PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Konstituert rådmann Are H. Solvang Økonomisjef Gro M. J. Nilssen til sakene 0106/04 og 0107/04. Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0102/04 04/00200 TILBUD OM KJØP AV EIENDOMMER SOM KOMMUNEN FESTER PÅ SØRVÆR 0103/04 04/00293 BUDSJETTREGULERING 2. TERTIALMELDING FOR /04 04/00273 KOMMUNAL ORGANISERING AV HASVIK BOLIGSELSKAP AS 2004 OG SØRVÆR SERVICEBYGG AS 0105/04 04/00346 ÅRSBUDSJETT 2005 TILLEGGSSAK: 0106/04 04/00157 UTTALELSE OM VERN AV KYSTTORSKEN TILLEGGSSAK: 0107/04 04/00346 ØKONOMIPLAN FOR Det ble satt opp 2 tilleggssaker, 0106/04 og 0107/04. Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

2 MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 04/00200 Sak 0102/04: TILBUD OM KJØP AV EIENDOMMER SOM KOMMUNEN FESTER PÅ SØRVÆR Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar å kjøpe gnr.1 bnr. 86, 87, 96, 97, 113, 115, 117 og 125. Ordfører og rådmann får fullmakt til å forhandle om tilbudet fra Postbanken Eiendomsmegling. Utgiftene finansieres ved salg av boliger. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Kopi av rettsbok for Hammerfest tingrett. Kopi av skriv fra Postbanken Eiendomsmegling av Kopi av skriv fra Hasvik kommune v/teknisk seksjon av m/vedlegg til Postbanken. Kopier av oversikt fra GAB vedr. eiere og festere til de aktuelle eiendommer.. Som kjent er de nevnte eiendommer gnr.1 bnr. 86, 87, 96, 97, 113, 115, 117,og 125 festet av Hasvik kommune og med avtaler underskrevet av eierne John Alvestad og Sigrunn Alvestad. Postbanken har påtatt seg å selge eiendommene for arvingene i henhold til tingrettens kjennelse. Saken har nå munnet ut i et tilbud fra Postbankens Eiendomsmekling av Tilbudet gjelder alle eiendommene som kommunene fester på denne måte, og prisen pr. m2 er satt etter skjønn med en m2- pris på kr 12,50 for eiendommene på selve Sørvær og en m2- pris på kr 6,- for eiendommene i skredutsatt område (2 stk. i Storliveien). Prisene virker noe høge sett på bakgrunn av forholdene rundt fiskeindustrien og arbeidsplassene i dag, men prisene er innenfor det leie som kommunen selv har satt for salg av tomter. Utreder vil derfor foreslå at kommunen kjøper opp disse arealene som er viktige nok å få eiendomsretten til. Tilbudsummen samlet er på ,-. I tillegg vil det påkomme utgifter til tinglysning av skjøter. Prisene her er kr 1.690,- i tinglysningsgebyr + 2,5% i dokumenavgift (beregnet av kjøpesummen eller eiendomsverdien). For kjøpesummer mellom kr ,- betales kun minimumsavgift med kr 250,-. Det er kun en eiendom som har verdi over kr ,-, og her vil den totale avgiften komme på kr 1690, ,- = kr 2.417,-. For de øvrige 7 vil prisen hvor hver av disse utgjøre kr 1.940,-. Totalt beløper tinglysningsutgiftene seg til kr ,-.

3 I tilfelle kommunen bestemmer seg for å kjøpe disse eiendommene må den vedlagte erklæring underskrives og oversendes. Her står det at det kan avtales senere hvordan oppgjør av kjøpesum skal foregå. Rett utskrift: Odd Michelsen

4 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/00293 Sak 0103/04: BUDSJETTREGULERING 2. TERTIALMELDING FOR 2004 Faglig tilråding: Hasvik formannskap innstilling til kommunestyret på budsjettregulering: Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red. 1) Egenkap.innskudd KLP Bruk av kapitalfond ) Statstilskudd Vedlikeholdsmateriell SUM Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Note: 1) Egenkapitalinnskudd til KLP. Bruk av fond ) Tildeling av midler til ungdomssatsing i distriktene 2004 fra Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen. Dersom det blir nødvendig med flere budsjettreguleringer vil ordføreren framme det direkte i neste kommunestyremøte. Rett utskrift: Odd Michelsen

5 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 04/00273 Sak 0104/04: KOMMUNAL ORGANISERING AV HASVIK BOLIGSELSKAP AS 2004 OG SØRVÆR SERVICEBYGG AS Faglig tilråding: Formannskapet innstilling til kommunestyret: Havik Boligselskap AS og Sørvær Servicebygg AS kjøpes av Hasvik kommune og selskapene slettes. Kjøpesummen settes til henholdsvis kr ,- og kr ,-. Kommunen overtar langsiktig gjeld til Hasvik Boligselskap AS hos Husbanken med kr ,- og beløpet kan refinansieres over 20 år. Øvrig langsiktig gjeld til Hasvik Boligselskap slettes, da kommunen har viderelånt Husbankmidler som kommunen er ansvarlig for. Om mulig refinansieres kommunens gjeld over 20 år. Gjelden til Sørvær Servicebygg AS overtas. Lånet til DNB refinansieres med 20 nye års løpetid. Salg av kommunale boliger som har nedbetalt gjeld går til dekning av dokumentavgift, tinglysningsgebyr og nedbetaling av lån som overtas fra selskapene. Boliger som overføres fra Hasvik Boligselskap organiseres i budsjettets overordnet ansvarsnivå kommunale utleieboliger Eiendommen Sørvær servicebygg overføres til overordnet ansvarsnivå kommunale utleiebygg Hasvik Eiendom KF slettes. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: utarbeidet Hasvik Regnskapskontor AS mulig organisasjonsformer for kommunal eiendomsdrift. Skrivet inneholder beskrivelse av ulike typer organisasjonsformer og økonomiske innvirkninger.

6 Skattemessig og avgiftsmessig er det mest gunstig at eiendommene overføres til Hasvik kommune. Følgende økonomiske forhold har selskapene: Hasvik Boligselskap AS eier kommunen 100%. Selskapet har til sammen 13 bygg med 45 leiligheter. Fordelt slik: 5 bygg med 18 leiligheter på Hasvik. 1 garasjebygg med 2 garasjer. 2 bygg med 6 leiligheter på Hasvåg. 2 bygg med 7 leiligheter på Breivikbotn. 1 garasjebygg med 2 garasjer. 4 bygg med 14 leiligheter på Sørvær. Kommunen er gjennom videreformidlingslån garantist for selskapets gjeld. Hasvik Boligselskap AS har en administrasjons- og vedlikeholdsavtale på kr ,- for 2005 mot at Hasvik kommune yter tjenester, jfr. Kommunens budsjett overordnet ansvarsnivå Etter dagens husleiesatser utgjør maksimal husleie årlig kr ,-. I tillegg kommer garasjeleie med kr ,-. Bokført leieinntektene i regnskapet for 2003 var kr ,-. Selskapets kostnader for regnskap, revisjon og styrehonorar utgjør årlig ca. kr ,- Selskapet har store betalingsproblemer på grunn av store årlig avdrag på lån. Selskapet har økonomisk overlevd ved at kommunen ikke har mottatt renter og avdrag siden Selskapets nettoresultat for 2003 eksk. Vedlikeholdsavtale kommunen, styrehonorar, revisjon og regnskap er: Ca ,- i pluss. Dette skal dekke renter og avdrag! Langsiktig gjeld utgjør 8,2 millioner kroner. Dersom lånene refinansieres over 20 år (kr i årlig avdrag) vil det med dagens leieinndekning dekke årlige renter og avdrag på lån. Før var det en faktor hvor mye en kan låne for å dekke alle kostnadene på utleiebygg: Nettodriftsresultat eksk. renter/avdrag x faktor på 7 = Verdivurdering på eiendom. Med dagens lave renteutgifter er faktoren sikkert 8 eller 9. Dersom en ser på økonomi skulle Hasvik Boligselskap aldri ha kjøpt eiendommene for 7 millioner kroner og bygget 3 mannsboligene med kr. 1,7 millioner i gjeld. Objektivt kunne ikke selskapet overleve med høy renteutgifter og lavere leieinntekter den gang, i tillegg med en administrasjons- og vedlikeholdsavtale mot kommunen med kr ,- i året.

7 Sørvær Servicebygg AS eier kommunen 100%. Selskapet har 1 bebygd tomt på stedet Sørvær. Kommunen har garantert for lånet til DNB. Lånets løpetid utløper Saldo pr utgjør kr ,-. Årlig avdrag ,-. Innovasjon Norge med lån som utløper. Saldo pr utgjør kr ,-. Årlig avdrag ,-. Lånets løpetid utløper Samlet leieinntekter årlig leieinntekter utgjør kr ,-. Av leieinntekter betaler kommunen: Kr ,- for ungdomsklubben Kr ,- for utekontor lege I tillegg er det en leiekontrakt til en årlig verdi til kr ,- som er usikker. Selskapets kostnader for regnskap og revisjon utgjør årlig ca. kr ,- utenom styrehonorar. Selskapet er godt økonomisk stillet, da gjelden utgjør kun ,-. Selskapet har fått dårlig likviditet på grunn av manglende leiebetaling kr ,- i året for en av leietakerne. Rett utskrift: Odd Michelsen

8 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0105/04: ÅRSBUDSJETT 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstillinng til kommunestyret: Budsjettforutsetninger: Hasvik kommune har som effekt av omfordeling i inntektssystemet ikke klart å tilpasse seg de økonomiske rammer. Kommunen har faste bunnkostnader for terskeltjenester, hvor små driftsenheter gir høye enhetspriser. Kommunen driver dyrere enn staten beregner utgiftsbehovet. Regionalpolitiske begrunnet tilskudd er ikke tilstrekkelig til å opprettholde dagens drift. Årsaken til avviket mellom faktiske utgifter og det som er normert kan være følgende forhold: - Kommunen kan har høyere kvalitet på tjenesten enn det som er normert - Kommunen kan ha høyere tjenestevolum enn det som er normert - Kommunen kan ha mindre effektiv drift enn det som er normert - Utgiftsnormene reflekterer ikke tjenesteproduksjonsbetingelsene for tjenesteproduksjonen - Utgiftsnormene reflekterer ikke merutgifter til å holde tjenesteproduksjonen på et nivå som samsvarer med fastsatt regelverk og standard I budsjettet for 2005 er regnskapsmessigunderskudd for 2003 fordelt over 3 år. Kommunen vil bli underlagt departementet økonomisk betinget kontroll for perioden Det legges fram et underskudd i budsjettet for 2005 som utgjør kr ,-. Budsjettet skal være i økonomisk balanse dvs kr. 0,-. Det er et absolutt krav at budsjettet skal være i økonomisk balanse uavhengig om kommunen blir under økonomisk betinget kontroll. Dersom kommunen legger ned Sørvær Servicebygg AS og Hasvik Boligselskap AS og kjøper eiendommene mot overtakelse av aktiva og gjeld kan kommunens underskuddet reduseres, jfr. egen utredning. Kommunen må da overta selskapets gjeld og refinansiere gjeld pr , og følgende overordnet ansvarsnivå vil bli endret: ungdomstiltak reduseres, legestasjon utgifter reduseres, kommunale utleieboliger nettoinntekter styrkes, kommunale utleiebygg nettoinntekter styrkes, tilrettelegginger inntekter reduseres, renteutgifter på lån økes og renteinntekter av utlån reduseres, avdrag på utlån økes og overføring til kapitalregnskapet reduseres med avdrag på videreformidlingslån.

9 Det arbeides videre med å få årsbudsjettet 2005 og økonomiplanen i økonomisk balanse. Prioriteringer og tiltak skal beskrives i økonomiplanen, iht. kommuneloven 60 nr. 1 bokstav b. Det søkes til fylkesmannen for 2005 om tilskudd til modernisering og utvikling for å komme i økonomisk balanse for 2006 og for senere år. Alle prosjektene skal være politisk forankret. - Følgende kommunale utviklingsprosjekter ses det muligheter å søke om økonomisk midler for å endre egen organisasjon og tjenesteproduksjon: Endring av skolestruktur, reduksjon av helseinstitusjonsplasser, slanking av administrasjonstjenester, tekniske vedlikeholdstjenester og salg av aksjer i Hammerfest Energi AS. I utkast til budsjett for 2005 er stillinger som har mistet oppgaver foreslått lagt ned, da brukerne av tjenestene ikke blir berørt. Budsjettet som er lagt fram er meget stramt, men skal være realistisk ut i fra de forutsetningene som er lagt til grunn, jfr. kommuneloven millioner opptas i kassakreditt som gjøres opp innen regnskapsavslutningen for Opprinnelig avdragsplanen endres iht. budsjettforutsetningen til ,- for Formidlingslån opptas med kr ,- som nedbetales over 15 år. Budsjetteres inneholder for øvrig ikke noe investeringsdel. Ansatte og brukerne av kommunale tjenester informeres om kommunens økonomiske situasjon og konsekvenser av endringer for budsjettet 2005, samt planlagte endringer for 2006/2007. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for tallmaterialet i driftsbudsjettet. Pensjonspremie er budsjettert med følgende for 2005 sammenlignet med 2004: Type: 2005: 2004: KLP13 Sykepleiere 20,90 % 17,75 % KLP18 Kommunalt ansatte 18,10 % 14,48 % KLP23 Ordfører 29,15 % 23,00 % SPK Lærere 11,12 % 11,00 % I tillegg trekkes arbeidstakerne 2% egenandel for dekning av pensjonspremien. Følgende antall årsverk er lagt til grunn i budsjettet for 2005 sammenlignet med 2004: Overordnet ansvarsnivå: Antall årsverk 2004: Antall årsverk 2005: Fellesutgifter Kostnadene har vært belastet ansvarsområdene og ,5 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale)

10 1.120 Sentrale 11 10,8 støttefunksjoner Administrasjon ekstern 9,8 7,8 drift PP-tjenesten Grunnskole 26,49 27,23 I tillegg 0,7 årsverk som refunderes. Rammetimetallet skal beregnes for perioden Skolefritidsordning 2,09 2, Videregående opplæring Årsverk iht. refunderbar bevilling Kommunale barnehager 14,42 11,56 10,42 ( ) Kultur og fritid 0,7 0, Ungdomstiltak 0,6 0, Folkebibliotek 1,02 1, Fellesutgifter helse og 3,15 2,4 omsorg Forebyggende helsetiltak 1,0 0,5 (0,5 settes vakant) Legestasjon, 5,4 5,2 fysioterapi og ergoterapi Psykisk helsevern 1,5 0, Pleie- og 28,61 27,95 omsorgstjenester Sosialkontor og 2 2 barnevern Undervisningsbygg 6,91 6,85, herav 0,25 renholdsstilling vakant til ,4 vakant stilling grunnet frikjøp Barnehagebygg 1,84 1, Helseinstitusjonsbygg 2,46 2, Forebyggende og 0,1 0,1 beredskap Sum faste stillinger 04/05 120,09 113,79 Sum stillinger pr Sum vakante stillinger 0,4 112,4 1,15 Bakgrunnen for oppsigelser er saklig begrunnet i driftsinnskrenkninger og rasjonalisering på bakgrunn av kommunens økonomi (virksomhetens forhold), jfr. arbeidsmiljøloven XII 60. Det legges opp til at bemanningsreduksjonen kun vil få konsekvens i endringsoppsigelser.

11 Følgende endringer og innvirkninger er lagt til grunn for årsbudsjettet 2004: 1. Ansvarsnivå Fellesutgifter 0,5 årsverk frikjøp av tillitsvalgte. Lønnsreserve er overført fra ansvarsnivå 1.113, og beløpet er budsjettert med kroner mot 1.5 million kroner for Uforutsette pensjonsøkninger er ikke tatt hensyn til. Kostnad kr ,- for nytt medlemskap i Kompetanseforum Vest-Finnmark (Regionrådet). Velferdsmidler til ansatte reduseres med kr ,- (julebord 2005). Kr ,- for salg av tjenester til Hasvik i utvikling KF. 2. Ansvarsnivå Folkevalgte organer Godtgjørelse til folkevalgt er beregnet med kr ,- iht. formannskapets innstilling om godtgjøring for folkevalgte. For 2004 var det ikke budsjettert med noe. Tapt arbeidsfortjeneste er økt fra kr ,- i 2004 til kr , Medlemskap for regionrådet kr ,- samme nivå som IKS revisjonstjenester kr ,- for Eldrerådets tilskuddsmidler Ansvarsnivå Tilleggsbevilgninger Kr ,- i overføring til Hasvik i utvikling KF. 4. Ansvarsnivå Sentrale støttefunksjoner 0,2% stilling (vakant) sekretær legges ned (stillingsnr. 66) fra Ansvarsnivå Næringsadministrasjonen Hasvik kommune har synliggjort næringsbudsjettet gjennom Hasvik i utvikling KF (HUT) 6. Ansvarsnivå Administrasjon ekstern drift Vakant 100% stilling (stillingsnr. 4) som driftssjef legges ned fra Ikke budsjettert 100% stilling (stillingsnr. 72) servicemedarbeider legges ned fra Ansvarsnivå PP-Tjenesten Økning kr ,- for prosjekt til ressurskrevende bruker. Kjøp av tjenester utgjør kr ,- for Det er inntektsført kr fra bundne driftsformål til finansiering av drift. 8. Ansvarsnivå Grunnskole Det er ikke budsjettert midler til lekeplasser for For perioden opprettes 40% stilling som lærer og 34% ekstra assistentressurs. Rammetimetallet for skoleåret 2005/2006 blir beregnet primo Økning av assistentressurs ses i sammenheng med reduksjon innenfor ansvarsnivå Det er inntektsført kr fra bundne driftsfond til finansiering av drift. 9. Ansvarsnivå Skolefritidsordning Åpningstiden om morgen er ikke et betalt SFO-tilbud på Breivikbotn og Hasvik skole. Fra opprettes 9% stilling som arbeidsleder og 17% stilling som assistent for å synliggjøre utgifter tilknyttet SFO. Økningen ses i sammenheng med reduksjonen innenfor ansvarsnivå

12 10. Ansvarsnivå Videregående opplæring 11. Ansvarsnivå Kommunale barnehager Det er ikke budsjettert midler til lekeplasser for 2005 Følgende antall plasser er lagt til grunn for statlig tilskudd og forelderbetaling. Pr har vi 49,5 plasser og pr ,5 plasser. 64% midlertidig stiling som assistent opprettes fra Fra samme tidspunkt legges 89% lederressurs og 261% assistentressurs ned. 100% stillingshjemmel som pedagogisk leder forflyttes mellom tjenestested. Fra legges ytterligere 50% assistentressurs ned. Deler av reduksjonen ses i sammenheng med økningen innenfor ansvarsnivå og Det er inntektsført kr fra bundne driftsfond til finansiering av drift. 11 A) Ansvarsnivå Prosjekter undervisning 12. Ansvarsnivå Kultur og fritid Kulturmidler fastsettes til samme nivå som i Ansvarsnivå Ungdomstiltak Subsidiering av husleie er redusert fra kr ,- i 2004 til kr ,- i Tiltaket opphører i Det er inntektsført kr fra disposisjonsfond til finansiering av drift. 14. Ansvarsnivå Tilskuddsordninger kultur Tilskudd kr ,- til kirken har samme nivå som Ansvarsnivå Folkebibliotek 16. Ansvarsnivå Fellesutgifter helse og omsorg 75% vakant stilling som sekretær (stillingsnr. 63) legges ned fra , og ombygging av legekontor prioriteres slik at pleie- og omsorgsressurser samlokaliseres. Fra får ikke kommunene refundert skyssutgifter for befordring av helsepersonell. Det er inntektsført kr fra bundne driftsfond til finansiering av drift. 17. Ansvarsnivå Forebyggende helsetiltak 50% ubesatt stilling som helsesøster (stillingsnr. 15) settes vakant i Kjøp av næringsmiddeltjeneste utgjør kr ,- for Kjøp av jordmortjeneste utgjør kr ,- for Ansvarsnivå Legestasjon og fysioterapi Utekontor i Breivikbotn legges ned fra Reduserte kostnader kr ,- er lagt inn i budsjettet for % ubesatt stilling som lege legges ned fra Det er inntektsført kr fra bundne driftsfond til finansiering av drift.

13 19. Ansvarsnivå Psykisk helsevern 50% stilling som miljøterapeut har mistet oppgaven og 50% stilling som miljøterapeut er ikke lovpålagt. Begge stillingene legges ned fra Stillingsinnehaverne tilbys ledig jobb innenfor overordnet ansvarsnivå Ansvarsnivå Pleie- og omsorgstjenesten 67% stilling hvilende nattevakt legges ned fra ,5 årsverk er budsjettert for turnus for særskilt tung bruker. Ledige hjelpepleierstillinger tilbys hjelpepleierutdannede med lavere stillingsandel. Ubesatte hjelpepleierstillinger omgjøres til pleiemedarbeidere (assistentstillinger). Kommunen har ikke brøyting til brukerne av hjemmetjenester eller tilskudd til stikkbrøyting. 21. Ansvarsnivå Sosialkontor- og barneverntjeneste Sosialhjelp har økt og utgifter til barnevern har blitt redusert. Driftsavtale for kontroll av salgs- og skjenkesteder, samt røykeloven utgjør kr ,- for Ansvarsnivå Flyktningsadministrasjonen Ingen tiltak for Ansvarsnivå Prosjekt sosiale tjenester Kr ,- for kjøp av sosiale tjenester iht. avtale med Alta Produkter. Det er inntektsført kr fra disposisjonsfond til finansiering av drift. 24. Ansvarsnivå Kommunale utleieboliger Utleieinntekter er redusert i iht. til regnskapets inntekter for Det er ikke tatt hensyn til at salg av boliger vil gi mindre netto leieinntekter med ca. kr ,-. Det er inntektsført kr fra disposisjonsfond til finansiering av drift. 25. Ansvarsnivå Kommunale utleiebygg Kr ,- er lagt til grunn for utleie av bygg til kirken. 26. Ansvarsnivå Undervisningsbygg Svømmebasseng på Sørvær skole legges ned , da anlegget ikke er oppgradert iht. krav innen , jfr. Lov om helsetjeneste i kommunen nr. 66 og forskrifter for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. av nr Reduserte kostnader kr ,- ved drift av svømmebasseng er lagt til grunn i budsjettet for % renholdsstilling legges ned fra og omdisponeres til renhold av legetjenestens utekontor. 25% stilling omdisponeres, og holdes vakant i perioden % arbeidslederstilling holdes vakant pga. frikjøp. 27. Ansvarsnivå Barnehagebygg 14% ubesatt stilling + 13% besatt stilling som renholder har mistet oppgavene og legges ned fra

14 28. Ansvarsnivå Helseinstitusjoner bygg 29. Ansvarsnivå Miljø og friluftstiltak Interkommunal landbruksforvaltning utgjør kr ,- i 2005 mot kr ,- for Ansvarsnivå Vann, avløp og renovasjon Avgiftsfordelingen og mengde iht. kommunens avgiftsregulativ er lagt til grunn for Ansvarsnivå Forebygging og beredskap Interkommunal oljevernberedskap kr ,- samme nivå som Kjøp av tjenester 110 sentralen kr ,- samme nivå som Kjøp av feietjenester utgjør kr , Ansvarsnivå Tilrettelegging bolig og industriområde 33. Ansvarsnivå Kommunale havner og kaier Det er lagt til grunn for økt registrering av havneinntekter. 34. Ansvarsnivå Kommunale veier Vedlikehold av grusveier Hasfjord og Dønnesfjord, samt brøyting på våren er fjernet i budsjettet. Beløpet utgjør til sammen kr , Ansvarsnivå Tiltaksprosjekt Ingen tiltak. 36. Ansvarsnivå Skatt og avgifter Skatteanslaget er redusert på grunn av endring av skatteregler som vil gi utslag i grunnlaget for kommuneskatt. 37. Ansvarsnivå Statlige rammeoverføringer Rammetilskuddsmodellen for 2005 baserer seg på 1095 innbyggere pr og dette tall er lagt til grunn for kommunens frie inntekter. Folketallet pr er Ansvarsnivå Generelle statstilskudd flyktninger Ingen tiltak 39. Ansvarsnivå Renter og utbytte Estimert utbytte fra Hammerfest Energi er økt fra kr ,- i 2004 til 1 million kroner for Ansvarsnivå Avdrag Avdragsplan endres fra 4.8 millioner til 1.5 millioner. 41. Ansvarsnivå Overføring til kapitalregnskapet Formannskapets endringer av faglig tilråding:

15 1. Reduksjon av inntekter fra HUT fra kr ,- til kr , Økning kr ,- for drift av svømmebassenget Sørvær. 34. Økning kr ,- av vedlikehold veier. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Tallmaterialet følger vedlagt. Budsjettforutsetninger: Hasvik kommune har som effekt av omfordeling i inntektssystemet ikke klart å tilpasse seg de økonomiske rammer. Kommunen har faste bunnkostnader for terskeltjenester, hvor små driftsenheter gir høye enhetspriser. Kommunen driver dyrere enn staten beregner utgiftsbehovet. Regionalpolitiske begrunnet tilskudd er ikke tilstrekkelig til å opprettholde dagens drift. Årsaken til avviket mellom faktiske utgifter og det som er normert kan være følgende forhold: - Kommunen kan har høyere kvalitet på tjenesten enn det som er normert - Kommunen kan ha høyere tjenestevolum enn det som er normert - Kommunen kan ha mindre effektiv drift enn det som er normert - Utgiftsnormene reflekterer ikke tjenesteproduksjonsbetingelsene for tjenesteproduksjonen - Utgiftsnormene reflekterer ikke merutgifter til å holde tjenesteproduksjonen på et nivå som samsvarer med fastsatt regelverk og standard I budsjettet for 2005 er regnskapsmessigunderskudd for 2003 fordelt over 3 år. Kommunen vil bli underlagt departementet økonomisk betinget kontroll for perioden Det legges fram et underskudd i budsjettet for 2005 som utgjør kr ,-. Budsjettet skal være i økonomisk balanse dvs kr. 0,-. Det er et absolutt krav at budsjettet skal være i økonomisk balanse uavhengig om kommunen blir under økonomisk betinget kontroll. Dersom kommunen legger ned Sørvær Servicebygg AS og Hasvik Boligselskap AS og kjøper eiendommene mot overtakelse av aktiva og gjeld kan kommunens underskuddet reduseres, jfr. egen utredning. Kommunen må da overta selskapets gjeld og refinansiere gjeld pr , og følgende overordnet ansvarsnivå vil bli endret: ungdomstiltak reduseres, legestasjon utgifter reduseres, kommunale utleieboliger nettoinntekter styrkes, kommunale utleiebygg nettoinntekter styrkes, tilrettelegginger inntekter reduseres, renteutgifter på lån økes og renteinntekter av utlån reduseres, avdrag på utlån økes og overføring til kapitalregnskapet reduseres med avdrag på videreformidlingslån.

16 Det arbeides videre med å få årsbudsjettet 2005 og økonomiplanen i økonomisk balanse. Prioriteringer og tiltak skal beskrives i økonomiplanen, iht. kommuneloven 60 nr. 1 bokstav b. Det søkes til fylkesmannen for 2005 om tilskudd til modernisering og utvikling for å komme i økonomisk balanse for 2006 og for senere år. Alle prosjektene skal være politisk forankret. - Følgende kommunale utviklingsprosjekter ses det muligheter å søke om økonomisk midler for å endre egen organisasjon og tjenesteproduksjon: Endring av skolestruktur, reduksjon av helseinstitusjonsplasser, slanking av administrasjonstjenester, tekniske vedlikeholdstjenester og salg av aksjer i Hammerfest Energi AS. I utkast til budsjett for 2005 er stillinger som har mistet oppgaver foreslått lagt ned, da brukerne av tjenestene ikke blir berørt. Budsjettet som er lagt fram er meget stramt, men skal være realistisk ut i fra de forutsetningene som er lagt til grunn, jfr. kommuneloven millioner opptas i kassakreditt som gjøres opp innen regnskapsavslutningen for Formidlingslån opptas med kr ,- som nedbetales over 15 år. Budsjetteres inneholder for øvrig ikke noe investeringsdel. Ansatte og brukerne av kommunale tjenester informeres om kommunens økonomiske situasjon og konsekvenser av endringer for budsjettet 2005, samt planlagte endringer for 2006/2007. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for tallmaterialet i driftsbudsjettet. Pensjonspremie er budsjettert med følgende for 2005 sammenlignet med 2004: Type: 2005: 2004: KLP13 Sykepleiere 20,90 % 17,75 % KLP18 Kommunalt ansatte 18,10 % 14,48 % KLP23 Ordfører 29,15 % 23,00 % SPK Lærere 11,12 % 11,00 % I tillegg trekkes arbeidstakerne 2% egenandel for dekning av pensjonspremien. Følgende antall årsverk er lagt til grunn i budsjettet for 2005 sammenlignet med 2004: Overordnet ansvarsnivå: Antall årsverk 2004: Antall årsverk 2005: Fellesutgifter Kostnadene har vært belastet ansvarsområdene og 0,5 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) Sentrale støttefunksjoner 11 10,8

17 1.200 Administrasjon ekstern 9,8 7,8 drift PP-tjenesten Grunnskole 26,49 27,23 I tillegg 0,7 årsverk som refunderes. Rammetimetallet skal beregnes for perioden Skolefritidsordning 2,09 2, Videregående opplæring Årsverk iht. refunderbar bevilling Kommunale barnehager 14,42 11,56 10,42 ( ) Kultur og fritid 0,7 0, Ungdomstiltak 0,6 0, Folkebibliotek 1,02 1, Fellesutgifter helse og 3,15 2,4 omsorg Forebyggende helsetiltak 1,0 0,5 (0,5 settes vakant) Legestasjon, 5,4 5,2 fysioterapi og ergoterapi Psykisk helsevern 1,5 0, Pleie- og 28,61 27,95 omsorgstjenester Sosialkontor og 2 2 barnevern Undervisningsbygg 6,91 6,85, herav 0,25 renholdsstilling vakant til ,4 vakant stilling grunnet frikjøp Barnehagebygg 1,84 1, Helseinstitusjonsbygg 2,46 2, Forebyggende og 0,1 0,1 beredskap Sum faste stillinger 04/05 120,09 113,79 Sum stillinger pr Sum vakante stillinger 0,4 112,4 1,15 Bakgrunnen for oppsigelser er saklig begrunnet i driftsinnskrenkninger og rasjonalisering på bakgrunn av kommunens økonomi (virksomhetens forhold), jfr. arbeidsmiljøloven XII 60. Det legges opp til at bemanningsreduksjonen kun vil få konsekvens i endringsoppsigelser. Følgende endringer og innvirkninger er lagt til grunn for årsbudsjettet 2004:

18 1. Ansvarsnivå Fellesutgifter 0,5 årsverk frikjøp av tillitsvalgte. Lønnsreserve er overført fra ansvarsnivå 1.113, og beløpet er budsjettert med kroner mot 1.5 million kroner for Uforutsette pensjonsøkninger er ikke tatt hensyn til. Kostnad kr ,- for nytt medlemskap i Kompetanseforum Vest-Finnmark (Regionrådet). Velferdsmidler til ansatte reduseres med kr ,- (julebord 2005). Kr ,- for salg av tjenester til Hasvik i utvikling KF. 2. Ansvarsnivå Folkevalgte organer Godtgjørelse til folkevalgt er beregnet med kr ,- iht. formannskapets innstilling om godtgjøring for folkevalgte. For 2004 var det ikke budsjettert med noe. Tapt arbeidsfortjeneste er økt fra kr ,- i 2004 til kr , Medlemskap for regionrådet kr ,- samme nivå som IKS revisjonstjenester kr ,- for Ansvarsnivå Tilleggsbevilgninger Kr ,- i overføring til Hasvik i utvikling KF. 4. Ansvarsnivå Sentrale støttefunksjoner 0,2% stilling (vakant) sekretær legges ned (stillingsnr. 66) fra Ansvarsnivå Næringsadministrasjonen Hasvik kommune har synliggjort næringsbudsjettet gjennom Hasvik i utvikling KF (HUT) 6. Ansvarsnivå Administrasjon ekstern drift Vakant 100% stilling (stillingsnr. 4) som driftssjef legges ned fra Ikke budsjettert 100% stilling (stillingsnr. 72) servicemedarbeider legges ned fra Ansvarsnivå PP-Tjenesten Økning kr ,- for prosjekt til ressurskrevende bruker. Kjøp av tjenester utgjør kr ,- for Det er inntektsført kr fra bundne driftsformål til finansiering av drift. 8. Ansvarsnivå Grunnskole Det er ikke budsjettert midler til lekeplasser for For perioden opprettes 40% stilling som lærer og 34% ekstra assistentressurs. Rammetimetallet for skoleåret 2005/2006 blir beregnet primo Økning av assistentressurs ses i sammenheng med reduksjon innenfor ansvarsnivå Det er inntektsført kr fra bundne driftsfond til finansiering av drift. 9. Ansvarsnivå Skolefritidsordning Åpningstiden om morgen er ikke et betalt SFO-tilbud på Breivikbotn og Hasvik skole. Fra opprettes 9% stilling som arbeidsleder og 17% stilling som assistent for å synliggjøre utgifter tilknyttet SFO. Økningen ses i sammenheng med reduksjonen innenfor ansvarsnivå Ansvarsnivå Videregående opplæring

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen for

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL På vegne av administrasjonen legger rådmannen nå fram forslag til neste års budsjett som grunnlag for videre politisk oppfølging i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Forord... 2 Kap 1. Sammendrag... 3 Kap 2. Befolkningsprognose og frie inntekter... 6 Kap 3. Konsekvensjustert økonomiplan og budsjett... 8 Kap 4. Tiltak i økonomiplanperioden...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer