Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011"

Transkript

1 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/ / UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om arbeidet med å førebu utbygging av Sogndal omsorgssenter. Å førebu neste utbyggingstrinn er eit prioritert tiltak, og for å gjennomføra dette har rådmannen sett ned ei prosjektgruppe som har fått følgjande mandat: Mandat: Prosjektgruppa skal med bakgrunn i 10 på topp-punktet lage eit romprogram for utbygginga. Det skal serleg leggast vekt på løysingar som gjev grunnlag for effektiv drift. Det skal vidare leggjast vekt på løysingar som gjev grunnlag for å dekkja framtidige utbyggingsbehov. Prosjektgruppa skal også vurdere om det er kommunale helse- og omsorgsfunksjonar som i dag er lokalisert utfor SOS, som det vil vera teneleg å lokalisere til SOS. Prosjektgruppa skal vurdere kostnadene ved ei utbygging, kor store delar av desse som kan finansierast ved tilskot og verknadene for driftskostnadene ved utbygginga. Leiar/sekretær i gruppa skal halde rådmann orientert om arbeidet i gruppa, og syte for informasjon til tilsette innafor pleie- og omsorgstenesta om at dette arbeidet vert starta opp og om tilrådinga frå prosjektgruppa når den ligg føre. Prosjektgruppa bør knytte til seg arkitektfagleg kompetanse. Det vert sett av inntil ,- kroner til dette arbeidet. Rapporten frå prosjektgruppa skal liggja føre innan Konkretisering av mandatet: Romprogram Romprogrammet skal vurderast i høve til demografisk utvikling følgjene av at Samhandlingsreforma (SHR) betyr meir ansvar/fleire oppgåver til kommunenivå - eigne innbyggjarar spesialistfunksjonar som gir grunnlag for/føreset interkommunalt samarbeid eller samarbeid med spesialisthelsetenesta to alternativ: eigne innbyggjarar og det dobbelte. Effektiv drift

2 mest mogeleg tenesteproduksjon ut til brukarane til ein lågast mogeleg kostnad (LEONprinsippet) fleksibilitet i høve til framtidige behov /2030/2040, løysingar som ikkje sperrar for framtidig arealbruk. Kommunale funksjonar/brukargrupper som i dag er utafor SOS Legetenesta, tenesteeiningane helse- og sosial og barn og unge held til i Dalavegen 2. Her er og ambulansetenesta. Stedjevegen er kommunale utleigebustader. Dei fleste som bur her har bistand frå omsorgstenesta, og ein del av bustadane har fast personell deler av eller heile døgnet. 2. Omsorgstenesta Omsorgstenesta arbeider etter eit verdigrunnlag med fokus på tryggleik, respekt i møtet med pasienten og kvalitet. Kjenneteiknet på kvalitet skal vera individuelt tilpassa tenester i eigen heim og i fellesskap, og tenestene skal vera tilgjengelege, pålitelege og heilskaplege. Omsorgstenesta skal leggja til rette for at brukarane kan bu lengst mogeleg i eigen heim og bruka eigne ressursar best mogeleg. Dette skal følgjast opp ved at kommunen skal ha ei godt tilbod om omsorgsbustader for eldre og funksjonshemma. Institusjonsplassane skal i hovudsak bli brukte til medisinsk behandling eller korttidsplassar for avlastning, behandling, observasjon og opptrening, og ikkje som bustad over lengre tid. Det er eit overordna prinsipp at tilboda skal bli gitt etter det Lågaste Effektive Omsorgsnivå, LEONprinsippet. Det betyr at tenester som kan gje brukarane same innhald, på eit anna tenestenivå, til ein lågare kostnad skal tilbydast på dette nivået. Utfordringsbilete Veksten i sjukehustenesta skal flata ut. Samhandlingsreforma har som mål at meir av helsetenestene skal skje nærare der pasienten bur. Kommunane får nye oppgåver: o o o o tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald som døgnplassar for observasjon, etterbehandling, lindrande behandling, rehabilitering og habilitering tverrfaglege team, rehabilitering og habilitering lærings- og meistringssentra frå er kommunane økonomisk ansvarleg for alle utskrivingsklare pasientar frå dag 1 etter ferdigbehandling. Pasientar blir skrivne ut frå sjukehus til kommunehelsetenesta med større behandlingsbehov enn tidlegare. Befolkninga vert eldre. Sogndal omsorgssenteret (SOS) status Sjukeheimen 37 bueiningar (34 rom, av desse 3 doble) i i ) Dei siste tilgjengelege Kostratal, viser at i 2009 vart det nytta 36 einingar på sjukeheimen.

3 Fellesskapsbustader Skulevegen 7 C 32 Andre omsorgsbustader - Skulevegen 7 B 12 Trygdebustader - Skulevegen bueiningar Vedtaket om å byggja 40 nye sjukeheimsplassar og omdisponera eksisterande sjukeheim til andre føremål, vil gje ein netto tilvekst på 3 plassar og eit areal som dels skal nyttast til eksisterande funksjonar og dels kan gje plass til nye funksjonar. Demografisk utvikling. Kjelde SSB ii Aldersgrupper Faktiske tal % endring år % 1-5 år % 6-15 år ,6 % år % år % år % 80 år og eldre % Personar i alt % Dekningsgrad Behov for plassar 25 % av % av Tabellen viser at aldersgruppene 0-20 år endrar seg lite i åra som kjem. Dei yngste eldre, aldersgruppa år er i kraftig vekst, og dei eldste eldre, dvs dei over 80 år, vil og auka sterkt, men veksten kjem ikkje før rundt 2020/2025. Denne utviklinga er i stor grad samanfallande med det som skjer nasjonalt. Sidan det er flest eldre over 80 år som får tilbod om omsorgsbustad/ institusjonsplass, vil det vera behov for fleir omsorgsbustader/institusjonsplassar, særleg frå 2020/2025. Behovet vil m.a. bli påverka av i kva grad vi klarar å styrkja lågterskeltilbod som gjer at folk held seg friske/meistrar kvardagen lengre. 3. Oppfølging av samhandlingsreforma framtidig kommunerolle Måla med samhandlingsreforma er m.a.: Auka livskvalitet for den enkelte og redusert press på helsetenesta gjennom satsing på helsefremjande og førebyggande arbeid. Dempa vekst i bruken av sjukehustenester ved at ein større del av helsetenestene vert ytt av kommunehelsetenesta gitt like god eller betre kvalitet samt kostnadseffektivitet- til det beste for pasientane. ii ) I mandatet er det sagt at framtidig behov skal vurderast fram mot SSB sine framskrivingar på kommunenivå går til 2030.

4 Meir heilskaplege og koordinerte tenester til brukarane av helsetenestene gjennom forpliktande samarbeidsavtalar og avtalte behandlingsforløp. Å sikra ei berekraftig utvikling av helsesektoren gjennom å bidra til effektiv bruk av ressursane. Lovgiving er eitt av fleire verkemiddel som skal støtta opp under desse målsetjingane, og framlegg til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstenester er m.a. ei oppfølging av St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Lovframlegget tydeleggjer kommunane sitt overordna ansvar for helse- og omsorgstenestene utan at det er pålegg om ein bestemt måte å organisera tenestene på. Av høyringsnotatet går det fram at det er deler av pasientforløpet som skal overførast til kommunane, ikkje konkrete oppgåver eller aktivitetar. Vidare vert det lagt opp til ei gradvis oppbygging av kompetansen for å auka aktivitet og kvalitet i kommunane. Det må vere ein gjensidig aksept mellom kommunar og helseføretak når kommunane overtek aktiviteten. Vurderingar som er gjort av helsedirektoratet tilseier at kommunane kan overta 10 % av liggjedøgna og 10 % av dei polikliniske konsultasjonane i spesialisthelstenesta ved å oppretta alternative tilbod i kommunehelsetenesta iii. Direktoratet vurderer potensialet til å vera større, % av døgnopphald og polikliniske konsultasjonar. Dei polikliniske konsultasjonane omfattar pasientgrupper med kroniske lidingar, m.a hjartesjukdomar, diabetes, luftvegslidingar (kols og astma) og muskel- og skjelettlidingar. Liggjedøgna er knytt til pasientar med m.a. diabetes, lungssjukdomar, hjarte/karsjukdomar og muskel- og skjelettlidingar. Dersom kommunane ikkje vel å byggja opp eigne tilbod, men held fram med å nytta spesialisthelsetilbodet i same omfang som tidlegare, skal helseføretaka, i følgje høringsframlegget, få midlane som er flytta til kommunane tilbake i forma av ein døgnsats for utskrivingsklare pasientar og ein medfinansieringssats på 20 % i ein muleg avgrensa modell for kommunal medfinansiering. Høyringsdokumentet har og forslag om samarbeidsprosjekt finansiert gjennom spleiselag og tilskot til planlegging og etablering av lokalmedisinske sentra. Kommunane sitt ansvar for øyeblikkeleg hjelp - akutt medisinsk kjede. I lovframlegget omtalar departementet behovet for kommunale tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp. For at kommunane skal kunna tilby gode alternativ til sjukehusinnlegging, vil det vera av stor betydning at kommunane etablerer døgntilbod. Dette gjeld kun pasientgruppene som kommunen sjølv kan behandla eller gje omsorg. Interkommunalt samarbeid I høyringsdokumentet er det understreka behovet for interkommunalt samarbeid om framtidige løysingar når det gjeld kommunale helseoppgåver. Innbyggjargrunnlag, kompetanse og økonomisk styrke er vektlagt som sentrale faktorar. 4. Generelle krav til omsorgsbustader og institusjonsplassar Uavhengig av bustadtype og brukargrupper tilrår Husbanken at omsorgsbustader/institusjonar skal vera planlagde med tanke på rørslehemma, orienterings- og miljøhemma. Bygga skal ha ein bygningsmessig standard som krev lite energi til oppvarming. Omsorgsplan 2015 legg spesielt vekt på tilrettelegging for demente samtidig som ein må gjera tilpassingar til dei ulike målgruppene. Det må og takast høgde for at tilsette i bustadar og sjukeheimar yter omfattande og samansette tenester. Difor er omsynet til arbeidsmiljøet for personalet viktig. For å hindra brann skal alle bygg plasserast i risikoklasse 6 og ha sprinkelanlegg. iii ) Statistikk frå 2008 for somatiske sjukehustenester viser at 10 % av døgnopphalda for vår kommune i snitt utgjorde 1,7 sengeplassar, for Sogndal, Luster og Leikanger 3,6 sengeplassar. 10 % av konsultasjonane utgjorde 7500 konsultasjonar for oss, og for kommunane samla.

5 Dei siste åra er det i tillegg til einerom lagt vekt på å organisera bueiningane i mindre grupper og å letta tilgangen til uteareal. Kvalitet knytt til omgjevnaden omhandlar utsikt, utsmykking, tilgjenge til uteområde og at omgjevnaden vert opplevd som trygg og lett å finna fram i. Det har vorte auka merksemd på denne type kvalitet når det gjeld sjukehusplanlegging. iv Det er vanleg å dela dei ulike butilboda inn i sjølvstendige bustader, bufellesskap og bukollektiv/sjukeheim. Skilnaden på tilboda er i hovudsak knytt til storleiken på privatareal og grad av fellesskap. Eit bukollektiv er ei gruppe bustader som er organiserte med stor grad av fellesskap. Den private delen utgjer soverom/opphaldsrom og bad. Fellesarealet bør ha ei sentral plassering i høve til dei private bueiningane. Moderne sjukeheimar er ofte bygde som fleire bukollektiv organiserte i nærleiken av kvarandre. 5. Føresetnader for rasjonell og god drift Prosjektgruppa har vore på synfaring til Bergen kommune. Bergen kommune har i perioden 1999 til 2008 bygd 1200 nye sjukeheimsplassar til ein kostnaden på ca 2,2 milliardar kroner. Deira erfaring er : Grupper med 10 bebuarar gjev betre føresetnader for rasjonell drift enn grupper med 8 eller 9. Føresetnadane for god og rasjonell drift byggjer elles på at bemanninga dekker vakter på dag/kveld og at ein unngår gå mellom grupper løysingar. Berbar kommunikasjonsløysingar og elektroniske system gjev tryggleik på natt. Ein bør unngå lange transportetappar og stor grad av felleslager. Det er viktig å leggja vekt på god tilrettelegging for tilsette. Dette gjeld m.a. gode golvbelegg for å unngå belastningsskadar, funksjonelle baderoms- og kjøkkeninnreiingar, skyljerom, tekniske hjelpemiddel som takmontert løfteutstyr i alle rom, tilstrekkeleg med mobilt utstyr, berbar kommunikasjon, bossordningar og ordningar for å handtera skittentøy. Det bør vurderast bosavsugsløysingar. Det er viktig å ha løysingar som sikrar stabile tenesteleveransar når det oppstår uføresette hendingar, t.d. straumutfall. Det betyr m.a.. at ein må planleggja for alternative energikjelder og gjera det enkelt å prioritera mellom ulike deler av bygningsmassen dersom det oppstår rasjoneringsbehov. 6. Funksjons- og romprogram 6.1 Bueiningane Sjukeheimen bør byggjast som fleire bukollektiv organiserte i nærleiken av kvarandre. Plassane bør kunna nyttast fleksibelt og passa for ulike grupper i framtid. Vi legg til grunn at personar med demens skal få tilbod i Skulevegen 7 C. Så langt er det lagt opp til at 20 plassar skal nyttast til tidsavgrensa opphald i sjukeheimen knytt til: Behandling av pasientar før, i staden for og etter sjukehusinnlegging inkludert rehabilitering som føreset døgnopphald Utskrivingsklare pasientar til kommunane frå Tidsavgrensa opphald, rullerande avlastning, tryggleiksrom, nattopphald 20 plassar er langtidsplassar for personar som har behov for høg medisinsk pleie. 40 plassar tilseier at det bør vera 2 avdelingar med 2 grupper i kvar. Det vil bli vurderast om to grupper kan delast inn i mindre grupper/ ha eigen inngang i situasjonar der det er behov for ekstra skjerming (knytt til m.a alderspsykiatri v og lindrande behandling/ terminalpleie). Husbanken sine minstenormer når det gjeld den private delen av bueininga er 28 m2 (opphalds-, soverom og bad) pluss 8 m2 plass som del av fellesareal (daglegstove og kjøkken med matplass). iv )Husbanken: Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem v ) Alderspsykiatri omhandlar psykiske lidingar som oppstår hjå eldre over 65 år. Dette gjeld t.d. sjukdom i hjernen, slik som cerebrovaskulære (knytt til blodsirkulasjon, t.d. hjerneslag) og nevrodegenerative sjukdomar (knytt til nedbryting/endring av hjernevev, t.d. Alzheimer og Parkinsons sjukdom).

6 Ulset sykehjem i Bergen har fått godkjent å byggja private bueiningar på vel 24 m2. I Skulevegen 7 C er den private delen på 32 m2. Vi legg til grunn for vidare planlegging at bueiningane vil vera mellom 24 og 32 m2. I tilknyting til fellesrommet bør det vera eit tilrettelagt uteareal eller takterrasse med vegetasjon. Kvar gruppe skal ha tilgang til reint/ureint rom med dekontinator, nærlager for tekstil/lintøy og medisinsk utstyr. I tilknyting til felles opphaldsrom skal det vera eit kontor/lite arbeidsrom og personaltoalett. Det bør vurderast om dette kan delast mellom 2 og 2 grupper. 6.2 Service-, aktivitets- og dagsenterfunksjonar Aktiviseringstenestene arbeider primært med førebygging, dvs tiltak som gjer det mogeleg å delta i sosiale aktivitetar, og som styrkjer meistringsperspektivet. Tenestene er eit tilbod retta inn mot eldre som bur utafor senteret, og senteret sine eigne bebuarar. I tillegg vil service-/dagavdelinga vera eit tilbod til heimebuande brukarar med dag- og/eller rehabiliteringsplass i omsorgssenteret. Når det gjeld desse funksjonane, er det viktig å leggja til rette for stor grad av brukarstyring og frivillig medverknad. Desse aktivitetane går i dag føre seg i vestibyle med sitjegrupper, i peisestova og matsalen, i lokala for hår- og fotpleie og i aktivitetsavdeling med kjøkken og arbeidsstove og hobbyrom. Det kan vera behov for enkelte justeringar i utforming og lokalisering. 6.3 Behandlings-/rehabiliteringsrom Fysioterapitenesta har i dag eigen treningssal på 35 m2, eit kombinert behandlingsrom/kontor på 16 m2, i tillegg vert gangareal og peisestova nytta til gruppetrening. Ergoterapitenesta har eige kontor. I framtid ser tenesta behov for tilgang til treningssal for gruppetrening, treningssal for apparattrening, fleire behandlingsrom og kontor. Det er behov for eige eit eige kontor for tilsynslege på institusjonen og betre lokalitetar for laboratorietenesta.

7 6.4 Heimetenestene Heimesjukepleie og andre heimetenester har personalbase på omsorgssenteret vi. I tillegg til at tenesta dei siste åra er vorte større, gjer den generelle utviklinga med auka krav til dokumentasjon og samhandling at tenesta har behov for fleire arbeidsplassar til journalskriving og betre tilgang til møte-og undervisningsrom. Det er og behov for betre medikamentrom og reint/ureint skyllerom knytt til sårskift. 6.5 Kjøkkendrift Kjøken, kjøle- og lagerrom kan vera som no, men det er trong for å utbetra/få nytt ventilasjonssystem. 6.6 Vaskeri og stell av tøy Vask av sengetøy og personaltøy vert kjøpt frå private. Vask av privattøyet til dei som bur på omsorgssenteret, skjer i vaskeriet som ligg i kjellaren i Skulevegen 7 C. Stryking/stell av tøyet skjer i tilknyting til vaskeriet. Lokala i kjellaren er utan dagslys, og lite eigna som arbeidsplass. Det bør gjerast eit utgreiingsarbeid for å få vurdert om det er økonomi i at kommunen skal ta ein større del av vaskeritenestene sjølv samtidig som ein vurderer lokaliseringa. Ei kommunal løysing vil kunna gje tilrettelagde arbeidsplassar i eigen regi. 6.7 Stillerom med stellerom I dag er det eit stillerom med stellerom for lik ved sida av. Dagens stillerom er lite, og det bør vurderast om det skal vera kapell/stillerom på omsorgssenteret. Dersom tilbodet skal vidareførast, bør det plassert slik at det får eigen utgang, og at stellerom og kjølerom ligg i tilknyting til stillerommet Lager for hjelpemiddel Det er eit lager for hjelpemiddel i parkeringskjellaren under Skulevegen 7 C. Dette er vanskeleg tilgjengeleg og lite eigna til føremålet. Det må etablerast eit nytt hjelmiddellager for tekniske hjelpemiddel, både kommunen sine eigne hjelpemiddel og det som Hjelpemiddelsentralen låner ut. Lageret må lokaliserast slik at ein kan koma til med bil for levering/henting av utstyr. I tilknyting til lageret er det og behov for eit mottaksrom, reingjeringsrom med sluk og vaskerom. Når det gjeld hjelpemiddel, så er det under utarbeiding ei ny forskrift som kan gje kommunane eit vesentleg større ansvar på dette området. 6.9 Garderobe og toalettanlegg for personalet Garderobeanlegget vart utvida ved sist utbygging. Det er likevel for lite, og det er ikkje alle tilsette som har tilgang til låsbart garderobeskåp. Det bør vera eitt felles garderobe- og toalettanlegg for kvinner og eitt for menn. Vidare bør det vera rullestoltoalett for tilsette Kantine, undervisningsrom og møterom Det er eit generelt behov for møterom, undervisningsrom, kantine og rom tilrettelagt for fysisk aktivitet. Dette er døme på rom der det er aktuelt med sambruk, og noko vi må sjå nærare på når vi er komne lengre i planprosessen Oppsummering Eksisterande sjukeheim har eit areal på ca 1000 m2, og dette arealet vil bli frigjort når den nye sjukeheimen står ferdig. Det frigitte arealet vil dekka behovet for areal knytt til utvikling av service- og vi )Gjeld ikkje heimetenester til psykisk utviklingshemma og brukarar innafro psykisk helse og rus.

8 aktiviseringstilboda, rehabilitering med dag/døgnopphald og fellesfunksjonar medrekna betre lokale for heimetenestene. Det er så langt ikkje rekna på kva ei ombygging av dette arealet vil kosta. 7. Tenester som i dag er lokaliserte utafor SOS og nye funksjonar 7.1 Legetenesta Det er ca 8000 pasientar tilmelde fastlegeordninga ved Sogndal legesenter. Kommunen har avtale med 8 legar for å dekke opp dette. I tillegg er det turnuslege. Allmennmedisinsk offentleg helsearbeid femner om helsestasjon for born, ungdom og unge vaksne, skulehelse, smittevern (asylsøkjarar), beredskap, rettleiing av turnuslegar og forskriftspålagt rettleiing av yngre legar, helsetilbod for bebuarar i asylmottak, rehabilitering og tilsynslege ved SOS. Legesenter i Dalavegen 2 har god lokalisering. Huset har ikkje kjølesystem, og om sommaren kan laboratorium og skrivestove verta så varme at avansert utstyr gir feilmeldingar og kvalitetssvikt. Høg temperatur gir òg eit dårleg arbeidsmiljø for tilsette. Legesenteret er for lite og har nokre løysingar som ikkje fungerer tilfredsstillande. Med aukande tal kvinner i legeyrket, og fordi vi alltid vil ha mange unge legar, må ein rekna med at ikkje alle legane vil ha fulle stillingar. Dette kan gje trong for fleire kontor. Noverande senter har ikkje kontor for student, vi må rekne med å ha utdanningsplass det meste av året. Ut frå samhandlingsreforma si understreking av auka aktivitet i førstelinja bør ein auka talet skiftestover slik at ein har to reine; ei med ambulanseinngang til bruk ved akutt sjukdom og legevakt og ei til "dagleg arbeid", og ein ev to ureine. Eit planalternativ er å leggje legesenteret saman med SOS. Dette er, i følgje legetenesta, ei god løysing dersom heile legesenteret + legevakt og ambulanse kan leggjast dit samstundes, at begge får tilrekkeleg parkering, tilgjenge og mogelegheit for utviding. Løysingar som går ut på å skilja legekontor og legevakt er dårlege. Samdriftsfordelar ved plassering av legesenteret ved SOS er: Felles bruk av laboratorium med utstyr Felles røntgenrom med utstyr Mogeleg å få tilsyn av vaktlege til pasientar på SOS Mogeleg å få sjukepleiar til legevakt for assistanse. Vi kan nytta akuttplassar til observasjon og førebu innlegging i sjukehus Større fagmiljø Rombehov for lege og legevakt 14 legekontor Eit mindre studentkontor Ein betre urein skiftestove Auke tale skiftestover frå to til tre Eit møterom Større venterom Økt størrelse på lab Legevaktbehov

9 Ein må vurdere om det er teneleg å ha eige legevaktlokale. Ein treng i så fall kontor for lege og kontor sjukepleiar nær skiftestovene. Overnattingsrom for legevakta 7.2 Rombehov knytt til nye oppgåver/funksjonar som følgje av samhandlingsreforma Lokale lærings- og meistringstilbod Det er behov for auka teamarbeid i legetenesta for å styrke akuttmedisin, kvalitet og satsinga på kronikargrupper. Lokale tilbod med hjelp til endring og meistring av levevanar, og oppfølging over tid, er særleg viktig for menneske som treng hjelp til å justera/endra levevanar og kronisk sjuke. Døme på dette er: Diabetesteam KOLS-Team Cytostaticateam Dialyseteam Demensteam Pårørandeskule Lærings- og meistringstilbod/frisklivstilbod vii Både dialyse- og cytostatica krev spesialrom. Dessutan er ei generelt behov for fleire gruppe- og møterom, og vi bør vurdera å lokalisera Frisklivssentralen til eit utvida senter. Tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald Kommunale tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald skjer i nokon grad på sjukeheimen i dag, men tilbodet er ikkje skilt ut som ei eiga avdeling. Ved nybygg vil vi kunna etablera ein avdelingsstruktur som ligg til rette for denne type tilbod, men kor langt eit slik tilbod kan utviklast, vil m.a. vera avhengig av befolkningsgrunnlag og samansetning av personalgruppa. T.d. er det i dei nasjonale retningslinene anbefalt eit befolkningsgrunnlag på minimum innbyggjarar for å driva ei eining på eit nivå over grunnleggjande palliasjon. Vi finn døme på slike funksjonar også med eit lågare folkegrunnlag. Frå er kommunane økonomisk ansvarleg for alle utskrivingsklare pasientar frå dag ein etter ferdigbehandling. Dette vil bli ei ny oppgåve for institusjonen, og på sikt vil det auka etterspurnaden etter plassar. Dessutan føreset det at vi må styrkjar den fagleg medisinske kompetansen i institusjonen. Fleire stader i landet er det gjennom forsøksordning viii etablert intermediære avdelingar som er eit heildøgnstilbod, ope 7 dagar i veka, 24 timar i døgnet for bruk av legevakt. Tilboda har enkle inntaksprosedyrar, auka kompetanse, klare inntakskriterier. 8. Samarbeid med andre 8.1 Samarbeid med Helseføretaket og desentraliserte spesialisttilbod som ressursar i den lokal helseteneste vii ) Helsedirektoratet er i ferd med å utarbeida ein rettleiar for kommunale frisklivstilbod med sikte mot ein fagleg standard. Sentrale element er forankring i kommunehelsetenesta, systematisk samarbeid med fastlegar, kompetanse innan endringsfokusert rettleiing og levevanar og at tilbodet er lett tilgjengeleg. Frisklivstilbodet må viadre sjåast i samanheng med etablering av lokalmedisinsk sentre og kommunale/interkommunale læringsog meistringstilbod. viii ) basert på inntrykk frå Alta og Ål.

10 Kommunen v/institusjonstenesta har tidlegare ved fleire høve inngått samarbeidsavtale med spesialisthelsetenesta knytt til enkelt pasientar slik at tilbod om dialyse har vorte gitt lokalt. ISP (Indre Sogn Psykiatrisenter) og BUP (Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) her spesialisthelsetenester som er lokaliserte i kommunen. Dessutan er det fleire spesialistar med avtalepraksis som held til i kommunen. Det er inngått samarbeidsavtale med tannhelsetenesta. Tannhelsetenestelova er og under revisjon. Departementet vil koma attende til dette i eit eige høyringsnotat. LMS (Lærings- og meistringssenteret) er eit senter for meistring av kronisk/langvarig sjukdom og funksjonshemming i spesialisthelsetenesta. I LMS er også Ambulant rehabiliteringsteam og Behandlingshjelpemiddel organisert. Grunntanken i LMS er at brukarar, pårørande, brukarorganisasjonar og helsepersonell i eit likeverdig samarbeid planlegg, gjennomfører og evaluerer læringstilbod for personar med kronisk sjukdom eller funksjonshemming og deira familie og vener. Opplæring av pasient/pårørande i lærings- og meistringseiningar som Helse Førde tilbyr, bør lokaliserast nærast mogeleg pasienten, og dette bør vera særleg aktuelt i høve til diabetes, kols, revmatiske lidingar og hjartelidingar. I kva grad dette vil skapa behov for tilgang til kommunalt areal, veit vi ikkje. Ambulansetenesta Ambulansetenesta held til i Dalavegen 2. Det er teneleg å lokalisere ambulansetenesta i tilknytting til legesenteret. Ambulansetenesta har behov for utvida areal, serleg knytt til garasjeanlegg. Helse Førde ønskjer ein dialog med kommunen korleis dette kan løysast på lang sikt. Arealstorleik under er oppgitt i ynskja tal m2 for dei ulike rom. Dette er å sjå som rettleiande for deira behov og ikkje eit absolutte krav. ID Rominndeling Merknad/Utfyllande opplysningar 1 Separate soverom for 5 personar, min 8 m2. Ynskjeleg med dusj og toalett inkl på 4 av soveromma.(hotellstandard) Samla min 11 m2. 2 Opphaldsrom / møterom, min 25 m2. 3 Kontor min 10 m2. Ev i tilknyting til opa løysing med opphaldsrom 4 Garderobe med toalett, min areal 15 m2. Ynskjeleg med låsbare garderobeskap for inntil 15 personar Ved toalett /dusj integrert i soverom kan storleik på garderobe reduserast. Garderobe bør ha avlukk for herre og dame 5 Kjøkken, min 10 m2 Ev i opa løysing med opphaldsrom / kontor 6 Vaskerom, min 6 m2 Ev i kombinasjon med lager eller garasje. Plass til vaskemaskin, tørketrommel og tørkemoglegheit 7 Lager, min 10 m2 Ev i tilknyting til garasje eller trimrom. 8 Trimrom, min 15 m2 Ev i tilknyting til anna fellesareal 17 Adgangssystem Adgangskort og nøkkelkort for dørene og garasje. ID b) 2 Oppstilling for kjøretøy 1 Utvendig oppstillingsplass med fast dekke for min. 4 køyrety for tilsette. Min. plass pr. kjøretøy 5 x 3 m Merknad/Utfyllande opplysningar Må sjåast i høve til anna ledig parkeringsareal, ev må kunne påreknast at personell syter for parkering på eigahand.

11 2 Uttak for el. kraft (16 A) Min for 2 oppstillingsplassar 3 Garasje m/el-kraft for 2 utrykkingskøyrety, lengde 8 meter, min porthøgde min. 3,0 m 4 Uttak for varmt spylevatn ved garasje 5 System for oppfanging av spylevatn ved oppstillingsplass 8 Areal/bod for oppbevaring av utstyr, t.d. dekk Kan ev kombinerast i garasje 8.2 Samarbeid med andre - interkommunale ordningar Kommunar kan samarbeida om å løysa oppgåver på ulik måte. Samarbeidet kan ta form av alt frå uformelle nettverk mellom fagpersonar til etablering av eigne interkommunale ordningar. Innafor helseområde har vi desse etablerte samarbeidsordningane: Interkommunal legevakt i samarbeid med Leikanger kommune. Legevakta er stasjonert på legesenteret i Sogndal der ambulansetenesta og er lokalisert. Interkommunale følgjeteneste for jordmortenesta i samarbeid med Luster og Leikanger kommune. Beredskapsføderom i tilknyting til institusjonen. Interkommunal ordning for miljøretta helsevern, mellom regionrådskommunane. Sogndal er vertskommune. Tilrettelegging for samhandling IKT, kvalitetssystem IKT er ein viktig føresetnad for samarbeid. Norsk helsenett må byggjast ut og ha tilstrekkeleg kapasitet for samtidskommunikasjon/telemedisin. Regionkommunane er med i prosjekt Helsenett. Både Sogndal, Luster og Leikanger har elektronisk kommunikasjon til spesialisthelsetenesta, og det vert arbeidd med løysingar som gjer at omsorgstenesta kan kommunisera med den kommunale legetenesta og med spesialisthelsetenesta. Dei prehospitale tenestene vil bli endå meir sentrale for å sikra rett behandling på rett nivå til rett tid. Samarbeid mellom akuttmottak, ambulansetenesta, fastlege, open omsorg og institusjonen vil bli svært viktig.

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter.

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Britt Veum Hauge Arkivsaksnr.: 13/830 Arkiv: G10 Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. Tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Samspel for heilskaplege tenester i Sogn Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom på ein koordinert og rasjonell måte! Spørsmål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Mestring og deltaking heile livet

Mestring og deltaking heile livet Mestring og deltaking heile livet Korleis fremma mestring og deltaking? Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Prosjektskisse Mars 2015 Bakgrunn Helse- og omsorgstenestene i Vaksdal

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

«SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi.

«SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi. «SAMHANDLINGSREFORMA» STATUS OG PLANAR. LUSTER; Lokale forhold og føresetnader for reforma; - Geografi og avstandar. - Struktur og økonomi. - Status for helse- og omsorgstilbod ved innføring av reforma.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Innovasjonskonferansen, Værnes 08.11.2012 Fjell kommune Drivkrefter for utvikling av helselandsbyen Handlekraft Delegasjon Kompetanse Lokal samhandling Helselandsbyen: Kommunale og

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

LEGETENESTER I STORD OMFANG OG ORGANISERING

LEGETENESTER I STORD OMFANG OG ORGANISERING Arkivref: 2010/2234-8313/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg LEGETENESTER I STORD OMFANG OG ORGANISERING Framlegg til vedtak: 1.

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 10/3126-41

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 10/3126-41 Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 10/3126-41 Arkiv: H12 Sogndal omsorgssenter - Utbyggingsprosjekt. Utgreiing av delt løysing og romprogram for utbygginga. * Samrøystes tilråding:

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr. Austevoll kommune Møteprotokoll ELDRERÅDET Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/13-002/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Del rapport Rehabiliteringssenger i kommunane Prosjekt leiar Jorunn Sekse Samarbeidsprosjekt mellom: Eidfjord kommune Ullensvang

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer