Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/ Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2."

Transkript

1 Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/ Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2 Sv, Sp): 1. Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2, skal eigedom 18/42 takast ut. 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: o Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til kotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. o Annekset kan ha maksimal gesimshøgde kote 11,5 og maksimal mønehøgde kote 15,0. o Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde kote 6,0 og maksimal mønehøgde 9,0. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Kurvaturen på gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. Samrøystes tilråding: 2. Kommunestyre ber om at rådmann i det vidare arbeidet med prosjektering/byggesak av fjordsti legga avgjerande vekt på å få gode plasseringar når det gjeld høgd, breidd og linjeføring av stien. Tilråding med 5 røyster (2 Ap, 2 Sv, Sp): 3. Rådmannen skal legge fram sak for formannskapet om finansiering av denne utbygginga når endeleg reguleringsplan ligg føre, og når spørsmålet om statleg innløysing av grunn er avklara og utbygginga er ferdig prosjektert. 1

2 Handsaming i formannskapet , F.sak 51/10: E-post frå Harris dagsett vart omdelt i møte. Jarle Aarvoll (Ap) og Astrid Hove (Ap) gjekk frå som ugilde grunna eigar av grunn innafor området (Aarvoll) eller slektskap til eigar av grunn (Hove). Som vararepresentantar møtte Gunnar Yttri (Sv) og Per Osvald Bøthun (KrF). Varaordførar Heidi-Kathrin Osland tok over møteleiinga. Kjetil Ertesvåg (FrP) la på vegne av FrP, H, KrF fram følgjande forslag til vedtak: Formannskapet sender reguleringsplan attende til rådmann for utgreiing av kostnadsoverslag og finansieringsplan for gangveg.. Det må utarbeidast ein fotomontasje som syner verknadene av det planlagde tiltaket spesielt for området til Hofslund Hotell. Gunnar Yttri (Sv) la på vegne av Sv, Ap og Sp fram følgjande forslag til nytt punkt 3: Rådmannen skal legge fram sak for formannskapet om finansiering av denne utbygginga når endeleg reguleringsplan ligg føre, og når spørsmålet om statleg innløysing av grunn er avklara og utbygginga er ferdig prosjektert. Framlegget frå Kjetil Ertesvåg vart røysta over først. Forslaget fekk 4 røyster (2 Frp, H, KrF) og falt. Kjetil Ertesvåg la på dette grunnlaget fram forslag om følgjande endring av punkt 1: 1. Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Reguleringsplangrensa mot aust vert sett ved grensa ved Hofslund Hotell. Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. Det vart gjennomført punktvis avrøysting: Punkt 1: Framlegget frå Kjetil Ertesvåg (FrP) fekk 4 røyster (2 FrP, H, KrF). Framlegget frå fleirtalet i forvaltningsutvalet fekk 5 røyster (2 Sv, 2 Ap, Sp). Punkt 2: 2

3 Samrøystes. Nytt punkt 3: Forslaget frå Gunnar Yttri (Sv) fekk 5 røyster (2 Sv, 2 Ap, Sp). * Tilråding frå forvaltningsutvalet med 4 røyster (2AP, SP,SV): 1. Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2, skal eigedom 18/42 takast ut. 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: o Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til kotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. o Annekset kan ha maksimal gesimshøgde kote 11,5 og maksimal mønehøgde kote 15,0. o Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde kote 6,0 og maksimal mønehøgde 9,0. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Kurvaturen på gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. Samrøystes tilråding: 2. Kommunestyre ber om at rådmann i det vidare arbeidet med prosjektering/byggesak av fjordsti legga avgjerande vekt på å få gode plasseringar når det gjeld høgd, breidd og linjeføring av stien. Handsaming i forvaltningsutvalet , sak 54/10: Utvalet hadde synfaring knytt til saka. Innkomne brev/merknader som blei omdelt i møtet: 1. Brev datert frå NHO Reiseliv Vest-Norge. 2. Innspel/e-post sendt frå Sogndal Høgre v/einar Vatlestad til ordførar. 3. Brev frå Sogn og fjordane fylkeskommune, dagsett 20 mai Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag til vedtak: 3

4 Forvaltningsutvalet sender reguleringsplanen attende til administrasjonen for utarbeiding av kostnadskalkyle for området: 1. Badelagune til Rusebakken 2. Rusebakken til Rones Forvaltningsutvalet ber også om at det vert utarbeidd ei kostnadsanalyse i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing. Liv Synnøve Bøyum (Ap) fremma tilrådinga frå rådmann. Forslaget til Nils Slinde (FrP) fekk 2 røyster (FrP, KrF), og fall. På dette grunnlaget la Nils Slinde (Frp) og Per Osvald Bøthun (KrF) fram følgjande forslag til vedtak: Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Reguleringsplangrensa mot aust vert sett ved grensa ved Hofslund Hotell: Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. Forslaget fekk 3 røyster (V, FrP, Krf) og fall. Hans i Haugen (V) la fram følgjande forslag til endring av 5. prikkpunkt: Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til kotehøgde (moh) 16,0 og maksimal mønehøgde 20,0. Forslaget fekk 3 røyster (FrP, KrF, V) og fall. Synnøve Stalheim (Sp) la fram følgjande forslag til nytt punkt 2: 2. Kommunestyre ber om at rådmann i det vidare arbeidet med prosjektering/byggesak av fjordsti legga avgjerande vekt på å få gode tilpassingar når det gjeld høgd, breidd og linjeføring av stien. Forslaget vart samrøystes vedteke. Rådmann si tilråding: Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: 4

5 Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: o Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til cotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. o Annekset kan ha maksimal gesimshøgde cote 11,5 og maksimal mønehøgde cote 15,0. o Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde cote 6,0 og maksimal mønehøgde 9,0. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Kurvaturen på gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. VEDLEGG: Innkomne merknader, i eige hefte. E-post frå adv. Harris dagsett SAKSUTGREIING: Bakgrunnen for dette reguleringplanarbeidet er dei klare føresetnadene i kommuneplanen og økonomplanen om opning av fjorden for allmenta og etablering av ein samanhengande fjordsti frå Hagelin til Nes. Planframlegget låg ute til offentleg ettersyn i perioden Det har kome inn 32 ulike merknader. 4 av dei som har kome med merknader har kome med tilleggsmerknader / justeringar. Nedanfor går vi gjennom kvar enkelt merknad og kjem med vår vurdering og innstilling til eventuell endring av planframlegget. Nokre tema går att i fleire merknader, vi handsamar då temaet på ein av merknadane og viser til denne ved dei andre. Nummereringa samsvarar med vedleggsnummeret. Tilleggsmerknader ligg saman med første merknad. Dei som bad om utsetjing av fristen fekk det. Kotehøgder brukt i planomtale og føresegner referer til middels høgvatn, som er kote 0 i grunnkartet. Det er i planomtalen nytta omgrepet normalvannstand, men 0 - kota det er referert til er den same. VURDERING: 5

6 1. Rådet for funksjonshemma Merknaden går på universell utforming. Stien bør ha breidde på 2,5 meter og ha to felt. Rekkverk, lyssetting m.m. : Stien er regulert med breidde, linjeføring og stigning innanfor krava til universell utforming. Når det gjeld dei andre punkta i merknaden er dette tema som vil vere ein sentral del av detaljprosjekteringa. Sjå elles kommentar til merknad nr Astrid Skjeldestad (16/3) Viktig at naustet får stå og ikkje vert skadd under anleggsarbeidet, og at det går an å dra båt inn i naustet. : Den nye delen av stien er planlagt med ei breidde på 2.5 meter. Arealet avsett på sidene til oppbygging av stien kan variere. Generell føreslegen høgde på ny del av stien er 1.2 meter, noko høgre enkelte stader. Der dette er føremålstenleg kan breidde / høgde reduserast. Reguleringsplanen er ikkje til hinder for dette, men eventuell tilpassing må takast i samband med detaljprosjektering. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune, regionalavdelinga 1. Det bør vurderast bruk av fjernvarme som undervarme for å sleppe maskinelt vintervedlikehald. 2. Stien bør formast meir etter den opphavlege strandlinja, jf første del mellom Dampskipskaien og Ørnebryggja. : 1. Det er planar for anlegg for fjordvarme på sørsida av utløpet av Sogndalselva, og det vil verte lagt til rette for tilførselsleidningar for fjordvarme mot sentrum. Planarbeidet er ikkje kopla opp mot tilrettelegging for fjordvarme, og spørsmålet om dette er ikkje naudsynt å avklare i reguleringsplan. Stien vil ha ei breidde og ein tilkomst som gjer det mogleg med maskinelt vedlikehald, også på vinteren. 2. Sjølve fjordstien er planlagt til 2,5 meters breidde. På sidene av denne er det planlagt opp til 3 meter anna vegareal for oppbygging av vegen (terrengmurar etc.) Horisontal og vertikal justering innanfor vegføremåla saman med bygningar kloss i stien vil etter vår vurdering vere nok til å variere stien slik at den ikkje vert opplevd som monoton. Sjå elles merknad Arne Lerum (18/62), dagsett Ferdsla langs stien har ført til meir liv, men har ikkje vore sjenerande. Det er avgjerande at stien ikkje er open for motorisert køyrety 2. Eksisterande sti ligg så lågt at han ikkje bryt kontakten mellom naust, strand og fjord, dvs under nivået for golvet i dei gamle nausta 3. Skjerma oppstillingsplass for bossdunkar er ønskjeleg 4. Det er behov for parkeringsplassar inne i området 6

7 1. Stien vil ikkje verte opna for køyring, med unntak av at stien kan verte brukt som tilkomst til kai på N3 og handicapparkering på L1. 2. Sjå vår vurdering av merknad nr. 2. og Det kunne ha vore eit alternativ å leggje opp til oppstillingsplass / skur for bosdunkar på F1. Men F1 ligg i utkanten av bustadområda og oppstillingsplass her vil vere praktisk for berre eit fåtal av eigedomane i området. Staden som av mange vert nytta i dag er der Rusebakken kjem opp i Fjørevegen, men det er ikkje tillaga for slik oppstilling. Arealet er ikkje ein del av reguleringsplanen. 4. Det vert ikkje opna for at vegen skal brukast til ordinær køyring til eigedomane, og planen legg ikkje opp til parkering i området med unntak av moglegheit for ein handicapparkering på L1. Innstilling Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. 5. Sogndal Eldreråd Positivt med sti, den kan gjere det mogleg å spasere frå Nestangen til Hagelin. Dei kan likevel ikkje gå heilt og fullt inn for planen med tanke på at kommunen står overfor store utfordringar i høve modernisering og utbygging av sjukeheimsplassar og fleire omsorgsbustader. Vi tek merknaden til vitande, og viser til eige kapittel om økonomiske prioriteringar. 6. Asperanden Eigedom AS (16/17) 1. Dei ønskjer å disponere eit område langs sjø som er breiare enn skissert på plan (SA. 3.) for å kunne leggje til rette for kai som kan disponerast av bueiningane på eigedomen. I tilleggsmerknad av kjem dei med merknad om at dei vil at SA. 3. berre skal opne for bruk knytt til sin eigdeom. Planframlegget legg til grunn at også eigedomen 16/1 skal kunne nytte SA Sidan eigedomen også inneheld næringsdrift er det naudsynt å ha tilkomst til eigedomen gjennom Rusebakken. Dette fordi området under huset bør ha tilkomst til henting og levering av varer samt parkeringsplass for dei som jobber i bedrifta. Eigedomen treng tilkomst til eigedomen gjennom Rusebakken. 1. Utviding av SA. 3 vil føre til innskrenking av B2. Dette tilrår vi ikkje, då dette er ein av to små badeplassar i området. Så lenge bryggekonstruksjonen med forankring ligg i SA. 3 vil dette ikkje vere til hinder for at båtane kan ligge inn i naboområdet i nordaust, det som er regulert som sikringssone for hovudvassleidning. Dvs at ein også kan late utriggarar vinkelrett på t.d. ei flytebrygge i SA. 3. gå inn i dette området, så lenge båtar / konstruksjonar vert forankra i SA Vi forstår det slik at tanken er å gå vidare rett fram i krysset mellom Rusebakken / Gåsebakken og over B4 for tilkomst til B/F/K 2. Ein veg inn her vil vere i konflikt med tanken om bevaring av eit bygningsmiljø, og vil føre til riving av ein garasje. Rusebakken er så smal og kronglete at den heller ikkje vil vere eigna til slik bruk som vert skildra i merknaden. 7

8 I 2008 handsama vi søknad om dispensasjon for bygget på 16/17 for påbygging utviding. Dette fekk dei avslag på, men FU tok med ein setning om at søknaden vil verte teken opp i samband med det pågåande planarbeidet. Bygget vart bygt som meieri i Vi vil ikkje tilrå å opne for utvidingar / fasadeendringar av denne delen av bygget. Seinare er det bygt på ein lav bygning i framkant av bygget i ein etasje og eit garasjebygg i forlenginga av dette mot nordaust. Vi tilrår å opne for at desse påbygga kan sanerast, og erstattast med nye bygg. Tilkomst skal kome via Fjørevegen. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området elles. Innstilling: Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 7. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Beredskap: 1. Beredskapsavdelinga meiner at det ved all arealplanleggjing i strandsona må leggjast til grunn at havnivået vil auke. 2. Det må leggjast fram dokumentasjon på kva tema som har vore vurdert, og evt. sjekklister for ROS-analysen må leggjast ved planframlegget. 1. Konsekvensane ved auka havnivå vil vere at stien får redusert brukstid, eventuelt at stien i eit års perspektiv vert heva. Plassering av stien slik han ligg no er ei avveging mellom ulike interesser, og det å leggje stien vesentleg høgare enn i planframlegget er etter vår vurdering ikkje ei god løysing. Jf merknadane 2. og Slik dokumentasjon har vorte utarbeidd og sendt over til beredskapsavdelinga, og er lagt ved saksframlegget. Miljøvern Miljøvernavdelinga ser det som viktig at det ved val av løysing vert lagt vekt på omsynet til naturmiljø (avgrensa utfylling), estetikk og kvalitetane knytte til strandsitjarmiljøet Det er viktig at prosjektet vert gjennomført på ein estetisk god måte, men dette vil verte ein del av sakshandsaming og val av løysingar ved byggjesak / detaljprosjektering. Det er i planen ikkje teke med meir areal enn det vi på dette detaljnivået vurderer som naudsynt for å få til gode løysingar. Planjuridisk: I planen står det at SA. 6 skal vere privat for eigedomen 15/1. Ein kan fastsetje at eit båtanlegg skal vere privat, men ikkje kven som skal eige dette. Føresegna manglar heimel og må takast ut, men det er høve til å regulere område til fellesareal for nærare bestemte eigedomar. 8

9 Vi tek med i føresegnene for SA6 at området skal vere felles for eigedomane 15/1 og 15/7. Innstilling 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. 8. Tom Dybwad (11/116) 1. Eksisterande fjordsti / gangvegen fram til der den nye skal fortsetje er vellukka. Den er i bruk året rundt. Den nye delen av stien bør lagast etter same mal og senkast til same nivå som den bygde. 2. Peikar på at P15, der kommunen er grunneigar er eit fint område som med fordel kan tilstellast for opphald / bading 1. Sjå kommentar til merknad nr. 2 og Terrenget svingar seg ut i eit lite nes over eigedomen til Sogndal kommune (11/113), og det er tenkt at GV. 1 skal gå i sjøkanten her slik at det vert plass til eit parkområde på innsida av stien. 9. Kirsten, Jan Knut, Frode og Helge Einarsen (17/15) Eig 17/15 og vil ikkje godta den planlagde småbåthamna i reguleringsplanen. Grunngjevinga er at dei i 2009 bygde nytt kaianlegg til båtane sine, og at dei har stort behov for denne kaiplassen. Dei meiner at det ikkje nødvendigvis er ein føremun at ei gjestehamna vert etablert her sjølv om det er midt i sentrum. Dei grunngjev dette med støy og eksos frå hurtigbåt og lasteskip og også mangel på diskresjon med mange bustadhus rundt seg. Småbåthamna er planlagt som del av eit friområde på det arealet der det i dag står eit kommunalt lagerbygg. Friområde med hamn vil vesentleg betre situasjonen her og gjere området ope for ålmenta. I høve gjestehamner vil det vere behov både for dei som vil ligge over lengre tid og for korte besøk. For korte besøk vil det vere avgjerande for attraktiviteten at det ligg nær sentrum, medan langtidsbesøkande kan ha andre behov som det kan leggjast til rette for lenger vekke frå sentrum. 10. Advokatfirmaet Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel (15/1) Generelle merknader Harris kom med merknad til varsel om oppstart i brev av Dei avgrensa areala mellom hotellet og sjøen med sine anlegg og bygningar gjev hotellet sitt særpreg. Bevaring av dette området er svært viktig for hotellet sin identitet. Det må behaldast noko privat rom både av av næringsmessig interesse og som historisk dokumentasjon. Strandmiljøet framom hotellet kjem mange til gode gjennom ulike arrangement. Støy frå sjøsida vil få uheldige konsekvensar for gjestane sin ro og nattesøvn. Hotellet har ønske og behov for å restaurere sjøhuset til rustikk bruk for hotellets drift og gjestar, og då særleg med tanke på opplevelse av stillhet. Gangveg vil dessutan utgjere eit særskilt problem knytt til hotellets brygger, flytebrygge og båtar. Det vert og skissert ei mogleg løysing med gangveg langs riksvegen til bak hotellet, vidare langs Fjørevegen og ny gangveg ned til sjøen i 9

10 området mellom husa over eigedomen til George Gjerde og Helge Monsen. Alternativet er å nytte Rusebakken som tilkomst ned til sjøen. I sin merknad til offentleg ettersyn, dagsett gjentek og utfyller Harris merknadane over, i tillegg til konkrete merknader til planframlegget: 1. Gangveg 1, GV.1, vert kravd teke ut av planframlegget. Det vert grunngjeve med tilhøvet til hotellet, hageanlegget med basseng, båthus/slipp, sjøhus og brygger. Gangvegen vil vesentleg endre miljøet i strandsona, vanskeleggjere hotellet sin bruk av strandsona og fråta gjestane dagens avskjerming mot allmenheita. Vegen vil i praksis opne for allmenn tilgang til hotellbryggene, med mindre bryggene vert avstengd med grind, noko som vil vanskeleggjere hotellet og gjestane sin bruk av brygga. Hotelldriften er innretta, innarbeidd og markedsført hovudsakleg mot turistsegment og slutta selskap som søker hotellet sin flotte beliggenheit og rolege, enkle, usjenerte og tradisjonsbyggande atmosfære. Dette er eit pre hotellet ikkje har råd til å tape. Dersom sti framom hotellet vert gjennomført, vil hotellet krevje større oppbygd høgdeskilnad mellom veg og hage, slik at høgde på omtalt hekk til avskjerming mot innsyn m.v. kan haldast lågare. 2. Gangveg 2, GV.2. Dei kom med merknad til denne ved oppstart og kom med framlegg til alternativ gangveg langs riksvegen frå Loftesnesbrua mot hotellet. Framlegget gjekk på at gangvegen vert lagt langs riksvegen frå om lag P. 11, bak B.6. og garasjen (smalare sti av omsyn til garasjen) og tilknyting til Fjørevegen og dagens gangveg / fortausløysing. Samband ned mot fjorden kan oppnåast lenger inne anten med ny gangveg ned til sjøen i området ved eigedomen til George Gjerde og Helge Monsen, gbnr 16/44 og 16/74 eller via Rusebakken. Med slik løysing vert GV.2 overflødig og kan takast ut av planen. 3. Bygging av stien vil stri mot omsynet til bevaring av strandmiljøet i Fjøra, og ødelegge den unike autentiske dokumentasjonen av gamal busetjing og bruk i fjøra. 4. Ei strandssoneregulering må etter kommuneplanen og lovverket både vege mellom brukarinteressene og kulturhistorien, og også halde seg til kva som praktisk økonomisk er pårekneleg å gjennomføre dei næraste åra". 5. I høve dimensjonering av stien viser dei til etablert sti mellom Bryggjegota og Rusebakken og skriv at den sklir godt inn og kan kallast ein strandsti. Planlagt veg med heva veggrunn og i 2.5 meters breidde for motoriserte køyrety vil vere eit kulturelt framandelement. Dei viser og til kostnader med opparbeiding og kostnader til diverse ertatningar. Forsvarleg planhandsaming vil krevje vurdering av kva som er naudsynt av anleggstekniske løysingar og kostnadane med plangjennomføring. 6. Luftslottsprosjektliknande formålsregulering av promenadeveg vil bandlegge og vanskeleggjere grunneigar / hotellet sine planar om utbetringar og utvikling av eigedomen tilpassa det ekisterande bevaringsverdige miljøet. 10

11 1. Stien vil ligge lavare enn eksisterande terreng framom hotellet, men det vil likevel vere innsyn frå stien og inn på arealet. Ut frå terrengsnitta i planomtalen vil folk på gangvegen ikkje ha innsyn til bassenget. Ved detaljprosjektering kan det gjerast tilpassingar for å redusere innsikta og regulere tilkomsten frå stien til hotellhagen, gjennom gjerde, vegetasjon etc. Samtidig vil hotellet få ei penare avslutning mot sjøen i form av terrengmurar og også ein breiare tilkomst mot fjorden enn dagens situasjon. Det er opna for småbåtanlegg i sjø på utsida av vegen slik at det kan etablerast gjestebrygge / flytebrygge og andre faste eller flytande innretningar som kan utgjere ein del av hotelldrifta. Praktiske løysingar i høve skjerming, terrengforming, avsperring av delar av området og brygger kan takast ved detaljprosjektering. 2. GV2 gjev ei universelt utforma og god løysing for tilkomst frå det sentrale sentrumsområdet rundt kulturhuset og ned til den austre delen av fjordstien. Vi meiner at GV. 2. ikkje kan erstattast på tilfredsstillande måte med universell utforming ved å bruke Bryggjegota eller tilkomst over eigedomane til Gjerde og Monsen. I høve den delen av GV. 1. som går framom U.1 og N.6 (jf også merknad nr. 12) meiner vi at gangveg på sjøsida er den beste. Stien går her i all hovudsak ute i sjøen og tek lite eksisterande landareal. Den ligg noko lågare enn terrenget på U1. Stien vil føre til ny situasjon for uteopphaldsområdet til eigarane av 16/12 og 16/37 inkludert innsyn. Men også eit alternativ langs riksvegen vil føre til innsyn til området. 3. Størsteparten av reguleringsområdet frå hotellet og sørover til Bryggjegota er i planframlegget lagt ut som bevaringa av kulturmiljø. Stien vil etter vår meining ikkje stri mot omsynet til bevaring. Området er samansett av ulike bygningar frå ulike epokar, det unike er miljøet som er skapt over tid, ikkje enkeltbygningar eller eit tidstypisk bygningsmiljø. Ein lokalt tilpassa gangveg, jf den delen som alt er bygt, vil opne området for fleire brukargrupper og vil kunne vere med på å auke forståinga for å bevare strandsitjarmiljøet i nedste Fjørå. 4. Det er ikkje noko krav i plan- og bygningslova om at det skal vere lagt føre materiale som viser byggjekostnader / kostnader ved oreigning eller finansiering av dette før plan vert vedteken. Vi har i eige kapittel i saksframlegget omtala dei økonomiske sidene ved i prosjektet. Vi vil og vise til økonomiplanen for der det står at fjordstien frå Rusebakken til næringsområdet på Nestangen skal fullførast. 5. Det er rimeleg grunn til å tru at oppbygging av vegen kan gjennomførast innafor dei areala som har vegføremål i planen. Nærare grunnundersøkingar og måling av sjødjupn vil verte utført som del av detaljprosjekteringa. Desse vil danne grunnlag for endeleg fastlegging av tekniske løysingar, høgdenivå m.m. av fjordstien. 6. Fjordstien vil ha verknader for hotelldrifta. Det kan vera ulike vurderingar om desse verknadene er av positiv eller negativ karakter. Hotellet vil ha moglegheiter for vidare utviking innanfor dei ramene som reguleringsplanen set. 11. Diverse grunneigarar / underskriftsliste (16/12) Dei har fylgjande merknader og spørsmål dei ønskjer svar på før det vert teke standpunkt til reguleringsplanen: 1. at det vert føreteke grunnundersøkingar av fjordbotn langs heile fjordstien 11

12 2. at det vert framlagt 2 uavhengige kostnadsanalysar som inneheld byggjekostnader og erstatning ved oreigning 3. at det vert utarbeidd fotomontasje som viser korleis ein fjordsti vil sjå ut frå sjøsida ved fjøre sjø 4. at kommunestyret, saman med underteikna føretek synfaring i reguleringsområdet i strandsona 5. at det vert vist oversikt over finansiering 1. Sjå vår vurdering av pkt. 5 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel 2. Sjå vår vurdering av pkt. 4 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel 3. Det er til høyringa lagt fram fotomontasje over gjeldande situasjon. Ut frå innkomne merknader vil det truleg verte vertikale justeringar av planen, men korleis dette blir vil ikkje verte avklara før på prosjekteringsnivå. 4. Det er opp til leiar for dei ulike utvala (forvaltningsutval og formannskap) og kommunestyret å avgjere om det er behov for synfaring 5. Sjå vår vurdering av pkt. 4 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel 12. Britt Hovland Selseng og Jarle Selseng (16/12 og 16/36) Eigedomen har opp gjennom åra avstått areal til offentlege føremål ved fleire høve, sist i samband med utviding av RV 5 og gangveg som i dag ligg heilt opp til huset. Dette har ført til at ute- og rekreasjonsområdet for eigedomen ligg mellom RV5 og sjøen. Dette gjer at eventuelle inngrep på eigedomen i samband med fjordstien vil ha store konsekvensar for ute- og rekreasjonsområdet til eigedomen. 1. Reguleringsplanen legg store restriksjonar og bandlegg både areal og høve til å utnytte eigedomen. Ber om at det vert vurdert alternative løysingar. Dei kjem med 3 ulike løysingar: Alt 1. Nytte eksiterande gangveg mellom sentrum og Kjørnes Vikane. Alt. 2. Legge fjordsti bak hagen mot RV 5. Alt 3. Sti langs fjorden men slik at friområde / hage vert skjerma, reduserast i storleik, senkast, meir sti, mindre veg osv. 2. GV2 må dersom den skal byggast gå ned langs eksisterande gangsti som går ned til dei to nausta i N5. 3. Avviser at Kari Loftesnes (sjå hennar merknad) skal ha naust på deira eigedom 4. Sjøområdet utanfor eigedomen må regulerast til privat ikkje offentleg (friluftsområde i sjø) 1. Til dei enkelte alternativa har vi følgjande vurdering Alt. 1. Å nytte eksisterande gangvegsystem er ikkje foreinleg med målet i kommuneplanen/økonomiplanen og føremålet med reguleringsplanen om å leggje til rette for ein fjordsti frå Nes til Hagelin. Alt. 2. Sjå vår vurdering av pkt. 2 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel. Alt. 3. Vi vil ved detaljprosjektering sjå nærare på tilpassingar som kan vere med på å skjerme utearealet for innsyn etc. 2. Dette vil verte ei bratt løysing der vi ikkje vil kunne få til stigning som tilfredsstiller kravet om universell utforming av anlegg. 3. Sjå vårt svar til merknad nr

13 4. Planen opnar for at dei som eigarar av 16/36 kan leggje til rette for båtplass på SA.7. Med bakgrunn i formuleringa i økonomiplanen om tilgjengeleggjering av strandsona for ålmenta er det naturleg at sjøområde som ikkje er tenkt utnytta til bestemte føremål som t.d. småbåtanlegg vert regulert til ålmene føremål som friluftsområde i sjø. 13. Signy og Georg Gjerde (16/44+) 1. Dei foreslår å leggje til rette for at brukarane kan gå turrskodde til Rusebakken og vidare opp under Grøvla bru eller Rusebakken til fortau langs Fjørvegen og eksisterande gangveg frå Hofslund til Nestangen. 2. Verdien av eigedomen vil verte sterkt redusert. Er kommunen villig til å erstatte verditap av eigedomane i tillegg til grunnavståing? 3. Ei vidareføring av fjordstien forbi eigedomen vil medføre mykje støy og innsyn. I fall stien vert vedteken, ber dei om at den vert bygt i same standard og i same høgd som tidlegare parsell, dvs 0.8 meter over normalvannstand, og det må setjast opp støysikring. 4. Det må leggjast til rette for framtidig utlegging av slangar for varmepumpe. 1. Det står i kommuneplanen at det skal etablerast ein tydeleg grøntstruktur langs fjorden. Det er og lagt inn i økonomiplanen for at fjordstien frå Rusebakken til næringsområdet på Nestangen skal fullførast. Målet er å gjere strandsona i sentrum tilgjengeleg for ålmenta. 2. Vurdering av erstatning for verditap vert teke i tilknyting til overtaking av grunn. 3. Stien er tenkt bygd 1.2 meter over normalvannstand. Utgangspunktet for ei slik høgd er å redusere mengd dagar flo / stormflo kjem inn over stien. Reguleringsplanen vil ikkje vere til hinder for at ein reduserer høgda ved detaljprosjektering der det viser seg at dette kan vere føremålstenleg. Vi rår frå å nytte støyskjerm som avbøtande tiltak. 4. Planen vil ikkje vere til hinder for etablering av slike anlegg, men det må ved detaljprosjektering leggjast til rette for gjennomføring av trekkjerøyr dersom dette er aktuelt. 14. Erik Brekkeflat (18/68) 1. Eigedom 18/42 er i planomtalen nemnt som ein av eigedomane som skal disponere området SA. 2. Dette er feil då denne eigedomen aldri har disponert dette området, og har heller ikkje grense mot området. 2. Leikeplass L1. ligg inntil hans eigedom, og han ber om at opparbeiding og gjerde / hekk mot L1 vert laga på ein slik måte at det vert lite innsyn og at hagen hans vert mest mogleg usjenert. Han ber om å verte involvert i prosessen kring utforming av leikeplassen. 3. Unødvendig med P-plass der Sagi står i dag, og viser til damskipskaien 1. Planomtalen er ikkje juridisk bindande, og i dei juridisk bindande føresegnene er opplysningane korrekte. 2. Generande støy og innsyn kan bli eit problem, men det er vanskeleg å seie dette før vi har detaljprosjektert og evt. også fått erfaring etter at sti / leikeområde er etablert. Grunneigar / nabo vil verte kontakta i samband med byggjesak og kan kome med innspel til dette arbeidet. 3. Det er i planframlegget føreslege at det kan opparbeidast ein parkeringsplass for rørslehemma. Dette for å leggje til rette for rørslehemma både i høve leikeplassen og badeplasane som er føreslegen opparbeidde i området. Vi meiner det for denne gruppa ikkje vil vere tilstrekkjeleg med parkering ved Dampskipskaien. 13

14 Innstilling I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 15. Tove Kristin Bjelle (11/29) 1. I 1992 / 1993 godkjende bygningsrådet teikningar på naust / lagerbygg med ulik storleik m.a. eit bygg med grunnflate 12* 6 meter og høgde 7.2 meter. Det var då tilkomst for mindre lastebil direkte frå riksvegen og heilt ned på tomten. 2. Bjelle set seg mot utbygging etter reguleringsplanframlegget, og særleg hovedlaternativ 1 over hennar eigedom. Ho føreslår alternative løysingar der ein nyttar eksisterande fjordsti, geilar, og gangvegar mot Loftesnes bru. 3. Alternativt kan gangvegen leggjast i samsvar med alternativ 2B. Då kan allereie eksisterande gangveg frå Helgheim, samt innkøyrsle til tomten nyttast som fjordsti. Gangvegen må kunne nyttast som tilgang med bil til tomten, og som kompensasjon for tap av areal kan ein fylle masse i fjorden utanfor platting. 4. Gangvegen vert lagt i samsvar med alt. 2A på utsida av eksisterande kaiplatning, og må justerast slik at det vert plass til eit bygg mellom gangvegen og riksvegen 1. Byggjeløyve for tiltak som er gjevne i medhald av pbl 85 sin 93, fell etter 96 vekk om dei ikkje er sett i gang seinast tre år etter at løyvet er gjeve. 2. Etter vår vurdering vil ei løysing med bruk av eksiterande vegar / gangvegar ikkje vere i tråd med dei ønskje kommunestyret har sett opp for ein samanhengande fjordsti frå Hagelin til Loftesnes. 3. Alternativ 2b gjev etter vår vurdering ikkje same kontakt med fjorden som hovudalternativet. Stien vil då gå kloss i riksvegen, vere på same høgdenivå som den, og få mykje støy og forstyrring frå trafikken. Ein stor del av føremålet med å byggje stien er å byggje ein fjordsti som skal opne fjorden for rekreasjon. Mykje av den verdien fell vekk i alternativ 2B. 4. I alternativ 2A er det tenkt at eksisterande bygg på 11/29 og 11/30 skal stå, og med regulert tilkomst frå riksvegen. Fjordstien vil verte liggande mellom desse bygga og sjøen og det vil ikkje verte moglegheit for utviding sørover mot sjøen. Sjøen utanfor eigedomen er i planframlegget regulert til friluftsområde i sjø. Her vil det ikkje vere høve til å setje opp private brygger, flytebrygger eller båtfeste. 16. Arkitektkontoret A38 på vegne av Hofslund Fjordhotel AS (15/1) Merknad 1 hotellbygningen. Aktuell utviding er å byggje i høgda på den vestlegaste fløyen, dvs gjenverande byggjetrinn frå 1960-talet som har flat takkonstruksjon. Det føreligg eit rombehov som tilsvarar to nye etasjar, og det vil vere naturleg å gjennomføre påbygginga i sveitserstil. a) Dei ber om at den gjennomsnittlege gesims- og mønehøgde vert oppjustert til høvesvis 10 og 15 meter. b) Dei ber om at det vert gjeve løyve til tårn som formelement, og at høgder for tårnelementa kan overskride høgdene medtekne under punkt a) Merknad 2 bustad / anneksbygningen a) Dei ber om at den gjennomsnittlege gesims- og mønehøgda vert oppjustert til 7,5 og 11 meter 14

15 Merknad 1 - hotellbygningen a) Ut frå grunnkartet er gesimshøgda på den vestlege nyare delen om lag 13 meter over havnivå. Den gamle historiske delen har om lag tilsvarande gesimshøgde og med ei mønehøgde på om lag 16,5 meter, med maks om lag 17,5 meter mønehøgd på dei største arkane. For påbygget framover mot sjøen på den historiske delen er gesimshøgda vel 10 meter, med mønehøgd på den høgste arken om lag 12,5 meter. Høgdene er i kartgrunnlaget oppgjevne ut frå meter over havet, dvs. at 0 er definert som middel høyvann, og for å få ei einskapleg forståelse for høgdene bør dette leggjast til grunn også i planen, og ikkje ut frå gjennomsnittleg terrengnivå. Hotellbygningen ligg inn under område for bevaring av kulturmiljø. Det vil difor vere naturleg å leggje til rette for at fløyen med flatt tak kan byggjast i sveitserstil og tilpassast den historiske delen av hotellet. Den sørvestlegast delen med mønetak og som er ein integrert del av bygningskroppen frå 60 talet kan gå inn i ei slik utbygging. b) Det er vanskeleg ut frå planmaterialet å seie noko om korleis tårn som formelement vil framstå. Heller ikkje i merknaden vert det sagt noko om kva konsekvensar slike formelement kan få for arkitekturen til hotellet. Vi har difor ikkje grunnlag for å ta stilling til kva slike formelement kan ha å seie for arkitekturen, og vil tilrå at det ikkje vert opna for det no, men ev. vurdert i samband med ei ev. byggjesak. Merknad 2 bustad / anneksbygningen a) Planen legg opp til å auke noverande BYA% frå 36 til 45. Ved evt. oppattbygging vil det etter vår vurdering vere ei betre løysing å setje opp bygg med større grunnflate enn bygg som er høgare enn eksisterande, då tenkjer vi mellom anna på det visuelle tilhøvet til hotellet. Innstilling 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til cotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. Annekset kan ha maksimal gesimshøgde cote 11,5 og maksimal mønehøgde cote 15,0. Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde cote 6,0 og maksimal mønehøgde 9, Mathilde Mortensen og Martin Larsen (18/63) Dei kom med merknad innanfor høyringsperioden. I tillegg har dei sendt inn tilleggsmerknad og også merknad vedlagt søknad om ansvarsrett for prosjektering av vatn og avlaupsanlegg for sjøbud på N1, søknad dagsett Begge tilleggsmerknadane går på eit ønske om å innreie 2. etasjen i sjøhuset på N.1. med vatn og kloakk. Vi handsamar dette punktet under pkt Dei ønskjer å kunne leggje ut flytebrygge på utsida av sjøhus 2. Dersom det vert teke areal av tomta til gangveg, skal dette ikkje påverke BYA. 3. Ønskjer p-plassar inn i området for fastbuande 4. I den gamle reguleringsplanen står det om N1 at Det kan godkjennast innreiing for bustad dersom utforminga ikkje nemneverdig fråvik opprinneleg nauststil. Då Mortensen / Larsen kjøpte eigedomen sommaren 2008 forstod dei det slik at det ville vere mogleg å legge inn vatn og kloakk i naustet, med tanke på å bruke 2. etasjen som integrert del av bustaden. Dei viser til planframlegget og at dei har tolka dette til at planframlegget ikkje ville endre på denne moglegheita. I føresegnene til planframlegget står det Det er høve til å innreie gjesterom el.l i 2. 15

16 høgda i sjøhusa. Etter samtale med administrasjonen har han forstått det slik at gjesterom el.l betyr at det ikkje kan innstallerast vatn og kloakk. Dei har vidare forstått oss slik at vi skil mellom naust på innsida av stien og naust / sjøhus på utsida. Dei meiner at tradisjonell bruk har vore lik for alle naust / sjøhus i området og stiller seg undrande til dette skillet. Dei viser til at det i fleire av nausta og sjøhusa i umiddelbar nærleik av deira eigedom er lagt inn vatn og kloakk, nokre stader både i 1. og 2. etasje, og med fasadeendringar som fråvik kraftig frå det opprinnelege. Konkret i høve vatn og kloakk viser dei til nylig byggjeløyve på naboeigedomen 18/62. Her vart det gjeve løyve til oppføring av naust / sjøbud med naust i 1. etasjen og bustaddel i 2. etasjen. Dei stiller seg undrande til at naboeigedomen kan få slikt løyve med grunnlag i eksisterande plan men ikkje dei. 1. Enkel flytebrygge til privat bruk, maks 2 plassar (eit flytebryggeelement utan utriggar) er tilrådeleg og i tråd med bruken av sjøhuset. 2. BYA% vert rekna ut frå det arealet som er regulert til bustadføremål innanfor tomtegrensene. Det er ikkje snakk om eit stort areal som no går vekk i utviding av stien. Ved eventuell byggjesøknad der det er snakk om utviding av bustaden på eigedomen vil det avgjerande vere kva løysing som er valt. Ei mindre overskriding av grensa for BYA% kan godkjennast dersom løysingane elles er gode og tek tilstrekkjeleg omsyn til naboeigedomar, m.m. 3. Det vert ikkje opna for at vegen skal brukast til ordinær køyring til eigedomane, og planen legg ikkje opp til parkering i området med unntak av moglegheit for ein handicapparkering på L1. 4. Ein viktig del av ønsket om omregulering av området, i tillegg til å leggje til rette for gangvegen, har m.a. vore å få eit betre verkty for å oppretthalde bygningsmiljøet inkludert sjøhus. Det har vore ei utvikling mot at sjøhus / naust har blitt omgjort til fritidsbustader. Reguleringsplanen skal vere eit verkty for ei framtidig ønska utvikling og treng difor ikkje nødvendigvis hente ei grunngjeving i tidlegare bruk. At det tidlegare har vore ei opning for innreiing til bustader av sjøhus legg ikkje føringar på planframlegget, ein står heilt fritt til å velje nye løysingar. Bygningar på innsida av stien er tufta på land og i langt større grad ein del av eit heilskapleg bustadmiljø enn sjøhusa som er tufta på pålar i sjøen. Vi vil tilrå at det ikkje vert opna for ordinær bustad i sjøhuset. Innstilling 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. 18. Trygve Brekkeflat (17/44+) 1. Området N3. / BA.1. Han ønskjer at grensa mellom N3 og BA.1. / B.1. vert endra i tråd med dagens bruk. 2. Han ønskjer ikkje restriksjonar mot å innreie første etasje på N2, og ber om at 46 pkt. 1 vert endra til Det er høve til å innreie gjesterom el.l i sjøhusa 3. Dagens ordning med snuplass i krysset V.2 / GV.3 bør oppretthaldast og nedste del av V2 bør få endra føremål til gangveg. 4. Rår frå p-plass på Sagi L1. 5. GV1. På sjøsida er det regulert inn ei 2 meter brei sone for oppføring av murfront mot sjø. Sidan området forbi N.3 er heilt flatt må denne 2-meters sona takast ut av planen. 6. Bustadhuset på 17/ 44 er bygt i 1963 i ein heilt anna stil enn dei eldre husa i området, og må haldast utanfor omsynsone bevaring av kulturmiljø. 16

17 1. Delar av arealet som er lagt inn i BA.1. / B.1. er opparbeidd til kaiareal rundt N3. Det er ikkje føreteke eller søkt om frådeling/overføring av den opparbeidde delen av eigedomen til Jarle Aarvoll over til Trygve Brekkeflat. Med omsyn til badeplassen og for å leggje til rette for å få tilstrekkjeleg areal for denne legg vi til grunn grense mellom BA.1. / B.1. og N3 slik det er foreslått i planframlegget. Vi tilrår at ønsket frå Brekkeflat ikkje vert teke til følgje. 2. Det er opna for å kunne innreie gjesterom og liknande i 2 etasje i N1 og N2. Grunngjevinga i planomtalen for ikkje å opne for gjesterom i 1 etasje er moglegheit for springflo. Vi vil og leggje til at det er viktig å oppretthalde moglegheita for opprinneleg bruk, dvs føremål knytt til naust / sjøhus. 3. Det er behov for snuplass i området og ved å kunne køyre heilt ned og bruke GV1 slepp ein å leggje til rette for eigen snuplass. Når det vert lagd til rette for badeplass i området bør denne vera tilgjengeleg for ålmenta, også for røyrslehemma. Jf. også at vi opnar for ein parkeringsplass for rørslehemma på L1 der sagbruket står i dag. 4. Sjå pkt over, og vår vurdering til pkt. 3 i merknad nr Sona som er regulert inn framom N3 er 1 meter brei, og er etter vår vurdering naudsynt for å kunne justere gangvegen i høve kryss mot Rusebakken og tilpassing til at L1 skal kunne brukast som p-plass for røyrslehemma. 6. Bevaringa er ei bevaring av eit kulturmiljø, ikkje bevaring av enkeltobjekt. Også nyare bygg, som huset på 17/44 er ein del av dette miljøet, og bør framleis ligge som del av omsynssone for bevaring av kulturmiljø. 19. Advokat Rømmen på vegne av Laila og Ledvin Loven (17/31) Utkastet må endrast slik at eigedomen beheld noverande reguleringsstatus, med moglegheit for overbygging og utnytting til garasjeanlegg av delar av gårdsplassen bak 17/31. Dersom planutkastet vert vedteke vil dette føre til redusert utnyttingspotensial og redusert verdi på eigedomen. Vi tilrår å halde fast på behovet for å oppretthalde området som ein open plass. Grunngjevinga er både tufta på behovet for tilkomst for brannbilar / redningskøyrety, og på området sin verdi som del av geilsystemet og målsetjinga om å ta vare på karakter og dimensjon på eksisterande bygningsmasse i verneområdet fysioterapeutar Det må takast spesielt omsyn til breidde, utforming og underlag på stien. Breidde og stigning på regulert veg er slik at det vil vere mogleg å få til universell utforming innanfor regulerte vegføremål i planframlegget. Lys, gjerde etc og vurderingar på dette detaljnivået kan best gjerast under prosjekteringa. I høve vintervedlikehald og sjø som av og til vil gå inn over stien etc, ser vi ikkje grusdekke som eit alternativ. 21. ITNO AS v/bjørn Loftesnes (17/27) Ber om at innkøyringa til eigedomen på nedsida av huset framleis vert (fysisk) mogleg. 17

18 Ved detaljprosjektering av utbetring av Bryggjegota vil grunneigar verte kontakta og kan kome med merknader. 22. Anne Grethe Elvagjeng (16/10) Stien er for høg i høve nausta slik han ligg i dag. Planen må endrast slik at naustet kan fungere også i framtida. Moglege løysingar er: Legge vegen lenger ut for å få plass til tilpassing av høgder og skjerming av hagen Heve nausttomta og sette opp nytt naust. Det er aktuelt med tilpassingar av stien for kvart enkelt naust. Dette kan gjerast på to ulike måtar. Lokal senking av fjordstien på strekningen forbi naustet, eller oppjekking av eksisterande naust og bygging av nye fundament. Eventuelt ein kombinasjon av desse to. Om det skal gjerast og evt. korleis det skal gjerast må vurderast ved detaljprosjektering. Reguleringsframlegget vil ikkje vere til hinder for slik tilpassing. 23. NVE Ingen merknader 24. Advokatfirma Røegh & Røegh, på vegne av Sigrun Stedje (12/1), tilleggsmerknad Det meiner det ikkje ligg føre nokon god grunn for å rive garasjen / naustet til Sigrun Stedje, og det vert presisert at det aktuelle bygget har føremåla garasje og naust. Sjå kommentar til Kjellaug og Per Ingar Sviggum (15/16+) Protesterer på planen. Om stien vert bygt set dei seg mot at garasjen vert flytta og krev at det vert sett opp 2 meter plankegjerde mot huset og at brygga vert sett opp att på utsida av ei eventuell bru. Gangveg GV. 2. Føremålet med GV. 2. er å knyte fjordstien saman med eksisterande fortau / gangvegsystem i det sentrale området ved kulturhuset / rundkøyringa. Det er i planen ikkje føresett at garasjen skal rivast. Vi føreset at det det vert gjort tilpassingar som kan redusere ulempene. Eigedomen vil venteleg få auka innsyn. Grunneigar / nabo vil verte kontakta i samband med byggjesak og kan kome med innspel knytt til skjerming. Småbåtanlegg i sjø SA. 7. Regulert føremål SA. 7 ligg på utsida av gangvegen og er felles for 15/23, 15/3 og 16/36. Planen opnar for etablering av felles bryggeanlegg på utsida. 26. Kari Loftesnes (16/37+) 18

19 Forventar at eksisterande strandline og nausttomtar vert vidareført i ny plan med tilnærma same plassering, og at ein evt. gangveg vert lagt bakom dei to regulerte nausta, dvs langs eksisterande tilkomstveg bakom det eksisterande naustet på 16/12. Vi tilrår at gangveg vert liggande i strandkanten som i planframlegget. Vi føreslår at traseen vert justert slik at det vert plass til 2 nye naust på eigedomen 16/37 Kari Loftesnes. Det nye naustet som var teikna inn i planframlegget låg delvis på eigedomen til Kari Loftesnes og delvis på naboeigedomen i vest. Dette vart gjort fordi eit nytt naust bør ligge så tett inntil det som ligg der i dag i høve eksisterande terreng. Dette vert endå meir aktuelt når vi no opnar for endå eit nytt naust. Innstilling. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. 27. Dagfinn Loftesnes (17/14 og 17/22) Framlegget fører til at hans eigedomar ikkje lenger kan utnyttast til bustadtomt, naust og kai slik gjeldande reguleringsplan gjer. Dei protesterer på at gbnr 17/14 og 17/22 vert omregulert, og ønskjer å utnytte eigedomen til dei føremål dei er regulerte til i gjeldande plan frå I denne planen, Bryggjegota Rusebakken ligg arealet delvis som område for naust og delvis som område for bustader der det kan førast opp nye bygg under visse føresetnader. Om kommunen ikkje tek protesten til følgje, vil han krevje full kompensasjon for dei kostnader han har hatt til arbeidet med dei byggjeplanane han har jobba med. I planframlegget er 17/14 og 17/22 lagt ut til leikeplass L1 og badeplass BA1 / B1. Eksisterande bygning på 17/14 er i planen føresett fjerna. Det står i dag eit gamalt sagbruk til nedfalls på eigedomen. Gangvegen legg til rette for å opne Fjøra i større grad for ålmenta enn det som er tilfellet no. Arealet nedst i Rusebakken ligg godt til rette for å opne for ålment opphald då det er lett tilgjengeleg og areal som kan leggjast til rette for badeplass og leikeområde. Dette vil ikkje berre kunne vere til glede for ålmenta, men og for dei fastbuande i Fjøra, med betre tilrettelegging enn i dag og med lokal leikeplass. 28. Sogndal Høgskulelag Ser positivt på ei utvikling som gjer strandsona meir tilgjengeleg, og vonar at Sogndal kommune på sikt vil arbeide for å forlenge gangvegen rundt Nes og inn mot Eresberg slik at Barnsesfjorden vert tilgjengeleg for m.a kano- og kajakkaktivitet. Vi tek merknaden til vitande. 29. Advokatfirmaet Røegh & Røegh, på vegne av Sigrun Stedje (12/1) 1. Det har ikkje vore kontakt med kommunen. 2. Det vert ikkje akseptert at garasje/naust vert rive og at strandsonen vert overteken 19

20 3. Vil ha utdjupa kva heimel som finst for å leggje inn vegrett til Bjelde over p-plass til Sigrun Stedje 4. Alternativ 2a og 2b er høgst sannsynleg heller ikkje noko alternativ. 1. Det har vore kontakt mellom reguleringsarkitekt Locus og eigar av eigedomen. 2. Det vert på eigedomen foreslått at det kan oppførast 2 nye naust vest for eksisterande bygg som i planen er føresett rive. Arealet er i dag parkeringsplass for utleigehusvære på oppsida av riksvegen. Det er avsett naudsynt areal for dette som privat parkering i planen. Føremålet er å leggje til rette for fjordstien på ein betre måte enn det som er mogleg med dette bygget ståande. Riving av eksisterande bygg vil opne mot fjorden sett frå riksvegen, og fjerne eit bygningsmessig framandelement. Fjerning vil gjere det enklare å få til ei god landskapsutforming av området, og vil inngå i eit parkmessig belte frå Høgskulen til Hofslund Hotell. Som erstatning for eksisterande garasje / naust er det opna for at det kan byggjast 2 naust på eigedomen på føremålsområdet N Det er ikkje regulert inn vegrett til eigedomen til Bjelle (11/29) i hovudalternativet. Det er her føresett at bygningane på 11/29 og 11/30 skal rivast. I alternativ 2A er det regulert inn tilkomst og då føresett at bygningane på 11/29 og 11/30 skal stå. Dette føreset at fjordstien vert lagt på utsida av desse bygga, noko som vil vere ei kostbar løysing. 4. Alternativ 2A Gangveg langs sjøen. Bygninga på eigedomen vert ikkje riven, men det vert heller ikkje lagt til rette for parkeringsplass; heile arealet vert regulert til uteopphaldsareal i tillegg til tilkomst til 11/29 og 11/30 Alternativ 2B. Gangveg langs riksveg, naust/garasje rive, naust i vest som hovudalternativet uteopphaldsareal og parkering. 30. Fiskeridirektoratet Region vest Dei har ikkje merknader 31. Bergens sjøfartsmuseum, dagsett og tilleggsmerknad av Dei kravde i sin merknad (e-post ) at det vart gjennomført undersøkelsar for å avklare om det kunne vere skipsfunn eller andre marine eller maritime kulturminne i tiltaksområdet. Vi tok kontakt med sjøfartsmuseet, og representant var på synfaring Etter synfaring vart det skrive rapport om resultata frå synfaringa (dagsett ). Her konkluderer dei med at vidare undersøkingar ikkje er naudsynt, m.a. med grunngjeving i at tiltaket i all hovudsak ligg på land / i fjøresona. I rapporten har dei ein merknad som går på at dei ønskjer at stien bør gå i bakkant av naust / sjøhus på B5. Rapporten er adressert til kulturavdelinga til fylkeskommunen, og ligg til grunn for FK kultur sin endelege merknad , sjå pkt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga, dagsett , endeleg merknad På leikeplass L1 står det i dag eit eldre sagbruk naust. Dette er SEFRAK registrert og skal vere oppført rundt Kulturavdelinga tilrår at det vert lagt til rette for ny bruk av heile eller delar av denne bygningen. Ny bruk kan vere aktivitetar i samband med leikeplassen, friområde / badeplass eller som ein sosial møteplass. Generelt må det gjerast praktiske tilpassingar slik at bruken av dei gamle nausta ikkje vert vesentleg endra i høve dagens bruk. Kulturavdelinga tilrår at det ved detaljplanlegging vert lagt vekt på å finne gode løysingar som tek omsyn til bruken av nausta. 20

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 13.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28. Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28. Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 09/1476-28 Arkiv: L12 Detaljreguleringsplan for Hovsmarki Aust, 2. gongs handsaming * Tilråding: Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Plan og næring. Forvaltningsutvalet. Kopi: Jostein Aanestad

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Plan og næring. Forvaltningsutvalet. Kopi: Jostein Aanestad Notat Til: Kopi: Frå: Forvaltningsutvalet Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato PLAN 1420-2015003 15/1156-8 38430/15 08.06.2015 Endring av reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 07/

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 07/ Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 07/1691-83 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsone i Sogndalsfjøra. Klage over reguleringsvedtak i sak14/10, kommunestyret sitt vedtak i møte 10.06.2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve

Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve Til Sogndal kommune, forvaltningsutvalet Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve Med bakgrunn i at denne byggesaka skal opp i forvaltningsutvalet torsdag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Saksframlegg Saksmappe 2016/4027-10 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Innstilling

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN Dok. ref. Dato: AK/10/483-174/K1-143/ 06.11.2013 Vurdering av problemstillingar drøfta i planutvalet etter synfaring 10 oktober 2013 1. Byggehøgder framfor eksisterande

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS 10.06.2015 061/15 Kommunestyret PS 18.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/155 Mindre reguleringsendring - Knarvik

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og PS 14.06.2016 samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS 21.06.2016 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20160101, K2 - L12 16/52 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet 28.01.2016 003/16 Kommunestyret 11.02.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 15/46-23 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr.

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet 30.03.2017 023/17 Kommunestyret 06.04.2017 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Turid Kristine Brekke GBNR - 41/75, K2 14/103 - L42 Reguleringsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/140 Teknisk utval 02.12.2015 15/108 Ulstein kommunestyre 17.12.2015 Saka

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 2: Kyrkjeteigen Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 3: Kyrkjegata Kart som syner området Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201310 Arkivsaksnr: 2013/532-10 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 43/2014 24.02.2014

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri område Bergo. Planid.: Område 1: Bergo

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri område Bergo. Planid.: Område 1: Bergo Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri område Bergo Planid.: 1422-1983001 Område 1: Bergo Endring Nr Endring: Dato Sak 2000 2005 Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 CMÅ Kommunestyret /15 CMÅ.

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet /15 CMÅ Kommunestyret /15 CMÅ. EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 147/15 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 096/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Cecilie

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner PLANID: 20031029 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner Godkjend: Kommunestyret 29.10.2003, sak KS-082/03

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld oreigning i samband med reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum

Vedtak i klagesak som gjeld oreigning i samband med reguleringsplan for strandsona i Sogndal sentrum Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 25.04.2013 2013/616-424.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Etter adresseliste Vedtak i klagesak som

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer