Innhold. Byrådsleders forord... 3 Økonomisk analyse... 4 Tema: Oppreisningsordningen Tema: Breibånd i distriktene i Tromsø...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Byrådsleders forord... 3 Økonomisk analyse... 4 Tema: Oppreisningsordningen... 12 Tema: Breibånd i distriktene i Tromsø..."

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Årsmelding 2012 Tromsø kommune Innhold Byrådsleders forord... 3 Økonomisk analyse... 4 Tema: Oppreisningsordningen Tema: Breibånd i distriktene i Tromsø Byrådsleders kontor Innledning Kommuneadvokaten Informasjonstjenesten Byrådsavdeling for finans Innledning Personalenheten Økonomienheten Kemner Innfordring Internservice Fagrent IT-sentret Eiendom Byrådsavdeling for utdanning Innledning Skole Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Flyktningetjenesten Barnehage Barneverntjenesten Forebyggende helsetjenester Byrådsavdeling for helse og omsorg Innledning Pleie og omsorg Boligkontoret Allmennlegetjenesten Rus- og psykiatritjenesten Sosiale tjenester i NAV Tromsø Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett. 52 Innledning Næring Idrett og friluftsliv Barn og unge Kunst og kultur Tilskudd, priser og stipend Bibliotek og byarkiv Kulturhuset Servicetorget Tromsø Havn KF Tromsø parkering KF Byrådsavdeling for byutvikling Innledning Byutvikling Bydrift Brann og redning Vann og avløp Tromsø kommunestyre Organisasjonskart Investeringstabell Personalstatistikk Telefon: Telefaks: Postadr.: Rådhuset, postboks 6900, 9299 Tromsø Besøksadr.: Rådhusgata 2 Organisasjonsnr Årsmelding 2012 Fordside: Ordfører Jens Johan Hjort med innbygger nr Foto: Mark Ledingham Bakside: Fra sprintøvelsen i randonee World Cup i Tromsø 14. april 2012 Foto: Bo Eide Lay-out: Norbye & Konsepta AS Trykk: Tromsø kommune

3 Byrådsleders forord Byrådet presenterer med dette årsmeldingen for Tromsø kommune vokser, og i 2012 passerte vi innbyggere. For kommunen representerer dette en gledelig utvikling. Tromsø kommune må skape rom for denne veksten. På tross av at kommunen har vært i omstilling og inntektene fra Troms Kraft AS har falt bort, viser regnskapet for 2012 et mindreforbruk på 39 millioner kroner. Det er særlig grunn til å merke seg at Byrådsavdeling for helse og omsorg melder om balanse. For de som har fulgt driften av kommunen de siste årene, vet man at dette er gledelig nytt var et år preget av tilpasning til den nye parlamentariske styringsmodellen. Byrådet vil berømme de ansatte i kommunen for den tilpasningsvilje de har vist under prosessen. Det pågår fortsatt prosesser som har som målsetning å tydeliggjøre ansvarslinjer, ressursfordeling og arbeidsdeling. Byggingen av Tromstun skole viser tydelig hvor viktig det er å gjøre noe med måten vi bygger større bygg på. Merkostnaden ved prosjektet er fortsatt uavklart, men ventes å ende mellom 35 og 50 millioner kroner. Byrådet tok tak i denne saken raskt, og satte i gang ekstern gjennomgang av prosjektet. Dette endte med fremleggingen av en egen rapport om prosjektet i juni Saken er enda ikke ferdigbehandlet i rettssystemet. Byrådet merker seg at Aurora kino IKS ser ut til å ha klart å snu de negative tallene til et positivt resultat. Samtidig er det viktig å minne på at den langsiktige løsningen for selskapet fortsatt ikke er på plass, men at snuoperasjonen styret og de ansatte har satt i gang bidrar til en videre utvikling av kinotilbudet i Tromsø var også et år der det ble rettet et lys mot etikk i organisasjonen. Byrådet har høsten 2012 satt i gang et arbeid med å utarbeide forslag til reviderte etiske retningslinjer. Fra høsten 2012 ble det innført fritt skolevalg i Tromsø kommune. For kommunen representerer dette en ny og annerledes ideologisk forståelse av forholdet mellom institusjoner og brukere. Denne saken er et eksempel på økt valgfrihet innenfor det kommunale tjenestetilbudet. I 2012 var det 74 elever som valgte å benytte seg av tilbudet. Av disse var det en stor overvekt av elever som oppga rene praktiske årsaker til skolebyttet. Tromsø Havn KF har i 2012 tatt flere sentrale prosjekter videre. Særlig prosjektene med rent Tromsøysund og investeringene i industrihavna på Tønsnes (Grøtsund havneavsnitt) bør fremheves. Tromsø kommune takker Miljøverndepartementet for godt, og viktig, samarbeid for å rydde opp i miljøgifter i byens havnebasseng. Prosjektet startet i 2006 og har kostet over 240 millioner kroner. Utviklingen innen olje og gassvirksomheten i nord gjør også at investeringene på Tønsnes for alvor plasserer Tromsø på kartet over byer med infrastruktur til å delta i olje- og gassalderen. Byrådet er bekymret for utviklingen innenfor barnevernet. Flere barn trenger hjelp og det krever økt innsats fra kommunens side. Derfor er barnevernet tilført 14 millioner kroner i løpet av Avslutningsvis vil jeg fremheve to tiltak som ble igangsatt i 2012 og som er viktige for kommunen. Dette året startet vi for alvor arbeidet med å gi oppreisning til de barnevernsbarna som har blitt utsatt for urett mens Tromsø kommune hadde ansvar for dem. Tromsø kommune tar med dette sin andel av det moralske ansvaret for tidligere barnevernsbarn. Det andre tiltaket som er verd å fremheve er mer positivt ladet. I 2012 begynte arbeidet med å bygge ut bredbåndskapasiteten i distriktene i Tromsø kommune. Dette er et viktig løft som vil bidra til bedre forhold både for næringslivet, innbyggerne og kommunens egen tjenesteproduksjon. I en moderne verden er tilgang til raskt, stabilt og moderne internett like viktig som strøm, barnehageplasser og annen essensiell infrastruktur var et begivenhetsrikt år. Jeg vil med dette takke alle de ansatte som har bidratt til at Tromsø kommune produserer gode tjenester til våre innbyggere. Øyvind Hilmarsen byrådsleder 3

4 Årsmelding 2012 Tromsø kommune Regnskapsmessig overskudd på 39 millioner kroner Tromsø kommunes regnskap for 2012 er avsluttet med et overskudd på 39 millioner kroner. Rammeområdene tilknyttet kommunal drift viser et mindreforbruk på 3,6 millioner kroner. Økte skatteinntekter, rammetilskudd og refusjonsinntekter, gjør at kommunen kan avlegge et regnskap med overskudd. Avviket på rammeområdene er satt sammen av områder med merforbruk og områder med mindreforbruk. Det største merforbruket er knyttet til tjenesteområdene Grunnskole/voksenopplæring/SFO med 9,2 millioner kroner, Bygg- og eiendomsdrift med 7,9 millioner kroner og Pleie og omsorg med 4,7 millioner kroner. Det største mindreforbruket knytter seg til tjenesteområdene Sosiale tjenester/forebygging/rus, Kommunale/private barnehager og Administrativ styring/støtte, med henholdsvis 15,6 millioner kroner, 7,5 millioner kroner og 7,1 millioner kroner. Hovedoversikt Hovedoversikten under er bygd opp etter rammeområder gjort gjeldene fra 1. januar 2005, jf. kommunestyresak 182/04. I kolonnen for korrigeringer er det justert for kompensasjonsinntekter fra merverdiavgift på investeringer og avskrivninger av varige driftsmidler. Kompensasjonen fra merverdiavgift på investeringer er inntektsført i driftsregnskapet på de ulike rammene i henhold til KOSTRA, mens inntektene er budsjettert som frie inntekter. Avskrivninger er utgiftsført på tjenesterammene med tilsvarende inntektsføring på rammen for motpost avskrivninger. Avskrivninger gir totalt sett ingen resultateffekt i regnskapet. Hovedoversikt drift (tall i 1000) Tjenesteramme Regnskap Revidert Resultat Korrigering Korrigert budsjett resultat Politisk styring Administrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/voksenopplæring/SFO Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel m.v Netto renter og avdrag Disponert til avsetning m.v Renovasjon Frie inntekter Motpost avskrivninger, renter og avdrag ,1 Sum

5 Økonomisk ANALYSE Tjenesterammer med avvik Tjenesteramme 1001 Politisk styring Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner, der 3,8 millioner kroner av mindreforbruket knytter seg til reduserte pensjonsutgifter på grunn av endret pensjonssats for folkevalgte. Tjenestekontroll og revisjon har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Tjenesteramme 1002 Administrativ styring, støtte Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 7,1 millioner kroner. Mindreforbruket fordeler seg på flere av enhetene på rammen, og skyldes blant annet reduserte lønns- og pensjonsutgifter grunnet vakanser og engangsutbetaling av refusjonsinntekter fra fylkeskommunen. I tillegg ligger budsjettmidler knyttet til kontingent til KS på denne rammen, med tilhørende utgiftsføring og merforbruk på ramme Dette gjør at ramme 1002 totalt leverer et positivt resultat. Tjenesteramme 2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 7,9 millioner kroner. Dette gir imidlertid ikke et riktig bilde av den faktiske driften i Korrigert for belastede tvistefakturaer på 3,2 millioner kroner, tap på eldre krav på 1,5 millioner kroner og avkortning av tilskudd og forsikringsoppgjør til vedlikehold på 2,3 millioner kroner, er det reelle driftsavviket på tjenesterammen på 0,9 millioner kroner som knytter seg til høyere energikostnader enn budsjettert. Tjenesteramme 2003 Næringsliv veiledning, støtte Resultat etter korrigeringer viser et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. Avviket skyldes lavere kostnader til direkte næringsstøtte enn budsjettert. Tjenesteramme 3002 Barneverntjenesten Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 3,8 millioner kroner. Av dette hadde den ordinære barnevernstjenesten et merforbruk på 4,1 millioner kroner, mens øvrige enheter knyttet til tjenesterammen hadde et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til klientrelaterte kostnader. Det har blant annet vært en vesentlig økning i antall nye barn under omsorg i 2012, og særlig mange akuttplasseringer på slutten av året. Tjenesteramme 3003 Kommunale/private barnehager Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 7,5 millioner kroner. Tabellen under viser hvordan avviket er fordelt innenfor rammen. Korrigert Revidert Korrigert Tjeneste regnskap budsjett resultat Ordinær drift kommunale barnehager Tilskudd til private barnehager Språk og andre styringstiltak Andre tjenester * Sum tjenesteramme barnehage * Utgifter til barnehagemyndighet, Åpen barnehage, PPT. Avviket knyttet til drift av kommunale barnehager skyldes i hovedsak lavere vikarkostnader og vakante stillinger i forbindelse med sykefravær. Det har også vært noe redusert bemanning høsten 2012 på grunn av lavere barnetall i enkelte barnehager. Tilskudd til private barnehager avregnes ved årets slutt basert på endelig årsregnskap i kommunale barnehager. For 2012 utgjorde dette en reduksjon i tilskuddet på 1,6 millioner kroner. Avregningen for 2011 ble ikke bokført i regnskapet 2011, og en ytterligere kostnadsreduksjon på 4,8 millioner kroner er derfor bokført i Mindreforbruket knyttet til styrkingstiltak i kommunale og private barnehager skyldes i hovedsak at gjennomsnittlige lønnskostnader til støttestillinger ble noe lavere enn forventet. Tjenesteramme 3004 Grunnskole/voksenopplæring/SFO Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 9,2 millioner kroner. Som i 2011 er det stor variasjon mellom de enkelte enhetenes resultater. Avviket er hovedsakelig knyttet til økt ressursbruk til spesialundervisning, noe som også i 2011 var hovedårsaken til merforbruk på tjenesterammen. Det har i tillegg vært høyere kostnader forbundet med refusjoner for fosterhjemsplasserte elever og gjesteelever enn hva som var budsjettert. Tjenesteramme 4001 Pleie og omsorgstjenester Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 4,3 millioner kroner jfr., tabell under. Korrigert Revidert Korrigert Enheter regnskap budsjett resultat Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Byråd for helse og omsorg Rus- og psykiatritjenesten Tildelingskontoret Allmennlegetjenesten Øvrige enheter * Totalt * Inneholder engangsinntekt på 12,4 millioner kroner for ressurskrevende brukere som tilhører årene 2009 til

6 Årsmelding 2012 Tromsø kommune 0 % 10 % 6 % 12 % 27 % 45 % Hjemmetjenesten Institusjon Rus- og psykiatritjenesten Tildelingskontoret Allmennlegetjenesten Øvrige enheter Figuren viser enhetenes andel av samlet forbruk, korrigert for vederlag og refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet fellesområdet. Hjemmebaserte tjenester Resultatet til ordinære hjemmebaserte tjenester viser for 2012 et merforbruk på 18,1 millioner kroner. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruket på Byrådsavdeling for helse og omsorg på 13 millioner kroner. Kostnader til hjemmebaserte tjenester har steget med 9,1 prosent fra 2011 og skyldes økning i antall brukere. Gjennomsnittlig timetildeling per bruker ligger på samme nivå som i Dette har medført at tildelte timer har økt med 739 timer per uke. Enhetene innenfor hjemmebaserte tjenester yter ordinære hjemmetjenester, per , til brukere med til sammen timer per uke (utenom timer til natt tjenester). Med ordinære hjemmebaserte tjenester menes direkte hjelp i hjemmet, miljøtjeneste, sykepleierprosedyrer, hjemmesykepleie, praktisk bistand og HMStid. Timer som blir gitt på natt har økt med 328 timer per uke fra Institusjonstjenesten Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg, hadde et merforbruk på 8 millioner kroner i Forbruket er 7,8 millioner kroner høyere enn i 2011, eller en økning på 7,8 prosent. Hovedsakelig skyldes dette økte lønnskostnader og økt tjenestetilbud. Tildelingskontoret Regnskapet viser et merforbruk på 1,4 millioner kroner som skyldes økte utgifter til kjøp av klientbaserte tjenester. Byråd for helse og omsorg Regnskapet viser et mindreforbruk på 13,1 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at beregning av refusjonsinntekter for ressurskrevende brukere ble større enn tidligere estimert. Økningen i refusjonsinntekter er ikke fordelt på driftsenhetene da den endelige beregningen først var klar ved regnskapsavleggelsen. Det har i tillegg vært en økning i vederlagsinntekter. Allmennlegetjenesten Allmennlegetjenesten hadde i 2012 et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at rekruttering til ledige sykehjemslegestillinger har tatt lengre tid enn forutsatt. Tjenesteramme 5001 Kommunehelsetjenester Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Forebyggende helsetjenester har hatt et merforbruk på 2,9 millioner kroner. Dette skyldes prisstigning og etterfakturering av kjøp av jordmortjenester fra 2009 til Allmennlegetjenesten har hatt et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger. Øvrige enheter tilknyttet tjenesterammen hadde et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Tjenesteramme 5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 15,7 millioner kroner. Sosialtjenesten har et mindreforbruk på 7,4 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger, høyt sykefravær (sykelønnsrefusjoner) og nedgang i klienter på kvalifiseringsstønad. Brukerne er fortsatt under tett oppfølging, men mottar ikke lenger stønad. Antall sosialhjelpsmottakere er gått ned med tre prosent fra i 2011 til i I tillegg er gjennomsnittlig utbetaling per klient redusert med en prosent. 5,9 millioner kroner av mindreforbruket på tjenesterammen relaterer seg til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn og skyldes færre behandlede og flere avslag enn beregnet. Byråd for helse og omsorg har et mindreforbruk på 2 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at anbudsprosessen i forhold til Krisesenter har tatt lengre tid enn forutsatt. Flykningetjenesten har et mindreforbruk på 1 millioner kroner. Dette relaterer seg til at tjenesten har tatt i mot et større antall flyktninger i siste halvdel av Staten overfører integreringstilskudd som om flykningene ble bosatt den Tjenesteramme 6001 Kultur og idrett Resultat etter korrigeringer viser et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner. 2,3 millioner kroner av mindreforbruket knyttes til merinntekter på idretts- og kulturbygg. I tillegg er utgifter til kulturskole, idretts- og kulturarbeid, samt kulturbygg 2,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Kulturhusaktiviteter trekker rammen i negativ retning med et merforbruk på 2,3 millioner kroner. Merforbruket skyldes sviktende inntekter knyttet til egne arrangementer og billettsalg. 6

7 ØKONOMISK ANALYSE Tjenesteramme 7001 Forebygging/beredskap brann og ulykker Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 1,8 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter til vikarer og overtid enn budsjettert. Dette på grunn av relativt stor økning i sykefraværet fra 2011 til I tillegg viste det seg at variable inntekter ble lavere i forhold til hva som var budsjettert. 0,35 millioner kroner av merforbruket tilhører 110-sentralen. Det vil bli tilbakebetalt gjennom økt medlemskontingent senere år. Tjenesteramme 7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Tjenestene utbyggingsområder og byggesak viser et merforbruk på 3,5 millioner kroner, men et mindreforbruk på tjenesten plansaker på 3,6 millioner kroner gjør at tjenesterammen balanserer. Tjenesteramme 7003 Samferdsel m.v. Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 4,7 millioner kroner. Avviket knytter seg hovedsakelig til tjenestene vinterdrift, herunder strøing, brøyting og bortkjøring av snø med 5,6 millioner kroner og vedlikehold av leskur med 0,8 millioner kroner. Mindreutgifter knyttet til gatelys trekker resultatet i positiv retning med 1,7 millioner kroner. Tjenesteramme 9702 Disponert til avsetning m.v. Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 26,7 millioner kroner. Det negative resultatet skyldes at årets regnskapsmessige overskudd på 39 millioner kroner er utgiftsført på rammen. Resterende avvik skyldes hovedsakelig at overføring av momskompensasjon til investering er 12,2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Tjenesteramme 9901 Frie inntekter Resultat etter korrigeringer viser en merinntekt på 10,9 millioner kroner. Merinntekter på skatt og rammetilskudd utgjør 38,4 millioner kroner eksklusiv prosjektskjønnsmidler, mens lavere momskompensasjon fra investering på 13,8 millioner kroner trekker resultatet i negativ retning. 12,4 millioner kroner av avviket knyttes til refusjonsinntekter for ressurskrevende brukere for perioden , da dette er budsjettert på denne rammen, men er inntektsført på tjenesteramme for pleie og omsorg. I tillegg er det et negativt avvik på eiendomsskatt på 1,3 millioner kroner, som følge av flere innvilgede fritak enn budsjettert. Økonomisk rapportering 2012 Økonomirapport 1 Økonomirapporten viste et budsjettavvik uten inndekning på 74,5 millioner kroner inkludert bortfall av utbytte fra Troms Kraft AS på 48 millioner kroner. De største avvikene knyttet seg til tjenesterammene Barnevern, Pleie og omsorg og Renter og avdrag, som meldte henholdsvis 15,5 millioner kroner, 11 millioner kroner og 37 millioner kroner. I tillegg ble det meldt 3 millioner kroner på Grunnskole/voksenopplæring/SFO, 3 millioner kroner på Samferdsel og 1 million kroner på Kultur og idrett. Det ble samtidig meldt et mindreforbruk på fellesutgifter på 5 millioner kroner. På grunn av bortfall av utbytte fra Troms Kraft AS iverksatte Byrådet en innsparingsprosess. I 2012 ble det vedtatt innsparingstiltak på totalt 29,4 millioner kroner fordelt på de ulike byrådsavdelingene. Manglende inndekning på 31,7 millioner kroner ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond. I tillegg ble Barnevern vedtatt styrket med 10 millioner kroner. Resterende avvik ble vedtatt dekket innenfor den enkelte ramme. Økonomirapport 2 Økonomirapporten viste et avvik i forhold til revidert budsjett på 12,6 millioner kroner. Avvikene knyttet seg hovedsakelig til tjenesteramme Pleie og omsorg med 19,5 millioner kroner, Renter og avdrag med 17 millioner kroner, Barnevern med 5,5 millioner kroner, Sosiale tjenester/forebygging/rus med 5,35 millioner kroner og Grunnskole/voksenopplæring/SFO med 4,3 millioner kroner. Resterende avvik knyttet seg til Samferdsel, Kultur og Idrett, Forebygging/beredskap brann og ulykker, Politisk styring og Bygg og eiendom med henholdsvis 3 millioner kroner, 2,5 millioner kroner, 1,485 millioner kroner, 1,4 millioner kroner og 0,7 millioner kroner. Det ble samtidig meldt et mindreforbruk på Kommunale/private barnehager med 6 millioner kroner. Pleie- og omsorgsrammen ble styrket med 14,5 millioner kroner. Styrkningen ble finansiert gjennom økning i frie inntekter. Resterende meldte avvik måtte tilpasses innenfor tildelt ramme. Rammen for sosiale tjenester ble økt med 7 millioner kroner som følge av økte utbetalinger til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Barneverntjenesten ble styrket med 4 millioner kroner. Resterende avvik måtte tilpasses innenfor egen ramme. Som følge av økte avskrivninger og reduserte renteinntekter, ble rammen for renter og avdrag økt med 17 millioner kroner. Styrkningen ble finansiert gjennom økte frie inntekter. Rammen for politisk styring og motpost renter og avdrag ble styrket med henholdsvis 1,4 millioner kroner og 3 millioner kroner, og rammen for fellesutgifter ble styrket med 1,5 millioner kroner. Rammen for Forebygging/beredskap brann og ulykker ble styrket med 1,485 millioner kroner. I tillegg ble det avsatt 3,515 millioner kroner til disposisjonsfond. Rammeøkningene og avsetning til disposisjonsfond ble finansiert ved reduksjon i netto pensjonskostnad på 10 millioner kroner og omdisponering av mindreforbruk på barnehage med 6 millioner kroner. 7

8 Årsmelding 2012 Tromsø kommune Driftsresultat Hovedtall fra driftsregnskapet Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (tall i 1000, minus = inntekt/mindreforbruk) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansposter og avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetning Avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(+) / mindreforbruk (-) Brutto driftsresultat Driftsinntektene og driftsutgiftene må utvikle seg balansert for å sikre en bærekraftig og forutsigbar tjenesteutvikling. En positiv utvikling for brutto driftsresultat er en forutsetning for å kunne dekke økte rente- og avdragsutgifter, egenfinansiering av investeringer og fondsavsetning i fremtiden. Tromsø kommune opplevde i 2012 en vekst i driftsinntektene på omlag 270 millioner kroner. Dette knytter seg hovedsakelig til økt skatt på inntekt og formue og økt rammetilskudd. Brutto driftsresultat har hatt en negativ utvikling fra Driftsutgiftenes andel av driftsinntektene er i 2012 på 96,5 prosent. Dette innebærer at 3,5 prosent av driftsinntektene gjenstår til dekning av finansutgifter, avsetninger og egenfinansiering av investeringer. 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Netto driftsresultat Netto driftsresultat brukes ofte til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, kalt netto resultatgrad, viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til egenfinansiering av investeringer og fondsavsetning, når drifts- og finansutgifter er dekket. En positiv resultatgrad, er en forutsetning for at Tromsø kommune skal ha driftsmidler til nye investeringer eller avsetninger for å sikre en strategisk forutsigbar drift. Kommunaldepartementet anbefaler at netto resultatgrad over tid bør ligge på 3 prosent. For Tromsø kommune har dette nøkkeltallet de siste årene vært positiv, men utviklingen har i liket med brutto resultatgrad fra 2011 til 2012 vært nedadgående. Netto resultatgrad er i 2012 på 1,24 prosent. Diagram 1 Utvilking i brutto og netto resultatgrad 1 % 0-1 % -2 % -3 % Brutto Netto 8

9 3000 Diagram 2 Utvilking i kostnadsarter (nominelle tall i millioner kroner) munene og øvrige kommuner i Troms. Tromsø kommune bruker altså en betydelig større andel av driftsinntektene til å dekke renter og avdrag i forhold til gjennomsnittet for disse to kommunegruppene Regnskapsmessig resultat Regnskapet for 2012 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 39 millioner kroner. Diagram 4 Utvikling i regnskapsresultat (millioner kroner) Lønn og sos.utg Driftsutgifter Tilskudd Renter og avdrag Lønnskostnadene økte i 2012 med 6,8 prosent eller 166 millioner kroner sammenlignet med I tillegg til lønnsoppgjøret er kostnadsveksten også knyttet til en årsverksvekst på 1,5 prosent fra 2011 til Driftsutgiftene har de siste årene ligget på tilnærmet samme nominelle nivå, men økte i 2011 med 7 prosent sammenlignet med Økningen i tilskudd fra 2010 til 2011 skyldes at kommunen ble gitt finansieringsansvaret for private barnehager. Kommunens økte kostnader til renter og avdrag i 2012 skyldes at rentemarginene på innlån er noe høyere enn i Diagram 3 Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene De siste ti årene har regnskapsresultatene vært mer varierende enn forrige tiårsperiode. For å unngå negative konsekvenser for det etablerte driftstilbudet, er det viktig at kommunen unngår underskudd. I år med positive regnskapsresultater er det derfor strategisk viktig at kommunen avsetter midler til driftsfond, for å sikre en forutsigbar drift Lånegjeld Kommunens langsiktige lånegjeld var ved årsskiftet på 4,86 milliarder kroner. Det er en økning på 264 millioner kroner fra foregående år. Nye låneopptak er relatert til blant annet investeringer som Kvamstykket barnehage, Sandnessund gravlund og kunstgressbane i Kroken. I tillegg er det tatt opp nye lån til investeringer innenfor vann og avløpssektoren og lån til videreutlån, såkalte startlån i Husbanken. I 2012 tok kommunen opp 210 millioner kroner i startlån, som er langt høyere enn tidligere år. Tromsø Gj. snitt ASSS Gj. snitt Troms Kilde: KOSTRA. Tall for 2012 er foreløpig ikke tilgjengelig for ASSS og Troms. Diagram 3 viser at finansutgiftenes andel av driftsinntektene har økt sammenlignet med Dette skyldes hovedsakelig bortfall av utbytte fra Troms Kraft AS på 48 millioner kroner. I tillegg steg renteutgiftene med 16 millioner kroner som følge av økt lånegjeld og høyere rentepåslag. Diagrammet viser videre at Tromsø kommune for 2011 har en høyere andel finansutgifter enn gjennomsnittet for ASSS-kom (tall i millioner kroner) Endring i lånegjeld Opptak nye lån Avdrag (inkl. ekstraordinære avdrag) = Endring i lånegjeld Lånegjeld per Lånegjeld tilknyttet skattefinansierte investeringer utgjorde ved årsskiftet omlag 1,98 milliarder kroner, en oppgang på omlag 91 millioner kroner fra

10 Årsmelding 2012 Tromsø kommune Diagram 5 Skattefinansiert lånegjeld per innbygger Investeringer Når det gjelder investeringer i nybygg og nyanlegg, er Tromsø kommune i en mellomfase der større prosjekter nylig er avsluttet, mens andre prosjekter innenfor vedtatt økonomiplan er i en planleggings- og prosjekteringsfase Skattefinansiert gjeld per innbygger er på kroner, en oppgang på 2,9 prosent fra foregående år. Årsaken til dette er blant annet nye låneopptak til ferdigstillelse av Kvamstykket barnehage. Skattefinansiert lånegjeld har steget gradvis de senere år, og er i prosent høyere enn i Renter og avdrag på låneportefølje Rentenivået i Norge har som i resten av verden vært lavt i 2012, noe som fortsatt skyldes stor usikkerhet i verdensøkonomien, med spesielt fokus på høy statsgjeld i store deler av Europa Norges Bank gjennomførte en rentereduksjon på 0,25 prosent i mars Kommuners lånerenter lå ved utgangen av 2012 på om lag 2,10 prosent. Tromsø kommunes investeringer var i 2012 på totalt 616,3 millioner kroner. Utlån og avdrag på formidlingslån utgjorde 174,2 millioner kroner av dette. Underdekningen fra 2011 ble dekket inn i 2012 og var på 97,3 millioner kroner. Aksjekjøp fra Remiks Miljøpark AS, investeringer i Vann og avløp og ordinære investeringer utgjorde henholdsvis 62,3 millioner kroner, 96,2 millioner kroner og 186,3 millioner kroner. Nedenfor synliggjøres hvordan investeringene fordeler seg på tjenesteområdene (tall i 1000). Tjenesteområde Regnskap Revidert budsjett Rest beløp Administrasjon - felles Administrasjon-IKT Skole Barnehager Helse og sosial Kultur og idrett Kirker og gravlunder Brann og redning Bygg og eiendom Samferdsel Vann og avløp Sum Diagram 6 Netto rente- og avdragsutgifter (i millioner kroner) , , , ,0 Kommunens netto kapitalutgifter økte med 67,6 millioner kroner i 2012 i forhold til foregående år. Mye av økningen skyldes bortfall av utbytte fra Troms Kraft AS på 48 millioner kroner. I tillegg er kommunen pliktig til å utgiftsføre 9 millioner kroner mer i avdrag, samt at økt lånegjeld og høyere rentepåslag medførte at renteutgiftene steg med 16 millioner kroner fra God likviditet og forbedrede innskuddsbetingelser på bankinnskudd bidro til at renteinntektene steg med 2 millioner kroner fra , , Vesentlige prosjekter og framdrift I 2012 ferdigstilte kommunen Kvamstykket barnehage, som inngikk i det nasjonale programmet Fremtidens byer og var Tromsø kommunes bidrag til å synliggjøre effekter på klimautslipp. Barnehagen ble avsluttet med en total kostnad på 56,8 millioner kroner. Dokumentet «Kunnskapsskolen» ble behandlet i kommunestyret i november 2012 og skal danne grunnlaget for nye skolebygg i Tromsø kommune. Det skal også legges til grunn for dimensjonering, programmering og utforming av både Sommerlyst og Brensholmen skole. I juni 2012 vedtok kommunestyret sak om utbygging av Otium bo- og velferdssenter. Det er etablert en rådgivergruppe for å utarbeide skisseprosjekt og arbeidet vil danne grunnlag for de videre planer for utbyggingen. Det er videre gjort en forstudie for Templarheimen idrettspark som viser områdets muligheter og begrensninger og hva området egner seg til og kan tåle av fremtidige idrettsanlegg. I denne sammenheng utredes et konsept for et moderne svømme- og badeanlegg på Templarheimen. 10

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Årsmelding 2013 Byrådet i Tromsø kommune. Fra venstre: Byråd for næring, kultur og idrett Jonas Stein (V), byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn (H), byråd for helse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

INNHOLD ÅRSMELDING 2011. Telefon: 77 79 00 00 Telefaks: 77 79 00 01 postmottak@tromso.kommune.no

INNHOLD ÅRSMELDING 2011. Telefon: 77 79 00 00 Telefaks: 77 79 00 01 postmottak@tromso.kommune.no ÅRSMELDING Telefon: 77 79 00 00 Telefaks: 77 79 00 01 postmottak@tromso.kommune.no Postadresse: Rådhuset Postboks 6900 9299 Tromsø Besøksadresse: Rådhusgata 2 Organisasjonsnummer: 940 101 808 INNHOLD 2

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Årsmelding 2014 Tema Byrådet i Tromsø kommune per 31.12.2014. Fra venstre: Byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp), byråd for byutvikling,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer