Åpent møte om Fyllingsdalen kulturhus Tid: 11.januar, 2010, kl Sted: Fyllingsdalen VGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpent møte om Fyllingsdalen kulturhus Tid: 11.januar, 2010, kl. 18-20.00 Sted: Fyllingsdalen VGS"

Transkript

1 Referat/notat Åpent møte om Fyllingsdalen kulturhus Tid: 11.januar, 2010, kl Sted: Fyllingsdalen VGS Deltakerantall: ca. 50 Innledende ved Per Kragseth, Fyllingsdalen kulturråd Per Kragseth - leder for Fyllingsdalen kulturråd gikk gjennom historikken til kulturhusprosjekt i Fyllingsdalen. Han presiserte at dannelsen av kulturådet i begynnelsen av november, og den offensiven som nå var igang forhåpentligvis var siste og avgjørende intiativrunde. Det er ingen tvil om at kulturhus for Fyllingsdalen er et prosjekt høyt på prioriteringslistene. Kragseth takket byrådet for velvillig støtte til utredningsprosjektet. Et prosjekt som var satt igang umiddelbart med Arkitektgruppen CUBUS som konsulenter. Det skal utarbeides en rapport som skal inngå i revisjonen av den såkalte kulturarenaplanen som skal foreligge i løpet av våren I rapporten vil bl.a. dette inngå: Vurdering av en rekke tomtealternativ, Utvelging av forhåpentligvis en prioritert lokalisering Illustrasjon av et mulig prosjekt på prioritert tomt En skisse til program for kulturhuset (hvilke funksjoner etc.) Viktig for arbeidet videre å få respons og innspill fra folkemøtet. Byrådsleder Monica Mæland hadde bebudet at hun gjerne viklle være tilstede under møtet for å lytte til presentasjoner og innlegg, men hadde måttet melde avbud i siste liten pga lokalklimakrisen og møter for å få avklart krisetiltak. I hennes sted møtte kommunaldirektør for kulturfeltet, Bjørn Holmvik. Kommunaldirektør Bjørn Holmviks innledning Holmvik understrekte at Bergen kommune var av de bedre storbykommunene mht systematikk i dokumentasjon og planlegging innen kulturfeltet. Da kulturarenaplanen kom i 2006 var Bergen blant de første i landet som utarbeidet en plan av denne typen. Planen rulleres nå etter 4 år i tråd med intensjon og vedtak i Fyllingsdalen kulturhus var prioritert dengang og har fortsatt høy prioritet. Holmvik poengterte at Monica Mæland hadde bedt ham spesielt understreke akkurat dette. I tråd med gjeldende kulturarenaplan er Fana Kulturhus på Nesttun nå realisert. Bydelsenteret i tilknytning til Ny Krohnborgskole med kulturhusfasiliteter står foran bygging. Iht gjeldende "kø" står nå kulturhusemne i Åsane og Fyllingsdalen for tur. Imidlertid har det de siste årene også kommet andre prosjekt som ønsker høy prioritering fra Bergen kommunes side. Han nevnte særlig følgende: 1) Areana USF - En bygg som særlig vil være tilrettelagt for rytmisk musikk med et signal om behov for et løeie/tilskuddsforholod i størrelsesorden 1 mill kr. pr. år i 15 år. 2) Fellesverksteder for DNS og Carte Blanche Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 1

2 - Begge institusjoner mangler hensiktmessige verkstedslokaler og rekvisittalager og det arbeides for å finne egnete muligheter som kan benyttes felles. 3) Teatergarasjen i Nøstegaten Det jobbes intensivt med bygging av nytt teaterbygg i Nøstegaten i samarbeid m. Teatergarasjen og Neumann Eiendom. Her er det snakk om et garantiforhold. 4) Musikkteater Bergen har en forsterket satsing på opera og musikkteater. Grieghallen har vist seg ikke spesielt godt egnet og m,ange mener det nå er Bergens tur til å få et spesialisert og tidsmessige bygg for musikkteater. De nærmeste årene er imidlertid investeringsbudjsettene for alt annet enn skole og sykehjem fylt opp av storsatsingen på nasjonal svømming/stuparena på Nygårdstangen. Et prosjekt til 700 mill kr. Alle prosjekt er til syvende og sist avhengig av kommuneøkonomien. For å unngå ytterligere opplåning for å oppfinansiere tunge investeringer, ønsker byrådet primært prosjekt á la Fana kulturhus basert på offentlige leiemidler og privat risiko for utbyggingen. Mht Fyllingsdalen kulturhus så er det fra kulturadministrasjonens side viktig at biblioteket får en sentral plass og at det blir gode arenaer for kulturskolen. Samarbeidet med Fyllingsdalen Videregående skole og dets dramalinje er spennende både mht det skapende og fysiske fasiliteter. Kulturarenaplanen ventes sluttbehandlet senhøstes Utredning/analyse ved Arkitektgruppen CUBUS, Ola B. Siverts Arkitektgruppen CUBUS v/ Ola B. Siverts presenterte kulturrådets planer så langt. Materialet som ble lagt frem er tilgjengelig for seg i en egen pdf-fil. Innledningen gjennomgikk bl.a. den lange rekken av tomter som har vært fremmet opp gjennom årene og som kulturrådet hadde satte opp i en egen utredningsliste. Siverts la frem CUBUS analyse av hva et kulturhus er/bør være og hva slags lokalisering som vil være optimal. En plassering nærmest mulig Oasen og kollektivknutepunktene der, var en hovedkonklusjon. En frittstående tomt der huset vil kunne få stå frem som et identitetsmerke for Fyllingsdalen en annen. Han konkluderte med at en tomt - som ikke står på noen lister - peker seg ut: Kollen i kommunal eie vis á vis dagens kollektivterminal. Her vil en kunne få et kulturhus tett på Oasen senter, men samtidig frittstående - et signalbygg i ordets rette forstand. Koordineringen med kollektivtrafikk vil være optimal: Kulturhuset vil kunne være "varmestue" for kollektivbrukere og vice versa; nærheten til kollektivtilbudene (bane, ekspressbuss, matebuss m.v.) vil gjøre det lettere for mange - ikke minst barn - å velge kollektivtransport fremfor privatbil. Plassert enten på kollentomten eller der kollektivterminalen ligger i dag (et makeskifte kan være ønskelig for Hordaland fylkeskomune og Statens Vegvesen) vil kulturhuset kunne ta opp i seg en lenge planlagt gangbro fra Ørnehaugsiden. Med gangbroen på plass vil det meget tradisjonsrike Ungdomshuset - som er et av "Dalens" viktigste kulturhus i dag - kunne knyttes tett til det nye kulturhuset og bli integrert som en del av helheten. Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 2

3 Det ble vist prinsippløsninger etasje for etasje utfra tomteforutsetningene. En fikk plass til en stor sal (som kan deles opp) med ca. 350 tilskuerplasser, en kafé med bibliotek i flukt på gateplan. Det var også vist musikkrom og verksteder for kulturskole o.a. samt et betydelig antall kontor og møterom. En hadde også lagt inn enm parkeringskjeller for 60 biler, men det ble antydet at når en først bygger om området for å få inn en betydelig kollektivterminal m. park & rideløsninger, så vil det óg innbefatte parkering i relativt stor skala. Kommentarer Kari Hoffmann (Fyllingsdalen bibliotek) Viktig at man prøver å få til en innendørs eller overbygget gangvei til Oasen. Erfaring fra bl.a. Vestkanten at det er viktig med korte avstander og enkel stikk-innomspontant-plassering. Tomten ved St.Hanshaugen/kollen virker lovende i tråd med dette ønsket om tettest mulig kontakt med Oasen. Med et bibliotek på plass vil kulturhuset ha sitt pulserende hjerte. Biblioteket vil være betjent fra kl. 10 til (slik det er i dag). Erfaringer fra andre kulturhus med bibliotek er at 60-80% av dem som besøker et slikt hus legger turen innom biblioteket eller vice versa. Fyllingsdalen filial hadde i besøkende og 119 ulike arrangement. Nærheten til kollektivknutepunkt er svært viktig. Med kulturhus og kollektivrutene så tett som det her legges opp til vil selv relativt unge barn kunne transporteres kollektivt på egenhånd uten risiko/uttrygghetsfølelse for foresatte. Det vil ha stor betydning også for besøk fra barnehager og skoler som er en stor brukergruppe på dagtid i dag. Mht størrelse, så har vi spilt inn til arkitektene et behov på m2, men med muligheter for relativt betydelig fratrekk for felles foajé, toaletter, spisested og møterom etc. Biblioteket vil kunne ta på seg å være formidlingsentral/resepsjon for mye av det som skjer på huset inkludert f.eks. billettsalg og overvåking av utstillingsareal/rom o.l. Et spisested/en kafé vil være svært positivt å få til i sammenheng med bibliotek. Viktig da at det kanskje er noe annet enn et pizza/hamburgertilbud dvs. et alternativ og supplement i forhold til det som er på kjøpesenteret. Har sett at arkitektene foreløpig har lagt bibliotekarealene over 2 etasjer selv om vi signaliserte ideelt sett alt på ett plan (bl.a. pga bemanningen), men vi forstår de har en begrunnelse for det som vi må studere nærmere. Ser frem til prosessen videre. Dette virker svært lovende. Kjell Sælensminde, Fyllingsdalen historielag. Ungdomshuset er jo en perle av et kulturhus slik det ligger i dag. Det er omgitt av 4 mål gratis tomt, så det er jo plass til kulturhuset her. Har forstått at det likevel er Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 3

4 mest ønskelig men ennå tettere kontakt med Oasen. Det er positivt da at et ungdomshuset blir mest mulig inkorporert med det nye kulturhuset slik gangbroen vil gi mulighet for. Min vurdering er at jo tettere ungdomshuset og det nye bygget legges jo bedre. Knut Sulen - representerer Nistad Eiendom Prosessen for å få Fana kulturhus har jo tatt lang tid og det kan vel være behov for å ha alternativer til det man synes å prioritere høyest. Tilbudet fra Birgit Nistad - som vokste opp i Fyllingsdalen - er å kombinere byggingen av et mindre nytt kjøpesenter og kulturhuset i en tomt tett på Løvstakktunnelens munning. Oasenområdet er sentral i selve Fyllingsdalen, men om man skal ha gode forbindelser til f.eks. Bønes og Melkeplassen er en plassering her opp ved tunnelen god. Vi er glad for at dette alternativet er tatt med i arkitektenes vurdering selv om det ble spilt inn sent og vil be om å ha det i mente selv om en fokuserer andre tomter. Christer Lilleskare Olsen, bydelstyrerepresentant, Høyre 60 p-plasser er nok for knapt. Her bør man se på større problemstillinger knyttet til mer omfattende behov for park&ride. Kulturhuset bør legge til rette for konferanse/møtelokaliteter som kan legges ut til bedrifter o.a. Dette er det stor mangel på fasiliteter for kurs/konferanser i dag i Fyllingsdalen Einar Follesøy Kaldhol, bydelstyrerepresentant, Høyre Løsningen som er vist med trafikk på begge sider er ikke heldig trafikkalt/sikkerhetsmessig. Som buss-sjåfør har han sett hvor problematiske det er når skoleklasser krysser kollektivterminalområdet. Plassen foran kulturhusets inngang vil bli alt for støyutsatt til at den blir trivelig. En må tenke langt mere over støyproblematikken opp mot en så trafikkert vei. Spektrumbygget deler av tomten og gjør det trangt. Innholdet synes for mye for de voksne. 3 øvingslokaliteter er for lite. Redd for at huset setnges av kl når biblioteket stenger, men et kulturhus må være åpen langt utover kvelden. Grete Monsen, bydelstyrerepresentant, SV Tomten ved tunnelen er OK for Bønesområdet, men er lite sentral ellers. Imidlertid er et av de største problemene mht å binde sammen bydelen at 60-bussen fra Bønes ikke går til Oasen. Traséen for 60-bussen må endres! Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 4

5 Med en god park&rideløsning vil det være godt samspill med Oasen; mye plass til pakering vil være frigjort til kulturhusets brukere på kvelden når de har sin mest intensive bruksperiode. Lars Åge Kjærland - Fyllingsdalbeboer og TrygVestaansatt Dette var litt spennende! Bærer preg av at vi nå virkelig starter på ny frisk! Tror det er riktig å legge historikken bak oss og virkelig se fremover! Tror det blir svært viktig å få til broen over Folke Bernadottesvei både for å få god forbindelse og bragt folk trygt over terminalområdet. Ikke så dumt å "bygge på stylter" slik at deler av terminaølen ligger under. Det at det er gitt så klare signaler mht finansiering dvs. at det skal finansieres/bygges priovat basert på offentlige leiemidler gir håp om at dette faktisk kan bli noe av. Det er jo finansieringsløsninger det har strandet på tidligere. Olaug Sælen Solheim, Fyllingsdalen historielag Ungdomshuset betyr svært mye for svært mange, men kanskje for en "utdøende generasjon" av opprinnelige fyllingsdøler. Det er trist om det skal ende med at ingen bryr seg om det at når det kommer et nytt kulturhus så vil det gamle huset bli stående til forfalls. Her må jo byantikvaren også inn for å sikre umistelige kulturverdier. Anders Kvam - fyllingsdalsbeboer og tidligere leder for Grønn avdeling i Bergen kommune. Viktig at en finner en tomt der en kan få byfunksjoner; torg, plasser sammen med et tydelig offentlig bygg. Det bør så absolutt få stå frem som et godt synlig signalbygg slik tomten ved St. hanshaugen gir mulighet for. Ungdomshuset har vært et viktig kulturhus og det er fint om en kan få god kontakt med det med en gangbro, men det som er aller viktigst nå er nå er å få et fremtidsrettet bygg som virkelig kan romme de mange kulturbehov som Fyllingsdalen har. Svar fra arkitektene v Jesper Jorde og Ola B. Siverts: Bibliotek over 2 etasjer m.m. - En rekke kulturhus har en løsning m. bibliotek over 2 etasjer der 1.planet er knyttet til foajé/myldreareal m. kafé el.l. og er den "bråkete" og intense delen mens en i andre etasje(r) har det mer stillepregete; kurs, lesekrok, lyttehjørne. Det er åpent fra 2.etasjen ned til gateplansetasjen slik at de "oppe" kan følge med på livet "nede". Det gir kontakt og også oversikt/oppsyn, men i tillegg vil det å ha kontroll/oversikt kunne løses teknisk m. kamera/monitorer o.l. Når prosjektet kommer i neste fase er det naturlig å arrangere en studiereise der en får sett på ulike løsninger mht bibliotek integrert i kulturhus og en vil da helt sikkert finne frem til gode løsninger. Det som er sikkert er at kulturhus som har med seg et bibliotek som "hjerte" har et klart pre - biblioteket er ofte en motor i et vellykket kulturhus. Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 5

6 Mht areal så vil en ved sambruk kulturhus/bibliotek antakeligvis kunne redusere biblioteksprogrammet m. rundt 200m2 dvs. fra ca 1000 m2 til ca. 800m2. Muligheter for kurs/konferanse - En rekke kulturhus fungerer også som kurs/seminarsenter. Særlig på dagtid er det ofte kapasitet på huset til å ha enten større seminar/kurs eller iallefall relativt store møter. Den store salen kan deles i flere deler med amfioppstilling. Sammen med kafé vil tilbudet iforhold til møter/kurs/konferanser kunne bli rimelig profesjonelt. Parkeringsløsninger/kapasitet Det er vist en parkeringsetasje i tilknytning til prosjektet som en ren "kjeller" til huset, men det er åpenbart at parkeringsløsningene på denne tomten vil bli avklart innen en langt større ramme med park&ride for kollektivterminalen, utvidelse av Oasen/kjøpesenteret o.a. I beste fall vil kulturhusprosjektet kunne "slippe" å måtte investere i egen parkeringsløsning. Med optimal kollektivtilgjengelighet bør også kravet til parkering kunne settes lavt. Bedre bussforbindelser til/fra Bønes - Fordelen med en mest mulig samkjørt prosess; kulturhus/kollektivterminal er at mange av de "store" problemstillingene som de overordnete kolølektivløsningene vil kunne tas opp. Det er helt naturlig at logistikken mht bussruter både før og etter at bybanen kommer til Fyllingsdalen blir lagt bedre til rette. Tilrettelegging for barn og unge - Fyllingsdalen kulturhus vil ganske sikkert bli lagt opp som Fana Kulturhus med svært gode fasiliteter for kulturskole o.a. aktivitet særlig myntet på barn og unge. Det er langt flere spesialrom enn 3 (illustrasjonene er foreløpig så røffe at det ikke er lett å lese detaljer). Sannsynligvis vil det være 4-5 øvingsrom for musikk og tilsvarende antall verkstedsrom for kunst o.a. Det blir i tillegg mange møterom og storsalen vil kunne deles i flere "studioer". I tegningene så langtv er det lagt opp til at øverste etasje blir særlig lagt til rette for barn og unge. Med gangbro vil også Ungdomshuset kunne trekkes inn i helhetsbildet å være en del av tilbudet til bl.a. barn og unge som vil trives i særlig grad med de flotte historiske rammene som ungdomshuset byr på. Støy og sikkerhet - Mange kulturhus ligger i sterkt trafikkerte områder. Det er jo så og si en del av lokaliseringspoenget for slike hus; at de ligger der folk er og ferdes. Det finnes gode løsninger for å skjerme både inne og ute mot trafikkstøy. Og det ER viktig at et kulturhus for litt rom og luft rundt seg slik at det får stå litt frem og at det blir mulig å ha samspill mellom aktiviteter inne og ute. Om kulturhuset blir lokalisert der kollektivterminalen er i dag, vil krysningsproblematikken bli redusert, men uansett vil en måtte lage gode, Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 6

7 sikre gangtraséer. Også dette har en mange gode referanser mht hvordan det kan løses slik at det blir lavt konfliktnivå og god sikkerhet. Ungdomshuset - Det å få med Ungdomshuset vil gi et tilleggspluss som øker prosjektets fleksibilitet og bredde. Det er foreløpig ikke beregnet kostnadene som må til for å ruste opp ungdomshuset slik at det blir ennå mer funksjonelt. Huset viser slik det brukes idag at det i høyeste grad både er viktig og nyttig, men det kan ikke i seg selv erstatte eller bygges om til et moderne kulturhus. En omfattende inngripen vil dessuten fort øve vold mot husets historiske karakter og verneverdi. Vi tror derfor en nærhet med bro, en viss opprustning for å bedre funksjonaliteten (isolering o.a.) og allminnelig godt vedlikehold vil kunne gi Ungdomshuset "en ny vår" i samspill med det nye kulturhuset. Avslutningsvis Det ble oppfordret til å følge prosjektet både på Facebook og ved kontakt med kulturrådet. Per Kragseth tilkjennega at det ville bli kalt inn til møter jevnlig når en trengte tilbakemeldinger ved nye milepæler i prosjektet. Fyllingsdalen kulturhus - folkemøte 11.01, referat side 7

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Oppfordrer til velgeraksjon

Oppfordrer til velgeraksjon Lokalavis for Åsane og omegn Fredag 7. september 2007 Nr. 65 Årg. 15 Løssalg Kr. 10.-God helg! Pensjonistpartiet til 9. klassinger: - Homofile må kastreres side 8 Åsanepolitikere underrepresentert i bystyret:

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus

igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus igang Første spaden er satt i jorda FOR HUSET MED KULTUR FOR GENERASJONER 2013 2015 Regionalt kulturhus STJØRDAL 04 Mulighetens arena REGIONALT KULTURHUS 05 Helt i takt med Ole Vig ARILD BYE 06 Realisering

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer