en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti"

Transkript

1 en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti program

2 Kjære velger! Et nytt kommunestyre skal velges, og din stemme har stor betydning for utfallet av hvilke partier som skal styre Bærum de fire neste årene. Bærum står overfor flere viktig valg. Hvilke typer boliger skal bygges, hvordan skal kommunens økonomi disponeres, hvordan gi innbyggere de beste tjenestetilbud, og hvordan løse infrastrukturutfordringene som vei, bane og parkering? Bærum står også overfor store investeringer i årene som kommer innen blant annet skole, barnehager, omsorgsboliger og idrettsanlegg, for å nevne noe. Vi søker alltid de beste løsningene for deg som innbygger, og vi fokuserer alltid på kvalitet, pris og sambruk. Hvis du vil ha den beste politikken for Bærum, og dermed Fremskrittspartiets politikk, må du stemme på Fremskrittspartiet. Bærum Fremskrittsparti har en kommunevalgliste med mange kjente ansikter og noen nye navn. Felles er at vi har et stort engasjement for Bærums innbyggere, og vi vil gjennomføre den beste politikken for våre innbyggere. Husk å stem Fremskrittspartiet 14. september! Godt valg. Torbjørn Espelien 1. kandidat, Bærum Fremskrittsparti Det er kun ved å stemme på Fremskrittspartiet du får vår politikk. Mange tror at ved å stemme et annet parti, vil man fremdeles få Fremskrittspartiets politikk, og dette er feil. Hver enkelt stemme kan bli avgjørende, og hver enkelt stemme teller, så husk å bruk stemmeretten din ved å forhåndsstemme, eller stem på Fremskrittspartiet på valgdagen 14. september. 2 program

3 våre verdier Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Vi tror på at hvert enkelt menneske kan bestemme over eget liv, med færrest mulig statlige inngrep og mest mulig personlig ansvar. Bærum Fremskrittsparti mener at alle mennesker skal ha de samme rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, seksuell legning, språk, religion, etnisk opprinnelse eller personlige oppfatninger. Fremskrittspartiet bygger sin liberalisme på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier. Vi ser på enkeltmennesket som den største ressursen i samfunnsutviklingen. Vi har troen på og respekten for enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket, sammen med familien og den private eiendomsretten er det grunnleggende for Fremskrittspartiet. Folk flest er i stand til å bestemme hva som er best for seg og sine ikke politikerne. Det offentlige skal ikke påta seg oppgaver som enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan løse like godt eller bedre. Innhold Våre verdier/ ideologisk grunnlag 3 Bolig og arealpolitikk 4 Samferdsel 6 Barn og Unge 8 Barnehager 8 Barnevern 9 Bistand og omsorg 10 Helse 10 Rus-og psykiatri 10 Eldreomsorg 10 Kommunale boliger 14 Miljø 15 Trygghet i hverdagen 16 Næringspolitikk 16 Innvandring og integrering 17 Idrett, lek og friluftsliv 18 Frivillighet 20 Kultur 20 Kirken 21 Kommunal sektor og byråkrati 22 Kommunale bygninger 22 Politisk regnskap program

4 bolig og arealpolitikk Bærum skal fortsatt beholde sitt landlige og grønne særpreg, med varierte boligtyper, og vi vil at Bærum fortsatt skal være Norges beste kommune å bo. Vi er nabokommunen til Oslo, men skal ikke oppleves som en bydel i hovedstaden. Derfor vil Fremskrittspartiet bygge langt flere småhus, rekkehus og tomannsboliger enn det bygges i dag. Vi vil ha en mer balansert boligutbygging med jevn fordeling av eneboliger, småhus og leiligheter, og beholde de naturlige grønne områdene i kommunen. småhus: Vi vil beholde strøkets karakter, og vil ikke akseptere blokker i villastrøk. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som vil bygge småhus framfor dyre leilighetskomplekser. Derfor ønsker vi å tillate bygging av eneboliger på uregulerte tomter på 600 kvm, og tomannsboliger på 1000 kvm. boliger for unge: Bærum er avhengig av en mer balansert befolkningsutvikling enn det vi ser tendenser til i dag. Vi vil at alle, også yngre, skal ha mulighet til å bo i kommunen. Derfor vil vi innføre en omvendt seniorboligpolitikk, hvor kjøper må være under fylte 35 år, og selge igjen til noen under 35 år. Man kan selvfølgelig bo i leiligheten så lenge man vil uten alderskrav, men leiligheten kan ikke leies ut. Vi ønsker også tilstrekkelig tilgang til parkeringsplasser pr boenhet. Foto: Torbjørn Espelien 4 program

5 Bærum Fremskrittsparti vil: Øke graden av småhus Redusere MUA (minste uteoppholdsareal) slik at det blir mer attraktivt å bygge småhus. Vi vil arbeide for 200 kvm MUA for eneboliger, 400 kvm MUA for tomannsboliger, og 100 kvm for konsentrert småhusbebyggelse Øke utnyttelsesgraden for småhusbebyggelse fra prosent BYA (bebygd areal). Ikke stille krav om reguleringsplaner på uregulerte tomter når det bygges færre enn fire boliger. Innføre omvendt seniorboligpolitikk Sikre tilstrekkelig med parkeringsplasser per boenhet. Vi vil realisere utbygging på Fossum som et område for småhusbebyggelse. Fossum trenger ny barneskole og økt barnehagedekning, det vil vi sørge for. Det er viktig å ta vare på det landlige område på Fossum. Vi vil ha en balansert utvikling i Sandvika og på Hamang i forhold til boligtyper, sosial infrastruktur og tilstrekkelig med parkeringsplasser for beboere. De fleste boligeiere har en eller flere biler per husstand, og Fremskrittspartiet vil ha tilstrekkelig med parkeringsmuligheter for innbyggerne. Vi vil ha en balansert utvikling av Vøyenenga, med småhusbebyggelse og tilstrekkelig parkeringsdekning per boenhet. Vi vil bygge ut Avtjerna med variert bebyggelse, tjenestetilbud og Ringeriksbanen skal etableres. Vi vil beholde de planene som ligger til grunn for Fornebu-utviklingen, og dermed ønsker vi ikke en betydelig antall økning i boenheter eller blokker over fem etasjer. Vi vil sørge for tilstrekkelig med kapasitet innenfor barnehage, skole, og sykehjem. Fremskrittspartiet mener at Fornebubanen snareste må realiseres. Verne om privat eiendomsrett ved å være særlig restriktive med bruk av ekspropriasjon. Fortsatt arbeide for justering av markagrensen på egnede steder. Tilrettelegge for næringsarealer og bedriftsutvikling ved arealbehov. Arbeide mot plansamarbeidet som fylket vil pålegge oss, for å kunne bevare Bærums interesser, og egen arealpolitikk for å bevare vår lokale selvstyre. Stemme imot ethvert forsøk på å innføre eiendomsskatt i kommunen. program

6 samferdsel Bærum har store samferdselsutfordringer, og det er avgjørende at vi finner en løsning med E18, og at den blir realisert snarest med statlig finansiering. Fremskrittspartiet mener at Bærums innbyggere ikke kan fortsette å betale bompenger uten at det kommer en ny E18. Vi vil alltid stemme imot innføring av bompenger og rushtidsavgift, og vi vil aldri tillate at det settes opp bomsnitt internt i kommunen. Hverken på lokalveier, fylkesveier eller langs E18 internt i kommunen det er ikke bilistenes ansvar å finansiere og drifte kollektivtilbudet, og bilistene har foreløpig betalt nok uten å få ny E18. Det er KUN Fremskrittspartiet som mener at bilistene nå overbelastes med bompenger, og vi vet at mange familier føler det er dyrt nok å benytte bil i dag. Bærum Fremskrittsparti vil: Arbeide for snarlig utbygging av E18 uten bompengefinansiering. Ikke ha bomringer flere steder på E18, heller ikke bommer på lokalveiene i kommunen, eller rushtidsavgift. Være åpne for en utredning av en separat trasé i tunnel for ny E18. En egen trasé vil redusere kostnadene, da det er rimeligere å bygge helt nytt. Vi vil utrede et nytt alternativ Ring 4, hvor man tar all gjennomgangstrafikk rundt Bærum og ikke gjennom Oslo. At Kolsåsbanen skal ha 7-minutters avganger, som på Østeråsbanen At Fornebubanen og Ringeriksbanen skal realiseres. Arbeide for flere ekspressbussavganger. Arbeide for å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk. Øke andelen gratis innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt. Trygge skoleveier for myke trafikanter, og sikre trygge ferdselsårer for syklister og bilister. Ha rask oppstart på E16 og sikring av viltoverganger og andre trafikksikkerhetstiltak på Skui og Sollihøgda. At kommunens veier og sykkelveier må vedlikeholdes tilfredsstillende, og vi vil bygge ut gang- og sykkelveinettet i kommunen. Opprettholde rutetilbudet i sommerhalvåret for Rigmor-fergen, og prioritere vedlikehold av sjømerker og farlige grunner. Arbeide for et utvidet buss-, tog- og banetilbud om kvelden og natten. Fortsette den forebyggende vinterfôringen av elg og rådyr for å forhindre påkjørsler. Sørge for flere ladepunkter for el- og hybridbiler, med rimelige betalingsløsninger. 6 program

7 Foto: Torbjørn Espelien program

8 barn & unge Barne-og ungdomskolene skal fortsatt være blant de beste i landet. Alle elevene er unike, det skal være lov å være god på skolen, og de som sliter skal få tilpasset opplæring slik at alle elvene har mulighet til å oppleve mestring på skolen. Ved behov for spesialundervisning skal det settes inn tiltak tidlig, med godt kvalifiserte pedagoger. personlig økonomi: Fremskrittspartiet mener det er viktig å ruste barna for framtiden, derfor vil vi også innføre opplæring i personlig økonomi i skolen. Vi ser at mange sliter økonomisk i voksenlivet, og ved å lære om personlig økonomi allerede i grunnskolen, vil barna lettere takle voksenlivet. videreutdanning: Dyktige lærere er avgjørende for barnas læring og derfor vi vil gi lærerne gode muligheter for videre- og etterutdanning. Vi vil også besørge tilgang til digitale undervisningsverktøy. Alle elver har rett til læring, og da er det viktig at lærene klarer å holde ro og orden i undervisningsrommet, og at barna med særskilte utfordringer får undervisning tilpasset sitt behov. Nivådeling: Fremskrittspartiet ønsker å nivådele klassene i basisfag som norsk, matematikk og engelsk, for å få større Barnehager Vi vil øke kapasiteten i antall barnehageplasser, og gjennom en kombinasjon av private og kommunale barnehager vi vi gi foreldrene reell valgmulighet for hvor de ønsker at deres barn skal få barnehageplass. Fremskrittspartiet vil styrke det rullerende barnehageopptaket som er i dag, og gjennom økt kapasitet i antall plasser vil ventelisten for ikke rettighetsbarn gå ned. Vi ønsker at flest mulig barn skal få plass når foreldrene trenger det. Bærums barnehager skal fortsatt være en trygg arena hvor barna opplever mestring, trygghet, utvikler vennskap og læring. Språkopplæring står også i fokus i Bærums barnehager. Vi ønsker fleksible åpningstider i barnehagene. 8 program

9 Fremskrittspartiet vil Foto: Alexander Helberg læringsutbytte for samtlige elever. Alle elever vil oppleve mestring i nivådelte klasser. Spesialskolene: Skarva, Glassverket, Sandviksbukta og Haug skal bestå og videreutvikles. Sjøholmen med svømmeopplæring og sitt unike friluftslivtilbud til Bærumselevene støttes. Beholde ambulerende lærerteam Fortsatt satse på helsesøstre, miljø-arbeidere og skolebibliotekarer. Ha kontinuerlig fokus på mobbing, som er uakseptabelt. Hjem, skole og barn må umiddelbart stilles til ansvar slik at mobbingen kan opphøre. Innføre valgfri sidemålsundervisning Ha mer fokus på personlig økonomi Anonym retting av prøver på ungdomskolen. Beholde spesialskolene Utvide kapasiteten på idrettsanlegg ved sambruk av skoler og andre bygninger. Ha tilstrekkelig antall lærlingplasser i kommunen og samarbeide med fylkeskommunen og næringslivet for å sørge for at lærlinger får den utdannelsen de trenger. Vi ønsker å ansette flere lærlinger i kommunale tjenester. Utvide bruken av Gupu i skolen. Barnevern Det er foreldrenes ansvar å ta vare på barna sine og gi dem den oppveksten de fortjener og trenger. Det er også foreldrenes ansvar å oppdra barna sine til å bli lovlydige, gode borgere. Fremskrittspartiet ønsker en lavere terskel for å melde fra til barnevernet, men også at barnevernet bør avslutte saker som opplagt er grunnløse på et tidligere stadium. Saksbehandlingstiden i enkeltsaker hos barnevernet skal reduseres, og arbeidet skal effektiviseres slik at vedtak og hjelpetiltak raskt kan iverksettes. Vi ønsker at barnevernet først skal se etter fosterhjem i nærmeste familie. Vi vil sikre barnevernstjenesten økonomiske ressurser for å kunne gjøre en god jobb, beholde erfarne barnevernspedagoger og rekruttere nye dyktige medarbeidere. program

10 bistand og omsorg: Helse Bærum Fremskrittsparti vil arbeide for å beholde og videreutvikle Bærum sykehus. Vi skal fortsatt ha en robust akuttberedskap, samt beholde flere områdefunksjoner som føde- og barselavdelingen. Legevakttilbudet skal være et godt tilbud til innbyggerne og vi vil arbeide for et døgnåpent apotek på Bærum sykehus. Legevakt- og røntgenbilen er et viktig tilbud, og vi vil fortsatt arbeide for et prøveprosjekt med psykiatriambulansen i samarbeid med spesialhelsetjenesten. Fremskrittspartiet vil fortsette å jobbe for innføring av alternative turnusordninger, hvor de ansatte frivillig roterer hensiktsmessig i forhold til tjenestestedets karakter og beboernes rutiner. Fremskrittspartiet vil innføre frislipp av fastlegehjemlene, slik at det er en reell konkurranse om pasientene og dermed det beste tilbudet for alle innbyggere. Det skal være flere fastleger i kommunen enn det er i dag, slik at innbyggerne har en reell valgmulighet i forhold til hvilken fastlege og hvilket fastlegekontor man vil tilhøre. Rus og psykiatri Fremskrittspartiet vil at personer med rus- og eller psykiske problemer skal kunne leve mest mulig normale liv, på egne premisser. Vi vil at personer med rusproblemer skal få hjelp, slik at de kan takle å leve med- eller komme ut av rusavhengigheten. Vi vil videreutvikle det omfattende lavterskeltilbudet for begge grupper, og styrke tiltakene for rusavhengige slik at de får et godt behandlingstilbud og få et godt fungerende ettervern. Mestring, verdighet og selvhjulpenhet skal være førende for alle kommunens tjenestetilbud. Bærum Fremskrittsparti erkjenner at det ikke bare er enkelt å være nabo til en med rus- eller psykiatriproblematikk. Alle innbyggerne har krav på beskyttelse; både de som eier egen bolig og de som bor i kommunal bolig. Dette er et ansvar Bærum Fremskrittsparti vil ta. Vi vil styrke kommunikasjon mellom sameier/borettslag som har kommunale leiligheter og kommuneadministrasjonen, til det beste for den kommunale leietager, og naboene. Vi vil fortsatt støtte aktivitetstilbud og lavterskeltilbud for personer med psykisk lidelse og rusproblemer. Eldreomsorg Fremskrittspartiet mener at det er kommunens ansvar å sikre gode pleie- og omsorgstilbud for alle eldre og andre som trenger det. Private kan drive et sykehjem like godt om ikke bedre enn kommunen, men det er kommunens ansvar å ha tilstrekkelig med antall sykehjemsplasser, og et tilbud til de eldre når behovet oppstår. 10 program

11 Lotte-modellen: Vi vil at sykehjemmene skal være av god standard, med høy kvalitet og beboerne skal være i fokus. Derfor vil vi innføre den norske varianten av Lotte-modellen, hvor beboerne bestemmer over egen hverdag, på samtlige sykehjem i Bærum. Demens: Fremskrittspartiet vil utvikle egne demenssykehjem, i form av demenslandsbyer etter den nederlandske modellen, med kafé, butikker og andre tilbud som de eldre kan benytte, og bygninger og område planlagt slik at de demente kan bevege seg fritt innenfor området og med én utgang hvor de må passere en pleier. Ulike typer av kognitiv svikt, ofte kalt demens som Fremskrittspartiet vil: Opprettholde huset på Stabekk og Villa Walle som brukerdrevne lavterskeltilbud. Opprettholde et døgnåpent lavterskeltilbud, som Bjørnegård psykososiale senter. Opprettholde og styrke aktivitets- og arbeidstreningstilbudene, som «Jobben». At et helhetlig behandlingstilbud skal gis i samarbeid med alle de kommunale instanser som er involvert. Videreutvikle boligprogrammet så de med rus- og psykiske lidelser får et best mulig botilbud. Lavterskeltilbudene for barn og unge videreføres og videreutvikles. Styrke tiltakene for rusavhengige. Foto: Alexander Helberg program

12 samlebetegnelse, er en sykdom som øker i omfang og veldig mange får denne diagnosen. Fremskrittspartiet vil vurdere egne sykehjem for utagerende demente og utvikle et godt tilbud overfor unge demente og unge med ervervet hjerneskade, med egne avdelinger til de ulike beboerne. Vi er positive til egne avdelinger også for pleietrengende som har et rus- eller alkoholproblem. Frederica-modellen: Fremskrittspartiet vil innføre Fredericia-modellen. Målsettingen er å opprettholde og styrke fysiske, sosiale og kognitive evner slik at aldersbetinget funksjonsbortfall utsettes. Modellen er utviklet i Fredericia i Danmark, og viser gode resultater: Antall timer til pleie er redusert, flere eldre er selvhjulpne, kostnadene er redusert og tilfredsheten er høy. Hjemmesykepleien skal spørre og kartlegge hva den enkelte ønsker av bistand, og den enkelte bruker skal selv bestemme hvilke hjelpebehov man har. Bærum Fremskrittsparti vil: Innføre alternative turnusordninger, hvor de ansatte roterer hensiktsmessig i forhold til sykehjemmets og tjenestestedets behov og beboernes rutiner. At kompetansen skal heves ytterligere på våre sykehjem og boliger med service. Innføre Frederica-modellen i hjemmesykepleien Fortsette å bruke velferdsteknologi for å gi eldre, personer med nedsatt funksjonevne og syke økt trygghet, sikkerhet og en mer selvhjulpen hverdag. Konkurranseutsette flere tjenester på kvalitet og pris, der også kommunen kan være med i konkurranseanbudet, slik at brukerne i Bærum får det beste tilbudet og valgfrihet til å velge leverandør. At brukerne og pårørende skal gis en reell mulighet til fritt brukervalg innen alle helsetjenester. Hospice Stabekk gjør en viktig jobb, og vi vil fortsette å opprettholde og utvide tilbudet til våre innbyggere. At rehabiliteringsplassene i Altea i Spania skal beholdes og tilbudet skal videreutvikles. Vi vil se på alternative muligheter, som langtidsplasser og tilbud andre brukergrupper enn i dag. Videreutvikle seniorsentrene. De skal ha en sentral rolle i frivillighetsarbeidet, og forebygge ensomhet blant eldre. Mange eldre benytter seg av aktivitetstilbud, kurs, foredrag og informasjonsformidlingen som skjer på sentrene. 12 program

13 program

14 kommunale boliger Kommunale boliger er viktig for kommunens innbyggere og ventelistene er dessverre altfor lange. Dette vil Fremskrittspartiet arbeide for å redusere. Flere av de som søker kommunale boliger har sammensatte behov, med dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Vi må hjelpe dem med bolig, men vi har også et ansvar overfor alle dem som er naboer til en som er bosatt i en kommunal bolig. Alle innbyggerne har krav på gode og trygge boforhold; både de som eier egen bolig og de som bor i kommunal bolig. Fremskrittspartiet ser behovet for en bedre kommunikasjon mellom kommuneadministrasjonen og de sameier og borettslag som har kommunale boliger i sin leilighetsmasse. Selv om Fremskrittspartiet fører en restriktiv flyktning- og asylpolitikk er det svært krevende å finne tilstrekkelig antall boliger til de flyktningene kommunen allerede har forpliktet seg til å bosette. Vi må håndtere den boligkøen som allerede er oppstått før vi kan vurdere å bosette flere flyktninger og asylsøkere. Bærum Fremskrittsparti vil vurdere bokollektiv-modellen Domus fra Nederland. Der aksepteres det en moderat form for rusmisbruk. Trygdepenger blir rasjonert ut hensiktsmessig slik at trygden varer ut perioden, men dette kan bare gjennomføres med en god gjensidig dialog med nabolaget. Vi ser behov for et betydelig antall boliger i årene som kommer til personer med psykisk utviklingshemming. Vi må styre bosetting av denne gruppen slik at flest mulig med samme type diagnose, og vedtak i form av kommunale tjenester, bor i samme bokollektiv/nærmiljø. Vi vil bruke Stjernebolig-modellen til personer med så komplekse behov at det ikke blir aktuelt å trene dem til å bo i egen bolig. Med Stjernebolig-modellen blir alle behov dekket: brukerne får en bolig de kan bo i, og de ansatte får en trygg arbeidsplass. Fremskrittspartiet vil: Ta ansvar for boligsituasjonen i Bærum kommuene. Bedre kommunikasjon mellom kommunen og sameier og borettslag som har kommunale boliger i sin leilighetsmasse. Vurdere bokollektiv-modellen Domus fra Nederland. Øke antall tilrettelagte boliger for personer med psykisk utviklingshemming, slik at det sosiale miljøet blir ivaretatt. Bruke Stjernebolig-modellen til personer med komplekse behov, som trenger bemanning. 14 program

15 Foto: Torbjørn Espelien miljø Fremskrittspartiet vil opprette flere returstasjoner til glass, metall, klær og farlig avfall der det er behov for det. Det skal være enkelt for innbyggerne å være miljøbevisste. Bærum har mange flotte fritidsområder, grønne lunger og turområder hvor det er et stort behov for å ha flere og lettere tilgjengelige søppeldunker. Vi vil øke antall steder det er mulig å kaste søppel når man er på tur, og vi vil innføre hyppigere tømming slik at søppelet ikke blir stående og dunken blir overfylt. Fremskrittspartiet mener frivillig arbeid som loppemarked er en positiv inntektskilder for mange musikkorps, og vi vil legge til rette for gjenvinning og avhending av lopper som ikke er solgt. Fremskrittspartiet vil: Sikre elvene mot giftutslipp ved opprettelse av spillvannskummer, slik at ikke alt går rett i elven. Arbeide for å åpne bortebekker. Sikre at vann- og avløpsnettet har god standard for å hindre forurensning og sikre leveranse. Arbeide for at el- og kabelnettet blir gravd ned i bakken ved rehabilitering i forbindelse med nye utbyggingsområder. Vurdere miljøvennlige og fornybare energikilder i kommunale bygg og idrettsanlegg. Ha flere returpunkter for farlig avfall Ha ladepunkter på samtlige parkeringsplasser for nye leiligheter. program

16 trygghet i hverdagen Innbyggerne i Bærum har krav på en trygg og god hverdag. Derfor vil Fremskrittspartiet jobbe aktivt for å beholde Bærum politistasjon der den er i dag, på Kjørbo. Fremskrittspartiet mener det er spesielt viktig å beholde all kompetanse i egen region som politibåt, tjenestehunder og den fagkompetansen som finnes. Vi vil at politibiler fremdeles skal patruljere jevnlig i nærområde, som forebygging mot kriminalitet, og også at politiet er tilgjengelig når en kriminell handling skjer. Fremskrittspartiet vil: Samarbeide med politiet om å legge til rette for ytterligere utvikling av politiet, og dets forebyggende arbeide. Styrke politiets ungdomspatrulje, som gjør et viktig forebyggende arbeid opp mot kommunens unge. Fortsatt ha nulltoleranse for hverdagskriminalitet i kommunen. Fortsatte med å tilrettelegge for Natteravner. næring Næringslivet i Bærum er kunnskapsbasert, med flere internasjonalt ledende bedrifter. Et næringsliv i vekst og utvikling trenger kompetanse og arbeidskraft for å kunne realisere sitt fulle potensial. En forutsetning for vekst og verdiskapning er at innbyggerne er sysselsatt og deltar i arbeidslivet. Norsk velferdsutvikling har generelt sett ført til etterspørsel etter flere tjenester, og dermed en vekst i tjenesteytende næringer. Sterke næringsmiljøer er med på å gjøre arbeidsmarkedet i Bærum attraktivt. Fremskrittspartiet vil: Tilrettelegge for vekst, både for de som leverer internasjonalt og for mindre lokale aktører. Vil jobbe for å utvikle både gamle og nye næringsarealer i vår kommune. Omreguleringer til annet formål kan godtas hvis det er nødvendig for en helhetlig utvikling av et område. Arbeide for gode løsninger for å få en effektiv person- og næringstransport. 16 program

17 Foto: Alexander Helberg innvandring & integrering En bærekraftig flyktning- og asylpolitikk forutsetter en god integreringspolitikk med god og tilstrekkelig norskopplæring, kunnskap om samfunnet og våre verdier, og deltakelse i arbeidslivet. Vi skal ikke ta imot flere enn vi kan klare å bosette og integrere. Derfor vil vi ta imot maks 35 personer årlig inkludert familiegjenforening. Fremskrittspartiet mener at arbeidsinnvandrere som bidrar med nødvendig arbeidskraft er et positivt tilskudd til kommunen. Men det er også her et integreringsbehov som vi tar på alvor, overfor de arbeidsinnvandrerne som kommer fra land utenfor Skandinavia. De har ofte ektefelle, samboer og barn som trenger norskopplæring og integrering for å takle å bidra i samfunnet og som skoleelev. program

18 idrett, lek og friluftsliv Bærum har et rikt idretts- og kulturliv, som Fremskrittspartiet fortsatt vil støtte oppunder. Vi har mange aktive barn og unge i ulike idrettslag og foreninger. Det er viktig å inkludere alle, uavhengig av ferdighetsnivå, etnisitet og bakgrunn. Idrett og kulturtilbud er en egen arena hvor vennskap bygges på tvers av bosted og sosial tilhørighet. Barna blir sosialt aktive, og mens mange gir seg mens det fremdeles er lek og moro, har Bærum også mange forbilder innen elite- og landslagsidrett innen mange ulike idretter. Vi vil fortsatt sikres tilstrekkelig arealer i Bærum som tilfredsstiller idrettens kravspesifikasjoner for utøvelse av idrett og friluftsliv både i randsonen av marka, for vannarealer og innenfor byggesonen. Det er viktig at vi bruker den fantastiske naturen, og derfor vil vi styrke merkingen av turstier og preparering av skiløyper, samt støtte til alle våre fantastiske dagsturhytter i marka. Vi vil sikre allmenhetens tilgang til bruk av marka og derfor vil vi hindre ulovlig bebyggelse, ulovlig bruk av hytter og ulovlig kjøring i marka og naturvernområder. Det er viktig med sambruk av kommunens bygg og vi vil vektlegge sambruk ved realisering av nye skole- og idrettsanlegg. Bærum Fremskrittsparti vil: Forskuttere merverdiavgiften for større idrettsanlegg. Gi støtte til energisparende tiltak for idrettsanlegg. Tilrettelegge for at personer med funksjonshemminger skal kunne drive med idrett. Sikre en minst like god friidrettsstadion som i dag. Realisere svømmeanlegg med konkurransestandard. Etablere egnede lokaler for alle idretter, også for «mindre» idretter som for eksempel turn og cheerleading. Å legge til rette for vannscooterbruk på egnede områder. Ikke legges ytterligere begrensninger på hunde- og hesteholdet i Bærum. Åpne for alkoholservering på avgrensede områder på idrettsarrangementer for voksne utøvere, og ikke kun forbeholdt VIP-områder. Fortsatt bidra til det frivillige arbeidet og medlemstilskudd til idrettslagene skal økes med befolkningsveksten. Etablere slipp-områder for hunder. 18 program

19 Foto: Torbjørn Espelien program

20 frivillighet Frivilligheten er viktig for samfunnet, og Fremskrittspartiet er opptatt av å støtte de frivillige organisasjonene. Frivilligheten skaper et mangfold ved å være et godt supplement til kommunal og privat tjenesteyting. Bærum er en foregangskommune for frivillighet, og har lange tradisjoner gjennom Frivilligsentralen. Vi har i dag et bredt samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltindivider. Fremskrittspartiet vil: Støtte de frivillige organisasjonene og vil videreutvikle Frivilligsentralen slik at innbyggerne kan kjøpe tjenester av de frivillige. Legge til rette for at blant annet ungdom, og andre i alle aldre, enkelt kan bidra i det frivillige arbeidet. kultur Fremskrittspartiet ser kulturtilbud som et forebyggende tiltak for alle aldersgrupper, for å skape et sosialt nettverk gjennom opplevelser sammen med venner og familie. Sosial tilhørighet og kulturell balast, gjennom ulike kultursjangre, skaper en trygghet hos barna som de tar med seg inn i voksenlivet. Vi trenger flere kulturarenaer der man kan prsentere musikk, kunst og kultur, og dette ønsker vi å løse gjennom sambruk og ved samarbeid med næringslivet i Bærum. Bibliotekene skal møte dagens digitale verden og møte brukernes behov. Vi vil støtte bibliotekstjenester i bokkaféer, på kjøpesentre eller andre aktuelle steder. Sambruk av solebibliotek mellom nærmiljø og skole er også ønskelig. Fremskrittspartiet vil: Fortsatt støtte kulturlivet Legge til rette for flere kulturarenaer Legge til rette for øvingslokaler for korpsene, og for lærerressurser gjennom musikk- og kulturskolen. Tilrettelegge for at bibliotekene skal møte dagens digitale verden og åpne for sambruk av skolebibliotek. Jobbe for at staten og fylket overtar ansvaret for drift og vedlikehold av Henie Onstad Kunstsenter. Støtte opp under Ungdom og fritid sine prosjekter; blant annet Tanken. Mener at det er en statlig, fylkes- og kommunal oppgave å ivareta en så viktig historisk bygning som Grinimuséet. 20 program

21 kirken Fremskrittspartiet bygger sin politikk blant annet på den kristne kulturarv. Vi mener at kirken har en stor samfunnsmessig verdi, og er et samlingspunkt for mange ved store begivenheter i livet. Kirken har en rekke samfunnsmessig viktige oppgaver, og det er viktig med et godt samarbeid mellom kirke, kommune og stat. Vi har et felles ansvar for å ivareta for drift og vedlikehold av kirkens bygninger, spesielt middelalderkirkene Haslum og Tanum, som historiske kulturbygg. Fremskrittspartiet vil: At kirkegårdene fortsatt holdes i god stand. Utvide Steinsskogen gravlund for å oppfylle måltallet for gravplasser. At alle trossamfunn skal kunne søke om midler til barne- og ungdomsarbeid. Fortsatt støtte til barne- og ungdomsarbeidet gjennom blant annet prosjektet program

22 kommunal sektor og byråkrati Fremskrittspartiet vil forenkle byråkratiet og drifte kommunal sektor mer effektivt enn i dag. Vi mener at innbyggerne skal møte en JA-holdning i kommunens administrasjon, og byggesøknader skal behandles raskere og mer effektivt enn i dag. Det skal være klare og rettferdige retningslinjer for alle innbyggere i Bærum. Alle skal behandles likt og få det samme svaret, uavhengig av hvilken saksbehandler man møter. Fremskrittspartiet vil konkurranseutsette flere av kommunens tjenester, for å sikre et godt, effektivt og mangfoldig tilbud for våre innbyggere. Kommunen kan selv konkurrere på like vilkår i en anbudskonkurranse, men vi vil også innføre utfordringsrett, slik at private aktører kan utfordre kommunen på pris og kvalitet. Innbyggerne skal oppleve gode tjenestetilbud, uavhengig av om det er private eller kommunen selv som drifter tilbudet. Vi mener at Bærum kommune, med over innbyggere, er tilstrekkelig stor, så i utgangspunktet ser vi ikke det formålstjenlig å slå oss sammen med andre kommuner. Det som er like viktig, er å fjerne fylkeskommunen og overføre oppgavene til store kommuner, som Bærum er i dag. Fremskrittspartiet vil: Legge ned fylkeskommunen og overføre flere oppgaver til kommunene. Bruke incentivordninger for å redusere sykefraværet i kommunen, både på ledelsesnivå og individ nivå. Være kritisk avventende til å slå Bærum sammen med andre kommuner. Overføre Akershus fylkeskommunes oppgaver til Bærum. At administrasjonen har en Jaholdning til innbyggerne. kommunale bygninger Bærum kommune har en formidabel bygningsmasse og det er store vedlikeholdskostnader. Derfor vil Fremskritspartiet gjennomføre en kritisk vurdering av hvilke bygninger kommunen skal eie, og hvilke vi eventuelt skal selge eller omdisponere til andre formål. Noe av etterspørselen fra frivillige organisasjoner, idrettslag, foreninger o.l. kan dekkes ved bruk av eksisterende kommunale bygninger, ved å utvide blant annet åpningstider og vakthold. For å 22 program

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer