GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE"

Transkript

1 GODT VALG RINGERIKE VENSTRE Gjennom samarbeid, tillit og engasjement vil Ringerike Venstre arbeide for grønn vekst og næringsutvikling, nye arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø- og kulturby og tettsteder det er godt å bo, leve og arbeide. Vi setter folk først. ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE Petersøya fra brakkområde til naturperle i byens sentrum Venstres sosialliberale politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske. Venstre tror på frihet til å skape innenfor sosialt ansvarlige rammer. Stat og kommune er til for individets skyld, ikke omvendt, FOLK FØRST Venstre har tro på et samfunn der personlig initiativ og skaperevne får utvikle seg, der individets rett til å kunne realisere sine mål er til stede, samtidig er det like viktig å vise sosialt ansvar, bry seg om, og kunne samarbeide med andre. FANTASTISK BELIGGENHET Ringerike har natur, beliggenhet og historie i særklasse. Utbygging av Ringeriksbanen og E 16 vil gjøre Ringerike enda mer sentralt i framtida. Det medfører økt bosetting og flere arbeidsplasser. Vi må ha styring med utviklingen, positiv markedsføring av Ringerike, vår flotte natur, vårt rike kulturliv og la personlig initiativ blomstre. Ringerike Venstre er et godt alternativ for dette.

2 MILJØ Venstre er ET MILJØPARTI og ønsker å være garantist for grønn vekst i samfunn og næringsliv. Vi vil kjempe for reduserte klimagassutslipp for å forhindre økt drivhuseffekt og for å nå nasjonale mål om 40 % reduksjon i utslipp av klimagasser innen Vi lever av det naturen gir oss, og vi har et forvalteransvar. Venstre sette miljø foran ren økonomisk profitt. KULTUR Ringerike Venstre ønsker å profilere kulturtilbudene. Kultur i alle livets faser skal stå sentralt i videre utvikling av Ringerike. Venstre har en aktiv holdning til å verne kulturminner POSITIVT OMDØMME Vi ønsker aktiv profilering av by og distrikt, våre severdigheter og vårt næringsliv. Vi vil satse på gode skoler og barnehager og bærekraftig infrastruktur. Like viktig er det med trygghet og omsorg i alle livets faser. FRIVILLIGHET Ringerike Venstre vil gjøre det enkelt å drive frivillig arbeid. Gode rammebetingelser og tilskuddsordninger må sikre og stimulere frivillighetens verdifulle innsats i kommunen. Det frivillige arbeid skaper trivsel i samfunnet og fremmer samarbeid mellom mennesker. VERDISKAPING FOR FRAMTIDIG VELFERD Ringerike Venstre ønsker nyskaping og gode vilkår for etablerere. Næringslivet må ha gode rammebetingelser. Vi ønsker rask saksbehandling, samarbeid og en ansvarlig ja-holdning i kommunen. Næring og miljø må gå hånd i hånd. ØKONOMI Vi må sørge for å bringe stabilitet i kommunens økonomi og samtidig sikre nok gode tjenester. Ringerike Venstre vil samarbeide aktivt for at vi gjenvinner økonomisk frihet. TRIVSEL OG ÅPENHET Ansatte er kommunens viktigste ressurs. Det skal være god dialog mellom ansatte, politikere og brukere av tjenestene. Venstre vil ha utvikling gjennom samarbeid. Trivsel og vekst hører sammen.

3 GRØNN VEKST Historisk sett har den grønne energien i Hønefossen vært grunnlaget for vår vekst Venstre vil være garantist for at vekst i kommunen skal skje med et grønt fortegn Klimautfordringene må tas på alvor. Vi lever av det naturen gir oss og vi må forvalte ressursene på en bærekraftig måte. Bærekraftig utvikling handler om å velge arealer for utbygging som tar hensyn til behov for redusert bilbruk. Vi må satse på billig kollektivtransport, trygge gang / sykkelveier i og utenfor byen og grønn, fornybar energi. Nedbygging av matjord er å sparke bena under vårt livsgrunnlag, og må unngås. Utsagnet: «Den grønne region», skal ikke være prat, men ha rot i et godt omdømme bygd på resultater av kunnskapsbasert miljøpolitikk. Vi må bidra til at nasjonale mål om 40 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2020, sammenliknet med 1994-nivå, kan realiseres. Det dreier seg om eksistensgrunnlaget og levekårene til kommende generasjoner. Vi må sette ansvar foran egoisme. VENSTRE VIL: Målene i «Energi- og klimaplan» følges opp og mål for klimagassreduksjoner i kommunen fastsettes satse på elsykler og gratis utlån av bysykler, plassert på ulike steder i byen Petersøya avsettes som friområde og ses i sammenheng med Søndre Park og Schjongslunden skape erstatningsområder hvis næringsvirksomhet fortrenger idrett/friluftsliv stimulere til miljøsertifisering og fortsatt dele ut miljøpriser fremme energiproduksjon og teknologi basert på skog, vind, vann, sol og avfall sikre natur- og biologisk mangfold og verne truede arter EOS- systemer utvikles videre i privat- og offentlig sektor (energiovervåking/styring av bygg) ta vare på kulturminner og bygninger som forteller historie og er del av vår identitet stille krav om estetisk utforming i byggesaker innføre returordninger for småelektrisk avfall, henting hos husstandene to ganger i året sikre bærekraftig forvaltning av vannkildene våre sikre trygge drikkevannskilder i kommunen stimulere til miljøsertifisering av private og offentlige virksomheter

4 satse på tre som byggemateriale som miljøvennlig produkt Bygge lavenergihus Videreutvikle metangassproduksjon hos HRA, og benytte gassen til busser osv arbeide for panteordninger på flere produkter, for eksempel mobiltelefon, pc miljøhensyn skal tas når kommunen foretar sine innkjøp satse på enøktiltak og etablere lokale Enova Venstre vil ha bærekraftig forvaltning av ressursene fra sandfurumoene på Kilemoen for å ivareta rullesteinsåsrygger og dødisgroper, og sikre interesser for idrett/friluftsliv både der og ved andre sandfurumoer på Ringerike Oljefyringskjeler skal være fjernet innen 2020 Flere hurtigladere i sentrum og sentrumsnærme områder Kildesortering i det offentlige rom Bedre tilgang til søppelstativer langs turstier Sandfurumo og rullesteinsås Næring og miljø? Hønefoss byutvikling Vakkert Søndre Torv, skjemmende plassering av salgsbod mot Stabels gate?

5 Hønefoss by må utvikles som miljø- og kulturby. Mange og varierte boliger, forretninger, kontorer og arbeidsplasser i sentrum, fortetting, noe høyere bebyggelse, estetisk utforming, og parkering under bakken. Vi må bygge for å leve, og ikke bare bo. Det avsettes trygge uteområder for barn og voksne, arenaer for kultur, handelsvirksomhet og liv i byen må sikres. Nettverk av trygge gang- og sykkelveier bygges i og rundt byen tilknyttet buss/ jernbane. Det må arbeides for å tilby billig og effektiv kollektivtransport. Vi må bygge flere nye broer over Storelva, og satse på billig «bybane» nord-sør. Vi vil minske CO 2 krevende transport ved helhetlig planlegging. Vi vil arbeide aktivt for byplan Hønefoss: med samferdsel, utbygging, miljø og kultur Det må arbeides for å få maksimalt med sentrale ressurser til bypakke-transportløsning Hønefoss med bakgrunn i resultater fra KVU. Møte utfordringer med økte boligpriser på Ringerike spesielt for unge familier. Satse på Ungbo prosjekter og attraktive tomter nær sentrum også for familier og personer i etableringsfasen. Det må fortsatt tilrettelegges for å skape liv langs elva Petersøya avsettes som friområde og ses i sammenheng med Søndre Park og Schjongslunden. Bynære friluftsområder sikres. Dette for å fremme trivsel og folkehelse Venstre vil stimulere gårdeiere i Hønefoss til å samarbeide for å skape handel og liv i sentrum. Vi ønsker en levende by. Stasjon i sentrum gir oss muligheter Kulturminne/bygningsvern er viktig for å sikre identitet og historie for nålevende og kommende generasjoner. Støtte festivaler og arrangementer som styrker byens omdømme. Det bør etableres bydelsutvalg som kan påvirke byutviklingen Muligheter for bysykler

6 Tettsteder og distrikt I tettstedsområdene utvikles nye boligområder i tilknytning til skoler, barnehager og varierte servicefunksjoner. Vi vil ha bærekraftige tettsteder i distriktene for å minske transportbehov og være et ja-parti for privat initiativ i distriktene. Sørge for gode sykkelmuligheter fra sør til nord og øst til vest i kommunen og arbeide for effektive og billige kollektivløsninger mellom by og land. Venstre støtter etablering av flere velforeninger i distriktene. SAMARBEID OM SKOLEN

7 Trivsel og godt miljø er grobunn for læring og positiv personlighetsutvikling. Det er også viktig med gode samarbeidsformer i alle ledd i oppvekstsektoren for å kunne møte det enkelte barn og de unge. Kunnskap og kompetanse er viktig for den enkelte og for samfunnet, og det må samtidig legges vekt på sosial utvikling, holdningsdannelse og verdiforankring. Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for å utvikle et bærekraftig samfunn der økologisk innsikt og økonomisk vekst går hånd i hånd og er to sider av samme sak. Venstre vil ha høy grad av trivsel, faglig og sosial kompetanse i skolene og barnehagene, først og fremst for de som er del av skolesamfunnet/førskolene, men også slik at de representerer en positiv del av kommunens omdømme Tydelige, ikke detaljerte mål for læring, mestring og kompetanse. Vi forventer folkeskikk, gjensidig respekt, trygget, frihet fra mobbing, vold, rasisme og diskriminering, og at det reageres raskt hvis brudd forekommer Det er avgjørende at den enkelte elev med sin egenart blir sett og ivaretatt og kan føle mestring. Fremme miljølære i skolen Videreutvikle pedagogisk bruk av IT/digitale læremidler Vektlegge fysisk aktivitet og kulturformidling i skoletiden. Videreutvikle entrepenørskap i skolen og nært samarbeid med arbeidslivet i kommunen Arbeide for god tilgang på lærling- og læreplasser Sette av midler til oppgradering av barnehager og skoler og utvikle skolesenter nord i Ullerål/Hov området Foreldre, ungdom og skole må samarbeide for å gjøre ungdomsfester rusfrie og skape holdninger mot bruk av tobakk, stoff og alkohol Arbeide aktivt for å motvirke fravær for å forebygge senere frafall i skolen Ja til alternativ pedagogikk som supplement til den offentlige skolen Alle skolene og barnehagene i Ringerike skal være preget av en tydelig inkluderende holdning Vil ha variert undervisningsmetoder Venstre er positive til alternative former for pedagogikk som supplement til de offentlige skolene Barnehager Venstre ønsker å øke ressurser til barnehagene. God voksenkontakt er viktig. Ringerike Venstre vil at alle barn tilbys barnehageplass fra de fyller ett år, om nødvendig med to opptak i året. at nye barnehager bygges der befolkningsøkningen ventes, nær jernbanestasjonene /pendlerparkeringer så ekstra bruk av bil unngås. at det satses på naturbarnehager en åpen barnehage at kjernetid tilbys gratis til barn med minoritetsspråk i følge med mor/far at høy kompetanse sikres At den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sin egen egenart Vi regner godt samarbeid barnehage-hjem som en selvfølge Stabil voksenkontakt er viktig for å sikre kvalitet

8 KULTUR Ringerike er en foregangskommune når det gjelder kulturutvikling, og vi har mye å være stolte av. Vi støtter privat initiativ, engasjement og kreativitet. Venstre vil at kultur skal være en viktig del i den videre utviklingen av Ringerike. All kultur er viktig for felleskapet, og vi trenger et mangfoldig og fritt kulturliv. Alle mennesker skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Ringerike Venstre vil legge til rette for at kulturaktiviteter er tilgjengelig for alle aldersgrupper. Venstre vil ha økt fokus på bevaring av kulturminnene, museene og de rike kulturskattene vi har i kommunen. Museene på Ringerike må drive aktiv markedsføring av Ringerikes flott historie Bygninger som forteller noe om vår felles historie og identitet må vernes Venstre vil støtte institusjoner, lag, foreninger og frivillige for å videreutvikle et rikt kulturliv. Det er viktig at næringsliv og kulturliv kan samarbeide. Støtte tiltak for lokal matkultur Venstre vil satse på biblioteket, og at det utvikler seg i takt med den teknologiske utviklingen FRIVILLIGHET Frivillighetsarbeidet i Ringerike har stor betydning for samfunn, miljø og enkeltmennesker. Venstre vil at den viktige frivillige innsatsen skal være med å prege den videre utviklingen i Ringerike i tiden fremover. Venstre vil fortsette arbeidet med å gjøre det enklest mulig å drive frivillig arbeid og vil støtte dette økonomisk. Venstre vil øke samarbeid og tilskudd til frivillige organisasjoner/lag som gjør en innsats for ensomme, isolerte mennesker, flyktninger og psykisk syke. Gi omfattende støtte til frivilligsentralen Venstre vil at det gode frivillige arbeid som gjøres innen kultur/idrett og religiøse grupper skal ha gode rammebetingelser Kirke/ trossamfunn Ringerike Venstre vil fortsatt støtte det gode arbeid som gjøres av Ringerike kirkelige fellesråd. Kirken må ha gode vilkår for sitt arbeid, og vi støtter byggingen av den nye Hønefoss prostikirke Frimenigheter/andre trossamfunn vil fortsatt få støtte til sitt arbeid

9 KOMMUNAL SERVICE Ansatte er kommunens viktigste resurs. Venstre vil det skal være god dialog mellom ansatte, politikere og bruker av tjenestene, og at utviklingen i Ringerike skjer gjennom samarbeid til gagn for den enkelte innbygger i kommunen Service, forutsigbarhet og en ansvarlig ja-holdning er viktig for Venstre Personvern og retten for den enkelte til å ytre seg og bli hørt er grunnleggende Behandling av budsjettet er årets viktigste sak. Gjennom budsjett og økonomiplan bestemmes hvordan pengene skal brukes. Åpenhet i økonomiske prosesser er viktig. Venstre har alltid kjempet for åpenhet innenfor politikk og forvaltning og vil fortsette å stå på for dette. Næringsutvikling Venstre vil bygge videre på kunnskap og kompetanse. Legge til rette for vekst og initiativ i landbruk og skogbruk hvor regionen har gode forutsetninger gjennom omfattende kunnskap og god tilgang på råstoff Bidra til utvikling av fornybar energi Bidra til videre utvikling av kunnskapsbedrifter på Eggemoen og Hvervenkastet Støtte opp om næringsklynge på Treklyngen Sørge for et virkemiddelapparat som støtter opp om privat initiativ og etablerere Samarbeid om kreativ markedsføring og utvikling av handelsvirksomhet i Hønefoss Viktig at kommunen sammen med Ringerike Næringsforum og Ringerike Utvikling er spydspisser i profilering og reklamering av vårt distrikt og Hønefoss by Nærings- og miljøinteresser må gå hånd i hand

10 Ungdom og arbeidsmarked Ringerike har et variert og spennende arbeidsmarked, men det er mangel på arbeidsplasser i regionen. Det resulterer i at unge står uten praksis, lærlingplass eller ordinært arbeid. Med satsing på næringsliv, virksomheter og initiativ som medfører økt behov for arbeidskraft vil regionen, foruten å tilby de som allerede bor her nye muligheter, også tiltrekke seg ressurssterke mennesker, unge og nye beboere som vil bidra til flere goder og satsningsmuligheter for både offentlig og privat virksomhet i regionen. Vekst avler vekst. Det er viktig at unge mennesker tidlig får mestre det å være i arbeid. Arbeid gir identitet, tilhørighet, kompetanse og erfaring som er vesentlig for alle samfunnsborgere. Det er viktig å satse på et kvalitetsbevisst og bærekraftig næringsliv. Det startet med at de unge drar med seg gode tradisjoner inn i bedriftene. Ringerike Venstre mener det er viktig å: satse på næring og virksomhet som vil skape nye arbeidsplasser legge til rette for bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen sørge for en god infrastruktur i praksis- og læringsordninger for de unge gjennom den videregående skolen oppfordre bedrifter, næring og virksomhet til å satse på ung arbeidskraft legge til rette for gode pendlermuligheter med et godt kollektivtilbud Unge og boligmarkedet At unge mennesker velger å etablere seg på Ringerike er helt avgjørende for regionens fremtid. Ringerike Venstre vil at kommunen skal ha fokus på unges muligheter til både å leie/kjøpe bolig og etablere seg her. Ringerike Venstre mener det er viktig å: ha fokus på unge og boligmarkedet satse på prosjekter som Ungbo legge til rette for gode pendlermuligheter med et godt kollektivtilbud TRYGG OG VERDIG OMSORG

11 I helsesektoren er det viktig med kompetent bemanning som kan ivareta brukernes behov slik at den enkelte føler trygghet. Godt samarbeid innen sektoren, med frivillige og sykehuset er forutsetning for gode resultater og trygghet for den enkelte Venstre vil: Styrke hjemmebasert omsorg Flere avlastnings/korttidsplasser og nok plasser for demente. Mulighet for GPS for hjemmeboende. Satse på døgnbemannede omsorgsboliger og ressurser til tung rehabilitering på Austjord. Venstre vil satse på forebyggende folkehelse. Nye muligheter med velferdsteknologi. Vi vil arbeide for å ivareta sykehuset som fullverdig lokalsykehus med fullverdig akuttberedskap og fødeavdeling. Støtte Villa n som lavterskeltilbud, Fontenehuset og Regnbuen innen psykisk helsevern. Arbeide for nytt sykehjem lokalisert nær sykehuset. INTEGRERING Integrering av innvandrere og asylsøkere er et felles ansvar. De som kommer hit har rettigheter og plikter. Vi som bor her fra før har ansvar for å ta imot nye innbyggere på en positiv måte og se at de bidrar til et mangfoldig samfunn. De som kommer til Ringerike bringer med seg ressurser som riktig utnyttet gir et rikere Ringerikssamfunn på flere måter. Ringerike Venstre ser betydningen av arbeidet i Inkluderingsrådet med både etniske nordmenn og innvandrere som medlemmer. Fargerikt fellesskap Det er viktig at asylsøkere får nødvendig helsesjekk i ankomstmottak og senere i mottakene i distriktene. Det er viktig at den enkelte får god oppfølging og aktiviseres i asylmottaket. Venstre ser det gode arbeid som Voksenopplæringen utfører Innvandrere/asylsøkere som får opphold i kommunen må få oppfølging i forhold til jobbmuligheter. Arbeid er en forutsetning for vellykket integrering. GODT VALG, RINGERIKE VENSTRE: BRUK STEMMERETTEN

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2011 2015 1 ØSTFOLD VENSTRE Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for vår politikk

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030.

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030. OM VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune er en veldrevet, dynamisk kommune med flott beliggenhet mot sjøen, god infrastruktur og mange muligheter for videre utvikling. Vestby kommune har vokst enormt de siste

Detaljer

TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019

TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019 Vedtatt på medlemsmøte 16. august 2015 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske

Detaljer