Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003"

Transkript

1 Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003 FORORD Hasvik i utviklin kf (HUT) ble formelt dannet i kommunestyremøte den 28.oktober 2002, men arbeidet kom for alvor i gang fom Denne rapporten omhandler i stor grad de tiltak som er iverksatt i løpet av 2003, men det arbeidet som ble påbegynt høsten 2002 og sluttført i 2003 tas også med. Styret og daglig leder føler at vi har festet grep om HUT, og ser hvordan vi ønsker å arbeide videre. HUT har hatt et høyt aktivitetsnivå hele Det har vært avholdt hyppige møter både i styret og arbeidsgruppene. HUT var involvert i mer enn 70 ulike tiltak i Noen av tiltakene har gitt konkrete og målbare resultat, mens andre ennå er i en fase hvor det er usikkert om vi lykkes. HUT har tre satsingsområder: Næringsutvikling Stedsutvikling Kompetanseutvikling Hvert av disse satsingsområdene er viktige, men overordnet alt det arbeidet som gjøres ligger målsettingen om å erstatte de 110 arbeidsplassene som forsvant med konkursen i HRkonsernet i Det er allerede etablert ca 70 nye arbeidsplasser, og med oppstart på den gamle rekefabrikken på Hasvik i løpet av høsten 2004 vil det komme ytterligere 20 arbeidsplasser. Dersom aktørene lykkes med de allerede pågående prosjekter, kan det i løpet av 2005 være etablert ytterligere 10 arbeidsplasser i kommunen, og da er vi godt på vei til å nå målet om 110 nye arbeidsplasser innen utgangen av 2008 når utviklingskommuneprosjektet er over. Årsmeldingen gir en vurdering av HUTs økonomiske situasjon pr og en redgjøring for foretakets virksomhet siste år. I tillegg vil det bli lagt ved rapport fra evaluering av HUT foretatt i regi av SND. Den fremlagte årsmelding kan synes svært omfattende, men undertegnede finner det nødvendig med en såpass detaljert årsmeding da dette er første året HUT er i operativ drift. Breivikbotn 5.april 2004

2 Eva D. Husby Daglig leder HUT

3 INNHOLD 1 UTVIKLINGEN I OVERORDNEDE TILTAK 1.2 NÆRINGSUTVIKLING Fiskeri og havbruk Reiseliv Andre næringer 1.3 KOMPETANSEUTVIKLING 1.4 STEDSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR 2 ORGANISASJONSKART 2.1 STYRET 2.2 ARBEIDSGRUPPENE 2.3 PROSJEKTGRUPPER 2.4 STEDSUTVALG 2.5 ADMINISTASJON 3 ØKONOMI 3.1 INNTEKTER 3.2 INVESTERINGER 3.3 DRIFT 4 EVALUERING 4.1 HOVEDKONKLUSJON 4.2 VURDERINGER 4.3 ANBEFALINGER

4 1 UTVIKLING I Det har vært høyt aktivitetsnivå i HUT i 2003, både med hensyn til omfang og antall tiltak. Handlingsplan for 2003 hadde skissert hvilke tiltak som skulle prioriteres, men disse rammene ble sprengt, mye på grunn av stor og aktiv deltakelse fra innbyggerne som kom med gode innspill som ble fulgt opp. 1.1 OVERORDNEDE TILTAK Styrets arbeid Styret har i snitt avhold 1 møte pr måned. Styret har sammen med daglig leder bruk en del tid for å finne den beste arbeidsmåten stake ut kursen for det videre arbeidet. Styrets medlemmer + de lokale observatørene møter på de aller fleste møtene fulltallige opp. Representane fra SND og FFK har pga. den store avstanden deltatt på færre møter, men daglig leder og styreleder holder fortløpende kontakt med dem. Styret har behandlet ca 110 saker i perioden. Arbeidsgruppene De tre arbeidgruppene (Næring, kompetanse og stedsuyvikling) har hatt ulik hyppighet på møtene sine. Gruppene arbeider også meget ulikt noe som er naturlig ut fra temaene de arbeider med. Administrasjon Det er kun en ansatt (daglig leder) i administrasjonen. Dette var et bevisst valg fra styret, da man ønsker å kanalisere mest mulig av midlene direkte inn i tiltak. Med den store aktiviteten som har vært i vår har dette vært for dårlig bemanning. Men både styreleder og lederne av Arbeidsgruppe har gjort en stor innsats, så vi har i stor grad gred å opprettholde aktivitetsnivået. Det bør imidlertid fortløpende vurdere hvovidt dette er en forsvarlig bemanning. Hasvik kommune fører regnskap for HUT. Mobilisering og nettverksbygging Den første VI VIL konferansen ble holdt i april 2002, og la i stor grad føringer for arbeidet med Strategisk dokumen for HUT. Oppfølgingskonferansen ble holdt i apri 2003, og samlet 65 personer på Hasvik Hotel. Etter innspill fra deltakerne ble det i etterkant avholdt folkemøter på alle tre stedene. Deltakelsen og engasjementet var stort, og det ble utarbeidet 10-på topp fra hvert av stedenene. Flere av tiltakene er fulgt opp, og de resterende vil bli innarbeidet i arbeidet for neste år. Det er nedsatt stedsutviklingsgrupper på hvert av stedene, som skal samarbeide med HUT i det videre arbeidet. I forbindelse med utarbeiding av Handlingsplan for 2004 ble det avholdt en rekke møter med ulike samarbeidspartnere for å få til en bredest mulig forankring og involvering i planarbeidet. Mer enn 100 personer deltok på disse møtene. Eksternt og interkommunalt samarbeid HUT er vi blitt litt kritiser av våre eksterne samarbeidspartnere at vi er litt for lite med på eksterne arrangement. Dette er sikkert riktig, men Styret/daglig leder har vurdert at i denne fasen er det viktigst for oss å forankre prosjektet internt i kommunen.

5 HUT har prioritert konkrete tiltak og har avholdt følgende samarbeidsmøter/ konferanser som vi håper kan gi resultat: Fiskeriforskning fra Tromsø deltok med direktøren og to fagfolk på møte med fiskeindustrien, fiskerne, oppdrettsnæringa kommunen og HUT på et strategimøte i mars. Hensikten med møtet var å se hvilke muligheter og utfordringer Hasviksamfunnet har innen fiskeri. Høgskolen i Finnmark tok initiativ til et samarbeidsseminar med Hasvik og Loppa på Sørvær i juni. Hensikten med dette seminaret var å se hvilke områder det var naturlig å samarbeide innenfor. 1.2 NÆRINGSUTVIKLING FISKERI OG HAVBRUK Hovedsatsingsområdet innen HUT høst 2002/vår 2003 har vært å bidra til å få i gang drift ved fiskeindistrianleggene, og spesielt Sørvær og Hasvik. Akkvisisjonsarbeid Akkvisisjonsarbeidet i 2003 har i all hovedsak dreid seg om å få i gang produksjon ved den gamle rekefabrikken på Hasvik. 9.januar ble det invitert til Idedugnad Hva med Hasvik som ble kjørt som en prosess hvor deltakerne skulle komme med forslag på framtidig bruk av anlegget. Det kom inn ca 40 forslag som ble systemaisert og delt inn i 6 grupper, som det har blitt arbeidet videre med:fiskeforedling, Fisk FOU, Service, Havbruk, Annen produksjon og Fortsatt rekeproduksjon Som en direkte følge av Idedugnaden nedsatte styret i HUT en Akkvisisjons-gruppe bestående av: Lars Hustad, Steen Johannessen, Bente Olsen, Mona Saab og Knut Nilssen. Gruppa fikk følgende mandat: Bidra til at det blir ny drift ved industrianlegget på Hasvik. Gruppa har jobbet godt, og har sendt inn konkret innspill til framtidig drift. Dette vil bli forelagt styret i HUT i førstkommende møte. 3.juni ble det avholdt Folkemøte Hva med Hasvik. Til stede på dette møtet var også SNDs ledelse. Dette var i hovedsak et møte hvor Ordføreren og SND orienterte om hva som skjedde rundt Rekefabrikken samt at deltakerne fikk stille spørsmål. For øvrig arbeides det kontinuerlig og på alle fronter for å finne løsning på Rekefabrikken. Målsettingen er å ha en løsning i løpet av høsten, og det foreligger pr. i dag flere alternative muligheter. Logistikk Arbeidet med Logistikk har hatt høy prioritet i perioden, og da spesielt innenfor fiskeindustri ble det nedsatt ei Logistikkgruppe bestående av følgende: Odd-Ivar Gladsø,Geir Olav Olsen, Ole-Iver Olsen, Leidar Eilertsen og daglig leder Aafjord seafood. Gruppa fikk i mandat å : styrke markedsadgangen for ferske fiskeprodukter fra fiskeindustrien i kommunen, og å se på det totale kommunikasjonstilbudet i kommunen i forhold til annen næringsaktivitet. Gruppa er godt i gang med arbeidet. HUT inngikk samarbeid med Aafjord seafood om et halvårlig logistikkprosjekt. Dette prosjektet har jobbet tett opp mot logistikkgruppa, og rapport foreligger i september.

6 Sørøyegget Næring & Energi har inngått samarbeid med HUT om Sørøyegget. Det har vært avholdt flere felles strategimøter både med finansierings- og næringsaktører. Næring & Energi har fått konsesjon på 2.5 mill. smolt. Oppdrettsnæringa er i en kritisk fase akkurat nå. Vi velger å intensivere dette arbeidet våren 2004 for å være klar til oppstart når/hvis markedet bedrer seg. REISELIV Reiseliv er i tillegg til fiskeri et av hovedsatsingsområde i HUT. Det er blåst liv i reiselivsforum, og selv om aktørene intern er konkurrenter opplever undertegnede en positiv vilje til å samarbeide utad. Markedsføring Våren 2003 har Sørøya- storfiskens rike stått i fokus i markedsføringssammenheng. Dette er et slagord som benyttes både av de ulike aktørene og som felles markedsføring. Vi startet tidlig med å få opp å gå ei felles hjemmeside med det klingende norske navnet : Anne Ryum-Olsen utarbeidet sida i nært samarbeid med HUT og reiselivsaktørene. Sida ble meget bra, og vi har fått mye positiv tilbakemelding på den. Hjemmesiden skal oversettes til engelsk og tysk så snart vi får råd til det. Det Digitale visittkortet og prospektkortet har også gjort seg bermerket. Dette er en mini cd med lyd og bilder fra Sørøya, og med interaktiv oppkobling mot hjemmesidene. Annonsen Sørøya storfiskens rike. er blitt trykt både lokalt på buss og i ulike tidsskrift. Vi fikk også trykt 3 nye prospektkort fra Sørøya. Dette som et resultat av initiativ fra næringsforeninga, med støtte fra HUT og med lokal designer: Georg K. Jensen. Sørøydagene HUT hadde koordineringsansvaret for Sørøydagene som gikk av staben juli med Nordisk mesterskap i havfiske. Det var stor oppslutning om de ulike arrangementene, og det meste gikk på skinner. Arrangørene er dyktige, og har gjennomført dette mange ganger. Markedsundersøkelse Det ble foretatt en markedsundersøkelse under Sørøydagene, med bla spørreundersøkelse blant de tilreisende på ferga Aafjord. Rapporten vil danne grunnlaget for strategiarbeidet innen reiseliv. ANDRE NÆRINGER Callsentra Creativ partner startet Callsenter på Hasvik høsten Mye av oppdragene besto i salg av tjenester, og det var usikkert inntjeningsgrunnlag. HUT har sammen med eierne arbeidet for å finne et nytt driftskonsept, og det pågår i disse dager forhandlinger med nye eiere.. Gabbro Vegvesnet, produksjon MESTA, har foreløpig stilt kontrakforhandlingene med kommunen i bero. Det er et felt HUT vil jobbe videre med.

7 Kunstig fiskerev Universitetes- og høgskolesentret i Hammerfest har invitert HUT til å delta i et forsøksprosjekt med Kunstige fiskerev. Det skal plasseres tre kunstige rev, hvorav den ene er tenkt plassert i Breivikfjorden. Det er pr. i dag ikke avklart hvorvidt prosjektet blir realisert. Bedriftstilskudd Tilskudd fra HUTs næringsfond Av totalt 75 saker som HUT så langt er involvert i er 52 næringssaker. Dette er i tråd med HUTs overordnede målsetting: Innen 2006 skal minimum de arbeidsplassene som er gått tapt gjennom konkurser og innskrenkninger innen fiske- og rekeindustri i kommunen være erstattet med nye og varige arbeidsplasser, slik at Hasviksamfunnet fremstår som et mindre sårbart samfunn. Bedriftstilskuddene kan deles inn i tre hovedgrupper, jfr. Retningslinjer godkjent av HUT styret 12.mars 03: Bedriftsutvikling Forprosjekt Investering De fleste av næringstiltakene hvor HUT er involvert går på forprosjekt og bedriftsutvikling. En del av prosjektene vil antakelig ikke la seg realisere på det nåværende tidspunkt. Men i denne fasen av Utviklingsprogrammet synes vi det er viktig å prøve ut flest mulig av ideene vi får presentert, og heller foreta en utsiling etter at forstudiet/forprosjektet er ferdig. Fra HUTs side føler vi at det er en ryddig dialog med aktørene. Der HUT ikke kan bistå, kjøpes det tjenester av eksterne konsulenter, som primært er: Hasvik regnskapsbyrå, Creativ partner, Alut og Bedriftskompetanse. 1.3 KOMPETANSEUTVIKLING PLP-kurs Medlemmene i HUTstyret og arbeidsgruppene deltok på et to-dagers PLP kurs på Hasvik. Hensikten med kurset var å skape en felles forankring og innsikt i det å arbeide med Utviklingsarbeide. Kurset ble gjennomført i regi av SND. Utdanning for Styrebørs Styrets medlemmer og observatører deltok på to dagers seminar i Alta i mai. I tillegg deltok Rolf M.Moe fra SND Hordaland. Kurset ble gjennomført i regi av SND. Både den strategiske planen og handlingsplan ble kritisk og grundig gjennomgått. Dette førte til en pressisering som skal danne grunnlag for det videre arbeidet i HUT. Etablereropplæring 6 ungdom fra Hasvik deltar i etableropplæring som startet våren 03. Dette er et samarbeidsprosjelt mellom Loppa, Hasvik og Måsøy. I tillegg startet 3 personer på kompetansegivende Etablereropplæring i regi av Høgskolen Finnmark. Vg.skole Det ble vinteren 03 gjort en god jobb fra alle involverte parter for å få kombinert naturbruk/allmennfag 1.år på Vg.skole. HUT gir økonomiskt tilskudd til drift av allmennfaglig del. Det er tatt opp 20 elever på Vg.skole i Breivikbotn. Ordningen videreføres i fylkeskommunal regi fra høsten 2004.

8 Organisasjonsutvikling og endringsledelse 5 vt. 21 deltakere fra det offentlige og det private næringsliv startet høsten 2002 på studiet Organisasjonsutvikling og endringsledelse fra Universitetet i tromsø. Studiet ble gjennomført med samlinger i Breivikbotn og Tromsø, samt bruk av Classfronter. 20 personer gikk opp til eksamen våren 2003 med snittkarakter 2,5. Tilbakemeldingen fra både deltakerne og foreleserne ved Uitø er meget positive. Nordnorsk landskap og kulturhistorie 20 st.poeng Våren 2003 startet 12 personer på studiet Nordnorsk landskap og kulturhistorie fra Universitetet i Tromsø. Dette studiet er i likhet med Organisasjonsutv.. skreddersydd ut fra de behov vi fra kommunen har meldt inn. Deltakerne kommer fra både det offentlige og private næringsliv. 10 av deltakerne gikk opp til eksamen med høy snittkarakter (B). 1.4 STEDSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR Stedsanalyser HUT har inngått samarbeid med landskapsarkitekt Arnt Pedersen; Kirkenes for å få en stedsanalyse av alle tre stedene: Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Dette arbeidet er godt i gang, det er innarbeidet i Handlingsplan for 2004 prioriterte tiltak. Innspillene fra VI VIL-konferansen og Folkemøtenes 10-på topp danner et viktig grunnlag for arbeidet med stedsanalysen. HUT nedsatte i styremøte 26.juni tre Stedsutvalgsgrupper som skal være viktige samarbeidspartnere i det videre arbeidet. Vi har stor forventning til dette arbeidet, og opplever at dette er et området som engasjerer mange og hvor folk er utålmodig etter å komme i gang. Offentlig servicekontor Arbeidet med offentlig servicekontor har tatt tid. Det var inngått samarbeidsavtale med FFR at de skulle forestå utbyggingen, men pga. salg av FFR ble dette ikke realisert. Bredbånd Flg. gruppe ble nedsatt for å utrede bredbåndstilknytning: Odd-Egil Simonsen (leder), Are H. Solvang, Roger Olsen, Arve Nilsen og Dagfinn Bakken. Valget falt til slutt på ElTele Nord AS. For knapt fra HUT har kommunen, bedrifter og private fått tilgang til bredband til en overkommelig pris. Det er da snakk om 512 / 384 kbps, noe som kan oppgraderes ved behov. Forskjønningstiltak Sørvær Det har i vår/sommer foregått en storstilt opprydding og forskjønning av uteområdene på Sørvær. HUT har sammen med kommunen valgt å prioritere og ferdigstille kun et sted i år pga. de økonomiske kostnadene. De andre stedene vil bli tatt de kommende årene, og dette arbeidet har høy prioritet. Veien til Dønnesfjord HUT har sammen med kommunen gitt midler til utbedringsarbeid av Dønnesfjordveien. Årets arbeid er et ledd i et flereårig prosjekt, men det er beklagelig at det meste av sommeren gikk før arbeidet ble utført. Tilskudd til samfunnshusene HUT har gitt tilskudd til utbedring av alle samfunnshusene, og alle tre samfunnshusene er i dag i en relativt god stand.

9 Tilskudd til kinodrift HUT har gitt økonomisk tilskudd til kinodrift inneværene år. Dette som et engangsbeløp. Tilskudd til kirkeprosjektet HUT har gitt økonomisk tilskudd til kirkeprosjektet inneværene år. Dette som et engangsbeløp. Kvitbua i Breivikbotn HUT har gitt tilskudd til utbedring av kvitbua i Breivikbotn. Resultatet av dugnadsarbeidet som er lagt ned der er imponerende. Kvitbua er åpen for tilreisende fiskere i sesongen, og dette tilbudet er godt mottat av fiskerne. Tilskudd til klatreklubben Geir Johansen har tatt initiativ til å etablere en klatreklubb for ungdom i alle aldre. HUT har gitt tilskudd til innkjøp av utstyr, og vil vurdere å gå inn med midler til klatrevegg. Sørøydrakten HUT har inngått samarbeid med Sørøya husflidslag for å få laget en egen festdrakt for damer Sørøydrakten. Greiner design, Alta skal bistå oss med dette arbeidet. Utkastet er godkjent, og den første drakten skal være ferdig produsert til Sørøydagene Kultivering av fiskevann Den lokale Jeger og fiskeforening, HUT, Hasvik og hammerfest kommeune vil sammen med Fylkesmannen og Statsskog lage en strategi for kultivering av fiskevanenen på Sørøya. Det første møtet skal avholdes i september. Det er utarbeidet planer for kultivering av Risvågdalen. Friluftskart for Sørøya, Kvaløya, Seiland og Repparfjord HUT/Hasvik kommune har inngått samarbeid med Hammerfest og Kvalsund kommune for å få laget et turkart over Kvaløya, Sørøya, Seiland og Repparfjord. Målet med kartet er å markedsføre de naturherlighetene som finnes i området og å samle Sørøya på et kart. Kartet trykkes i målestokk 1:80 000, 70x80 cm, og vil ha bilder, og div. informasjoner. Tørrfiskloftet på Sørvær HUT har sammen med kommunen jobbet aktivt for å få renovert tørrfiskloftet. Arbeidet er delt inn i tre faser: Fase 1: Rydding, innvendig utbedrig (kjøkken, Wc) er fullført. Loftet ble tatt i bruk under Sørøydagene, og 650 mennesker var innom på festivalfesten. Det arbeides med å få fullfinansiert det resterende arbeidet. Flerbrukshall Forprosjekt flerbrukshall er satt som et av satsingsområdene i Det er foretatt en del forarbeid, men utsiktene til å få ekstern finansiering er dårlige akkurat nå.

10 2 ORGANISASJONSKART 2.1 STYRET Styret i HUT er satt sammen av aktører fra næringsliv, lag/foreninger og politisk ledelse. Som observatører er Adm.sjefen, leder av Ungdomsrådet og representant fra FFK og SND. Styrets sammensetning pr : PROGRAMSTYRE Geir A Iversen Ordfører (Sp)/leder Kjell Pedersen KOS-medlem (H) Odd-Ivar Gladsø Næringslivet Mona J. Saab Næringslivet Målfrid Rasmussen Lag og foreninger OBSERVATØRER Kai Kiilvær FFK Terje Gustavsen SND Børje Alander Adm.sjef Henning Dahl Ungdomsrådet 2.2 ARBEIDSGRUPPENE Det er etablert egne arbeidsgrupper med særskilt ansvar på prioriterte satsingsområder innen Næring-, Kompetanse- og Stedsutvikling. Arbeidsgruppene er bindeleddet mellom Programstyret og det sivile samfunn. Det legges opp til et tett samarbeid mellom arbeidsgruppene og programstyret. Hensikten med dette er å sikre forankring, deltagelse og forpliktelse. Prosjektstyret skal være representert med et medlem fra hver av arbeidsgruppene, som også er leder av arbeidsgruppene. 2.3 PROSJEKTGRUPPER I forbindelse med gjennomføring av prosjekt er det ved flere anledninger nedsatt kortvarige prosjektgrupper bestående av kompetente personer med spesifikk fagkunnskap innen det aktuelle fagfelt + medlemmer fra HUT-styret. Eks. Logistikk og Bredbånd. 2.4 STEDSUTVALG Våren 2003 ble det nedsatt Stedsutvalg på alle tre stedene hver på 10 medlemmer. Stedsutvalget fikk i oppdrag å følge opp innspillene fra folkemøtene, og planlegge nye tiltak innen stedsutvikling. 2.5 ADMINISTASJON Det var pr en ansatt i HUT dagølig leder. Dette kan til tider være for lite, ikke minst med tanke på tilgjengelighet for brukerne og med et såpass stort aktivitetsnivå som det er i organisasjonen.

11 3. ØKONOMI Årsregnskapet for 2003 er oppgjort med et uinndekket merforbruk (underskudd) på investering på kr ,19. Driftsregnskapet går i balanse, etter at det er overført kr ,31 til bundne driftsfond. I henhold til Kommuneloven 48 pkt 4. skal underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. I utgangspunktet skal altså hele underskuddet dekkes inn i løpet av inneværende års budsjett. Dette er her mulig på grunn av avsatte midler, og det fremmes derfor tilrådning om å benytte hele det avsatte beløp til dekning av underskudd på investering. I tillegg må det brukes ,88 kr. i midler fra inneværende års budsjett for at underskuddet på investering skal gjøres opp Det vises til Årsregnskap for Hasvik i utvikling kf (HUT). 3.1 INNTEKTER Kostnadene er i hht. brev fra KRD om Statsbudsjettet for 2002 kap. 552 post 56 utviklings- og nyskapningsstatus til Hasvik kommune tilført kommunen som tilskudd fra KRD (50%), FFK(25%) og Hasvk kom (25%). Fra Gjelder Beløp KRD Tilskudd Utviklingskommune ,- FFK Tilskudd Utviklingskommune ,- Hasvik kommune Tilskudd Utviklingskommune ,- FFK Utarbeiding av strategisk plan ,- FFK Forprosjekt offentlig servicekontor ,- KRD Reisedekning 9.665,- FFK Tilskudd Sørøydagene ,- SND Org.utvikling studiet ,- TOTALT ,- I tillegg er det mottatt et utviklingstilskudd på kr ,- fra innovasjon Norge til Markedsføringsprosjekt som ble gjennomført i Dette inntektsføres i 2004 da tilsagnet først kom i INVESTERINGER I budsjett for 2003 var det ikke avsatt midler til investeringer. Det er i regnskapet for 2003 et uinndekket merforbruk på investering på ,19. Dette beløpet er ført på investeringer pga. vesentlig oppgradering av anlegg med hovedsatsing innenfor: utbedring og forskjønning Sørvær, oppgradering av Dønnesfjordveien og renovering av Tørrfiskloftet.. Det er ikke foretatt budsjettregulering fra drift til investering for å finansiere dette, men kommunestyret er orientert, og det vil bli firetatt budsjettregulering i førstkommende kommunestyremøte.

12 3.3 DRIFT Driftsregnskapet går i ballanse etter at det er overført kr ,31 til bundne fond. Dette beløpet skal imidlertid i sin helhet gå til å dekke kostnader til investeringer. Budsjett for 2003 gjenspeiler Handlingsplan for Det ble imidlertid betydelig større aktivitet enn forventet, og nødvendig med ompriorinterin av satsingsområdene. Utgifter: Drift av foretaket er satt til et minimum, med kun en ansatt. Det ble kjøpt tjenester fra Hasvik kommune for en sum av kr ,- i Dette dekker leie av kontor, møterom, regnskapsførsel, sekretærbistand og bruk av data, telefon m.m. Det betales møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste til medlemmene i styret og arbeidsgruppene etter kommunale satser. Øvrige utgifter kan deles inn i tre grupper, som gjenspeiler HUTs satsingsområder: Næring, Kompetanse og Stedsutvikling. Utgiftene i disse kategoriene går i hovedsak til eksterne aktøret og er fordelt som skissert under: Område Antall mottakere Beløp Merknader Største poster: Næring 47 tiltak ,- - Akkvisisjonsarbeid - Næringsfond - Markedsføring - Callsentret Størrelsen på tilskuddene varierer fra kr ,- og opp til ,-. (Akkv.arbeid). De fleste tilskuddene er gått til forstudie og forprosjekt, samt mindre investeringer, og er under ,-. Kompetanse 5 tiltak ,- Stedsutvikling 8 tiltak ,- Største poster: - Videregående skole - Org.utvikling - Lokalhistoriestudiet - Etablereropplæring - Styreopplæring Det er for 2003 valgt få men tunge kompetansetiltak. Mest omfattende er vg.skole. Største poster: - Tørrfiskloftet - Forskjønning Sørvær - Dønnesfjordveien - Offentlig servicekontor Tørrfiskloftet og Forskjønningstiltak på Sørvær, ble betydelig dyrere enn opprinnelig planlagt. Innenfor stedsutvikling er ,- regnskapsført som investering. Kr ,- som ble gitt som forskudd fra FFK til Callsentret i 2002, er medtatt i Utviklingskommunetilskuddet for Hasvik kommune har jfr. kos sak 1003/03 betalt kr ,- for HUT. Dette motregnes mot tilskudd til Offentlig servicekontor på kr ,- og momskompensasjon. Moms for 2003 utbetales først i 2005, og dette vil dermed rent regnskapsteknisk føre til at HUT får et underskudd i 2003.

13 Vi må forvente samme problemstilling ved avslutning av regnskap for EVALUERING Et av de prioriterte satsingsområdene var å få ekstern evaluering av gjennomføringen av programmet for å styrke den faglige kvaliteten på programeiers beslutnings-grunnlag og styrke programansvarligs gjennomføringsevne. Roald Johansen, gejennomførte i november 2003 på oppdrag av HUT og SND en Programstatusevaluering av Omstillingsarbeidet i Hasvik kommune i 2003, og kom med konklusjon og anbefalinger som skissert under. 4.1 HOVEDKONKLUSJON Hasvik i Utvikling KF (HUT) har arbeidet meget godt i Det har vært en helt klar kriseforståelse ved etableringen av HUT. De aller fleste aktører har vært aktive i arbeidet. HUT har allerede etablert seg som omstillingsorganisasjonen og har en organisasjonsstruktur som ivaretar og er engasjert i de sentrale innsatsområder. Målene er fokusert på nye arbeidsplasser, men disse er ikke periodisert. Det er gjort et meget grunnleggende og godt arbeid mht samhandling, men det gjenstår fortsatt å konkretisere innholdet i begrepet robust næringsstruktur og hvordan det kan målsettes. Det må snarest avklares om det blir endringer i samarbeidsform eller innhold med den nye politiske ledelse. 4.2 VURDERINGER Etablering av HUT har vært en meget god og målrettet prosess. Den har gått fort, og man har vel litt i etterkant klart å få med seg det brede lag. Det synes som en av årsakene til den vellykkede etablering og raske start var at man fikk engasjert en daglig leder som allerede var kjent med problemstillingene og med aktørene samtidig som kriseforståelsen var til stede gjennom konkursene. Organisering av prosessen med egne arbeidsgrupper for det enkelte innsatsområde og hvor leder av den enkelte arbeidsgruppe også var styremedlem, har medført at styret har tatt en mer proaktiv og engasjert rolle enn mange andre steder. Det er meget viktig at også den nye politiske ledelse engasjerer seg i videreføringen for å skape samarbeid og felles trykk i utviklingen. Å dele næringsutviklingsarbeidet mellom kommunen og HUT gjennom engasjement av en egen næringskonsulent kan bidra til uklarheter og dobbeltarbeid. På den annen side er HUT bare bemannet med en person. En samling av næringsarbeidet i HUT hvor kommunen bidrar med en ressurs i form av en næringskonsulent vil styrke utviklingen og bidra til bedre arbeidsforhold for alle parter. Styret bør ikke være for stort, men etableres med basis i krav til kompetanse og naturlig autoritet. Ordfører bør derfor være fullt medlem av styret. Engasjement av eksternt styremedlem kan være en god idé. Det krever imidlertid at vedkommende både har den nødvendige autoritet hos de lokale aktører og tilstrekkelig tid til å delta. Dersom man skulle vurdere dette bør man også vurdere om vedkommende kan være styreleder. I sum bør imidlertid styret ikke overstige 5 personer. HUT har gjort en god jobb med å få til kompetanseutvikling og samhandling. Dette bør imidlertid ytterligere komme til uttrykk gjennom målsettingen i det enkelte innsatsområde/ strategiområde. Det er meget bra at man har kunnet videreføre det arbeid som er nedlagt i prosjektet Kunnskap og næring.

14 Målbeskrivelsen var i strategiplanen fokusert på antall nye arbeidsplasser men ble under styreseminaret i mai 2003 fordelt på det enkelte innsatsområde. Bevaring av eksisterende arbeidsplasser er ikke vektlagt i målformuleringen. Konkretisering av begrepet robust næringsstruktur og hva dette innebærer for Hasvik mangler i tillegg til målkrav mht kompetanseutvikling og samhandling. Alle målformuleringer bør periodiseres. For ordens skyld understrekes at det er ikke snakk om en akademisk korrekt målbeskrivelse, men mer en bevisst konkretisering av hva som er viktig å få på plass i Hasvik kommune. Det er viktig å fokusere på fremdrift og gi en kort, men innsiktsfull statusvurdering. Dette krever at prosjektporteføljen er definert og klar. Det kan nok legges mer vekt på vurdering og konkretisering av faseinndelt utvikling samt eierskap. A, B og C eierskap bør stå sentralt i vurdering av om HUT skal støtte opp under/iverksette utviklingsprosjekter. Oppfølging av prosjekter bør skje avhengig av prosjektets betydning for næringsutviklingen. En bevisst bruk av roller og ansvar til henholdsvis prosjektansvarlig og prosjektleder bør anvendes. Likeså en mer bevisst vurdering av hvilken fase et aktuelt prosjekt skal dekke. Det har i mange tilfelle vist seg meget nyttig å anvende forstudiet som en konseptfase for gode ideer. Det medfører blant annet at man har ikke lagt noen føringer på om prosjektideen skal videreføres i et forprosjekt eller hovedprosjekt. Med den nye politiske situasjon som er i Hasvik kan det være effektivt å gjennomføre en felles prosess-samling med formannskap, rådmannens ledergruppe og styret i HUT for å avklare og konkretisere begrepsapparat og videre utviklingsprosess. 4.3 ANBEFALINGER Fortsette det gode arbeid som er påbegynt. I forbindelse med strategiplanen for 2004 bør HUT konkretisere målstrukturen og periodisere målene. Det bør legges større vekt på å få frem eierskap og forankring til den enkelte prosjektfase. Prosjektporteføljen bør gjennomgås og konkretiseres mht faseinndeling, eierskap og prosjektansvarlig. Det foreslås at næringsutviklingsarbeidet i Hasvik koordineres av HUT og at HUT forsterkes med en prosjektleder og/eller næringskonsulent. Ordfører må være fullverdig styremedlem for å sikre maksimal forankring i utviklingsprosessen. Ekstern styremedlem/styreleder bør vurderes. Det bør gjennomføres en 4 timers prosess-samling med formannskap, rådmannens ledergruppe og styret i HUT for å sikre felles utgangspunkt i form av felles begrepsapparat.

15

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Adressatene Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 04/00033-053 000179/05 037 ADMD/HKF/EDH 14.01.2005 REFERAT FRA STYREMØTE I HUT 14.JANUAR Møtested:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

HUT HASVIK I UTVIKLING KF

HUT HASVIK I UTVIKLING KF HUT HASVIK I UTVIKLING KF ÅRSMELDING 25 1 1. FORORD Hasvik I Utvikling KF (HUT)ble formelt dannet i kommunestyremøtet den 28.oktober 22. Det har vært rimelig høy aktivitet rundt HUT i tiden etter oppstart.

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Omstillingsprogrammet

Omstillingsprogrammet Per Tesdal, leder Omstillingsprogrammet Karlsøy Omstillingsprogrammet Karlsøy kommune 1 Organisering Organisert som prosjektprogram. Kommunestyret er eier. Ordfører er prosjektansvarlig. Eget styre med

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Kjell Pedersen for Ulf Arne Hansen Monika Olsen for Målfrid

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Indre Fosen Utvikling KF Møtested: Kantina, LIV-bygget - Vanvikan Dato: 10.01.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Steinar

Detaljer

Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond

Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond Vedtatt i kommunestyret den 1. september 2011, sak 80/11 Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sak 80/11: Kommunestyret godkjenner

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/12 12/59 GODKJENNING AV VIDERE FRAMDRIFT - BLEST

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/12 12/59 GODKJENNING AV VIDERE FRAMDRIFT - BLEST HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Etter møtet i Administrasjonsutvalget Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 07.09.16. Endringene foretatt av: INNHOLD Bakgrunn og problemstilling...

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark

Kommunereformen i Øst-Finnmark Kommunereformen i Øst-Finnmark Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling

Detaljer

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold 1 Innledning 2 Om Stedsutviklingsprosjekt Hjellum 2.1 Mål for prosjektet 2.2 Forankring og organisering 3 Handlingsprogram

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen Det kongelige Finansdepartement Statssekretæren Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 07/4072 SØ ARO 07/00927-/23 P11 /ADM-AD-THA Øksfjord 19.12.2007

Detaljer

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune RINGERIKSVIRKNINGER REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering Kongens utsikt, Hole kommune Kjell B. Hansen januar februar 2014 OMSTILLINGSPROGRAM - Ringeriksregionen - prosjektorganisasjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse

Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse Omstilling i Ringeriksregionen Prosjektbeskrivelse 1.0 Bakgrunn og organisering Rådet for Ringeriksregionen søkte 17. august 2012 om midler fra Statsbudsjettet 2013 kap 551 post 60 «Ekstraordinære omstillingsutfordringer

Detaljer

Protokoll styremøte 07/ november 2015

Protokoll styremøte 07/ november 2015 Protokoll styremøte 07/2015 12. november 2015 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 7/15 Side 1 Tid: Torsdag 12. november 2015 Sted: Astafjord Slakteri Klokken: 09.30 14.00 Deltakere: Kirstin L. Mobakken,

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD. Årsplan Vest-Finnmark regionråd

VEST-FINNMARK REGIONRÅD. Årsplan Vest-Finnmark regionråd VEST-FINNMARK REGIONRÅD Årsplan Vest-Finnmark regionråd 2017 Innledning Vest-Finnmark regionråd vedtok en ny strategiplan i 2016. Verktøyet for å følge opp denne er årlige handlingsplaner, der prosjekt

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Protokoll styremøte 03/ april 2017

Protokoll styremøte 03/ april 2017 Protokoll styremøte 03/2017 7. april 2017 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 3/17 Side 1 Tid: Fredag 7. april 2017 Sted: SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Meldt forfall: Kirstin

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Hans P. Rasmussen

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Sigurd Stormo, styreleder Tor Arne

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D.

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.06.2004 Tid: kl. 11.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016 Protokoll styremøte 06/2016 6. oktober 2016 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 6/16 Side 1 Tid: Torsdag 6. oktober 2016 Sted: Møterom SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Kirstin

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00-13:30 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder

Detaljer

Møtereferat. Til stede. Ikke møtt. Saksliste:

Møtereferat. Til stede. Ikke møtt. Saksliste: Møtereferat Til stede Styremøte Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Trond Erik Dekko Andersen, Hilde Rødås Johnsen, Marit Stokvik Johansen, Erling Sandnes, Hanne Henriksen, Stein Iversen, Per Benjaminsen,

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer