Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS"

Transkript

1 Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside nett/nettleie - informasjon til elektroentreprenører - målehåndbok Versjon

2 Til mottakere av Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunkt tilhørende Eidsiva Nett as. Retningslinjer og krav for målepunktet, montasje ect. Vedlagt følger våre retningslinjer og krav for målermontasje m.m. fra Eidsiva Nett as. Heretter kalt Nettselskap/et. Våre retningslinjer og krav bygger på EBL s Kompetanse, «Installasjons- /tilknytningsregler, publikasjon nr , regler for tilknytning av elektriske installasjoner i fordelingsnettet». Fra NVE er det krav om kvalitetssikring av måleverdikjeden. Fra Justervesenet har vi forskriftene: nr 972: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk. Eidsiva praktiserer driftskontroll av indirekte koblede målereanlegg under drift. Nye krav fra Eidsiva: Pkt. 1.8 Krav til målepunkt i nettet og forankoblet vern/bryter. Pkt. 1.9 Krav til plomberingsmulighet ved justerbare effektbrytere Pkt Krav til berøringsvern/kapsling av strømførende deler Pkt. 3.4 Krav til målerplassering/tilgjengelighet i forbindelse med boligblokker og lignende. Pkt. 3.5 Krav til plassering av skap for inntak og måler til rekkehus/fritidseiendom. Pkt. 5.2 Krav til strømtransformatorenes plassering i anlegget. Pkt Krav til at spenning blir tilført måleutstyr. Vi forutsetter at disse retningslinjer og krav praktiseres slik at feil og misforståelser unngås. nett/nettleie - informasjon til elektroentreprenører - målehåndbok 2

3 Innhold 1 Målerinstallasjon side 4 t.o.m Nettselskapets plikter 1.2 Elektroentreprenørens plikter 1.3 Inngrep i målerinstallasjon 1.4 Tilkobling av annet utstyr 1.5 Montering og idriftsettelse 1.6 Klassifisering av målepunkt 1.7 Plassering av målepunkt i nettet 1.8 Krav til målepunkt i nettet 1.9 Krav til justerbare effektbrytere (OV) 1.10 Berøringsvern/kapsling av strømførende deler 2 Måleområde side V anlegg med hovedsikring t.o.m 80 A V anlegg med hovedsikringer større enn 80 A V anlegg (230/400 V TN-S-system) t.o.m 80 A V Anlegg (230/400 V TN-S-system) større enn 80 A 2.5 Fremføring av null leder til 230/400 V måler 3 Målerplassering/tilgjengelighet side Målerplassering/tilgjengelighet 4 Målersløyfe side For direktemåling 5 Måletransformatorer, - strøm- og spenningskrets side 10 t.o.m Transformatorkoblet måler Strømtransformatorens plassering i anlegget 6 Måleledninger side 12 t.o.m Strømkrets Spenningskrets 7 Måleterminal side Krav til kabeltype for overføring av måleverdiimpuls 7.2 Plassbehov 8 Arbeid i målepunkt side Sammenkobling, utvidelser og opphør 9 Nedsikring og Oppsikring av bestående anlegg side Tabeller og skjema side 18 t.o.m Diverse definisjoner/begrep brukt i forbindelse med energimåling side 27 t.o.m. 28 3

4 1. Målerinstallasjon ANSKAFFELSE, MONTASJE OG VEDLIKEHOLD 1.1 NETTSELSKAPETS PLIKTER Nettselskapet leverer, monterer og vedlikeholder de målere som er nødvendig for energiavregning. Nettselskapet leverer strømtransformatorer og omkoblere som er nødvendig for målingene. Måletransformatorer må som annet måleutstyr (målere) behandles med forsiktighet! Skulle uhellet være ute, ta kontakt. 1.2 ELEKTROENTREPRENØRENS PLIKTER Elektroentreprenøren skal gi melding om arbeide i målerpunkt, jfr. Melding om installasjonsarbeide senest 3 dager før anlegget ønskes i driftsatt. Endringer i målepunkt som ikke blir meldt kan medføre økonomisk ansvar for elektroentreprenør. Elektroentreprenøren sørger for godkjent plass og festeanordning for måler. Elektroentreprenøren monterer strømtransformatorer og omkoblere som fåes utlevert fra nettselskapet, tilkobler og legger fram måleledningene. Måletransformatorene må ha en isolasjonsklasse som minst tilsvarer anleggets driftsspenning. Ved spenninger utover standardspenninger ( /400V) må det påregnes leveringstid på måleutstyr. Nettselskapet må kontaktes i slike tilfeller. 1.3 INNGREP I MÅLERINSTALLASJON Det er under ingen omstendigheter anledning for andre til å foreta inngrep i målerinstallasjonen uten at nettselskapet har gitt tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også bryting av plomber.ved uregelmessigheter på måleutstyr underrettes nettselskapet. 4

5 1.4 TILKOBLING AV ANNET UTSTYR Det er ikke tillatt å koble annet måleutstyr inn i målekretsen for strøm og spenning enn det måleutstyr som er avsatt for avregning. Energipuls Med nettselskapet tillatelse kan målesignal i form av energi puls hentes fra måleutstyr for avregning. Dette kan enten være i form av standard S0 grensesnitt eller som potensialfri kontakt avhengig av bestående måleutstyr. Maks belastning ved potensialfri kontakt er 10 VA ohmsk belastning.elektroentreprenør etablerer rekkeklemmer som grensesnitt mellom installasjon og nettselskapet s måleutstyr. I de tilfellene der bestående måleutstyr ikke har ledig utgang for energipuls, og det må monteres tilleggutstyr for å oppnå dette, belastes kunde for ekstra kostnader med utstyr og medgått arbeidstid. Nettselskapet forbeholder seg retten til å endre pulsverdi ved måler og terminalbytte der denne ikke kan programmeres fritt, men plikter å underrette kunden om dette. Synkroniseringspuls Målere med integrert kommunikasjon har normalt ikke denne funksjonen. Nettselskapet kan derfor normalt ikke tilby dette. Avtale Det etableres en kontrakt mellom kunde og nettselskapet for hvert anlegg og som beskriver dette mer detaljert. 1.5 MONTERING OG IDRIFTSETTELSE Montering av utstyr, legging og tilkobling av måleledninger skal utføres i h.h.t. disse retningslinjer. For å ivareta sikkerhet for liv og eiendom skal forskrifter for elektriske anlegg (FEL/NEK-400) følges. Nettselskapets rutiner for melding av arbeid på målerinstallasjonen skal følges. Det er ikke tillatt å idriftsette et elektrisk anlegg tilkoblet nettselskapets nett, uten at måleutstyr er montert og nettselskapet har gitt sin tillatelse til påsetting. 5

6 1.6 KLASSIFISERING AV MÅLEPUNKT Målepunkt refererer seg til det punkt i nettet hvor strøm og spenning måles. 1.7 PLASSERING AV MÅLEPUNKT I NETTET Målepunktet skal være plassert slik at det måler hele energimengden i leveringspunktet og det skal være plassert så nær dette som mulig. 1.8 KRAV TIL MÅLEPUNKT I NETTET Et hvert målepunkt skal ha forankoblet vern/bryter slik at anlegget med tilhørende måleutstyr kan gjøres spenningsløst uten at dette har innflytelse på forsyning til andre anlegg/avgreninger. 1.9 KRAV TIL JUSTERBARE EFFEKTBRYTERE (OV) Justerbare effektbrytere skal være av plomberbar utførelse (med hensyn på netttariff/og eller begrensning av effektuttak i nettet) Dette gjelder også ved endring/ombygging av eldre anlegg. 1.10BERØRINGSVERN/KAPSLING AV STRØMFØRENDE DELER Demonterbart berøringsvern/kapsling skal være av isolerende materiale. Berøringsvern/kapsling av stål skal være i hengslet utførelse. Målerfelt integrert i tavlearrangement, skal være utført med bunn, slik at ikke gjenstander kan falle ned på skinner, tilkoblingsklemmer OV, etc. Tavler der åpning av skapdør er forriglet med effektbryter godtas ikke, skapdør må kunne åpnes uten at effektbryter legges ut. 6

7 2. Måleområde V ANLEGG MED HOVEDSIKRING TIL OG MED 80 A Målerinstallasjoner for anlegg med hovedsikringer til og med 80 A utføres normalt for direkte måling V ANLEGG MED HOVEDSIKRINGER STØRRE ENN 80 A Målerinstallasjoner for anlegg med hovedsikringer større enn 80 A utføres for måling over strømtransformatorer V ANLEGG (230/400 V TN-S-SYSTEM) 400 V anlegg med hovedsikringer til og med 80 A utføres normalt for direkte måling V ANLEGG (230/400 V TN-S-SYSTEM) Målerinstallasjon for 400 V anlegg med hovedsikringer større enn 80 A utføres for måling over strømtransformatorer. 2.5 FRAMFØRING AV NULLEDER TIL 230/400 V MÅLER Enkelte 230/400 V målere har innebygget moduler for 230 V driftsspenning, dette gjelder også måleterminaler. For alle anlegg som har N-punkt i fordeling, skal N-leder føres frem til målepunkt. NB! MÅLERPLASS OG MÅLERSLØYFE MÅ TYDELIG MERKES: 400 VOLT. 7

8 3. Krav til plassering av skap for inntak og måler til rekkehus/fritidseiendom 3.1 Målerne anbringes i skap eller på stativtavle, plassert i rom som er lett tilgjengelig, slik at avlesning kan foretas av ikke sakkyndige. 3.2 Målerne monteres på et vertikalt fast, vibrasjonsfritt og ikke brennbart underlag. 3.3 Tabell over krav til målerrfeltet størrelse, se side 20. Målerfelt skal være slik plassert at målerens overkant over gulv/ferdig planert bakkenivå, ikke er mer enn 1,8 m, og underkant ikke mindre enn 0,7 m. Der hvor flere målere monteres i egne målerfelt, må dette feltet være innefor 0,7m 2,0 m over gulv/ferdig planert bakkenivå. 3.4 I boligblokker, forretningsgårder o.l. med flere kunder, skal målerne plasseres sentralt (felles målerfelt) med uhindret adgang for kundene og energiverkets representanter. Som minimum ønskes målerne plassert i felles målerfelt etasjevis. (husk merking av OV i felles tavlearrangement) 3.5 Målerskap for hytter og fritidsboliger skal plasseres lett tilgjengelig på utvendig vegg. Ved plasseringen må det ta hensyn til snøforholdene på stedet. Skapets utforming må være slik at det ikke uten videre kan åpnes av uvedkommende, d.v.s. skal kun kunne åpnes ved hjelp av nødvendig spesialverktøy. For mere utførlig beskrivelse vises det til vår internettside eidsivaenergi.no-nett/nettleie-standardinntak 8

9 4. Målersløyfe FOR DIREKTE MÅLING 4.1 På anlegg til og med 63 A hovedsikringer skal det benyttes 10 mm 2 Cu type RK (mangetrådet) eller tilsvarende. På anlegg til og med 80 A hovedsikringer benyttes maks 16 mm 2 CU type RK (mangetrådet) eller tilsvarende. Se figur 4,5 og 6. Det må benyttes presshylser på tilkoblingene. 4.2 Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt og ha tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med strømtenger. 4.3 Målersløyfene skal legges separat og oversiktlig og de må ikke skjøtes. Der annet ikke er avtalt, skal målersløyfene kuttes ved ferdigstillelse av anlegget. Målermontør må teste ut inngående målerledningene før installering av måler. 9

10 5. Måletransformatorer 5.1 TRANSFORMATORKOBLET MÅLER I anlegg med hovedsikringer større enn 80 A skal måler tilkobles over strømtransformatorer. Se avsnitt Måleområde punkt 2.2 og STRØMTRANSFORMATORENES PLASSERING I ANLEGGET Strømtransformatorene skal innmonteres i anlegget umiddelbart etter anleggets overbelastningvern (OV)/ eller hovedsikringer. De skal være montert slik at de er lett tilgjengelige for tilkobling, utskifting, kontroll, plombering og avlesning av tekniske data selv om anlegget er i drift. Trafoenes dataskilt skal ikke tildekkes. I direkte nærhet av strømtransformatorene skal det være fritt rom både ovenfor, bakenfor og inn mot skapside på minst 150 mm, før avgrening/fordeling. 5.3 I trelederanlegg (230 V) monteres strømtransformatorene i ytterfasene L1 (R) og L3 (T). Se figur 7. Strømtansformatorene monteres i energiretningen og i hht fabrikantens merking. S1(K) og S2 (L) 5.4 I TN-S fordelingssystem (400 V) monteres strømtransformatorene i fasene L1 (R), L2 (S) og L3 (T).Se figur 8. Strømtansformatorene monteres i energiretningen og i hht fabrikantens merking. S1(K) og S2 (L) 5.5 Ved arbeide (åpning av sekundærkrets) på et anlegg med strømtransformatorer, må trafoenes sekundær-klemmer til enhver tid være kortsluttet av hensyn til klassenøyaktighet og sikkerhet. 5.6 Strømtransformatorer beregnet for avregningsformål, skal ha en klassenøyaktighet på kl.0.2s. Ytelsen (VA) skal være tilpasset målerinstallasjonens egetforbruk. Spenningsklassen (KV) må tilfredstille spenningsnivået i målepunktet. 5.7 Strømtransformatorenes plassering skal være slik at den gir minimum 30 mm mellom trafoens ytterkappe og naboskinne. Se figur 1. 10

11 For større strømmer 2000 A skal avstanden økes med 10 mm pr. 1000A Krav til minimum innbyrdes avstand mellom trafoenes ytterkappe er 1 mm. Se tegning. (gjelder også der trafoene ikke er plassert på linje) Primærstrømleder skal plasseres i senter av transformatorens lysåpning. Dette er spesielt viktig for transformatorer beregnet for store primærstrømmer. Figur 1. 11

12 6. Målerledninger (5A) Strømkrets 6.1 Måleledningene skal være oversiktlig forlagt og være uten skjøter, fargekoden skal følges i hele ledningens lengde. Kobling av strømkretsen og merking av måleledningene framgår av koblingsskjema for lavspenningsanlegg figur 7, 8 og 9, og for høyspenningsanlegg figur 10. Strømkretsen utføres av symmetrihensyn med separate frem og tilbakeledninger forlagt i felles rør/strømpe for hver strømkrets. Ledningene skal ha fargemerking (evt. farget strømpe på ledning) i.h.t. koblingsskjema. 6.2 Ved driftsspenning over 1000 volt skal strømtransformatorenes sekundærkrets jordes. Ved driftsspenning under 1000 V, skal strømtransformatorens sekundærkrets av sikkerhetsmessige hensyn ikke jordes. Se figur 7, 8 og 9 (ikke jordet), og figur 10 (jordet). 6.3 Ledningstverrsnittet i strømtransformatorenes sekundærkrets må dimensjoneres med hensyn på målerens effektforbruk, effekttap i sekundærledningene og strømtransformatorenes merkeytelse. For riktig dimensjonering av strømtrafoens sekundærledninger se punkt 6.5. Til sammen skal belastningen i sekundærkretsen være minimum 25% og maksimum 100% av strømtransformatorens merkeytelse. 6.4 Av hensyn til nedre grenseverdi kan det ved bruk av elektroniske målere med lavt egetforbruk være nødvendig med tilleggsbelastning i serie med kretsen. 6.5 Total avstand mellom strømtransformator og måler Inntil 1-10 m 2 x 2,5 mm 2 Inntil m 2 x 4 mm 2 Inntil m 2 x 6 mm 2 Forøvrig konferer med måleravdelingen, da trafoens ytelse (VA) også må tas i betraktning. 12

13 Spenningskretsen 6.6 I anlegg med driftsspenning over 400V, skal måler tilkobles over spenningstransformator. 6.7 Måleledningene skal være kortslutningssikkert og oversiktlig forlagt frem til måleromkobler uten skjøter. Fargekoden skal følges i hele ledningens lengde. Kobling av spenningskretsen og merking av måleledningene frem går av koblingsskjema figur 7, 8, 9 og 10. Bruk strømpe med farger ihht. skjema (fåes kjøpt på ruller med alle farger samlet), hhv. IT og TN-S system. Der hvor spenningsledningene tilkobles skinner e.l, skal de forsynes med kabelsko eller likeverdig tilkobling. 6.8 Spenningskretsens tilkobling til nettet bør være så nær strømtransformatorene at det anses at de ved belastning i nettet, ligger på samme spenningspotensial. 6.9 Vern i spenningskretsen skal være dimensjonert etter målepunktets kortslutningsstrøm, være tydelig merket og slik plassert at de er lett tilgjengelig for kontroll under drift. Alle anlegg med spenning over 230 V skal merkes med spenningsnivå. Vernet skal ha allpolig brudd og det skal være plomberbart. Det må påses at overgangsmotstanden i vernets brytepunkt når spenningskretsen er sluttet, ikke forårsaker utillatelig spenningsfall i kretsen. I dag blir slike vern integrert i måleromkobler Den totale belastning i sekundærkretsen skal være minimum 25% og maksimum 100% av spenningstransformatorens merkeytelse For alle lengder i spenningskretsen brukes 1.5 kvadrat ledning Forøvrig konferer med måleravdelingen, da trafoens ytelse (VA) også må taes i betraktning I de tilfeller måleren er plassert i et annet rom i bygget, kreves spenningssikringer i umiddelbar nærhet til spenningskretsens uttak i nettet. Sikringene skal være 3-polet/4-polet automatsikringer og være plomberbare. Spenningsledningene tilkobles umiddelbart etter anleggets hovedsikringer/hovedbryter, og legges kortslutningssikkert frem til første sett sikringer. Spenning til måleutstyr skal kun hentes fra tilhørende tavle/netttransformatorkrets. 13

14 Krav til at spenning blir tilført måleutstyr Gjelder spesielle anlegg som regelmessig/uregelmessig er utkoblet. For alle anlegg med timesmåling skal måleutstyr til enhver tid bli tilført spenning, selv om anlegget i perioder ikke er i bruk, dette for å kunne registrere timeverdier, d.v.s. også null forbruk i timeverdiserier. Slike anlegg er typisk elektrokjeler, alpinanlegg og vanningsanlegg. For kunder med utkoblbart forbruk, der det er krav fra myndigheter om utkobling eller prøveutkobling, skal dette dokumenteres ved registrert timesmåling, (0-verdier skal også dokumenteres). Alle slike anlegg må derfor ha installert utstyr for timesmåling. Utkobling skjer i hht til kundens kontrakt med nettselskapet. Definisjon av timesmåling = kwh forbruk registrert i en time, 24 timer i døgnet året rundt. I de tilfeller der anleggets OV/HS blir koblet ut (for eksempel i den hensikt å sikre seg mot lynnedslag i anlegget) eller blir utkoblet av annen grunn, vil det derfor være nødvendig å ta ut spenning til målersystemet foran OV/HS. Dette utføres forskriftsmessig med nedsikring til 4A i en egen plomberbar sikringsboks i spenningskretsen foran måleromkobler. Sikring i måleromkobler beholdes. Ved ombygging av gamle anlegg fjernes spenningsledninger etter OV til omkobler. Tilleggsutstyr leveres av nettselskapet og monteres av elektroentreprenør. Boksen merkes med merkeskilt (hvitt skilt med rød tekst, OBS - Spenning til måler koblet foran OV - Eidsiva nett. 14

15 7. Måleterminal Vedrørende energimåling og krav til plassreservasjon for måleterminal i målerfeltet. 7.1 På anlegg med separat måleterminal og med avstand mellom sendemåler og måleterminal, kreves skjermet signalkabel type PFSK min. 2 x 0,5mm 2 for overføring av måleverdiimpulser For større avstander der kabel må legges i bakken, kreves kabel av type PFSP, 2 x1,5 mm 2. Overføring med luftstrekk godtas ikke. Kabelen skal legges uten skjøter. 7.2 I installasjoner med flere målepunkt kan det være nødvendig med ekstra plassbehov til måleterminal, se figur 2 og 3. Ved manglende reservasjon av plass for slikt utstyr, vil vi kunne kreve eget skap. Plassbehov for måleterminal og tilleggsutstyr: Høyde/bredde/dybde: 550 x 550 x 180 (mm). Vi mener i midlertid at den beste løsning både teknisk og økonomisk, er å integrere dette plassbehovet i målerfeltet. Se «Tabell over plassbehov for målere». 15

16 8. Arbeid i målepunkt 8.1 Ved arbeid i målepunkt, som oppdeling av anlegg, sammenkobling av to eller flere anlegg, utvidelser, overgang fra 1-fase til 3-fase og overgang fra direkte måling til måling over strømtransformatorer eller omvendt skal nettselskapet gis skriftlig beskjed om dette. jfr.«melding om installasjonsarbeid» 8.2 Når måleapparatet blir frakoblet ved sammenkobling av anlegg, skal tilførselsledningene til de anlegg som utgår frakobles på hovedsikringene. Ved stenging av anlegg, skal anleggets effektbryter/ sikringsarrangement plomberes. 8.3 Ved anlegg med strømtransformatorer, må trafoenes sekundærklemmer alltid kortsluttes i omkobler før frakobling av energiverkets måler. 8.4 På anlegg hvor hele målerarrangementet skal fjernes, og hvor det av konstruksjonsmessige forhold ikke lar seg gjøre å fjerne strømtransformatorene, skal disse kortsluttes. Strøm og spenningsledninger skal fjernes. 16

17 9. Nedsikring/Oppsikring av bestående anlegg 9.1 Ved nedsikring av bestående anlegg med indirekte koblet måler (trafomålt) må det tas hensyn til at anleggets måletransformatorer har et måleområde som dekker den ny størrelsen på vernet (OV/HS), dette for å opprettholde kravene til målenøyaktighet. Det kan derfor i slike tilfeller bli aktuelt å bytte anleggets måletransformatorer. Ved spørsmål tas kontakt med nettselskapet. 9.2 Ved eventuell senere oppsikring av installasjonens OV/HS, kreves det anleggsbidragsberegning, grunnlaget for et eventuelt anleggsbidrag er avhengig av kapasiteten på nettet og nettstasjonen. 9.3 Anlegg med indirekte koblet måler (trafomålt) kan sikres ned til >80 A. Se avsnitt 2. Måleområde, og retningslinjer for dette pkt. 2.2 og For nedsikring til fra og med 80 A og lavere, se avsnitt 2. Måleområde, pkt. 2.1 og 2.3 dvs. anlegget utføres for direkte koblet måler. 17

18 11. Tabell over minimum plassbehov for måler Type tariff apparat DIREKTEMÅLT ANLEGG 1-fase måling 3-fase måling TRANSFORMATOR- KOPLET ANLEGG 3-fase, inkl. måleromkobl. H B D H B D H B D KWh-målere sub.-målere Måler sammen med måleterminal og komm.utstyr Eget skap/ sep.felt for målerterminal og komm. utstyr H B D Figur 2. 18

19 12. Eksempel på plassering og plassbehov for måleteminal og kommunikasjonsutstyr Figur 3. 19

20 Koblingsskjema, direkte tilkoblet 1 fase 230 V IT - nett Figur 4. 20

21 Koblingsskjema, direkte tilkoblet 3 fase 230 V IT - nett Figur 5. 21

22 Koblingsskjema, direktekoblet måler 230/400 V TN-S-system Koblingsskjema, måler for TN-S system. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 6. 22

23 Måling over strømtransformatorer 3 x 230 V IT-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 7. 23

24 Måling over strømtransformatorer 3 x 230V/400V TN-S-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 8. 24

25 Lavspenningsanlegg > 450 t.o.m.1000 V Måling over strøm- og spenningstransformatorer TN-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettseskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 9. 25

26 Høyspenningsanlegg Måling over strøm- og spenningstransformatorer TN-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur

27 Diverse definisjoner/uttrykk brukt i forbindelse med energimåling. Direkte koblede målere: Dette er målere som er koblet direkte inn i anlegget, slik at anleggets totale strøm blir ført igjennom måleren. Driftskontroll: Kontroll av måler og målerutstyr som er i bruk ute hos kunde. Driftskontroll er en kvalitetssikring av hele målerarrangementet. Feltkontroll: Som Driftskontroll. Impulsutgang: Brukt som betegnelse på utgang, fra enten måler eller terminal. Kan være av typen potensialfri eller S0 Impulsverdi: Med betegnelse impulsverdi menes den verdien en impuls fra en sendemåler, eller fra et annet registreringsutstyr, representerer av forbruk (energi) Impulsverdien benevnes Wh eller kwh. Indirekte koblede målere (også kalt 5 A): Dette er målere som er tilkoblet over strømtransformatorer, strømmengden som flyter i anlegget blir transformert ned for måling, til mellom 0 og 5A. Benyttes ved større anlegg. Strømtransformator størrelse skal stå i forhold til anleggets O.V./hovedsikringer. Målerfunksjon: Angir antall siffer og desimaler som benyttes i måleren telleverk. Dette kan være programerbart. Målerfunksjonen er og knyttet direkte opp mot de tariffer måleren er beregnet for. Målerkonstant: Angir antall omdreininger skiva gjør eller antall blink (LED) måleren avgir per kwh Målesystem: Benyttet for å angi det antall målesystemer (måleverk) måleren inneholder. (eks. 3 fase, 2 system ved 230V IT og 3 system ved 230/400V TN-S) Måleterminal: Måleterminalen tar i mot impulser fra sendemåler, og bl.a logger forbruket som såkalte timeverdier 27

28 Måletrafo konstant: Angir forholdet mellom den primære og sekundære krets i måletrafoen. Denne konstanten vil ved lavspent være lik omsetningsforholdet Omsetningsforhold: Måleren kan være tilknyttet spennings- og/ eller strømtransformatorer. Hvis dette er tilfelle må målerens tellerverk og impulsverdi korrigeres med omsetningsforholdet. Forholdet mellom den primære og sekundære verdien på måletrafoene er omsetningsforholdet. Potensialfri kontakt: Avgir pulser fra prellfrie rele kontakter, og er potensialuavhengig. Benyttes ved lengre overføringsavstander. Primære målere: Denne målertypen har anleggets trafokonstant/omsetningsforhold innebygget i måleren. Denne målertypen er således tilpasset et bestemt omsetningsforhold og kan bare brukes sammen med dette. Måleren er da merket på fronten med Primærmåler og har og strøm- og eventuelt spenningstrafo angitt. Sekundære målere: Dennne målertypen (og som er den mest vanlige) er ikke tilpasset noe bestemt omsetningsforhold. Her må målerens verdier multipliseres med omsetningsforholdet. Sendemålere: Sendemålere er målere som avgir impulser til en måleterminal, der en impuls representerer en bestemt energimengde. S0 grensesnitt: Høy/lavohmig krets, som ved å gå lavt avgir impuls til terminalen. S0 forsynes normalt med spenning fra målerterminalen, og er polaritetsavhengig. Telleverkskonstant: Angir den konstant som målerens telleverk skal multipliseres med. Ofte benyttet ved primære målere. Timeverdi: Timeverdi er energiforbruk registrert i løpet av en time. Siden registeringsperioden er en time, vil benevningen være i enten MWh, kwh hhv. MW eller kw. Verdien vil således angi den gjennomsnittlige belastningen målt over en time. Utkoblbart forbruk: Utkoblbart forbruk er en kontraktfestet avtale på spesielle vilkår mellom myndigheter, nettselskapet og kunden. 28

29

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED ARMATURER 3 LED LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD MAN MÅ IKKE GLEMME AT ALLE TYPER ELEKTRISKE

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED-ARMATUR 4 LED-LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 IP-KLASSER 5 MONTASJETEKNISKE FORHOLD 5 LED OG KURSBELASTNING 6 LYSREGULERING

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer