Forord Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord Innholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Forord Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skisse over inndelingen i regnskapet... 4 Hovedoversikter... 5 Økonomisk oversikt investering... 5 Økonomisk oversikt drift... 6 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 7 Regnskapsskjema 2A... 8 Regnskapsskjema 2B... 8 Økonomisk oversikt balanseoppstilling... 9 Noter Note 0 Regnskapsprinsipper Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Note 2 Pensjonsordninger Note 3 Kommunale garantier Note 4 Krav og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid Note 5 Aksjer og andeler (aksjer og andeler som er klassifisert som anleggsmidler) Note 6 Avsetninger og bruk av fond samt overføringsposten fra drifts- til investeringsregnskapet Note 7 Kapitalkonto Note 8 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler Note 10 Tinglyste pantobligasjoner Note 11 Anleggsmidler Note 12 Langsiktige lån og avdrag Note 13 Renteutbytteavtaler Note 14 Andre forpliktelser Note 15 Gebyrfinansierte selvkosttjenester Vann og avløp Renovasjon Feiing Septik SFO Snømåking Byggesaksbehandling Note 16 Antall årsverk i kommunen Note 17 Regnskapsmessig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet og driftsregnskapet Note 18 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall Note 19 Finansielle omløpsmidler Note 20 Overføringer til investeringsregnskapet Note 21 Spesifikasjon av poster som ikke fremgår av regnskapet Sammendrag kapitalanvendelse og kapitalanskaffelse investering Prosjektoversikt netto fra investeringsregnskapet Prosjektregnskap fra investering Driftsregnskap tjenesteområder Driftsregnskap virksomheter Balanse - detaljert

3 Forord Forord Asker kommune sitt regnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,92 mot kr ,85 for Dersom man korrigerer regnskapet for 2013 med de nye bestemmelser som kom inn i regnskapsforskriften i 2002 angående måten å føre pensjon på ville mindreforbruket (overskuddet) i 2013 ha vært kr høyere. I det regnskapsførte mindreforbruket (overskuddet) er det en urealisert inntekt på verdipapirer med kr , som er årets avkastning på verdipapirer som er klassifisert som finansielle omløpsmidler i balansen. Netto driftsresultat før avsetninger for 2013 er på kr (positivt) mot kr (positivt) for Korrigert for måten å føre pensjonsutgifter på ville netto driftsresultat for 2013 ha vært kr (positivt) Nøkkeltallet netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene er et forholdstall som brukes for å si noe om kommunens økonomiske stilling og resultat. Den bør over tid ligge på 3 %. For regnskapsåret 2013 er dette forholdstallet i Asker kommune 4,71 % mot 4,46 % for 2012 uten korrigering for pensjon. Asker kommune sine totale utgifter i investeringsregnskapet for 2013 er kr Dette er finansiert med: Årets inntekter ,00 Bruk av lån ,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 Salg av aksjer og andeler ,00 Overføringer fra driftsregnskapet ,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,00 Bruk av bundne fond ,00 Sum ,00 60 % av årets utgifter i investeringsregnskapet er finansiert med egenkapital og mottatte avdrag på utlån. Dersom man holder mottatte avdrag på utlån utenfor vil selvfinansieringsgraden være 57 %. Egenkapitalen er styrket med kr (inkludert overskuddet for 2013 på kr ). Gjeld (kortsiktig og langsiktig) er økt med kr hvor kr er knyttet til pensjon. Asker, den 31.desember februar

4 Skisse over inndelingen i regnskapet Skisse over inndelingen i regnskapet 4

5 Hovedoversikter Hovedoversikter Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt investering Note Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap 2012 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,20 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse ,04 0, , ,31 Statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer ,00 0, , ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,15 0,00 0, ,14 Sum inntekter , , , ,65 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0, ,69 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , , , ,61 Overføringer ,93 0,00 0, ,31 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,54 0,00 0, ,57 Sum utgifter , , , ,18 Finansutgifter Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,28 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond ,14 0,00 0, ,84 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,12 Finansieringsbehov , , , ,65 Finansiering Bruk av lån , , , ,28 Mottatte avdrag på utlån , , , ,70 Salg av aksjer og andeler 5, ,85 0,00 0, ,00 Overføringer fra driftsregnskapet 6, , , , ,30 Bruk av disposisjonsfond , , , ,89 Bruk av ubundne investeringsfond ,01 0, , ,00 Bruk av bundne fond ,94 0, , ,48 Sum finansiering , , , ,65 5

6 Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt drift Note Regnskap 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Justert budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,26 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,59 Overføringer med krav til motytelser , , , ,28 Rammetilskudd fra staten , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,11 Andre overføringer , , , ,50 Skatt på inntekt og formue , , , ,58 Sum driftsinntekter , , , ,32 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,42 Sosiale utgifter , , , ,45 Kjøp av varer og tjenester som inngår i , , , ,70 kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal , , , ,66 tjenesteproduksjon Overføringer , , , ,64 Avskrivninger , , , ,20 Fordelte utgifter , , , ,83 Sum driftsutgifter , , , ,24 Brutto driftsresultat , , , ,08 Eksterne finansieringstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,55 Mottatte avdrag på lån ,57 0,00 0, ,63 Sum eksterne finansinntekter , , , ,18 Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre , , , ,99 finansutgifter Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,18 Sum eksterne finansutgifter , , , ,17 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , , , ,99 Motpost avskrivninger , , , ,16 Netto driftsresultat , , , ,29 Avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige ,85 0, , ,03 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond ,00 0, , ,66 Bruk av bundne fond , , , ,37 Sum bruk av avsetninger , , , ,06 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 6, , , , ,30 Avsetninger disposisjonsfond , , , ,63 Avsetninger til bundne fond , , , ,53 Sum avsetninger , , , ,46 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,92 0,00 0, ,85 6

7 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Regnskapsskjema 1A Regnskap 2013 Regulert Budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue , , , ,58 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,58 Renteinntekter og utbytte , , , ,47 Renteutgifter, provisjoner og andre , , , ,11 finansutgifter Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,64 Til ubundne avsetninger , , , ,63 Til bundne avsetninger ,30 0,00 0, ,15 Bruk av tidligere års regnskapsmessige , ,85 0, ,03 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger 0,00 0,00 0, ,60 Netto avsetninger , , , ,15 Overført til investeringsregnskapet , , , ,28 Sum fordelt til drift , , , ,51 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,66 Merforbruk/mindreforbruk ,92 0,00 0, ,85 Regnskapsskjema 1B Regnskapsskjema 1B Regnskap 2013 Regulert Opprinnelig Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 Administrasjon og ledelse Utgift , , , ,24 Inntekt , , , ,62 Sum administrasjon og ledelse , , , ,62 Oppvekst Utgift , , , ,62 Inntekt , , , ,11 Sum oppvekst , , , ,51 Helse og omsorg Utgift , , , ,83 Inntekt , , , ,36 Sum helse og omsorg , , , ,47 Kultur, frivillighet og fritid Utgift , , , ,63 Inntekt , , , ,73 Sum kultur, frivillighet og fritid , , , ,90 Teknikk og miljø Utgift , , , ,96 Inntekt , , , ,14 Sum teknikk og miljø , , , ,82 Eiendomsforvaltning Utgift , , , ,99 Inntekt , , , ,82 Sum eiendomsforvaltning , , , ,17 Sentrale utgifter og inntekter Utgift ansvar 9* , , , ,84 Inntekt 9* , , , ,33 Korrigert fra skjema 1A , , , ,66 Sum sentrale utgifter og inntekter , , , ,83 Sum fordelt , , , ,66 7

8 Hovedoversikter Regnskapsskjema 2A Regnskapsskjema 2A Regnskap 2013 Regulert Opprinnelig Regnskap 2012 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler , , , ,18 Utlån og forskutteringer , , , ,28 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger ,14 0,00 0, ,84 Årets finansieringsbehov , , , ,30 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,28 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,20 Tilskudd til investeringer , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,01 Andre inntekter ,15 0,00 0, ,14 Sum ekstern finansiering , , , ,63 Overført fra driftsregnskapet , , , ,30 Bruk av avsetninger , , , ,37 Sum finansiering , , , ,30 Regnskapsskjema 2B Regnskapsskjema 2B Regnskap 2013 Regulert Opprinnelig Regnskap 2012 Administrasjon og ledelse , , , ,21 Oppvekst , , , ,79 Helse og omsorg , , , ,22 Kultur, frivillighet og fritid , , , ,95 Teknikk og miljø , , , ,94 Eiendomsforvaltning , , , ,07 Sum investering anleggsmidler , , , ,18 8

9 Hovedoversikter Økonomisk oversikt balanseoppstilling Balanse Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,08 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,90 Utlån , ,15 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,90 Sum anleggsmidler , ,03 (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 2, , ,40 Premieavvik 2 0, ,69 Aksjer og andeler , ,36 Kasse, bankinnskudd , ,66 Sum omløpsmidler , ,11 SUM EIENDELER (A + B) , ,14 (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond , ,15 Bundne driftsfond , ,44 Ubundne investeringsfond , ,88 Bundne investeringsfond , ,56 Prinsippendringer , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,85 Kapitalkonto , ,81 SUM EGENKAPITAL , ,69 (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse , ,57 Ihendehaverobligasjonslån , ,00 Sertifikatlån , ,00 Andre lån , ,38 Sum langsiktig gjeld , ,95 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , ,50 Premieavvik ,28 0,00 Sum kortsiktig gjeld , ,50 SUM GJELD (D) , ,45 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) , ,14 Ubrukte lånemidler , ,10 Andre memoriakonti , ,02 Motkonto for memoriakontiene , ,12 Balansens nettosum 0,00 0,00 9

10 Noter Noter Note 0 Regnskapsprinsipper Asker kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommuneloven 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning 7, gitt med hjemmel i Kommunelovens 48. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som disponeres (inntekter og innbetalinger) og anvendelsen av midlene (utgifter og utbetalinger). Dette prinsippet omtales som arbeidskapitalprinsippet. Periodiseringsprinsippet som styrer når utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal bokføres kalles anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger skal bokføres brutto. Det betyr at det ikke skal gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Videre skal man ta hensyn til urealiserte tap (forsiktighetsprinsippet) samt at inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger som ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, skal registreres med et anslått beløp (prinsippet beste estimat). I 2002 ble regnskapsforskriften supplert med nye bestemmelser hvordan kommunene skal bokføre pensjonsutgiftene. I tillegg til utgiftsføring av årets pensjonspremie skal premieavviket, det vil si differansen mellom betalt pensjonspremie og estimert netto pensjonskostnad, regnskapsføres som en inntekt eller utgift. Kommunene har et valg om å amortisere premieavviket over 1 eller 10/15 år. Asker kommune har valgt å amortisere dette over et år. Dvs. at inntektsført premieavvik eksempelvis 2012 blir utgiftsført i sin helhet i Den nye måten å bokføre pensjonsutgifter på fra 2002 er i strid med både arbeidskapital- og anordningsprinsippet. Dette går klart fram av rammeverket for kommuneregnskapet, som er utarbeidet av foreningen for God kommunal regnskapsskikk. Premieavviket som står oppført i kommunens balanse enten som kortsiktige fordringer eller kortsiktig gjeld vil ikke medføre noen kontantstrøm, og er derfor et unntak fra prinsippene. Asker kommune har siden 2007 valgt å utgiftsføre faktiske pensjonsutgifter (slik det var gjort før 2002) på den måten at dette utgiftsføres og settes av mot kortsiktig gjeld. For 2013 utgjør beløpet kr Dette er i strid med regnskapsforskriftens 13, men i tråd med både arbeidskapital- og anordningsprinsippet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen samt resultat for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert. Balansen viser kommunes eiendeler, gjeld og egenkapital. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdipapirer som inngår i handelsportefølje er vurdert til markedsverdi pr Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, og er avskrevet/nedskrevet i henhold til bestemmelsene i forskrift om årsregnskap og årsberetning 8. De økonomiske oversiktene er uten «dummy» funksjon. «Dummy» funksjon brukes ved utgifter som skal fordeles på en felles funksjon og som senere blir tømt mot korrekte arter i regnskapet. Dette blåser opp tallene og er for intern oversikt, og er derfor utelatt i tallmaterialet som følger. 10

11 Noter Organisering Asker kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to beslutningsnivåer: rådmannen og virksomhetslederne. Tjenesteproduksjonen i Asker kommune er organisert på to ulike måter med ulike styringsformer. Hoveddelen av tjenesteproduksjonen er organisert i basisorganisasjonen, under rådmannen og virksomhetene. Den øvrige tjenesteproduksjonen utøves av selskaper som kommunen eier helt eller delvis. Selskapene styres av de folkevalgte gjennom eierstyring. Kommunens samlede virksomhet er organisert i tjenesteproduserende enheter og rådmann med administrasjon og ledelse. I tillegg er noe tjenesteproduksjon organisert ved interkommunale selskap. Dette gjelder Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS, og Bråset bo- og omsorgssenter IKS. Kemneren i Asker og Bærum, BRAHL samt VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) er organisert som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Vestregionen er et interkommunalt samarbeid mellom 16 kommuner etter kommunelovens 27. Bærum er administrasjonskommune. Asker kommune har et samarbeid med Bærum kommune om legevakt og landbrukskontor. Barnevernsvakten er et samarbeid med Bærum kommune og politiet. Deler av den kommunale tjenesteproduksjon utføres av Asker Produkt AS, Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS. Torstadtunet AS er et selskap under Asker eiendomsforvaltning. I tillegg er drift av Risenga sykehjem konkurranseutsatt og drives av private. 11

12 Noter Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapital sier i hovedsak noe om kommunens betalingsevne er bedret eller forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler (inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og utbetalinger) av midler i bevilgningsregnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt. Begrepet arbeidskapital er misvisende siden driftsregnskapet påvirkes av premieavvik (forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie til livselskapene og beregnet pensjonskostnad). Det er utgiftsført netto kr Dvs. at det i realiteten er en styrking i arbeidskapitalen på kr Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap 2013 Regnskap 2012 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670;700:780;800:895) , ,97 Inntekter investeringsdel SUM(600:670;700:770;800:895) , ,51 (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne SUM(900:929) , ,30 finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler , ,78 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,69 Utgifter investeringsdel SUM(010:285;300:480) , ,61 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne SUM(500:529) , ,02 finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler , ,32 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,46 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,72 Endring i arbeidskapital V , ,18 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2013 Regnskap 2012 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,23 Endring aksjer og andeler , ,64 Premieavvik , ,47 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,05 Endring omløpsmidler , ,71 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,51 Premieavvik ,28 0,00 Endring arbeidskapital , ,20 12

13 Noter Note 2 Pensjonsordninger Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Statens pensjonskasse (SPK) og Storebrand. Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Alderspensjonen skal levealder justeres. Det vil si at den enkeltes pensjon justeres for endring i befolkningens levealder. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Pensjonsordningen i DNB Livsforsikring gjelder tidligere ansatte i Energiselskapet Asker og Bærum AS. Pensjonsforpliktelsen er overført fra Asker utvikling AS til Bærum kommunale Eiendomsselskap AS (BKE) og Asker kommune. BKE står som hovedansvarlig og viderefakturerer Asker kommunes andel. Innbetalingen til DNB Livsforsikring gjelder årlige G-reguleringer og administrasjonskostnader. Framtidige premier vil påvirkes av eventuelle endringer i bestandsprofilen, dvs. sammensetning av ansatte når det gjelder forhold som alder, lønn m.m. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst, utvikling i folketrygdens grunnbeløp og uttak av AFP og uførepensjon. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. For å beholde kvalifisert arbeidskraft er det inngått avtale om seniorpolitikk for ansatte fra fylte 55 år. Blant tiltakene kan nevnes redusert arbeidstid. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsselskapene, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Asker kommune har valgt å amortisere premieavviket over et år, dvs. at premieavviket tilbakeføres påfølgende år. Det betyr eksempelvis at innteksført premieavvik år 1 med arbeidsgiveravgift blir utgiftsført i år 2. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv. anleggsmidler og langsiktig gjeld. Kommunen følger som sagt prinsippet om full amortisering over et år. Akkumulert estimatavvik er derfor lik årets estimatavvik. Likeledes er akkumulert premieavvik lik årets premieavvik. Hovedstørrelser fra aktuarberegninger alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonskostnad og premieavvik Årets netto pensjonskostnad Premieinnbetaling inkl. adm. kostnader Administrasjonskostnader Avregning tidligere år Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavviket Pensjonsmidler og- forpliktelser Estimert påløpt pensjons forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

14 Noter Aktuarberegningen skal benyttes som grunnlag for kostnadsføring av pensjon. Årets aktuarberegning forutsetter en lønnsvekst på 2,87 %, mens den reelle lønnsveksten ble høyere. Dette medfører at aktuaroppgavene viser for lave pensjonskostnader. For at regnskapet skal vise mest mulig korrekte pensjonsutgifter er det derfor tatt utgangspunkt i pensjonskassenes kontoføring av pensjoner ved bokføring av årets pensjonskostnad. Dette har medført en tilleggskostnad på 82,1 mill i forhold til aktuaroppgaven. Tilleggsvurderingen for pensjonskostnaden hensyntar forskjellen mellom innbetalt premie, netto pensjonskostnad etter NKRS og premiefond. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - KLP SPK Storebrand DnB Sum Årets betalte pensjonspremie (inkl.adm) ihht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Tilleggs vurdering for året * Resultatført tilleggs vurdering for i fjor * Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik Arbeidsgivers andel Overføringsavtale, sikringsordning og periodiseringer -262 = Pensjonskostnad i regnskapet *I etterkant av regnskapsavslutningen er det oppdaget at tilleggsavsetning for pensjoner 2013 er ca. kr. 16 mill for høy. Ny beregning for tilleggsavsetning blir kr. 66,1 mill. I 2012 var tilleggsavsetning for pensjoner ca. kr. 20 mill for høy. Det vises til omtale av resultateffekt i note 21. Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK KLP SPK Storebrand DnB Sum Akkumulert /- Premieavvik for året /+ Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik = Akkumulert premieavvik Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: - Hovedstørrelser fra aktuarberegninger alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med Spesifikasjon av estimatavvik Pensj.-midler Pensj.-midler Faktisk (akt.beregn. full amort) forrige år Iht. regnskap pr forrige år = Gjenst. Amort./estimatavvik pr Pensj.-forpl. Pensj.-forpl. Faktisk (akt.beregn. full amort) forrige år Iht. regnskap pr forrige år = Gjenst. Amort./estimatavvik pr Net.forplikt. Net.forplikt. Faktisk (akt.beregn. full amort) forrige år Iht. regnskap pr forrige år = Gjenst. Amort./estimatavvik pr Netto pensjonsforpliktelse er den forholdsmessige andel av nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger opptjent av de ansatte på balansedagen, som ikke er dekket av innbetalt pensjonspremie og avkastning på disse (pensjonsmidlene). Gjenstående amortisering/estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/-midler og regnskapsført saldo ihht. forskrift. Ordningen i DNB Livsforsikring har tidligere bare vært omfattet av NRS standarden for aksjeselskaper. 14

15 Noter Kommunale organisasjoner omfattes av GKRS. En ideel andel av ordningen i DNB Livsforsikring ble overført til Asker kommune i regnskapsåret 2012 da aktuar for første gang ble bestilt. Oppstilling av estimatavvik for regnskapsåret 2013 inkluderer ordningen fra DNB. FORUTSETNINGER for 2013 KLP SPK Storebrand DnB Forventet avskastn. pensjonsmidler ( 13-5 F) 5,00 % 4,35 % 5,00 % 5,00 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 2,87 % 2,87 % 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 2,87 % 2,87 % 2,87 % 2,87 % Note 3 Kommunale garantier Org.nr. Garanti gitt til: Type Lånebeløp Utløper Restansvar Stift. Barnas Asker Simpel kausjon Frydendal barnehage Selvskyldner Nedre Bleiker barnehage Selvskyldner Bjerkås Barnehage Simpel kausjon Furuly barnehage Simpel kausjon Borgen Skog Barnehage Opphørt Regnbuen barnehage Opphørt Båstadmyra Andelsbarnehage Simpel garanti Torp Høymyr Andelsbarnehage Simpel kausjon Askervangen Borettslag Simpel kausjon Billingstad barnehage Simpel garanti Knærten barnehage Opphørt Vardåsen Andelsbarnehage Opphørt Nedre Bleiker Barnehus Simpel Ånnerudtoppen barnehage Opphørt Småkryp ped tjenester/seraphin Simpel kausjon AS Asker Eiend.forv.(Vestre Nes) Simpel garanti AS Asker Eiend.forv.(Oppsjømarka) Simpel garanti Sem barnehage Simpel kausjon Erteløkka borettslag Simpel garanti Gullhella barnehage Simpen kausjon Asker Rideklubb Simpel garanti Asker Seilforening Simpel garanti Vollen Ungdomslag Simpel garanti IKA - Interkommunalt arkiv Opphørt Asker Golfklubb Selvskyldner Nesøya Idrettslag Selvskyldner Torstadtunet AS Simpel garanti Torstadtunet AS Simpel garanti Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter Simpel garanti Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter Simpel garanti Holmen idrettsforening Selvskyldner Asker eiendomsforvaltning AS Simpel garanti Billingstad barnehage SA Simpel garanti Holmen Tennisklubb Simpel kausjon Holmen idrettsforening Simpel kausjon Asker og Røyken kommune godkjente i 2011 opprettelse av kassekreditt med en trekkramme på inntil 4,5 mill. til Bråset bo- og omsorgssenter IKS. Det er ikke gjort noen vurdering om noen av garantiene kan bli gjort gjeldende mot Asker kommune. 15

16 Noter Note 4 Krav og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid Asker kommune har ingen krav eller gjeld til kommunale foretak. Asker kommune har ingen krav eller gjeld mot det interkommunale samarbeidet BRAHL jfr. note 8. Asker og Røyken kommune godkjente i 2011 opprettelse av kassekreditt med en trekkramme på inntil 4,5 mill. til Bråset bo- og omsorgssenter IKS. Asker kommune har en andel i Kemneren Asker og Bærum IS. Det blir fakturert kr fire ganger i året. Restbeløp for 2013 er beregnet til kr Note 5 Aksjer og andeler (aksjer og andeler som er klassifisert som anleggsmidler) Konto Tekst Regnskap 2013 Eierandel Egenkapitalinnskudd KLP forsikring Asker Sentrum AS ,24 % Asker Eiendomsforvaltning AS % DI Gruppen AS ,77 % Asker Produkt AS % Biblioteksentralen AL ,38 % Vestfjorden vann og avløp AS ,39 % Rekom AS sine aksjer ble solgt i 2013 (se note 9). Bokført verdi av aksjeposter viser anskaffelseskost i henhold til KRS 2. DI Gruppen AS økte aksjekapitalen i 1994 ved fondsemisjon da pålydende ble økt fra kr til kr Asker Produkt AS økte aksjekapitalen i 2003 ved fondsemisjon ved å utstede 450 nye aksjer pålydende kr Note 6 Avsetninger og bruk av fond samt overføringsposten fra drifts- til investeringsregnskapet Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts og investeringsregnskapet Alle Fond Kostra-art Regnskap 2013 Regnskap 2012 Avsetninger til fond SUM(530: ) , ,85 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,43 Netto avsetninger , ,42 16

17 Noter Oversikt 1: Avsetninger til og bruk av fond og overføring fra drifts- til investeringsregnskapet sum av oversikt 2 Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig Avsetning til (ekskl. årets res) , , ,00 Bruk av (ekskl res 2012+disp.fond inv) , , ,00 Netto avsetning , , ,00 Oversikt 2: Inngående og utgående balanse og avsetninger til og bruk av pr. fondstype samt overføring fra drifts- til investeringsregnskapet Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig Disposisjonsfond IB ,15 Avsetning til , , ,00 Bruk av i drift , ,00 0,00 Bruk av i investering , , ,00 UB ,20 Bundne driftsfond IB ,44 Avsetning til , , ,00 Bruk av , , ,00 UB ,64 Ubundne investeringsfond IB ,88 Avsetning til 0,00 0,00 0,00 Bruk av , ,00 0,00 UB ,87 Bundne investeringsfond IB ,56 Avsetning til ,14 0,00 0,00 Bruk av , ,00 0,00 UB ,76 Overføring til investeringsregnskapet , , ,00 Overføring fra driftsregnskapet , , ,00 I begrepet interne finansieringstransaksjoner inngår avsetning til/bruk av fond og overføring av driftsmidler fra drifts- til investeringsregnskapet. Interne finansieringstransaksjoner er som hovedregel disposisjoner som skal budsjetteres, jf. budsjettforskriften 5. Avsetning til og bruk av disposisjonsfond skal regnskapsføres i samsvar med budsjettert avsetning og bruk i budsjettskjema 1A (budsjettskjema knyttet til driftsbudsjettet). Dette er en konsekvens av årsbudsjettets bindende virkning og det forhold at anordningsprinsippet ikke gjelder for interne finansieringstransaksjoner. Av samme grunn skal budsjettert bruk av disposisjonsfond regnskapsføres selv om driftsregnskapet ikke har behov for midlene. Når det gjelder budsjettert bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet, kan regnskapet vise et mindre beløp dersom investeringsregnskapet er finansiert med andre finansieringsinntekter, som bruk av lånemidler mv. Regnskapsført avsetning til disposisjonsfond i driftsregnskapet er i tråd med regulert budsjett. Regnskapsført bruk av disposisjonsfond i driftsregnskap er i tråd med regulert budsjett. 17

18 Noter Regnskapsført bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet er ikke i tråd med regulert budsjett. Dette kan forklares med at investeringsregnskapet ikke har behov for midlene. Når det gjelder avsetning til og bruk av bundne drifts- og investeringsfond er dette midler som i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål, som skal avsettes til bundne fond. Avsetning til bundne fond gjennomføres derfor i samsvar med vilkårene, uavhengig av budsjett. Regnskapsført bruk av ubundne investeringsfond er ikke i tråd med regulert budsjett. Dette kan forklares med at investeringsregnskapet ikke har behov for midlene. Overføring fra drifts- til investeringsregnskapet er i tråd med regulert budsjett. Note 7 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse (underskudd i kapital) Debetposteringer i året: Balanse (kapital) ,81 Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,65 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og ,12 anlegg Salg av utstyr, maskiner og ,57 Aktivering av utstyr, maskiner og ,66 transportmidler transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner 0,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 og transportmidler transportmidler Avskrivninger av utstyr, ,17 Kjøp av aksjer og andeler ,00 maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlingslån/startlån ,53 Avdrag på formidlingslån/startlån ,83 Utlån sosiale lån ,53 Avdrag på sosiale lån ,57 Utlån flyktninger ,00 Avdrag på lån flyktninger -8,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,53 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,17 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,32 0,00 0,00 Reversering nedskriving av fast eiendom 0,00 0,00 Reversering nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Kapitalkonto , Balanse (underskudd i kapital) Kapitalkontoen er definert som forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Det forholdet som her er beskrevet omtales i kommunal regnskapsterminologi som en grunnleggende sammenheng. Endringer i egenkapitalens kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Investeringer i anleggsmidler øker på anskaffelsestidspunktet i kommunens balanseførte verdi av anleggsmidler og kapitalkonto. Senere endringer i balanseført verdi av disse anleggsmidlene vil vanligvis redusere kapitalkontoen. Reversering av tidligere nedskrivninger og økning i pensjonsmidler vil øke kapitalkontoen. 18

19 Noter Kapitalkontoen reduseres ikke på opptakstidspunktet for langsiktig gjeld, men først når lånemidlene regnskapsføres som inntekt i investeringsregnskapet for å finansiere årets investeringer. Forskjellen mellom periodens opptak av langsiktig gjeld og regnskapsføring av lånemidler i investeringsregnskapet blir endring ubrukte lånemidler. Senere endringer i balanseført verdi av den langsiktige gjelden føres mot kapitalkonto. Senere endringer vil vanligvis øke kommunens kapitalkonto. Økning i pensjonsforpliktelser og urealisert valutatap på langsiktig gjeld vil redusere kapitalkontoen. Kapitalkontoen (med fradrag for føringene som gjelder pensjon) viser hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital. Kommentar til startlån: Asker kommune har hatt to tap på startlån i 2013 på henholdsvis og Asker kommune betaler tapet til Lindorff og det kommer tilbake som mottatt avdrag på utlån. Det vil si at tapet finansieres med avsatte midler. Note 8 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven 27 Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) VEAS er et 27-selskap etter kommuneloven, men fører regnskap etter lov om interkommunale selskaper. Regnskapsmessig er VEAS behandlet som et IKS også i kommunens regnskap. Rådet har tidligere anbefalt eierne å omdanne selskapet fra et 27 selskap etter kommuneloven til et IKS-selskap etter lov om interkommunale selskaper. Asker og Bærum kommune har fattet de nødvendige vedtak men det mangler vedtak fra Oslo kommune. Kemneren i Asker og Bærum Kemneren i Asker og Bærum er et 27-selskap etter kommuneloven. Administrasjonskommune er Bærum. BRAHL Bærum, Røyken, Asker, Hurum og Lier har et samarbeid innen forsikring ihht Kommunelovens 27. Det er Asker komme som er administrasjonskommune. I 2013 er det ingen andre overføringer enn fra Lier kommune, som har kjøpt seg inn i samarbeidet i Regnskap BRAHL Resultat Inntekter Gjensidige Bærum 0,00 0,00 Gjensidige Røyken 0, ,00 Gjensidige Asker 0,00 0,00 Gjensidige Hurum 0,00 0,00 Lier kommune ,26 Renteinntekter , ,28 Sum inntekter , ,28 Utgifter Mat 3 524,00 Kurs , ,00 Reiseutgifter ,00 0,00 Konsulent ifm. forsikringstjenester , ,00 Andre utgifter 900, ,00 Sum utgifter , ,00 19

20 Noter Resultat Resultat/underskudd , ,72 Balanse Kortsiktig fordring , ,00 Bank UB , ,65 Sum eiendeler , ,65 Gjeld og Egenkapital Gjeld 3 288,00 Egenkapital , ,65 Gjeld og Egenkapital , ,65 Sum Gjeld og egenkapital , ,65 0,00 0,00 Lier kommune tiltrådte forsikringssamarbeidet fra og med Deres andel er ikke innbetalt i 2013 og er oppført som en fordring. Andel BRAHL ifht folketall Bærum Røyken Asker Hurum Lier Andel BRAHL i prosent Bærum 51,0 % 57,3 % Røyken 8,8 % 9,8 % Asker 25,2 % 28,3 % Hurum 4,1 % 4,6 % Lier 10,9 % Beregnede tall for folketalltelling 1.1. i påfølgende år Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler Det har ikke vært salg av finansielle anleggsmidler der andel av salgsinntekten skal regnes som avkastning på innskutt kapital. Aksjer i Rekom AS er solgt for kr ,85. Balanseført verdi var kr ,-. Det blir en gevinst på kr ,85. Note 10 Tinglyste pantobligasjoner Gbnr. Pålydende Dato 79/ / / / / / / / / / Vedr. Gbnr 79/149 foreligger ikke tinglyst pantedokument, bare avtalen er tinglyst. Oslo kommune har panterettighet på Langåra utferdssted - obligasjon i depot pålydende kr ,- 20

21 Noter Note 11 Anleggsmidler Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost med fradrag for årlige avskrivninger. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives lineært ihht. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Forskriftens 8 angir hvilken avskrivningsperiode som skal legges til grunn for de ulike anleggsmidlene (varige driftsmidler). Kommunen skal selv vurdere den økonomiske levetiden. Dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmidlet er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene, skal denne legges til grunn. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. I 2010 implementerte Asker kommune Agresso sin anleggsmodul. Dette for å bedre kvaliteten på aktivering og avskrivning av anleggsmidler. Asker kommune har ikke fullstendig oversikt over sine anleggsmidler, som kan medføre at bokført verdi per og avskrivninger ikke er korrekte. Praksisen i Asker kommune er at man bruker de oppgitte avskrivningsperiodene i forskriften uten å gjøre en selvstendig vurdering av den økonomiske levetiden. Det er ikke gjort en fullstendig vurdering ved hvert årsskifte om den satte avskrivningsperioden eventuelt skal være kortere for allerede aktiverte anleggsmidler. Regnskap 2013 Regnskap 2012 Bokført verdi pr Årets tilgang Årets avgang Årets avskrivninger Bokført verdi pr Endring IB og UB Anlegg med 5, 10 og 20 års økonomisk levetid (2.24) Bokført verdi pr Salg: Aktiveringer: Avskrivninger: Avskrivninger AM - 5 års økonomisk levetid Avskrivninger AM - 10 års økonomisk levetid Avskrivninger AM - 20 års økonomisk levetid Samlet manuelle avskrivninger Bokført verdi pr Endring IB og UB Sum aktiveringer, avskrivninger, nedskrivning og salg AM =Agresso anleggsmodul 21

22 Noter Anlegg med 40 og 50 års økonomisk levetid (2.27) Bokført verdi pr Salg: Aktivering manuelt Årets avskrivninger: Avskrivninger AM - 40 års økonomisk levetid Avskrivninger AM - 50 års økonomisk levetid Avskrivninger manuelle Bokført verdi pr Endring IB og UB Sum aktiveringer, avskrivninger, nedskrivning og salg Samlede årets avskrivninger AM=Agresso anleggsmodul Salg av utstyr og biler Salgssum Bokført verdi Gevinst Investeringer i nybygg og nyanlegg Del 1 Total oversikt Tekst Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,83 Herav finansiert ved Lån , , ,00 0,00 Tilskudd , , , ,00 Refusjoner ,29 0, , ,10 Egenkapital overført fra driftsregnskapet , , ,38 0,00 Egenkapital fond , , , ,46 Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler , , , ,81 Avvik investering/finansiering 0,00 0,00 0,00 0,00 Del 2 Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg Prosjekt 2566 Nesøya skole og idrettshall Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,97 Herav finansiert ved øremerket tilskudd ,00 0, , ,00 Avvik (ligger i samlet finansiering) , , , ,97 Prosjekt 2569 Landøya ungdomsskole Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,90 Herav finansiert ved øremerket tilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Avvik (ligger i samlet finansiering) , , , ,90 22

23 Noter Prosjekt 2586 Heggedal skole utvidelse Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,26 Herav finansiert ved øremerket tilskudd ,00 0,00 0, ,00 Avvik (ligger i samlet finansiering) , , , ,26 Prosjekt 3014 Gullhella omsorgsboliger Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,24 Herav finansiert ved øremerket tilskudd ,00 0, , ,00 Avvik (ligger i samlet finansiering) , , , ,24 Bevilgning er overført fra 2013 til 2014 pluss ny bevilgning i 2014 i HP Prosjekt 3231 Nesbru sykehjem Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,18 Herav finansiert ved øremerket tilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Avvik (ligger i samlet finansiering) , , , ,18 Prosjekt 3518 Borgenbråten Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,53 Herav finansiert ved øremerket tilskudd ,00 0, , ,00 Avvik (ligger i samlet finansiering) , , , ,47 Tilskudd kommer når prosjektet er ferdigstilt Prosjekt 4831 Holmen svømmehall Regnskap 2013 Oppr. Rev. Avvik Investeringer i nybygg og nyanlegg , , , ,05 Herav finansiert ved øremerket tilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Avvik (ligger i samlet finansiering) , , , ,05 Ny bevilgning 2014 i HP Note 12 Langsiktige lån og avdrag Driftsregnskapet skal minst belastes med avdragsutgifter tilsvarende minimumsavdraget. Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld etter kommuneloven 50 nr. 1 (investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk inklusiv investeringstilskudd kirken, kommunale foretak) og 2 (konvertering av eldre lånegjeld). Kommuneloven 50 nr. 7 a har bestemmelser om at kommunens totale langsiktige gjeld, som er tatt opp etter kommunelovens 50 nr. 1 og 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Med siste årsskifte menes inngående balanse for det enkelte år. Intensjonen i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp i at lånegjelden skal avdras planmessig, og være innfridd når kommunens eiendeler er fullt avskrevet (jmf. brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 25. september 2007). Dette minimumsavdraget kan beregnes på to måter. Asker kommune har i flere år brukt forenklet modell istedenfor regnearkmodell. Siden Asker kommunes anleggsmidler er i den lengste avskrivningsgruppen så er det forenklet modell som best ivaretar intensjonen i loven. Asker kommune har ikke mulighet til å beregne veid levetid etter regnearkmodell. 23

24 Noter Beregning av minste lovlige avdrag (minimumsavdrag) etter kommuneloven 50 nr. 7 a: Regnskap 2013 Regnskap 2012 Sum årets avskrivninger , ,00 Sum bokført verdi anleggsmidler per , ,00 Sum langsiktig gjeld (eks. startlån og pensjonsforpliktelser) , ,00 1 Minimumsavdrag (kontrollgrense avdrag) , ,98 Betalte og bokførte avdrag i driftsregnskapet , ,00 Meravdrag utover minimumsavdrag i driftsregnskapet , ,02 1 I 2012 ble det i noten brukt for langsiktig lånegjeld, men skulle ha vært brukt Kontroll av avdrag knyttet til startlån Når det gjelder lån tatt opp til utlån etter kommunelovens 50 nr. 6, skal mottatte avdrag på utlån eller refusjoner av gitte forskutteringer etter kommuneloven 50 nr. 6 og etter kommuneloven 50 nr. 7 b uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen. Med innlån menes her kommunens innlån generelt og ikke nødvendigvis det aktuelle innlån disposisjonen knytter seg til. Det kan likevel være vilkår knyttet til kommunens innlån som begrenser handlefriheten etter kommuneloven 50 nr. 7 b. Dette avstemmes på følgende måte: Regnskap 2013 Regnskap 2012 Utlån per , ,00 Ubrukte lånemidler knyttet til utlån per , ,00 Mottatte avdrag avsatt til bundne fond per , ,00 Sum , ,00 Langsiktig lånegjeld knyttet til startlån , ,00 Siden sum utlån, ubrukte lånemidler og mottatte avdrag avsatt til bundne fond er større enn langsiktig lånegjeld knyttet til startlån er kommunelovens 50 nr. 7 b oppfylt. Avviket er: , ,00 I henhold til handlingsprogram fikk rådmannen fullmakt til å ta opp følgende låneopptak: 1. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2013 på 438 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. 2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. 4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 24

25 Noter Ang. pkt. 1: Det er tatt opp 340 mill. kroner mot vedtatt låneramme på inntil 438 mill. kroner. Ang. pkt. 2: Det er tatt opp 90 mill. kroner mot vedtatt låneramme på inntil 120 mill. kroner. Ang. pkt. 3: Asker kommune har ikke anvendt noen kredittramme for Renter Regnskap 2013 Regnskap 2012 Renteutgifter lån Gjennomsnittsrente ,13 % 3,69 % Låneporteføljens andel med flytende rente 44 % 44 % Låneporteføljens andel med fast rente 56 % 56 % Note 13 Renteutbytteavtaler Asker kommune har inngått følgende rentebytteavtaler, hvor kommunen betaler fastrente og mottar flytende rente fra banken, for å redusere kommunens renterisiko. Rådmannen er gitt fullmakt til å bruke fremtidige renteavtaler (FRA), swapper og derivater for å endre gjeldens renteeksponering. En swap er reforhandlet og Asker kommune har inngått to nye avtaler. Den som er reforhandlet har hovedstol 100 MNOK. De to nye har hovedstol 500 MNOK. Rentebytteavtale med hovedstol 277,5 MNOK ble inngått ifbm. utbyggingen av Bråset bo- og omsorgssenter i 2004 og må vurderes sammen med husleiebetalingen. MNOK Avtaledato Forfall Fastrente Flytende rente Markedsverdi Nordea ,35 % 3 mnd Nordea 277, ,29 % 3 mnd Nordea ,30 % 3 mnd Nordea ,54 % 3 mnd Danske Bank ,85 % 6 mnd Markedsverdi Utviklingen i markedsrentene fra inngåelse av rentebytteavtalene ble inngått, og frem til har dette medført en markedsverdi i disfavør for Asker kommune. Rentebytteavtalene holdes til forfall og tapet fordeles på avtalens løpetid. 25

26 Noter Note 14 Andre forpliktelser Asker kommune har inngått avtaler med eksterne leverandører for drift av tjenester. Norlandia Care AS har driften av Risenga bo- og omsorgssenter. Inneværende avtale varer frem til Det foreligger opsjon om inntil 2 års forlengelse av avtalen ut over dette. Asker kommune har tatt i bruk avtalens siste opsjon om 1 års forlengelse av inneværende driftsavtale. Avtalen løper frem til Den , i utvalgssak 83/13, vedtok kommunestyret at videre drift av Risenga boog omsorgssenter konkurranseutsettes i form av anbudskonkurranse med hovedvekt på kvalitet som konkurransekriterium. Aleris Omsorg AS har avtale om driften av tjenestene i omsorgsboligene på Vestre Nes. Inneværende avtale varer frem til Det foreligger opsjoner om forlengelse av avtalen med inntil to pluss to år. Verdiene på opsjonene skal regnskapsføres, og føres opp som en eiendel i kommunens balanse. Siden ny KRS 11 finansielle eiendeler og forpliktelser ennå ikke er sluttbehandlet av foreningen for god kommunal regnskapsskikk, avventer man bokføringen til denne er vedtatt. Hjelp24 AS drifter trygghetsalarmtjenesten. Avtalen varte frem til , Det er utløst en av opsjonene som forlenger avtalen fram til Det foreligger ytterligere opsjoner om forlengelse av avtalen i intervaller inntil Aastad Impulssenter AS leverer plasser til dagsenter for demente ved Åstad Gård. Avtalen ble inngått etter en anbudsrunde i 2012/2013. Avtaleperioden er fra til med opsjon for forlengelse i ytterligere 2+2 år. Asker kommune leaser ca 100 biler, hovedsakelig mindre kjøretøy. Leasingperiode er 3 år på personbiler og 5 år på varebiler og større kjøretøy, og rullerende utskiftning på alle. Asker kommune har vurdert disse leieavtalene som operasjonelle, og skal ikke bokføres i balansen. Asker kommune bruker LOS AS som strømforhandler. Strømutgiftene faktureres månedlig etterskuddsvis, uten andre forutsetninger. Avtalen med LOS AS er inngått sammen med Drammen og Bærum kommune med avtaleperiode til med opsjon om forlengelse med år. Note 15 Gebyrfinansierte selvkosttjenester Selvkostberegningene Vann, avløp og renovasjon samt septik og feiing er områder som skal drives til selvkost. Overskudd innenfor disse områdene avsettes til selvkostfond mens et underskudd fører til oppløsning av fondsmidler. Beregningene utføres i tråd med retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Tabellene nedenfor viser oppstilling av selvkostberegningene innenfor områdene. 26

27 Noter Vann og avløp Regnskap Vann (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Over-/underskudd Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Underskudd videreført til neste år Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 76,5 % 83,9 % 99,8 % 102,1 % 101,3 % 91,5 % I 2013 ble det et underskudd på selvkostområdene for vann og avløp på henholdsvis 5,1 mill. kr og 3,1 mill. kr. Inklusiv beregnede renter gir dette en akkumulert overdekning pr. utgangen av 2013 på 9,3 mill. kr. (vann) og 23,4 mill.kr (avløp). Selvkostfondene innenfor vann og avløp er nå i ferd med å reduseres. Det er flere forhold de siste årene som har ført til at fondene ikke har vist planlagt utvikling før i år. Bl.a. har rentenivået blitt lavere enn antatt på kalkyletidspunkt. Investeringer er blitt forsinket i påvente av nye hovedplaner innenfor områdene. Hovedplanene ble vedtatt i 2012 og med det planlagte investeringsnivået for årene som kommer vil selvkostfondene reduseres i tråd med plan. Regnskap Avløp (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Over-/underskudd Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Underskudd videreført til neste år Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 76,3 % 88,3 % 99,6 % 100,7 % 107,3 % 93,9 % 27

28 Noter Renovasjon Renovasjon har en dekningsgrad på 108,4 % i Området har hatt positive fond siden Kostnadsnivået har blitt lavere enn tidligere budsjettert. Gebyrene er derfor foreslått stabile i kommende periode. Regnskap Renovasjon (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Over-/underskudd Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Underskudd videreført til neste år Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 88,1 % 96,5 % 116,3 % 125,7 % 103,4 % 108,4 % Feiing Feiing har i 2013 et udekket underskudd på 0,7 mill. kr. Området hadde en dekningsgrad på 96,8 %. Regnskap Feiing (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Over-/underskudd Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Underskudd videreført til neste år Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 89,3 % 99,2 % 94,9 % 84,8 % 125,4 % 96,8 % Septik Septik har en dekningsgrad på 110 % i Området har et akkumulert negativt fond på kr. 0,05 mill. opparbeidet siden Gebyrene ble vedtatt økt i 2014 slik at det negative fondet vil bli utlignet så raskt som mulig. Regnskap Septik (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 0 Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Over-/underskudd Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Underskudd videreført til neste år Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 83,5 % 111,7 % 86,2 % 110,0 % 28

29 Noter SFO I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost i foreldrebetaling for SFO. Det skal dokumenteres at foreldrebetalingen ikke overstiger kommunens kostnader tilknyttet produksjonen av tjenesten. Selvkostregnskapet for 2013 viser at Asker kommune handler i tråd med eget vedtak samt selvkostveileder. Selvkostregnskap 2013 Beløp Lønn og sosiale utgifter ,37 Kjøp av varer/tjenester ,36 Tjenester ikke kommunal produksjon ,00 Overføringsutgifter ,57 Reserverte bevilgninger 0,00 Finansutgifter/-transaksjoner 105,75 Refusjoner ,62 Overføringsinntekter ,00 Finansinntekter/-transaksjoner ,00 Andel felleskostnader skole ,42 Andel henførebare indirekte driftskostnader ,00 Kostnader justert ,85 Salgsinntekter (Foreldrebetaling) ,00 Resultat ,85 Snømåking I HP er det vedtatt at egenbetaling for snømåking for brukere i helse og omsorg for 2013 skal være etter regning fra utfører, dvs. til selvkost. Tjenesten utføres og faktureres av eksternt firma og viderefaktureres uten påslag til bruker. Byggesaksbehandling I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor byggesaksbehandling. Det skal dokumenteres at byggesaksgebyrene ikke overstiger utgiftene. Tall i 1000 kroner 2013 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringsutgifter 300 Finansutgifter/transaksjoner - Husleie 9 Refusjoner -999 Overføringsinntekter -388 Fratrekk ikke gebyrbelagte tjenester herav klagesaksbehandling herav veiledning 476 Kostnader justert Salgsinntekter (gebyrer) Resultat

30 Noter Note 16 Antall årsverk i kommunen Antall årsverk Antall lærlinger Antall kvinner 75,63 % 76 % Antall menn 24,37 % 24 % Antall RE ledere kvinner 68,96 % 68,4 % Antall RE ledere menn 31,03 % 31,6 % Med i dette utvalget er alle ansatte som har en fast stillingsprosent, dvs. at timelønnede ekstravakter ikke er med. Ansatte i permisjon uten lønn, på arbeidsavklaringspenger eller i fødselspermisjon er heller ikke med. Her er det som regel satt inn vikar og det er den vi teller med i utvalget. Lærlinger er ikke inkludert i de Tallene er stabile over tid. Fordeling mellom kvinner og menn er stabile selv om antall årsverk øker. Note 17 Regnskapsmessig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet og driftsregnskapet Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har overforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. Prosjekter med overforbruk er dekket opp av midler fra prosjekter som har ubenyttet bruk av investeringsfond. Regnskapsmessig mindreforbruk Kapittel Balansen Endring Regnskapsmessig mindreforbruk drift Udisponert i investeringsregnskapet SUM Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskapet 2013 Investeringsregnskapet 2013 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Differanse 0 Beløp Note 18 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall Det er pr rest 0,- der BPA Nesøya stevnet Asker kommune for voldgiftsretten. Entreprenør for Oslofjordmuseet, Bermingrud Oslo og Akershus AS har tatt ut stevning mot byggherrene Maudbukta Eiendom og Asker kommune. Kravet for Asker kommune er kr ,- inkl. mva. Det er avsatt tid til hovedforhandling i Asker og Bærum tingrett mars. Det pågår forhandlinger om forlik med Asker kommune. Siden man ikke med 90 % sannsynlighet kan forutsi utfallet av dette forliket er det ikke avsatt noe til dette i regnskapet for Kommunalteknisk har uavklarte fakturaer med Bermingrud vedr. anlegg i Bruksveien. Dette utgjør ca. 1 mill. Overfor Haakon Ødegaardens stiftelse har Asker kommune et utestående krav på 12,4 millioner (knyttet til oppføringen av museet). Det blir tatt ut stevning i februar

31 Noter Note 19 Finansielle omløpsmidler ENERGIFONDET Bokført verdi Markedsverdi Anskaffelsesverdi Bokført verdi Porteføljeendring Aktivaklasser Pengemarked Omløpsobligasjoner Anleggsobligasjoner Sum renter Norske aksjefond Utenlandske aksjefond Bank valuta ** Sum aksjefond OVERSKUDDSLIKVIDITET Anleggsobligasjoner * TOTALT Tallene som er presentert i tabellen er i henhold til rapport fra forvalter pr *I regnskapet er den kr lavere. Det er bokført et uttak i år 2013 som gjelder år **Av dette beløpet er kr bokført under overskuddslikviditet * Alle finansielle aktivaklasser er verdivurdert og bokført til markedsverdi med unntak av "hold til forfall" (HTF) obligasjoner som er bokført og vurdert til anskaffelseskost. Avvikende obligasjonskurser (over- /underkurs) er periodisert over løpetiden. Finansielle omløpsmidler består av Energifond og portefølje overskuddslikviditet (korte anleggsobligasjoner). Note 20 Overføringer til investeringsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, herunder merverdiavgiftskompensasjon, var budsjettert (regulert budsjett) med kr mot opprinnelig budsjett kr Merverdikompensasjon knyttet til investeringer er bokført med kr For 2013 skal 80 % av denne overføres til investeringsregnskapet, som utgjør kr Regulert budsjett knyttet til mvakompensasjon investeringer er som nevnt kr I regnskapet er det derfor overført kr Overføring av midler fra driftsregnskapet til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap skal budsjetteres. (GKRS - Rammeverk og grunnleggende prinsipper) Tilsvarende som for avsetninger til disposisjonsfond, kan fullmakt til overføringer delegeres til underordnet organ. Slik overføring vil ikke fremkomme av årsbudsjettet, men inngå i de enkelte budsjettrammene i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Motposten i investeringsregnskapet blir imidlertid i budsjett- og regnskapsskjema 2A. Det må likevel antas at det ikke er krav til budsjettering av delegert overføring. Den økonomiske rammen er gitt i drift. Iflg. Asker kommune sitt økonomireglement er rådmannen delegert myndighet til å anvende driftsrammer i investeringsregnskapet (se vedlegg 18, pkt endringer i vedtatt budsjett - andre kulepunkt. HP ). 31

32 Noter Note 21 Spesifikasjon av poster som ikke fremgår av regnskapet Asker kommune har en forpliktelse til, på lik linje med Røyken kommune, å dekke akkumulerte underskudd på Bråset bo- og omsorgssenter IKS senest 2 år etter at underskuddet har oppstått. Det er rapportert et overskudd i Leieavtalen med Røyken kommune er i Asker kommunes regnskap behandlet som en operasjonell leieavtale, men inneholder elementer av finansiell karakter. Røyken kommune har utøvd opsjon for kjøp av en ideel halvpart og salget skulle vært gjennomført Det har ikke skjedd i Asker kommune og Røyken kommune er enige om at det er hensiktsmessig at alternativet om salg av hele bygget først må avklares. I den taksten som er innhentet fremsto flere forhold som noe uklare (blant annet om tomten var inkludert i taksten). I tillegg til at det har gått en stund siden taksten ble utarbeidet. Takstmann vil derfor utarbeide ny og oppdatert takst. Et salg av hele bygget vil forutsette en tilbakeleieavtale for Asker kommune, med en angitt nedtrappingsplan. Endelig fremforhandlet avtale legges frem til politisk godkjennelse i løpet av første halvår Dette betyr at det ikke ble noe salg i 2013, verken for hele bygget eller for den del Røyken har opsjon på. I kjøpsavtalen for hele bygget vil utøvelsen av opsjonen måtte omhandles, herunder Swap-avtale/renter. Dersom kjøpesummen i fremforhandlet avtale baseres på den takst som foreligger, vil det oppstå en betydelig differanse i forhold til hva det vil koste å etablere de tilsvarende 100 sykehjemsplassene i Asker (anslagvis mill. kr). Energifondet har i 2013 hatt en positiv avkastning på 181,9 mill. kroner mot budsjettert avkastning på 64,1 mill kroner. Av avkastningen er 25,05 mill kroner avsatt til realverdifond og 39,5 mill. kroner til investeringsfond. Resterende avkastning, 117,8 mill. kroner, inngår i årets regnskapsmessige mindreforbruk. Overtakelse av Sem Øvre, gnr. 20, bnr. 2 og 6 den 10. januar Kjøpesum inkl. omkostninger er kr Hevingsoppgjør ang. Asker brygge gbnr 32/17 i januar Aktiveres inn i år Beløp kr Overtakelse av leilighet i Inga Falsen Gjerdrumsvei i januar Beløp kr Kjøp av Sem Nedre, deler av gnr 20, bnr 1 som er gitt gnr 20, bnr 29 med overtakelse januar Beløp kr Krav på refusjon av utgifter vedrørende ressurskrevende brukere er estimert i regnskapet til kr. 46,4 mill. Dette estimatet gir en driftsinntekt som er kr. 8 mill for lavt og gir en fordring i balansen som tilsvarende blir estimert kr. 8 mill for lavt. Årets krav er på ca. kr. 71 mill. Enova tilskudd i investeringsregnskapet er blitt anordnet med kr. 7,2 mill for mye tilskudd i 2013 og tilsvarende for lite bruk av fond. Dette gir en fordring på balansen som er overvurdert med kr. 7,2 mill for høyt. 32

33 Noter Pensjon: Det er for mye utgiftsført og avsatt tilleggsberegnet pensjonsutgifter i 2013, som ville ha økt mindreforbruk i 2013 hvis korrigert Det er for mye avsatt tilleggsberegnet pensjonsutgifter i 2012, som er reversert i 2013 og som ligger inne i årets mindreforbruk (utgiftsført i 2012 og inntektsført i 2013) Nettoeffekt av ikke regnskapsførte tilleggsavsetninger for pensjonsutgifter i 2013 og 2012 = økt mindreforbruk mill 20 mill 4 mill Som et resultat av for mye utgiftsført og avsatt tilleggsberegnet pensjonsutgifter i 2013 er også bokført kortsiktig gjeld ca. kr 16 mill for høy. Langsiktig gjeld: Det er for lite utgiftsført netto i påløpte renter pr pålydende ca. kr. 4,6 mill. Dette gjelder tre lån i Husbanken med ca. kr. 1,1 mill for mye i påløpte renteutgifter og to rente swapper i Nordea som ikke er utgiftsført pålydende ca. kr 5,7 mill. 33

34 Sammendrag kapitalanvendelse og kapitalanskaffelse investering Sammendrag kapitalanvendelse og kapitalanskaffelse investering Konto Tekst Regnskap 2013 Sammendrag kapitalanvendelse - investering Kontormateriell Investering , Trykking og kopiering - Investering , Matvarer Investering , Bevertning Investering , Renholds- og renovasjonsartikler - Investering 0, Ikke oppg.pl. utg. og godtgj. ifm. Tjenestereiser , Annet forbruksmateriell - Investering , Tap av mva-kompensasjon - Investering , Bank- og datatjenester (bet.form./forv.utg) - Investering , Annen frakt Investering 600, Informasjon/reklame til innbyggerne - Investering , Opplæring - intern arrangør - Investering 0, Kurs - ekstern arrangør - Investering , Transport Investering , Husleie - ekstern leie og intern FDV leie - Investering 3 550, Leie av grunn Investering 5 300, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. - Investering , Inventar og utstyr Investering , Kontormaskiner Investering 6 692, IT-utstyr Investering , Spesialutstyr Investering , Maskinelt utstyr Investering , Medisinsk inventar og utstyr - Investering , Kjøp av transportmidler - Investering , Uspesifiserte bygg og anleggstjenester - Investering , Bygningsmessige arbeider/konstruksjon - Investering , VVS/VA Investering , Elektriske installasjoner/kabelarbeider - Invester , Andre installasjoner/arbeider - Investering , Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg - Investering , Prosjektadministrasjon/byggeledelse - Investering , Øvrige kostnader/avgifter - Investering , Service/serviceavtaler - drifts- og anleggsmidler , Materiell til vedlikehold av bygninger, anlegg og , Andre renholdstjenester - Investering , Konsulenttjenester Investering , Juridisk bistand Investering , Kjøp av tomt, grunnerverv - Investering , Kjøp av eksisterende bygg og anlegg - Investering , Mva - generell kompensasjonsordning - Investering , Overføringer til andre (private) - Investering , Renteutgifter, låneomkostninger - Investering , Avdragsutgifter Investering , Andre utlån Investering , Kjøp av aksjer og andeler - Investering , Avsetninger til bundne investeringsfond - Invester ,14 Sum kapitalanvendelse investering ,02 34

35 Prosjektoversikt netto fra investeringsregnskapet Konto Tekst Regnskap 2013 Sammendrag kapitalanskaffelse - investering Avgiftsfritt salg av varer, tjenester, gebyrer med , Avgiftspliktig salg av varer og tjenester - Invest 0, Salg av driftsmidler Investering , Salg av fast eiendom - Investering , Refusjoner fra staten - Investering , Refusjoner fra fylkeskommuner - Investering 0, Refusjon fra kommuner - Investering , Refusjon fra andre (private) - Investering , Andre statlige overføringer - Investering , Spesielle statlige overføringer - Investering , Overføringer fra fylkeskommuner - Investering , Overføringer fra andre (private) - Investering , Renter (Inv) , Bruk av lån Investering , Mottatte avdrag på lån - Investering , Ekstraordinære avdrag - Investering , Salg av aksjer og andeler - Investering , Bruk av disposisjonsfond - Investering , Bruk av ubundne investeringsfond - Investering , Bruk av bundne fond - Investering NY KONTO , Bruk av bundne fond - Investering , Overføringer fra driftsregnskapet - Investering ,38 Sum kapitalanskaffelse investering ,02 0,00 Prosjektoversikt netto fra investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt(T) Regnskap Vedtatt budsjett Regulert Avvik i kr budsjett 1000 Grunnerverv , , , , Visma Enterprise 0,00 0, , , Utleieleiligheter ,55 0, , , Rådhuset - nye heismaskiner ,25 0, , , Rådhuset - nytt nødstrømsaggregat ,00 0, , , Rådhuset - rehabilitering (masterplan) ,75 0,00 0, , Rådhuset - utomhus fase ,64 0, , , Rådhuset - ombygging av u-etg ,50 0,00 0, , It-system 0, , , , Inn- og utgående e-faktura ,09 0,00 0, , Helsenett ,65 0,00 0, , Juridisk bistand ,00 0,00 0, , Kompetanseforvaltningssystem IKT ,55 0,00 0, , IKT-arkitektur skole ,75 0,00 0, , IKT-arkitektur resterende tjenesteområder ,82 0,00 0, , IKT-samhandlingsarkitektur ,14 0,00 0, , Mobilteknologi hjemmetjenesten - Sone sør ,00 0,00 0, , Karakterer og fravær It s learning - Oppad ,75 0,00 0, , BMS, nøkkeltall, brukerundersøkelser ,25 0,00 0, , Nettjenester ,41 0,00 0, , Digitale verktøy for Kommunestyret ,00 0,00 0, , MS Office ,00 0,00 0, , E-handel ,85 0,00 0, , KTA avvik-system ,75 0,00 0, , BOS - Bookingsystem 3 003,00 0,00 0, , kole - Digital ringperm - OneNote ,00 0,00 0, , Skole - Integrasjon Oppad - HRM ,00 0,00 0, , Barnehage - It s learning ,50 0,00 0, , Kart - QMS Geosynkronisering ,00 0,00 0, , PIA-prosjektet 3 512,00 0,00 0, , BI-verktøy Helse og omsorg ,75 0,00 0, , ESA8 - Fulldigital saksbehandling ,57 0,00 0, ,57 35

36 Prosjektoversikt netto fra investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt(T) Regnskap Vedtatt budsjett Regulert Avvik i kr budsjett 1583 HRM Utviklingstiltak ,00 0,00 0, , Utbedring av uteareal i barnehager ,50 0,00 0, , Oppgradering utelekeplasser barnehager ,84 0, , , Solgården - Brune huset rehab av hus og uteareal ,00 0, , , Bleikerfaret bhg - 6 avd , , , , Drengsrudtunet bhg rehab ,00 0, , , Holmen BHG - lys til p-plass og utevegg ,50 0, ,50-0, Vendla Bhg - Snøfangere på tak ,00 0, ,00 0, Nesøya skole kjøp av skoletomt ,00 0, , , Heggedal skole kunstgress ,00 0, , , Risenga ungdomsskole , , , , Nesøya skole , , , , Landøya skole , , , , Midlertidige branntiltak landøya skole/risenga ,00 0, , ,50 skole Heggedal skole - utv til 3 parallell og idrettshall , , , , Elektronisk samhandling BFE 4 060,00 0,00 0, , Spesialskole , , , , Risenga skole - bygge kunst og håndtverksrom ,00 0, ,00 0, Vettre skole - nye toalett ,75 0, ,75-0, Vettre skole - permanente skillevegger i baser ,00 0, , , Solberg skole - ventilasjonsanelgg 2.etg adm.bygg 0,00 0, , , Jansløkka skole - etablere gangvei ved p-plass ,00 0, ,00-0, Solvang skole - solavskjerming ,00 0, ,00-703, Solvang skole - Sikring mot Hukenbekken ,50 0, , , Hofstad skole - Oppgradering av toalett ,00 0, ,00 0,00 guttegarderobe Mellom-Nes skole paviljonger ,03 0, , , Jansløkka skole - rehabilitering uteareal ved , , , ,00 bygget 2629 Arnestad skole - nytt skolekjøkken ,00 0, ,00 0, Blakstad skole - nye grupperom ,00 0, ,00-0, Arnestad/Vollen skole - trafikksikring ,00 0, ,00-0, Solberg skole - sikring av bekk ,25 0, , , Koordineringspott Oppvekst - Eiendom 0, , , , Bondi skole utbedring ,33 0, , , Landøya barnehage lekeplass ,38 0, , , Nye omsorgsboliger, Gullhella , , , , Bil fellestjenesten ,00 0, ,00 0, Bondiparken ,00 0, , , Veikryss Idunnsvei/Røykenvei ,74 0,00 0, , Sykesignalanlegg Solgården sykehjem 0,00 0, , , Inventar og utstyr - Helse og omsorg 0, , , , Bondi Senter - avd A avlasstning PUH ,91 0, , , EF - koordineringspott Helse 0, , , , EF - Søndre Borgen sykehjem - istandsettelse ,99 0, , , / Bondi-senter - nytt kjøkken ,80 0, ,80-0, Bondi Boligsenter - ny heis ,00 0, ,00 0, Solgården BRS- nye lysarmaturer ,50 0, ,50-0, Fredtunveien 33 - ombygging av gruppebolig ,54 0, ,54-0, Fredtunveien 2 - installere nye strømmålere ,00 0, , , Torsløkka 10 - perssonaltoalett og garderobe uetg ,25 0, , , Solgården BRS nytt kjøkken ,96 0, ,96-0, Nordre Bondi gård - nytt bad i 2.etg ,00 0, ,00 0, Sem - enkeltstående boliger ,00 0, , , Sjøstrand - enkeltstående bolig 0,00 0, , , Bondisenter - oppgradering av garderober og ,50 0, , ,50 terapibassen Kirkevn 98 - Ombygging av "Solstua" 0,00 0, , , Jørgensløkka 66 - rehab kontorer til MODUS ,00 0, ,00 0, Vanntåkeanlegg i private hjem 0,00 0, , , Fusdalbråten Botiltak , , , , Solgården BRS - nytt ventilasjonssystem ,90 0, , , Solgården BRS og boligsenter - nye heiser ,01 0, ,01 0, Sykehjem Nesbru , , , , Risengvn justering av ,00 0, ,00 0,00 plassering/bondiparken Skustadgata 78 botiltak , , , , Borgenfaret adkomstvei ,00 0, , , Gullhella - Oppgradering etter vannskade ,75 0, , , Jørgensløkka 56 - hybelhus for endlige mindreårige ,00 0, , ,00 36

37 Prosjektoversikt netto fra investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt(T) Regnskap Vedtatt budsjett Regulert Avvik i kr budsjett flyktninger 3242 Kjøp av Sem Nedre ,75 0, , , Borgenbråten - bolig m heldøgnstjeneste HP , , , , Koordineringspott kulturarenaer 0, ,00 0,00 0, Kulturhuset - utskiftning av heiser i gml del ,75 0, , , Asker kulturhus møbler ,00 0, ,00 0, Asker kulturhus vestibylescene ,75 0, , , Kulturhuset - tak over cafe , , , , Kulturhuset - utscene ,75 0, , , Kulturhuset - tilpasning av vestibyle ,76 0,00 0, , Asker bibliotek - RFID ,00 0, , , Østenstad kirkegård ,99 0, , , Div. kirkerelaterte investeringer HP 07 0,00 0, , , Rehabilitering idrettshaller 0,00 0, , , Risenga - varmesentral HP ,00 0, , , Føyka stadion - Adeccotilrettelegging ,75 0,00 0, , Isprepareringsmaskin ,50 0, ,50 0, Askerhallen vant , , ,00 0, Inv./rehab. idrett - arb.plan , , , , Kunstgressbaner HP ,00 0, , , Risenga - rehab/skifte kunstgress ,00 0, , , Miljøtiltak - Idrett og friluft , , , , Stier og turveier ,00 0, , , Countdown ,00 0, , , Hvalstrand - universell utforming ,00 0, , , Sand på strender ,00 0, , , Holmen ishall - tiltakspk ,00 0, ,00 0, Hvamodden bryggesti ,98 0, , , Vollen toalettbygg ,80 0, , , Solli skianlegg inkl Solliveien , , , , Basishall for turn Holmen , , , , Rehabilitering av Bjerkåsbanen ,15 0, , , Risenga kunstisbane - asfaltering ,00 0, , , Hvalstrand Molo ,00 0, , , Semsvann - kildesorteringsanlegg 0,00 0, , , Leikvollhallen - nytt idrettsgulv i håndballhallen 0,00 0, , , Sjovoldbukta badebrygge ,19 0, , , Finnrudvannet toalett 0,00 0, , , Rehabilitering Askertun 1 037,50 0, , , Vardåsen kirke - utbedring av tak , , , , Østenstad kirke - isolering og tetting av tak ,00 0, , , kirkelige investering - sekkepost , , , , Asker kirke spir , , , , Livssynsnøytralt seremonirom - Asker kapell ,75 0,00 0, , Arnestad stadion, Tilstandsrapport ,00 0, ,00 0, Esvika utfartsparkering ,00 0, , , Oslofjorden trebåtsamling ,18 0, , , Vardåsen skisenter , , , , Solli - tvikling Skiarena ,00 0, , , Badeanlegg Holmenområdet , , , , Ny Askerhall ,33 0, , , Langåra - rehab av butikken , , , , Maskinelt utstyr , , ,00 0, Nesøybrua vannledning ,98 0, ,00 755, Ø300 vl, kryssing Lensmannslia ,50 0, ,00 17, Reduksjonskummer Slemmestadveien (bev. fra ,50 0, ,00 944, ) 5204 Bleikerveien - opprydning og forsterkning VA ,60 0, ,00 393,40 (bev. fra 5250) 5206 Heggedal Vann og avløp ,11 0, ,00 187, Askerjordet ledningsanlegg ,50 0, ,00 245, Hampengen G/S VA ,35 0, ,00 11, Tekn. anlegg nye boligfelt , , ,80 669, Småanlegg VA , , ,70 272, Omlegginger ved veianlegg VA 0, , , , Mottatte vederlagsfrie anlegg Vann og avløp 0,00 0,00 0,00 0, Nyanlegg VA , , , , Slependen pumpestasjon ,02 0, ,00 502, Stasjonsveien rehabilitering VA ,40 0, ,00 7, Konglungen etappe 2 ombygging av ,62 0, , ,62 pumpestasjon (Bev. 5350) 5304 Skjellestad pumpestasjon ,72 0, , , Bondi pumpestasjon ,49 0, , , Bleikeråsen rehab VA ,50 0, ,00 711, Rørinspeksjon ,00 0, ,00 815,00 37

38 Prosjektoversikt netto fra investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt(T) Regnskap Vedtatt budsjett Regulert Avvik i kr budsjett 5308 Hagaveien-Hagakollen rehab (Bev 5350) ,00 0, ,00 660, Rehabilitering Åstadveien ,18 0, ,00 561, Rehabilitering Grønnsundveien ,73 0, ,00 843, Eternittveien VL 9 900,00 0, ,00 100, Utbedring VA anlegg , , , , Vassdragsanlegg 0, , , , Avfallsanlegg/gassanlegg , , , , Garasje/verksted Yggeset 0, , , , Kildesortering , , , , Returpunkter 0, ,00 0,00 0, Digitalisering av teknisk arkiv ,60 0, , , Kart på internett 0,00 0, , , Grunnerverv veier 0,00 0, , , Sykkelfelt Røykenveien ,18 0, ,00 750, Forlengelse av Solbråveien til øverste industritomt 0, , , , Sentrumsanlegg ,42 0, , , Asker Torg 1 031,00 0,00 0, , Gangbru over Bondivann ,00 0, , , Fortau, gang-/sykkelvei , , , , Konglungen gang og sykkelvei ,00 0, , , Gang/sykkelvei Otto Blehrs vei/østre vei Nesøya 0, , , , Semsveien, gang- og sykkelvei ,00 0,00 0, , Kollektivknutepunkt Vollen ,75 0, ,66 420, Heggedal sentrum , , , , Heggedal sentrum Infrastruktur over bakken ,00 0, ,00 604,00 (prosjekt 5741) 5742 Heggedal torg og park ,00 0, ,00 340, Utbedringer kommunale veier , , , , Utskiftning av veilys til LED-lys , , , , Oppfølging av sykkelstrategi 0, , , , Parkeringsanlegg , , ,10 648, Trafikksikring , , , , Fordelingskonto brannkrav , , , , Omsorgsboliger - Bondihagen (Lensmannslia) 0,00 0, , , Fusdal terr - oppgr av vann og kloakk ,00 0, , , Kjøp av biler i Eiendom 5 780,00 0,00 0, , J Drengsrudsvei - nytt tak ,00 0, , , Føykaområdet - utvikling , , , , ENØK , , , , Kjøp av skolepaviljonger i ,13 0, , , Universell utforming , , , , Rehab av stikkledninger V/A til kom. eiendommer , , , , Erteløkka og Rådhuset - nye låssystemer ,83 0, , , Jørgenløkka 66 rehabilitering , , , , EF nye SD-anlegg for skoler , , , , EF beredskap skoler , , , , EF salg av eiendom , , , , Kjøp av Gml Drammens vei ,44 0,00 0, , Tettstedsutvikling ,13 0,00 0, , Kjøp av Sem Øvre ,00 0,00 0, , Tveiter - Helhetsplan ,13 0, , , Kulturminne bygg , , , , Boligsosial handlingsplan 0,00 0, , , Sætre terrasse - lydisolering ,00 0, , , Boligsosial handlingsplan 0, , , , Kjøp av prestebolig ,00 0, , , Elvebakken overnattingsplasser ,50 0, , , Flyktningeboliger ,75 0, , , Egenkapitalinnskudd KLP ,00 0,00 0, , Salg av aksjer ,85 0,00 0, , Finansiering investeringsprosjekter , , , ,99 38

39 Prosjektregnskap fra investering Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 1000 grunnerverv 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 1 826,00 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester 0, ,45 0, , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Grunnerverv ,00 0,00 0, , , Kjøp av eksisterende bygg/anlegg , , , ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,75 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 151, Salg av fast eiendom ,34 0,00 0, , , Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,45 Prosjekt 1064 inventar og utstyr nytt kompetansesneter 200 Inventar og utstyr , ,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,50 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,88 0,00 0, , , Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 1215 visma enterprise 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 1300 utleieleiligheter 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,70 0, , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Kjøp av eksisterende bygg/anlegg ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 9 925,71 0,00 0, , , Salg av fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, , ,30 Prosjekt 1405 rådhuset - nye heismaskiner Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,50 0, , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,05 0,00 0, , , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, , ,50 Prosjekt 1406 rådhuset - nytt strømaggregat Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 1408 rådhuset - ombygging/rehab 4.etg Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 1413 rådhuset - rehablilitering (masterplan) 100 Kontormateriell 1 436,60 0,00 0, ,60 0, Vedlikehold byggetjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,60 0,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven ,55 0,00 0, ,55 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Prosjekt 1414 Rådhuset - utomhus fase Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,90 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,54 0,00 0, ,54 0, , ,00 0, ,36 0,00 Prosjekt 1416 Rådhuset - ombygging av u-etg Vedlikehold byggetjenester ,60 0,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven 3 456,90 0,00 0, ,90 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 Prosjekt 1500 It-system 200 Inventar og utstyr 0, , , ,00 0, Vedlikehold byggetjenester 0, ,35 0, ,35 0,00 0, , , ,35 0,00 Prosjekt 1509 Inn- og utgående e-faktura 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,07 0,00 0, , , Serviceavtaler og reparasjoner ,50 0,00 0, ,50 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,52 0,00 0, , , ,09 0,00 0, , ,19 Prosjekt 1540 Helsenett 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,11 0,00 0, , , Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,89 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,65 0,00 0, , , ,65 0,00 0, , ,88 Prosjekt 1543 OPPAD 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,34 Prosjekt 1549 Webbasert individuell plan Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 1550 Juridisk bistand 270 Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven 5 750,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 1553 Kompetanseforvaltningssystem IKT Matvarer 0,00 0,00 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, , , Serviceavtaler og reparasjoner 4 999,80 0,00 0, ,80 0, Konsulenttjenester ,84 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,91 0,00 0, , , ,55 0,00 0, , ,25 39

40 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 1554 IKT-arkitektur skole 200 Inventar og utstyr ,40 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester ,80 0,00 0, ,80 0, Serviceavtaler og reparasjoner ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,55 0,00 0, , , ,75 0,00 0, , ,75 Prosjekt 1555 IKT-arkitektur resterende tjenesteområder 130 Post, telefon og banktjenester ,25 0,00 0, ,25 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, , , Inventar og utstyr ,90 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,90 0,00 0, ,90 0, Mva utenfor mva-loven ,77 0,00 0, , , ,82 0,00 0, , ,26 Prosjekt 1556 IKT-samhandlingsarkitektur 115 Matvarer 2 399,00 0,00 0, , , Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, , , Inventar og utstyr ,80 0,00 0, ,80 0, Konsulenttjenester ,10 0,00 0, ,10 0, Mva utenfor mva-loven ,24 0,00 0, , , ,14 0,00 0, , ,15 Prosjekt 1557 Mobilteknologi hjemmetjenesten - Sone sør 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Prosjekt 1558 Karakterer og fravær It s learning - Oppad 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,75 0,00 0, , , ,75 0,00 0, , ,25 Prosjekt 1559 Digitale nettbrett i barnehagen - pilot 130 Post, telefon og banktjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Prosjekt 1560 Frivillighetsportal 115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Annonse, reklame og informasjon 0,00 0,00 0,00 0, , Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Prosjekt 1561 BMS, nøkkeltall, brukerundersøkelser 115 Matvarer 1 604,00 0,00 0, ,00 0, Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, , , Konsulenttjenester ,20 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,05 0,00 0, , , ,25 0,00 0, , ,84 Prosjekt 1563 Prosjektstyring byggeprosjekter 270 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 1564 Nettjenester Matvarer 454,00 0,00 0,00-454,00 0, Annet forbruksmateriell/tjenester 1 296,00 0,00 0, ,00 0, Opplæring, kurs 3 823,33 0,00 0, ,33 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,50 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,58 0,00 0, , , ,41 0,00 0, , ,33 Prosjekt 1566 Digitale verktøy for Kommunestyret 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 8 750,00 0,00 0, ,00 525, ,00 0,00 0, , ,00 Prosjekt 1568 MS Office Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Prosjekt 1569 E-handel 115 Matvarer ,00 0,00 0, ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,64 0,00 0, , , Serviceavtaler og reparasjoner ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,64 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,57 0,00 0, , , ,85 0,00 0, , ,00 Prosjekt 1570 Gerica plassadm/automatisk tilgangstyring 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Prosjekt 1571 KTA avvik-system 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,75 0,00 0, , , ,75 0,00 0, , ,75 Prosjekt 1574 BOS - Bookingsystem 115 Matvarer 3 003,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 1575 Skole - Digital ringperm - OneNote 270 Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 40

41 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 1576 Skole - Integrasjon Oppad - HRM 270 Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven 4 500,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 1577 Barnehage - It s learning 200 Inventar og utstyr ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven 3 192,50 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 Prosjekt 1579 Kart - QMS Geosynkronisering 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 1580 PIA-prosjektet 120 Annet forbruksmateriell/tjenester 3 512,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 1581 BI-verktøy Helse og omsorg 115 Matvarer 1 663,00 0,00 0, ,00 0, Inventar og utstyr 0, ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,20 0,00 0, ,20 0, Mva utenfor mva-loven ,55 0,00 0, ,55 0, Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Prosjekt 1582 ESA8 - Fulldigital saksbehandling 115 Matvarer 2 019,00 0,00 0, ,00 0, Inventar og utstyr ,20 0,00 0, ,20 0, Konsulenttjenester ,26 0,00 0, ,26 0, Mva utenfor mva-loven ,11 0,00 0, ,11 0, ,57 0,00 0, ,57 0,00 Prosjekt 1583 HRM Utviklingstiltak 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,60 0,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, ,40 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 2237 Utbedring av uteareal i barnehager Vedlikehold byggetjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,50 0,00 0, , , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, , ,00 Prosjekt 2246 Solgården - Utv av kjøkken Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og reparasjoner 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Prosjekt 2258 Oppgradering utelekeplasser barnehager Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, , , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,84-0,00 Prosjekt 2261 Solgården - Brune huset rehab av hus og uteareal Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,40 0,00 0, ,40 0, Vedlikehold byggetjenester , ,75 0, , , Konsulenttjenester ,20 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, , , , ,75 0, , ,25 Prosjekt 2262 Bleikerfaret bhg - 6 avd 115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell/tjenester 3 130,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,53 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,02 0,00 0, , , Overføring erfra staten (motytelse) 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,02 Prosjekt 2266 Føyka bhg - oppføring av vognskur Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2267 Heggedalskogen bhg - utskiftning av kjøkken 230 Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2268 Drivhus Hval gård barnehage 230 Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2269 Drengsrudtunet bhg rehab Inventar og utstyr , ,13 0, ,83 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,40 0, Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,40 0,00 0, ,40 0, Mva utenfor mva-loven ,83 0,00 0, ,83 0, Overføringer fra driftsregnskapet , ,13 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 2270 Holmen BHG - lys til p-plass og utevegg 230 Vedlikehold byggetjenester , ,50 0, ,10 0, Mva utenfor mva-loven ,10 0,00 0, ,10 0, , ,50 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 2271 Vendla Bhg - Snøfangere på tak 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2273 Hvalstad bhg - utv kjøkken 230 Vedlikehold byggetjenester , ,25 0, ,25 0, Mva utenfor mva-loven ,25 0,00 0, ,25 0, Overføringer fra driftsregnskapet , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41

42 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 2506 Mellom-Nes skole - IKT-investeringer 200 Inventar og utstyr , ,25 0, ,25 0, Mva utenfor mva-loven ,25 0,00 0, ,25 0, Overføringer fra driftsregnskapet , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2509 Nesøya skole kjøp av skoletomt 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 3 526,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester 0, ,36 0, ,36 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Grunnerverv ,00 0,00 0, ,00 0, Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 172,00 0,00 0,00-172,00 0, Mva utenfor mva-loven 8 050,00 0,00 0, , , , ,36 0, , ,64 Prosjekt 2518 Solvang skole - nytt kjøkken og personalrom 200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2526 Maskiner og utstyr Sjøskolen 200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2530 Videoovervåkning av skoler Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2550 Heggedal skole kunstgress 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Andre statlige overføringer 0, ,00 0, ,00 0, Overføringer fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 2551 Risenga ungdomsskole Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,50 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 8 137,50 0,00 0, , , , , , , ,50 Prosjekt 2566 Nesøya skole Kontormateriell ,60 0,00 0, , , Annet forbruksmateriell/tjenester 1 974,40 0,00 0, , , Annonse, reklame og informasjon 0,00 0,00 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,35 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,31 0,00 0, , , Andre statlige overføringer , ,00 0, ,00 0, , , , , ,50 Prosjekt 2569 Landøya skole Opplæring, kurs 4 867,20 0,00 0, ,20 0, Vedlikehold byggetjenester , , , ,45 0, Konsulenttjenester ,48 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,87 0,00 0, , , , , , , ,75 Prosjekt 2585 Midlertidige branntiltak landøya skole/risenga skole Vedlikehold byggetjenester , ,50 0, , , Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , , ,50 0, , ,50 Prosjekt 2586 Heggedal skole - utv til 3 parallell og idrettshall Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 440, Matvarer 1 272,00 0,00 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell/tjenester 3 945,00 0,00 0, ,00 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,61 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,32 0,00 0, , , Andre statlige overføringer ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,21 Prosjekt 2588 Jansløkka skole - nye paviljonger Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2597 Vardåsen skole - innb av maskiner i sløydsal Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Prosjekt 2600 Elektronisk samhandling BFE 115 Matvarer 4 060,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 2606 Vardåsen skole - pav fra Jansløkka skole Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2608 Hagaløkka skole - ombygg/støydemping av mottaksklasse Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,97 Prosjekt 2609 Spesialskole Vedlikehold byggetjenester , , , ,00 0, Konsulenttjenester ,80 0,00 0, ,80 0, Mva utenfor mva-loven ,70 0,00 0, ,70 0, , , , ,50 0,00 42

43 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 2610 Arnestad lærerarbeidsplasser 200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,77 Prosjekt 2612 Risenga skole - bygge kunst og håndtverksrom 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2613 Sjøskolen God Bør - ny kabling Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2614 Hovedgården skole - Nye foldedører Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2615 Torstad skole - 3 nye grupperom Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Prosjekt 2620 Vettre skole - nye toalett Vedlikehold byggetjenester , ,75 0, ,15 0, Mva utenfor mva-loven ,15 0,00 0, ,15 0, , ,75 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 2621 Vettre skole - permanente skillevegger i baser Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 2622 Solberg skole - ventilasjonsanelgg 2.etg adm.bygg Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 2623 Jansløkka skole - etablere gangvei ved p-plass Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,80 0, Konsulenttjenester 9 100,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,80 0,00 0, ,80 0, , ,00 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 2624 Solvang skole - solavskjerming Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven ,60 0,00 0, ,60 0, , ,00 0,00-703,00 0,00 Prosjekt 2625 Solvang skole - Sikring mot Hukenbekken Annet forbruksmateriell/tjenester 1 179,20 0,00 0, ,20 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,30 0,00 0, ,30 0, , ,00 0, ,50 0,00 Prosjekt 2626 Hofstad skole - Oppgradering av toalett guttegarderobe Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2627 Mellom-Nes skole paviljonger Annet forbruksmateriell/tjenester 330,25 0,00 0,00-330,25 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Inventar og utstyr ,87 0,00 0, ,87 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,50 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,41 0,00 0, ,41 0, , ,00 0, ,97 0,00 Prosjekt 2628 Jansløkka skole - rehabilitering uteareal ved 1915-bygget 230 Vedlikehold byggetjenester , , , ,00 0, Konsulenttjenester 4 600,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 Prosjekt 2629 Arnestad skole - nytt skolekjøkken Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 2630 Blakstad skole - nye grupperom Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven ,60 0,00 0, ,60 0, , ,00 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 2631 Arnestad/Vollen skole - trafikksikring Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,80 0, Konsulenttjenester 6 545,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,80 0,00 0, ,80 0, , ,00 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 2632 Solberg skole - sikring av bekk Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,25 0,00 0, ,25 0, , ,00 0, ,25 0,00 Prosjekt 2901 Koordineringspott Oppvekst - Eiendom 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,01 0,00 0, , , ,01 0,00 Prosjekt 2920 Lokalmiljøsenter - Borgen 270 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra andre (private) (motytelse) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 2948 Bondi skole utbedring 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,72 0,00 0, , , , ,00 0, , ,26 Prosjekt 2950 Ominnredning/utbedring eks. barnehager 230 Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43

44 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 2987 Landøya barnehage lekeplass 230 Vedlikehold byggetjenester , ,75 0, ,06 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,32 0,00 0, , , Overføringer fra driftsregnskapet , ,75 0,00 0, , , ,00 0, ,38 0,00 Prosjekt 3014 Nye omsorgsboliger, Gullhella 100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0, , Matvarer 1 150,00 0,00 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 720, Opplæring, kurs ,64 0,00 0, ,64 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,11 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,25 0,00 0, , , Andre statlige overføringer , ,00 0, ,00 0, , , , , ,99 Prosjekt 3034 Bil fellestjenesten 210 Transportmidler , ,00 0,00 0,00 0, Salg av driftsmidler , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 3052 Bondiparken 230 Vedlikehold byggetjenester , ,50 0, ,50 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , , ,50 0, , ,50 Prosjekt 3066 Veikryss Idunnsvei/Røykenvei 100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester ,30 0,00 0, , , Konsulenttjenester ,50 0,00 0, , , Grunnerverv 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,54 0,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0,00 0, , , ,74 0,00 0, , ,75 Prosjekt 3107 Sykesignalanlegg Solgården sykehjem 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,00 0, , ,00 Prosjekt 3111 Gullhella sykehjem - takheiser Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Prosjekt 3116 Inventar og utstyr - Helse og omsorg 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Prosjekt 3117 Bondi Senter - avd A avlasstning PUH 200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,26 0, , , Konsulenttjenester ,51 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,38 0,00 0, , , , ,26 0, , ,74 Prosjekt 3118 EF - koordineringspott Helse 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , , , ,00 Prosjekt 3121 EF - Søndre Borgen sykehjem - istandsettelse 2011/ Matvarer 0,00 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell/tjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Post, telefon og banktjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr ,11 0,00 0, , , Medisinsk utstyr ,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , ,92 0, , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,80 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0, , ,08 Prosjekt 3122 Daleløkken - nytt kjøkken Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 3123 Bondi-senter - nytt kjøkken 230 Vedlikehold byggetjenester , ,80 0,00 981,16 0, Mva utenfor mva-loven 981,16 0,00 0,00-981,16 0, , ,80 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 3124 Bondi Boligsenter - ny heis Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 3125 Solgården BRS- nye lysarmaturer Vedlikehold byggetjenester , ,50 0, , , Mva utenfor mva-loven ,30 0,00 0, , , , ,50 0,00-0, ,50 Prosjekt 3126 Solgården Boligsenter- rehab av leilighet Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 3127 Fredtunveien 33 - ombygging av gruppebolig Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,40 0,00 0, ,40 0, Vedlikehold byggetjenester , ,54 0, , , Konsulenttjenester ,44 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,70 0,00 0, , , , ,54 0,00-0, ,04 Prosjekt 3129 Fredtunveien 2 Installere nye strømmålere Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 3130 Torsløkka 10 - perssonaltoalett og garderobe uetg Inventar og utstyr ,80 0,00 0, ,80 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven 9 596,05 0,00 0, ,05 0, , ,00 0, ,75 0,00 44

45 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 3131 Solgården BRS nytt kjøkken Vedlikehold byggetjenester , ,96 0, ,96 0, Materialer til vedlikehold og nybygg ,37 0,00 0, ,37 0, Mva utenfor mva-loven ,59 0,00 0, ,59 0, , ,96 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 3132 Nordre Bondi gård - nytt bad i 2.etg 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 3133 Sem - enkeltstående boliger 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 3134 Sjøstrand - enkeltstående bolig 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven 3 546,25 0,00 0, ,25 0, Avsetninger til bundne fond ,75 0,00 0, ,75 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 3135 Bondisenter - oppgradering av garderober og terapibassen Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven ,10 0,00 0, ,10 0, , ,00 0, ,50 0,00 Prosjekt 3136 Kirkevn 98 - Ombygging av "Solstua" 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 3137 Jørgensløkka 66 - rehab kontorer til MODUS 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 3138 Vanntåkeanlegg i private hjem 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 3208 Oppvaskmaskin sentralkjøkken Solgården 230 Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 3218 Fusdalbråten Botiltak 100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell/tjenester ,95 0,00 0, ,95 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,30 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,67 0,00 0, , , Salg av fast eiendom 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,63 Prosjekt 3221 Idunnsv 3 - nye branndører Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 3222 Solgården BRS - nytt ventilasjonssystem Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,48 0, Mva utenfor mva-loven ,38 0,00 0, ,38 0, , ,00 0, ,10 0,00 Prosjekt 3223 Solgården BRS og boligsenter - nye heiser Vedlikehold byggetjenester , ,01 0, ,01 0, Mva utenfor mva-loven ,01 0,00 0, ,01 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 3231 Sykehjem Nesbru Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,45 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,62 0,00 0, , , , , , , ,75 Prosjekt 3232 Risengvn justering av plassering/bondiparken Energi 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,60 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,04 Prosjekt 3234 Skustadgata 78 botiltak Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,70 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,53 0,00 0, , , Andre statlige overføringer 0, , , ,00 0, , , , , ,52 Prosjekt 3236 Borgenfaret adkomstvei Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 3239 Gullhella - Oppgradering etter vannskade Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,25 0, Konsulenttjenester ,25 0,00 0, ,25 0, Mva utenfor mva-loven ,75 0,00 0, ,75 0, , ,00 0, ,25 0,00 Prosjekt 3241 Jørgensløkka 56 - hybelhus for endlige mindreårige flyktninger 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 3242 Kjøp av Sem Nedre Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven 2 518,75 0,00 0, ,75 0, , ,00 0, ,25 0,00 Prosjekt 3518 Borgenbråten - bolig m heldøgnstjeneste HP Annet forbruksmateriell/tjenester ,77 0,00 0, ,77 0, Inventar og utstyr ,68 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,11 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 900,42 0,00 0, ,42 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Andre statlige overføringer , ,00 0, , ,00 45

46 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap , , , , ,23 Prosjekt 4340 Koordineringspott kulturarenaer 230 Vedlikehold byggetjenester 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Prosjekt 4341 Kulturhuset - utskiftning av heiser i gml del Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester 9 112,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,15 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4342 Asker kulturhus møbler 200 Inventar og utstyr ,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 4343 Asker kulturhus vestibylescene 130 Post, telefon og banktjenester 33,34 0,00 0,00-33,34 0, Inventar og utstyr ,21 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester 0, ,78 0, ,78 0, Mva utenfor mva-loven ,20 0,00 0, , , , ,78 0, , ,22 Prosjekt 4344 Kulturhuset - tak over cafe Kontormateriell ,18 0,00 0, ,18 0, Annet forbruksmateriell/tjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Inventar og utstyr ,39 0,00 0, ,39 0, Vedlikehold byggetjenester , , , ,89 0, Konsulenttjenester ,65 0,00 0, ,65 0, Mva utenfor mva-loven ,10 0,00 0, ,10 0, , , , ,43 0,00 Prosjekt 4345 Kulturhuset - utscene Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,60 0,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven ,15 0,00 0, ,15 0, , ,00 0, ,25 0,00 Prosjekt 4385 Kulturhuset - tilpasning av vestibyle Vedlikehold byggetjenester ,20 0,00 0, , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,56 0,00 0, , , ,76 0,00 0, , ,53 Prosjekt 4399 Asker bibliotek - RFID Inventar og utstyr ,00 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4503 Østenstad kirkegård 115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 0,00 266, Annet forbruksmateriell/tjenester 1 022,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester 0, ,99 0, , , Konsulenttjenester ,20 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,81 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring fra andre (private) ,00 0,00 0, ,00 0, , ,99 0, , ,01 Prosjekt 4512 Div. kirkerelaterte investeringer HP Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 4521 Rehabilitering idrettshaller 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Prosjekt 4524 Maskiner/utstyr idrett/friluft 200 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Prosjekt 4529 Risenga - varmesentral HP Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 5 096,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4533 Føyka stadion - Adeccotilrettelegging Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 5 362,40 0,00 0, , , Konsulenttjenester 1 955,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 1 829,35 0,00 0, , , ,75 0,00 0, , ,69 Prosjekt 4535 Isprepareringsmaskin Transportmidler ,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , ,50 0, ,30 0, Mva utenfor mva-loven ,30 0,00 0, ,30 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 4536 Skatepark Vollen Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 4537 Askerhallen vant Annet forbruksmateriell/tjenester 2 850,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Prosjekt 4542 Inv./rehab. idrett - arb.plan 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 4 975,00 0,00 0, , , Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , ,50 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 Prosjekt 4544 Kunstgressbaner HP Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4549 Risenga - rehab/skifte kunstgress Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester 5 052,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, ,40 395, Overføringer fra fylkeskommuner , ,00 0,00 0,00 0,00 46

47 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4564 Miljøtiltak - Idrett og friluft 200 Inventar og utstyr ,20 0,00 0, ,20 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Serviceavtaler og reparasjoner 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, , , , , , , ,00 Prosjekt 4569 Solvang lysløype - rehabilitering Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 4570 Stier og turveier Vedlikehold byggetjenester , ,48 0, , , Serviceavtaler og reparasjoner 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0, , ,52 Prosjekt 4574 Countdown Vedlikehold byggetjenester 0, ,50 0, , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0, , ,50 Prosjekt 4575 Hvalstrand - universell utforming Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Overføringer fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Prosjekt 4576 Sand på strender Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4578 Holmen ishall - tiltakspk Overføringer fra fylkeskommuner , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 4582 Hvamodden bryggesti Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 893, Annet forbruksmateriell/tjenester 5 100,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , ,90 0, , , Konsulenttjenester ,30 0,00 0, , , Grunnerverv ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , Overføringer fra fylkeskommuner , ,00 0, , , Overføring fra andre (private) ,00 0,00 0, ,00 0, , ,90 0, , ,10 Prosjekt 4583 Vollen toalettbygg Annet forbruksmateriell/tjenester 913,50 0,00 0,00-913,50 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester ,44 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,66 0,00 0, , , Overføringer fra fylkeskommuner , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4584 Sjøstrand universiell utforming Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 Prosjekt 4586 Solli skianlegg inkl Solliveien Vedlikehold byggetjenester 8 946, , , ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,50 0,00 0, ,50 0, , , , , ,00 Prosjekt 4587 Basishall for turn Holmen Matvarer 0,00 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell/tjenester 68,80 0,00 0,00-68, , Post, telefon og banktjenester 50,00 0,00 0,00-50,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 3 740,00 0,00 0, , , Inventar og utstyr , ,00 0, ,20 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,92 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 253,58 0,00 0,00-253,58 0, Andre statlige overføringer 0, , , , , , , , , ,82 Prosjekt 4589 Bjerkåsbanen - riving av garderobebygg Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Prosjekt 4590 Rehabilitering av Bjerkåsbanen 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,50 0, , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 4 028,63 0,00 0, , , Overføringer fra fylkeskommuner 0, ,00 0, ,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, , ,39 Prosjekt 4591 Risenga kunstisbane - asfaltering Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Prosjekt 4592 Hvalstrand Molo Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 648, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,76 0, , , Konsulenttjenester 1 924,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,80 0,00 0, , , , ,76 0, , ,24 Prosjekt 4593 Semsvann - kildesorteringsanlegg 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 47

48 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap 2012 Prosjekt 4594 Leikvollhallen - nytt idrettsgulv i håndballhallen Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 4596 Hvalstrand - Lillebrygga Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,70 Prosjekt 4597 Sjovoldbukta badebrygge 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 2 508,24 0,00 0, , , Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4598 Finnrudvannet toalett 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Prosjekt 4606 Rehabilitering Askertun 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,37 0, , , Konsulenttjenester 830,00 0,00 0,00-830, , Mva utenfor mva-loven 207,50 0,00 0,00-207, , , ,37 0, , ,63 Prosjekt 4609 Vardåsen kirke - utbedring av tak Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,61 0,00 0, , , , , , , ,64 Prosjekt 4610 Østenstad kirke - isolering og tetting av tak Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 4612 kirkelige investering - sekkepost Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0, Overføringer til andre ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 Prosjekt 4614 Asker kirke spir 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0, Overføringer til andre ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 Prosjekt 4615 Livssynsnøytralt seremonirom - Asker kapell 230 Vedlikehold byggetjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,75 0,00 0, ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Prosjekt 4637 Arnestad stadion, Tilstandsrapport Vedlikehold byggetjenester 8 000, ,00 0, , , Konsulenttjenester 9 732,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven 4 433,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 4712 Esvika utfartsparkering 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 4 787,20 0,00 0, ,20 0, Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,80 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 4828 Oslofjorden trebåtsamling 115 Matvarer 8 430,00 0,00 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell/tjenester 6 341,31 0,00 0, ,31 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 384,00 0,00 0,00-384, , Vedlikehold byggetjenester ,03 0,00 0, , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester 1 844,80 0,00 0, ,80 0, Konsulenttjenester ,07 0,00 0, , , Grunnerverv 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,07 0,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) , ,19 0, , , , ,19 0, , ,19 Prosjekt 4829 Vardåsen skisenter 100 Kontormateriell ,60 0,00 0, ,60 0, Annet forbruksmateriell/tjenester 5 813,00 0,00 0, ,00 0, Annonse, reklame og informasjon ,00 0,00 0, ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Serviceavtaler og reparasjoner 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,41 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,22 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 585,15 0,00 0,00-585,15 44, , , , , ,41 Prosjekt 4830 Solli - tvikling Skiarena Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Andre statlige overføringer 0, ,00 0, ,00 0, Overføringer fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 4831 Badeanlegg Holmenområdet 100 Kontormateriell 980,00 0,00 0,00-980,00 0, Matvarer 1 791,00 0,00 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell/tjenester ,93 0,00 0, ,93 0, Opplæring, kurs ,20 0,00 0, ,20 0, Vedlikehold byggetjenester , , , ,40 450, Konsulenttjenester ,40 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,92 0,00 0, , , , , , , ,00 Prosjekt 4833 Ny Askerhall 115 Matvarer 999,00 0,00 0,00-999,00 0, Transport og drift av egne transportmidler ,74 0,00 0, ,74 0, Vedlikehold byggetjenester 0, ,49 0, ,49 0, Konsulenttjenester ,50 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,88 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 864,21 0,00 0,00-864,21 0, , ,49 0, , ,51 Prosjekt 4834 Langåra - rehab av butikken Leie av lokaler og grunn 5 300,00 0,00 0, ,00 0,00 48

49 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,40 0,00 0, ,40 0, Vedlikehold byggetjenester , , , ,80 0, Konsulenttjenester ,80 0,00 0, ,80 0, Mva utenfor mva-loven ,10 0,00 0, ,10 0, , , , ,50 0,00 Prosjekt 4835 Holmen Fjellhall - rehabilitering Inventar og utstyr 6 970,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,54 0, Materialer til vedlikehold og nybygg 6 118,58 0,00 0, ,58 0, Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester 2 556,60 0,00 0, ,60 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,89 0,00 0, ,89 0, Bruk av bundne fond , ,00 0, ,47 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 5110 Maskinelt utstyr 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,00 0,00 0, ,00 0, Inventar og utstyr ,00 0,00 0, , , Transportmidler , , , , , Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Avgiftsfritt salg av varer og tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Prosjekt 5201 Nesøybrua vannledning 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 755, ,85 Prosjekt 5202 Ø300 vl, kryssing Lensmannslia 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester 1 200,00 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,70 0,00 0, ,70 0, , ,00 0,00 17, ,60 Prosjekt 5203 Reduksjonskummer Slemmestadveien (bev. fra 5250) 100 Kontormateriell ,00 0,00 0, ,00 263, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,50 0,00 0, , , , ,00 0,00 944, ,50 Prosjekt 5204 Bleikerveien - opprydning og forsterkning VA (bev. fra 5250) 100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 220, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 5 785,00 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 393, ,00 Prosjekt 5206 Heggedal Vann og avløp 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,74 0, Konsulenttjenester ,85 0,00 0, ,85 0, , ,00 0,00 187,89 0,00 Prosjekt 5208 Askerjordet ledningsanlegg 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,50 0,00 0, ,50 0, , ,00 0,00 245,50 0,00 Prosjekt 5209 Hampengen G/S VA 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0,00 11,65 0, , ,00 0,00 11,65 0,00 Prosjekt 5215 Tekn. anlegg nye boligfelt 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 669, ,20 Prosjekt 5220 Småanlegg VA 230 Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,60 0,00 0, , , Overføringer til andre ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 272, ,30 Prosjekt 5230 Omlegginger ved veianlegg VA 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 0, , , , ,85 Prosjekt 5240 Mottatte vederlagsfrie anlegg Vann og avløp 230 Vedlikehold byggetjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 5250 Nyanlegg VA 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 2 335,20 0,00 0, ,20 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,80 0,00 0, , , , , , , ,53 Prosjekt 5301 Slependen pumpestasjon 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester ,82 0,00 0, , , , ,00 0,00 502, ,10 Prosjekt 5302 Stasjonsveien rehabilitering VA 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester ,40 0,00 0, , , , ,00 0,00 7, ,00 Prosjekt 5303 Konglungen etappe 2 ombygging av pumpestasjon (Bev. 5350) 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester ,42 0,00 0, , , , ,00 0, , ,40 Prosjekt 5304 Skjellestad pumpestasjon 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 344,00 0,00 0,00-344,00 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,20 0, Konsulenttjenester ,92 0,00 0, ,92 0, Mva utenfor mva-loven 427,00 0,00 0,00-427,00 0, , ,00 0, ,28 0,00 Prosjekt 5305 Bondi pumpestasjon 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,20 0, Konsulenttjenester ,69 0,00 0, ,69 0, Mva utenfor mva-loven 428,00 0,00 0,00-428,00 0, , ,00 0, ,51 0,00 Prosjekt 5306 Bleikeråsen rehab VA 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0,00 49

50 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap Konsulenttjenester ,50 0,00 0, ,50 0, , ,00 0,00 711,50 0,00 Prosjekt 5307 Rørinspeksjon 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 815,00 0,00 Prosjekt 5308 Hagaveien-Hagakollen rehab (Bev 5350) 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 660,00 0,00 Prosjekt 5309 Rehabilitering Åstadveien 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,60 0, Konsulenttjenester ,78 0,00 0, ,78 0, , ,00 0,00 561,82 0,00 Prosjekt 5310 Rehabilitering Grønnsundveien 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,73 0,00 0, ,73 0, , ,00 0,00 843,27 0,00 Prosjekt 5311 Eternittveien VL 230 Vedlikehold byggetjenester 9 900, ,00 0,00 100,00 0, , ,00 0,00 100,00 0,00 Prosjekt 5350 Utbedring VA anlegg 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr ,55 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,90 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 198,00 0,00 0,00-198,00 0, Overføring erfra staten (motytelse) ,00 0,00 0, , , Overføringer fra andre kommuner (motytelse) ,74 0,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,11 Prosjekt 5360 Vassdragsanlegg 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Prosjekt 5460 Avfallsanlegg/gassanlegg 115 Matvarer 161,00 0,00 0,00-161,00 0, Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Post, telefon og banktjenester 3 570,40 0,00 0, ,40 0, Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00 0, , Inventar og utstyr ,70 0,00 0, , , Transportmidler ,80 0,00 0, ,80 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg 1 917,16 0,00 0, ,16 0, Konsulenttjenester ,50 0,00 0, , , Grunnerverv 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,35 0,00 0, , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,47 Prosjekt 5461 Garasje/verksted Yggeset 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Prosjekt 5470 Kildesortering 130 Post, telefon og banktjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 75, Inventar og utstyr 0, , , , , Vedlikehold byggetjenester , ,33 0, ,07 0, Konsulenttjenester ,76 0,00 0, , , , , , , ,67 Prosjekt 5475 Returpunkter 230 Vedlikehold byggetjenester 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Prosjekt 5530 Digitalisering av teknisk arkiv 100 Kontormateriell ,20 0,00 0, , , Post, telefon og banktjenester 600,00 0,00 0,00-600,00 0, Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,92 0, ,92 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, , , , ,92 0, , ,08 Prosjekt 5532 Kart på internett 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 5700 Grunnerverv veier 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 5701 Sykkelfelt Røykenveien 100 Kontormateriell 7 171,20 0,00 0, ,20 0, Annet forbruksmateriell/tjenester 80,60 0,00 0,00-80,60 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 8 696,00 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,45 0,00 0, ,45 0, Overføring erfra staten (motytelse) , ,00 0, ,00 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 750, ,00 Prosjekt 5702 Forlengelse av Solbråveien til øverste industritomt 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Prosjekt 5710 Sentrumsanlegg 120 Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , ,10 0, , , Konsulenttjenester ,50 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,78 0,00 0, , , Overføring erfra staten (motytelse) ,00 0,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,20 0,00 0, , , , ,10 0, , ,10 Prosjekt 5712 Asker Torg 100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0, , Matvarer 0,00 0,00 0,00 0, , Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester 824,80 0,00 0,00-824, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 206,20 0,00 0,00-206, ,70 50

51 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap ,00 0,00 0, , ,96 Prosjekt 5718 Gangbru over Bondivann 230 Vedlikehold byggetjenester 8 100, ,75 0, , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 2 025,00 0,00 0, , , , ,75 0, , ,25 Prosjekt 5730 Fortau, gang-/sykkelvei 120 Annet forbruksmateriell/tjenester ,70 0,00 0, , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 172,00 0,00 0,00-172,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,05 0,00 0, , , Grunnerverv ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,02 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 243,00 0,00 0,00-243,00 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,08 Prosjekt 5731 Konglungen gang og sykkelvei 230 Vedlikehold byggetjenester ,00 0,00 0, , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Grunnerverv ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,90 Prosjekt 5732 Gang/sykkelvei Otto Blehrs vei/østre vei Nesøya 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Prosjekt 5738 Semsveien, gang- og sykkelvei 230 Vedlikehold byggetjenester ,00 0,00 0, , , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Grunnerverv 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 1 800,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,11 Prosjekt 5739 Kollektivknutepunkt Vollen 120 Annet forbruksmateriell/tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold byggetjenester , ,66 0, , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,95 0,00 0, , , Overføring erfra staten (motytelse) 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 420, ,66 Prosjekt 5740 Heggedal sentrum 230 Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester 850,00 0,00 0,00-850, , Mva utenfor mva-loven ,70 0,00 0, , , , , , , ,00 Prosjekt 5741 Heggedal sentrum Infrastruktur over bakken (prosjekt 5741) 150 Opplæring, kurs 1 052,80 0,00 0, ,80 0, Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,20 0,00 0, ,20 0, , ,00 0,00 604,00 0,00 Prosjekt 5742 Heggedal torg og park 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,40 0, Konsulenttjenester ,40 0,00 0, ,40 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 340,00 0,00 Prosjekt 5750 Utbedringer kommunale veier 200 Inventar og utstyr ,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,40 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,32 0,00 0, , , Overføringer fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,02 Prosjekt 5756 Utskiftning av veilys til LED-lys 115 Matvarer 754,00 0,00 0,00-754,00 0, Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,60 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,55 0,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) , ,00 0,00 0,00 0, Overføring fra andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,77 Prosjekt 5757 Oppfølging av sykkelstrategi 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføring erfra staten (motytelse) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,75 Prosjekt 5758 Sykkeltiltak 270 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 5790 Parkeringsanlegg 230 Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester 2 540,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,95 0,00 0, , , , , ,00 648, ,90 Prosjekt 5792 Trafikksikring 195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 7 200,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,40 0,00 0, , , Grunnerverv ,00 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,91 0,00 0, , , Overføring erfra staten (motytelse) , ,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0,00 0, , , , , , , ,11 Prosjekt 5810 Fordelingskonto brannkrav 120 Annet forbruksmateriell/tjenester 542,01 0,00 0,00-542,01 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 8 228,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester ,00 0,00 0, , , Konsulenttjenester ,80 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,26 0,00 0, , , , , , , ,44 Prosjekt 6053 Omsorgsboliger - Bondihagen (Lensmannslia) 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 51

52 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap , ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 6068 EF Salg av eiendom Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 6076 Hasselbakken - Utvikling Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 6094 Fusdal terr - oppgr av vann og kloakk Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 6095 HC-tilpasn boliger Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 6108 Kjøp av BS VW Amarok - EF Transportmidler 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 6109 EF Kjøp av BS VW Transporter 210 Transportmidler 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjekt 6110 Kjøp av biler i Eiendom 200 Inventar og utstyr 4 296,00 0,00 0, ,00 0, Transportmidler , ,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 6157 J Drengsrudsvei - nytt tak Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,20 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 6158 Føykaområdet - utvikling Lønn vedlikehold, nybygg og nyanlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Matvarer ,00 0,00 0, , , Annet forbruksmateriell/tjenester ,44 0,00 0, , , Annonse, reklame og informasjon 0,00 0,00 0,00 0, , Leie av lokaler og grunn 3 550,00 0,00 0, , , Inventar og utstyr 6 692,00 0,00 0, , , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,37 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,19 0,00 0, , , , , , , ,49 Prosjekt 6159 ENØK Matvarer 392,00 0,00 0,00-392,00 0, Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Mva utenfor mva-loven ,90 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 112,23 0,00 0, ,23 0, Andre statlige overføringer , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 Prosjekt 6161 Kjøp av skolepaviljonger i Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Konsulenttjenester ,50 0,00 0, ,50 0, Mva utenfor mva-loven ,23 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Prosjekt 6162 Universell utforming Vedlikehold byggetjenester , , , , , Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, , , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Prosjekt 6163 Rehab av stikkledninger V/A til kom. eiendommer Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester 1 050,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,10 0,00 0, , , , , , , ,25 Prosjekt 6165 Erteløkka og Rådhuset - nye låssystemer Vedlikehold byggetjenester , ,43 0, , , Mva utenfor mva-loven ,40 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 837,85 0,00 0,00-837,85 0, , ,43 0, , ,57 Prosjekt 6167 Jørgenløkka 66 rehabilitering Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 5 492,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester , , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg 508,00 0,00 0,00-508,00 0, Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Konsulenttjenester ,70 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,15 0,00 0, , , , , , , ,00 Prosjekt 6168 Sameie Trekanten - Kjølemaskin Trekanten Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Prosjekt 6169 EF nye SD-anlegg for skoler 200 Inventar og utstyr ,40 0,00 0, ,40 0, Vedlikehold byggetjenester , , , ,20 0, Konsulenttjenester ,60 0,00 0, ,60 0, Mva utenfor mva-loven ,20 0,00 0, ,20 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 Prosjekt 6170 EF beredskap skoler 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , ,00 0, Konsulenttjenester ,40 0,00 0, ,40 0, Mva utenfor mva-loven 3 931,60 0,00 0, ,60 0, , , , ,00 0,00 Prosjekt 6171 EF salg av eiendom Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 1 150,00 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52

53 Prosjektregnskap fra investering Kostart Tekst Regnskap 2013 Justert Opprinnelig Avvik Regnskap Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,50 0,00 0, ,50 0, Salg av fast eiendom 0, , , ,00 0, , , , ,50 0,00 Prosjekt 6172 Kjøp av Gml Drammens vei Grunnerverv ,00 0,00 0, ,00 0, Kjøp av eksisterende bygg/anlegg ,56 0,00 0, ,56 0, ,44 0,00 0, ,44 0,00 Prosjekt 6173 Tettstedsutvikling Konsulenttjenester ,50 0,00 0, ,50 0, Mva utenfor mva-loven ,63 0,00 0, ,63 0, ,13 0,00 0, ,13 0,00 Prosjekt 6174 Kjøp av Sem Øvre Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 6206 Tveiter - Helhetsplan Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,70 0, Mva utenfor mva-loven ,83 0,00 0, ,83 0, , ,00 0, ,87 0,00 Prosjekt 6207 Tveiter og Solli - låvene Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Prosjekt 6209 Kulturminne bygg Matvarer 6 971,00 0,00 0, , , Annet forbruksmateriell/tjenester 2 735,00 0,00 0, ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 0,00 0,00 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , , Konsulenttjenester ,80 0,00 0, , , Mva utenfor mva-loven ,05 0,00 0, , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 432,40 0,00 0,00-432,40 0, Overføringer fra fylkeskommuner 0, ,00 0, , , , , , , ,12 Prosjekt 6309 Boligsosial handlingsplan 230 Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 6314 Sætre terrasse - lydisolering Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 6316 Boligsosial handlingsplan 230 Vedlikehold byggetjenester 0, , , , , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, , Andre statlige overføringer 0, , , , , Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,50 Prosjekt 6319 Boliger flyktninger Vedlikehold byggetjenester 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,75 Prosjekt 6322 Kjøp av prestebolig Vedlikehold byggetjenester 0, ,35 0, , , Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0,00 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, ,35 0, , ,65 Prosjekt 6323 Elvebakken overnattingsplasser 230 Vedlikehold byggetjenester , ,00 0, ,40 0, Konsulenttjenester ,00 0,00 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven ,90 0,00 0, ,90 0, , ,00 0, ,50 0,00 Prosjekt 6324 Flyktningeboliger Vedlikehold byggetjenester 0, ,00 0, ,00 0, Kjøp av eksisterende bygg/anlegg ,75 0,00 0, ,75 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) , ,00 0,00 0,00 0, Andre statlige overføringer , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,25 0,00 Prosjekt 9901 Formidlingslån 510 Avdragsutgifter , , , , , Utlån , , , , , Avsetninger til bundne fond ,24 0,00 0, , , Bruk av lån , , , , , Mottatte avdrag på utlån , , , , , Bruk av bundne fond ,41 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 Prosjekt 9903 Egenkapitalinnskudd KLP ,00 0,00 0, , , Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Prosjekt 9930 Salg av aksjer 920 Mottatte avdrag på utlån ,85 0,00 0, , , ,85 0,00 0, , ,00 Prosjekt 9998 Finansiering investeringsprosjekter 550 Avsetninger til bundne fond ,15 0,00 0, , , Renteinntekter ,15 0,00 0, , , Bruk av lån , , ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , , , , , Bruk av ubundne investeringsfond , ,00 0, , , Bruk av bundne fond -35,00 0,00 0,00 35,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet , , ,00 0, , , , , , ,17 53

54 Driftsregnskap tjenesteområder Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap 2012 Administrasjon og ledelse 010 Fastlønn , , , , Lønn til vikarer , , , , Lønn til ekstrahjelp , , , , Overtidslønn , , , , Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Lønn vedlikehold, nybygg og nyanlegg 0,00 0,00 0, , Godtgjørelse folkevalgte , , , , Trekkpl/oppg.pl ikke arb.g.pl lønn 2 613,92 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Arbeidsgiveravgift , , , ,88 Lønn og sosiale utgifter , , , , Kontormateriell , , , , Undervisningsmateriell ,00 0,00 0, , Medisinsk forbruksmateriell 8 188,50 0,00 0,00 0, Matvarer , , , , Annet forbruksmateriell/tjenester , , , , Post, telefon og banktjenester , , , , Annonse, reklame og informasjon , , , , Opplæring, kurs , , , , Oppgavepliktige utgifter og godtgj. ifm reiser , , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , , , , Transport og drift av egne transportmidler , , , , Energi , , , , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , , Leie av lokaler og grunn , , , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v , , , , Inventar og utstyr , , , , Transportmidler ,55 0,00 0, , Maskiner , , , , Vedlikehold byggetjenester , , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg ,00 0,00 0, , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester , , , , Konsulenttjenester , , , , Internkjøp , , , ,40 Kjøp av varer/tjenester , , , , Kjøp av tjenester fra kommuner , , , , Kjøp av tjeneste/driftsavtale med private , , , , Kjøp av tjenester fra særbedrifter 0,00 0,00 0,00 701,00 Tjenester ikke kommunal produksjon , , , , Overføringer til staten 0,00 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven ,10 0, , , Overføringer til fylkeskommuner ,00 0,00 0,00 0, Overføringer til andre , , , , Oveføring til IKS der kommunen selv er deltaker ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringsutgifter , , , , Reserverte bevilgninger/avsetninger 0, , ,00 0,00 Reserverte bevilgninger 0, , ,00 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , , Avsetninger til disposisjonsfond , , , , Overføring til kapitalregnskapet ,00 0, , ,06 Finansutgifter/-transaksjoner , , , , Brukerbetaling for ordinære komm. tjenester -300,00 0,00 0,00-740, Avgiftsfritt salg av varer og tjenester , , , , Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokal ,00 0,00 0, , Annet avgiftspliktig salg av varer , , , , Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0, , Fordelte utgifter ,00 0,00 0,00 0,00 Salgsinntekter , , , , Overføring erfra staten (motytelse) , , , , Sykelønnsrefusjon , , , ,00 54

55 Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap Komp mva påløpt i driftsregnskapet , , , , Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) , , , , Overføringer fra andre kommuner (motytelse) ,30 0,00 0, , Overføringer fra andre (private) (motytelse) , , , , Interne salg ("interne overføringer") , , , ,00 Refusjoner , , , , Rammeoverføring 0,00 0,00 0, , Andre statlige overføringer , , , , Overføringer fra fylkeskommuner ,00 0,00 0,00 0, Overføring fra andre (private) ,00 0,00 0, ,00 Overføringsinntekter , , , , Renteinntekter ,08 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond ,00 0, ,00 0,00 Finansinntekter/-transaksjoner ,08 0, , ,94 Sum administrasjon og ledelse , , , ,62 Oppvekst 010 Fastlønn , , , , Lønn til vikarer , , , , Lønn til ekstrahjelp , , , , Overtidslønn , , , , Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Lønn vedlikehold, nybygg og nyanlegg 0,00 0,00 0, , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Arbeidsgiveravgift , , , ,91 Lønn og sosiale utgifter , , , , Kontormateriell , , , , Undervisningsmateriell , , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , , Medikamenter , , , , Matvarer , , , , Annet forbruksmateriell/tjenester , , , , Post, telefon og banktjenester , , , , Annonse, reklame og informasjon , , , , Opplæring, kurs , , , , Oppgavepliktige utgifter og godtgj. ifm reiser , , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , , , , Transport og drift av egne transportmidler , , , , Energi , , , , Fyringsolje og fyringsparafin 0, ,00 0,00 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , , Leie av lokaler og grunn , , , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v , , , , Inventar og utstyr , , , , Medisinsk utstyr , , , , Transportmidler , , , , Maskiner , , , , Vedlikehold byggetjenester , , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg , , , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester , , , , Konsulenttjenester , , , , Internkjøp , , , ,00 Kjøp av varer/tjenester , , , , Kjøp av tjenester fra staten , , , , Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner , , , , Kjøp av tjenester fra kommuner , , , , Kjøp av tjeneste/driftsavtale med private , , , , Kjøp av tjenester fra særbedrifter 1 844,80 0,00 0,00 0,00 Tjenester ikke kommunal produksjon , , , , Mva utenfor mva-loven , , , , Overføringer til fylkeskommuner ,00 0,00 0,00 0, Overføringer til kommuner , , , , Overføringer til andre , , , ,26 Overføringsutgifter , , , , Reserverte bevilgninger/avsetninger 0, , ,17 0,00 Reserverte bevilgninger 0, , ,17 0,00 55

56 Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 423, ,00 0, , Avsetninger til bundne fond ,93 0,00 0, , Overføring til kapitalregnskapet ,38 0, , ,92 Finansutgifter/-transaksjoner , , , , Brukerbetaling for ordinære komm. tjenester , , , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester , , , , Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokal , , , , Annet avgiftspliktig salg av varer ,22 0, , ,57 Salgsinntekter , , , , Overføring erfra staten (motytelse) , , , , Sykelønnsrefusjon , , , , Komp mva påløpt i driftsregnskapet , , , , Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) , , , , Overføringer fra andre kommuner (motytelse) , , , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) , , , , Interne salg ("interne overføringer") ,30 0,00 0, ,00 Refusjoner , , , , Andre statlige overføringer , , , , Overføringer fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, , Overføringer fra andre kommuner ,00 0,00 0, , Overføring fra andre (private) , , , ,64 Overføringsinntekter , , , , Bruk av bundne fond ,28 0, , ,19 Finansinntekter/-transaksjoner ,28 0, , ,19 Sum oppvekst , , , ,51 Helse og omsorg 010 Fastlønn , , , , Lønn til vikarer , , , , Lønn til ekstrahjelp , , , , Overtidslønn , , , , Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Lønn renhold 9 584,43 0,00 142,00 0, Godtgjørelse folkevalgte 0, , ,00 0, Trekkpl/oppg.pl ikke arb.g.pl lønn , , , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Arbeidsgiveravgift , , , ,88 Lønn og sosiale utgifter , , , , Kontormateriell , , , , Undervisningsmateriell , , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , , Medikamenter , , , , Matvarer , , , , Annet forbruksmateriell/tjenester , , , , Post, telefon og banktjenester , , , , Annonse, reklame og informasjon , , , , Opplæring, kurs , , , , Oppgavepliktige utgifter og godtgj. ifm reiser , , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , , , , Transport og drift av egne transportmidler , , , , Energi , , , , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , , Leie av lokaler og grunn , , , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v , , , , Inventar og utstyr , , , , Medisinsk utstyr , , , , Transportmidler , , , , Maskiner , , , , Vedlikehold byggetjenester , , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg , , , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester , , , , Konsulenttjenester , , , , Internkjøp , , , ,16 Kjøp av varer/tjenester , , , , Kjøp av tjenester fra staten , , , , Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner 0, , ,00 0,00 56

57 Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap Kjøp av tjenester fra kommuner , , , , Kjøp av tjeneste/driftsavtale med private , , , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker , , , , Kjøp av tjenester fra særbedrifter 461,60 0,00 0, ,20 Tjenester ikke kommunal produksjon , , , , Overføringer til staten , , , , Mva utenfor mva-loven , , , , Overføringer til fylkeskommuner 0, , ,00 0, Overføringer til kommuner , ,00 0, , Overføringer til andre , , , , Oveføring til IKS der kommunen selv er deltaker ,00 0, , ,00 Overføringsutgifter , , , , Reserverte bevilgninger/avsetninger 0, ,00 0,00 0,00 Reserverte bevilgninger 0, ,00 0,00 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 532,01 0,00 0, , Avdragsutgifter 0, , ,00 0, Utlån , , , , Avsetninger til disposisjonsfond ,00 0, ,00 0, Avsetninger til bundne fond ,25 0, , ,34 Finansutgifter/-transaksjoner , , , , Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester , , , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester , , , , Billettinntekter ,00 0, , , Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokal , , , , Annet avgiftspliktig salg av varer , , , , Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0, , Fordelte utgifter , , , ,00 Salgsinntekter , , , , Overføringer fra staten (motytelse) , , , , Sykelønnsrefusjon , , , , Komp mva påløpt i driftsregnskapet , , , , Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) ,22 0,00 0, , Overføringer fra andre kommuner (motytelse) , , , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) , , , , Interne salg ("interne overføringer") , , , ,56 Refusjoner , , , , Andre statlige overføringer , , , , Overføringer fra fylkeskommuner , , , , Overføringer fra andre kommuner ,00 0, , , Overføring fra andre (private) , , , ,00 Overføringsinntekter , , , , Mottatte avdrag på utlån ,57 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond , , , ,89 Finansinntekter/-transaksjoner , , , ,52 Sum helse og omsorg , , , ,47 Kultur, frivillighet og fritid 010 Fastlønn , , , , Lønn til vikarer , , , , Lønn til ekstrahjelp , , , , Overtidslønn , , , , Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Lønn vedlikehold, nybygg og nyanlegg ,71 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Arbeidsgiveravgift , , , ,33 Lønn og sosiale utgifter , , , , Kontormateriell , , , , Undervisningsmateriell , , , , Medisinsk forbruksmateriell 0,00 0, , , Matvarer , , , , Annet forbruksmateriell/tjenester , , , , Post, telefon og banktjenester , , , , Annonse, reklame og informasjon , , , , Opplæring, kurs , , , , Oppgavepliktige utgifter og godtgj. ifm reiser , , , ,96 57

58 Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap Andre oppgavepliktige godtgjørelser , , , , Transport og drift av egne transportmidler , , , , Energi , , , , Fjernvarme ,15 0, ,00 0, Fyringsolje og fyringsparafin 0, ,00 0,00 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , , Leie av lokaler og grunn , , , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v , , , , Inventar og utstyr , , , , Transportmidler ,32 0, , , Maskiner , , , , Vedlikehold byggetjenester , , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg 0, , , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester , , , , Konsulenttjenester , , , , Internkjøp , , , ,00 Kjøp av varer/tjenester , , , , Kjøp av tjenester fra kommuner , , , , Kjøp av tjeneste/driftsavtale med private , , , ,99 Tjenester ikke kommunal produksjon , , , , Mva utenfor mva-loven , , , , Overføringer til fylkeskommuner 0,00 0,00 0, , Overføringer til andre , , , ,37 Overføringsutgifter , , , , Reserverte bevilgninger/avsetninger 0, , ,00 0,00 Reserverte bevilgninger 0, , ,00 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,29 0,00 0, , Avsetninger til bundne fond ,04 0,00 0, ,00 Finansutgifter/-transaksjoner ,33 0,00 0, , Brukerbetaling for ordinære komm. tjenester , , , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester , , , , Billettinntekter , , , , Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokal , , , , Annet avgiftspliktig salg av varer , , , , Fordelte utgifter 0, , ,00 0,00 Salgsinntekter , , , , Overføring erfra staten (motytelse) , , ,00-750, Sykelønnsrefusjon , , , , Komp mva påløpt i driftsregnskapet , , , , Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) , , ,00 0, Overføringer fra andre kommuner (motytelse) ,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0, , , Interne salg ("interne overføringer") 0,00 0,00 0, ,00 Refusjoner , , , , Andre statlige overføringer , , , , Overføringer fra fylkeskommuner , , , , Overføring fra andre (private) ,18 0,00 0, ,00 Overføringsinntekter , , , , Bruk av bundne fond ,73 0, , ,19 Finansinntekter/-transaksjoner ,73 0, , ,19 Sum kultur, frivillighet og fritid , , , ,90 Teknikk og miljø 010 Fastlønn , , , , Lønn til vikarer ,86 0, , , Lønn til ekstrahjelp , , , , Overtidslønn , , , , Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Godtgjørelse folkevalgte 0, , , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Arbeidsgiveravgift , , , ,98 Lønn og sosiale utgifter , , , , Kontormateriell , , , , Undervisningsmateriell 0,00 0,00 0, ,00 58

59 Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap Matvarer , , , , Annet forbruksmateriell/tjenester , , , , Post, telefon og banktjenester , , , , Annonse, reklame og informasjon , , , , Opplæring, kurs , , , , Oppgavepliktige utgifter og godtgj. ifm reiser , , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , , , , Transport og drift av egne transportmidler , , , , Energi , , , , Fyringsolje og fyringsparafin ,86 0,00 0,00 0, Bioenergi ,66 0,00 0,00 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , , Leie av lokaler og grunn , , , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v , , , , Inventar og utstyr , , , , Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0, , Transportmidler ,21 0,00 0, , Maskiner , , , , Vedlikehold byggetjenester , , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg , , , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester , , , , Konsulenttjenester , , , , Internkjøp , , , ,00 Kjøp av varer/tjenester , , , , Kjøp av tjenester fra kommuner , , , , Kjøp av tjeneste/driftsavtale med private , , , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker , , , , Kjøp av tjenester fra særbedrifter 9 262,40 0,00 0,00 0,00 Tjenester ikke kommunal produksjon , , , , Mva utenfor mva-loven , , , , Overføringer til andre , , , , Oveføring til IKS der kommunen selv er deltaker , , , ,00 Overføringsutgifter , , , , Reserverte bevilgninger/avsetninger 0, , ,00 0,00 Reserverte bevilgninger 0, , ,00 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,77 0,00 0, , Avsetninger til disposisjonsfond ,00 0, , , Avsetninger til bundne fond , , , , Avskrivninger , , , ,40 Finansutgifter/-transaksjoner , , , , Brukerbetaling for ordinære komm. tjenester , , , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester , , , , Avgiftspliktige gebyrer , , , , Annet avgiftspliktig salg av varer , , , , Fordelte utgifter , , , ,22 Salgsinntekter , , , , Overføring erfra staten (motytelse) , , ,00 0, Sykelønnsrefusjon , , , , Komp mva påløpt i driftsregnskapet , , , , Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) ,00 0,00 0, , Overføringer fra andre kommuner (motytelse) , , , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) , , , , Interne salg ("interne overføringer") , , , ,00 Refusjoner , , , , Utbytte og eieruttak ,60 0,00 0, , Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 0, Bruk av bundne fond , , ,00 0,00 Finansinntekter/-transaksjoner , , , ,80 Sum teknikk og miljø , , , ,82 Eiendomsforvaltning 010 Fastlønn , , , , Lønn til vikarer , , , , Lønn til ekstrahjelp , , , , Overtidslønn , , , , Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , , , ,08 59

60 Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap Lønn vedlikehold, nybygg og nyanlegg , , , , Lønn renhold ,07 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige godtgjørelser , , , , Arbeidsgiveravgift , , , ,93 Lønn og sosiale utgifter , , , , Kontormateriell , , , , Undervisningsmateriell 0,00 0,00 0, , Medisinsk forbruksmateriell 620,00 0,00 0, , Matvarer , , , , Annet forbruksmateriell/tjenester , , , , Post, telefon og banktjenester , , , , Annonse, reklame og informasjon ,38 0, , , Opplæring, kurs , , , , Oppgavepliktige utgifter og godtgj. ifm reiser , , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,85 0,00 0, , Transport og drift av egne transportmidler , , , , Energi , , , , Fjernvarme ,75 0, ,00 0, Fyringsolje og fyringsparafin , , ,00 0, Naturgass ,60 0, ,00 0, Bioenergi ,20 0, ,00 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , , Leie av lokaler og grunn , , , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v , , , , Inventar og utstyr , , , , Transportmidler , , , , Maskiner ,87 0,00 0, , Vedlikehold byggetjenester , , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , , Materialer til vedlikehold og nybygg , , , , Renholds- og vaskeri og vaktmestertjenester , , , , Konsulenttjenester , , , , Internkjøp ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av varer/tjenester , , , , Kjøp av tjeneste/driftsavtale med private , , , ,00 Tjenester ikke kommunal produksjon , , , , Mva utenfor mva-loven , , , , Overføringer til andre ,00 0, , ,00 Overføringsutgifter , , , , Reserverte bevilgninger/avsetninger 0, , ,00 0,00 Reserverte bevilgninger 0, , ,00 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,49 0,00 0, , Avsetninger til bundne fond ,48 0,00 0, , Overføring til kapitalregnskapet ,00 0, , ,04 Finansutgifter/-transaksjoner ,97 0, , , Brukerbetaling for ordinære komm. tjenester , , , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -300,00 0,00 0,00-800, Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokal , , , , Annet avgiftspliktig salg av varer , , , , Fordelte utgifter , , , ,61 Salgsinntekter , , , , Overføring erfra staten (motytelse) ,00 0, , , Sykelønnsrefusjon , , , , Komp mva påløpt i driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre kommuner (motytelse) ,00 0, , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,20 0, , , Refusjon fra IKS der kom. selv er deltaker ,00 0,00 0,00 0,00 Refusjoner , , , , Overføring fra andre (private) 0,00 0,00 0, ,00 Overføringsinntekter 0,00 0,00 0, , Utbytte og eieruttak ,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond ,20 0,00 0, ,50 Finansinntekter/-transaksjoner ,20 0,00 0, ,50 Sum eiendomsforvaltning , , , ,17 Sentrale utgifter og inntekter 60

61 Driftsregnskap tjenesteområder Kostart Tekst Regnskap 2013 Opprinnelig Regulert Regnskap Fastlønn 0,00 0, , , Lønn til vikarer 0,00 0,00 0,00-106, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige godtgjørelser ,75 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift ,55 0,00 0, ,11 Lønn og sosiale utgifter ,20 0, , , Kontormateriell ,75 0,00 0,00 0, Annet forbruksmateriell/tjenester ,17 0,00 0, , Post, telefon og banktjenester ,75 0, , , Opplæring, kurs 0,00 0,00 0,00-948, Energi 0, ,00 0,00-0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 0, , , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,56 0, , , Konsulenttjenester , , , ,90 Kjøp av varer/tjenester , , , , Mva utenfor mva-loven ,18 0,00 0, , Overføringer til andre ,14 0,00 0, ,81 Overføringsutgifter ,32 0,00 0, , Reserverte bevilgninger/avsetninger 0, , ,83 0,00 Reserverte bevilgninger 0, , ,83 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , , Avdragsutgifter , , , , Avsetninger til disposisjonsfond , , , , Avsetninger til bundne fond ,30 0,00 0, , Overføring til kapitalregnskapet , , , , Ikke disponert netto driftsresultat ,92 0,00 0, , Avskrivninger , , , ,80 Finansutgifter/-transaksjoner , , , , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, , Billettinntekter ,00 0,00 0,00 0, Annet avgiftspliktig salg av varer ,70 0,00 0,00 0, Fordelte utgifter ,00 0, , ,00 Salgsinntekter ,70 0, , , Overføringer fra staten (motytelse) , , , , Sykelønnsrefusjon 0, , ,00 0, Komp mva påløpt i investeringsregnskapet , , , , Komp mva påløpt i driftsregnskapet , , , , Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,32 0,00 0, , Interne salg ("interne overføringer") , , , ,00 Refusjoner , , , , Rammeoverføring , , , , Andre statlige overføringer , , , , Skatteinntekter , , , , Overføring fra andre (private) ,93 0,00 0, ,36 Overføringsinntekter , , , , Renteinntekter , , , , Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) , , , , Bruk av tidl. års regnskapsmessige ,85 0, , ,03 mindreforbruk 940 Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 0, Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, , Motpost avskrivninger , , , ,16 Finansinntekter/-transaksjoner , , , ,26 Sum sentrale utgifter og inntekter , , , ,49 61

62 Driftsregnskap virksomheter Driftsregnskap virksomheter Administrasjon og ledelse Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Opprinnelig Regnskap 2012 Utgift , , , ,02 Inntekt , , ,00 0,00 Adm. og ledelse ufordelt , , , ,02 Utgift , , , ,90 Inntekt , , , ,13 Rådmannen , , , ,77 Utgift , , , ,20 Inntekt , , , ,72 Servicetorgenheten , , , ,48 Utgift , , , ,19 Inntekt , , , ,97 Strategi og samfunn , , , ,22 Utgift , , , ,61 Inntekt , , , ,83 Økonomiavdelingen , , , ,78 Utgift , , , ,36 Inntekt , , , ,80 HR-avdelingen , , , ,56 Utgift , , , ,96 Inntekt , , , ,17 Kommunerevisjon , , , ,79 Sum administrasjon og ledelse , , , ,62 Oppvekst Utgift , , , ,42 Inntekt , , , ,17 Familebarnehagen , , , ,25 Utgift , , , ,00 Inntekt , , , ,17 Borgensonen barnehager , , , ,83 Utgift , , , ,93 Inntekt , , , ,30 Landøya og Holmen barnehager , , , ,63 Utgift , , , ,79 Inntekt , , , ,84 Hval gård og Vepsebolet barnehage , , , ,95 Utgift , , , ,24 Inntekt , , , ,29 Solvangsonen barnehager , , , ,95 Utgift , , , ,78 Inntekt , , , ,77 Hovedgårdensonen barnehager , , , ,01 Utgift , , , ,78 Inntekt , , , ,70 Risengasonen barnehager , , , ,08 Utgift , , , ,43 Inntekt , , , ,61 Torstadsonen barnehager , , , ,82 62

63 Driftsregnskap virksomheter Regnskap 2013 Justert budsjett Opprinnelig Regnskap Utgift , , , ,00 Inntekt , , , ,37 Nesøya og Vendla barnehage , , , ,63 Utgift , , , ,74 Inntekt , , , ,97 Direktør oppvekst , , , ,77 Utgift , , , ,68 Inntekt , , , ,56 Arnestad skole , , , ,12 Utgift , , , ,09 Inntekt , , , ,94 Billingstad skole , , , ,15 Utgift , , , ,49 Inntekt , , , ,48 Blakstad skole , , , ,01 Utgift , , , ,16 Inntekt , , , ,82 Bondi skole , , , ,34 Utgift , , , ,42 Inntekt , , , ,25 Drengsrud skole , , , ,17 Utgift , , , ,00 Inntekt , , , ,26 Hagaløkka skole , , , ,74 Utgift , , , ,46 Inntekt , , , ,54 Heggedal skole , , , ,92 Utgift , , , ,65 Inntekt , , , ,02 Hofstad skole , , , ,63 Utgift , , , ,20 Inntekt , , , ,57 Hvalstad skole , , , ,63 Utgift , , , ,99 Inntekt , , , ,78 Jansløkka skole , , , ,21 Utgift , , , ,45 Inntekt , , , ,36 Mellom-Nes skole , , , ,09 Utgift , , , ,94 Inntekt , , , ,55 Nesøya skole , , , ,39 Utgift , , , ,57 Inntekt , , , ,48 Rønningen skole , , , ,09 Utgift , , , ,82 Inntekt , , , ,30 Solberg skole , , , ,52 Utgift , , , ,28 Inntekt , , , ,05 Vardåsen skole , , , ,23 63

64 Driftsregnskap virksomheter Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Opprinnelig Regnskap 2012 Utgift , , , ,30 Inntekt , , , ,98 Vettre skole , , , ,32 Utgift , , , ,71 Inntekt , , , ,87 Borgen skole , , , ,84 Utgift , , , ,19 Inntekt , , , ,12 Hovedgården ungdomsskole , , , ,07 Utgift , , , ,83 Inntekt , , , ,81 Landøya ungdomsskole , , , ,02 Utgift , , , ,65 Inntekt , , , ,28 Risenga ungdomsskole , , , ,37 Utgift , , , ,29 Inntekt , , , ,11 Solvang ungdomsskole , , , ,18 Utgift , , , ,37 Inntekt , , , ,88 Torstad ungdomsskole , , , ,49 Utgift , , , ,03 Inntekt , , , ,42 Asker kommune voksenopplæring , , , ,61 Utgift , , , ,30 Inntekt , , , ,85 Vollen ungdomsskole , , , ,45 Utgift , , , ,01 Inntekt , , , ,34 Den alternative skolen , , , ,67 Utgift , , , ,74 Inntekt , , , ,76 Barneverntjenesten , , , ,98 Utgift , , , ,89 Inntekt , , , ,54 Barne- og familieenheten , , , ,35 Sum oppvekst , , , ,51 Helse og omsorg Utgift , , , ,30 Inntekt , , , ,40 Direktør Helse og omsorg , , , ,90 Utgift , , , ,93 Inntekt , , , ,37 Solgården sykehjem , , , ,56 Utgift , , , ,04 Inntekt , , , ,52 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester , , , ,52 64

65 Driftsregnskap virksomheter Regnskap 2013 Justert budsjett Opprinnelig Regnskap Utgift , , , ,60 Inntekt , , , ,57 Hjemmesykepleien , , , ,03 Utgift , , , ,26 Inntekt , , , ,46 Gullhella sykehjem , , , ,80 Utgift , , , ,90 Inntekt , , , ,84 Helseavdelingen , , , ,06 Utgift , , , ,86 Inntekt , , , ,25 Boliger for mennesker med utviklingshemming , , , ,61 Utgift , , , ,03 Inntekt , , , ,08 Avdeling psykisk helse , , , ,95 Utgift , , , ,36 Inntekt , , , ,49 Arbeid, fritid, avlastning , , , ,87 Utgift , , , ,91 Inntekt , , , ,04 Sosialtjenesten , , , ,87 Utgift , , , ,01 Inntekt , , , ,92 Avdeling forebygging og rehabilitering , , , ,09 Utgift , , , ,08 Inntekt , , , ,91 NAV Asker , , , ,17 Utgift , , , ,55 Inntekt , , , ,51 Vedtakskontoret , , , ,04 Sum helse og omsorg , , , ,47 Kultur, frivillighet og fritid Utgift , , , ,95 Inntekt , , , ,09 Direktør Kultur, frivillighet og fritid , , , ,86 Utgift , , , ,53 Inntekt , , , ,47 Idrett og friluft , , , ,06 Utgift , , , ,95 Inntekt , , , ,10 Asker kulturskole , , , ,85 Utgift , , , ,27 Inntekt , , , ,18 Asker kulturhus , , , ,09 Utgift , , , ,93 Inntekt , , , ,89 Asker bibliotek , , , ,04 Sum kultur, frivillighet og fritid , , , ,90 65

66 Driftsregnskap virksomheter Teknikk og miljø Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Opprinnelig Regnskap 2012 Utgift , , , ,57 Inntekt , , , ,83 Direktør teknikk og miljø , , , ,74 Utgift , , , ,53 Inntekt , , , ,36 Kommunalteknikk , , , ,17 Utgift , , , ,78 Inntekt , , , ,37 Plan- og bygningsavdelingen , , , ,41 Utgift , , , ,08 Inntekt , , , ,58 Asker drift , , , ,50 Sum teknikk og miljø , ,82 Eiendomsforvaltning Utgift , , , ,51 Inntekt , , , ,00 Prosjekt og utbygging , , , ,51 Utgift , , , ,48 Inntekt , , , ,82 Eiendomsdrift og forvaltning , , , ,66 Sum eiendomsforvaltningen , , , ,17 Sentrale utgifter og inntekter Utgift , , , ,84 Inntekt , , , ,33 Sentrale utgifter og inntekter , , , ,49 Sum sentrale utgifter og inntekter , , , ,49 66

67 Balanse - detaljert Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Omløpsmidler Kasse, bankinnskudd i: Håndkasser , , Kasse Yggeseth 7 000, , DNB Drifts konto , , DNB Startlån , , DNB Renter formidlings lån , , DNB Avdrag formidlings lån , , DNB Boligtilskudd , , Nordea Drifts konto , , Nordea BRA-midler 0,00 1, Nordea OCR-kommunale avgifter ,64 0, Nordea Sosialutbetalinger 0,00 26, DNB OCR-kommunale avgifter , , DNB OCR-parkering , , DNB Sosialutbetalinger , , DNB Tilfluktsrom , , DNB Flyktningutbetalinger , , DNB BRAH midler , , Skattetrekk DNB , ,78 Sum kasse, bankinnskudd , ,66 Kortsiktige fordringer overfor: Refusjonskrav Asker trygdekontor , , Refusjonskrav Helse og sosial ,29 0, Utestående krav, ressurskrevende brukere , , Utestående krav Per Ottar Skaaret 0, , Merverdiavgift - Skatte og avg.regnskap - fordring , , Inngående mva - kompensasjon , , Div. ut- og innbetalinger - forrige år(fordring) , , Spillemidler, ikke mottatt 0, , ENOVA tilskudd, ikke mottatt ,00 0, Skogavgiftfond , , Skatteoppgjør desember , , Bostøtte til disposisjon , , Salg via internett (Dialog Exe AS sender oss oppgjør) 223,00 110, Negative lønnslipper 0, , Div forskudd ,00 0, Debitorer Fakturering , , Debitorer hjemmetjenesten 2 034, , Debitorer KKF , , Debitorer eiendomsavgifter , , Interimskonto eiendomsavgifter , , Debitorer komm. tekn. tjenester 0, , Debitorer Eiendomsforvaltningen 14, , Debitorer diverse fakturering 0, , Debitorer parkeringsavgift , , Debitorer gml. gjeld husleie fra ABBL , ,90 Sum kortsiktige fordringer , ,40 Aksjer og andeler (kortsiktig) utstedt av: Kortsiktige plasseringer Energifond , , Langsiktige plasseringer Energifond , , Langsiktige plasseringer annen likviditet , ,00 Sum aksjer og andeler (kortsiktig) utstedt av: , ,36 Premieavvik Arb.g.avg. premieavvik 0, ,69 67

68 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Premieavvik 0, ,00 Sum premieavvik 0, ,69 Sum 2.1 Omløpsmidler , , Anleggsmidler Pensjonsmidler Arb.g.avg. nto pensj.midler DnB , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler Storebrand , , Pensjonsmidler Statens Pensjonskasse , , Pensjonsmidler DnB Livsforsikring , ,00 Sum pensjonsmidler , ,90 Aksjer og andeler (langsiktig) utstedt av: Egenkapitalinnskudd KLP Forsikring , , Asker Sentrum AS 5 aksjer pålydende 2000, , , Asker Eiendomsforvaltn. AS aksjer à , , DI Gr. (Tidl.Dønski Ind.) 253 aksjer pålyd , , Asker Produkt AS500 aksjer pålyd. kr , , Rekom AS, 45 aksjer pålyd. kr 600 0, , A/l biblioteksentralen 1414 andeler hver pålydende 4 200, , Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr , ,00 Sum aksjer og andeler (langsiktig) utstedt av: , ,00 Utlån til: Lån iflg lov sos omsorg , , Lån til flyktninger , , Etableringslån , ,12 Sum utlån til : , ,15 Utstyr, maskiner og transportmidler Anleggsmidler 5 års avskrivning , , Avskrivninger , , Anleggsmidler 10 års avskrivning , , Avskrivninger , , Anleggsmidler 20 års avskrivning , , Avskrivninger , , Aktivert 2013, flyttes til AM i ,51 0, Kontormaskiner , , Hustrykkeri 0,00 0, Inventar, utstyr og bygn. arb. Kompetansesenter 0, , Inventar og utstyr Rådhuset 0, , Inventar og utstyr helse og sosial , , Inventar og utstyr kultur , , Inventar og utstyr idrett , , Bil dokumentsenteret , , Inventar og utstyr skoler , , Inventar og utstyr Barnehage , , Biler fellestjenesten , , Ford Transitt BP gave , , Biler Helse og sosial , , Bil avløser/vaktmestertj. 0, , Pasientvarslingsanlegg GBRS 0, , Maskiner/utstyr Asker kulturhus , , Maskiner og utstyr park/grønt 0, , Maskiner og utstyr idrett , , Orgel - Asker kapell , , Biler/mask.utst. komm.ing , , Edb-utstyr , ,36 68

69 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Inventar og utstyr Torstad, Vestre Nes, Oppsjømark , , Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen , , Kabel Gullhella sør anl.nr , , Borgen nedlegging høyspent anl.nr , , Maudmonumentet , , Utsmykning Borgen Nærmiljøsenter , , Utsmykning Torstad skole , , Utsmykning Bråset bo- og omsorgsenter , , Utsmykning Asker kulturhus , , Utsmykning Risenga sv.hall og Leikvollhallen , , Brannkrav , , Utskifting PCB , , ENØK , ,72 Sum utstyr, maskiner og transportmidler , ,90 Faste eiendommer og anlegg Asker rådhus , , Brannstasjonen , , Kontorpaviliong brannstasjonen 1,00 1, Kontorlokaler trekanten , , Jørgensløkka , , Jørgensløkka , , Nye kontorlokaler Erteløkka , , Verkstedbygning , , Nytt verksted , , Fusdalbråten , , Skole - tomter , , Skoler - pågående arbeid , , Barnehager - tomter , , Barnehager - pågående arbeid , , Tilbygg føyka 1,00 1, Hvalstad barnehage - Hofstad (innleid) 0, , Vepsebolet barnehage - innleid , , Helsestasjon sentrum - skysstasjonen , , BIOM - tomter , , BIOM - pågående arbeid , , Solli gård , , Solli skogshytte 5 261, , Tveter gård , , Hytte tveterskogen , , Hjerpåsen og berg skoger , , Bibliotekavd heggedal 1,00 1, Holmenhallen , , Holmen ishall , , Heggedal idrettshall , , Varmesentral Risenga , , Kunstisbane , , Askerhallen , , Bleikerhallen , , Landøya svømmehall , , Kunstgressbaner , , Idrettsanlegg, nesøya 1,00 1, Idrettsanlegg, arnestad 1,00 1, Solli skistadion , , Vardåsen skisenter , , Føyka Skate-Park , , Leikvoll idrettshall , , Risenga svømmehall , , Fotballbaner - grus , , Klubbhus Risenga , , Fotballbanner - gress , ,46 69

70 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Ballsletta - Borgen , , Ballbinge - Hovedgården , , Ballbinge - Vollen skole , , Ballbinge - Solberg skole , , Ballbinge - Landøya u-skole , , Ballbinge - Vardåsen skole , , Ballbinge - Billingstad skole , , Ballbinge - Blakstad skole , , Ballbinge - Drengsrud skole , , Ballbinge - Hofstad skole , , Ballbinge - Solberg skole , , Lysløyper , , Hvalstrand - molo , , Hvalstrand stupetårn , , Sjøstrand molo 6 894, , Holmenskjæret , , Langåra , , Leangen brygge 8 000, , Sjøstrand , , Hvalstrand bad , , Vollen brygge , , Vardåsen friluftsareal , , Vollenstranda , , Grønlia , , Hvalstrand - uværskur obj , , Friareal borgenåsen 1,00 1, Friareal vardåsen - gnr6/ 23 1,00 1, Friareal vardåsen - gnr6/ 22 1,00 1, Friareal koiaodden - gnr 64/6 1,00 1, Friareal haakavik - gnr 67/ 53 1,00 1, Friareal bjerkås - gnr 68/185 1,00 1, Blakstadtangen strand/havn - gnr , , Friluftsområde g.nr3/386 1,00 1, Strandareal g.nr 56/1 m.flere 1,00 1, Friområdeg.nr 68/ ,00 1, Askerparken 1,00 1, Ovnsbråten 1,00 1, Flatland - gnr2/ 57 1,00 1, Grønlia 1,00 1, Fossekneika - gnr 79/7 1,00 1, Friareal risenga - gnr 55/ , , Friareal båstadmyra , , Park minnestøtten , , Friareal lynarealet - gnr 38/ , , Friareal finsrudvannet , , Friareal sætre terrasse80/ , , Friareal olleveien 52/27, , , Friareal saksrudbråten , , Friareal askerelva - gnr3/ , , Del av turvei heggedal , , Turvei ånnerud , , Turvei langs hogstadveien , , Friområde trollstien 7 529, , Lekeplass trollstien 3 342, , Friareal bjerkøya - gnr 57/ , , Svartputt , , Fellesareal lek 5, engelsrud , , Fellesareal hønsfaret , , Turvei engelsrud92/ , , Friområde bjerkåsholmen - gnr , , Munkesletta , ,00 70

71 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Turvei jansrud - skansen , , Tursti Oppsjø obj , , Stier og turveier , , Friareal - felles , , Kloppedalen II obj , , Friareal Hvamodden - obj , , Kloppedalen sandvolleyballbane , , Borgen grendehus g.nr6/ , , Borgen grendehus , , Gjellum velhus, påkostning , , Hagaløkka lekesenter 1,00 1, Asker Nye Kulturhus , , Asker kulturhus , , Venskaben , , Heggedal h.gård vestre s bygn , , Asker museum , , Lølandhuset , , Vern av østnorske trebåter , , Kulturbygg - under arbeid , , Idretts- og friluftsanlegg - under arbeid , , Askertun menighetssenter , , Vannverk - under arbeid , , Vassdragsanlegg , , Avløpsanlegg - under arbeid , , Kildesortering , , Renovasjon - under arbeid 0, , Ny brannstasjon , , Veianlegg nedlagt anleggskapital , , Fortau, gang-og sykkelvei , , Parkeringsanlegg , , Tekniske anlegg , , Boliger - tomter , , Boliger - under arbeid , , Engløkka gbn 52/194 - objekt , , bruksvn 5 selvig , , Kirkeveien 230,leil.316 sentrum helsestasjon , , Kirkeveien 230, leil. 407 sentrum helsestasjon , , Bestyrerbolig asker museum , , Hvalstrandveien , , Boliger Lensmannslia , , Anleggsmidler 40 års avskrivning , , Avskrivninger , , Anleggsmidler 50 års avskrivning , , Avskrivning , , Tomter - ingen avskrivning , , Tomter aktivert ingen avskrivninger ,75 0, Aktivert 2013, flyttes til AM i ,26 0, Aktivert 2012, flyttes til AM i , , Aktivert 2011, flyttes til anl.modul i , , Heggedalsmarka - gnr 79/276 se , , Underlandsåsen , , Parsell bleiker gård ved vensk 4 000, , Bårdsrudhagen , , Tomt av fusdahl 7 000, , Gjellum gård 1 502, , Heggedal gård , , Parsell av asker gård , , Tomt ved slependen , , Tomter fra otto l whist nesøya , , Torstad utparsellfelt , , Solstad gård , ,80 71

72 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Rødstua , , Parsell av fusdahl , , Korsveien 500,00 500, Risenga , , Aabyfeltet - opparbeidelse 2 000, , Nedre solstad , , Kistefossjordet , , Solgården , , Vardåsenarealet , , Tomt nr.26 fra asker tomtesels , , Vardåsen fra asker tomteselsk , , Vassbunden fra asker tomtesels , , Borgenåsen fra asker tomtesels , , Ø.bleikerfra asker tomtesels , , Mingefeltet fra asker tomtesel , , Kodalenfra asker tomtesels , , Fremt.felt.fra asker tomtesels 7 500, , Lensmannslia , , Jørgensløkka 5 - tomt , , Parsell av asker gård 1,00 1, Parsell av haugboløkka 1,00 1, Tomt 49 randsborg til barneh 1,00 1, Tomt til alders og pleiehjem 1,00 1, Skoletannklinikk asker gymnas 1,00 1, Barnehagetomt billingstad 1,00 1, Østenstad , , Veigrunn fra h henriksen 1,00 1, Holmen g/bnr 1/ , , Østre asker gård - gnr2/ , , Hasselbakken - gnr2/ 10 askervn , , Tomtear - gnr 23/5 - gnr 2/34,36, , , Trekanten - gnr 2/217, , , Hønsjordet - gnr2/ , , Landsnes - gnr 3/ , , Dæhli - gnr4/ , , Nordre borgen - gnr5/ , , Nordre borgen - gnr5/ , , Gamle Borgenvei 5A - gnr 5/ , , Eiendommen - gnr 6/ 9,21, , , Borgenbråten 27 - gnr6/ , , Eiendommeng.nr 6/ , , Borgen skogg.nr6/ , , Borgen skogg.nr6/ , , Borgen skogg.nr6/ , , Borgen skogg.nr6/ , , Drammensvn gnr 07/ , , Adkomstvei Vardåsen kirke - gnr 7/ , , Solbrå - gnr8/ , , Drammensvn gnr 15/ , , Hofstad - gnr 26/ , , Eiendommen utb områd - gnr 26/ , , Hofstadgt , , Fjellstadvn.16 - gnr 28/ , , Veigrunn,drammensv. - gnr 28/194 1,00 1, Bruseth riggplass - gnr 29/ , , Labråten, arne garborgsv , , Brusetveien 21 - gnr 29/ , , Brusetveien 25 - gnr 29/ , , Solstua - gnr 30/ , , Tomt av torstad - gnr 31/ , , Nedre berger - gnr 31/ , ,00 72

73 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Av alfred horni - gnr 32/ , , Nedre berger - gnr 32/ , , Åstad Gård - gnr 35/ , , Åsløkkvn 78 - gnr 38/ , , Tomt nesvangen - gnr. 39/ , , Nesbukta - gnr 39/ , , Øvre nes g.nr 39/304,310, , , På nesøya - gnr 40/ , , DNB-tomt Nesøya - gnr 40/3xx , , Solheim - gnr 42/ , , Hval gård - gnr 44/ , , Undelstadvn , , Erteløkka gnr 50/008, , , Fredtunveien 85 - gnr 50/ , , Torvvn 7(haukaa) - gnr , , Fusdahlbråthen - gnr 50/ , , Bleikerveien 27 - gnr 50/ , , Eiendommen - gnr 50/ , , Erteløkka 4 - gnr 50/ , , Tomterav fusdahl , , Kjøpt av rosenhave - gnr 50/ , , S bondi - gnr 51/ , , Asker bygg - gnr 51/ , , Bondi vestre og østrefredtunvn , , Bleikervn.52 - gnr 52/ , , Fredtunveien 18 - gnr 52/ , , Nordre bondi gård - - gnr 52/ 84 fredtunvn , , Leikvoll - gnr 53/ , , Av bjørn mortensen - gnr 55/ , , Av hjalmar johnsen - gnr 55/ , , Bleikeråsen - gnr 55/ , , Gnr 56/ , , Gnr 56/ , , Esvika - gnr 56/ , , Merraneset, Løkeneshalvøya - g/bnr 56/ , , Aaby - gnr 60/ , , Skogstien 2 - gnr 61/ , , Ved furua kioskg.nr 61/ , , Av blakstad gård - gnr 61/ , , Gullhella omsorgsbolig - gnr 61/ bnr 709 og , , Arnestad - gnr 66/ 1, , , Skogbakken - gnr 66/30, , , Gnr 66/ , , Høymyrdammen - gnr 67/8,70 og 68/ , , Ved sjøstrand - gnr 68/ , , Lille gui - gnr 75/ , , Av blomfeldt - gnr 77/ , , Heimtun - gnr 78/ , , Øvre gjellumv 6g.nr 78/ , , "Bekkestua" gbnr 78/312 Underlandsåsen , , Heggedal - gnr , , Fossekneika - gnr 79/ , , Åmodt - gnr 79/11, , , Fridheim - gnr 79/ , , Heggedal - gnr 79/ , , Heggedal - gnr 79/ , , Parsell 8/9 heggedal - gnr 79/ , , Åmotåsen - gnr 79/ , , Heggedal - gnr 79/ , , Åmotåsen79/ , , Tomt heggedalskogen , ,40 73

74 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Åmodtåsen - fellesareal - gnr79/ , , Øvre sætre - gnr 80/ , , Vardåsenlia - gnr 84/ , , Vardåsen - gnr 89/1, , , Yggeseth g.nr.92/002, , , Vardåsen nord - gnr 92/ , , Yggesetfeltet - gnr 92/ , , Gl drammensv gnr 92/ , , Bergsmarken - gnr 95/ , , Vei under arbeid , ,29 Sum faste eiendommer og anlegg , ,08 Sum 2.2 Anleggsmidler , ,03 Sum Eiendeler , , Kortsiktig Gjeld Annen kortsiktig gjeld overfor: Forskuddstrekk , , Påleggstrekk fra 1/ , , Utg.mva høy sats mva-komp - kjøp tj. Utlandet , , Merverdiavgift - Skatte og Avg.regnskap - gjeld ,00 0, Div. ut- og innbetalinger - forrige år(gjeld) , , Depositum nøkler ISS (Kr 1500,- pr stk) , , BRAH-midler (skadeforebyggende tiltak) , , Geovekstavtale , , Inntektsutjevn. tilskudd 6. og 7. termin , , Lederne 0, , Fellesorganisasjonen 0, , Parat 0,00-614, Øreavrunding 49,92 0, Pensjonstrekk , , Feriepenger inneværende år , , Avsetning arb.g.avg f.p (oddetall) , , Skyldig/ fordelt arbeidsgiveravgift , , OU-midler KS Tariffområde 0, , Påløpte renter eksterne lån , , Interimskonto dir. remittering , , Garantier - Bleikerhaugen 6 gbnr. 54/20,21 0, , Interimskonto Bill.salg for andre arrangører , ,00 Sum annen kortsiktig gjeld overfor: , ,50 Premieavvik Arb.g.avg. premieavvik ,28 0, Premieavvik ,00 0,00 Sum premieavvik ,28 0,00 Sum 2.3 Kortsiktig gjeld , , Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Arb.g.avg. nto pensj.forpl. KLP , , Arb.g.avg. nto pensj.forpl. STB , , Arb.g.avg. nto pensj.forpl. SPK , , Pensjonsforpliktelse KLP , , Pensjonsforpliktelse Storebrand , , Pensjonsforpliktelse Statens Pensjonskasse , , Pensjonsforpliktelse DnB Livsforsikring , ,00 Sum pensjonsforpliktelse , ,57 74

75 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 Obligasjonslån Fokus Bank Obligasjonslån 2011/ , , Fokus/Danske Bank Obligasjonslån 2011/2016 FRN , , Obligasjonslån SEB 2015/ , , Obligasjonslån DNB/Nordea 2013/ ,00 0,00 Sum obligasjonslån , ,00 Sertifikatlån Sertifikatlån 18/ /4-13 0, , Sertifikatlån 26/ / , , Sertifikatlån 25/ / ,00 0, Sertifikatlån 25/ / ,00 0,00 Sum sertifikatlån , ,00 Andre lån fra: Etableringslån , , Startlån , , Startlån , , Startlån sammenslått / , , Startlån /1/ , , Startlån , , Startlån , , Startlån ,00 0, Kommunalbanken nr Kulturhuset , , Kommunalbanken nr Kulturhuset , , Kommunalbanken nr , , Kommunalbanken nr , , Kommunekreditt 10487,2006/2036 0, , Oslo komm gjeldsbevis langåra , , Yggeseth legat , , Lån ifm gang/sykkelvei på Konglungen , ,38 Røkke/Eidsvig Sum andre lån fra: , ,38 Sum 2.4 Langsiktig gjeld , , Bokført egenkapital Bundne driftsfond Boligtilskudd til etablering fra husbanken , , Skogavgiftfond , , Udisp. Kr. Marthas minnefond (Gave til barnevern) , , Boligtilskudd til tilpasning fra husbanken , , Fond tap på etableringslån etter , , Gave til solgården sykehjem , , Legatmidl.til solgården sykehjem , , Gave/legatmidler til Asker Bo-og rehab senter , , Gave til Asker aldershjem 0, , Fond åmotvn.trygdebolig 0, , Gave til Daleløkken bo-og arbeidssenter , , Gave til Risenga , , Legatmidler til Solgården boligsenter , , Statstilskudd Helse og sosial-overføres neste år , , Frivillighetssentralen , , Gave til Sjøskolen (Nessegutt) , , Gave/tilskudd til Utekontakten-ungdom og fritid , , Arrangementskonto Barne-og ungd. avd , , Prosjektkonto Bondi Aktivitetshus , , Aktivitetshuset - fond for brukere , , Gave til Asker museum , ,15 75

76 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap VESLELIA v/asker Museum , , Aktiv fritid Nordre Bondi Gård Gaver/Legater , , Hovedgården skole-prosjekt/fond , , Sot midler hjelpetjenesten , , Vettre SFO skistipend , , Gave til ekstraordinære tiltak i barnevernet 0, , Fondskonto Drengsrud skole , , Skjønnsmidler fylkesmannen 0, , Øremerkede midler Landøya skole , , Norskopplæring - Asker voksenopplæring , , Gave Asker International School , , Boligtilskudd Borgenfaret/ Husbanken , , Elevpenger Nesøya skole , , Statstilskudd Skole 0, , Ubrukte kostpenger Ollestua skole 0, , Statstilskudd Barnehageløftet 0, , Øremerkede midler boligsosialt utviklingsprogram , , Gave - Gullhella BRS Brukerrådet , , Gaver bofellesskap enslige umyndige , , Gave til Galleri Uniqa 0, , ASKER BIBLIOTEK , , Kommunalt viltfond , , Tilskudd - biologisk mangfold , , Lærlingetilskudd Medlemsbedr. ansvar , , Øremerket tilskudd - Kulturskolen , , Private anlegg - tildelte, ikke utbetalte midler , , Selvkostfond vann iflg forskrift , , Selvkostfond avløp iflg forskrift , , Selvkostfond renovasjon , , Premieringsmidler fra FEE , , Fond Solberg skole , , Gave til Holmen Seniorsenter , , FLINKE FOLK - V/P.A. IFARNES , , Gaver til Drengsrud arbeidssenter ,00 0, Sorggruppe kreft (Hjemmesykepleien) ,28 0, Kompetanseheving kreft (Hjemmesykepleien) ,00 0,00 Sum bundne driftsfond , ,44 Ubundne ivesteringsfond Fond udisponerte kapitalinnt , , Fond disponerte kapitalinnt. 0, , Inntekter vedr. Åmotåsen utbygging , , Energirettet miljøfond , , Boligfond , , Energifond I, grunnkapital , , Bymiljøpris , ,00 Sum ubundne investeringsfond , ,88 Bundne investeringsfond Fond tilfluktsrom , , Forsikringsoppgjør Sjøstrand ,75 0, Gave/tilskudd Askerelva , , Meravdrag startlån , ,41 Sum bundne investeringsfond , ,56 Disposisjonsfond Fond til kapitalformål fri del , , Fond til kapitalformål , , Boligfond , , Billighetserstatning barnevern , , Fond for dekn av underskudd ved Bråset IKS , ,00 76

77 Balanse - detaljert Konto Kontotekst Regnskap 2013 Regnskap Energifond - realverdifond , , Energifond - bufferfond - drift , , Fond boligsosialt utviklingsprogram , , Disposisjonsfond bil og utstyr brannvesen ,00 0, Fond 190-funk Ansvar , , Fond egenandel forsikring , , Disposisjonsfond kulturenheten , , Disposisjonsfond plan og bygningsavdelingen , ,00 Sum disposisjonsfond , ,15 Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (Drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK -Drift , ,00 Sum endrings i regnskapsprinsipp som påvirker AK (Drift) , ,00 Regnskapsmessig mindre forbruk Mindre forbruk , ,85 Sum regnskapsmessig mindre forbruk , ,85 Kapitalkonto Kapitalkonto , , Kapitalkonto anlegg , ,99 Sum kapitalkonto , ,81 Sum 2.5 Bokført egenkapital , ,69 Sum gjeld og egenkapital , ,14 Memoriakonto for ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler , , Ubrukte lånemidler Startlån , ,10 Sum memoriakonti for ubrukte lånemidler , ,10 Andre memoriakonti Rehab Risenga , , Gullhella sykehjem - nye vinduer og bad , , Holmenskjæret - toalettanlegg , , Uavklarte søknader ,00 0, Etableringslån og utbedr.lån , ,51 Sum andre memoriakonti , ,02 Sum memoriakonti , ,12 Motkonto for memoriakonti Mem.kto. Ubr. Lånemidler , , Mem. kto. underdekning/refusjoner i påvente 0, , Mem.kto.uavklarte søknader ,00 0, Lån under overvåking , ,51 Sum motkonto for memoriakonti , ,12 Totalsum memoriakonti 0,00 0,00 77

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014

Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014 Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014 1 Økonomisk oversikt drift 2 Balanseregnskap 3 Noter 4 Resultatregnskap per avdeling 5 Budsjettavvik med kommentarer 0 Organisering og regnskapsprinsipper

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer