Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland."

Transkript

1 Vedtekter for LLH - Bergen og Hordaland Vedtatt av årsmøtet den , endret av årsmøtet , endret av årsmøtet endret av årsmøtet endret av årsmøtet endret av årsmøtet Endret av årsmøtet Kapittel 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Navn (endret ) Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland. 1-2 Forholdet til LLH (endret ) LLH Bergen og Hordaland er et fylkeslag av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner(her omtalt som LLH sentralt). LLH - Bergen og Hordalands vedtekter skal ikke være i strid med LLHs sentrale vedtekter, slik at dersom det er avvik går sentrale vedtekter foran, så langt de passer. LLH - Bergen og Hordaland er en selvstendig juridisk enhet, uavhengig av LLH sentralt. 1-3 Formål (endret ) Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner sitt mål er et samfunn der mennesker kan leve ut sine kjønns- og seksualitetsutrykk på egne premisser. Forutsetningen for å nå dette målet er erkjennelsen av gleden ved LHBT-kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke, og vissheten om det verdifulle ved dette. Organisasjonens oppgave er derfor å arbeide for å bedre livsvilkårene gjennom å styrke vår selvrespekt og å kjempe for og forsvare den enkeltes rett til å leve ut sin seksualitet, kjærlighet og sine kjønnsutrykk, uavhengig av alder, etnisk opprinnelse, sivil status eller livssyn. LLH Bergen og Hordaland skal delta i samfunnsdebatten ved å sette homopolitiske tema på dagsorden og arbeide for politisk gjennomslag for saker som er viktige for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) i fylket. Fylkeslaget skal også arbeide for å skape trygge og gode møteplasser for lhbt-personer i Hordaland. 1-4 Uavhengighet (Endret ) LLH Bergen og Hordaland er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner utenfor LLH 1-5 Nedleggelse Fylkeslaget kan legge seg selv ned etter reglene i LLH sentralts vedtekter. Alle aktiva tilfaller da LLH sentralt. 1-6 Taushetsplikt Det skal ikke gis opplysning om hvem som er medlemmer i LLH, med mindre det er klarert med det enkelte medlem. Unntatt fra dette er sentrale tillitsvalgte i LLH og Skeiv Ungdom, kontrollkomiteen i LLH sentralt og sakkyndige oppnevnt av denne. Unntatt er også offentlige myndigheter og tilsvarende bidragsytere, der kontroll av medlemstall eller alder er kriterier for tildeling av midler. Alt innsyn skal godkjennes av Sentralstyret. 1

2 Fylkesleder har ansvar for at tillitsvalgte blir orientert om reglene om taushetsplikten og for vervet. Den tillitsvalgte har i tillegg en selvstendig plikt til å sette seg inn i disse reglene. 1-7 Kjønnskvotering (Endret ) I alle organer med besluttende myndighet der det velges mer enn en representant/delegat, skal det være lik/tilnærmet lik kjønnsfordeling. Unntatt fra denne regelen er grupper og komiteer som jobber spesielt for ett kjønn. Det skal i så stor grad som mulig også være representasjon av transpersoner i LLH Bergen og Hordaland sine besluttende lag. 1-8 Habilitet (endret ) Enhver skal fratre behandlingen av saker som angår vedkommende selv, nære slektninger, ektefelle, samboer, kjæreste eller nære venner. Enhver skal også fratre behandlingen av saker når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til personens upartiskhet. 1-9 Vervbeskrivelse Styret vedtar og sørger for at det foreligger vervbeskrivelse for samtlige verv i arbeidsutvalget, redaktøren i Skråskrift og andre verv der det finner det påkrevet. Undergrupper og lokallag kan vedta retningslinjer for utøvelse av verv for egen gruppe eller eget lag. Kapittel 2 - Forholdet til andre organisasjoner 2-1 Skeiv Ungdom (endret ) Skeiv ungdom Bergen (SkuB) er LLHs ungdomsorganisasjon. Styret skal tilrettelegge for et godt samarbeid med SkuB. Kapittel 3 - Årsmøtet 3-1 Funksjon (endret ) Årsmøtet er det øverste organ for LLH - Bergen og Hordaland. Det avholdes hvert år innen 1. mars. 3-2 Stemmerett (endret ) Alle fylkeslagsmedlemmer som har bosted i området lokallaget dekker har stemmerett på årsmøtet. 3-3 Innkalling Innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal skje med 4 ukers varsel etter reglene i de sentrale vedtektene. 3-4 Årsoppgave (endret ) Styret og undergruppene skal levere årsoppgave. Denne skal være styret i hende senest én uke før årsmøtet. 2

3 3-5 Faste saker (endret ) Faste saker på årsmøtet er: 1) Valg av møteledelse, referent, tellekorps og to medlemmer til å skrive under på årsmøteprotokollen. 2) Godkjennelse av innkalling og saksliste 3) Årsberetning fra styret, regnskap og revisors beretning. 4) Arbeidsprogram og budsjett 5) Valg av personer til arbeidsutvalg og styret for øvrig 6) Valg av valgkomité 7) Valg av to medlemmer til å revidere regnskapet og en person til å disponere fondsmidler sammen med leder. Valg av styremedlemmer til å disponere driftskonti. 8) Valg av vararepresentanter til landsstyret 9) Innkomne forslag (endret ) Innkomne forslag behandles dersom de er styret i hende senest to uker før årsmøtet. 3-6 Saker som hører inn under årsmøtet Årsmøtet har alene fullmakt til å: 1) fastsette av medlemskontingent lavere enn tak fastsatt av landsmøtet 2) foreta vedtektsendringer 3) vedta utvidelse eller innskrenkelse av styrets medlemstall ut over det som følger av Regnskap (Endret ) Regnskap for foregående år skal godkjennes med alminnelig flertall. 3-8 Arbeidsprogram Årsmøtet skal etter forslag fra avtroppende styre vedta arbeidsprogram for styrets arbeid i kommende år. Endringsforslag til arbeidsprogrammet skal fremmes skriftlig, senest i løpet av årsmøtet. 3-9 Valg (endret ) Et styreverv skal besettes av gangen i rekkefølgen leder, 1. nestleder (politisk), 2. nestleder (organisastorisk og økonomisk), 6 øvrige styremedlemmer, samt tre vara i 3

4 prioritert rekkefølge, redaktør for Skråskrift og representanter fra undergruppene med vara. Deretter besettes øvrige verv. Dersom det er mer enn én kandidat, skal personvalg avgjøres skriftlig. Får flere kandidater flest stemmer, skal det foretas ny avstemning mellom disse. Blir det fortsatt likt, skal det trekkes lodd mellom kandidatene. For at en person skal bli valgt kreves absolutt flertall, altså halvparten av stemmene + 1. Blanke stemmer teller ikke. Er det kun én kandidat, og ingen av de stemmeberettigede ber om noe annet, kan valget gjøres ved akklamasjon. Leder velges alltid skriftlig Valgperiode ( ) Dersom ikke annet er fastsatt, velges en person for ett år. Leder og nestleder velges for to år Ekstraordinært årsmøte Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, når 1/3 av fylkeslagets medlemmer krever det eller når det finnes særskilt hjemmel i vedtektene Vedtektsendringer (Endret ) Det kreves 2/3 flertall på årsmøtet for endring av vedtekter. Vedtektsendringer trer i kraft når årsmøtet heves. I den grad endringer av vedtektene påvirker de andre årsmøtesakene, må vedtakene tilpasses de endrede vedtektene. Styret i LLH Bergen og Hordaland fungerer som vedtektskomité og skal innstille på vedtektsendringer til årsmøtet. Forslag til endringer av vedtekter må sendes styret i innen 2 uker før årsmøtet Revisjon (endret ) Den som blir valgt som revisor må oppfylle kravene i 1-9 om habilitet i forhold til alle medlemmer av styret m.v. Den valgte revisoren skal årlig gjennomgå regnskapet i samsvar med god revisjonsskikk. Under revisjonen skal revisoren ha tilgang til alle dokumenter som er nødvendig for å kunne gi en uttalelse om regnskapet. Herunder skal revisoren årlig gå igjennom styrereferatene og vurdere om det foreligger forhold av betydning for regnskapet eller som kan medføre ansvar for styret. Resultatet av revisorens gjennomgang skal opplyses i alle saker i samsvar med god revisjonsskikk. Utover dette har revisor(ene) taushetsplikt i alle saker de får innsyn i. 4

5 Kasserer skal hvert halvår legge frem ajourført regnskap som skal gjennomgås med revisoren. Kasserer skal fremlegge avstemming av kasse og bankkontoene for revisors kontroll. Evt. kassabeholdning skal kunne kontrolleres av revisor. Gjennomgangen bekreftes skriftlig av revisor til styret. Vesentlige mangler skal rapporteres skriftlig til styret. Kapittel 4 Fylkesstyret 4-1 Funksjon Fylkesstyret er fylkeslagets øverste organ mellom medlemsmøtene. 4-2 Sammensetning (endret ) Styret består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder, 6 øvrige styremedlemmer, redaktør for Skråskrift og representanter fra undergruppene. Disse medlemmene har stemmerett. Varaer og varamedlemmer for undergrupper, og Skråskrift har stemmerett når de faste representantene ikke er tilstede. En representant for hvert lokallag og undergrupper som ikke har eget styremedlem har møte-, tale- og forslagsrett. 4-3 Møte-, tale- og forslagsrett (endret ) Styrets møter er åpne. Styret kan gi gjester og observatører talerett på et styremøte eller under behandlingen av en enkeltsak. Dersom det sannsynlig at en sak kan unntas offentlighet, kan styret vedta at møtet ikke skal være åpne for personer uten vedtektsbestemt møterett mens saken behandles. 4-4 Møter (endret ) Det skal avholdes styremøter minst 12 ganger i året med jevne mellomrom. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes ut to dager i forveien. Sakslisten legges innenfor samme tidsrammer ut på LLH Bergen og Hordalands nettsider. Unntatt herfra er saker som unntas offentlighet etter 4-9 Dersom lederen eller to styremedlemmer krever det, skal det avholdes ekstraordinært styremøte. 4-5 Stemmeregler (Endret ) Dersom et styremedlem krever det, skal det stemmes over ethvert vedtak. Hvis ikke annet følger av vedtekter, retningslinjer eller instruks, avgjøres saken ved simpelt flertall. Leder - eller nestleder ved leders fravær har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 4-6 Vedtaksdyktighet (endret ) Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styremedlemmene med stemmerett, inkludert leder og/eller nestleder, er til stede. 5

6 4-7 Budsjett Styret skal utarbeide budsjett før årsmøtet. Styret kan revidere budsjettet vedtatt på årsmøtet. Ved store budsjettendringer eller ved fare for stort underskudd, skal styret vurdere å innkalle til ekstraordinært årsmøte. 4-8 Målplan Styret skal så snart som mulig lage en plan for gjennomføringen av arbeidsprogrammet. Planen skal ha tidsfrister. 4-9 Suppleringsvalg Styret kan etter forslag fra valgkomiteen og i samråd med den aktuelle gruppe besette verv som blir ledige mellom årsmøtene. Dersom tre styremedlemmer krever det, skal saken likevel bringes inn for et ekstraordinært årsmøte Referat Det skal føres referat på styremøtene. Referatene er offentlige straks de er godkjent og skal publiseres på LLH - Bergen og Hordalands nettsider. Når vektige grunner tilsier det, kan styret vedta at et referat eller deler av det skal unntas offentlighet. Begrunnelsen for dette skal skrives ned, men er heller ikke offentlig tilgjengelig Endring av disposisjonsrett(endret ) Styret kan vedta å gi og frata styremedlemmer retten til å disponere fylkeslagets konti og andre midler. Kapittel 5 Arbeidsutvalget 5-1 Medlemmer (endret ) Arbeidsutvalget består av leder, 1. nestleder og 2. nestleder. 5-2 Fullmakt (endret ) Arbeidsutvalget har fullmakt til å fatte vedtak i saker som er delegert av styret, foreta presseutspill dersom det ikke er tid til å vente til et styremøte og bevilge inntil kr i samsvar med budsjett og handlingsplan dersom det ikke er tid til å vente til et styremøte. Innkjøp av rutinemessig art som er innenfor budsjett kan foretas av medlemmer av arbeidsutvalget uten å konsultere andre au-/styremedlemmer. Arbeidsutvalget har uansett beløp fullmakt til å bevilge penger som er nødvendig for å gjennomføre et styrevedtak. Hvis kostnadene blir vesentlig høyere enn styret må ha forutsatt, skal saken forelegges styret for nytt vedtak. 6

7 Kapittel 6 - Andre organer 6-1 Leders fullmakt (endret ) Lederen har fullmakt til å foreta presseutspill i saker som haster og bevilge inntil kr 5000 i samsvar med budsjett, handlingsplan og retningslinjer fra styret. Dette gjelder kun hvis Arbeidsutvalget ikke trer sammen før bevilgningen må skje. 6-2 Valgkomité (endret ) Valgkomiteen (VK) skal bestå av tre medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv. Ved frafall fra valgkomiteen innstiller VK ny kandidat til valgkomiteen, og styret fatter vedtak. Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til samtlige verv som skal besettes på årsmøtet og ved suppleringsvalg. Hvis det ikke oppnås enighet, skal valgkomiteen avgi delt innstilling. VK skal søke å finne representanter til styret som speiler bredden i lhbt-miljøet. Valgkomiteen skal ha tilgang til LLH - Bergen og Hordalands lokaler og medlemslister. 6-3 Kontrollkomité LLH sentralts kontrollkomité har rett til innsyn i ethvert forhold som angår fylkeslaget. i samsvar med sentrale vedtekter. 6-4 Medlemsmøter Styret skal kalle inn til landsmøteforberedende medlemsmøte etter LLH sentralts vedtekter 11 d. Styret kan ellers kalle inn til medlemsmøter for å informere om saker eller innhente råd. Kapittel 7 - Lokallag 7-1 Kontingent I kommuner der det er lokallag, har lokallaget rett på en del av medlemskontingenten fra medlemmene i kommunen. Lokallagene er egne juridiske enheter. 7-2 Undergrupper Lokallagene kan opprette undergrupper. Lokallaget er likevel ansvarlig for undergruppenes økonomi og opptreden. 7-3 Vilkår for opprettelse Lokallagene skal ha et styre, en kontaktperson og en økonomiansvarlig. Styret skal ha minst tre medlemmer. Det skal avholdes årsmøte i henhold til de sentrale vedtektene. 7-4 Inndeling, sammenslåing og deling Fylkesstyret kan vedta sammenslåing, deling og geografisk endring av lokallag dersom lokallagene selv ønsker det, eller dersom det medlemsgrunnlaget gjør det nødvendig. 7

8 7-5 Nedleggelse (endret ) Dersom et lokallag blir nedlagt, tilfaller alle aktiva LLH - Bergen og Hordaland. Kapittel 8 - Undergrupper og utvalg 8-1 Definisjon En undergruppe er en gruppe som ikke har noen bestemt geografisk tilhørighet, men som ønsker å tilby aktiviteter eller faglig arbeid til LLH-medlemmer over en viss tid. 8-2 Inn- og utmelding En undergruppe kan melde seg ut av LLH - Bergen og Hordaland. Den beholder sine aktiva såfremt dette er rimelig utifra gruppens innsats og tilskudd fra fylkeslaget. LLH - Bergen og Hordalands styre kan godta at en gruppe får status som undergruppe. Årsmøtet kan oppheve vedtaket. Styret kan nedsette eller godta prosjektgrupper som skal utføre styrevedtak. 8-3 Dispensasjon for møteplikt i styret Årsmøtet avgjør hvert år hvilke undergrupper som skal ha stemmerett i styret. Årsmøtet bør dog legge avgjørende vekt på om gruppen selv ønsker å sitte i styret. 8-4 Krav til undergrupper (endret ) Undergruppen skal ha fastsatt a) hvem som har ansvaret for gruppens økonomi. Kontaktperson har ansvar for økonomi hvis ikke annet blir bestemt b) hvem som kan bli medlem og på hvilken måte dette skjer. c) midler som blir tildelt undergruppene fra styret skal benyttes innen neste søknadsperiode. Midler som ikke er benyttet innen fristen skal tilbakeføres til styret, med mindre konkret forlengelse er avtalt med styret. Det skal vedlegges regnskap for de benyttede midler. d) Kontaktperson har ansvar for økonomi hvis ikke annet blir bestemt 8-5 Undergruppens fullmakt Undergruppen kan uttale seg på egne vegne i saker som faller inn under formålet så lenge dette ikke er i strid med uttalelser fra styret, arbeidsutvalget eller lederen i LLH - Bergen og Hordaland. Styret i LLH - Bergen og Hordaland kan delegere saker og fullmakt til undergruppene. 8-6 Vedtekter Undergruppene kan ha egne vedtekter. Disse skal ikke være i strid med fylkeslagets eller sentrale vedtekter. 8

9 8-7 Støtte fra LLH - Bergen og Hordaland (Endret ) Undergruppene har tilgang til LLH - Bergen og Hordalands lokaler, datautstyr og har krav på råd og veiledning av styret ved behov. LLH Bergen og Hordaland skal ha en søknadspott som skal stimulere undergruppene til nyskapning, motivasjon og sosiale aktiviteter. Støtte til undergrupper kan utbetales to ganger i året etter søknad. Søknadsfrist settes til 1. april og 1. oktober. Der pengene søkes til et prosjekt, utbetales midlene som hovedregel i etterkant. Mottakere av søknadsmidler må forevise regnskap, og utarbeide rapport dersom LLH BgH finner det hensiktsmessig. Utover dette skal styret til LLH BgH være behjelpelige med å skrive søknader til andre instanser. 8-8 Om utvalg (lagt til ved årsmøtet ) Ved opprettelse og avvikling av utvalg følges LLHs sentrale vedtekter. Kapittel 9 Skråskrift 9-1 Formål Skråskrift er LLH - Bergen og Hordalands medlemsblad og skal dekke organisasjonens aktivitet. Tidsskriftet skal ta pulsen på hele det skeive miljøet i Hordaland, drive informasjonsarbeid og skape debatt og bevissthet i miljøet. Journalistikken skal være balansert og ha plass til et stort meningsmangfold. 9-2 Ansvarlig redaktør Lederen i LLH - Bergen og Hordaland er ansvarlig redaktør. Lederen skal gis anledning til å sette seg inn i bladets innhold før trykking eller publisering på internett og kan nekte publisering av saker. Når en sak blir nektet publisert eller endret av ansvarlig redaktør skal dette nedtegnes skriftlig med begrunnelse og forelegges styret til orientering. Styret kan ikke overprøve ansvarlig redaktør, men kan gi anbefaling om hvilken praksis som skal følges 9-3 Skråskrifts redaktør Skråskrifts redaktør avgjør i samråd med redaksjonen hvilke saker som skal tas med og hvilken profil bladet skal ha. Dersom styret eller årsmøtet legger føringer, må redaksjonen følge disse. 9-4 Redaksjonsmedlemmer og verv Skråskrift bør ha internt ansvarlige, for eksempel økonomiansvarlig, annonseansvarlig og layoutansvarlig. Disse velges av redaksjonen, men kan avsettes av styret. Redaksjonen er åpen for alle medlemmer. 9

10 9-5 Økonomi Kasserer i LLH - Bergen og Hordaland fungerer som kasserer for Skråskrift. Styret, arbeidsutvalget og leder har samme fullmakt for Skråskrifts økonomi som i øvrige saker som ligger under styret. Redaktør skal alltid konsulteres dersom leder eller arbeidsutvalg vil fatte vedtak som har betydning for bladets økonomi. 9-6 Kontortilgang Redaksjonen skal ha tilgang til kontor- og møtelokaler hos LLH - Bergen og Hordaland. Kapittel 10 - Mistillit, eksklusjon, suspensjon, utelukkelse fra muligheten til å inneha tillitsverv 10-1 Vilkår Vilkår for disse reaksjonene følger av LLH sentralts vedtekter Taushetsplikt Kun styremedlemmer skal være tilstede under behandlingen. LLH sentralt kan likevel delta på denne typen møter med inntil to representanter fra sentralstyret eller kontrollkomiteen, eller oppnevnt av kontrollkomiteen. Disse har ikke stemmerett. Alle som deltar under behandlingen har taushetsplikt. Taushetsplikten forhindrer ikke at impliserte kan stilles spørsmål og avgi forklaring til styret Om vedtak skal fattes Ved vurderingen av om et medlem som oppfyller vilkårene i LLH sentralts vedtekter skal få en reaksjon, skal styret blant annet legge vekt på hensikten med og konsekvensen av medlemmets opptreden, hvor alvorlig vedtektsbruddet var, og konsekvensene av en reaksjon så vel for organisasjonen som for medlemmet som for LLH sentralt Saksbehandling Styret skal utvise stor varsomhet i behandlingen av denne typen saker. Før det fattes vedtak, skal styret skriftlig underrette den det gjelder. Medlemmet skal få anledning til å imøtegå beskyldningene skriftlig, muntlig eller ved representant overfor styret. Styret bør også vurdere om andre skal få uttale seg i saken. Begrunnet vedtak skal oversendes medlemmet. Medlemmet skal også gjøres kjent med klageadgang etter LLH sentralts vedtekter. Dersom styret velger å avstå fra reaksjon, skal medlemmet underrettes om dette. 10

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål Vedtekter for LLH Vedtatt på landsmøtet i Oslo, 23. 25. mai 2014 1 Navn og formål 1.1 Organisasjonen navn er LLH med undertekst Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 1.2 LLHs

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker,

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer