Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS"

Transkript

1 Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside nett/nettleie - informasjon til elektroentreprenører - målehåndbok Versjon

2 Til mottakere av Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunkt tilhørende Eidsiva Nett as. Retningslinjer og krav for målepunktet, montasje ect. Vedlagt følger våre retningslinjer og krav for målermontasje m.m. fra Eidsiva Nett as. Heretter kalt Nettselskap/et. Våre retningslinjer og krav bygger på EBL s Kompetanse, «Installasjons- /tilknytningsregler, publikasjon nr , regler for tilknytning av elektriske installasjoner i fordelingsnettet». Fra NVE er det krav om kvalitetssikring av måleverdikjeden. Fra Justervesenet har vi forskriftene: nr 972: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges nr 1398: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk. Eidsiva praktiserer driftskontroll av indirekte koblede målereanlegg under drift. Nye krav fra Eidsiva: Pkt. 1.8 Krav til målepunkt i nettet og forankoblet vern/bryter. Pkt. 1.9 Krav til plomberingsmulighet ved justerbare effektbrytere Pkt Krav til berøringsvern/kapsling av strømførende deler Pkt. 3.4 Krav til målerplassering/tilgjengelighet i forbindelse med boligblokker og lignende. Pkt. 3.5 Krav til plassering av skap for inntak og måler til rekkehus/fritidseiendom. Pkt. 5.2 Krav til strømtransformatorenes plassering i anlegget. Pkt Krav til at spenning blir tilført måleutstyr. Vi forutsetter at disse retningslinjer og krav praktiseres slik at feil og misforståelser unngås. nett/nettleie - informasjon til elektroentreprenører - målehåndbok 2

3 Innhold 1 Målerinstallasjon side 4 t.o.m Nettselskapets plikter 1.2 Elektroentreprenørens plikter 1.3 Inngrep i målerinstallasjon 1.4 Tilkobling av annet utstyr 1.5 Montering og idriftsettelse 1.6 Klassifisering av målepunkt 1.7 Plassering av målepunkt i nettet 1.8 Krav til målepunkt i nettet 1.9 Krav til justerbare effektbrytere (OV) 1.10 Berøringsvern/kapsling av strømførende deler 2 Måleområde side V anlegg med hovedsikring t.o.m 80 A V anlegg med hovedsikringer større enn 80 A V anlegg (230/400 V TN-S-system) t.o.m 80 A V Anlegg (230/400 V TN-S-system) større enn 80 A 2.5 Fremføring av null leder til 230/400 V måler 3 Målerplassering/tilgjengelighet side Målerplassering/tilgjengelighet 4 Målersløyfe side For direktemåling 5 Måletransformatorer, - strøm- og spenningskrets side 10 t.o.m Transformatorkoblet måler Strømtransformatorens plassering i anlegget 6 Måleledninger side 12 t.o.m Strømkrets Spenningskrets 7 Måleterminal side Krav til kabeltype for overføring av måleverdiimpuls 7.2 Plassbehov 8 Arbeid i målepunkt side Sammenkobling, utvidelser og opphør 9 Nedsikring og Oppsikring av bestående anlegg side Tabeller og skjema side 18 t.o.m Diverse definisjoner/begrep brukt i forbindelse med energimåling side 27 t.o.m. 28 3

4 1. Målerinstallasjon ANSKAFFELSE, MONTASJE OG VEDLIKEHOLD 1.1 NETTSELSKAPETS PLIKTER Nettselskapet leverer, monterer og vedlikeholder de målere som er nødvendig for energiavregning. Nettselskapet leverer strømtransformatorer og omkoblere som er nødvendig for målingene. Måletransformatorer må som annet måleutstyr (målere) behandles med forsiktighet! Skulle uhellet være ute, ta kontakt. 1.2 ELEKTROENTREPRENØRENS PLIKTER Elektroentreprenøren skal gi melding om arbeide i målerpunkt, jfr. Melding om installasjonsarbeide senest 3 dager før anlegget ønskes i driftsatt. Endringer i målepunkt som ikke blir meldt kan medføre økonomisk ansvar for elektroentreprenør. Elektroentreprenøren sørger for godkjent plass og festeanordning for måler. Elektroentreprenøren monterer strømtransformatorer og omkoblere som fåes utlevert fra nettselskapet, tilkobler og legger fram måleledningene. Måletransformatorene må ha en isolasjonsklasse som minst tilsvarer anleggets driftsspenning. Ved spenninger utover standardspenninger ( /400V) må det påregnes leveringstid på måleutstyr. Nettselskapet må kontaktes i slike tilfeller. 1.3 INNGREP I MÅLERINSTALLASJON Det er under ingen omstendigheter anledning for andre til å foreta inngrep i målerinstallasjonen uten at nettselskapet har gitt tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også bryting av plomber.ved uregelmessigheter på måleutstyr underrettes nettselskapet. 4

5 1.4 TILKOBLING AV ANNET UTSTYR Det er ikke tillatt å koble annet måleutstyr inn i målekretsen for strøm og spenning enn det måleutstyr som er avsatt for avregning. Energipuls Med nettselskapet tillatelse kan målesignal i form av energi puls hentes fra måleutstyr for avregning. Dette kan enten være i form av standard S0 grensesnitt eller som potensialfri kontakt avhengig av bestående måleutstyr. Maks belastning ved potensialfri kontakt er 10 VA ohmsk belastning.elektroentreprenør etablerer rekkeklemmer som grensesnitt mellom installasjon og nettselskapet s måleutstyr. I de tilfellene der bestående måleutstyr ikke har ledig utgang for energipuls, og det må monteres tilleggutstyr for å oppnå dette, belastes kunde for ekstra kostnader med utstyr og medgått arbeidstid. Nettselskapet forbeholder seg retten til å endre pulsverdi ved måler og terminalbytte der denne ikke kan programmeres fritt, men plikter å underrette kunden om dette. Synkroniseringspuls Målere med integrert kommunikasjon har normalt ikke denne funksjonen. Nettselskapet kan derfor normalt ikke tilby dette. Avtale Det etableres en kontrakt mellom kunde og nettselskapet for hvert anlegg og som beskriver dette mer detaljert. 1.5 MONTERING OG IDRIFTSETTELSE Montering av utstyr, legging og tilkobling av måleledninger skal utføres i h.h.t. disse retningslinjer. For å ivareta sikkerhet for liv og eiendom skal forskrifter for elektriske anlegg (FEL/NEK-400) følges. Nettselskapets rutiner for melding av arbeid på målerinstallasjonen skal følges. Det er ikke tillatt å idriftsette et elektrisk anlegg tilkoblet nettselskapets nett, uten at måleutstyr er montert og nettselskapet har gitt sin tillatelse til påsetting. 5

6 1.6 KLASSIFISERING AV MÅLEPUNKT Målepunkt refererer seg til det punkt i nettet hvor strøm og spenning måles. 1.7 PLASSERING AV MÅLEPUNKT I NETTET Målepunktet skal være plassert slik at det måler hele energimengden i leveringspunktet og det skal være plassert så nær dette som mulig. 1.8 KRAV TIL MÅLEPUNKT I NETTET Et hvert målepunkt skal ha forankoblet vern/bryter slik at anlegget med tilhørende måleutstyr kan gjøres spenningsløst uten at dette har innflytelse på forsyning til andre anlegg/avgreninger. 1.9 KRAV TIL JUSTERBARE EFFEKTBRYTERE (OV) Justerbare effektbrytere skal være av plomberbar utførelse (med hensyn på netttariff/og eller begrensning av effektuttak i nettet) Dette gjelder også ved endring/ombygging av eldre anlegg. 1.10BERØRINGSVERN/KAPSLING AV STRØMFØRENDE DELER Demonterbart berøringsvern/kapsling skal være av isolerende materiale. Berøringsvern/kapsling av stål skal være i hengslet utførelse. Målerfelt integrert i tavlearrangement, skal være utført med bunn, slik at ikke gjenstander kan falle ned på skinner, tilkoblingsklemmer OV, etc. Tavler der åpning av skapdør er forriglet med effektbryter godtas ikke, skapdør må kunne åpnes uten at effektbryter legges ut. 6

7 2. Måleområde V ANLEGG MED HOVEDSIKRING TIL OG MED 80 A Målerinstallasjoner for anlegg med hovedsikringer til og med 80 A utføres normalt for direkte måling V ANLEGG MED HOVEDSIKRINGER STØRRE ENN 80 A Målerinstallasjoner for anlegg med hovedsikringer større enn 80 A utføres for måling over strømtransformatorer V ANLEGG (230/400 V TN-S-SYSTEM) 400 V anlegg med hovedsikringer til og med 80 A utføres normalt for direkte måling V ANLEGG (230/400 V TN-S-SYSTEM) Målerinstallasjon for 400 V anlegg med hovedsikringer større enn 80 A utføres for måling over strømtransformatorer. 2.5 FRAMFØRING AV NULLEDER TIL 230/400 V MÅLER Enkelte 230/400 V målere har innebygget moduler for 230 V driftsspenning, dette gjelder også måleterminaler. For alle anlegg som har N-punkt i fordeling, skal N-leder føres frem til målepunkt. NB! MÅLERPLASS OG MÅLERSLØYFE MÅ TYDELIG MERKES: 400 VOLT. 7

8 3. Krav til plassering av skap for inntak og måler til rekkehus/fritidseiendom 3.1 Målerne anbringes i skap eller på stativtavle, plassert i rom som er lett tilgjengelig, slik at avlesning kan foretas av ikke sakkyndige. 3.2 Målerne monteres på et vertikalt fast, vibrasjonsfritt og ikke brennbart underlag. 3.3 Tabell over krav til målerrfeltet størrelse, se side 20. Målerfelt skal være slik plassert at målerens overkant over gulv/ferdig planert bakkenivå, ikke er mer enn 1,8 m, og underkant ikke mindre enn 0,7 m. Der hvor flere målere monteres i egne målerfelt, må dette feltet være innefor 0,7m 2,0 m over gulv/ferdig planert bakkenivå. 3.4 I boligblokker, forretningsgårder o.l. med flere kunder, skal målerne plasseres sentralt (felles målerfelt) med uhindret adgang for kundene og energiverkets representanter. Som minimum ønskes målerne plassert i felles målerfelt etasjevis. (husk merking av OV i felles tavlearrangement) 3.5 Målerskap for hytter og fritidsboliger skal plasseres lett tilgjengelig på utvendig vegg. Ved plasseringen må det ta hensyn til snøforholdene på stedet. Skapets utforming må være slik at det ikke uten videre kan åpnes av uvedkommende, d.v.s. skal kun kunne åpnes ved hjelp av nødvendig spesialverktøy. For mere utførlig beskrivelse vises det til vår internettside eidsivaenergi.no-nett/nettleie-standardinntak 8

9 4. Målersløyfe FOR DIREKTE MÅLING 4.1 På anlegg til og med 63 A hovedsikringer skal det benyttes 10 mm 2 Cu type RK (mangetrådet) eller tilsvarende. På anlegg til og med 80 A hovedsikringer benyttes maks 16 mm 2 CU type RK (mangetrådet) eller tilsvarende. Se figur 4,5 og 6. Det må benyttes presshylser på tilkoblingene. 4.2 Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt og ha tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med strømtenger. 4.3 Målersløyfene skal legges separat og oversiktlig og de må ikke skjøtes. Der annet ikke er avtalt, skal målersløyfene kuttes ved ferdigstillelse av anlegget. Målermontør må teste ut inngående målerledningene før installering av måler. 9

10 5. Måletransformatorer 5.1 TRANSFORMATORKOBLET MÅLER I anlegg med hovedsikringer større enn 80 A skal måler tilkobles over strømtransformatorer. Se avsnitt Måleområde punkt 2.2 og STRØMTRANSFORMATORENES PLASSERING I ANLEGGET Strømtransformatorene skal innmonteres i anlegget umiddelbart etter anleggets overbelastningvern (OV)/ eller hovedsikringer. De skal være montert slik at de er lett tilgjengelige for tilkobling, utskifting, kontroll, plombering og avlesning av tekniske data selv om anlegget er i drift. Trafoenes dataskilt skal ikke tildekkes. I direkte nærhet av strømtransformatorene skal det være fritt rom både ovenfor, bakenfor og inn mot skapside på minst 150 mm, før avgrening/fordeling. 5.3 I trelederanlegg (230 V) monteres strømtransformatorene i ytterfasene L1 (R) og L3 (T). Se figur 7. Strømtansformatorene monteres i energiretningen og i hht fabrikantens merking. S1(K) og S2 (L) 5.4 I TN-S fordelingssystem (400 V) monteres strømtransformatorene i fasene L1 (R), L2 (S) og L3 (T).Se figur 8. Strømtansformatorene monteres i energiretningen og i hht fabrikantens merking. S1(K) og S2 (L) 5.5 Ved arbeide (åpning av sekundærkrets) på et anlegg med strømtransformatorer, må trafoenes sekundær-klemmer til enhver tid være kortsluttet av hensyn til klassenøyaktighet og sikkerhet. 5.6 Strømtransformatorer beregnet for avregningsformål, skal ha en klassenøyaktighet på kl.0.2s. Ytelsen (VA) skal være tilpasset målerinstallasjonens egetforbruk. Spenningsklassen (KV) må tilfredstille spenningsnivået i målepunktet. 5.7 Strømtransformatorenes plassering skal være slik at den gir minimum 30 mm mellom trafoens ytterkappe og naboskinne. Se figur 1. 10

11 For større strømmer 2000 A skal avstanden økes med 10 mm pr. 1000A Krav til minimum innbyrdes avstand mellom trafoenes ytterkappe er 1 mm. Se tegning. (gjelder også der trafoene ikke er plassert på linje) Primærstrømleder skal plasseres i senter av transformatorens lysåpning. Dette er spesielt viktig for transformatorer beregnet for store primærstrømmer. Figur 1. 11

12 6. Målerledninger (5A) Strømkrets 6.1 Måleledningene skal være oversiktlig forlagt og være uten skjøter, fargekoden skal følges i hele ledningens lengde. Kobling av strømkretsen og merking av måleledningene framgår av koblingsskjema for lavspenningsanlegg figur 7, 8 og 9, og for høyspenningsanlegg figur 10. Strømkretsen utføres av symmetrihensyn med separate frem og tilbakeledninger forlagt i felles rør/strømpe for hver strømkrets. Ledningene skal ha fargemerking (evt. farget strømpe på ledning) i.h.t. koblingsskjema. 6.2 Ved driftsspenning over 1000 volt skal strømtransformatorenes sekundærkrets jordes. Ved driftsspenning under 1000 V, skal strømtransformatorens sekundærkrets av sikkerhetsmessige hensyn ikke jordes. Se figur 7, 8 og 9 (ikke jordet), og figur 10 (jordet). 6.3 Ledningstverrsnittet i strømtransformatorenes sekundærkrets må dimensjoneres med hensyn på målerens effektforbruk, effekttap i sekundærledningene og strømtransformatorenes merkeytelse. For riktig dimensjonering av strømtrafoens sekundærledninger se punkt 6.5. Til sammen skal belastningen i sekundærkretsen være minimum 25% og maksimum 100% av strømtransformatorens merkeytelse. 6.4 Av hensyn til nedre grenseverdi kan det ved bruk av elektroniske målere med lavt egetforbruk være nødvendig med tilleggsbelastning i serie med kretsen. 6.5 Total avstand mellom strømtransformator og måler Inntil 1-10 m 2 x 2,5 mm 2 Inntil m 2 x 4 mm 2 Inntil m 2 x 6 mm 2 Forøvrig konferer med måleravdelingen, da trafoens ytelse (VA) også må tas i betraktning. 12

13 Spenningskretsen 6.6 I anlegg med driftsspenning over 400V, skal måler tilkobles over spenningstransformator. 6.7 Måleledningene skal være kortslutningssikkert og oversiktlig forlagt frem til måleromkobler uten skjøter. Fargekoden skal følges i hele ledningens lengde. Kobling av spenningskretsen og merking av måleledningene frem går av koblingsskjema figur 7, 8, 9 og 10. Bruk strømpe med farger ihht. skjema (fåes kjøpt på ruller med alle farger samlet), hhv. IT og TN-S system. Der hvor spenningsledningene tilkobles skinner e.l, skal de forsynes med kabelsko eller likeverdig tilkobling. 6.8 Spenningskretsens tilkobling til nettet bør være så nær strømtransformatorene at det anses at de ved belastning i nettet, ligger på samme spenningspotensial. 6.9 Vern i spenningskretsen skal være dimensjonert etter målepunktets kortslutningsstrøm, være tydelig merket og slik plassert at de er lett tilgjengelig for kontroll under drift. Alle anlegg med spenning over 230 V skal merkes med spenningsnivå. Vernet skal ha allpolig brudd og det skal være plomberbart. Det må påses at overgangsmotstanden i vernets brytepunkt når spenningskretsen er sluttet, ikke forårsaker utillatelig spenningsfall i kretsen. I dag blir slike vern integrert i måleromkobler Den totale belastning i sekundærkretsen skal være minimum 25% og maksimum 100% av spenningstransformatorens merkeytelse For alle lengder i spenningskretsen brukes 1.5 kvadrat ledning Forøvrig konferer med måleravdelingen, da trafoens ytelse (VA) også må taes i betraktning I de tilfeller måleren er plassert i et annet rom i bygget, kreves spenningssikringer i umiddelbar nærhet til spenningskretsens uttak i nettet. Sikringene skal være 3-polet/4-polet automatsikringer og være plomberbare. Spenningsledningene tilkobles umiddelbart etter anleggets hovedsikringer/hovedbryter, og legges kortslutningssikkert frem til første sett sikringer. Spenning til måleutstyr skal kun hentes fra tilhørende tavle/netttransformatorkrets. 13

14 Krav til at spenning blir tilført måleutstyr Gjelder spesielle anlegg som regelmessig/uregelmessig er utkoblet. For alle anlegg med timesmåling skal måleutstyr til enhver tid bli tilført spenning, selv om anlegget i perioder ikke er i bruk, dette for å kunne registrere timeverdier, d.v.s. også null forbruk i timeverdiserier. Slike anlegg er typisk elektrokjeler, alpinanlegg og vanningsanlegg. For kunder med utkoblbart forbruk, der det er krav fra myndigheter om utkobling eller prøveutkobling, skal dette dokumenteres ved registrert timesmåling, (0-verdier skal også dokumenteres). Alle slike anlegg må derfor ha installert utstyr for timesmåling. Utkobling skjer i hht til kundens kontrakt med nettselskapet. Definisjon av timesmåling = kwh forbruk registrert i en time, 24 timer i døgnet året rundt. I de tilfeller der anleggets OV/HS blir koblet ut (for eksempel i den hensikt å sikre seg mot lynnedslag i anlegget) eller blir utkoblet av annen grunn, vil det derfor være nødvendig å ta ut spenning til målersystemet foran OV/HS. Dette utføres forskriftsmessig med nedsikring til 4A i en egen plomberbar sikringsboks i spenningskretsen foran måleromkobler. Sikring i måleromkobler beholdes. Ved ombygging av gamle anlegg fjernes spenningsledninger etter OV til omkobler. Tilleggsutstyr leveres av nettselskapet og monteres av elektroentreprenør. Boksen merkes med merkeskilt (hvitt skilt med rød tekst, OBS - Spenning til måler koblet foran OV - Eidsiva nett. 14

15 7. Måleterminal Vedrørende energimåling og krav til plassreservasjon for måleterminal i målerfeltet. 7.1 På anlegg med separat måleterminal og med avstand mellom sendemåler og måleterminal, kreves skjermet signalkabel type PFSK min. 2 x 0,5mm 2 for overføring av måleverdiimpulser For større avstander der kabel må legges i bakken, kreves kabel av type PFSP, 2 x1,5 mm 2. Overføring med luftstrekk godtas ikke. Kabelen skal legges uten skjøter. 7.2 I installasjoner med flere målepunkt kan det være nødvendig med ekstra plassbehov til måleterminal, se figur 2 og 3. Ved manglende reservasjon av plass for slikt utstyr, vil vi kunne kreve eget skap. Plassbehov for måleterminal og tilleggsutstyr: Høyde/bredde/dybde: 550 x 550 x 180 (mm). Vi mener i midlertid at den beste løsning både teknisk og økonomisk, er å integrere dette plassbehovet i målerfeltet. Se «Tabell over plassbehov for målere». 15

16 8. Arbeid i målepunkt 8.1 Ved arbeid i målepunkt, som oppdeling av anlegg, sammenkobling av to eller flere anlegg, utvidelser, overgang fra 1-fase til 3-fase og overgang fra direkte måling til måling over strømtransformatorer eller omvendt skal nettselskapet gis skriftlig beskjed om dette. jfr.«melding om installasjonsarbeid» 8.2 Når måleapparatet blir frakoblet ved sammenkobling av anlegg, skal tilførselsledningene til de anlegg som utgår frakobles på hovedsikringene. Ved stenging av anlegg, skal anleggets effektbryter/ sikringsarrangement plomberes. 8.3 Ved anlegg med strømtransformatorer, må trafoenes sekundærklemmer alltid kortsluttes i omkobler før frakobling av energiverkets måler. 8.4 På anlegg hvor hele målerarrangementet skal fjernes, og hvor det av konstruksjonsmessige forhold ikke lar seg gjøre å fjerne strømtransformatorene, skal disse kortsluttes. Strøm og spenningsledninger skal fjernes. 16

17 9. Nedsikring/Oppsikring av bestående anlegg 9.1 Ved nedsikring av bestående anlegg med indirekte koblet måler (trafomålt) må det tas hensyn til at anleggets måletransformatorer har et måleområde som dekker den ny størrelsen på vernet (OV/HS), dette for å opprettholde kravene til målenøyaktighet. Det kan derfor i slike tilfeller bli aktuelt å bytte anleggets måletransformatorer. Ved spørsmål tas kontakt med nettselskapet. 9.2 Ved eventuell senere oppsikring av installasjonens OV/HS, kreves det anleggsbidragsberegning, grunnlaget for et eventuelt anleggsbidrag er avhengig av kapasiteten på nettet og nettstasjonen. 9.3 Anlegg med indirekte koblet måler (trafomålt) kan sikres ned til >80 A. Se avsnitt 2. Måleområde, og retningslinjer for dette pkt. 2.2 og For nedsikring til fra og med 80 A og lavere, se avsnitt 2. Måleområde, pkt. 2.1 og 2.3 dvs. anlegget utføres for direkte koblet måler. 17

18 11. Tabell over minimum plassbehov for måler Type tariff apparat DIREKTEMÅLT ANLEGG 1-fase måling 3-fase måling TRANSFORMATOR- KOPLET ANLEGG 3-fase, inkl. måleromkobl. H B D H B D H B D KWh-målere sub.-målere Måler sammen med måleterminal og komm.utstyr Eget skap/ sep.felt for målerterminal og komm. utstyr H B D Figur 2. 18

19 12. Eksempel på plassering og plassbehov for måleteminal og kommunikasjonsutstyr Figur 3. 19

20 Koblingsskjema, direkte tilkoblet 1 fase 230 V IT - nett Figur 4. 20

21 Koblingsskjema, direkte tilkoblet 3 fase 230 V IT - nett Figur 5. 21

22 Koblingsskjema, direktekoblet måler 230/400 V TN-S-system Koblingsskjema, måler for TN-S system. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 6. 22

23 Måling over strømtransformatorer 3 x 230 V IT-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 7. 23

24 Måling over strømtransformatorer 3 x 230V/400V TN-S-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 8. 24

25 Lavspenningsanlegg > 450 t.o.m.1000 V Måling over strøm- og spenningstransformatorer TN-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettseskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur 9. 25

26 Høyspenningsanlegg Måling over strøm- og spenningstransformatorer TN-system Koblingsskjema for en måler med omkobler. Montering av måler samt tilkobling, utføres av nettselskapet. Installasjon av måleledninger, (eventuell signalkabel), samt alle tilkoblinger forøvrig, skal utføres av elektroentreprenør. Figur

27 Diverse definisjoner/uttrykk brukt i forbindelse med energimåling. Direkte koblede målere: Dette er målere som er koblet direkte inn i anlegget, slik at anleggets totale strøm blir ført igjennom måleren. Driftskontroll: Kontroll av måler og målerutstyr som er i bruk ute hos kunde. Driftskontroll er en kvalitetssikring av hele målerarrangementet. Feltkontroll: Som Driftskontroll. Impulsutgang: Brukt som betegnelse på utgang, fra enten måler eller terminal. Kan være av typen potensialfri eller S0 Impulsverdi: Med betegnelse impulsverdi menes den verdien en impuls fra en sendemåler, eller fra et annet registreringsutstyr, representerer av forbruk (energi) Impulsverdien benevnes Wh eller kwh. Indirekte koblede målere (også kalt 5 A): Dette er målere som er tilkoblet over strømtransformatorer, strømmengden som flyter i anlegget blir transformert ned for måling, til mellom 0 og 5A. Benyttes ved større anlegg. Strømtransformator størrelse skal stå i forhold til anleggets O.V./hovedsikringer. Målerfunksjon: Angir antall siffer og desimaler som benyttes i måleren telleverk. Dette kan være programerbart. Målerfunksjonen er og knyttet direkte opp mot de tariffer måleren er beregnet for. Målerkonstant: Angir antall omdreininger skiva gjør eller antall blink (LED) måleren avgir per kwh Målesystem: Benyttet for å angi det antall målesystemer (måleverk) måleren inneholder. (eks. 3 fase, 2 system ved 230V IT og 3 system ved 230/400V TN-S) Måleterminal: Måleterminalen tar i mot impulser fra sendemåler, og bl.a logger forbruket som såkalte timeverdier 27

28 Måletrafo konstant: Angir forholdet mellom den primære og sekundære krets i måletrafoen. Denne konstanten vil ved lavspent være lik omsetningsforholdet Omsetningsforhold: Måleren kan være tilknyttet spennings- og/ eller strømtransformatorer. Hvis dette er tilfelle må målerens tellerverk og impulsverdi korrigeres med omsetningsforholdet. Forholdet mellom den primære og sekundære verdien på måletrafoene er omsetningsforholdet. Potensialfri kontakt: Avgir pulser fra prellfrie rele kontakter, og er potensialuavhengig. Benyttes ved lengre overføringsavstander. Primære målere: Denne målertypen har anleggets trafokonstant/omsetningsforhold innebygget i måleren. Denne målertypen er således tilpasset et bestemt omsetningsforhold og kan bare brukes sammen med dette. Måleren er da merket på fronten med Primærmåler og har og strøm- og eventuelt spenningstrafo angitt. Sekundære målere: Dennne målertypen (og som er den mest vanlige) er ikke tilpasset noe bestemt omsetningsforhold. Her må målerens verdier multipliseres med omsetningsforholdet. Sendemålere: Sendemålere er målere som avgir impulser til en måleterminal, der en impuls representerer en bestemt energimengde. S0 grensesnitt: Høy/lavohmig krets, som ved å gå lavt avgir impuls til terminalen. S0 forsynes normalt med spenning fra målerterminalen, og er polaritetsavhengig. Telleverkskonstant: Angir den konstant som målerens telleverk skal multipliseres med. Ofte benyttet ved primære målere. Timeverdi: Timeverdi er energiforbruk registrert i løpet av en time. Siden registeringsperioden er en time, vil benevningen være i enten MWh, kwh hhv. MW eller kw. Verdien vil således angi den gjennomsnittlige belastningen målt over en time. Utkoblbart forbruk: Utkoblbart forbruk er en kontraktfestet avtale på spesielle vilkår mellom myndigheter, nettselskapet og kunden. 28

29

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav for lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS.

HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS. HÅNDBOK FOR MÅLEPUNKT SOM TILHØRER NARVIK ENERGINETT AS. Forord: Hensikten med denne håndboken er å gi generell informasjon, veiledning og instrukser om ulike målepunkt i Narvik Energinett AS sitt nettområde.

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA... Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28

Detaljer

BKK Nett AS. Juni 2006 Versjon 3.0

BKK Nett AS. Juni 2006 Versjon 3.0 BKK Nett AS Juni 2006 Versjon 3.0 Forord Hensikten med dette dokumentet er å gi informasjon om, og stille krav til ulike typer målepunkt i BKK Nett AS sitt nettområde. BKK Nett AS er heretter omtalt som

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 1.3-26.06.2010. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Overgang til REN KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes

Overgang til REN KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes Overgang til - KTM for LS Nett - Måleforum Vest konferanse 17. og 18. november 2010 Rune Flatås og Tor Aksnes Fra -bkk.no- sin installatørside Målehåndbok Krav til målepunkt tilhørende BKK Nett. Åpne Målehåndboken

Detaljer

Øyvind D. Nordgård. Thomas Grønfjell

Øyvind D. Nordgård. Thomas Grønfjell MÅLING & AMS 1 Øyvind D. Nordgård Netteier / Ansvarlig Måling & AMS Thomas Grønfjell Teknisk målerkoordinator, HK Montasje 2 Agenda (Måling & AMS) Fellesmåling (Ny forskriftsbestemmelse) Innføring av nytt

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

Installasjons-/tilknytningsregler for

Installasjons-/tilknytningsregler for Installasjons-/tilknytningsregler for Regler for tilknytning av elektriske måleinstallasjoner i HKs fordelingsnett Utdrag av EBL-K s Installasjons- og tilknytningsregler og omhandler måleinstallasjoner

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering NR 4003 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: LS Nett - Måling Krav til tilgang og plassering Innhold 1 Referanser og definisjoner:... 1 2

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

REN Blad 4000 Krav til målepunkt i LS

REN Blad 4000 Krav til målepunkt i LS 2 REN Gruppe måling Øyvind Nordgård, Helgelandskraft AS/SMIL Magnar Dybwad, EB Nett AS Jon Syse, Hafslund Nett AS Rune Flatås, BKK Nett AS Knut Eliassen, BKK Nett AS Ivar Lingaas, Eidsiva Nett AS Bjørn

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN Spesifikasjon 011-04 MÅLERUTSTYR RN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLD SIDE 1 Generelt... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Forskriftskrav...

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L Nettanalysatorer Leverandør: Scandinavian Electric Produsent: Circutor Nettanalysator med RS485 MODBUS Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 08 022 00 L Nettanalysator

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Smart måling med Hager energimålere

Smart måling med Hager energimålere Energimålere Smart måling med Hager energimålere Med de 11 nye energimålerne fra Hager settes en ny standard når det gjelder måling. Spesielt gjelder dette utvidelsen av sortimentet for direkte måling

Detaljer

1. Generelt / innledning

1. Generelt / innledning 1. Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk Sist endret : asthil - 06.09.2013 1. Generelt / innledning 1.1. Avtaleforholdet Disse vilkår for fleksibelt forbruk inngår som vedlegg til standard nettleie

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering AVTALE mellom [Lillekraft] AS ([Lillekraft]) og [[ ] Energiverk] (Energiverket) (Lillekraft og Energiverket i fellesskap betegnet Partene) om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av

Detaljer

"Low inrush" lavtapstransformator, IP20

Low inrush lavtapstransformator, IP20 "Low inrush" lavstransformator, IP20 3RT-LI Høyeffektive 3-fase transformatorer uten innkoblingsstrøm. 3RT-LI transformatorer sikrer optimal utnyttelse av elinstallasjonen, og sørger for reduserte installasjons-

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Kristiansand, og ELISØR AMS måling. Thor Thunberg Avdelingsleder Måling

Kristiansand, og ELISØR AMS måling. Thor Thunberg Avdelingsleder Måling Kristiansand, 31.10 og 01.11.2018 ELISØR AMS måling Thor Thunberg Avdelingsleder Måling Dette ønsker jeg ha fokus på i denne presentasjonen P0-avtalen Krav til kompetanse og framdrift Hva dersom man ikke

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 10-01-04 LAVSPENNINGSNETT Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 NYANLEGG...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

17-A3315B Tilkoblingsanvisning UNI-signalskap, 230V-IT og CVM nettanalysator

17-A3315B Tilkoblingsanvisning UNI-signalskap, 230V-IT og CVM nettanalysator 17-A3315B Tilkoblingsanvisning UNI-signalskap, 230V-IT og CVM nettanalysator Plassering av komponenter: Generelt UNI-skap vil passe for de fleste målere og AMS-konsentratorer. Det vil ofte være en begrensning

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet mellom Sunnfjord Energi AS (Nettselskapet) på den ene siden og [Fyll inn kundens navn] (Innmatingskunden)

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort. desember 017 kl. 15.0 PDF-versjon 10. januar 018 0.1.017 nr. 95 Forskrift om endring i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering NR 4003 VER 3.1-PUBLISERT 02 / 2015 Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering Beskrivelse: RENbladet beskriver krav til tilgang og plassering av måler Innhold 1 Formål... 2 2 Generelt...

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

3-fase Lavtapstransformatorer

3-fase Lavtapstransformatorer Med forbehold om endringer 3-fase Lavtapstransformatorer Opp til 8% mindre tap! Miljøvennlig - Reduserer energiforbruket Kostnadseffektiv - Reduserer driftsutgifter Plassbesparende - Kompakte konstruksjoner

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse)

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. (Nettselskapet) Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse. (målepunkt-id) (anleggsadresse) PLUSSKUNDEAVTALE mellom (Nettselskapet) og Navn på plusskunden (Plusskunden) for målepunkt-id og anleggsadresse (målepunkt-id) (anleggsadresse) 1 Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen

Plusskundeordningen i Klepp Energi Plusskundeordningen i Klepp Energi Godkjent av: HÅ Rev. dato: 20.12.2016 Side 1 av 12 Innhold 1. PLUSSKUNDEORDNINGEN...3 1.1. Hvem kan bli plusskunde?...3 1.2. Hvordan bli plusskunde?...3 2. TILKNYTNINGSVILKÅR OG TEKNISKE

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Dokument for opplæring av P0 installatører/montører. «AMS måler direktekoblet»

Dokument for opplæring av P0 installatører/montører. «AMS måler direktekoblet» Dokument for opplæring av P0 installatører/montører «AMS måler direktekoblet» Helgeland Kraft Nett starter nå med å sende ut den «Nye AMS-måleren» med kommunikasjonsmodul for fjernavlesning. All nye anlegg,

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern kl.2 Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett Postboks 264, Nye Vakåsvei 28, N - 1379 Nesbru Tlf: +47 66 77 57 50 firmapost@micro-matic no www micro-matic no Instruksjonsmanual

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS PLUSSKUNDEAVTALE mellom [Navn kunde] i Tilknytningspunkt [Måler ID] og Lyse Elnett AS ARKIVREFERANSE LYSE: [fylles inn] SAKSNUMMER: [fylles inn] DOKUMENTNUMMER: [fylles inn] Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN

Detaljer

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1. Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem Hans-Petter Nybakk hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Side- 1 ELMÅLEDAGENE Tavleforeningen Tavlenormen Krav til montasje av målerutstyr Utfordringer

Detaljer

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder

Detaljer

FDV Sikringsskap for bolig

FDV Sikringsskap for bolig FDV Sikringsskap for bolig Sikringsskap for bolig av typen SSK, er produsert og testet i henhold til Tavlenormen EN61439 og er godkjent for Ik 10 ka. Nominell strøm 63A. Ved å benytte vern fra Schneider

Detaljer

Hva gjør vi i Skagerak!

Hva gjør vi i Skagerak! Hva gjør vi i Skagerak! Status for Plusskunder - etablering Krav vi setter - utfordringer Vår prosess Elsmart og avtalehåndtering Henvendelser - selvbetjening Grensen for Plusskundeanlegg 2 Status hos

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Innhold 1 Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding)... 2 1.1 Melding om spenningssetting... 3 2 Bestilling

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nettnivå og konsesjon 420kV 300kV 145kV 24kV 12kV 400V 230 V De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) Overføring av strøm er et monopol

Detaljer

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch Micro Matic din kompetansepartner kurs ved Terje Buch Overspenning Hvor kommer overspenningene fra? Lynutladninger Feil i kraftnettet Automatisk gjeninnkobling fra elv.trafo Avbrudd, belastningsendringer

Detaljer

Definisjoner. Vedlegg 1. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet

Definisjoner. Vedlegg 1. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Definisjoner Vedlegg 1 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet Vedlegg1 - Definisjoner Utført

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

CONTO STATISKE ENERGIMÅLERE FOR 1-FASE OG 3-FASE NETT NYHET CONTO D6

CONTO STATISKE ENERGIMÅLERE FOR 1-FASE OG 3-FASE NETT NYHET CONTO D6 STATISKE ENERGIMÅLERE CONTO STATISKE ENERGIMÅLERE FOR 1-FASE OG 3-FASE NETT NYHET CONTO D6 NYHET CONTO D6 Statisk kwh-måler for direkte kobling opp til 125A, nå også med MID-sertifisering CONTO D6-Pd and

Detaljer

REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89

REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89 REN blad 3005 VER 1.2 / 2011 Side 4 av 89 1. Partene 2 2. Avtaledokumenter 2 3. Kort beskrivelse av avtaleforholdet 3 4. Identifikasjon, omfang og beskrivelse av installasjon 3 Vedlegg 1 - Definisjoner

Detaljer

X 1 X 1 X 1 RI-D440-C RI-D440-G-C. RTU over RS485. Pulse O/P BRUKERMANUAL RI-D440 SPESIFIKASJONER MÅLENØYAKTIGHET OP022 / V01

X 1 X 1 X 1 RI-D440-C RI-D440-G-C. RTU over RS485. Pulse O/P BRUKERMANUAL RI-D440 SPESIFIKASJONER MÅLENØYAKTIGHET OP022 / V01 RI-D440-C OP022 / V01 BRUKERMANUAL RI-D440 RI-D440-G-C RTU over RS485 Pulse O/P X 1 X 1 X 1 SPESIFIKASJONER Installasjonstype Inngangsspenning 3-Fase med 4 ledere / 1-Fase med 2 ledere 60-300V AC (L-N);

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr.

Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr. Instruks for montasje av direktekoblet AMS måler og tilhørende utstyr Endringshistorikk: VER. DATO UTFØRT AV KORT BESKRIVELSE AV ENDRINGEN: 1.0 11.01.2017 RMF Etablert instruks (avdeling Måling) 1.1 05.01.2018

Detaljer