Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier"

Transkript

1 Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer, får tilgang til eller lagrer personlig eller sensitiv Microsoft-informasjon som en del av tjenestene som ytes i henhold til betingelsene i innkjøpsordren eller kontrakten med Microsoft. Ved en eventuell konflikt mellom kravene her og kravene som er angitt i kontraktsavtaler mellom leverandøren og Microsoft, har vilkårene i kontrakten forrang. Ved en eventuell konflikt mellom kravene her og eventuelle juridiske eller lovbestemte krav, har sistnevnte krav forrang. Sensitiv Microsoft-informasjon er all informasjon som ved kompromittering av konfidensialitet eller integritet kan føre til betraktelig økonomisk tap eller tap av omdømme for Microsoft. Dette innbefatter, men er ikke begrenset til: Microsofts maskin- og programvareprodukter, interne bransjeprogrammer, markedsføringsmaterialer forut for lansering, produktlisensnøkler og teknisk dokumentasjon relatert til Microsoft-produkter og -tjenester. Personlig Microsoft-informasjon er all informasjon levert av Microsoft eller innhentet av en leverandør i forbindelse med tjenester utført for Microsoft: (i) som identifiserer eller kan brukes til å identifisere, kontakte eller lokalisere personen denne informasjonen angår, eller (ii) som gjør det mulig å utlede identiteten eller kontaktinformasjonen til en enkeltperson. Personlig Microsoft-informasjon innbefatter, men er ikke begrenset til: navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, personnummer, passnummer, andre offentlig utstedte identifikatorer samt kredittkortopplysninger. I tillegg, i den utstrekning andre opplysninger (som innbefatter, men ikke nødvendigvis er begrenset til personlig profil, unik identifikator, biometrisk informasjon, og/eller IP-adresse) er forbundet med personlig Microsoft-informasjon, vil disse opplysningene også regnes som personlig Microsoft-informasjon. Strukturen av DPR DPR er basert på et rammeverk utformet av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) for å måle personvernpraksiser. Generally Accepted Privacy Principles (generelt aksepterte personvernsprinsipper, GAPP) er delt inn i ti deler som omfatter målbare kriterier for beskyttelse og administrasjon av personlig informasjon. Dette rammeverket har blitt styrket med ytterligere krav fra Microsoft til sikkerhet og personvern. Versjon 1.4 Side 1

2 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del A Før leverandøren kan samle inn, bruke, distribuere, få tilgang til eller lagre personlig eller sensitiv Microsoftinformasjon, må vedkommende: Administrasjon 1. Ha signert en gyldig Microsoft-kontrakt, arbeidsbeskrivelse eller kjøpsordre som inneholder formuleringer om personvern, sikkerhet og databeskyttelse. 2. Tildele ansvaret for overholdelse av Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse til en oppnevnt person eller gruppe innenfor selskapet. Leverandøren må kunne vise til en gyldig Microsoft-kontrakt, arbeidsbeskrivelse eller kjøpsordre. Leverandøren må identifisere personen og gruppen som har i oppgave å sikre leverandørens overholdelse av kravene til databeskyttelse. Denne personens eller gruppens autoritet og pålitelighet må være klart dokumentert. Leverandøren må: 1. Innføre, opprettholde og gjennomføre årlig personvernsopplæring av de ansatte. Microsoft har gjort materialer tilgjengelige på: procurement/toolkit/en/us/privacymaterials.aspx 2. Med jevne mellomrom formidle relevant informasjon om Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse til personalet sitt og underleverandører som utfører tjenester for Microsoft. Leverandøren lærer de ansatte opp innledningsvis og med jevne mellomrom i grunnleggende personverns- og sikkerhetsprinsipper (varsel, valg og samtykke, innsamling, bruk og oppbevaring, tilgang, videreformidling og offentliggjøring, sikkerhet, kvalitet, overvåking og håndheving). Bevis på at slik opplæring finner sted kan gis i form av opplæringsmateriale, registrering av frammøte, kommunikasjon (e-post, nettsteder, nyhetsbrev osv.) til de ansatte osv. Leverandøren gir ansatte og underleverandører som leverer tjenester til Microsoft, opplæring om Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse. Bevis på at slik opplæring finner sted innledningsvis og med jevne mellomrom, kan gis i form av opplæringsmateriale, registrering av frammøte, kommunikasjon (e-post, nettsteder, nyhetsbrev osv.) til ansatte og underleverandører osv. Versjon 1.4 Side 2

3 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del B Leverandøren må gi tydelige personvernerklæringer til enkeltpersoner ved innsamling av personlig Microsoftinformasjon fra dem, slik at de kan avgjøre om de skal oppgi sin personlige informasjon til leverandøren. Personvernerklæringer må beskrive formålet personlig informasjon samles inn for, og under hvilke omstendigheter denne informasjonen kommer til å eller kan bli publisert. Personvernerklæringer må være lett tilgjengelige, klart daterte og gis på eller før tidspunktet for datainnsamling. Erklæring Personvernerklæringen må være skrevet på en slik måte at enkeltpersonen kan forstå formålet dataene skal brukes til. Leverandører som drifter nettsteder for Microsoft, må formulere personvernerklæringer i samsvar med instruksjonene og malene i Supplier Privacy Toolkit på procurement/toolkit/en/us/default.aspx Når Microsoft krever bruk av maler eller gir andre instruksjoner i Supplier Privacy Toolkit, må leverandøren overholde dette. Leverandører som utfører salg og markedsføringskampanjer på vegne av Microsoft, må følge instruksjonene oppgitt i Supplier Privacy Toolkit på procurement/toolkit/en/us/default.aspx Ved innsamling av personlig Microsoft-informasjon over telefonen, må leverandører være forberedt på å diskutere gjeldende praksiser for innsamling, håndtering, bruk og oppbevaring av data med kunden. Leverandøren viser at innsamling, håndtering, bruk og oppbevaring av data diskuteres med enkeltpersoner når personlig informasjon samles inn over telefonen. Versjon 1.4 Side 3

4 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del C Leverandøren må innhente og dokumentere en enkeltpersons samtykke før innsamling av vedkommendes personlige informasjon. Leverandøren forklarer hvordan enkeltpersonen kan samtykke til eller avslå å oppgi personlig informasjon, og konsekvensene av hvert alternativ. Valg og samtykke Leverandøren må innhente og dokumentere en enkeltpersons kontaktinnstillinger i samsvar med retningslinjene for kontaktinnstillinger i Supplier Privacy Toolkit på: procurement/toolkit/en/us/default.aspx Leverandøren dokumenterer samtykke før eller på tidspunktet for innsamling av personlig informasjon. Leverandøren bekrefter kontaktinnstillinger skriftlig eller elektronisk. Leverandøren dokumenterer og administrerer kontaktinnstillinger samt implementerer og administrerer endringer av disse innstillingene. Leverandøren varsler enkeltpersoner om forslag til ny bruk av personlig informasjon. Leverandøren må: 1. Dokumentere og administrere endringer av en enkeltpersons kontaktinnstillinger i tide. Leverandøren innhenter og dokumenterer samtykke til ny bruk av personlig informasjon. 2. Innhente og dokumentere en enkeltpersons samtykke til enhver ny bruk av vedkommendes personlige informasjon. Hvis det ikke gis samtykke, sørger leverandøren for at informasjonen ikke blir brukt. Versjon 1.4 Side 4

5 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del D Leverandøren må overvåke innsamlingen av personlig Microsoft-informasjon for å sikre at den eneste informasjonen som samles inn, er den som er nødvendig for å utføre tjenesten(e) som Microsoft fremskaffer. Det finnes systemer og prosedyrer for å spesifisere den nødvendige personlige informasjonen. Leverandøren overvåker innsamlingen for å sikre effektiviteten av systemer og prosesser. Innsamling Hvis leverandøren fremskaffer personlig informasjon fra tredjeparter på vegne av Microsoft, må leverandøren bekrefte at tredjepartens policyer og praksiser for databeskyttelse samsvarer med leverandørens kontrakt med Microsoft og DPR-kravene. Leverandøren utfører due diligence med tanke på tredjepartens policyer og praksiser for databeskyttelse. Før sensitiv personlig Microsoft-informasjon samles inn gjennom installasjon eller bruk av kjørbar programvare på datamaskinen til en enkeltperson, må nødvendigheten av å samle inn denne informasjonen dokumenteres i en utøvende leverandøravtale med Microsoft. Leverandøren innhenter og dokumenterer Microsofts samtykke når de bruker kjørbar programvare på datamaskinen til en enkeltperson til å samle inn personlig informasjon. Før sensitiv personlig Microsoft-informasjon, for eksempel en persons rase, etniske opprinnelse, politiske overbevisning, fagforeningsmedlemskap, fysiske/psykiske helse eller seksuelle orientering samles inn, må nødvendigheten av å samle inn denne informasjonen dokumenteres i en utøvende leverandøravtale med Microsoft. Leverandøren innhenter og dokumenterer Microsofts samtykke før innsamling av sensitiv personlig informasjon. Versjon 1.4 Side 5

6 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del E Leverandøren må: Oppbevaring 1. Påse at personlig og sensitiv Microsoft-informasjon kun brukes til å levere tjenestene som Microsoft fremskaffer. 2. Påse at personlig og sensitiv Microsoft-informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig for å tilby tjenestene, med mindre fortsatt oppbevaring av personlig Microsoft-informasjon er lovpålagt. 3. Dokumentere sin oppbevaring eller avhending av personlig og sensitiv Microsoft-informasjon. På forespørsel må leverandøren kunne vise Microsoft et bevis på tillintetgjørelse undertegnet av en leder i leverandørens selskap. Det finnes systemer og prosedyrer for å overvåke bruken av personlig og sensitiv informasjon. Leverandøren overvåker systemer og prosesser for å sikre at de er effektive. Leverandøren overholder dokumenterte oppbevaringspolicyer eller oppbevaringskrav spesifisert av Microsoft i kontrakten, arbeidsbeskrivelsen eller kjøpsordren. Leverandøren fører registre over disponeringen av personlig og sensitiv Microsoft-informasjon (f.eks. retur til Microsoft eller tillintetgjørelse). 4. Påse at personlig eller sensitiv Microsoft-informasjon i leverandørens besittelse eller under dennes kontroll, på Microsofts skjønn returneres til Microsoft eller tillintetgjøres ved fullførelse av tjenestene eller på Microsofts forespørsel. Versjon 1.4 Side 6

7 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del F Når en enkeltperson ber om tilgang til sin personlige Microsoft-informasjon, må leverandøren: Tilgang 1. Formidle til en enkeltperson tiltakene vedkommende må iverksette for å få tilgang til sin personlige Microsoftinformasjon. 2. Autentisere identiteten til enkeltpersonen som ber om tilgang til sin personlige Microsoft-informasjon. 3. Avstå fra å bruke offentlig utstedte identifikatorer (for eksempel personnumre) for autentisering, med mindre ingen annen mulighet med rimelighet kan sies å være tilgjengelig. Leverandøren formidler tiltakene som skal iverksettes for å få tilgang til den personlige informasjonen, samt metodene som er tilgjengelige for å oppdatere informasjonen. Leverandøren bruker ikke offentlig utstedte identifikatorer for autentisering. Leverandørens ansatte får opplæring i å autentisere identiteten til enkeltpersoner som ber om tilgang til sin personlige informasjon eller foretar endringer av personlig informasjon. Når en enkeltperson har blitt autentisert, må leverandøren: 1. Avgjøre hvorvidt de innehar eller kontrollerer personlig Microsoft-informasjon om denne enkeltpersonen. 2. Gjøre en rimelig innsats for å finne den personlige Microsoft-informasjonen som bes om, og føre tilstrekkelige registre til å kunne vise at en rimelig gjennomsøking ble utført. 3. Registrere datoen og klokkeslettet for forespørsler om tilgang samt tiltak iverksatt av leverandøren som svar på slike forespørsler. 4. Vise registre over tilgangsforespørsler til Microsoft på forespørsel. Leverandøren har innført prosedyrer for å fastsette hvorvidt personlig informasjon innehas. Leverandøren svarer på forespørsler i tide. Leverandøren fører registre over forespørsler om tilgang og dokumenterer foretatte endringer av personlig informasjon. Dersom tilgang nektes, må dette dokumenteres skriftlig, med en kort forklaring av hvorfor tilgang ble nektet. Versjon 1.4 Side 7

8 Når en enkeltperson har blitt autentisert og leverandøren har bekreftet at de har den forespurte personlige Microsoftinformasjonen, må leverandøren: 1. Gi den personlige Microsoft-informasjonen til enkeltpersonen i et egnet trykt, elektronisk eller verbalt format. Leverandøren oppgir personlig informasjon til enkeltpersonen i et format som er forståelig og i en form som er praktisk for enkeltpersonen og leverandøren. 2. Hvis tilgangsforespørselen blir avvist, gi enkeltpersonen en skriftlig forklaring som er i tråd med eventuelle relevante instruksjoner tidligere gitt av Microsoft. Leverandøren må ta rimelige forholdsregler for å sikre at personlig Microsoft-informasjon som gis til en enkeltperson, ikke kan brukes til å identifisere en annen person. Hvis en enkeltperson og en leverandør er uenige om hvorvidt personlig Microsoft-informasjon er fullstendig og nøyaktig, må leverandøren eskalere problemet til Microsoft og samarbeide med Microsoft som nødvendig for å løse problemet. Leverandøren må vise at rimelige forholdsregler er tatt slik at en annen person ikke kan identifiseres ut fra informasjonen som gis (f.eks. kan ikke ta kopi av hele siden med data når forespurt personlig informasjon for en enkeltperson kun vises på én linje). Leverandøren dokumenterer tilfeller av uenighet og eskalerer problemet til Microsoft. Versjon 1.4 Side 8

9 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del G Hvis leverandøren har tenkt å bruke en underleverandør til å hjelpe seg med å samle inn, bruke, distribuere, få tilgang til eller lagre personlig og sensitiv Microsoftinformasjon, må leverandøren: Offentliggjøring til tredjeparter 1. Bruke underleverandører som er deltakere med godt omdømme i Microsoft Supplier Program, eller skaffe seg Microsofts uttrykkelige skriftlige samtykke i forkant av underleverandørtjenester. 2. Dokumentere naturen og omfanget av personlig og sensitiv Microsoft-informasjon som offentliggjøres eller overføres til underleverandører. 3. Påse at underleverandøren bruker personlig Microsoft-informasjon i tråd med en enkeltpersons oppgitte kontaktinnstillinger. 4. Begrense underleverandørens bruk av personlig Microsoft-informasjon til formålene som er nødvendige for å oppfylle leverandørens kontrakt med Microsoft. Leverandøren bekrefter at underleverandører deltar i Microsoft Preferred Supplier Program (MPSP). Leverandøren innhenter skriftlig tillatelse til bruk av leverandører utenfor MPSP. Leverandøren tar vare på dokumentasjon angående personlig og sensitiv Microsoft-informasjon som offentliggjøres eller overføres til underleverandører. Det finnes systemer og prosesser for å sikre at underleverandøren kun bruker personlig Microsoftinformasjon til det utpekte formålet og i tråd med enkeltpersonens kontaktinnstillinger. Leverandøren kan vise at Microsoft har blitt kontaktet, når tillatt, før de har godkjent offentliggjøring av personlig Microsoft-informasjon av en underleverandør som svar på en rettskjennelse. 5. Straks varsle Microsoft om en rettskjennelse som fremtvinger offentliggjøring av personlig Microsoftinformasjon av underleverandøren og, såfremt loven tillater det, gi Microsoft muligheten til å gripe inn før de sender inn en respons på kjennelsen eller varselet. 6. Gå gjennom klager for indikasjoner på uautorisert bruk eller offentliggjøring av personlig Microsoftinformasjon. Det finnes systemer og prosesser for å behandle klager angående uautorisert bruk eller offentliggjøring av personlig Microsoft-informasjon av en underleverandør. Versjon 1.4 Side 9

10 7. Varsle Microsoft umiddelbart dersom det oppdages at en underleverandør har brukt eller offentliggjort personlig og sensitiv Microsoft-informasjon til noe annet formål enn å tilby Microsoft-relaterte tjenester til Microsoft eller dets leverandører. 8. Straks iverksette tiltak for å redusere faktisk eller potensiell skade forårsaket av en underleverandørs uautoriserte bruk eller offentliggjøring av personlig og sensitiv Microsoft-informasjon. Leverandøren kan vise at Microsoft har blitt varslet når underleverandører har brukt personlig Microsoft-informasjon til uautoriserte formål. Leverandøren kan vise at passende tiltak har blitt iverksatt når underleverandører har brukt personlig og sensitiv Microsoftinformasjon til uautoriserte formål eller offentliggjort personlig eller sensitiv informasjon. Før personlig informasjon fra en tredjepart godtas, må leverandøren: 1. Bekrefte at en tredjeparts praksiser for datainnsamling er i tråd med DPR. 2. Bekrefte at den eneste personlige informasjonen som samles inn fra tredjeparter, er den som er nødvendig for å utføre tjenesten(e) som Microsoft fremskaffer. Leverandøren må få skriftlig forhåndsgodkjenning fra Microsoft før de oppgir personlig Microsoft-informasjon til en tredjepart. Det finnes prosesser for å bekrefte tredjeparters praksiser for datainnsamling. Det finnes prosesser for å begrense overføringen av personlig Microsoft-informasjon fra tredjeparter til kun det som er nødvendig for å utføre de kontraktsfestede tjenestene. Leverandøren kan fremvise kopier av den skriftlige tillatelsen. Versjon 1.4 Side 10

11 Identifikator av krav Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del H Leverandøren må påse at all personlig Microsoft-informasjon er nøyaktig, fullstendig og relevant for de angitte formålene den ble samlet inn eller brukt til. Informasjon valideres når den samles inn, opprettes og oppdateres. Det finnes systemer og prosesser for å bekrefte nøyaktigheten på løpende basis og korrigere den etter behov. Kvalitet Minimumsmengden av personlig informasjon som er nødvendig for å oppfylle det angitte formålet, skal samles inn. Versjon 1.4 Side 11

12 Identifikator av krav Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del I Leverandøren må: Overvåking og håndheving 1. Utføre en årlig samsvarsgjennomgang for å bekrefte at kravene til databeskyttelse overholdes. Leverandøren må kunne vise at årlige samsvarsgjennomganger har blitt utført. 2. Informere Microsoft innen 24 timer etter å ha fått vite om mistenkte eller kjente brudd på personvernet eller sikkerhetsproblemer knyttet til leverandørens håndtering av personlig Microsoft-informasjon. Leverandøren må kunne vise at Microsoft har blitt varslet om mistenkte eller kjente brudd på personvernet eller sikkerhetsproblemer. 3. Ikke utgi noen pressemelding eller annen offentlig kunngjøring knyttet til en mistenkt eller faktisk hendelse som involverer personlig eller sensitiv Microsoftinformasjon uten å få Microsofts godkjenning, med mindre dette uttrykkes i lov eller forskriftskrav. 4. Raskt iverksette tiltak mot mistenkte eller kjente sikkerhetsproblemer og brudd. 5. Implementere en tiltaksplan og overvåke løsingen av brudd og sikkerhetsproblemer knyttet til personlig Microsoft-informasjon for å påse at passende korrigerende tiltak iverksettes i tide. Sikkerhetsproblemer og brudd løses i tide. Tiltaksplaner er tilgjengelig når det er aktuelt. Versjon 1.4 Side 12

13 Leverandøren må: 1. Innføre en formell klageprosess for å svare på alle klager om databeskyttelse som involverer personlig Microsoftinformasjon. 2. Varsle Microsoft om eventuelle klager knyttet til personlig Microsoft-informasjon. 3. Registrere og svare på alle klager om databeskyttelse knyttet til personlig Microsoft-informasjon i tide, med mindre spesifikke instruksjoner er gitt av Microsoft. 4. På forespørsel kunne gi Microsoft dokumentasjon på løste og uløste klager. Leverandøren må ha en dokumentert prosess for å håndtere klager og varsle Microsoft. Registre over klager som viser at man har reagert i tide. Dokumentasjon på åpne/avsluttede klagesaker. Versjon 1.4 Side 13

14 Identifikator Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse Forslag til vurderingskriterier GAPP-del J INFORMASJONSSIKKERHETSPROGRAM Leverandøren må innføre, implementere og opprettholde et informasjonssikkerhetsprogram som omfatter policyer og prosedyrer for å beskytte personlig og sensitiv Microsoftinformasjon. Leverandørens sikkerhetsprogram må adressere følgende anliggender knyttet til beskyttelsen av personlig og sensitiv Microsoft-informasjon: Leverandørens implementerte sikkerhetsprogram må omfatte (a) (s), som listet opp til venstre. Beskyttelsestiltak kan overgå de som listes opp dersom det er nødvendig for å oppfylle reguleringsordninger (f.eks. HIPPA, GLBA) eller kontraktsfestede krav. Sikkerhet a) Utføring av årlige eller hyppigere risikovurderinger. Leverandørers risikovurderinger må innlemme nye trusler, mulige følger for virksomheten og sannsynligheten for at de oppstår. Leverandøren må endre sikkerhetsrelaterte prosesser, prosedyrer og retningslinjer ut fra dette. b) Utføring av interne og eksterne skanninger av sikkerhetsproblemer i nettverket minst hvert kvartal og etter betydelige endringer i nettverket (f.eks. installasjon av nye systemkomponenter, endringer i nettverkstopologien, endringer av brannmursregler, produktoppgraderinger). c) Forebygging av uautorisert tilgang gjennom bruk av effektive fysiske og logiske tilgangskontroller, inkludert å begrense fysisk tilgang til elektroniske informasjonssystemer, men samtidig påse at autorisert tilgang tillates. d) Prosedyrer for å legge til nye brukere, endre tilgangsnivåer for eksisterende brukere og fjerne brukere som ikke lenger trenger tilgang (håndhev prinsipper for minst privilegium). e) Tildeling av ansvar for sikkerhet. f) Tildeling av ansvar for systemendringer og vedlikehold. Versjon 1.4 Side 14

15 g) Implementering av oppgraderinger av systemprogramvare innenfor en rimelig tidsramme basert på risiko. h) Installasjon av programvare for beskyttelse mot virus og skadelig programvare for alt utstyr koblet til nettverket, inkludert, men ikke begrenset til servere, produksjonsog opplæringsskrivebord for å beskytte mot potensielt skadelige virus og skadelig programvare. Definisjoner for beskyttelse mot virus og skadelig programvare må oppdateres daglig eller oftere, som angitt av Microsoft eller leverandøren av programvaren for beskyttelse mot virus eller skadelig programvare. i) Testing, evaluering og autorisasjon av systemkomponenter før implementering. j) Leverandører som utvikler programvare som del av virksomheten sin, må overholde Microsofts Security Development Lifecycle (SDL). Mer informasjon er tilgjengelig på k) Løsing av klager og henvendelser knyttet til sikkerhetsproblemer l) Håndtering av feil og utelatelser, sikkerhetsbrudd og andre hendelser. m) Prosedyrer for å påvise forsøk på eller faktiske angrep eller inntrenging i systemer og proaktiv testing av sikkerhetsprosedyrer (for eksempel penetrasjonstesting). n) Innføring av opplæring og andre ressurser for å understøtte sikkerhetspolicyene. Versjon 1.4 Side 15

16 o) Forordninger for å håndtere unntak og situasjoner som ikke er spesifikt adressert i systemet. p) Behandle integritets- og relaterte policyer for systemsikkerhet. q) Planer for nødgjenoppretting og tilknyttet testing. r) Forordninger for identifisering av og samsvar med definerte forpliktelser, servicenivåavtaler og andre kontrakter. s) Et krav om at brukerne, ledelsen og tredjeparter bekrefter (innledningsvis og årlig) sin forståelse av og samtykke til å overholde de gjeldende retningslinjene for personvern og prosedyrene tilknyttet sikkerheten av personlig informasjon. AUTENTISERING Leverandøren må autentisere identiteten til en enkeltperson før de gir vedkommende tilgang til personlig eller sensitiv Microsoft-informasjon. Autentiseringsprosesser som brukes av leverandøren, må kreve bruk av unike ID-er og passord for Internett-tilgang til enkeltpersoners personlige informasjon. For autentisering via Internett må leverandører: 1. Bruke en Microsoft-konto, hvis mulig. 2. Kreve at en enkeltperson bruker en unik ID og passord (eller tilsvarende). For autentisering over telefonen må leverandører: 1. Kreve at brukeren bekrefter kontaktinformasjonen sin og, når mulig, oppgi minst én unik opplysning (f.eks. UPC-kode, konkurransenavn). Prosesser for autentisering over telefon må omfatte enkeltpersonens validering av kontaktinformasjon, samt en unik opplysning som det er sannsynlig at kun denne personen kjenner til. Versjon 1.4 Side 16

17 LEVERANDØRPERSONALETS TILGANG TIL PERSONLIG MICROSOFT- INFORMASJON Leverandøren må begrense tilgangen til personlig Microsoftinformasjon til leverandørpersonale med et forretningsbehov for slik tilgang. Leverandører må deaktivere nettverks- og alle andre støttekontoer for enhver som ikke lenger jobber med Microsoft-programmer, innen 24 timer etter at brukeren har forlatt programmet, og innen 2 timer ved ufrivillig avskjedigelse. Systemer og prosedyrer må finnes for å innføre tilgang for leverandørens ansatte basert på legitime forretningsbehov for tilgang til personlig informasjon. Disse systemene og prosedyrene må adressere intern/ekstern tilgang, media, papir, teknologiplattformer og medier for sikkerhetskopiering. TILLINTETGJØRELSE AV PERSONLIG MICROSOFT-INFORMASJON Når det er nødvendig å tillintetgjøre personlig Microsoftinformasjon, må leverandøren: 1. Brenne, pulverisere eller makulere fysiske aktiva som inneholder personlig Microsoft-informasjon slik at informasjonen ikke kan leses eller rekonstrueres. Leverandøren må kunne vise at fysiske aktiva har blitt tilstrekkelig tillintetgjort slik at dataene ikke kan leses eller rekonstrueres. 2. Ødelegge eller slette digitale aktiva som inneholder personlig Microsoft-informasjon slik at informasjonen ikke kan leses eller rekonstrueres. BESKYTTELSE AV DIGITALE AKTIVA Leverandøren må: 1. Ta i bruk krypteringsimplementeringer av bransjestandard av SSL, TLS eller IPsec for Microsoftinformasjon i transitt og for autentisering av avsender/mottaker. Det må finnes systemer og prosedyrer for å beskytte personlige opplysninger som overføres via Internett eller andre offentlige nettverk. Noen reguleringsordninger (f.eks. HIPPA, GLBA, PCI) har spesifikke krav til dataoverføring. SSL-sertifikater blir ordentlig vedlikeholdt slik at nye gyldige SSLsertifikater blir installert før de gamle utløper. 2. Ta i bruk BitLocker eller et lignende bransjeanerkjent alternativ på alle bærbare datamaskiner hvor det lagres Microsoft-informasjon. Versjon 1.4 Side 17

18 3. Ta i bruk kryptografisk sterke symmetriske og assymetriske algoritmer som oppfyller gjeldende bransjestandarder ved lagring av typene av personlig Microsoft-informasjon som nevnes nedenfor. Dette kravet omfatter bærbare enheter, inkludert, men ikke begrenset til USB-stasjoner, mobiltelefoner, sikkerhetskopienheter eller -medier osv. a. statlige identifikasjonsnumre (f.eks. personnumre eller førekortnumre) b. kontonumre (f.eks. kredittkort- og bankkontonumre) c. medisinske profiler (f.eks. pasientjournalnumre eller biometriske kjennetegn) 4. Kun godta Microsoft-informasjon som sendes via kryptert transitt. 5. Umiddelbart granske brudd og forsøk på å få uautorisert tilgang til systemer som inneholder personlig Microsoftinformasjon. 6. Umiddelbart formidle granskningsresultater til leverandørens ledelse og Microsoft. Det må finnes systemer og prosedyrer for å kryptere statlige identifikasjonsnumre, kontonumre og medisinsk informasjon som oppbevares. Leverandøren må avvise levering av personlig informasjon som overføres via ukrypterte metoder. Det finnes systemer og prosesser for å granske brudd eller forsøk på uautorisert tilgang. Det finnes systemer og prosesser for å formidle granskningsresultater til Microsoft. 7. Følge de gjeldende standardene for håndtering av kredittkort for kortene de godtar. BESKYTTELSE AV FYSISKE AKTIVA Leverandøren må: 1. Oppbevare personlig Microsoft-informasjon i et tilgangskontrollert miljø. 2. Transportere personlig Microsoft-informasjon på en sikker måte. Det finnes systemer og prosesser for å administrere fysisk tilgang til digitale, papirkopi-, arkiv- og sikkerhetskopier av personlig informasjon. Det må finnes systemer og prosesser som i tilstrekkelig grad beskytter fysiske aktiva som inneholder personlig informasjon under transport. Versjon 1.4 Side 18

19 NØDGJENOPPRETTING Leverandøren må sikre at planleggingsprosesser for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting beskytter personlig og sensitiv Microsoft-informasjon mot uautorisert bruk, tilgang, offentliggjøring, endring og tillintetgjørelse. TESTING OG GRANSKINGER Leverandøren må: 1. Med jevne mellomrom teste effektiviteten av viktige beskyttelsestiltak med hensyn til personlig Microsoftinformasjon. 2. Regelmessig gjennomføre uavhengige granskinger av sikkerhetskontroller. Det må finnes systemer og prosesser for å beskytte personlig og sensitiv Microsoft-informasjon mot tillintetgjørelse, endring, offentliggjøring eller uautorisert bruk eller tilgang ved en eventuell katastrofe. Hyppigheten av påkrevde tester vil variere avhengig av størrelsen og kompleksiteten av leverandørens drift. Dokumentasjon av testing og testresultater er påkrevd, samt endringer av systemer, policyer og prosedyrer når testresultatene identifiserer mangler. Når vilkårene i MS-kontrakten krever det, må sikkerhetsgranskninger utføres i henhold til kontraktsvilkårene. 3. Gjøre resultatene av disse granskningene tilgjengelige for Microsoft på forespørsel. 4. Dokumentere og teste nødgjenopprettings- og beredskapsplaner minst én gang i året for å sikre at de er gjennomførbare. Leverandøren må ha en dokumentert policy for sikkerhetskopiering der sikkerhetskopifrekvensen er spesifisert. Sikkerhetskopier må lagres på en sikker måte. Sikkerhetskopier må testes med jevne mellomrom ved faktisk gjenopprettelse for å sikre at de er brukbare. 5. Regelmessig gjennomføre trussel- og sårbarhetstesting, inkludert evalueringer av sikkerhetspenetrering. 6. Anonymisere all personlig Microsoft-informasjon som brukes i et utviklings- eller testmiljø. Personlig Microsoft-informasjon skal ikke brukes i utviklingseller testmiljøer. Når det ikke finnes noe alternativ, må den anonymiseres tilstrekkelig for å forhindre identifikasjon av enkeltpersoner eller misbruk av personlig informasjon. Versjon 1.4 Side 19

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Johnson Controls personvernerklæring

Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls, Inc. og deres tilknyttede selskaper (i sin helhet kalt Johnson Controls, vi, oss eller vår) tar personvern på alvor og er forpliktet til å behandle

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 BankID sertifikatpolicy status: godkjent dato: 10. september 2010

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 UGRADERT Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 BankID sertifikatpolicy status: Godkjent dato: 24. september 2012 NÅR Bankenes Standardiseringskontor

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer