Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura"

Transkript

1 Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre Hemnes kommunestyre HS /

2 FORORD Statsreguleringen av Langvatnet og overføring av Ranelva til Langvatnet ble vedtatt i Statsråd den 10. februar Tilsvarende ble Statsreguleringen av Bjerka Plura vedtatt i Statsråd den 12. oktober Reguleringsbestemmelsene for disse to utbyggingene gjelder for ubegrenset tid, men de kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år, henholdsvis i 2011 og Rana og Hemnes kommune har gjennom et felles prosjekt kartlagt og begrunnet relevante problemstillinger som vi ønsker behandlet i revisjonen. Prosjektledelsen er ivaretatt av Hilde Sandstedt fra Rana Utviklingsselskap as, og vi har gjennom flere arbeidsgrupper involvert et stort antall representanter for allmenne interesser. Arbeidet er oppsummert i denne kravspesifikasjonen som er sluttbehandlet i Rana og Hemnes kommunestyre. De rammer og forutsetninger som lå til grunn da konsesjonene ble gitt for 50 år siden er vesentlig endret i dag, og det er i dag et helt annet syn på natur- og miljøvern. Dette bør åpne for en bredere tilnærming og kravportefølje for revisjonssaken, selv om utgangspunktet vil være krav relatert til miljømessige hensyn. Styringsgruppen for prosjektet er opptatt av å sikre både kraftverkets verdier og de lokale miljøhensyn i den videre prosessen. Styringsgruppen for Revisjon av konsesjonsvilkår forberede kravspesifikasjon, den Bjørn Bech Hanssen Prosjektansvarlig Teknisk sjef Rana kommune Johan Petter Røssvoll Leder i utvalg for miljø, plan og ressurs, Rana kommune Terje Ånonli Varaordfører Hemnes kommune Sigmund K. Johnsen Rådmann i Rana kommune Amund Eriksen Rådmann i Hemnes kommune 2

3 1. Innledning EU s vanndirektiv og vannområde Ranfjorden Miljømål og miljøambisjoner Tiltak Naturmangfoldloven Statsreguleringen av Langvatnet og overføring av Ranelva til Langvatnet Planer, landskap, tilsyn m.v Naturforvaltning Krav om endret minstevannføring over Reinforsen Laksetrapp i Reinforsen Vandringshinder mot Langvassåga Tiltak for å hindre at fisk blir stående i utløpskanal fra Langvatn kraftverk Settefisk Midler til opphjelp fiske, vilt og friluftsliv Forurensing Terskler Manøvreringsreglement Andre tiltak Krav om næringsfond Krav om årlige konsultasjonsmøter mellom konsesjonær og kommunen Avvikshåndtering Statsreguleringen av Bjerka Plura Planer, landskap, tilsyn m.v Naturforvaltning Vassdraget oppstrøms Raudfjellforsen Krav om minstevannføring nedstrøms Raudfjellforsen Krav om minstevannsføring i Plura Tilbakeføring av Sprutforsen Laksetrapp i Plura Krav om naturvitenskapelig undersøkelse i Plura Krav om minstevannføring i Tverråga Krav om biotoptiltak i Tverråga Krav om minstevannsføring i Dalselva Krav om biologiske undersøkelser i Dalselva

4 Krav om undersøkelser og fiskefremmende tiltak i Storakersvatnet og terskel mellom Storakersvatnet og Grunnvatnet Krav om fiskefremmende tiltak i Tverrvatnet Utsetting av fisk i Bjerka Plurareguleringens nedslagsfelt Krav om naturvitenskapelig undersøkelse nedstrøms utslipp Rana kraftverk Settefiskanlegg Krav om sikker minstevannsføring i Leirelva Krav om mudring av sandbanke ved utløpet av Leirelva i Røssåga Krav om minstevannsføring fra Lønna til Leirelva Krav om topptapping av Store Målvatnet Krav om fiskefremmende tiltak i Leirelva Krav om minstevannsføring fra Kjennsvatnet via Store Målvatnet og ved inntaksdammen til genbanken på Bjerka Krav om fiskefremmende tiltak i Bjerkaelva Midler til opphjelp fiske, vilt og friluftsliv Ferdsel Anleggsveier Parkering Båtutsett Gangbruer Gjerder Terskler m.v Terskel Langtjønna Lille Kallvatnet Terskler i Dalselva Terskler i Plura Miljøtilpasning av terskler, forbygninger/erosjonssikringer i Ranelva Krav om utredning av terskler i Bjerkaelva både behov for nye og renovering av eksisterende Manøvreringsreglement Andre tiltak Sikkerhetstiltak Erosjonssikring Bølgedempere Vannmerker Krav til minstevannføring som sikrer nødvendig kvalitet på prosessvann ved inntak på Huberget

5 5.8 Krav om driftsform som sikrer akseptabelt nivå på kortslutningsytelse i nettet Krav om samordning av betingelser knyttet til vannforsyning Krav om justering av konsesjonsavgiftssatsen Krav om næringsfond Krav om årlige konsultasjonsmøter mellom konsesjonær og kommunene Avvikshåndtering

6 1. Innledning Krav om revisjon av konsesjonsvilkår omfatter 2 ulike reguleringer og er i det etterfølgende holdt adskilt (hovedpunkt 4 Langvatnet og hovedpunkt 5 Bjerka - Plura). Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Langvatn og overføring av Ranelva til Langvatnet omfatter bare Rana kommune, og kravene her fremmes derfor av Rana kommune. Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Bjerka Plura reguleringen omfatter både Rana kommune og Hemnes kommune. Kravene her fremmes derfor av kommunene Rana og Hemnes i fellesskap og omfatter også krav fra Hemnes kommune for de deler av reguleringen som ligger i Hemnes kommune. Kravene i det etterfølgende refererer til NVEs sett av standardvilkår (vedlegg 1) og delvis til de gamle vilkårene for de to statsreguleringene. De 21 standardvilkårene bygger på NVEs mangeårige erfaringer og utvikling av krav til tidsmessige vilkår i vassdragskonsesjoner. Statkraft sine produksjonsanlegg i Rana og Hemnes er i kraft av sin størrelse og omfang den største påvirkeren av vannmiljø og arealer for naturmangfold og friluftsliv i kommunene. Reguleringsanleggene medfører også skader og ulemper for berørte eiendommer og for deler av næringslivet. Ranaverkene, hvorav Rana kraftverk er blant Norges største kraftverk, må etter kommunenes syn påta seg et betydelig ansvar for skader og ulemper som følger av reguleringene. I forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene vil det være et gjennomgående krav at skader og ulemper som skyldes kraftproduksjonen skal avbøtes eller elimineres. Kraftproduksjonen i kommunene har forårsaket omfattende skader og ulemper. Dessuten opplever man et endret kjøremønster med andre virkninger enn det som var forutsatt da konsesjonene ble gitt. Det er på det rene at det ville blitt fastsatt helt andre vilkår dersom de samme konsesjonene hadde blitt gitt i dag. På denne bakgrunn er det derfor sentralt for kommunene at konsesjonene endres slik at konsesjonene samsvarer med moderne konsesjoner og dagens syn på natur- og miljøvern. for kravene bygger på innspill fra allmenne interesser lokalt, kommuneadministrasjonens lokalkunnskap og et omfattende skriftlig materiale knyttet til arbeidet med Forvaltningsplan for vannregion Nordland og Tiltaksprogram vannområde Ranfjorden. Det har vært holdt åpne møter og det er mottatt skriftlige og muntlige innspill fra allmenne interesser. De krav som stilles her erstatter delvis eksisterende vilkår, og dels kommer de som tillegg til eksisterende vilkår. Det forventes at NVE som tilsynsmyndighet setter tidsfrister for gjennomføring av de tiltak som er / blir pålagt konsesjonær. 6

7 2. EU s vanndirektiv og vannområde Ranfjorden Statsreguleringen av Langvatnet og overføring av Ranelva til Langvatnet og statsreguleringen av Bjerka Plura gjelder vassdrag som ligger innenfor Vannregion Nordland. I vannregion Nordland er vannområde Ranfjorden valgt ut som pilotområde for arbeidet med EU s vanndirektiv. EU s vanndirektiv setter som mål at det skal ivaretas eller oppnås god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en forvaltningsplan som i første planperiode ( ) omfatter vannområde Ranfjorden. I vannområde Ranfjorden er det vedtatt miljømål for hver vannforekomst. Frist for måloppnåelse er satt til Disse 6-årsmålene rapporteres til ESA som forpliktende mål, med første rapportering i Forvaltningsplanen for vannregion Nordland ble vedtatt i fylkestinget den 29. september Planen er godkjent gjennom kongelig resolusjon med tilråding fra Miljøverndepartementet, og er et viktig dokument i den videre saksbehandlingen. 2.1 Miljømål og miljøambisjoner Følgende hovedmål er vedtatt for vannområde Ranfjorden: Å forbedre miljøtilstanden i vassdrag som er påvirket av vannkraft, reetablere fiskebestandene i vassdrag som har vært smittet av Gyrodactylus Salaris, samt redusere forurensning fra industri og gruvedrift. Det er utarbeidet egne miljømål for hver av vannforekomstene i forvaltningplanen. Noen av de vassdragene som er påvirket av kraftutbygging har også vedtatte miljøambisjoner. Det er grunnleggende at revisjonssaken må ses i sammenheng med EUs vanndirektiv og miljømålene. Kommunen(e) er opptatt av at de miljøforbedringene som er vedtatt i hht. EU s vanndirektiv blir gjennomført. De vedtatte miljøambisjonene er således viktige innspill i arbeidet med å få endret konsesjonsvilkårene for de sterkt modifiserte vassdragene i planen. 2.2 Tiltak Forvaltningsplanen beskriver flere tiltak for å nå målene. Tiltakene er godkjent av regjeringen, men vedtak om gjennomføring treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning. Oppfølging av tiltakene skal rapporteres fra vannregionmyndigheten til EU. Forvaltningsplanen inngår i grunnlaget for sektormyndighetenes saksbehandling, og legges derfor til grunn for de krav som fremmes fra Rana kommune. 3. Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven må også legges til grunn for revisjon av konsesjonsvilkårene. Det gjelder lovens generelle bestemmelser om formål, kunnskapsgrunnlaget, føre var prinsippet, sumvirkninger og samlet vurdering. 7

8 4. Statsreguleringen av Langvatnet og overføring av Ranelva til Langvatnet 4.1 Planer, landskap, tilsyn m.v. Det kreves at vilkår tilsvarende pkt 7 i standardvilkårene gjeldende Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v. tas inn i nye vilkår for Langvatnreguleringen. Undersøkelser Det kreves at det gjennomføres en kartlegging som gir oversikt over landskapsmessige forhold som er og vil bli påvirket av regulerende inngrep eller anleggsvirksomhet. Kommunene må involveres i dette arbeidet. Erfaringen viser at konsesjonæren har regelmessig behov for vedlikehold med anleggets deler. Det er viktig at konsesjonæren planlegger, utfører og vedlikeholder hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. Kommunen skal ha anledning til å uttale seg i slike saker. Dette er særlig viktig da Ranelva er nasjonalt laksevassdrag, St.prp. nr. 32 ( ) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Konsekvensutredning Det kreves at det gjøres en konsekvensutredning som viser hvilke landskapsmessige og miljømessige konsekvenser reguleringen har hatt, og hva dette har å si for allmennhetens mulighet for bruk av områdene. Reguleringen av Langvatnet har medført meget store landskapsmessige endringer i form av erosjon/utgravning og sedimentering av løsmasser. 4.2 Naturforvaltning Det kreves at vilkår tilsvarende pkt 8 i standardvilkårene gjeldende naturforvaltning tas inn i nye vilkår for Langvatnreguleringen. Vilkårene bør presiseres som følger: Krav om endret minstevannføring over Reinforsen For å sikre en optimal utnyttelse av Ranelva som nasjonalt laksevassdrag kreves endret minstevannsføring over Reinforsen. Vanndirektivet: Miljøambisjon: Endring av vannføring Dagens minstevannføring (20 m 3 /s) i sommerhalvåret er for liten til å sikre en optimal utnyttelse av Ranelva som nasjonalt laksevassdrag. Rana Laksefiskeforening har hatt en grundig gjennomgang av denne problemstillingen, og har i samarbeid med DN krevd følgende minstavannsføringer: 8

9 I perioden : 10 m3/sek (gjennom dam og / eller kraftstasjon). I perioden : 40 m3/sek (gjennom dam og / eller kraftstasjon). Se for øvrig pkt Laksetrapp i Reinforsen Det må bygges og vedlikeholdes ny laksetrapp i Reinforsen. Toppen av trappa avsluttes med fiskefelle slik at fisk kan kontrolleres før den slippes videre opp i vassdraget. Det må også etableres en fisketeller. Etter overføring av Ranelva til Langvatnet er det blitt vesentlig lavere vannstand i Ranelva nedstrøms Reinforsen. Dagens laksetrapp fungerer ikke på lav vannstand. Den er også svært nedslitt etter mange års manglende vedlikehold. I forhold til laksens vandringsmønster inn mot Reinforsen er starten på dagens laksetrapp på feil side av fossen. Ei ny optimal laksetrapp vil åpne 50 km ny elvestrekning som vil fungere som en levende genbank for villaksen Vandringshinder mot Langvassåga Utredning / undersøkelser Det kreves at det iverksettes utredninger for å finne ut hvordan man kan hindre at utvandrende smolt / overstøinger vandrer inn i Langvatnet og videre ned i Langvatnet kraftstasjon. Basert på utredningenes konklusjoner kreves det at det blir gjennomført tiltak for å hindre utvandring av smolt/overstøinger. Vanndirektivet: Miljømål: Forhindre feilvandring av smolt Tiltak for å hindre at fisk blir stående i utløpskanal fra Langvatn kraftverk Det kreves at Langvatn kraftverk i perioden må stoppes 2 ganger pr. uke og stå i minst 6 timer hver gang for å hindre at fisk blir stående i utløpskanalen fra Langvatn kraftverk. Utredning / undersøkelser Det kreves at det iverksettes utredninger for å finne ut om det er mulig å etablere elektronisk fiskesperre i utløpskanalen som erstatning / supplement til gitter. Erfaringene viser at fisk vandrer inn i den sterke strømmen når Langvatnet kraftverk kjøres. Dette er spesielt markert når vannføringen i hovedvassdraget er lita. Ved å stoppe kraftverket i perioder vil fisk som har samlet seg i utløpskanalen sige ut i hovedvassdraget og vandre opp i elva. Det er et krav at tiltaket suppleres med elektronisk fiskesperre dersom dette er mulig Settefisk Det kreves at konsesjonæren besørger fortsatt produksjon av utplantingsrogn / settefisk til bruk i de vassdrag som er berørt av konsesjonen ut fra det behov som avdekkes i biologiske undersøkelser. 9

10 Undersøkelser Det kreves at det iverksettes biologiske undersøkelser for å klargjøre behovet for utsettinga av rogn / settefisk oppstrøms og nedstrøms Reinforsen. Dette må sees i lys av elvas status som nasjonalt laksevassdrag Midler til opphjelp fiske, vilt og friluftsliv Det kreves at Statkraft fortsatt innbetaler et årlig beløp til opphjelp fiske, vilt og friluftsliv til Rana kommune. Beløpet skal reguleres hvert 5 år i henhold til KPI. Beløpet til fiske, vilt og friluftsliv skal nyttes etter nærmere bestemmelser av kommunestyret. : Friluftslivet og allmennhetens bruk av de berørte områdene har økt betydelig de siste 50 år, og konsekvensene av reguleringene berører derfor også vesentlig flere. Utvidelse av formålet til også å omfatte friluftsliv i tillegg til fiske og vilt, og det at Ranavassdraget er blitt nasjonalt laksevassdrag, tilsier også at det bør opprettes et fond til opphjelp av fiske, vilt og friluftsliv 4.3 Forurensing Partikkelutslipp til Ranfjorden Konsekvensene av utslipp fra Langvatn kraftverk må utredes i forhold til påvirkning på vandrende anadrom fisk. Det må også utredes hvordan utslippene påvirker lysforhold og produksjonen av planktonalger i de øvre vannlagene, og det må gjennomføres tiltak basert på utredningene. Utslipp fra Langvatnet kraftstasjon medfører økte utslipp av finpartikulært materiale til Ranfjorden. Dette fordi brepåvirket vann tilføres direkte til Ranfjorden gjennom tappetunnel via Langvatnet kraftstasjon i stedet for ved tilførsel av vann til fjorden via Ranelva, noe som hadde gitt naturlig sedimentering og mindre utslipp. Mengde finpartikulært materiale påvirker siktedypet i fjorden, og når det prioriteres å kjøre vann gjennom Langvatn kraftverk gir dette økte utslipp til Ranfjordens øvre lag. Sjøørret, laks og smolt oppholder seg hovedsaklig i de øvre 20 meterne av vannmassene. De øvre vannlag som har stor betydning for vandrende fisk må beskyttes for å oppnå godt økologisk potensial i Ranfjorden jf. vanndrektivets krav. 4.4 Terskler Undersøkelser Det kreves at det iverksettes utredning for å finne ut om gammel damfot oppstrøms eksiterende dam på Reinforsen medfører økte problemer med oversvømmelse på Røssvoll / Skonseng i forbindelse med flom. 10

11 4.5 Manøvreringsreglement Glomådeltaet landskapsvernområde - Utredning / undersøkelser Det kreves at det iverksettes utredning / undersøkelse av hva som er optimal manøvrering av Langvatnet i perioden mai juli i forhold til hekkende fugl i området, samt at det gjennomføres nødvendige tiltak basert på undersøkelsene. Med opprettelsen i desember 2007 av Glomådeltaet landskapsvernområde med fuglelivsfredning har det tilkommet et nytt og vesentlig moment som utbyggerne ikke tidligere har behøvd å ta hensyn til områdets status som et nasjonalt viktig deltalandskap. I verneforskriften (Forskrift nr. 1369) heter det at «Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, spesielt det rike fuglelivet, de botanisk verdifulle myr- og sumpområdene, samt det spesielle deltalandskapet». Langvatnet var allerede ved vedtaksdato et reguleringsmagasin, og områdets hydrologi avviker derfor fra naturtilstanden. En viktig målsetting i dag vil være å sikre at vannstandsforholdene holdes slik at sumpvegetasjonen og hekking av våtmarksfugler opprettholdes. Minstevannstand og relativt stabile vannstandsforhold vil være viktig for fuglelivet, særlig i hekkeperioden mai juli. Ved revisjon av konsesjonsvilkårene er det et krav at dette hensynet ivaretas, både med tanke på minstevannstand og maksimal reguleringshøyde. 4.6 Andre tiltak Merking av usikker is De partier av isen på Langvatnet som er usikker på grunn av reguleringen må merkes. Forebygning Det må forbygges mot Langvassheia for å stoppe videre utgraving. Utvasking elvebredder Røssvoll/Skonseng Det må utredes og iverksettes tiltak for å stanse utvasking av elvebreddene i området Røssvoll / Skonseng. Vannmerker Gjennom arbeidet med kravspesifikasjonene har vi sett at det hersker usikkerhet hos deler av befolkningen om hvorvidt konsesjonsvilkårene mht vannstand og vannføring overholdes. En enkel måte å løse dette på vil være å sette opp flere vannmerker på hensiktsmessige steder, slik at allmennheten gis lettere tilgang til kontroll av at både vannstand og vannføring er i tråd med manøvreringsreglementet. Kommunen imøteser konsesjonærens kommentar på dette. 11

12 4.7 Krav om næringsfond Det må etableres næringsfond til kommunen for Langvatnutbyggingen. Langvatnutbyggingen har medført uforutsette endringer i landskapet på grunn av erosjon og auring. Dette har gitt betydelige utfordringer for berørte næringer. Det er all grunn til å anta at slike endringer vil vedvare. Reguleringen omfatter også vernede områder Glomådeltaet landskapsvernområde med fuglelivsfredning Næringsutvikling i randsonen til vernede områder er spesielt utfordrende for berørte kommuner. Rana er særdeles berørt i så måte. Lokalsamfunnet tar i dag svært liten del i den verdiskaping som skapes av Langvatnreguleringen. 4.8 Krav om årlige konsultasjonsmøter mellom konsesjonær og kommunen Innen utgangen av hvert kalenderår innkaller konsesjonær til et felles konsultasjonsmøte med kommunen for å gjennomgå erfaringer fra driftsåret, status for konsesjonsvilkårene, praktiske tiltak og vedlikehold samt planer framover. 4.9 Avvikshåndtering Ved ethvert brudd på konsesjonsbetingelsene for Statsreguleringen av Langvatnet og overføring av Ranelva til Langvatnet som er gjenstand for intern eller ekstern granskning skal kommunen underrettes, og kommunen skal også ha med en observatør som kommunen selv oppnevner. 12

13 5. Statsreguleringen av Bjerka Plura Kravene tar hensyn til en situasjon der konsesjonen for Kjennsvatnet kraftverk ikke blir effektuert. Dvs. at vedtatte konsesjonsbetingelser for Kjennsvatnet kraftverk er tatt med som krav her. 5.1 Planer, landskap, tilsyn m.v. Det kreves at vilkår tilsvarende pkt 7 i standardvilkårene gjeldende Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v. tas inn i nye vilkår for Bjerka Plura reguleringen. Undersøkelser Det kreves at det gjennomføres en kartlegging som gir oversikt over landskapsmessige forhold som er og vil bli påvirket av regulerende inngrep eller anleggsvirksomhet. Kommunene må involveres i dette. Erfaringen viser at konsesjonæren har regelmessig behov for vedlikehold med anleggets deler. Det er viktig at konsesjonæren planlegger, utfører og vedlikeholder hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. Kommunene skal ha anledning til å uttale seg i slike saker. Konsekvensutredning Det kreves at det gjøres konsekvensutredninger som viser hvilke konsekvenser neddemmingen av store beiteområder har hatt for dyrelivet og artsmangfoldet i området. Det kreves også en konsekvensutredningsom viser hvilke landskapsmessige konsekvenser reguleringen har hatt spesielt for Store Målvatnet og Kjennsvatnet, og hva dette har å si for allmennhetens mulighet for bruk av områdene. Statsreguleringen av Bjerka-Plura medførte neddemming av meget store områder med produktivt beiteland. Reguleringen av Store Målvatnet og Kjennsvatnet har i tillegg medført meget store landskapsmessige endringer i form av erosjon/utgravning og sedimentering av løsmasser. 5.2 Naturforvaltning Det kreves at vilkår tilsvarende pkt 8 i standardvilkårene gjeldende Naturforvaltning tas inn i nye vilkår for Bjerka-Plura reguleringen. Vilkårene bør presiseres som følger: Vassdraget oppstrøms Raudfjellforsen Krav om minstevannføring oppstrøms Raudfjellforsen Det kreves at det fastsettes minstevannsføring i Ranelva ovenfor Raudfjellforsen. Virvasselva og Randalselva er begge overført til Kallvatnet. Dette påvirker vannføringen i Ranelvas øvre deler betydelig. Elva er en del av et viktig friluftsområde som har stort potensiale. Det er stor lokal satsning i området, hvor elva inngår i et helhetlig naturmangfold. 13

14 Krav om tiltak i Virvasselva Det kreves at det gjøres tiltak for at Virvasselva skal kunne ha en livskraftig ørretbestand og framstå som en god fiskeelv: Vassdraget er kraftig påvirket av overføring av vann til Kallvatnet. Samtidig er Virvassdalen oppgradert som friluftsområde gjennom flere prosjekt i regi av friluftsrådet, Statskog mfl. gjennom merking, skilting mv. I tillegg er Virvassdalen naturreservat opprettet, som et område med stor betydning for naturmangfoldet. Krav om undersøkelser i Randalselva. Det kreves at det gjøres undersøkelser for å avklare hvordan Randalselva kan framstå som en god fiskeelv, og at det gjennomføres tiltak i henhold til disse undersøkelsene. Randalselva inngår i et område med stort potensiale for friluftsliv Krav om minstevannføring nedstrøms Raudfjellforsen For å sikre Ranelva som nasjonalt laksevassdrag kreves det at det fastsettes minstevannsføring i Ranelva nedstrøms Raudfjellforsen. Vanndirektivet: Tiltak: Miljøbasert vannføring, miljøtilpasning av forbygninger/ erosjonssikringer, biotoptiltak. Virvasselva og Randalselva er begge overført til Kallvatnet. Dette påvirker vannføringen i Ranelvas øvre deler betydelig. Ranelvas betydning som nasjonalt laksevassdrag svekkes dramatisk hvis ikke man kan sikre en god produksjon av laks på strekningen Reinforsen Raudfjellforsen. Rana Laksefiskeforening har hatt en grundig gjennomgang av denne problemstillingen, og har i samarbeid med DN krevd følgende minstevannsføringer: I perioden : 5 m3/sek. I perioden : 10 m3/sek Krav om minstevannsføring i Plura Det kreves at det fastsettes minstevannsføring i Plura ved Jordbrua. Vanndirektivet: Miljøambisjon: Endring av vannføring Tiltak: Biotoptiltak Miljøbasert vannføring (minstevannføring, spyle- og lokkeflom). Pluras nedre løp har stort potensial som gyte- og oppvekstområde for anadrom laksefisk. Dette vil være av betydning i forhold til å opprettholde Ranelva som nasjonalt laksevassdrag. 14

15 Minstevannsføring sikrer måloppnåelse om tilnærmet naturlige vandringsforhold og optimale produksjonsforhold for laks og/eller sjøørret og andre vannlevende organismer. Ved å ta utgangspunkt i middelvannføring i elva før regulering ( ), har man kommet frem til følgende vannføring: I perioden : 1 m 3 /sek I perioden : 4 m 3 /sek. Dette representerer 10% av middelvannføring før regulering. Det bemerkes at dersom konsesjonene hadde blitt gitt i dag, ville det blitt fastsatt vilkår om minstevannføring, jf. vannressursloven Tilbakeføring av Sprutforsen Sprutforsen må få tilbake sin normale vannføring i perioden 1. mai 1. oktober. Dette kan gjøres ved å stenge allerede monterte luke i nedløpstunellen. Sprutforsen er et viktig landskapselement i området ved Jordbrua. Med naturlig vanntilførsel er Sprutforsen en naturattraksjon beliggende ved Nordlandsruta en av Den norske turistforenings merkede løyper som går mellom Umbukta og Kvitsteindalstunet ved Kallvatnet. Den ligger like ved anleggsveien til Kallvatnet og er dermed lett tilgjengelig også for bilister. Historikk og tidligere korrespondanse vedr. denne saken tyder på at den sterkt reduserte vannføringen i Sprutforsen var en utilsiktet effekt av kraftutbyggingen og at det derfor under konsesjonsbehandlingen ikke var satt søkelys på virkningen som dette ville få for dette vannfallet Laksetrapp i Plura Det kreves at det bygges ny fullverdig laksetrapp inkludert etablering av fiskefelle og fisketeller. Vanndirektivet: Miljøambisjon: Endring av vannføring Tiltak: Restaurere/bygge om fisketrapp inkl. etablere automatisk fisketeller og/eller videoovervåkning av oppgang. Strekning over trapp må boniteres først. Miljøbasert vannføring (minstevannføring, spyle- og lokkeflom). Sikre at nedre del av Plura skal kunne benyttes som gyte- og oppvekstområde for anadrom laksefisk. Sikre vandringsforhold og optimale produksjonsforhold også for andre vannlevende organismer. 15

16 5.2.6 Krav om naturvitenskapelig undersøkelse i Plura Det kreves at det gjennomføres naturvitenskapelige undersøkelser i vassdraget for kartlegging av produksjonspotensiale for laks og sjøørret oppstrøms laksetrappa, samt gjennomføring av nødvendige tiltak basert på undersøkelsene. Skaffe kunnskap om hvordan Plura eventuelt skal kunne benyttes som gyte og oppvekstområde for anadrom laksefisk og skaffe grunnlag for fastsetting av en fornuftig minstevannføring Krav om minstevannføring i Tverråga Det kreves ei minstevannføring på 1 m3/s i Tverråga mellom Tverrvatnet og Raudvatnet. Vanndirektivet: Miljøambisjon: Endring av vannføring Tiltak: Miljøbasert vannføring (minstevannføring, spyle- og lokkeflom) Elveløpet mellom Tverrvatnet og Raudvatnet er i store deler av året helt tørrlagt. Dette betyr at elveløpet fungerer som en biologisk barriere i vassdraget. Området er svært mye brukt av Ranas befolkning som friluftområde Krav om biotoptiltak i Tverråga Mellom Raudvatnet og Tverrvatnet kreves utredning av mulige biotopforbedrende tiltak. Vanndirektivet: Miljøambisjon: Endring av vannføring Tiltak: Biotoptiltak mellom Raudvatnet og Tverrvatnet I forbindelse med økt minstevannsføring vil det være nødvendig å se på hvordan elveleiet eventuelt kan forbedres mht vandring og oppvekst av fisk Krav om minstevannsføring i Dalselva Det kreves minstevannsføring som er stor nok til å sikre målsettingen om optimale produksjonsforhold for laks og/eller sjøørret og andre vannlevende organismer i Dalselva (mellom utløp i Ranfjorden og Lille Akersvatn samt elva mellom Lille Akersvatn og Storakersvatnet) Vanndirektivet: Miljøambisjon: Endring av vannføring Tiltak: 16

17 Miljøbasert vannføring (minstevannføring, spyle- og lokkeflom) Miljøtilpasning av forbygninger/erosjonssikringer Restaurering og miljøtilpasning av terskler Sikre målsettingen om optimale produksjonsforhold for laks og/eller sjøørret og andre vannlevende organismer Krav om biologiske undersøkelser i Dalselva Det kreves at det gjennomføres naturvitenskapelige undersøkelser i Dalselva for å avklare hvordan elvas restvannføring best kan utnyttes til fiske og friluftsliv. I disse undersøkelsene må det vurderes kvalitet på eksisterende terskler samt behov for bygging av nye terskler. Undersøkelsene må følges opp med utbedring og bygging av terskler der det påvises behov for nye terskler Krav om undersøkelser og fiskefremmende tiltak i Storakersvatnet og terskel mellom Storakersvatnet og Grunnvatnet Det kreves at det gjennomføres undersøkelser av hvilke skadevirkninger det har for fisken at vannet tappes så langt ned hver vinter/vår. Det må også foretas tynningsfiske på røye, fortsatt utsetting av storørret og etablering av terskel mellom Akersvatnet og Grunnvatnet. Det må innføres tappe- og fyllingsrestriksjoner. Vanndirektivet: Tiltak: Tynningsfiske på røye Fortsatt utsetting av storørret (i Grunnvatnet) Etablere terskel/refugie i Grunnvatnet (det kan hende det er en naturlig refugie) Tappe og fyllingsrestriksjoner i magasin (må undersøkes når på aret det er aktuelt) Beskyttelse av drikkevannskilden og dens tilsigområde Storakersvatnet er mye brukt til fiske og friluftsliv, og det er flere hundre hytter i området rundt vatnet. Å sikre måloppnåelse om bedring av kvaliteten på røyebestanden i Storakersvatnet er svært viktig Krav om fiskefremmende tiltak i Tverrvatnet Det må iverksettes tappe og fyllingsrestriksjoner i magasinet som sikrer vannets biologiske produksjon. Vanndirektivet: Tiltak: Det må iverksettes tappe og fyllingsrestriksjoner i magasinet. Tverrvatnet er et mye brukt utfartsområde for kommunens befolkning og tappe og fyllingsrestriksjoner vil sikre vannets biologiske produksjon. 17

18 Utsetting av fisk i Bjerka Plura reguleringens nedslagsfelt Det kreves biologiske undersøkelser ift. utsetting av fisk i Bjerka-Plura reguleringens nedslagsfelt. Det er nødvendig med klargjøring av behov for utsetting av fisk i Bjerka Plura reguleringens nedslagsfelt. Utsettingspålegget i gjeldende vilkår må revideres i tråd med ny undersøkelse Krav om naturvitenskapelig undersøkelse nedstrøms utslipp Rana kraftverk Det må innarbeides i manøvreringsreglementet for Rana kraftverk restriksjoner ang. endring i vannføring. Restriksjonene skal være basert på naturvitenskapelige undersøkelser for å vurdere hvor raskt vannføringen nedstrøms Rana kraftverk kan endres. Vannføringen fra Rana kraftverk varierer ofte og mye. I løpet av et døgn kan vannføringen variere fra 0 m 3 /s 100 m 3 /s. Dette er svært ugunstig for både fisk og bunndyr. Likeledes har det stor betydning for erosjon i elveløpet, samt at elvestrekningen mellom utløpskanalen og Kjerrfossen får en oppstuvningseffekt med negativ innvirkning på gytemuligheter for laks (redusert strømhastighet). Jfr. Pkt Settefiskanlegg Det kreves at det bygges og drives et settefiskanlegg for innlandsfisk som dekker behovene for settefisk etter Bjerka Plura reguleringen i Rana og Hemnes Krav om sikker minstevannsføring i Leirelva Det må utredes nødvendig nivå på sikker miljøbasert minstevannsføring i Leirelva ved utløpet fra Bjerka kraftverk samt behov for kunstige flommer i perioder for oppvandring av fisk Krav om mudring av sandbanke ved utløpet av Leirelva i Røssåga Det har lagt seg opp en sand-/ mudderbanke der Leirelva møter Røssåga. Ved lav vannføring og fjære sjø er denne et hinder for oppvandring av fisk i Leirelva. Vanndirektivet: Miljømål: Optimale produksjonsforhold for laks og/eller sjøørret og andre vannlevende organismer. Miljøambisjon om endring av vannføring. Tiltak: Reetablering og kontroll av vegetasjonssone/kantsone Miljøtilpasning av forbygninger/erosjonssikringer Biotoptiltak Erosjonssikring av kanaler/bekkeløp Restaurering og miljøtilpasning av terskler Miljøbasert vannføring Etablering av omløpsventil i Bjerka kraftverk Kartlegging av kilde til høye verdier av kobber 18

19 Sist sommer har Bjerka kraftstasjonen vært stoppet i flere måneder uten at konsesjonæren har sluppet vann forbi kraftstasjonen eller sluppet vann forbi overføringstunnelene til Kjennsvatn. Det er i dag ikke automatisk minstevannføring (omløpsventil) og en har mange eksempler på at Bjerka kraftstasjon har vært stoppet i kortere og lengre perioder uten at vassdraget har blitt tilført annen vannføring. Laksen og sjøørreten i Leirelva har i dag mest trolig en smoltalder på 4-5 år. Dette gjør at en stopp eksempelvis hvert fjerde år vil radere ut flere årsklasser. Av hensyn til fiskebestanden er det derfor svært viktig at det pålegges minstevannføring i Leirelva Krav om minstevannsføring fra Lønna til Leirelva Det kreves at konsesjonær pålegges minstevannføring fra Lønna til Leirelva. Konsesjonæren må få kartlagt hvor mye vann som er nødvendig for å få i gang lakseproduksjon i de øverste delene av Leirelva. Den vannføringen som blir avgitt her kan reduseres tilsvarende som sikker minstevannføring gjennom Bjerka kraftverk. Vannet fra Lønna er det minst brepåvirkede vannet og gir minst slamtransport. Dette vil gi reduksjon i elproduksjon for Statkraft, men Leirskarkraft vil utnytte dette vannet til elproduksjon i sitt planlagte kraftverk (konsesjon gitt). Den negative samfunnsøkonomiske effekten av tiltaket vil dermed være neglisjerbar Krav om topptapping av Store Målvatnet Konsesjonæren må omarbeide inntaket for Bjerka kraftstasjon på Store Målvatnet slik at det også kan produseres ved topptapping i perioder. Midtre og nedre deler har svært redusert fiskeproduksjon. Dette på grunn av manglende minstevannføring og feil vanntemperatur gjennom året. Det tappes i dag vann fra bunnen av Store Målvatnet. Dette gjør at vanntemperaturen er lav om sommeren og forholdvis høy vinter og vår. Virkningen er at fisken vokser meget sakte om sommeren - temperaturen er i dag maks 6-7 grader i utløpet fra kraftstasjonen. Høyere vinter og vår temperatur gir fisken økt stoffskifte uten at det er økt tilgang på næring. Høyere vinter og vår temperatur gir tidligere klekking. Dette fører til at vi får svimup mange uker før det er en næringstilgang i vassdraget. Store Målvatnet har store masseutglidninger. Dette gjør at vannet som kommer gjennom Bjerka kraftverk og ut i Leirelva inneholder store menger slam fra magasinet. I et vassdrag som ikke har naturlige vårflommer har slamtransporten fra Store Målvatnet stor negativ effekt på gyteforholdene og fiskeproduksjonen i Leirelva. Tiltaket vil gi naturlige svingninger i vanntemperaturen med henblikk på årssyklus. Dette er en stor fordel for den biologiske tilstanden i vassdraget. I tillegg vil det kunne redusere slamproblemene både ved kraftverket og i Leirelva og Røssåga Krav om fiskefremmende tiltak i Leirelva a) Det kreves utsettingspålegg for Leirelva både for sjøørret og laks. Det kreves at konsesjonæren får testet ut hvilke type utsetninger som har best effekt og hvilke størrelser på 19

20 utsetningene som har best effekt. Vassdraget skal ha en biomasse som overstiger det den var under rotenon-behandlingen i b) Det kreves biotopforbedrende tiltak i området Bjerka kraftstasjon - Innerenget. Dette må forgå i samarbeid med lokale grunneiere. c) Konsesjonæren skal årlig besørge fiskebiologiske undersøkelser i elva for å kartlegge status for gyting og ungfisk. Leirelva har potensiale for en betydelig større fiskeproduksjon enn i dag hvis de uheldige tekniske løsningene ved Bjerka kraftverk rettes opp - jfr Dette potensialet bør utnyttes Krav om minstevannsføring fra Kjennsvatnet via Store Målvatnet og ved inntaksdammen til genbanken på Bjerka Det kreves at det slippes miljøbasert minstevannføring fra Kjennsvatnet via Store Målvatnet. I tillegg må vannføringen nedstrøms inntaket til genbanken opprettholdes på et nivå som sikrer leveforholdene for og oppgangen av fisk etter at genbanken har tatt ut vann til sitt behov. Vanndirektivet: Miljømål: Optimale produksjonsforhold for laks og/eller sjøørret og andre vannlevende organismer. Miljøambisjon om endring av vannføring. Tiltak: Åpne vassdraget for oppvandring av laks og sjøørret forbi Jakobsforsen Miljøbasert vannføring Vedlikehold av laksetrapp i Sagforsen Restaurering og miljøtilpasning av terskler Biotoptiltak (viktigere ved eventuell åpning av elv for oppgang av laks og sjøørret) Elveløpet nedstrøms demningen ved Store Målvatnet er etter reguleringen tørrlagt. Det kommer ikke vannmengder av betydning inn i vassdraget før samløpet med Bjurbekken nedenfor Reinforsen. Bjurbekken har også lav vannføring i tørre perioder. Det har flere ganger vært tappet fra Lille Målvatnetet for å få nok vann i elva og til genbanken ved at planker er fjernet i dam. Dette er uheldig for tilstanden i Lille Målvatnet, og denne nødløsningen må derfor opphøre.vannbehovet må derfor løses på andre måter som f.eks. med minstevannføring. Genbanken bruker hele restvannføringen i Bjerkaelva når den er liten i tørre perioder, slik at strekningen nedstøms dammen tørrlegges. Det er derfor ikke grunnlag for å etablere en permanent fiskebestand i de nedre delene av vassdraget Krav om fiskefremmende tiltak i Bjerkaelva Det kreves at Bjerkaelva åpnes og tilrettelegges for oppvandring av anadrom fisk forbi Jakobsforsen (inntaket til genbanken). Vanndirektivet: Miljømål: Optimale produksjonsforhold for laks og/eller sjøørret og andre vannlevende organismer. 20

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål.

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål. Samlet plan for vassdrng (Samlet Plan) skal gi et forslag til en gruppevis prioritert rekkefølge av vannkraftprosjekter for senere konsesjonsbehandling. Prioritering av prosjektene skal skje etter en vurdering

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Rosten kraftverk Sel kommune i Oppland fylke Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Konsesjonssøknad Rosten kraftverk 2 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO juni 2009

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? Torbjørn Danielsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap 3 2012 RAPPORT

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer