GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE"

Transkript

1 GODT VALG RINGERIKE VENSTRE Gjennom samarbeid, tillit og engasjement vil Ringerike Venstre arbeide for grønn vekst og næringsutvikling, nye arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø- og kulturby og tettsteder det er godt å bo, leve og arbeide. Vi setter folk først. ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE Petersøya fra brakkområde til naturperle i byens sentrum Venstres sosialliberale politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske. Venstre tror på frihet til å skape innenfor sosialt ansvarlige rammer. Stat og kommune er til for individets skyld, ikke omvendt, FOLK FØRST Venstre har tro på et samfunn der personlig initiativ og skaperevne får utvikle seg, der individets rett til å kunne realisere sine mål er til stede, samtidig er det like viktig å vise sosialt ansvar, bry seg om, og kunne samarbeide med andre. FANTASTISK BELIGGENHET Ringerike har natur, beliggenhet og historie i særklasse. Utbygging av Ringeriksbanen og E 16 vil gjøre Ringerike enda mer sentralt i framtida. Det medfører økt bosetting og flere arbeidsplasser. Vi må ha styring med utviklingen, positiv markedsføring av Ringerike, vår flotte natur, vårt rike kulturliv og la personlig initiativ blomstre. Ringerike Venstre er et godt alternativ for dette.

2 MILJØ Venstre er ET MILJØPARTI og ønsker å være garantist for grønn vekst i samfunn og næringsliv. Vi vil kjempe for reduserte klimagassutslipp for å forhindre økt drivhuseffekt og for å nå nasjonale mål om 40 % reduksjon i utslipp av klimagasser innen Vi lever av det naturen gir oss, og vi har et forvalteransvar. Venstre sette miljø foran ren økonomisk profitt. KULTUR Ringerike Venstre ønsker å profilere kulturtilbudene. Kultur i alle livets faser skal stå sentralt i videre utvikling av Ringerike. Venstre har en aktiv holdning til å verne kulturminner POSITIVT OMDØMME Vi ønsker aktiv profilering av by og distrikt, våre severdigheter og vårt næringsliv. Vi vil satse på gode skoler og barnehager og bærekraftig infrastruktur. Like viktig er det med trygghet og omsorg i alle livets faser. FRIVILLIGHET Ringerike Venstre vil gjøre det enkelt å drive frivillig arbeid. Gode rammebetingelser og tilskuddsordninger må sikre og stimulere frivillighetens verdifulle innsats i kommunen. Det frivillige arbeid skaper trivsel i samfunnet og fremmer samarbeid mellom mennesker. VERDISKAPING FOR FRAMTIDIG VELFERD Ringerike Venstre ønsker nyskaping og gode vilkår for etablerere. Næringslivet må ha gode rammebetingelser. Vi ønsker rask saksbehandling, samarbeid og en ansvarlig ja-holdning i kommunen. Næring og miljø må gå hånd i hånd. ØKONOMI Vi må sørge for å bringe stabilitet i kommunens økonomi og samtidig sikre nok gode tjenester. Ringerike Venstre vil samarbeide aktivt for at vi gjenvinner økonomisk frihet. TRIVSEL OG ÅPENHET Ansatte er kommunens viktigste ressurs. Det skal være god dialog mellom ansatte, politikere og brukere av tjenestene. Venstre vil ha utvikling gjennom samarbeid. Trivsel og vekst hører sammen.

3 GRØNN VEKST Historisk sett har den grønne energien i Hønefossen vært grunnlaget for vår vekst Venstre vil være garantist for at vekst i kommunen skal skje med et grønt fortegn Klimautfordringene må tas på alvor. Vi lever av det naturen gir oss og vi må forvalte ressursene på en bærekraftig måte. Bærekraftig utvikling handler om å velge arealer for utbygging som tar hensyn til behov for redusert bilbruk. Vi må satse på billig kollektivtransport, trygge gang / sykkelveier i og utenfor byen og grønn, fornybar energi. Nedbygging av matjord er å sparke bena under vårt livsgrunnlag, og må unngås. Utsagnet: «Den grønne region», skal ikke være prat, men ha rot i et godt omdømme bygd på resultater av kunnskapsbasert miljøpolitikk. Vi må bidra til at nasjonale mål om 40 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2020, sammenliknet med 1994-nivå, kan realiseres. Det dreier seg om eksistensgrunnlaget og levekårene til kommende generasjoner. Vi må sette ansvar foran egoisme. VENSTRE VIL: Målene i «Energi- og klimaplan» følges opp og mål for klimagassreduksjoner i kommunen fastsettes satse på elsykler og gratis utlån av bysykler, plassert på ulike steder i byen Petersøya avsettes som friområde og ses i sammenheng med Søndre Park og Schjongslunden skape erstatningsområder hvis næringsvirksomhet fortrenger idrett/friluftsliv stimulere til miljøsertifisering og fortsatt dele ut miljøpriser fremme energiproduksjon og teknologi basert på skog, vind, vann, sol og avfall sikre natur- og biologisk mangfold og verne truede arter EOS- systemer utvikles videre i privat- og offentlig sektor (energiovervåking/styring av bygg) ta vare på kulturminner og bygninger som forteller historie og er del av vår identitet stille krav om estetisk utforming i byggesaker innføre returordninger for småelektrisk avfall, henting hos husstandene to ganger i året sikre bærekraftig forvaltning av vannkildene våre sikre trygge drikkevannskilder i kommunen stimulere til miljøsertifisering av private og offentlige virksomheter

4 satse på tre som byggemateriale som miljøvennlig produkt Bygge lavenergihus Videreutvikle metangassproduksjon hos HRA, og benytte gassen til busser osv arbeide for panteordninger på flere produkter, for eksempel mobiltelefon, pc miljøhensyn skal tas når kommunen foretar sine innkjøp satse på enøktiltak og etablere lokale Enova Venstre vil ha bærekraftig forvaltning av ressursene fra sandfurumoene på Kilemoen for å ivareta rullesteinsåsrygger og dødisgroper, og sikre interesser for idrett/friluftsliv både der og ved andre sandfurumoer på Ringerike Oljefyringskjeler skal være fjernet innen 2020 Flere hurtigladere i sentrum og sentrumsnærme områder Kildesortering i det offentlige rom Bedre tilgang til søppelstativer langs turstier Sandfurumo og rullesteinsås Næring og miljø? Hønefoss byutvikling Vakkert Søndre Torv, skjemmende plassering av salgsbod mot Stabels gate?

5 Hønefoss by må utvikles som miljø- og kulturby. Mange og varierte boliger, forretninger, kontorer og arbeidsplasser i sentrum, fortetting, noe høyere bebyggelse, estetisk utforming, og parkering under bakken. Vi må bygge for å leve, og ikke bare bo. Det avsettes trygge uteområder for barn og voksne, arenaer for kultur, handelsvirksomhet og liv i byen må sikres. Nettverk av trygge gang- og sykkelveier bygges i og rundt byen tilknyttet buss/ jernbane. Det må arbeides for å tilby billig og effektiv kollektivtransport. Vi må bygge flere nye broer over Storelva, og satse på billig «bybane» nord-sør. Vi vil minske CO 2 krevende transport ved helhetlig planlegging. Vi vil arbeide aktivt for byplan Hønefoss: med samferdsel, utbygging, miljø og kultur Det må arbeides for å få maksimalt med sentrale ressurser til bypakke-transportløsning Hønefoss med bakgrunn i resultater fra KVU. Møte utfordringer med økte boligpriser på Ringerike spesielt for unge familier. Satse på Ungbo prosjekter og attraktive tomter nær sentrum også for familier og personer i etableringsfasen. Det må fortsatt tilrettelegges for å skape liv langs elva Petersøya avsettes som friområde og ses i sammenheng med Søndre Park og Schjongslunden. Bynære friluftsområder sikres. Dette for å fremme trivsel og folkehelse Venstre vil stimulere gårdeiere i Hønefoss til å samarbeide for å skape handel og liv i sentrum. Vi ønsker en levende by. Stasjon i sentrum gir oss muligheter Kulturminne/bygningsvern er viktig for å sikre identitet og historie for nålevende og kommende generasjoner. Støtte festivaler og arrangementer som styrker byens omdømme. Det bør etableres bydelsutvalg som kan påvirke byutviklingen Muligheter for bysykler

6 Tettsteder og distrikt I tettstedsområdene utvikles nye boligområder i tilknytning til skoler, barnehager og varierte servicefunksjoner. Vi vil ha bærekraftige tettsteder i distriktene for å minske transportbehov og være et ja-parti for privat initiativ i distriktene. Sørge for gode sykkelmuligheter fra sør til nord og øst til vest i kommunen og arbeide for effektive og billige kollektivløsninger mellom by og land. Venstre støtter etablering av flere velforeninger i distriktene. SAMARBEID OM SKOLEN

7 Trivsel og godt miljø er grobunn for læring og positiv personlighetsutvikling. Det er også viktig med gode samarbeidsformer i alle ledd i oppvekstsektoren for å kunne møte det enkelte barn og de unge. Kunnskap og kompetanse er viktig for den enkelte og for samfunnet, og det må samtidig legges vekt på sosial utvikling, holdningsdannelse og verdiforankring. Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for å utvikle et bærekraftig samfunn der økologisk innsikt og økonomisk vekst går hånd i hånd og er to sider av samme sak. Venstre vil ha høy grad av trivsel, faglig og sosial kompetanse i skolene og barnehagene, først og fremst for de som er del av skolesamfunnet/førskolene, men også slik at de representerer en positiv del av kommunens omdømme Tydelige, ikke detaljerte mål for læring, mestring og kompetanse. Vi forventer folkeskikk, gjensidig respekt, trygget, frihet fra mobbing, vold, rasisme og diskriminering, og at det reageres raskt hvis brudd forekommer Det er avgjørende at den enkelte elev med sin egenart blir sett og ivaretatt og kan føle mestring. Fremme miljølære i skolen Videreutvikle pedagogisk bruk av IT/digitale læremidler Vektlegge fysisk aktivitet og kulturformidling i skoletiden. Videreutvikle entrepenørskap i skolen og nært samarbeid med arbeidslivet i kommunen Arbeide for god tilgang på lærling- og læreplasser Sette av midler til oppgradering av barnehager og skoler og utvikle skolesenter nord i Ullerål/Hov området Foreldre, ungdom og skole må samarbeide for å gjøre ungdomsfester rusfrie og skape holdninger mot bruk av tobakk, stoff og alkohol Arbeide aktivt for å motvirke fravær for å forebygge senere frafall i skolen Ja til alternativ pedagogikk som supplement til den offentlige skolen Alle skolene og barnehagene i Ringerike skal være preget av en tydelig inkluderende holdning Vil ha variert undervisningsmetoder Venstre er positive til alternative former for pedagogikk som supplement til de offentlige skolene Barnehager Venstre ønsker å øke ressurser til barnehagene. God voksenkontakt er viktig. Ringerike Venstre vil at alle barn tilbys barnehageplass fra de fyller ett år, om nødvendig med to opptak i året. at nye barnehager bygges der befolkningsøkningen ventes, nær jernbanestasjonene /pendlerparkeringer så ekstra bruk av bil unngås. at det satses på naturbarnehager en åpen barnehage at kjernetid tilbys gratis til barn med minoritetsspråk i følge med mor/far at høy kompetanse sikres At den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sin egen egenart Vi regner godt samarbeid barnehage-hjem som en selvfølge Stabil voksenkontakt er viktig for å sikre kvalitet

8 KULTUR Ringerike er en foregangskommune når det gjelder kulturutvikling, og vi har mye å være stolte av. Vi støtter privat initiativ, engasjement og kreativitet. Venstre vil at kultur skal være en viktig del i den videre utviklingen av Ringerike. All kultur er viktig for felleskapet, og vi trenger et mangfoldig og fritt kulturliv. Alle mennesker skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Ringerike Venstre vil legge til rette for at kulturaktiviteter er tilgjengelig for alle aldersgrupper. Venstre vil ha økt fokus på bevaring av kulturminnene, museene og de rike kulturskattene vi har i kommunen. Museene på Ringerike må drive aktiv markedsføring av Ringerikes flott historie Bygninger som forteller noe om vår felles historie og identitet må vernes Venstre vil støtte institusjoner, lag, foreninger og frivillige for å videreutvikle et rikt kulturliv. Det er viktig at næringsliv og kulturliv kan samarbeide. Støtte tiltak for lokal matkultur Venstre vil satse på biblioteket, og at det utvikler seg i takt med den teknologiske utviklingen FRIVILLIGHET Frivillighetsarbeidet i Ringerike har stor betydning for samfunn, miljø og enkeltmennesker. Venstre vil at den viktige frivillige innsatsen skal være med å prege den videre utviklingen i Ringerike i tiden fremover. Venstre vil fortsette arbeidet med å gjøre det enklest mulig å drive frivillig arbeid og vil støtte dette økonomisk. Venstre vil øke samarbeid og tilskudd til frivillige organisasjoner/lag som gjør en innsats for ensomme, isolerte mennesker, flyktninger og psykisk syke. Gi omfattende støtte til frivilligsentralen Venstre vil at det gode frivillige arbeid som gjøres innen kultur/idrett og religiøse grupper skal ha gode rammebetingelser Kirke/ trossamfunn Ringerike Venstre vil fortsatt støtte det gode arbeid som gjøres av Ringerike kirkelige fellesråd. Kirken må ha gode vilkår for sitt arbeid, og vi støtter byggingen av den nye Hønefoss prostikirke Frimenigheter/andre trossamfunn vil fortsatt få støtte til sitt arbeid

9 KOMMUNAL SERVICE Ansatte er kommunens viktigste resurs. Venstre vil det skal være god dialog mellom ansatte, politikere og bruker av tjenestene, og at utviklingen i Ringerike skjer gjennom samarbeid til gagn for den enkelte innbygger i kommunen Service, forutsigbarhet og en ansvarlig ja-holdning er viktig for Venstre Personvern og retten for den enkelte til å ytre seg og bli hørt er grunnleggende Behandling av budsjettet er årets viktigste sak. Gjennom budsjett og økonomiplan bestemmes hvordan pengene skal brukes. Åpenhet i økonomiske prosesser er viktig. Venstre har alltid kjempet for åpenhet innenfor politikk og forvaltning og vil fortsette å stå på for dette. Næringsutvikling Venstre vil bygge videre på kunnskap og kompetanse. Legge til rette for vekst og initiativ i landbruk og skogbruk hvor regionen har gode forutsetninger gjennom omfattende kunnskap og god tilgang på råstoff Bidra til utvikling av fornybar energi Bidra til videre utvikling av kunnskapsbedrifter på Eggemoen og Hvervenkastet Støtte opp om næringsklynge på Treklyngen Sørge for et virkemiddelapparat som støtter opp om privat initiativ og etablerere Samarbeid om kreativ markedsføring og utvikling av handelsvirksomhet i Hønefoss Viktig at kommunen sammen med Ringerike Næringsforum og Ringerike Utvikling er spydspisser i profilering og reklamering av vårt distrikt og Hønefoss by Nærings- og miljøinteresser må gå hånd i hand

10 Ungdom og arbeidsmarked Ringerike har et variert og spennende arbeidsmarked, men det er mangel på arbeidsplasser i regionen. Det resulterer i at unge står uten praksis, lærlingplass eller ordinært arbeid. Med satsing på næringsliv, virksomheter og initiativ som medfører økt behov for arbeidskraft vil regionen, foruten å tilby de som allerede bor her nye muligheter, også tiltrekke seg ressurssterke mennesker, unge og nye beboere som vil bidra til flere goder og satsningsmuligheter for både offentlig og privat virksomhet i regionen. Vekst avler vekst. Det er viktig at unge mennesker tidlig får mestre det å være i arbeid. Arbeid gir identitet, tilhørighet, kompetanse og erfaring som er vesentlig for alle samfunnsborgere. Det er viktig å satse på et kvalitetsbevisst og bærekraftig næringsliv. Det startet med at de unge drar med seg gode tradisjoner inn i bedriftene. Ringerike Venstre mener det er viktig å: satse på næring og virksomhet som vil skape nye arbeidsplasser legge til rette for bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen sørge for en god infrastruktur i praksis- og læringsordninger for de unge gjennom den videregående skolen oppfordre bedrifter, næring og virksomhet til å satse på ung arbeidskraft legge til rette for gode pendlermuligheter med et godt kollektivtilbud Unge og boligmarkedet At unge mennesker velger å etablere seg på Ringerike er helt avgjørende for regionens fremtid. Ringerike Venstre vil at kommunen skal ha fokus på unges muligheter til både å leie/kjøpe bolig og etablere seg her. Ringerike Venstre mener det er viktig å: ha fokus på unge og boligmarkedet satse på prosjekter som Ungbo legge til rette for gode pendlermuligheter med et godt kollektivtilbud TRYGG OG VERDIG OMSORG

11 I helsesektoren er det viktig med kompetent bemanning som kan ivareta brukernes behov slik at den enkelte føler trygghet. Godt samarbeid innen sektoren, med frivillige og sykehuset er forutsetning for gode resultater og trygghet for den enkelte Venstre vil: Styrke hjemmebasert omsorg Flere avlastnings/korttidsplasser og nok plasser for demente. Mulighet for GPS for hjemmeboende. Satse på døgnbemannede omsorgsboliger og ressurser til tung rehabilitering på Austjord. Venstre vil satse på forebyggende folkehelse. Nye muligheter med velferdsteknologi. Vi vil arbeide for å ivareta sykehuset som fullverdig lokalsykehus med fullverdig akuttberedskap og fødeavdeling. Støtte Villa n som lavterskeltilbud, Fontenehuset og Regnbuen innen psykisk helsevern. Arbeide for nytt sykehjem lokalisert nær sykehuset. INTEGRERING Integrering av innvandrere og asylsøkere er et felles ansvar. De som kommer hit har rettigheter og plikter. Vi som bor her fra før har ansvar for å ta imot nye innbyggere på en positiv måte og se at de bidrar til et mangfoldig samfunn. De som kommer til Ringerike bringer med seg ressurser som riktig utnyttet gir et rikere Ringerikssamfunn på flere måter. Ringerike Venstre ser betydningen av arbeidet i Inkluderingsrådet med både etniske nordmenn og innvandrere som medlemmer. Fargerikt fellesskap Det er viktig at asylsøkere får nødvendig helsesjekk i ankomstmottak og senere i mottakene i distriktene. Det er viktig at den enkelte får god oppfølging og aktiviseres i asylmottaket. Venstre ser det gode arbeid som Voksenopplæringen utfører Innvandrere/asylsøkere som får opphold i kommunen må få oppfølging i forhold til jobbmuligheter. Arbeid er en forutsetning for vellykket integrering. GODT VALG, RINGERIKE VENSTRE: BRUK STEMMERETTEN

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Verdidokument Oslo krets av NKHF

Verdidokument Oslo krets av NKHF Verdidokument Oslo krets av NKHF Sjur Bjørnar Hanssen og Ole-Martin Holmen Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 2010/2011 Innledning Oslokretsen ønsker å belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen.

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 Dyrøy Arbeiderparti Kjære velgere! Vi bor i en kommune med et utrolig godt samhold og lang erfaring i å bygge i lag. Dyrøy Ap tror at dette er oppskrifta også i framtida. Vi

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2015-2019

Moss Venstres valgprogram 2015-2019 Moss Venstres valgprogram 2015-2019 Jobb og lev der du bor Venstre vil prioritere tiltak som gir velferd og miljøvennlig byutvikling. Moss by skal utvikles som regionsenter og som attraktivt handels-,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST Vi løfter Nord-Aurdal! Nord-Aurdal Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Klima- og energiplan for Ålesund kommune 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Bakgrunn MIK (Miljøvern i kommunene) Fredrikstaderklæringen Opprettelse av tverrpolitisk Lokal

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer