DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2"

Transkript

1 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815

2 Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN OG INTENSJONER FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART VEDLEGG Side 2 av 32

3 1. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Nordøya øst Adresse Nedenfor Ringveien Gårdsnr./bruksnr. 125/2 og 125/657 Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommunalteknisk virksomhet og anlegg i sjø Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Tromsø kommune, utbyggingsenheten Tromsø kommune Asplan Viak AS Industri m m2 Adkomst, struktur, utfylling, støy Nei Nei Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt (j/n) Ja 2. BAKGRUNN OG INTENSJONER FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Tromsø kommune eier eiendommen gnr/bnr 125/2 på nedsiden av Ringveien vis a vis Remiks (SMOR). Området var opprinnelig tenkt som en del av Remiks sitt anlegg. Dette er ikke lenger aktuelt. Kommunen ønsker nå å tilrettelegge området for industriformål i forlengelse av regulert industriområde mot sør (MIO). Området er blant annet tenkt benyttet til funksjoner med relasjon til virksomheten til Remiks. Asplan Viak AS er engasjert for omregulering av eiendommen fra kommunalteknisk virksomhet til industriområde. Side 3 av 32

4 Nytt industriområde industriområde Intensjonen med planforslaget Intensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av areal til industri gjennom omregulering av eksisterende utfylt areal og gi mulighet for videre utfylling i sjøen. Området forutsettes opparbeidet ved å fylle ut i sjøen, på samme måte som tilgrensende område i sør (MIO). Det forutsettes etablert kai som kan brukes til å frakte egne varer til virksomheter i nærområdet. Eiendommen eies av Tromsø kommune, men er forutsatt solgt etter at området er regulert. Kommunen har flere ulike interessenter til området. Aktuelle næringsfunksjoner i området kan være pukkterminal, asfaltvirksomhet, maskinentreprenørvirksomheter og støttevirksomhet for avfallsbehandling. Området skal tilrettelegges slik at virksomheten på området blir til minst mulig sjenanse for omkringliggende områder (støy og trafikkbelastning). 3. PLANPROSESSEN Innledningsvis har det vært en prosess med avklaring av ramme for utbyggingsvolum i forhold til forskriftens krav om konsekvensutredning for industribygg med et bruksareal på mer enn m2. Det har vært avholdt informasjonsmøte med kommunen i tillegg til lovpålagt oppstartsmøte. Oppstartsmøte med Tromsø kommune ble avholdt I tillegg var det holdt nytt oppstartsmøte etter at rammen for utbyggingsvolum var redusert til under m2 BRA, og kravet om KU i henhold til forskrift for konsekvensutredning dermed falt bort. Oppstart av planarbeid ble annonsert Grunneiere, rettighetshavere, naboer og myndigheter er tilskrevet samme dato. Varsel om utvidet plan var sendt berørte grunneiere og myndigheter Side 4 av 32

5 I tillegg til flere møter mellom kommunens planmyndighet og utbyggingsenheten er det holdt eget møte med Vann og avløp i kommunen. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med krav i plan- og bygningsloven. Folkemøte i tilknytning til offentlig ettersyn av planen kan avholdes etter behov etter avtale med Tromsø kommune. Mulighetsstudie/drøfting av strukturer Med utgangspunkt i overordna mål for planarbeidet, var det innledningsvis i prosessen foretatt en enkel mulighetsstudie i forhold til bebyggelsesstruktur og internveiløsning. Mål for planarbeidet: - Strukturering av bebyggelse langs veien for å la bebyggelsen danne støy- og støvskjerm mot veien, samt visuell skjerm mot utendørs lager, og for å skape et gateløp i Ringvegen. - Størst mulig fleksibilitet. Alternativ 1: Alternativet viser bebyggelse strukturert langs vei med bebyggelsen plassert tett inntil grøntområde (Annen veggrunn - grønntareal). Intern atkomstvei fra rundkjøringen på kote +12 m til kote +4 m langs nordgrense tomt. Vurdering: Forslaget er i tråd med mål om strukturering av bebyggelsen langs veien. Forslaget mangler fleksibiliteten ved å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og kjørbar atkomst til bebyggelsen fra vest. Prinsippsnitt alternativ 1: Side 5 av 32 - Intern veg langs tomtegrense mot nord, nivå +12 m til +4 m. - Ingen kjøreatkomst til bebyggelse fra oversiden (vest)

6 Alternativ 2: Alternativet viser bebyggelse strukturert langs vei med byggegrense mot grøntområde (Annen veggrunn - grønntareal) på 4 meter. Intern atkomstvei fra rundkjøringen på kote +12 m til kote ca. +4 m langs nordgrense tomt. Vurdering: Forslaget er i tråd med mål om strukturering av bebyggelsen langs veien. Forslaget har fleksibilitet med hensyn til å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og mulighet for kjørbar atkomst til bebyggelsen fra vest. Prinsippsnitt alternativ 2: - Intern veg langs tomtegrense mot nord, nivå +12 m til +4 m. - Atkomst til bebyggelsen fra alle sider Alternativ 3: Alternativet viser bebyggelse strukturert langs vei med byggegrense mot grøntområde (Annen veggrunn - grønntareal) med avstand 4 meter (som alternativ 2). Intern atkomstvei fra rundkjøringen på kote +12 m til kote ca. +4 m langs Ringveien. Side 6 av 32

7 Vurdering: Forslaget er delvis i tråd med mål om strukturering av bebyggelsen langs veien. Den skisserte interne vegløsningen tar stor plass øverst på tomten langs veien, pga. krav til svingradius for store biler, og reduserer mulig lengde på bebyggelsen langs veien. Intern vegen faller fra kote +12 m til + 4 m pga høydeforskjellen mellom Ringveien og indistriområdet. Dette medfører mulighet for å nå oversiden av bebyggelsen på et gitt punkt. Men forslaget har begrenset fleksibilitet med hensyn til å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og mulighet for kjørbar atkomst til bebyggelsen fra vest. Prinsippsnitt alternativ 3: - Intern veg overside bygg på nivå +12 m til +4 m. - Atkomst til andre etasje fra oversiden på et enkelt punkt Bebyggelsesstruktur alternativ 2 og 3: Bebyggelse langs gate og U-form Side 7 av 32

8 Konklusjon/føringer for planen: - 4 meter byggegrense fra vei/grøntområde gir den største fleksibiliteten med tanke på å kunne kjøre rundt bebyggelsen, og å ha atkomst til bebyggelsen fra alle sider. - Intern vei legges langs nordsiden av tomten. - For å sikre strukturering av bebyggelsen langs veien stilles krav om at minimum 90 % av bebyggelsen skal være sammenhengende og plasseres i byggegrensen mot vegen. 4. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Kommuneplan/ kommunedelplan Det er ikke kommunedelplan for området. Gjeldende formål i kommuneplanens arealdel er: - Andre typer bebyggelse og anlegg - Industri - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (ringvegen) - Havflate (ikke utfylt areal) Utsnitt av Kommuneplanens arealdel Side 8 av 32

9 Reguleringsplan(er) Gjeldende planer innenfor planområdet: , Sentralt miljø- og ressurssenter SMOR Skattøra, vedtatt , MIO Industriområde på Nordøya, vedtatt Gjeldende planer i tilknytning til planområdet: , Høydebasseng Tromsøya nord, vedtatt , Friluftsområde m/lysløype på nordre del av Tromsøya, vedtatt , Eiendommene 125/318 og Skattøra nr. 5, vedtatt , Skattøra, nord for hangaren og øst for Skattøravegen, vedtatt Plan 103 Plan 1798 Plan 550 Plan 1446 SMOR Plan 1701 MIO Plan 44 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner Planområdet er avsatt til følgende formål i gjeldende reguleringsplaner: - Kommunalteknisk virksomhet, areal for sjøtilknytning (ensilasje etc.), kjøreveg, gangog sykkelveg og annen veggrunn (plan 1446) - Industri med tilhørende lager og kontor, kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen veggrunn (plan 1701) Side 9 av 32

10 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Området sett fra øst/sjøen med Remiks i bakgrunnen Beliggenhet Området ligger på nordøstsiden av Tromsøya, nær nordspissen, på nedsiden av Ringvegen. Området rundt er preget av eksisterende industrivirksomhet. SMOR (sentrumsnært miljø og resurssenter) ligger rett ovenfor området. Nord for området, mot nordspissen er det friområde. Avgrensning Planområde Planområde Avgrensing av planområde ved annonsering av oppstart og avgrensing av endelig planforslag. Plangrensen følger så vidt mulig plangrenser og formålsgrenser i tilgrensende planer. I nord følger grensen plangrense for gjeldende plan 1446 (SMOR) og planen avsluttes mot plan 1798 (Høydebasseng Tromsøya nord). Mot vest tas med videreføring av ny sykkelveg og fortau i gjeldende plan for høydebassenget, opparbeidet rundkjøring ved SMOR (ikke regulert) og ny bussholdeplass nedenfor SMOR. Videre sørover følges formålsgrense veg. Mot øst Side 10 av 32

11 videreføres plangrense/utfyllingsgrense for gjeldende plan 1701 for maritimt industriområde (MIO) og langs fjæra nord for planlagt industriområde følger planen prosjektert fyllingsfot for vegen. Regulert intern veg i gjeldende plan for MIO (plan 1701) inklusiv vegskråning/annen veggrunn er tatt med i denne planen fordi man ønsker å regulere bort internvegen, slik at man står fritt i forhold til plassering av intern adkomst innenfor industriområdet. Regulert intern veg omreguleres til industriformål. Atkomst til området skjer via rundkjøringer i nord og sør. Som følge av at regulert internveg tas ut, må atkomst til gnr/bnr 125/666 (nordlige delen av maritimt industriområde i plan 1701) sikres i denne planen. Eiendommen gnr/bnr 125/666 var derfor tatt med i varsel om oppstart av planen. I endelig planforslag er gnr/bnr 125/666 tatt ut, og plangrensen følger nordre plangrense til gjeldende plan Eiendomsforhold 125/380 Brødrene Sørensen Maskin AS 125/419 Telenor Eiendom Holding AS 125/ /657 Tromsø kommune (Ringvegen) Poseidon Eiendom AS 125/284 Tromsø kommune 125/2 Tromsø kommune (planområde) 125/643 Remiks Miljøpark AS 125/666 Tromsø kommune Tilstøtende arealers bruk/status Området nord og sør for planområdet består i dag av en forholdsvis smal fjærestripe med lav skog. Området mot sør eies av Tromsø kommune og er regulert av kommunen til maritimt industriområde (MIO) med henblikk på å selge tomter til næringsdrivende innen maritime næringer. Tromsø kommune har inngått avtale med Mæhlen eiendom om gnr/bnr 125/666 og med Tromsø skipsverft om kjøp av eiendommen sør for denne (gnr/bnr 125/664). Eksisterende bebyggelse Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Side 11 av 32

12 Topografi/landskapstrekk Skråfoto fra øst Planområdet ligger i fjæresonen på østsiden av Tromsøya, og er skrånende fra kote ca m (nivå Ringvegen) til ca. kote 10 m (i sjø). Området er delvis utfylt. Utenfor planområdet stiger terrenget til kote ca m mot vest. Toppen av Nord Tromsøya (Varden) er på kote +158 m. Klima Den framherskende vindretningen i Tromsø om vinteren er fra sør-sørvest og følger Tromsøya langs hele østsiden. Denne vinden er kald om vinteren og varm om sommeren. På sommerstid er det vinden fra nord-nordøst som er den kalde og den framherskende vindretningen. Tomta er eksponert for vind. Framherskende vindretning varierer med 180 grader sommer og vinter. Begge vindretningene oppleves som kalde. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Området er delvis fylt ut, og det er lite naturlig vegetasjon i området. Unntak er litt blandet skog, i hovedsak løvskog, helt opp til Ringvegen og mot sør på tomta. Grønne interesser Området mot nord er naturlig fjæresone med skog, og er begynnelsen av et viktig friområde som strekker seg til nordspissen. Området ovenfor SMOR, på oversiden av Ringvegen, er en viktig del av det sammenhengende friområdet på toppen av Tromsøya. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Det er ingen kulturhistoriske interesser innenfor planområdet. I området mot sør, i forbindelse med reguleringsplan for MIO, er det foretatt undersøkelse i henhold til 9 i kulturminneloven. Det var under befaring ikke funnet automatisk freda kulturminner, og ytterligere befaring eller undersøkelser av området var derfor ikke funnet nødvendig. Veg og trafikkforhold Det er opparbeidet rundkjøring på Ringvegen med tre armer ved SMOR, og forutsatt en fjerde arm som atkomst til planområdet. Regulert rundkjøring i sør er ikke opparbeidet. Ringvegen ble oppgradert i forbindelse med etableringen av Tromsø Miljøpark i 2003, og har gang- og Side 12 av 32

13 sykkelvei på motsatt side av planområdet og fram til rundkjøringen. Det er et systemskifte fra G/S veg i sør, til sykling i blandet trafikk ved rundkjøringen i nord. Dette systemskiftet er ikke skiltet eller opparbeidet på trafikksikker måte. I henhold til transportplanen for Tromsø er dagens trafikk forbi planområdet på ca ÅDT. Forventet vekst fram til 2019 er på ca. 2,5 % pr. år, og vil gi en ÅDT i 2019 på litt over (Kilde: reguleringsplan for MIO). Støy Ringvegen genererer noe støy til området. Eksisterende boliger langs Stakkevollvegen lenger sør er i dag svært støv- og støyutsatt. Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Området betjenes av rute 32. Bussen har fem passeringer mellom 7 og 8 og tre passeringer mellom 16 og 17, som er greit tilpasset arbeidsreiser til og fra området. Busstopp er lokalisert like nord for rundkjøringen. Det mangler fortau helt fram til stoppet. Det er heller ikke busskur på stoppet. Busslinjer på nordøya Vann og avløp Det er offentlig vann- og avløpsnett i området. Temakart til kommuneplanens arealdel Side 13 av 32

14 Vann og avløp holder på med utredning av eventuelle nye krav til håndtering av vann og avløpsanlegg i strandsonen. Utredningsarbeidet gir ikke føringer for dette planarbeidet. Det utredes i tillegg lokalisering av fremtidig sekundærrenseanlegg fortrinnsvis på Langnes eller Nordspissen. Mulig tomt kan ifølge kommunen være videre utfylling nord for MIO. Premisser for planarbeidet fra Tromsø kommune, vann og avløp jfr. møte : Overvann: - Eksisterende overvannsbekk må ivaretas i bestemmelsene til planen som åpent eller lukket anlegg som ledes ut i sjø. - Ønsket fall på overvannsledning er 10. I praksis kan det være ned mot 5. Overvann fra ny fylling ledes direkte ut i sjø gjennom privat anlegg eller ved at det etableres skrå flater med fall mot sjø. Spillvann: - Det forutsettes privat anlegg med pumpe til kommunalt anlegg. - Avløp ligger i Skattøraveien, og leder til renseanlegg ved Ørndalen sør for planområdet. - Minimum overløpshøyde for pumpeanlegg er 3,1 meter. Det stilles krav i bestemmelsene om at det under 3,1 meter forutsettes pumpeanlegg uten overløp. - Minimumshøyde for utfylling av hensyn til vann og avløp er ikke nødvendig å fastsette i planen. - Minimumshøyde fastsettes for bebyggelse i forhold til type bebyggelse og anslått havnivåstigning. Slukkevann: - Krav til kapasitet på slukkevann avhenger av fremtidig virksomhet. - Det stilles krav i bestemmelsene om at behovet for slukkevann må ivaretas i ny bebyggelse innenfor området. Avfall Det er ingen utbygging på nedsiden av vegen og dermed ingen avfallssystem i området i dag. Kommunalt avfallsbehandlingsanlegg (Remiks) på oversiden av vegen. Energi Ingen anlegg i dag. El-ledning i Ringvegen? Privat og offentlig servicetilbud Stakkevollan er nærmeste knutepunkt med butikk, skole og barnehage. Risiko og sårbarhet (skjema vedlagt) Naturrisiko: - Tidevann/ havstigning: Beregnet middelhavsstigning for Tromsø er cm i 2050, og cm i 2100 ut fra to ulike scenarier. Høyeste observerte vannstand i dag er 2 Side 14 av 32

15 meter, beregnet stormflo er for cm (dvs. +35 cm i forhold til i dag) og for cm (dvs cm i forhold til i dag). Kilde: «Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)». Av hensyn til beregnet havnstigning settes krav i bestemmelsene til minimum gulvhøyde 1. etasje på c + 3,1 meter. Dette er i henhold til Tromsø kommunes anbefaling. Tromsø kommune stiller krav om innvendig høyde på sluk til kommunal ledning på pluss 90 cm ved naturlig fall. Dette krever minimum gulvhøyde på 4,0 meter. Ved mindre fall må avløpsvann pumpes til kommunalt nett. - Radon: Lavest målte verdier (0-5 % boliger med 200 Bq/m3) jfr. Kommuneplanens arealdel Teknisk og sosial infrastruktur: - Vei: Utbygging medfører økt belastning av trafikk på veisystemet/ spesielt Stakkevollvegen som er allerede belastet (se egen trafikkutredning). Virksomhetsrisiko: - Løsmasseskred: Grunnundersøkelse foretatt av Noteby AS Multiconsult har konkludert i notat til planforslaget datert (vedlagt), at tomta er klarert mht. fare for kvikkleireskred, og at krav gitt i TEK 10 er tilfredsstilt. Det forutsettes at stabiliteten i anleggsfasen og i permanenttilstanden ivaretas ved prosjekterte fyllingsprosedyrer og stabiliserende tiltak. - Forurensing til grunn eller sjø: Det skal søkes Fylkesmannen om håndtering av forurensa sediment på sjøbunnen før det mudres. - Byggegrunn: Utfylt areal med steinmasser - Ulykker med gående/syklende: Det er i dag gang- og sykkelveg langs oversiden av Ringvegen. Det bør opparbeides gangvei helt fram til bussholdeplass på begge sider av Ringvegen. Planen omfatter Ringvegen fram til og med bussholdeplass, og det reguleres gangvei på begge sider av vegen. Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring: - I planen er det stilt rekkefølgekrav om opparbeiding av tilhørende infrastruktur inklusiv bussholdeplasser og gangvei fram til bussholdeplass. - Atkomst til område mot sør: Sikres i planen med bestemmelser. Telefoni og fiberoptikk Området er tilknyttet telefonnettet, med god mobildekning og mulighet for tilknytning til bredbånd. Privatrettslige bindinger Det er ingen privatrettslige bindinger knyttet til planområdet. 6. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Konsekvensutredning er ikke aktuell, da størrelse og omfang ikke omfattes av forskrift for konsekvensutredning til plan- og bygningsloven (BRA for ny bebyggelse er forutsatt under m2). Side 15 av 32

16 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Området skal tilrettelegges for inntil m2 bebyggelse for industivirksomhet inklusiv parkering. Det er ikke avklart hvilken virksomhet som skal inn i området, men aktuelle funksjoner kan være steindeponi, verksteder og avfallsbehandlingsanlegg. Planen er utformet med størst mulig grad av fleksibilitet, men med 90 % av bebyggelse plassert langs vegen, som en støyskjerm for framtidig støyende virksomhet på området i forhold til omgivelsene. Inntil 10 % av bebyggelsen i feltet mot vegen kan plasseres fritt innenfor byggegrensene. Bebyggelsens struktur langs veien gir også en romdannende effekt mot gateløpet. Atkomst til området er forutsatt fra Ringvegen fra en fjerde arm på eksisterende rundkjøring ved SMOR (Remiks). Høydeforskjellen mellom Ringvegen og industriområdet vil være på ca. 6-8 meter (ca. 8 meter fra rundkjøring). Høydeforskjellen gjør at atkomst til området til en viss grad også blir premissgiver for disponering av området. Maksimum stigning på atkomstveg for lastebil i henhold til vegnormalen til vegvesenet er 6 %. I planforslaget er det lagt til grunn en stigning på 5 % for intern atkomstvei i området. Atkomst, trafikk og parkering I gjeldende plan for MIO mot sør er det regulert en intern veg langs Ringvegen, på kote ca. + 4 m, jfr illustrasjonene til planen. Denne vegen reguleres bort i denne planen av hensyn til å sikre størst mulig fleksibilitet innenfor områdene. Atkomst til kommunens eiendom mot sør (gnr/bnr 125/666) er sikret fra offentlig rundkjøring på Ringvegen via privat atkomstvei i denne planen. Denne atkomsten er lagt slik at den vil kunne opparbeides dersom området bare fylles ut i sjøen til kote 5. Det har vært en prosess i forhold til å velge en atkomstløsning som vil sikre atkomst til nabotomten både med redusert utfylling og med fult utfylt areal i henhold til planen. Atkomsten er plassert ut fra en sannsynlig økonomisk mest fordelaktig utfyllingsgrense (kote 5). Det er i tillegg regulert atkomst til privat kai langs østsiden av utfyllingen for å ivateta atkomst til kai ved maksimal utfylling. Side 16 av 32

17 Illustrasjon av planforslaget sett fra nordøst med maksimal utfylling. Illustrasjon av planforslaget sett fra sørvest med maksimal utfylling. Regulert atkomstvei gir også mulighet for ev. atkomst til renseanlegg og videre utfylling mot nord dersom det blir aktuelt på lengre sikt. Atkomst mot nord må reguleres i forbindelse med egen plan for området mot nord. Side 17 av 32

18 Prinsipp for framtidig atkomst til renseanlegg/utfylling mot nord Bebyggelse Følgende forhold for bebyggelsen fastsettes i planen: - Minimum 90 % av bebyggelsen skal være sammenhengende og plasseres i byggegrensen langs Ringvegen. - Bruksareal BRA. - Byggehøyde (maksimum kote + 26 meter/ ca. 5 etasjer) Arkitektur og estetisk utforming Bebyggelsen vil være strukturert langs Ringvegen. Bebyggelse og anlegg skal utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon. Bebyggelse og anlegg skal ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til funksjon. Minimum 30 % av fasaden langs Ringvegen skal være glassflate. Skråning mot vei skal beplantes, og gis en opparbeidning som er robust og enkel å vedlikeholde, og gir området et grønt og tiltalende uttrykk mot vegen. Utfylling Ringvegen ligger på kote m forbi området, og rundkjøringen på kote + 12 m. Området er i dag delvis fylt ut til kote m. Planen åpner for at man kan fylle ut til dybde på mellom 10 og 15 m. Utfyllingen kan dermed utvides med ca 160 meter ut over dagens utfylling, samme lengde på utfylling som planlagt utfylling mot sør. Det er imidlertid sannsynlig at det vil være økonomisk mest fordelaktigt å bare fylle ut til kote 5 m. Planen må derfor ta høyde for mulig redusert utfylling. Illustrasjon av mulig redusert utfylling til ca. kote 5. Side 18 av 32

19 Illustrasjon området sett fra sørvest med redusert utfylling Illustrasjon av området sett fra nordøst med redusert utfylling Det er ikke fastsatt krav til kotehøyde på utfylling, men det er krav om pumpeanlegg uten overløp dersom fylling ligger under kote 3,1 m. Dette er av hensyn til avløp til kommunalt anlegg. I «Estimat av utfyllings- og opparbeidingskostnader og utarbeiding av planer for atkomstvei og VA» utarbeidet av Sweco i forbindelse med Maritimt industriområde, parsell 1 (sør for planområdet), samt notat fra Multiconsult datert 3.november 2010, er det tatt utgangspunkt i oppfylling til kote 4,0 LAT med omfangsmolo. Utfylling med omfangsmolo og mudring og oppfylling til kote +4 i henhold til notat fra Multiconsult av er lagt til grunn for planen. Løsningen muliggjør i følge Multiconsult etablering av kaifront, og eventuelt videre mudring for økt seilingsdybde. Side 19 av 32

20 Utfylling plan notat Multiconsult Utfylling snitt notat Multiconsult Det er i følge rapporten fra Sweco registrert diverse forurensede bunnsedimenter i området. Norwegian Environmental Technology NET utførte i 2000 sedimentundersøkelser i området og konkluderte på bakgrunn av funnene med at området ikke var forurenset utover det man kan forvente i havneområder i en norsk storby. Dersom det blir mudring i området kan det bli Side 20 av 32

21 aktuelt med tiltak. Det skal dokumenteres tillatelse fra Fylkesmannen om håndtering av forurensa sediment på sjøbunnen før det mudres. Kai Innenfor industriområdet kan det etableres privat kai, til bruk for å frakte egne varer til virksomheter i nærområdet. Det er ikke forutsatt etablert havne- eller havnerelatert virksomhet ut over dette. Reguleringsformål Hovedformålet i planen er industri. I tillegg er det følgende formål innen samferdsel og teknisk infrastruktur: - Kjøreveg - Gang- og sykkelveg - Sykkelveg - Fortau - Annen veggrunn teknisk anlegg - Annen veggrunn grøntanlegg/skråning - Kai Forslag til plan Side 21 av 32

22 Utsnitt av plan Byggeformål Eneste byggeformål i planen er industri. Innenfor byggeformålet gjelder følgende utfyllende bestemmelser om formål, størrelse og plassering av ny bebyggelse: - Formål: Industri med tilhørende lager og kontor (felt BI1-5) - Samlet BRA = m2 (felt BI1-2 og 4) - Nybygg kan oppføres innenfor byggegrense vist på plankartet. - Bebyggelsen skal være sammenhengende langs Ringvegen og plasseres med langsiden i byggelinjen. - Inntil 10 % av bebyggelsen innenfor felt BI1kan plasseres fritt innenfor byggegrensen. - Bebyggelsen skal plasseres så den får en støyskjermende effekt mot omgivelsene. - Maksimum byggehøyde innenfor områdene er kote + 30 meter (6 etasjer). Side 22 av 32

23 Topografi/landskapstrekk Uteromsplan Uteromsplanen viser planlagt utfylling til kote + 4 med og omfangsmolo i sjø. Utformingen av utfyllingen er basert på notat fra Multiconsult datert Det eksisterende terrenget skråner bratt mot sjøen, og foreslått utfyllingsområde ligger 8-6 meter under nivå på Ringvegen ovenfor området. Dette medfører skråninger langs Ringvegen og interne veger. Disse skal tilsås og beplantes. I tillegg beplantes parkeringsområdene som vist på uteromsplanen. Typisk snitt Ringvegen og intern veg/ ny bebyggelse Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Det er lite opprinnelig vegetasjon og opprinnelig fjære igjen på tomten. Ny vegetasjon skal etableres i skråning mellom Ringvegen og industriområdet. Grønne interesser Det er ingen grønne interesser innenfor planområdet. Foreslått beplantning har kun estetisk verdi som del av industriområdet. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Det er ingen kulturminner innenfor planområdet. Side 23 av 32

24 Veg og trafikkforhold Området har atkomst fra en fjerde arm fra eksisterende rundkjøring på Ringvegen, som i sin helhet reguleres i denne planen. Rundkjøringen har stor nok kapasitet til å avvikle trafikken i området i mange år framover. Langs Ringvegen er det i dag gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen fram til rundkjøringa ved Remiks. Fra rundkjøringen og nordover er det foreslått ny sykkelveg og fortau i tråd med ny plan for høydebassenget på Nordøya lenger nord. Som følge av dette og for å unngå å trafikkarealinnenfor de to private industrieiendommer på vestsiden av Ringvegen (gnr/bnr 125/318 og 125/380) er det foreslått en mindre justering av Ringvegen mot øst fra rundkjøringen og nordover. Gjeldende trafikkformål innenfor gnr/bnr 125/318 omreguleres til industriformål. For å sikre trygg ferdsel til og fra bussholdeplassene, er det foreslått fortau nordover fra rundkjøringen og til holdeplassen på nedside av Ringvegen. Holdeplassen på oversiden (vestsiden) av Ringvegen er foreslått flyttet sør for rundkjøringen hvor det er opparbeidet gang- og sykkelveg og nærmere arbeidsplasser og besøkende til Tromsø miljøstasjon (SMOR). Det er lagt inn holdeplasser i henhold til håndbok til SVV med plattform for venteareal. Det nye området er dermed sikret adkomst for gående og syklende fra fortau og gs-veg, og fra holdeplasser for buss. I tilhørende landskapsplan er det vist fotgjengerovergang i tilknytning til rundkjøringen. Overgangen er plassert ved deleøya nord for rundkjøringa. I tilknytning til rundkjøringen er fartsnivået redusert og deleøya gir venteareal mellom kjørebanene. Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Det er kort vei til buss med god betjening og holdeplass (Ringheim) ca. 40 m nord for rundkjøringa. Eksisterende holdeplass ovenfor Ringvegen er foreslått flyttet sør for rundkjøringen hvor det er opparbeidet gang- og sykkelveg og nærmere SMOR og nytt industriområde i denne planen. Nord for rundkjøringen foreslås regulert fortau på nedsiden av Ringvegen fram til busstopp, og fortau og sykkelveg på oversiden. Ringvegen sett mot nord (Google Street view) Støy Det er foreløpig ikke kjent hvilken virksomhet som kommer i området. En premiss for planen er imidlertid at bebyggelse må utformes som en støyskjerm for eventuell framtidig støyende Side 24 av 32

25 virksomhet på området i forhold til omgivelsene. Påbudt byggelinje langs Ringvegen og bestemmelser til planen sikrer at bebyggelsen plasseres langs Ringvegen. Vann og avløp Tilkopling til offentlig vann- og avløpsanlegg i Ringvegen. Spillvann: Det er ingen krav om minimum høyde for privat ledning, men dersom anlegg ligger under 3,1 meter, stiller kommunen krav om pumpeanlegg uten overløp (krav i bestemmelsene). Slokkevann: Behov for slukkevann må ivaretas i ny bebyggelse innenfor området. Det må dokumenteres i forbindelse med byggesaken at behov for slukkevann er ivaretatt (krav i bestemmelsene). Overvann: Lokal overvannshåndtering med utslipp til sjø. Eksisterende overvannsbekk er opprettholdt i planen som åpent eller lukket anlegg som ledes ut i sjø (krav i bestemmelsene). Avfall Avfall fra området samles i kontainer. Plan for håndtering av avfall skal leveres i byggesøknad. Energi Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Innenfor konsesjonsområdet skal det i ny utbygging med samlet golvareal over 1000 m2 installeres varmeanlegg som er forberedt for tilknytning til fjernvarmenettet. 8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer og vedtak Planforslaget er i tråd med overordnet plan. Eksisterende reguleringsplaner Planforslaget har ingen negative konsekvenser for tilstøtende planer. Atkomst til egen eiendom mot sør gnr/bnr 125/666 sikres fra regulert privat atkomstvei i planen. Eksisterende bebyggelse Ingen negative konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Nærmeste eksisterende bebyggelse er Remiks på oversiden av Ringvegen. Topografi/landskapstrekk Nordøstsiden av Tromsøya er er preget av industri og havnevirksomhet på utfylling langs østsiden av Ringvegen, og i nord også på vestsiden (oversiden) av vegen. Denne planen avslutter dette området. Den aller nordligste delen av øya (Nordspissen) er stort sett ubebygd på begge sider av Ringvegen. I det store landskapsrommet er både industriområdene på vestsiden av øya og den grønne nordspissen av Tromsøya med på å prege landskapsinntrykket. Dette blir ikke endret som følge av denne planen. I fjernvirkning fra fastlandet er planområdet lite synlig pga. stor avstand. Side 25 av 32

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange 07.06.2016 1844 Telefon: 77 79 03 44 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET POLITISK

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE 1 BØRRE NORDMARK FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE Planid 664 hålogaland plankontor as 17.03.2015 2 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID. 192902201701 Reguleringsplan for Senjahopen Havn Områderegulering Plan ID. 192902201701 Saksnummer: 16/759 Vedtatt dato: BERG KOMMUNE 5. september 2017 1. Generelt

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave: 03 Dato: 2009-09-11 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Arkivsak: 10/2272 Arkivkode: PLANR 2045 Sakstittel: PLAN 2045 - REGULERINGSPLAN FOR NORDRE LIKNES - GNR/BNR 19/2 Utgivelsesdato: 09.05.2011 Utarbeidet

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29 Tydal kommune Planident 1665-2015-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 20.04.2016 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal Konto 4280

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

"Croftholmsundet" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Bamble kommune. for

Croftholmsundet PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Bamble kommune. for Bamble kommune PLANBESKRIVELSE for "Croftholmsundet" områderegulering/detaljregulering Beskrivelse er datert: 16.05.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 16.06.2016 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen 23.09.2014 1794 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1794- ØVRE

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN I LYNGEN KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 17.10.07 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER...3 1.1. PLANPROSESSEN...3 1.2. AREALDEL I KOMMUNEPLAN OG EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER...3

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse 2087 REGULERINGSPLAN FOR JOVIKVEGEN - 3/238 M.FL.

Planbeskrivelse 2087 REGULERINGSPLAN FOR JOVIKVEGEN - 3/238 M.FL. Planbeskrivelse 2087 REGULERINGSPLAN FOR JOVIKVEGEN - 3/238 M.FL. Arkivsak: 15/2899 Arkivkode: PLANR 2087 Sakstittel: PLAN 2087 - REGULERINGSPLAN FOR JOVIKVEGEN - 3/238 M.FL. Planområdet i nordre ende

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Arkivsak: 08/3242 Arkivkode: PLANR 4016 Sakstittel: PLAN NR. 4016 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG Godkjent Karmøy kommunestyre 15.06.10 sak 47/10. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Endret fortausløsning, Solbakken

Endret fortausløsning, Solbakken Mindre endring av reguleringsplan for JØRGENSMOEN BOLIGOMRÅDE, Tynset Endret fortausløsning, Solbakken PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-07-05 Planbeskrivelse Mindre endring av reguleringplan for Jørgensmoen

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer