en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti"

Transkript

1 en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti program

2 Kjære velger! Et nytt kommunestyre skal velges, og din stemme har stor betydning for utfallet av hvilke partier som skal styre Bærum de fire neste årene. Bærum står overfor flere viktig valg. Hvilke typer boliger skal bygges, hvordan skal kommunens økonomi disponeres, hvordan gi innbyggere de beste tjenestetilbud, og hvordan løse infrastrukturutfordringene som vei, bane og parkering? Bærum står også overfor store investeringer i årene som kommer innen blant annet skole, barnehager, omsorgsboliger og idrettsanlegg, for å nevne noe. Vi søker alltid de beste løsningene for deg som innbygger, og vi fokuserer alltid på kvalitet, pris og sambruk. Hvis du vil ha den beste politikken for Bærum, og dermed Fremskrittspartiets politikk, må du stemme på Fremskrittspartiet. Bærum Fremskrittsparti har en kommunevalgliste med mange kjente ansikter og noen nye navn. Felles er at vi har et stort engasjement for Bærums innbyggere, og vi vil gjennomføre den beste politikken for våre innbyggere. Husk å stem Fremskrittspartiet 14. september! Godt valg. Torbjørn Espelien 1. kandidat, Bærum Fremskrittsparti Det er kun ved å stemme på Fremskrittspartiet du får vår politikk. Mange tror at ved å stemme et annet parti, vil man fremdeles få Fremskrittspartiets politikk, og dette er feil. Hver enkelt stemme kan bli avgjørende, og hver enkelt stemme teller, så husk å bruk stemmeretten din ved å forhåndsstemme, eller stem på Fremskrittspartiet på valgdagen 14. september. 2 program

3 våre verdier Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Vi tror på at hvert enkelt menneske kan bestemme over eget liv, med færrest mulig statlige inngrep og mest mulig personlig ansvar. Bærum Fremskrittsparti mener at alle mennesker skal ha de samme rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, seksuell legning, språk, religion, etnisk opprinnelse eller personlige oppfatninger. Fremskrittspartiet bygger sin liberalisme på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier. Vi ser på enkeltmennesket som den største ressursen i samfunnsutviklingen. Vi har troen på og respekten for enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket, sammen med familien og den private eiendomsretten er det grunnleggende for Fremskrittspartiet. Folk flest er i stand til å bestemme hva som er best for seg og sine ikke politikerne. Det offentlige skal ikke påta seg oppgaver som enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan løse like godt eller bedre. Innhold Våre verdier/ ideologisk grunnlag 3 Bolig og arealpolitikk 4 Samferdsel 6 Barn og Unge 8 Barnehager 8 Barnevern 9 Bistand og omsorg 10 Helse 10 Rus-og psykiatri 10 Eldreomsorg 10 Kommunale boliger 14 Miljø 15 Trygghet i hverdagen 16 Næringspolitikk 16 Innvandring og integrering 17 Idrett, lek og friluftsliv 18 Frivillighet 20 Kultur 20 Kirken 21 Kommunal sektor og byråkrati 22 Kommunale bygninger 22 Politisk regnskap program

4 bolig og arealpolitikk Bærum skal fortsatt beholde sitt landlige og grønne særpreg, med varierte boligtyper, og vi vil at Bærum fortsatt skal være Norges beste kommune å bo. Vi er nabokommunen til Oslo, men skal ikke oppleves som en bydel i hovedstaden. Derfor vil Fremskrittspartiet bygge langt flere småhus, rekkehus og tomannsboliger enn det bygges i dag. Vi vil ha en mer balansert boligutbygging med jevn fordeling av eneboliger, småhus og leiligheter, og beholde de naturlige grønne områdene i kommunen. småhus: Vi vil beholde strøkets karakter, og vil ikke akseptere blokker i villastrøk. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som vil bygge småhus framfor dyre leilighetskomplekser. Derfor ønsker vi å tillate bygging av eneboliger på uregulerte tomter på 600 kvm, og tomannsboliger på 1000 kvm. boliger for unge: Bærum er avhengig av en mer balansert befolkningsutvikling enn det vi ser tendenser til i dag. Vi vil at alle, også yngre, skal ha mulighet til å bo i kommunen. Derfor vil vi innføre en omvendt seniorboligpolitikk, hvor kjøper må være under fylte 35 år, og selge igjen til noen under 35 år. Man kan selvfølgelig bo i leiligheten så lenge man vil uten alderskrav, men leiligheten kan ikke leies ut. Vi ønsker også tilstrekkelig tilgang til parkeringsplasser pr boenhet. Foto: Torbjørn Espelien 4 program

5 Bærum Fremskrittsparti vil: Øke graden av småhus Redusere MUA (minste uteoppholdsareal) slik at det blir mer attraktivt å bygge småhus. Vi vil arbeide for 200 kvm MUA for eneboliger, 400 kvm MUA for tomannsboliger, og 100 kvm for konsentrert småhusbebyggelse Øke utnyttelsesgraden for småhusbebyggelse fra prosent BYA (bebygd areal). Ikke stille krav om reguleringsplaner på uregulerte tomter når det bygges færre enn fire boliger. Innføre omvendt seniorboligpolitikk Sikre tilstrekkelig med parkeringsplasser per boenhet. Vi vil realisere utbygging på Fossum som et område for småhusbebyggelse. Fossum trenger ny barneskole og økt barnehagedekning, det vil vi sørge for. Det er viktig å ta vare på det landlige område på Fossum. Vi vil ha en balansert utvikling i Sandvika og på Hamang i forhold til boligtyper, sosial infrastruktur og tilstrekkelig med parkeringsplasser for beboere. De fleste boligeiere har en eller flere biler per husstand, og Fremskrittspartiet vil ha tilstrekkelig med parkeringsmuligheter for innbyggerne. Vi vil ha en balansert utvikling av Vøyenenga, med småhusbebyggelse og tilstrekkelig parkeringsdekning per boenhet. Vi vil bygge ut Avtjerna med variert bebyggelse, tjenestetilbud og Ringeriksbanen skal etableres. Vi vil beholde de planene som ligger til grunn for Fornebu-utviklingen, og dermed ønsker vi ikke en betydelig antall økning i boenheter eller blokker over fem etasjer. Vi vil sørge for tilstrekkelig med kapasitet innenfor barnehage, skole, og sykehjem. Fremskrittspartiet mener at Fornebubanen snareste må realiseres. Verne om privat eiendomsrett ved å være særlig restriktive med bruk av ekspropriasjon. Fortsatt arbeide for justering av markagrensen på egnede steder. Tilrettelegge for næringsarealer og bedriftsutvikling ved arealbehov. Arbeide mot plansamarbeidet som fylket vil pålegge oss, for å kunne bevare Bærums interesser, og egen arealpolitikk for å bevare vår lokale selvstyre. Stemme imot ethvert forsøk på å innføre eiendomsskatt i kommunen. program

6 samferdsel Bærum har store samferdselsutfordringer, og det er avgjørende at vi finner en løsning med E18, og at den blir realisert snarest med statlig finansiering. Fremskrittspartiet mener at Bærums innbyggere ikke kan fortsette å betale bompenger uten at det kommer en ny E18. Vi vil alltid stemme imot innføring av bompenger og rushtidsavgift, og vi vil aldri tillate at det settes opp bomsnitt internt i kommunen. Hverken på lokalveier, fylkesveier eller langs E18 internt i kommunen det er ikke bilistenes ansvar å finansiere og drifte kollektivtilbudet, og bilistene har foreløpig betalt nok uten å få ny E18. Det er KUN Fremskrittspartiet som mener at bilistene nå overbelastes med bompenger, og vi vet at mange familier føler det er dyrt nok å benytte bil i dag. Bærum Fremskrittsparti vil: Arbeide for snarlig utbygging av E18 uten bompengefinansiering. Ikke ha bomringer flere steder på E18, heller ikke bommer på lokalveiene i kommunen, eller rushtidsavgift. Være åpne for en utredning av en separat trasé i tunnel for ny E18. En egen trasé vil redusere kostnadene, da det er rimeligere å bygge helt nytt. Vi vil utrede et nytt alternativ Ring 4, hvor man tar all gjennomgangstrafikk rundt Bærum og ikke gjennom Oslo. At Kolsåsbanen skal ha 7-minutters avganger, som på Østeråsbanen At Fornebubanen og Ringeriksbanen skal realiseres. Arbeide for flere ekspressbussavganger. Arbeide for å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk. Øke andelen gratis innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt. Trygge skoleveier for myke trafikanter, og sikre trygge ferdselsårer for syklister og bilister. Ha rask oppstart på E16 og sikring av viltoverganger og andre trafikksikkerhetstiltak på Skui og Sollihøgda. At kommunens veier og sykkelveier må vedlikeholdes tilfredsstillende, og vi vil bygge ut gang- og sykkelveinettet i kommunen. Opprettholde rutetilbudet i sommerhalvåret for Rigmor-fergen, og prioritere vedlikehold av sjømerker og farlige grunner. Arbeide for et utvidet buss-, tog- og banetilbud om kvelden og natten. Fortsette den forebyggende vinterfôringen av elg og rådyr for å forhindre påkjørsler. Sørge for flere ladepunkter for el- og hybridbiler, med rimelige betalingsløsninger. 6 program

7 Foto: Torbjørn Espelien program

8 barn & unge Barne-og ungdomskolene skal fortsatt være blant de beste i landet. Alle elevene er unike, det skal være lov å være god på skolen, og de som sliter skal få tilpasset opplæring slik at alle elvene har mulighet til å oppleve mestring på skolen. Ved behov for spesialundervisning skal det settes inn tiltak tidlig, med godt kvalifiserte pedagoger. personlig økonomi: Fremskrittspartiet mener det er viktig å ruste barna for framtiden, derfor vil vi også innføre opplæring i personlig økonomi i skolen. Vi ser at mange sliter økonomisk i voksenlivet, og ved å lære om personlig økonomi allerede i grunnskolen, vil barna lettere takle voksenlivet. videreutdanning: Dyktige lærere er avgjørende for barnas læring og derfor vi vil gi lærerne gode muligheter for videre- og etterutdanning. Vi vil også besørge tilgang til digitale undervisningsverktøy. Alle elver har rett til læring, og da er det viktig at lærene klarer å holde ro og orden i undervisningsrommet, og at barna med særskilte utfordringer får undervisning tilpasset sitt behov. Nivådeling: Fremskrittspartiet ønsker å nivådele klassene i basisfag som norsk, matematikk og engelsk, for å få større Barnehager Vi vil øke kapasiteten i antall barnehageplasser, og gjennom en kombinasjon av private og kommunale barnehager vi vi gi foreldrene reell valgmulighet for hvor de ønsker at deres barn skal få barnehageplass. Fremskrittspartiet vil styrke det rullerende barnehageopptaket som er i dag, og gjennom økt kapasitet i antall plasser vil ventelisten for ikke rettighetsbarn gå ned. Vi ønsker at flest mulig barn skal få plass når foreldrene trenger det. Bærums barnehager skal fortsatt være en trygg arena hvor barna opplever mestring, trygghet, utvikler vennskap og læring. Språkopplæring står også i fokus i Bærums barnehager. Vi ønsker fleksible åpningstider i barnehagene. 8 program

9 Fremskrittspartiet vil Foto: Alexander Helberg læringsutbytte for samtlige elever. Alle elever vil oppleve mestring i nivådelte klasser. Spesialskolene: Skarva, Glassverket, Sandviksbukta og Haug skal bestå og videreutvikles. Sjøholmen med svømmeopplæring og sitt unike friluftslivtilbud til Bærumselevene støttes. Beholde ambulerende lærerteam Fortsatt satse på helsesøstre, miljø-arbeidere og skolebibliotekarer. Ha kontinuerlig fokus på mobbing, som er uakseptabelt. Hjem, skole og barn må umiddelbart stilles til ansvar slik at mobbingen kan opphøre. Innføre valgfri sidemålsundervisning Ha mer fokus på personlig økonomi Anonym retting av prøver på ungdomskolen. Beholde spesialskolene Utvide kapasiteten på idrettsanlegg ved sambruk av skoler og andre bygninger. Ha tilstrekkelig antall lærlingplasser i kommunen og samarbeide med fylkeskommunen og næringslivet for å sørge for at lærlinger får den utdannelsen de trenger. Vi ønsker å ansette flere lærlinger i kommunale tjenester. Utvide bruken av Gupu i skolen. Barnevern Det er foreldrenes ansvar å ta vare på barna sine og gi dem den oppveksten de fortjener og trenger. Det er også foreldrenes ansvar å oppdra barna sine til å bli lovlydige, gode borgere. Fremskrittspartiet ønsker en lavere terskel for å melde fra til barnevernet, men også at barnevernet bør avslutte saker som opplagt er grunnløse på et tidligere stadium. Saksbehandlingstiden i enkeltsaker hos barnevernet skal reduseres, og arbeidet skal effektiviseres slik at vedtak og hjelpetiltak raskt kan iverksettes. Vi ønsker at barnevernet først skal se etter fosterhjem i nærmeste familie. Vi vil sikre barnevernstjenesten økonomiske ressurser for å kunne gjøre en god jobb, beholde erfarne barnevernspedagoger og rekruttere nye dyktige medarbeidere. program

10 bistand og omsorg: Helse Bærum Fremskrittsparti vil arbeide for å beholde og videreutvikle Bærum sykehus. Vi skal fortsatt ha en robust akuttberedskap, samt beholde flere områdefunksjoner som føde- og barselavdelingen. Legevakttilbudet skal være et godt tilbud til innbyggerne og vi vil arbeide for et døgnåpent apotek på Bærum sykehus. Legevakt- og røntgenbilen er et viktig tilbud, og vi vil fortsatt arbeide for et prøveprosjekt med psykiatriambulansen i samarbeid med spesialhelsetjenesten. Fremskrittspartiet vil fortsette å jobbe for innføring av alternative turnusordninger, hvor de ansatte frivillig roterer hensiktsmessig i forhold til tjenestestedets karakter og beboernes rutiner. Fremskrittspartiet vil innføre frislipp av fastlegehjemlene, slik at det er en reell konkurranse om pasientene og dermed det beste tilbudet for alle innbyggere. Det skal være flere fastleger i kommunen enn det er i dag, slik at innbyggerne har en reell valgmulighet i forhold til hvilken fastlege og hvilket fastlegekontor man vil tilhøre. Rus og psykiatri Fremskrittspartiet vil at personer med rus- og eller psykiske problemer skal kunne leve mest mulig normale liv, på egne premisser. Vi vil at personer med rusproblemer skal få hjelp, slik at de kan takle å leve med- eller komme ut av rusavhengigheten. Vi vil videreutvikle det omfattende lavterskeltilbudet for begge grupper, og styrke tiltakene for rusavhengige slik at de får et godt behandlingstilbud og få et godt fungerende ettervern. Mestring, verdighet og selvhjulpenhet skal være førende for alle kommunens tjenestetilbud. Bærum Fremskrittsparti erkjenner at det ikke bare er enkelt å være nabo til en med rus- eller psykiatriproblematikk. Alle innbyggerne har krav på beskyttelse; både de som eier egen bolig og de som bor i kommunal bolig. Dette er et ansvar Bærum Fremskrittsparti vil ta. Vi vil styrke kommunikasjon mellom sameier/borettslag som har kommunale leiligheter og kommuneadministrasjonen, til det beste for den kommunale leietager, og naboene. Vi vil fortsatt støtte aktivitetstilbud og lavterskeltilbud for personer med psykisk lidelse og rusproblemer. Eldreomsorg Fremskrittspartiet mener at det er kommunens ansvar å sikre gode pleie- og omsorgstilbud for alle eldre og andre som trenger det. Private kan drive et sykehjem like godt om ikke bedre enn kommunen, men det er kommunens ansvar å ha tilstrekkelig med antall sykehjemsplasser, og et tilbud til de eldre når behovet oppstår. 10 program

11 Lotte-modellen: Vi vil at sykehjemmene skal være av god standard, med høy kvalitet og beboerne skal være i fokus. Derfor vil vi innføre den norske varianten av Lotte-modellen, hvor beboerne bestemmer over egen hverdag, på samtlige sykehjem i Bærum. Demens: Fremskrittspartiet vil utvikle egne demenssykehjem, i form av demenslandsbyer etter den nederlandske modellen, med kafé, butikker og andre tilbud som de eldre kan benytte, og bygninger og område planlagt slik at de demente kan bevege seg fritt innenfor området og med én utgang hvor de må passere en pleier. Ulike typer av kognitiv svikt, ofte kalt demens som Fremskrittspartiet vil: Opprettholde huset på Stabekk og Villa Walle som brukerdrevne lavterskeltilbud. Opprettholde et døgnåpent lavterskeltilbud, som Bjørnegård psykososiale senter. Opprettholde og styrke aktivitets- og arbeidstreningstilbudene, som «Jobben». At et helhetlig behandlingstilbud skal gis i samarbeid med alle de kommunale instanser som er involvert. Videreutvikle boligprogrammet så de med rus- og psykiske lidelser får et best mulig botilbud. Lavterskeltilbudene for barn og unge videreføres og videreutvikles. Styrke tiltakene for rusavhengige. Foto: Alexander Helberg program

12 samlebetegnelse, er en sykdom som øker i omfang og veldig mange får denne diagnosen. Fremskrittspartiet vil vurdere egne sykehjem for utagerende demente og utvikle et godt tilbud overfor unge demente og unge med ervervet hjerneskade, med egne avdelinger til de ulike beboerne. Vi er positive til egne avdelinger også for pleietrengende som har et rus- eller alkoholproblem. Frederica-modellen: Fremskrittspartiet vil innføre Fredericia-modellen. Målsettingen er å opprettholde og styrke fysiske, sosiale og kognitive evner slik at aldersbetinget funksjonsbortfall utsettes. Modellen er utviklet i Fredericia i Danmark, og viser gode resultater: Antall timer til pleie er redusert, flere eldre er selvhjulpne, kostnadene er redusert og tilfredsheten er høy. Hjemmesykepleien skal spørre og kartlegge hva den enkelte ønsker av bistand, og den enkelte bruker skal selv bestemme hvilke hjelpebehov man har. Bærum Fremskrittsparti vil: Innføre alternative turnusordninger, hvor de ansatte roterer hensiktsmessig i forhold til sykehjemmets og tjenestestedets behov og beboernes rutiner. At kompetansen skal heves ytterligere på våre sykehjem og boliger med service. Innføre Frederica-modellen i hjemmesykepleien Fortsette å bruke velferdsteknologi for å gi eldre, personer med nedsatt funksjonevne og syke økt trygghet, sikkerhet og en mer selvhjulpen hverdag. Konkurranseutsette flere tjenester på kvalitet og pris, der også kommunen kan være med i konkurranseanbudet, slik at brukerne i Bærum får det beste tilbudet og valgfrihet til å velge leverandør. At brukerne og pårørende skal gis en reell mulighet til fritt brukervalg innen alle helsetjenester. Hospice Stabekk gjør en viktig jobb, og vi vil fortsette å opprettholde og utvide tilbudet til våre innbyggere. At rehabiliteringsplassene i Altea i Spania skal beholdes og tilbudet skal videreutvikles. Vi vil se på alternative muligheter, som langtidsplasser og tilbud andre brukergrupper enn i dag. Videreutvikle seniorsentrene. De skal ha en sentral rolle i frivillighetsarbeidet, og forebygge ensomhet blant eldre. Mange eldre benytter seg av aktivitetstilbud, kurs, foredrag og informasjonsformidlingen som skjer på sentrene. 12 program

13 program

14 kommunale boliger Kommunale boliger er viktig for kommunens innbyggere og ventelistene er dessverre altfor lange. Dette vil Fremskrittspartiet arbeide for å redusere. Flere av de som søker kommunale boliger har sammensatte behov, med dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Vi må hjelpe dem med bolig, men vi har også et ansvar overfor alle dem som er naboer til en som er bosatt i en kommunal bolig. Alle innbyggerne har krav på gode og trygge boforhold; både de som eier egen bolig og de som bor i kommunal bolig. Fremskrittspartiet ser behovet for en bedre kommunikasjon mellom kommuneadministrasjonen og de sameier og borettslag som har kommunale boliger i sin leilighetsmasse. Selv om Fremskrittspartiet fører en restriktiv flyktning- og asylpolitikk er det svært krevende å finne tilstrekkelig antall boliger til de flyktningene kommunen allerede har forpliktet seg til å bosette. Vi må håndtere den boligkøen som allerede er oppstått før vi kan vurdere å bosette flere flyktninger og asylsøkere. Bærum Fremskrittsparti vil vurdere bokollektiv-modellen Domus fra Nederland. Der aksepteres det en moderat form for rusmisbruk. Trygdepenger blir rasjonert ut hensiktsmessig slik at trygden varer ut perioden, men dette kan bare gjennomføres med en god gjensidig dialog med nabolaget. Vi ser behov for et betydelig antall boliger i årene som kommer til personer med psykisk utviklingshemming. Vi må styre bosetting av denne gruppen slik at flest mulig med samme type diagnose, og vedtak i form av kommunale tjenester, bor i samme bokollektiv/nærmiljø. Vi vil bruke Stjernebolig-modellen til personer med så komplekse behov at det ikke blir aktuelt å trene dem til å bo i egen bolig. Med Stjernebolig-modellen blir alle behov dekket: brukerne får en bolig de kan bo i, og de ansatte får en trygg arbeidsplass. Fremskrittspartiet vil: Ta ansvar for boligsituasjonen i Bærum kommuene. Bedre kommunikasjon mellom kommunen og sameier og borettslag som har kommunale boliger i sin leilighetsmasse. Vurdere bokollektiv-modellen Domus fra Nederland. Øke antall tilrettelagte boliger for personer med psykisk utviklingshemming, slik at det sosiale miljøet blir ivaretatt. Bruke Stjernebolig-modellen til personer med komplekse behov, som trenger bemanning. 14 program

15 Foto: Torbjørn Espelien miljø Fremskrittspartiet vil opprette flere returstasjoner til glass, metall, klær og farlig avfall der det er behov for det. Det skal være enkelt for innbyggerne å være miljøbevisste. Bærum har mange flotte fritidsområder, grønne lunger og turområder hvor det er et stort behov for å ha flere og lettere tilgjengelige søppeldunker. Vi vil øke antall steder det er mulig å kaste søppel når man er på tur, og vi vil innføre hyppigere tømming slik at søppelet ikke blir stående og dunken blir overfylt. Fremskrittspartiet mener frivillig arbeid som loppemarked er en positiv inntektskilder for mange musikkorps, og vi vil legge til rette for gjenvinning og avhending av lopper som ikke er solgt. Fremskrittspartiet vil: Sikre elvene mot giftutslipp ved opprettelse av spillvannskummer, slik at ikke alt går rett i elven. Arbeide for å åpne bortebekker. Sikre at vann- og avløpsnettet har god standard for å hindre forurensning og sikre leveranse. Arbeide for at el- og kabelnettet blir gravd ned i bakken ved rehabilitering i forbindelse med nye utbyggingsområder. Vurdere miljøvennlige og fornybare energikilder i kommunale bygg og idrettsanlegg. Ha flere returpunkter for farlig avfall Ha ladepunkter på samtlige parkeringsplasser for nye leiligheter. program

16 trygghet i hverdagen Innbyggerne i Bærum har krav på en trygg og god hverdag. Derfor vil Fremskrittspartiet jobbe aktivt for å beholde Bærum politistasjon der den er i dag, på Kjørbo. Fremskrittspartiet mener det er spesielt viktig å beholde all kompetanse i egen region som politibåt, tjenestehunder og den fagkompetansen som finnes. Vi vil at politibiler fremdeles skal patruljere jevnlig i nærområde, som forebygging mot kriminalitet, og også at politiet er tilgjengelig når en kriminell handling skjer. Fremskrittspartiet vil: Samarbeide med politiet om å legge til rette for ytterligere utvikling av politiet, og dets forebyggende arbeide. Styrke politiets ungdomspatrulje, som gjør et viktig forebyggende arbeid opp mot kommunens unge. Fortsatt ha nulltoleranse for hverdagskriminalitet i kommunen. Fortsatte med å tilrettelegge for Natteravner. næring Næringslivet i Bærum er kunnskapsbasert, med flere internasjonalt ledende bedrifter. Et næringsliv i vekst og utvikling trenger kompetanse og arbeidskraft for å kunne realisere sitt fulle potensial. En forutsetning for vekst og verdiskapning er at innbyggerne er sysselsatt og deltar i arbeidslivet. Norsk velferdsutvikling har generelt sett ført til etterspørsel etter flere tjenester, og dermed en vekst i tjenesteytende næringer. Sterke næringsmiljøer er med på å gjøre arbeidsmarkedet i Bærum attraktivt. Fremskrittspartiet vil: Tilrettelegge for vekst, både for de som leverer internasjonalt og for mindre lokale aktører. Vil jobbe for å utvikle både gamle og nye næringsarealer i vår kommune. Omreguleringer til annet formål kan godtas hvis det er nødvendig for en helhetlig utvikling av et område. Arbeide for gode løsninger for å få en effektiv person- og næringstransport. 16 program

17 Foto: Alexander Helberg innvandring & integrering En bærekraftig flyktning- og asylpolitikk forutsetter en god integreringspolitikk med god og tilstrekkelig norskopplæring, kunnskap om samfunnet og våre verdier, og deltakelse i arbeidslivet. Vi skal ikke ta imot flere enn vi kan klare å bosette og integrere. Derfor vil vi ta imot maks 35 personer årlig inkludert familiegjenforening. Fremskrittspartiet mener at arbeidsinnvandrere som bidrar med nødvendig arbeidskraft er et positivt tilskudd til kommunen. Men det er også her et integreringsbehov som vi tar på alvor, overfor de arbeidsinnvandrerne som kommer fra land utenfor Skandinavia. De har ofte ektefelle, samboer og barn som trenger norskopplæring og integrering for å takle å bidra i samfunnet og som skoleelev. program

18 idrett, lek og friluftsliv Bærum har et rikt idretts- og kulturliv, som Fremskrittspartiet fortsatt vil støtte oppunder. Vi har mange aktive barn og unge i ulike idrettslag og foreninger. Det er viktig å inkludere alle, uavhengig av ferdighetsnivå, etnisitet og bakgrunn. Idrett og kulturtilbud er en egen arena hvor vennskap bygges på tvers av bosted og sosial tilhørighet. Barna blir sosialt aktive, og mens mange gir seg mens det fremdeles er lek og moro, har Bærum også mange forbilder innen elite- og landslagsidrett innen mange ulike idretter. Vi vil fortsatt sikres tilstrekkelig arealer i Bærum som tilfredsstiller idrettens kravspesifikasjoner for utøvelse av idrett og friluftsliv både i randsonen av marka, for vannarealer og innenfor byggesonen. Det er viktig at vi bruker den fantastiske naturen, og derfor vil vi styrke merkingen av turstier og preparering av skiløyper, samt støtte til alle våre fantastiske dagsturhytter i marka. Vi vil sikre allmenhetens tilgang til bruk av marka og derfor vil vi hindre ulovlig bebyggelse, ulovlig bruk av hytter og ulovlig kjøring i marka og naturvernområder. Det er viktig med sambruk av kommunens bygg og vi vil vektlegge sambruk ved realisering av nye skole- og idrettsanlegg. Bærum Fremskrittsparti vil: Forskuttere merverdiavgiften for større idrettsanlegg. Gi støtte til energisparende tiltak for idrettsanlegg. Tilrettelegge for at personer med funksjonshemminger skal kunne drive med idrett. Sikre en minst like god friidrettsstadion som i dag. Realisere svømmeanlegg med konkurransestandard. Etablere egnede lokaler for alle idretter, også for «mindre» idretter som for eksempel turn og cheerleading. Å legge til rette for vannscooterbruk på egnede områder. Ikke legges ytterligere begrensninger på hunde- og hesteholdet i Bærum. Åpne for alkoholservering på avgrensede områder på idrettsarrangementer for voksne utøvere, og ikke kun forbeholdt VIP-områder. Fortsatt bidra til det frivillige arbeidet og medlemstilskudd til idrettslagene skal økes med befolkningsveksten. Etablere slipp-områder for hunder. 18 program

19 Foto: Torbjørn Espelien program

20 frivillighet Frivilligheten er viktig for samfunnet, og Fremskrittspartiet er opptatt av å støtte de frivillige organisasjonene. Frivilligheten skaper et mangfold ved å være et godt supplement til kommunal og privat tjenesteyting. Bærum er en foregangskommune for frivillighet, og har lange tradisjoner gjennom Frivilligsentralen. Vi har i dag et bredt samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltindivider. Fremskrittspartiet vil: Støtte de frivillige organisasjonene og vil videreutvikle Frivilligsentralen slik at innbyggerne kan kjøpe tjenester av de frivillige. Legge til rette for at blant annet ungdom, og andre i alle aldre, enkelt kan bidra i det frivillige arbeidet. kultur Fremskrittspartiet ser kulturtilbud som et forebyggende tiltak for alle aldersgrupper, for å skape et sosialt nettverk gjennom opplevelser sammen med venner og familie. Sosial tilhørighet og kulturell balast, gjennom ulike kultursjangre, skaper en trygghet hos barna som de tar med seg inn i voksenlivet. Vi trenger flere kulturarenaer der man kan prsentere musikk, kunst og kultur, og dette ønsker vi å løse gjennom sambruk og ved samarbeid med næringslivet i Bærum. Bibliotekene skal møte dagens digitale verden og møte brukernes behov. Vi vil støtte bibliotekstjenester i bokkaféer, på kjøpesentre eller andre aktuelle steder. Sambruk av solebibliotek mellom nærmiljø og skole er også ønskelig. Fremskrittspartiet vil: Fortsatt støtte kulturlivet Legge til rette for flere kulturarenaer Legge til rette for øvingslokaler for korpsene, og for lærerressurser gjennom musikk- og kulturskolen. Tilrettelegge for at bibliotekene skal møte dagens digitale verden og åpne for sambruk av skolebibliotek. Jobbe for at staten og fylket overtar ansvaret for drift og vedlikehold av Henie Onstad Kunstsenter. Støtte opp under Ungdom og fritid sine prosjekter; blant annet Tanken. Mener at det er en statlig, fylkes- og kommunal oppgave å ivareta en så viktig historisk bygning som Grinimuséet. 20 program

21 kirken Fremskrittspartiet bygger sin politikk blant annet på den kristne kulturarv. Vi mener at kirken har en stor samfunnsmessig verdi, og er et samlingspunkt for mange ved store begivenheter i livet. Kirken har en rekke samfunnsmessig viktige oppgaver, og det er viktig med et godt samarbeid mellom kirke, kommune og stat. Vi har et felles ansvar for å ivareta for drift og vedlikehold av kirkens bygninger, spesielt middelalderkirkene Haslum og Tanum, som historiske kulturbygg. Fremskrittspartiet vil: At kirkegårdene fortsatt holdes i god stand. Utvide Steinsskogen gravlund for å oppfylle måltallet for gravplasser. At alle trossamfunn skal kunne søke om midler til barne- og ungdomsarbeid. Fortsatt støtte til barne- og ungdomsarbeidet gjennom blant annet prosjektet program

22 kommunal sektor og byråkrati Fremskrittspartiet vil forenkle byråkratiet og drifte kommunal sektor mer effektivt enn i dag. Vi mener at innbyggerne skal møte en JA-holdning i kommunens administrasjon, og byggesøknader skal behandles raskere og mer effektivt enn i dag. Det skal være klare og rettferdige retningslinjer for alle innbyggere i Bærum. Alle skal behandles likt og få det samme svaret, uavhengig av hvilken saksbehandler man møter. Fremskrittspartiet vil konkurranseutsette flere av kommunens tjenester, for å sikre et godt, effektivt og mangfoldig tilbud for våre innbyggere. Kommunen kan selv konkurrere på like vilkår i en anbudskonkurranse, men vi vil også innføre utfordringsrett, slik at private aktører kan utfordre kommunen på pris og kvalitet. Innbyggerne skal oppleve gode tjenestetilbud, uavhengig av om det er private eller kommunen selv som drifter tilbudet. Vi mener at Bærum kommune, med over innbyggere, er tilstrekkelig stor, så i utgangspunktet ser vi ikke det formålstjenlig å slå oss sammen med andre kommuner. Det som er like viktig, er å fjerne fylkeskommunen og overføre oppgavene til store kommuner, som Bærum er i dag. Fremskrittspartiet vil: Legge ned fylkeskommunen og overføre flere oppgaver til kommunene. Bruke incentivordninger for å redusere sykefraværet i kommunen, både på ledelsesnivå og individ nivå. Være kritisk avventende til å slå Bærum sammen med andre kommuner. Overføre Akershus fylkeskommunes oppgaver til Bærum. At administrasjonen har en Jaholdning til innbyggerne. kommunale bygninger Bærum kommune har en formidabel bygningsmasse og det er store vedlikeholdskostnader. Derfor vil Fremskritspartiet gjennomføre en kritisk vurdering av hvilke bygninger kommunen skal eie, og hvilke vi eventuelt skal selge eller omdisponere til andre formål. Noe av etterspørselen fra frivillige organisasjoner, idrettslag, foreninger o.l. kan dekkes ved bruk av eksisterende kommunale bygninger, ved å utvide blant annet åpningstider og vakthold. For å 22 program

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Utfordringsbildet Bærum 2035

Utfordringsbildet Bærum 2035 Utfordringsbildet Bærum 2035 økonomi befolkningsvekst milliardinvesteringer fremtidens jobber klima teknologi Bærekraftig velferd 2018-2035 Tre hovedgrep Forebygging og tidlig innsats Mestring og

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer