Åpent møte om Fyllingsdalen kulturhus Tid: 11.januar, 2010, kl Sted: Fyllingsdalen VGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpent møte om Fyllingsdalen kulturhus Tid: 11.januar, 2010, kl. 18-20.00 Sted: Fyllingsdalen VGS"

Transkript

1 Referat/notat Åpent møte om Fyllingsdalen kulturhus Tid: 11.januar, 2010, kl Sted: Fyllingsdalen VGS Deltakerantall: ca. 50 Innledende ved Per Kragseth, Fyllingsdalen kulturråd Per Kragseth - leder for Fyllingsdalen kulturråd gikk gjennom historikken til kulturhusprosjekt i Fyllingsdalen. Han presiserte at dannelsen av kulturådet i begynnelsen av november, og den offensiven som nå var igang forhåpentligvis var siste og avgjørende intiativrunde. Det er ingen tvil om at kulturhus for Fyllingsdalen er et prosjekt høyt på prioriteringslistene. Kragseth takket byrådet for velvillig støtte til utredningsprosjektet. Et prosjekt som var satt igang umiddelbart med Arkitektgruppen CUBUS som konsulenter. Det skal utarbeides en rapport som skal inngå i revisjonen av den såkalte kulturarenaplanen som skal foreligge i løpet av våren I rapporten vil bl.a. dette inngå: Vurdering av en rekke tomtealternativ, Utvelging av forhåpentligvis en prioritert lokalisering Illustrasjon av et mulig prosjekt på prioritert tomt En skisse til program for kulturhuset (hvilke funksjoner etc.) Viktig for arbeidet videre å få respons og innspill fra folkemøtet. Byrådsleder Monica Mæland hadde bebudet at hun gjerne viklle være tilstede under møtet for å lytte til presentasjoner og innlegg, men hadde måttet melde avbud i siste liten pga lokalklimakrisen og møter for å få avklart krisetiltak. I hennes sted møtte kommunaldirektør for kulturfeltet, Bjørn Holmvik. Kommunaldirektør Bjørn Holmviks innledning Holmvik understrekte at Bergen kommune var av de bedre storbykommunene mht systematikk i dokumentasjon og planlegging innen kulturfeltet. Da kulturarenaplanen kom i 2006 var Bergen blant de første i landet som utarbeidet en plan av denne typen. Planen rulleres nå etter 4 år i tråd med intensjon og vedtak i Fyllingsdalen kulturhus var prioritert dengang og har fortsatt høy prioritet. Holmvik poengterte at Monica Mæland hadde bedt ham spesielt understreke akkurat dette. I tråd med gjeldende kulturarenaplan er Fana Kulturhus på Nesttun nå realisert. Bydelsenteret i tilknytning til Ny Krohnborgskole med kulturhusfasiliteter står foran bygging. Iht gjeldende "kø" står nå kulturhusemne i Åsane og Fyllingsdalen for tur. Imidlertid har det de siste årene også kommet andre prosjekt som ønsker høy prioritering fra Bergen kommunes side. Han nevnte særlig følgende: 1) Areana USF - En bygg som særlig vil være tilrettelagt for rytmisk musikk med et signal om behov for et løeie/tilskuddsforholod i størrelsesorden 1 mill kr. pr. år i 15 år. 2) Fellesverksteder for DNS og Carte Blanche Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 1

2 - Begge institusjoner mangler hensiktmessige verkstedslokaler og rekvisittalager og det arbeides for å finne egnete muligheter som kan benyttes felles. 3) Teatergarasjen i Nøstegaten Det jobbes intensivt med bygging av nytt teaterbygg i Nøstegaten i samarbeid m. Teatergarasjen og Neumann Eiendom. Her er det snakk om et garantiforhold. 4) Musikkteater Bergen har en forsterket satsing på opera og musikkteater. Grieghallen har vist seg ikke spesielt godt egnet og m,ange mener det nå er Bergens tur til å få et spesialisert og tidsmessige bygg for musikkteater. De nærmeste årene er imidlertid investeringsbudjsettene for alt annet enn skole og sykehjem fylt opp av storsatsingen på nasjonal svømming/stuparena på Nygårdstangen. Et prosjekt til 700 mill kr. Alle prosjekt er til syvende og sist avhengig av kommuneøkonomien. For å unngå ytterligere opplåning for å oppfinansiere tunge investeringer, ønsker byrådet primært prosjekt á la Fana kulturhus basert på offentlige leiemidler og privat risiko for utbyggingen. Mht Fyllingsdalen kulturhus så er det fra kulturadministrasjonens side viktig at biblioteket får en sentral plass og at det blir gode arenaer for kulturskolen. Samarbeidet med Fyllingsdalen Videregående skole og dets dramalinje er spennende både mht det skapende og fysiske fasiliteter. Kulturarenaplanen ventes sluttbehandlet senhøstes Utredning/analyse ved Arkitektgruppen CUBUS, Ola B. Siverts Arkitektgruppen CUBUS v/ Ola B. Siverts presenterte kulturrådets planer så langt. Materialet som ble lagt frem er tilgjengelig for seg i en egen pdf-fil. Innledningen gjennomgikk bl.a. den lange rekken av tomter som har vært fremmet opp gjennom årene og som kulturrådet hadde satte opp i en egen utredningsliste. Siverts la frem CUBUS analyse av hva et kulturhus er/bør være og hva slags lokalisering som vil være optimal. En plassering nærmest mulig Oasen og kollektivknutepunktene der, var en hovedkonklusjon. En frittstående tomt der huset vil kunne få stå frem som et identitetsmerke for Fyllingsdalen en annen. Han konkluderte med at en tomt - som ikke står på noen lister - peker seg ut: Kollen i kommunal eie vis á vis dagens kollektivterminal. Her vil en kunne få et kulturhus tett på Oasen senter, men samtidig frittstående - et signalbygg i ordets rette forstand. Koordineringen med kollektivtrafikk vil være optimal: Kulturhuset vil kunne være "varmestue" for kollektivbrukere og vice versa; nærheten til kollektivtilbudene (bane, ekspressbuss, matebuss m.v.) vil gjøre det lettere for mange - ikke minst barn - å velge kollektivtransport fremfor privatbil. Plassert enten på kollentomten eller der kollektivterminalen ligger i dag (et makeskifte kan være ønskelig for Hordaland fylkeskomune og Statens Vegvesen) vil kulturhuset kunne ta opp i seg en lenge planlagt gangbro fra Ørnehaugsiden. Med gangbroen på plass vil det meget tradisjonsrike Ungdomshuset - som er et av "Dalens" viktigste kulturhus i dag - kunne knyttes tett til det nye kulturhuset og bli integrert som en del av helheten. Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 2

3 Det ble vist prinsippløsninger etasje for etasje utfra tomteforutsetningene. En fikk plass til en stor sal (som kan deles opp) med ca. 350 tilskuerplasser, en kafé med bibliotek i flukt på gateplan. Det var også vist musikkrom og verksteder for kulturskole o.a. samt et betydelig antall kontor og møterom. En hadde også lagt inn enm parkeringskjeller for 60 biler, men det ble antydet at når en først bygger om området for å få inn en betydelig kollektivterminal m. park & rideløsninger, så vil det óg innbefatte parkering i relativt stor skala. Kommentarer Kari Hoffmann (Fyllingsdalen bibliotek) Viktig at man prøver å få til en innendørs eller overbygget gangvei til Oasen. Erfaring fra bl.a. Vestkanten at det er viktig med korte avstander og enkel stikk-innomspontant-plassering. Tomten ved St.Hanshaugen/kollen virker lovende i tråd med dette ønsket om tettest mulig kontakt med Oasen. Med et bibliotek på plass vil kulturhuset ha sitt pulserende hjerte. Biblioteket vil være betjent fra kl. 10 til (slik det er i dag). Erfaringer fra andre kulturhus med bibliotek er at 60-80% av dem som besøker et slikt hus legger turen innom biblioteket eller vice versa. Fyllingsdalen filial hadde i besøkende og 119 ulike arrangement. Nærheten til kollektivknutepunkt er svært viktig. Med kulturhus og kollektivrutene så tett som det her legges opp til vil selv relativt unge barn kunne transporteres kollektivt på egenhånd uten risiko/uttrygghetsfølelse for foresatte. Det vil ha stor betydning også for besøk fra barnehager og skoler som er en stor brukergruppe på dagtid i dag. Mht størrelse, så har vi spilt inn til arkitektene et behov på m2, men med muligheter for relativt betydelig fratrekk for felles foajé, toaletter, spisested og møterom etc. Biblioteket vil kunne ta på seg å være formidlingsentral/resepsjon for mye av det som skjer på huset inkludert f.eks. billettsalg og overvåking av utstillingsareal/rom o.l. Et spisested/en kafé vil være svært positivt å få til i sammenheng med bibliotek. Viktig da at det kanskje er noe annet enn et pizza/hamburgertilbud dvs. et alternativ og supplement i forhold til det som er på kjøpesenteret. Har sett at arkitektene foreløpig har lagt bibliotekarealene over 2 etasjer selv om vi signaliserte ideelt sett alt på ett plan (bl.a. pga bemanningen), men vi forstår de har en begrunnelse for det som vi må studere nærmere. Ser frem til prosessen videre. Dette virker svært lovende. Kjell Sælensminde, Fyllingsdalen historielag. Ungdomshuset er jo en perle av et kulturhus slik det ligger i dag. Det er omgitt av 4 mål gratis tomt, så det er jo plass til kulturhuset her. Har forstått at det likevel er Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 3

4 mest ønskelig men ennå tettere kontakt med Oasen. Det er positivt da at et ungdomshuset blir mest mulig inkorporert med det nye kulturhuset slik gangbroen vil gi mulighet for. Min vurdering er at jo tettere ungdomshuset og det nye bygget legges jo bedre. Knut Sulen - representerer Nistad Eiendom Prosessen for å få Fana kulturhus har jo tatt lang tid og det kan vel være behov for å ha alternativer til det man synes å prioritere høyest. Tilbudet fra Birgit Nistad - som vokste opp i Fyllingsdalen - er å kombinere byggingen av et mindre nytt kjøpesenter og kulturhuset i en tomt tett på Løvstakktunnelens munning. Oasenområdet er sentral i selve Fyllingsdalen, men om man skal ha gode forbindelser til f.eks. Bønes og Melkeplassen er en plassering her opp ved tunnelen god. Vi er glad for at dette alternativet er tatt med i arkitektenes vurdering selv om det ble spilt inn sent og vil be om å ha det i mente selv om en fokuserer andre tomter. Christer Lilleskare Olsen, bydelstyrerepresentant, Høyre 60 p-plasser er nok for knapt. Her bør man se på større problemstillinger knyttet til mer omfattende behov for park&ride. Kulturhuset bør legge til rette for konferanse/møtelokaliteter som kan legges ut til bedrifter o.a. Dette er det stor mangel på fasiliteter for kurs/konferanser i dag i Fyllingsdalen Einar Follesøy Kaldhol, bydelstyrerepresentant, Høyre Løsningen som er vist med trafikk på begge sider er ikke heldig trafikkalt/sikkerhetsmessig. Som buss-sjåfør har han sett hvor problematiske det er når skoleklasser krysser kollektivterminalområdet. Plassen foran kulturhusets inngang vil bli alt for støyutsatt til at den blir trivelig. En må tenke langt mere over støyproblematikken opp mot en så trafikkert vei. Spektrumbygget deler av tomten og gjør det trangt. Innholdet synes for mye for de voksne. 3 øvingslokaliteter er for lite. Redd for at huset setnges av kl når biblioteket stenger, men et kulturhus må være åpen langt utover kvelden. Grete Monsen, bydelstyrerepresentant, SV Tomten ved tunnelen er OK for Bønesområdet, men er lite sentral ellers. Imidlertid er et av de største problemene mht å binde sammen bydelen at 60-bussen fra Bønes ikke går til Oasen. Traséen for 60-bussen må endres! Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 4

5 Med en god park&rideløsning vil det være godt samspill med Oasen; mye plass til pakering vil være frigjort til kulturhusets brukere på kvelden når de har sin mest intensive bruksperiode. Lars Åge Kjærland - Fyllingsdalbeboer og TrygVestaansatt Dette var litt spennende! Bærer preg av at vi nå virkelig starter på ny frisk! Tror det er riktig å legge historikken bak oss og virkelig se fremover! Tror det blir svært viktig å få til broen over Folke Bernadottesvei både for å få god forbindelse og bragt folk trygt over terminalområdet. Ikke så dumt å "bygge på stylter" slik at deler av terminaølen ligger under. Det at det er gitt så klare signaler mht finansiering dvs. at det skal finansieres/bygges priovat basert på offentlige leiemidler gir håp om at dette faktisk kan bli noe av. Det er jo finansieringsløsninger det har strandet på tidligere. Olaug Sælen Solheim, Fyllingsdalen historielag Ungdomshuset betyr svært mye for svært mange, men kanskje for en "utdøende generasjon" av opprinnelige fyllingsdøler. Det er trist om det skal ende med at ingen bryr seg om det at når det kommer et nytt kulturhus så vil det gamle huset bli stående til forfalls. Her må jo byantikvaren også inn for å sikre umistelige kulturverdier. Anders Kvam - fyllingsdalsbeboer og tidligere leder for Grønn avdeling i Bergen kommune. Viktig at en finner en tomt der en kan få byfunksjoner; torg, plasser sammen med et tydelig offentlig bygg. Det bør så absolutt få stå frem som et godt synlig signalbygg slik tomten ved St. hanshaugen gir mulighet for. Ungdomshuset har vært et viktig kulturhus og det er fint om en kan få god kontakt med det med en gangbro, men det som er aller viktigst nå er nå er å få et fremtidsrettet bygg som virkelig kan romme de mange kulturbehov som Fyllingsdalen har. Svar fra arkitektene v Jesper Jorde og Ola B. Siverts: Bibliotek over 2 etasjer m.m. - En rekke kulturhus har en løsning m. bibliotek over 2 etasjer der 1.planet er knyttet til foajé/myldreareal m. kafé el.l. og er den "bråkete" og intense delen mens en i andre etasje(r) har det mer stillepregete; kurs, lesekrok, lyttehjørne. Det er åpent fra 2.etasjen ned til gateplansetasjen slik at de "oppe" kan følge med på livet "nede". Det gir kontakt og også oversikt/oppsyn, men i tillegg vil det å ha kontroll/oversikt kunne løses teknisk m. kamera/monitorer o.l. Når prosjektet kommer i neste fase er det naturlig å arrangere en studiereise der en får sett på ulike løsninger mht bibliotek integrert i kulturhus og en vil da helt sikkert finne frem til gode løsninger. Det som er sikkert er at kulturhus som har med seg et bibliotek som "hjerte" har et klart pre - biblioteket er ofte en motor i et vellykket kulturhus. Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 5

6 Mht areal så vil en ved sambruk kulturhus/bibliotek antakeligvis kunne redusere biblioteksprogrammet m. rundt 200m2 dvs. fra ca 1000 m2 til ca. 800m2. Muligheter for kurs/konferanse - En rekke kulturhus fungerer også som kurs/seminarsenter. Særlig på dagtid er det ofte kapasitet på huset til å ha enten større seminar/kurs eller iallefall relativt store møter. Den store salen kan deles i flere deler med amfioppstilling. Sammen med kafé vil tilbudet iforhold til møter/kurs/konferanser kunne bli rimelig profesjonelt. Parkeringsløsninger/kapasitet Det er vist en parkeringsetasje i tilknytning til prosjektet som en ren "kjeller" til huset, men det er åpenbart at parkeringsløsningene på denne tomten vil bli avklart innen en langt større ramme med park&ride for kollektivterminalen, utvidelse av Oasen/kjøpesenteret o.a. I beste fall vil kulturhusprosjektet kunne "slippe" å måtte investere i egen parkeringsløsning. Med optimal kollektivtilgjengelighet bør også kravet til parkering kunne settes lavt. Bedre bussforbindelser til/fra Bønes - Fordelen med en mest mulig samkjørt prosess; kulturhus/kollektivterminal er at mange av de "store" problemstillingene som de overordnete kolølektivløsningene vil kunne tas opp. Det er helt naturlig at logistikken mht bussruter både før og etter at bybanen kommer til Fyllingsdalen blir lagt bedre til rette. Tilrettelegging for barn og unge - Fyllingsdalen kulturhus vil ganske sikkert bli lagt opp som Fana Kulturhus med svært gode fasiliteter for kulturskole o.a. aktivitet særlig myntet på barn og unge. Det er langt flere spesialrom enn 3 (illustrasjonene er foreløpig så røffe at det ikke er lett å lese detaljer). Sannsynligvis vil det være 4-5 øvingsrom for musikk og tilsvarende antall verkstedsrom for kunst o.a. Det blir i tillegg mange møterom og storsalen vil kunne deles i flere "studioer". I tegningene så langtv er det lagt opp til at øverste etasje blir særlig lagt til rette for barn og unge. Med gangbro vil også Ungdomshuset kunne trekkes inn i helhetsbildet å være en del av tilbudet til bl.a. barn og unge som vil trives i særlig grad med de flotte historiske rammene som ungdomshuset byr på. Støy og sikkerhet - Mange kulturhus ligger i sterkt trafikkerte områder. Det er jo så og si en del av lokaliseringspoenget for slike hus; at de ligger der folk er og ferdes. Det finnes gode løsninger for å skjerme både inne og ute mot trafikkstøy. Og det ER viktig at et kulturhus for litt rom og luft rundt seg slik at det får stå litt frem og at det blir mulig å ha samspill mellom aktiviteter inne og ute. Om kulturhuset blir lokalisert der kollektivterminalen er i dag, vil krysningsproblematikken bli redusert, men uansett vil en måtte lage gode, Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 6

7 sikre gangtraséer. Også dette har en mange gode referanser mht hvordan det kan løses slik at det blir lavt konfliktnivå og god sikkerhet. Ungdomshuset - Det å få med Ungdomshuset vil gi et tilleggspluss som øker prosjektets fleksibilitet og bredde. Det er foreløpig ikke beregnet kostnadene som må til for å ruste opp ungdomshuset slik at det blir ennå mer funksjonelt. Huset viser slik det brukes idag at det i høyeste grad både er viktig og nyttig, men det kan ikke i seg selv erstatte eller bygges om til et moderne kulturhus. En omfattende inngripen vil dessuten fort øve vold mot husets historiske karakter og verneverdi. Vi tror derfor en nærhet med bro, en viss opprustning for å bedre funksjonaliteten (isolering o.a.) og allminnelig godt vedlikehold vil kunne gi Ungdomshuset "en ny vår" i samspill med det nye kulturhuset. Avslutningsvis Det ble oppfordret til å følge prosjektet både på Facebook og ved kontakt med kulturrådet. Per Kragseth tilkjennega at det ville bli kalt inn til møter jevnlig når en trengte tilbakemeldinger ved nye milepæler i prosjektet. Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 7

Fyllingsdalen kulturhus har gunstige tomter ved Oasen og kan bli en hovedbrikke i utvikling av Fyllingenbyen - tillegg til rapport om

Fyllingsdalen kulturhus har gunstige tomter ved Oasen og kan bli en hovedbrikke i utvikling av Fyllingenbyen - tillegg til rapport om Fyllingsdalen kulturhus har gunstige tomter ved Oasen og kan bli en hovedbrikke i utvikling av Fyllingenbyen - tillegg til rapport om kulturhuslokaliseringen i 2010 Fyllingsdalen Kulturråd oktober 2012

Detaljer

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg.

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje.

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. Til stede under opprop: Ikke godkjent

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden

Stortings- og sametingsvalget Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden VALG /12 Valgstyret Stortings- og sametingsvalget 2013. Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden RAZA BYST-0211-201219558-7 Hva saken gjelder: I henhold til valglovens 8-3 (2) b skal forhåndsstemmegivingen

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Lysaker Park - Storebrand bygget

Lysaker Park - Storebrand bygget Lysaker Park - Storebrand bygget Kontor: 1.300-4.200 kvm Vinner av Cityprisen 2010 mer enn eiendom Storebrand Eiendom AS Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker Mobil: 92 44 01 00 www.storebrand.no/eiendom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/ KLEPPESTØ SENTRUM Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06. 2014 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-124 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS

MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS INNLEDNING HVA KJENNETEGNER EN GOD ARBEIDSPLASS? 1. God beliggenhet 2. Fleksibelt bygg i forhold til valg av løsninger 3. Optimal soneinndeling

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Innfartsparkering for biler

Innfartsparkering for biler Innfartsparkering for biler Hvordan beskrives dette tiltaket i tiltakskatalogen? Ny giv for innfartsparkering? Statens vegvesen, seminar i Asker kulturhus 29.11.2013 Jan Usterud Hanssen Tiltakskatalogen?

Detaljer

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet!

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! 5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet innspill til Lerøyplanen! Denne rapporten har bakgrunn i 3 forhold 3 innfallsvinkler:! 1) Bergen kommunes planavd.

Detaljer

Kollektivknutepunkt Bragernes. Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss

Kollektivknutepunkt Bragernes. Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss Kollektivknutepunkt Bragernes Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss Disposisjon Mulighetsstudie buss 2012 / 2013 Kartlegging av status for holdeplasser på Bragernes torg 2014 / 2015 Detaljplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Skolene presenterer sine innspill til planarbeidet for Vikersund sentrum

Detaljer

SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen.

SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen. SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen. STATUS FOR FELLES IDRETTS- OG KULTURBYGG I FYLLINGSDALEN Notat fra Per Kragseth og Roy Gunnar Blommedal 120816 Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Det bør legges opp til at man har minst ett fast forhåndsstemmelokale i hver bydel.

Det bør legges opp til at man har minst ett fast forhåndsstemmelokale i hver bydel. Dato:1. februar 2011 VALG /10 Valgstyret Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden RHKR BYST-0212-201007468-1 Hva saken gjelder: Ved stortings- og sametingsvalget 2009 ble det innført en ordning

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: Mandag 27. januar 2014 kl. 18.00 19.30 Sekretariat:

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Plan 213 Kleppestø sentrum områdeplan forslag til idéskisse som utredes som et alternativ i den videre planprosessen

Plan 213 Kleppestø sentrum områdeplan forslag til idéskisse som utredes som et alternativ i den videre planprosessen Askøy Kommune Avdeling for Arealbruk Postboks 323, 5323 Kleppestø Kleppestø, 20. april 2015 Plan 213 Kleppestø sentrum områdeplan forslag til idéskisse som utredes som et alternativ i den videre planprosessen

Detaljer

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2).

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Vedlegg Ullerud Sykehjem Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Illustrasjoner og tekst er utarbeidet av Jostein Røhnsen arkitekter på oppdrag fra Frogn kommune. Materialet

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

- En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse. Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00

- En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse. Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00 - En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00 Innhold 1. Mandat og bakgrunn 2. SGK s behov 3. Nybygget Bruksområder Plantegninger 4. Driftsinntekter 5. Finansiering

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Felt C. et helt nytt sted

Felt C. et helt nytt sted Felt C et helt nytt sted Felt C Åsanebyen Øst - bybanetilpasset Felt C kan fleksibelt tilpasses de ulike bybanealternativene. I en rekke utredninger er dette 45 mål store området vist som en fullverdig

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

Prospekt. Gullbringvegen 32

Prospekt. Gullbringvegen 32 Prospekt Gullbringvegen 32 Bø kunnskapspark En arena for samspill mellom næringsliv og høgskole. Attraktive kontorplasser - Flotte studenthybler - Inspirerende møterom - Gode fellesarealer Alt tilrettelagt

Detaljer

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET Workshop: klimagassregnskap for transport på områdenivå 16.04.2012 Erling Ekerholt Sæveraas - Groruddalsenheten Tore Mauseth - Ressurssenteret Plan- og bygningsetaten

Detaljer

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage Et informasjonshefte om et av Norges mest spennende og moderne barnehageprosjekter Barnehagen blir bygget i 2 byggetrinn. Første byggetrinn er klart

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

INNOV ASJON JØRPE LAND

INNOV ASJON JØRPE LAND INNOV JØRPE LAND INNOV! Innovasjon Jørpeland AS Børge Oanes, styrets leder Tore Bakken, daglig leder/breeze EiendomAS Kåre Nygård/Skom Holding AS Jan Jansen/Janja Eiendom AS Steinar Skjervik/Steinar Skjervik

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

Kleppestø Park Arena

Kleppestø Park Arena Innbygger Initiativ av: Vidar Grønnevik Davidsen Referanse: Plansmie for Kleppestø sentrumsutvikling Plan 213, Kleppestø Sentrum Dato: 02.11.2015 Illustrasjonsphoto med tillatelse fra Zwarts & Jansma Architects,

Detaljer

Til: Fra:

<ovstebo@netcom.no> Til: Fra: Fra: Til: Dato: 07.08.2013 21:17 Emne: Fwd: Revidering av regionalplan for jæren Vedlegg: 282130.pdf; Administrasjon forslag.pdf; CCF18022013_00000.jpg; Ortofoto

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 Store bilparker elsker H48 45 parkeringsplasser innenendørs til 1.000 m2 kontorer! Ingen

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008. Nye Skansen kjøpesenter forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 08/1798-7 Planforslag er datert: 06.11.2008 Dato for siste revisjon av plankartet: 14.10.2009 Dato

Detaljer

Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess.

Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess. Byrådssak 128/17 Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess. OEJO ESARK-336-201518520-8 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å realisere kulturhus i Fyllingsdalen.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Hłringsuttalelse - KVU Bergensomr det

Hłringsuttalelse - KVU Bergensomr det - I - IQ- OI Kokstadveien 8 NORGES TAXIFORBUND 5257 Kokstad Avd. Bergen Telefon: 55 99 70 50 Telefaks: 55 99 12 09 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger firmapost-vestcveqvesen. no Mrk.

Detaljer

Med barna i sentrum. Klepp rådhus, søndag 30. oktober kl. 11:35 7º C, vind 2 m/s, opphaldsver

Med barna i sentrum. Klepp rådhus, søndag 30. oktober kl. 11:35 7º C, vind 2 m/s, opphaldsver Med barna i sentrum Klepp rådhus, søndag 30. oktober kl. 11:35 7º C, vind 2 m/s, opphaldsver «Kleppe med barna i sentrum» Arkitektgruppen Cubus foreslår å kombinere skule og park på området mellom Jærhagen

Detaljer

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss?

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen i Sandnes Bystasjonen Sandnes 2 Visjon Bystasjonen skal være en positiv, moderne, aktiv og levende del av Sandnes sentrum. Et godt

Detaljer

Faste forhåndsstemmelokaler, åpningstider og bemanning. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Faste forhåndsstemmelokaler, åpningstider og bemanning. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VALG /14 Valgstyret Faste forhåndsstemmelokaler, åpningstider og bemanning. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 RAZA ESARK-0212-201419371-1 Hva saken gjelder: I henhold til valglovens 8-3 (2) b skal

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 201106 sak 282-06 og fattet følgende vedtak:

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 201106 sak 282-06 og fattet følgende vedtak: Interpellasjoner. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230209 sak 33-09 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr 4 fra Kjersti Toppe (Sp): 1. Det bes om egen sak om kulturhus i Åsane og egen sak

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4

NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4 NABOMØTE RIVING MAURITZ HANSENS GATE 4 Møtedato og tidspkt.: 02.09.2015 kl 1800-19.30 Sted: Tilstede Øya Helsehus Naboer Klara Borgen (Rådmannens fagstab) Fride Dahl (Rådmannens fagstab) Inger Johanne

Detaljer

KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING

KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING PIR II AS - 14.12.2012 KULTURARENA - AREALBEHOV Det foreløpige arealbehov for kulturarena er vist i figur under. Arealet varier fra 920-1615m 2, avhengig av

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8 Dato: 20. november 2009 Bystyresak 459/09 Byrådet Krohnsminde idrettsplass, videre planer STBE SARK-6622-200808136-8 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet forslag til ny idrettsplan, Idrettsbyen Bergen

Detaljer

Casestudy av Kladden barnehage i Godvik, Bergen.

Casestudy av Kladden barnehage i Godvik, Bergen. aktivitetsbarnehage Casestudy av Kladden barnehage i Godvik, Bergen. basseng. Kjøkkenet har en sentral plass, og er også et rom for aktivitet. For å sette meg inn i hvordan barnehager fungerer i praksis,

Detaljer

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen En skole i samfunnet Et samfunn i skolen 100990 1.1 27/9/12 Når kommuneøkonomien ikke strekker til. behov behov behov Oslo Kommune: Kjøper en tomt på 22 mål i transformasjonsområde i Groruddalen Har behov

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling sentrum E6 1 prosesshefte sentrumsutvikling 2 sentrumsutvikling Under sentrumsutvikling har vi undersøkt flere ulike temaer. Et viktig tema har vært å studere ulike typer nye typologier som kan romme forskning,

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Natteravnene Rådal; bemanning, ruter og praktisk opplegg.

Natteravnene Rådal; bemanning, ruter og praktisk opplegg. Natteravnene Rådal; bemanning, ruter og praktisk opplegg. Versjon 7, /9-0 Organisering Natteravnene Rådal er et samarbeid mellom FAU ene på Rå, Rådalslien, Søråshøgda, Apeltun, Skeie og Skjold skoler.

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer