner gjennom kommunal kontakt og koordinering og ved å inkludere disse i kommunens planarbeid. - Støtte velforeningers dugnadsarbeid med opparbeidelse av lokale fellesområder og felles installasjoner.

15 LOKALSAMFUNN OG KOMMUNEPLANLEGGING Røyken har en unik verdi som en landlig kommune tett på større befolkningssentra. Denne verdien må ikke ødelegges med for rask vekst. Røyken Arbeiderparti vil bruke plan- og bygningsloven som et aktivt instrument for å styre utviklingen i kommunen og utviklingen i kommunens tettsteder. Derfor vil vi sikre at utbygginger skjer i henhold til vedtatte reguleringsplaner og bestemmelser. Arbeiderpartiet vil: Utvikle fisketilbudet i Åroselva i samarbeid med grunneiere og Åros Jeger- og Fiskerforening. At torget i Åros ferdigstilles og vedlikeholdes av kommunen. Sammen med fylkeskommunen utbedre veistrekningen Sundby Krokodden, herunder opparbeide gang- og sykkelvei. Arbeide for å få en rundkjøring ved Vaterlandsveien - Slemmestadveien og Sundbyveien - Slemmestadveien. Arbeide for å få et bedre kollektivtilbud til Gamle Slemmestad sentrum. Hindre at Oddemarka bygges ut og sikre at eksisterende fri- og rekreasjonsområder rundt Oddeberget ivaretas. At gamle Slemmestad sentrum får prioritet før en eventuell utbygging på Tåjeåsen. Sikre grøntområdet mellom bebyggelse og havnebassenget i Gamle Slemmestad og utvikle denne til havnepark. At havnebassenget opprettholdes med eksisterende grenselinjer mot land. Sikre kyststien og tilgang til strandområder Bevare tettstedkulturen og særpreget i Nærsnes. Anlegge gangvei fra Kiwi i Røyken sentrum til Høyenhall. Tilrettelegge for kollektivtrafikk ved at bussknutepunktet flyttes fra Midtbygda til Røyken sentrum Utvide parkeringen ved Spikkestad stasjon. Etablere tilfredsstillende lokaler for ungdomsaktiviteter på Spikkestad. Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på Hyggenveien. Bevare strandsonen i Hyggen og sørge for at den blir oppgradert til strandpark. Oppgradere og utvikle friluftsområdene og fellesarealene i Hyggen.

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Dyrøy Arbeiderparti Program 2011-2015

Dyrøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Dyrøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Hvis kvalitet og trygghet er viktigst Dyrøy Arbeiderparti Vi i Dyrøy Arbeiderparti setter verdiene frihet, likhet og solidaritet i høysetet. Vi vil skape et rettferdig

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Et liberalt Røyken. «Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Lasse Narjord Thue Venstres førstekandidat i Røyken

Et liberalt Røyken. «Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Lasse Narjord Thue Venstres førstekandidat i Røyken Et liberalt Røyken «Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Lasse Narjord Thue Venstres førstekandidat i Røyken 50159_Brosjyremal 2011 A6 12s.indd 1 02.07.11 13.17 Et liberalt

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel!

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Kunnskap og like muligheter Et sunt og trygt oppvekstmiljø er grunnsteinen i enhver trivselkommune. Vi som

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer