DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2"

Transkript

1 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815

2 Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN OG INTENSJONER FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART VEDLEGG Side 2 av 32

3 1. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Nordøya øst Adresse Nedenfor Ringveien Gårdsnr./bruksnr. 125/2 og 125/657 Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommunalteknisk virksomhet og anlegg i sjø Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Tromsø kommune, utbyggingsenheten Tromsø kommune Asplan Viak AS Industri m m2 Adkomst, struktur, utfylling, støy Nei Nei Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt (j/n) Ja 2. BAKGRUNN OG INTENSJONER FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Tromsø kommune eier eiendommen gnr/bnr 125/2 på nedsiden av Ringveien vis a vis Remiks (SMOR). Området var opprinnelig tenkt som en del av Remiks sitt anlegg. Dette er ikke lenger aktuelt. Kommunen ønsker nå å tilrettelegge området for industriformål i forlengelse av regulert industriområde mot sør (MIO). Området er blant annet tenkt benyttet til funksjoner med relasjon til virksomheten til Remiks. Asplan Viak AS er engasjert for omregulering av eiendommen fra kommunalteknisk virksomhet til industriområde. Side 3 av 32

4 Nytt industriområde industriområde Intensjonen med planforslaget Intensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av areal til industri gjennom omregulering av eksisterende utfylt areal og gi mulighet for videre utfylling i sjøen. Området forutsettes opparbeidet ved å fylle ut i sjøen, på samme måte som tilgrensende område i sør (MIO). Det forutsettes etablert kai som kan brukes til å frakte egne varer til virksomheter i nærområdet. Eiendommen eies av Tromsø kommune, men er forutsatt solgt etter at området er regulert. Kommunen har flere ulike interessenter til området. Aktuelle næringsfunksjoner i området kan være pukkterminal, asfaltvirksomhet, maskinentreprenørvirksomheter og støttevirksomhet for avfallsbehandling. Området skal tilrettelegges slik at virksomheten på området blir til minst mulig sjenanse for omkringliggende områder (støy og trafikkbelastning). 3. PLANPROSESSEN Innledningsvis har det vært en prosess med avklaring av ramme for utbyggingsvolum i forhold til forskriftens krav om konsekvensutredning for industribygg med et bruksareal på mer enn m2. Det har vært avholdt informasjonsmøte med kommunen i tillegg til lovpålagt oppstartsmøte. Oppstartsmøte med Tromsø kommune ble avholdt I tillegg var det holdt nytt oppstartsmøte etter at rammen for utbyggingsvolum var redusert til under m2 BRA, og kravet om KU i henhold til forskrift for konsekvensutredning dermed falt bort. Oppstart av planarbeid ble annonsert Grunneiere, rettighetshavere, naboer og myndigheter er tilskrevet samme dato. Varsel om utvidet plan var sendt berørte grunneiere og myndigheter Side 4 av 32

5 I tillegg til flere møter mellom kommunens planmyndighet og utbyggingsenheten er det holdt eget møte med Vann og avløp i kommunen. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med krav i plan- og bygningsloven. Folkemøte i tilknytning til offentlig ettersyn av planen kan avholdes etter behov etter avtale med Tromsø kommune. Mulighetsstudie/drøfting av strukturer Med utgangspunkt i overordna mål for planarbeidet, var det innledningsvis i prosessen foretatt en enkel mulighetsstudie i forhold til bebyggelsesstruktur og internveiløsning. Mål for planarbeidet: - Strukturering av bebyggelse langs veien for å la bebyggelsen danne støy- og støvskjerm mot veien, samt visuell skjerm mot utendørs lager, og for å skape et gateløp i Ringvegen. - Størst mulig fleksibilitet. Alternativ 1: Alternativet viser bebyggelse strukturert langs vei med bebyggelsen plassert tett inntil grøntområde (Annen veggrunn - grønntareal). Intern atkomstvei fra rundkjøringen på kote +12 m til kote +4 m langs nordgrense tomt. Vurdering: Forslaget er i tråd med mål om strukturering av bebyggelsen langs veien. Forslaget mangler fleksibiliteten ved å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og kjørbar atkomst til bebyggelsen fra vest. Prinsippsnitt alternativ 1: Side 5 av 32 - Intern veg langs tomtegrense mot nord, nivå +12 m til +4 m. - Ingen kjøreatkomst til bebyggelse fra oversiden (vest)

6 Alternativ 2: Alternativet viser bebyggelse strukturert langs vei med byggegrense mot grøntområde (Annen veggrunn - grønntareal) på 4 meter. Intern atkomstvei fra rundkjøringen på kote +12 m til kote ca. +4 m langs nordgrense tomt. Vurdering: Forslaget er i tråd med mål om strukturering av bebyggelsen langs veien. Forslaget har fleksibilitet med hensyn til å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og mulighet for kjørbar atkomst til bebyggelsen fra vest. Prinsippsnitt alternativ 2: - Intern veg langs tomtegrense mot nord, nivå +12 m til +4 m. - Atkomst til bebyggelsen fra alle sider Alternativ 3: Alternativet viser bebyggelse strukturert langs vei med byggegrense mot grøntområde (Annen veggrunn - grønntareal) med avstand 4 meter (som alternativ 2). Intern atkomstvei fra rundkjøringen på kote +12 m til kote ca. +4 m langs Ringveien. Side 6 av 32

7 Vurdering: Forslaget er delvis i tråd med mål om strukturering av bebyggelsen langs veien. Den skisserte interne vegløsningen tar stor plass øverst på tomten langs veien, pga. krav til svingradius for store biler, og reduserer mulig lengde på bebyggelsen langs veien. Intern vegen faller fra kote +12 m til + 4 m pga høydeforskjellen mellom Ringveien og indistriområdet. Dette medfører mulighet for å nå oversiden av bebyggelsen på et gitt punkt. Men forslaget har begrenset fleksibilitet med hensyn til å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og mulighet for kjørbar atkomst til bebyggelsen fra vest. Prinsippsnitt alternativ 3: - Intern veg overside bygg på nivå +12 m til +4 m. - Atkomst til andre etasje fra oversiden på et enkelt punkt Bebyggelsesstruktur alternativ 2 og 3: Bebyggelse langs gate og U-form Side 7 av 32

8 Konklusjon/føringer for planen: - 4 meter byggegrense fra vei/grøntområde gir den største fleksibiliteten med tanke på å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og å ha atkomst til bebyggelsen fra alle sider. - Intern vei legges langs nordsiden av tomten. - For å sikre strukturering av bebyggelsen langs veien stilles krav om at minimum 90 % av bebyggelsen skal være sammenhengende og plasseres i byggegrensen mot vegen. 4. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Kommuneplan/ kommunedelplan Det er ikke kommunedelplan for området. Gjeldende formål i kommuneplanens arealdel er: - Andre typer bebyggelse og anlegg - Industri - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (ringvegen) - Havflate (ikke utfylt areal) Utsnitt av Kommuneplanens arealdel Side 8 av 32

9 Reguleringsplan(er) Gjeldende planer innenfor planområdet: , Sentralt miljø- og ressurssenter SMOR Skattøra, vedtatt , MIO Industriområde på Nordøya, vedtatt Gjeldende planer i tilknytning til planområdet: , Høydebasseng Tromsøya nord, vedtatt , Friluftsområde m/lysløype på nordre del av Tromsøya, vedtatt , Eiendommene 125/318 og Skattøra nr. 5, vedtatt , Skattøra, nord for hangaren og øst for Skattøravegen, vedtatt Plan 103 Plan 1798 Plan 550 Plan 1446 SMOR Plan 1701 MIO Plan 44 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner Planområdet er avsatt til følgende formål i gjeldende reguleringsplaner: - Kommunalteknisk virksomhet, areal for sjøtilknytning (ensilasje etc.), kjøreveg, gangog sykkelveg og annen veggrunn (plan 1446) - Industri med tilhørende lager og kontor, kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen veggrunn (plan 1701) Side 9 av 32

10 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Området sett fra øst/sjøen med Remiks i bakgrunnen Beliggenhet Området ligger på nordøstsiden av Tromsøya, nær nordspissen, på nedsiden av Ringvegen. Området rundt er preget av eksisterende industrivirksomhet. SMOR (sentrumsnært miljø og resurssenter) ligger rett ovenfor området. Nord for området, mot nordspissen er det friområde. Avgrensning Planområde Planområde Avgrensing av planområde ved annonsering av oppstart og avgrensing av endelig planforslag. Plangrensen følger så vidt mulig plangrenser og formålsgrenser i tilgrensende planer. I nord følger grensen plangrense for gjeldende plan 1446 (SMOR) og planen avsluttes mot plan 1798 (Høydebasseng Tromsøya nord). Mot vest tas med videreføring av ny sykkelveg og fortau i gjeldende plan for høydebassenget, opparbeidet rundkjøring ved SMOR (ikke regulert) og ny bussholdeplass nedenfor SMOR. Videre sørover følges formålsgrense veg. Mot øst Side 10 av 32

11 videreføres plangrense/utfyllingsgrense for gjeldende plan 1701 for maritimt industriområde (MIO) og langs fjæra nord for planlagt industriområde følger planen prosjektert fyllingsfot for vegen. Regulert intern veg i gjeldende plan for MIO (plan 1701) inklusiv vegskråning/annen veggrunn er tatt med i denne planen fordi man ønsker å regulere bort internvegen, slik at man står fritt i forhold til plassering av intern adkomst innenfor industriområdet. Regulert intern veg omreguleres til industriformål. Atkomst til området skjer via rundkjøringer i nord og sør. Som følge av at regulert internveg tas ut, må atkomst til gnr/bnr 125/666 (nordlige delen av maritimt industriområde i plan 1701) sikres i denne planen. Eiendommen gnr/bnr 125/666 var derfor tatt med i varsel om oppstart av planen. I endelig planforslag er gnr/bnr 125/666 tatt ut, og plangrensen følger nordre plangrense til gjeldende plan Eiendomsforhold 125/380 Brødrene Sørensen Maskin AS 125/419 Telenor Eiendom Holding AS 125/ /657 Tromsø kommune (Ringvegen) Poseidon Eiendom AS 125/284 Tromsø kommune 125/2 Tromsø kommune (planområde) 125/643 Remiks Miljøpark AS 125/666 Tromsø kommune Tilstøtende arealers bruk/status Området nord og sør for planområdet består i dag av en forholdsvis smal fjærestripe med lav skog. Området mot sør eies av Tromsø kommune og er regulert av kommunen til maritimt industriområde (MIO) med henblikk på å selge tomter til næringsdrivende innen maritime næringer. Tromsø kommune har inngått avtale med Mæhlen eiendom om gnr/bnr 125/666 og med Tromsø skipsverft om kjøp av eiendommen sør for denne (gnr/bnr 125/664). Eksisterende bebyggelse Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Side 11 av 32

12 Topografi/landskapstrekk Skråfoto fra øst Planområdet ligger i fjæresonen på østsiden av Tromsøya, og er skrånende fra kote ca m (nivå Ringvegen) til ca. kote 10 m (i sjø). Området er delvis utfylt. Utenfor planområdet stiger terrenget til kote ca m mot vest. Toppen av Nord Tromsøya (Varden) er på kote +158 m. Klima Den framherskende vindretningen i Tromsø om vinteren er fra sør-sørvest og følger Tromsøya langs hele østsiden. Denne vinden er kald om vinteren og varm om sommeren. På sommerstid er det vinden fra nord-nordøst som er den kalde og den framherskende vindretningen. Tomta er eksponert for vind. Framherskende vindretning varierer med 180 grader sommer og vinter. Begge vindretningene oppleves som kalde. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Området er delvis fylt ut, og det er lite naturlig vegetasjon i området. Unntak er litt blandet skog, i hovedsak løvskog, helt opp til Ringvegen og mot sør på tomta. Grønne interesser Området mot nord er naturlig fjæresone med skog, og er begynnelsen av et viktig friområde som strekker seg til nordspissen. Området ovenfor SMOR, på oversiden av Ringvegen, er en viktig del av det sammenhengende friområdet på toppen av Tromsøya. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Det er ingen kulturhistoriske interesser innenfor planområdet. I området mot sør, i forbindelse med reguleringsplan for MIO, er det foretatt undersøkelse i henhold til 9 i kulturminneloven. Det var under befaring ikke funnet automatisk freda kulturminner, og ytterligere befaring eller undersøkelser av området var derfor ikke funnet nødvendig. Veg og trafikkforhold Det er opparbeidet rundkjøring på Ringvegen med tre armer ved SMOR, og forutsatt en fjerde arm som atkomst til planområdet. Regulert rundkjøring i sør er ikke opparbeidet. Ringvegen ble oppgradert i forbindelse med etableringen av Tromsø Miljøpark i 2003, og har gang- og Side 12 av 32

13 sykkelvei på motsatt side av planområdet og fram til rundkjøringen. Det er et systemskifte fra G/S veg i sør, til sykling i blandet trafikk ved rundkjøringen i nord. Dette systemskiftet er ikke skiltet eller opparbeidet på trafikksikker måte. I henhold til transportplanen for Tromsø er dagens trafikk forbi planområdet på ca ÅDT. Forventet vekst fram til 2019 er på ca. 2,5 % pr. år, og vil gi en ÅDT i 2019 på litt over (Kilde: reguleringsplan for MIO). Støy Ringvegen genererer noe støy til området. Eksisterende boliger langs Stakkevollvegen lenger sør er i dag svært støv- og støyutsatt. Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Området betjenes av rute 32. Bussen har fem passeringer mellom 7 og 8 og tre passeringer mellom 16 og 17, som er greit tilpasset arbeidsreiser til og fra området. Busstopp er lokalisert like nord for rundkjøringen. Det mangler fortau helt fram til stoppet. Det er heller ikke busskur på stoppet. Busslinjer på nordøya Vann og avløp Det er offentlig vann- og avløpsnett i området. Temakart til kommuneplanens arealdel Side 13 av 32

14 Vann og avløp holder på med utredning av eventuelle nye krav til håndtering av vann og avløpsanlegg i strandsonen. Utredningsarbeidet gir ikke føringer for dette planarbeidet. Det utredes i tillegg lokalisering av fremtidig sekundærrenseanlegg fortrinnsvis på Langnes eller Nordspissen. Mulig tomt kan ifølge kommunen være videre utfylling nord for MIO. Premisser for planarbeidet fra Tromsø kommune, vann og avløp jfr. møte : Overvann: - Eksisterende overvannsbekk må ivaretas i bestemmelsene til planen som åpent eller lukket anlegg som ledes ut i sjø. - Ønsket fall på overvannsledning er 10. I praksis kan det være ned mot 5. Overvann fra ny fylling ledes direkte ut i sjø gjennom privat anlegg eller ved at det etableres skrå flater med fall mot sjø. Spillvann: - Det forutsettes privat anlegg med pumpe til kommunalt anlegg. - Avløp ligger i Skattøraveien, og leder til renseanlegg ved Ørndalen sør for planområdet. - Minimum overløpshøyde for pumpeanlegg er 3,1 meter. Det stilles krav i bestemmelsene om at det under 3,1 meter forutsettes pumpeanlegg uten overløp. - Minimumshøyde for utfylling av hensyn til vann og avløp er ikke nødvendig å fastsette i planen. - Minimumshøyde fastsettes for bebyggelse i forhold til type bebyggelse og anslått havnivåstigning. Slukkevann: - Krav til kapasitet på slukkevann avhenger av fremtidig virksomhet. - Det stilles krav i bestemmelsene om at behovet for slukkevann må ivaretas i ny bebyggelse innenfor området. Avfall Det er ingen utbygging på nedsiden av vegen og dermed ingen avfallssystem i området i dag. Kommunalt avfallsbehandlingsanlegg (Remiks) på oversiden av vegen. Energi Ingen anlegg i dag. El-ledning i Ringvegen? Privat og offentlig servicetilbud Stakkevollan er nærmeste knutepunkt med butikk, skole og barnehage. Risiko og sårbarhet (skjema vedlagt) Naturrisiko: - Tidevann/ havstigning: Beregnet middelhavsstigning for Tromsø er cm i 2050, og cm i 2100 ut fra to ulike scenarier. Høyeste observerte vannstand i dag er 2 Side 14 av 32

15 meter, beregnet stormflo er for cm (dvs. +35 cm i forhold til i dag) og for cm (dvs cm i forhold til i dag). Kilde: «Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)». Av hensyn til beregnet havnstigning settes krav i bestemmelsene til minimum gulvhøyde 1. etasje på c + 3,1 meter. Dette er i henhold til Tromsø kommunes anbefaling. Tromsø kommune stiller krav om innvendig høyde på sluk til kommunal ledning på pluss 90 cm ved naturlig fall. Dette krever minimum gulvhøyde på 4,0 meter. Ved mindre fall må avløpsvann pumpes til kommunalt nett. - Radon: Lavest målte verdier (0-5 % boliger med 200 Bq/m3) jfr. Kommuneplanens arealdel Teknisk og sosial infrastruktur: - Vei: Utbygging medfører økt belastning av trafikk på veisystemet/ spesielt Stakkevollvegen som er allerede belastet (se egen trafikkutredning). Virksomhetsrisiko: - Løsmasseskred: Grunnundersøkelse foretatt av Noteby AS Multiconsult har konkludert i notat til planforslaget datert (vedlagt), at tomta er klarert mht. fare for kvikkleireskred, og at krav gitt i TEK 10 er tilfredsstilt. Det forutsettes at stabiliteten i anleggsfasen og i permanenttilstanden ivaretas ved prosjekterte fyllingsprosedyrer og stabiliserende tiltak. - Forurensing til grunn eller sjø: Det skal søkes Fylkesmannen om håndtering av forurensa sediment på sjøbunnen før det mudres. - Byggegrunn: Utfylt areal med steinmasser - Ulykker med gående/syklende: Det er i dag gang- og sykkelveg langs oversiden av Ringvegen. Det bør opparbeides gangvei helt fram til bussholdeplass på begge sider av Ringvegen. Planen omfatter Ringvegen fram til og med bussholdeplass, og det reguleres gangvei på begge sider av vegen. Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring: - I planen er det stilt rekkefølgekrav om opparbeiding av tilhørende infrastruktur inklusiv bussholdeplasser og gangvei fram til bussholdeplass. - Atkomst til område mot sør: Sikres i planen med bestemmelser. Telefoni og fiberoptikk Området er tilknyttet telefonnettet, med god mobildekning og mulighet for tilknytning til bredbånd. Privatrettslige bindinger Det er ingen privatrettslige bindinger knyttet til planområdet. 6. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Konsekvensutredning er ikke aktuell, da størrelse og omfang ikke omfattes av forskrift for konsekvensutredning til plan- og bygningsloven (BRA for ny bebyggelse er forutsatt under m2). Side 15 av 32

16 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Området skal tilrettelegges for inntil m2 bebyggelse for industivirksomhet inklusiv parkering. Det er ikke avklart hvilken virksomhet som skal inn i området, men aktuelle funksjoner kan være steindeponi, verksteder og avfallsbehandlingsanlegg. Planen er utformet med størst mulig grad av fleksibilitet, men med 90 % av bebyggelse plassert langs vegen, som en støyskjerm for framtidig støyende virksomhet på området i forhold til omgivelsene. Inntil 10 % av bebyggelsen i feltet mot vegen kan plasseres fritt innenfor byggegrensene. Bebyggelsens struktur langs veien gir også en romdannende effekt mot gateløpet. Atkomst til området er forutsatt fra Ringvegen fra en fjerde arm på eksisterende rundkjøring ved SMOR (Remiks). Høydeforskjellen mellom Ringvegen og industriområdet vil være på ca. 6-8 meter (ca. 8 meter fra rundkjøring). Høydeforskjellen gjør at atkomst til området til en viss grad også blir premissgiver for disponering av området. Maksimum stigning på atkomstveg for lastebil i henhold til vegnormalen til vegvesenet er 6 %. I planforslaget er det lagt til grunn en stigning på 5 % for intern atkomstvei i området. Atkomst, trafikk og parkering I gjeldende plan for MIO mot sør er det regulert en intern veg langs Ringvegen, på kote ca. + 4 m, jfr illustrasjonene til planen. Denne vegen reguleres bort i denne planen av hensyn til å sikre størst mulig fleksibilitet innenfor områdene. Atkomst til kommunens eiendom mot sør (gnr/bnr 125/666) er sikret fra offentlig rundkjøring på Ringvegen via privat atkomstvei i denne planen. Denne atkomsten er lagt slik at den vil kunne opparbeides dersom området bare fylles ut i sjøen til kote 5. Det har vært en prosess i forhold til å velge en atkomstløsning som vil sikre atkomst til nabotomten både med redusert utfylling og med fult utfylt areal i henhold til planen. Atkomsten er plassert ut fra en sannsynlig økonomisk mest fordelaktig utfyllingsgrense (kote 5). Det er i tillegg regulert atkomst til privat kai langs østsiden av utfyllingen for å ivateta atkomst til kai ved maksimal utfylling. Side 16 av 32

17 Illustrasjon av planforslaget sett fra nordøst med maksimal utfylling. Illustrasjon av planforslaget sett fra sørvest med maksimal utfylling. Regulert atkomstvei gir også mulighet for ev. atkomst til renseanlegg og videre utfylling mot nord dersom det blir aktuelt på lengre sikt. Atkomst mot nord må reguleres i forbindelse med egen plan for området mot nord. Side 17 av 32

18 Prinsipp for framtidig atkomst til renseanlegg/utfylling mot nord Bebyggelse Følgende forhold for bebyggelsen fastsettes i planen: - Minimum 90 % av bebyggelsen skal være sammenhengende og plasseres i byggegrensen langs Ringvegen. - Bruksareal BRA. - Byggehøyde (maksimum kote + 26 meter/ ca. 5 etasjer) Arkitektur og estetisk utforming Bebyggelsen vil være strukturert langs Ringvegen. Bebyggelse og anlegg skal utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon. Bebyggelse og anlegg skal ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til funksjon. Minimum 30 % av fasaden langs Ringvegen skal være glassflate. Skråning mot vei skal beplantes, og gis en opparbeidning som er robust og enkel å vedlikeholde, og gir området et grønt og tiltalende uttrykk mot vegen. Utfylling Ringvegen ligger på kote m forbi området, og rundkjøringen på kote + 12 m. Området er i dag delvis fylt ut til kote m. Planen åpner for at man kan fylle ut til dybde på mellom 10 og 15 m. Utfyllingen kan dermed utvides med ca 160 meter ut over dagens utfylling, samme lengde på utfylling som planlagt utfylling mot sør. Det er imidlertid sannsynlig at det vil være økonomisk mest fordelaktigt å bare fylle ut til kote 5 m. Planen må derfor ta høyde for mulig redusert utfylling. Illustrasjon av mulig redusert utfylling til ca. kote 5. Side 18 av 32

19 Illustrasjon området sett fra sørvest med redusert utfylling Illustrasjon av området sett fra nordøst med redusert utfylling Det er ikke fastsatt krav til kotehøyde på utfylling, men det er krav om pumpeanlegg uten overløp dersom fylling ligger under kote 3,1 m. Dette er av hensyn til avløp til kommunalt anlegg. I «Estimat av utfyllings- og opparbeidingskostnader og utarbeiding av planer for atkomstvei og VA» utarbeidet av Sweco i forbindelse med Maritimt industriområde, parsell 1 (sør for planområdet), samt notat fra Multiconsult datert 3.november 2010, er det tatt utgangspunkt i oppfylling til kote 4,0 LAT med omfangsmolo. Utfylling med omfangsmolo og mudring og oppfylling til kote +4 i henhold til notat fra Multiconsult av er lagt til grunn for planen. Løsningen muliggjør i følge Multiconsult etablering av kaifront, og eventuelt videre mudring for økt seilingsdybde. Side 19 av 32

20 Utfylling plan notat Multiconsult Utfylling snitt notat Multiconsult Det er i følge rapporten fra Sweco registrert diverse forurensede bunnsedimenter i området. Norwegian Environmental Technology NET utførte i 2000 sedimentundersøkelser i området og konkluderte på bakgrunn av funnene med at området ikke var forurenset utover det man kan forvente i havneområder i en norsk storby. Dersom det blir mudring i området kan det bli Side 20 av 32

21 aktuelt med tiltak. Det skal dokumenteres tillatelse fra Fylkesmannen om håndtering av forurensa sediment på sjøbunnen før det mudres. Kai Innenfor industriområdet kan det etableres privat kai, til bruk for å frakte egne varer til virksomheter i nærområdet. Det er ikke forutsatt etablert havne- eller havnerelatert virksomhet ut over dette. Reguleringsformål Hovedformålet i planen er industri. I tillegg er det følgende formål innen samferdsel og teknisk infrastruktur: - Kjøreveg - Gang- og sykkelveg - Sykkelveg - Fortau - Annen veggrunn teknisk anlegg - Annen veggrunn grøntanlegg/skråning - Kai Forslag til plan Side 21 av 32

22 Utsnitt av plan Byggeformål Eneste byggeformål i planen er industri. Innenfor byggeformålet gjelder følgende utfyllende bestemmelser om formål, størrelse og plassering av ny bebyggelse: - Formål: Industri med tilhørende lager og kontor (felt BI1-5) - Samlet BRA = m2 (felt BI1-2 og 4) - Nybygg kan oppføres innenfor byggegrense vist på plankartet. - Bebyggelsen skal være sammenhengende langs Ringvegen og plasseres med langsiden i byggelinjen. - Inntil 10 % av bebyggelsen innenfor felt BI1kan plasseres fritt innenfor byggegrensen. - Bebyggelsen skal plasseres så den får en støyskjermende effekt mot omgivelsene. - Maksimum byggehøyde innenfor områdene er kote + 30 meter (6 etasjer). Side 22 av 32

23 Topografi/landskapstrekk Uteromsplan Uteromsplanen viser planlagt utfylling til kote + 4 med og omfangsmolo i sjø. Utformingen av utfyllingen er basert på notat fra Multiconsult datert Det eksisterende terrenget skråner bratt mot sjøen, og foreslått utfyllingsområde ligger 8-6 meter under nivå på Ringvegen ovenfor området. Dette medfører skråninger langs Ringvegen og interne veger. Disse skal tilsås og beplantes. I tillegg beplantes parkeringsområdene som vist på uteromsplanen. Typisk snitt Ringvegen og intern veg/ ny bebyggelse Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Det er lite opprinnelig vegetasjon og opprinnelig fjære igjen på tomten. Ny vegetasjon skal etableres i skråning mellom Ringvegen og industriområdet. Grønne interesser Det er ingen grønne interesser innenfor planområdet. Foreslått beplantning har kun estetisk verdi som del av industriområdet. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Det er ingen kulturminner innenfor planområdet. Side 23 av 32

24 Veg og trafikkforhold Området har atkomst fra en fjerde arm fra eksisterende rundkjøring på Ringvegen, som i sin helhet reguleres i denne planen. Rundkjøringen har stor nok kapasitet til å avvikle trafikken i området i mange år framover. Langs Ringvegen er det i dag gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen fram til rundkjøringa ved Remiks. Fra rundkjøringen og nordover er det foreslått ny sykkelveg og fortau i tråd med ny plan for høydebassenget på Nordøya lenger nord. Som følge av dette og for å unngå å trafikkarealinnenfor de to private industrieiendommer på vestsiden av Ringvegen (gnr/bnr 125/318 og 125/380) er det foreslått en mindre justering av Ringvegen mot øst fra rundkjøringen og nordover. Gjeldende trafikkformål innenfor gnr/bnr 125/318 omreguleres til industriformål. For å sikre trygg ferdsel til og fra bussholdeplassene, er det foreslått fortau nordover fra rundkjøringen og til holdeplassen på nedside av Ringvegen. Holdeplassen på oversiden (vestsiden) av Ringvegen er foreslått flyttet sør for rundkjøringen hvor det er opparbeidet gang- og sykkelveg og nærmere arbeidsplasser og besøkende til Tromsø miljøstasjon (SMOR). Det er lagt inn holdeplasser i henhold til håndbok til SVV med plattform for venteareal. Det nye området er dermed sikret adkomst for gående og syklende fra fortau og gs-veg, og fra holdeplasser for buss. I tilhørende landskapsplan er det vist fotgjengerovergang i tilknytning til rundkjøringen. Overgangen er plassert ved deleøya nord for rundkjøringa. I tilknytning til rundkjøringen er fartsnivået redusert og deleøya gir venteareal mellom kjørebanene. Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Det er kort vei til buss med god betjening og holdeplass (Ringheim) ca. 40 m nord for rundkjøringa. Eksisterende holdeplass ovenfor Ringvegen er foreslått flyttet sør for rundkjøringen hvor det er opparbeidet gang- og sykkelveg og nærmere SMOR og nytt industriområde i denne planen. Nord for rundkjøringen foreslås regulert fortau på nedsiden av Ringvegen fram til busstopp, og fortau og sykkelveg på oversiden. Ringvegen sett mot nord (Google Street view) Støy Det er foreløpig ikke kjent hvilken virksomhet som kommer i området. En premiss for planen er imidlertid at bebyggelse må utformes som en støyskjerm for eventuell framtidig støyende Side 24 av 32

25 virksomhet på området i forhold til omgivelsene. Påbudt byggelinje langs Ringvegen og bestemmelser til planen sikrer at bebyggelsen plasseres langs Ringvegen. Vann og avløp Tilkopling til offentlig vann- og avløpsanlegg i Ringvegen. Spillvann: Det er ingen krav om minimum høyde for privat ledning, men dersom anlegg ligger under 3,1 meter, stiller kommunen krav om pumpeanlegg uten overløp (krav i bestemmelsene). Slokkevann: Behov for slukkevann må ivaretas i ny bebyggelse innenfor området. Det må dokumenteres i forbindelse med byggesaken at behov for slukkevann er ivaretatt (krav i bestemmelsene). Overvann: Lokal overvannshåndtering med utslipp til sjø. Eksisterende overvannsbekk er opprettholdt i planen som åpent eller lukket anlegg som ledes ut i sjø (krav i bestemmelsene). Avfall Avfall fra området samles i kontainer. Plan for håndtering av avfall skal leveres i byggesøknad. Energi Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Innenfor konsesjonsområdet skal det i ny utbygging med samlet golvareal over 1000 m2 installeres varmeanlegg som er forberedt for tilknytning til fjernvarmenettet. 8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer og vedtak Planforslaget er i tråd med overordnet plan. Eksisterende reguleringsplaner Planforslaget har ingen negative konsekvenser for tilstøtende planer. Atkomst til egen eiendom mot sør gnr/bnr 125/666 sikres fra regulert privat atkomstvei i planen. Eksisterende bebyggelse Ingen negative konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Nærmeste eksisterende bebyggelse er Remiks på oversiden av Ringvegen. Topografi/landskapstrekk Nordøstsiden av Tromsøya er er preget av industri og havnevirksomhet på utfylling langs østsiden av Ringvegen, og i nord også på vestsiden (oversiden) av vegen. Denne planen avslutter dette området. Den aller nordligste delen av øya (Nordspissen) er stort sett ubebygd på begge sider av Ringvegen. I det store landskapsrommet er både industriområdene på vestsiden av øya og den grønne nordspissen av Tromsøya med på å prege landskapsinntrykket. Dette blir ikke endret som følge av denne planen. I fjernvirkning fra fastlandet er planområdet lite synlig pga. stor avstand. Side 25 av 32

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave: 03 Dato: 2009-09-11 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 Arkivsak 15/5815 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 21.01.2016 Sluttbehandling,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer