Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/ Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2."

Transkript

1 Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/ Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2 Sv, Sp): 1. Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2, skal eigedom 18/42 takast ut. 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: o Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til kotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. o Annekset kan ha maksimal gesimshøgde kote 11,5 og maksimal mønehøgde kote 15,0. o Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde kote 6,0 og maksimal mønehøgde 9,0. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Kurvaturen på gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. Samrøystes tilråding: 2. Kommunestyre ber om at rådmann i det vidare arbeidet med prosjektering/byggesak av fjordsti legga avgjerande vekt på å få gode plasseringar når det gjeld høgd, breidd og linjeføring av stien. Tilråding med 5 røyster (2 Ap, 2 Sv, Sp): 3. Rådmannen skal legge fram sak for formannskapet om finansiering av denne utbygginga når endeleg reguleringsplan ligg føre, og når spørsmålet om statleg innløysing av grunn er avklara og utbygginga er ferdig prosjektert. 1

2 Handsaming i formannskapet , F.sak 51/10: E-post frå Harris dagsett vart omdelt i møte. Jarle Aarvoll (Ap) og Astrid Hove (Ap) gjekk frå som ugilde grunna eigar av grunn innafor området (Aarvoll) eller slektskap til eigar av grunn (Hove). Som vararepresentantar møtte Gunnar Yttri (Sv) og Per Osvald Bøthun (KrF). Varaordførar Heidi-Kathrin Osland tok over møteleiinga. Kjetil Ertesvåg (FrP) la på vegne av FrP, H, KrF fram følgjande forslag til vedtak: Formannskapet sender reguleringsplan attende til rådmann for utgreiing av kostnadsoverslag og finansieringsplan for gangveg.. Det må utarbeidast ein fotomontasje som syner verknadene av det planlagde tiltaket spesielt for området til Hofslund Hotell. Gunnar Yttri (Sv) la på vegne av Sv, Ap og Sp fram følgjande forslag til nytt punkt 3: Rådmannen skal legge fram sak for formannskapet om finansiering av denne utbygginga når endeleg reguleringsplan ligg føre, og når spørsmålet om statleg innløysing av grunn er avklara og utbygginga er ferdig prosjektert. Framlegget frå Kjetil Ertesvåg vart røysta over først. Forslaget fekk 4 røyster (2 Frp, H, KrF) og falt. Kjetil Ertesvåg la på dette grunnlaget fram forslag om følgjande endring av punkt 1: 1. Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Reguleringsplangrensa mot aust vert sett ved grensa ved Hofslund Hotell. Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. Det vart gjennomført punktvis avrøysting: Punkt 1: Framlegget frå Kjetil Ertesvåg (FrP) fekk 4 røyster (2 FrP, H, KrF). Framlegget frå fleirtalet i forvaltningsutvalet fekk 5 røyster (2 Sv, 2 Ap, Sp). Punkt 2: 2

3 Samrøystes. Nytt punkt 3: Forslaget frå Gunnar Yttri (Sv) fekk 5 røyster (2 Sv, 2 Ap, Sp). * Tilråding frå forvaltningsutvalet med 4 røyster (2AP, SP,SV): 1. Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2, skal eigedom 18/42 takast ut. 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: o Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til kotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. o Annekset kan ha maksimal gesimshøgde kote 11,5 og maksimal mønehøgde kote 15,0. o Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde kote 6,0 og maksimal mønehøgde 9,0. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Kurvaturen på gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. Samrøystes tilråding: 2. Kommunestyre ber om at rådmann i det vidare arbeidet med prosjektering/byggesak av fjordsti legga avgjerande vekt på å få gode plasseringar når det gjeld høgd, breidd og linjeføring av stien. Handsaming i forvaltningsutvalet , sak 54/10: Utvalet hadde synfaring knytt til saka. Innkomne brev/merknader som blei omdelt i møtet: 1. Brev datert frå NHO Reiseliv Vest-Norge. 2. Innspel/e-post sendt frå Sogndal Høgre v/einar Vatlestad til ordførar. 3. Brev frå Sogn og fjordane fylkeskommune, dagsett 20 mai Nils Slinde (FrP) la fram følgjande forslag til vedtak: 3

4 Forvaltningsutvalet sender reguleringsplanen attende til administrasjonen for utarbeiding av kostnadskalkyle for området: 1. Badelagune til Rusebakken 2. Rusebakken til Rones Forvaltningsutvalet ber også om at det vert utarbeidd ei kostnadsanalyse i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing. Liv Synnøve Bøyum (Ap) fremma tilrådinga frå rådmann. Forslaget til Nils Slinde (FrP) fekk 2 røyster (FrP, KrF), og fall. På dette grunnlaget la Nils Slinde (Frp) og Per Osvald Bøthun (KrF) fram følgjande forslag til vedtak: Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: Reguleringsplangrensa mot aust vert sett ved grensa ved Hofslund Hotell: Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. Forslaget fekk 3 røyster (V, FrP, Krf) og fall. Hans i Haugen (V) la fram følgjande forslag til endring av 5. prikkpunkt: Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til kotehøgde (moh) 16,0 og maksimal mønehøgde 20,0. Forslaget fekk 3 røyster (FrP, KrF, V) og fall. Synnøve Stalheim (Sp) la fram følgjande forslag til nytt punkt 2: 2. Kommunestyre ber om at rådmann i det vidare arbeidet med prosjektering/byggesak av fjordsti legga avgjerande vekt på å få gode tilpassingar når det gjeld høgd, breidd og linjeføring av stien. Forslaget vart samrøystes vedteke. Rådmann si tilråding: Kommunestyret i Sogndal vedtek detaljregulering for strandsona i Sogndal sentrum, plankart og føresegner sist revidert xx.xx.xx, jf plan- og bygningslova Før planen vert lagt fram for kommunestyret skal følgjande endrast: 4

5 Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: o Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til cotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. o Annekset kan ha maksimal gesimshøgde cote 11,5 og maksimal mønehøgde cote 15,0. o Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde cote 6,0 og maksimal mønehøgde 9,0. 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Kurvaturen på gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. VEDLEGG: Innkomne merknader, i eige hefte. E-post frå adv. Harris dagsett SAKSUTGREIING: Bakgrunnen for dette reguleringplanarbeidet er dei klare føresetnadene i kommuneplanen og økonomplanen om opning av fjorden for allmenta og etablering av ein samanhengande fjordsti frå Hagelin til Nes. Planframlegget låg ute til offentleg ettersyn i perioden Det har kome inn 32 ulike merknader. 4 av dei som har kome med merknader har kome med tilleggsmerknader / justeringar. Nedanfor går vi gjennom kvar enkelt merknad og kjem med vår vurdering og innstilling til eventuell endring av planframlegget. Nokre tema går att i fleire merknader, vi handsamar då temaet på ein av merknadane og viser til denne ved dei andre. Nummereringa samsvarar med vedleggsnummeret. Tilleggsmerknader ligg saman med første merknad. Dei som bad om utsetjing av fristen fekk det. Kotehøgder brukt i planomtale og føresegner referer til middels høgvatn, som er kote 0 i grunnkartet. Det er i planomtalen nytta omgrepet normalvannstand, men 0 - kota det er referert til er den same. VURDERING: 5

6 1. Rådet for funksjonshemma Merknaden går på universell utforming. Stien bør ha breidde på 2,5 meter og ha to felt. Rekkverk, lyssetting m.m. : Stien er regulert med breidde, linjeføring og stigning innanfor krava til universell utforming. Når det gjeld dei andre punkta i merknaden er dette tema som vil vere ein sentral del av detaljprosjekteringa. Sjå elles kommentar til merknad nr Astrid Skjeldestad (16/3) Viktig at naustet får stå og ikkje vert skadd under anleggsarbeidet, og at det går an å dra båt inn i naustet. : Den nye delen av stien er planlagt med ei breidde på 2.5 meter. Arealet avsett på sidene til oppbygging av stien kan variere. Generell føreslegen høgde på ny del av stien er 1.2 meter, noko høgre enkelte stader. Der dette er føremålstenleg kan breidde / høgde reduserast. Reguleringsplanen er ikkje til hinder for dette, men eventuell tilpassing må takast i samband med detaljprosjektering. 3. Sogn og Fjordane fylkeskommune, regionalavdelinga 1. Det bør vurderast bruk av fjernvarme som undervarme for å sleppe maskinelt vintervedlikehald. 2. Stien bør formast meir etter den opphavlege strandlinja, jf første del mellom Dampskipskaien og Ørnebryggja. : 1. Det er planar for anlegg for fjordvarme på sørsida av utløpet av Sogndalselva, og det vil verte lagt til rette for tilførselsleidningar for fjordvarme mot sentrum. Planarbeidet er ikkje kopla opp mot tilrettelegging for fjordvarme, og spørsmålet om dette er ikkje naudsynt å avklare i reguleringsplan. Stien vil ha ei breidde og ein tilkomst som gjer det mogleg med maskinelt vedlikehald, også på vinteren. 2. Sjølve fjordstien er planlagt til 2,5 meters breidde. På sidene av denne er det planlagt opp til 3 meter anna vegareal for oppbygging av vegen (terrengmurar etc.) Horisontal og vertikal justering innanfor vegføremåla saman med bygningar kloss i stien vil etter vår vurdering vere nok til å variere stien slik at den ikkje vert opplevd som monoton. Sjå elles merknad Arne Lerum (18/62), dagsett Ferdsla langs stien har ført til meir liv, men har ikkje vore sjenerande. Det er avgjerande at stien ikkje er open for motorisert køyrety 2. Eksisterande sti ligg så lågt at han ikkje bryt kontakten mellom naust, strand og fjord, dvs under nivået for golvet i dei gamle nausta 3. Skjerma oppstillingsplass for bossdunkar er ønskjeleg 4. Det er behov for parkeringsplassar inne i området 6

7 1. Stien vil ikkje verte opna for køyring, med unntak av at stien kan verte brukt som tilkomst til kai på N3 og handicapparkering på L1. 2. Sjå vår vurdering av merknad nr. 2. og Det kunne ha vore eit alternativ å leggje opp til oppstillingsplass / skur for bosdunkar på F1. Men F1 ligg i utkanten av bustadområda og oppstillingsplass her vil vere praktisk for berre eit fåtal av eigedomane i området. Staden som av mange vert nytta i dag er der Rusebakken kjem opp i Fjørevegen, men det er ikkje tillaga for slik oppstilling. Arealet er ikkje ein del av reguleringsplanen. 4. Det vert ikkje opna for at vegen skal brukast til ordinær køyring til eigedomane, og planen legg ikkje opp til parkering i området med unntak av moglegheit for ein handicapparkering på L1. Innstilling Følgjande setning skal leggjast til som setning nr. 1 i føresegnene 22 Gangveg GV.1., bokstav 5), og 23 Gangveg GV.2, bokstav 3): Gangvegen skal ikkje verre open for køyring med bil, motorsykkel eller liknande. 5. Sogndal Eldreråd Positivt med sti, den kan gjere det mogleg å spasere frå Nestangen til Hagelin. Dei kan likevel ikkje gå heilt og fullt inn for planen med tanke på at kommunen står overfor store utfordringar i høve modernisering og utbygging av sjukeheimsplassar og fleire omsorgsbustader. Vi tek merknaden til vitande, og viser til eige kapittel om økonomiske prioriteringar. 6. Asperanden Eigedom AS (16/17) 1. Dei ønskjer å disponere eit område langs sjø som er breiare enn skissert på plan (SA. 3.) for å kunne leggje til rette for kai som kan disponerast av bueiningane på eigedomen. I tilleggsmerknad av kjem dei med merknad om at dei vil at SA. 3. berre skal opne for bruk knytt til sin eigdeom. Planframlegget legg til grunn at også eigedomen 16/1 skal kunne nytte SA Sidan eigedomen også inneheld næringsdrift er det naudsynt å ha tilkomst til eigedomen gjennom Rusebakken. Dette fordi området under huset bør ha tilkomst til henting og levering av varer samt parkeringsplass for dei som jobber i bedrifta. Eigedomen treng tilkomst til eigedomen gjennom Rusebakken. 1. Utviding av SA. 3 vil føre til innskrenking av B2. Dette tilrår vi ikkje, då dette er ein av to små badeplassar i området. Så lenge bryggekonstruksjonen med forankring ligg i SA. 3 vil dette ikkje vere til hinder for at båtane kan ligge inn i naboområdet i nordaust, det som er regulert som sikringssone for hovudvassleidning. Dvs at ein også kan late utriggarar vinkelrett på t.d. ei flytebrygge i SA. 3. gå inn i dette området, så lenge båtar / konstruksjonar vert forankra i SA Vi forstår det slik at tanken er å gå vidare rett fram i krysset mellom Rusebakken / Gåsebakken og over B4 for tilkomst til B/F/K 2. Ein veg inn her vil vere i konflikt med tanken om bevaring av eit bygningsmiljø, og vil føre til riving av ein garasje. Rusebakken er så smal og kronglete at den heller ikkje vil vere eigna til slik bruk som vert skildra i merknaden. 7

8 I 2008 handsama vi søknad om dispensasjon for bygget på 16/17 for påbygging utviding. Dette fekk dei avslag på, men FU tok med ein setning om at søknaden vil verte teken opp i samband med det pågåande planarbeidet. Bygget vart bygt som meieri i Vi vil ikkje tilrå å opne for utvidingar / fasadeendringar av denne delen av bygget. Seinare er det bygt på ein lav bygning i framkant av bygget i ein etasje og eit garasjebygg i forlenginga av dette mot nordaust. Vi tilrår å opne for at desse påbygga kan sanerast, og erstattast med nye bygg. Tilkomst skal kome via Fjørevegen. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området elles. Innstilling: Følgjande nytt punkt skal takast med under 9 Bustad / forretning / kontor, B/F/K.2: Eksisterande nybygg / påbygg på sjøsida / austsida av hovudbygningen kan sanerast og erstattast med nye bygg. Utforming av desse bygga skal harmonere med den eldste delen av bygget og med kringliggande bygg og bygningsmiljøet i området. Nye bygningskroppar skal ha volum og utforming som harmonerer med eksisterande bygningsmiljø. For å oppnå dette bør det leggast vekt på oppdeling av bygningsvolument i fleire bygningskroppar. 7. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Beredskap: 1. Beredskapsavdelinga meiner at det ved all arealplanleggjing i strandsona må leggjast til grunn at havnivået vil auke. 2. Det må leggjast fram dokumentasjon på kva tema som har vore vurdert, og evt. sjekklister for ROS-analysen må leggjast ved planframlegget. 1. Konsekvensane ved auka havnivå vil vere at stien får redusert brukstid, eventuelt at stien i eit års perspektiv vert heva. Plassering av stien slik han ligg no er ei avveging mellom ulike interesser, og det å leggje stien vesentleg høgare enn i planframlegget er etter vår vurdering ikkje ei god løysing. Jf merknadane 2. og Slik dokumentasjon har vorte utarbeidd og sendt over til beredskapsavdelinga, og er lagt ved saksframlegget. Miljøvern Miljøvernavdelinga ser det som viktig at det ved val av løysing vert lagt vekt på omsynet til naturmiljø (avgrensa utfylling), estetikk og kvalitetane knytte til strandsitjarmiljøet Det er viktig at prosjektet vert gjennomført på ein estetisk god måte, men dette vil verte ein del av sakshandsaming og val av løysingar ved byggjesak / detaljprosjektering. Det er i planen ikkje teke med meir areal enn det vi på dette detaljnivået vurderer som naudsynt for å få til gode løysingar. Planjuridisk: I planen står det at SA. 6 skal vere privat for eigedomen 15/1. Ein kan fastsetje at eit båtanlegg skal vere privat, men ikkje kven som skal eige dette. Føresegna manglar heimel og må takast ut, men det er høve til å regulere område til fellesareal for nærare bestemte eigedomar. 8

9 Vi tek med i føresegnene for SA6 at området skal vere felles for eigedomane 15/1 og 15/7. Innstilling 40 småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsoner, SA6. punkt 1) skal endrast til Området er fellesområde for eigedomen 15/1 og 15/7. 8. Tom Dybwad (11/116) 1. Eksisterande fjordsti / gangvegen fram til der den nye skal fortsetje er vellukka. Den er i bruk året rundt. Den nye delen av stien bør lagast etter same mal og senkast til same nivå som den bygde. 2. Peikar på at P15, der kommunen er grunneigar er eit fint område som med fordel kan tilstellast for opphald / bading 1. Sjå kommentar til merknad nr. 2 og Terrenget svingar seg ut i eit lite nes over eigedomen til Sogndal kommune (11/113), og det er tenkt at GV. 1 skal gå i sjøkanten her slik at det vert plass til eit parkområde på innsida av stien. 9. Kirsten, Jan Knut, Frode og Helge Einarsen (17/15) Eig 17/15 og vil ikkje godta den planlagde småbåthamna i reguleringsplanen. Grunngjevinga er at dei i 2009 bygde nytt kaianlegg til båtane sine, og at dei har stort behov for denne kaiplassen. Dei meiner at det ikkje nødvendigvis er ein føremun at ei gjestehamna vert etablert her sjølv om det er midt i sentrum. Dei grunngjev dette med støy og eksos frå hurtigbåt og lasteskip og også mangel på diskresjon med mange bustadhus rundt seg. Småbåthamna er planlagt som del av eit friområde på det arealet der det i dag står eit kommunalt lagerbygg. Friområde med hamn vil vesentleg betre situasjonen her og gjere området ope for ålmenta. I høve gjestehamner vil det vere behov både for dei som vil ligge over lengre tid og for korte besøk. For korte besøk vil det vere avgjerande for attraktiviteten at det ligg nær sentrum, medan langtidsbesøkande kan ha andre behov som det kan leggjast til rette for lenger vekke frå sentrum. 10. Advokatfirmaet Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel (15/1) Generelle merknader Harris kom med merknad til varsel om oppstart i brev av Dei avgrensa areala mellom hotellet og sjøen med sine anlegg og bygningar gjev hotellet sitt særpreg. Bevaring av dette området er svært viktig for hotellet sin identitet. Det må behaldast noko privat rom både av av næringsmessig interesse og som historisk dokumentasjon. Strandmiljøet framom hotellet kjem mange til gode gjennom ulike arrangement. Støy frå sjøsida vil få uheldige konsekvensar for gjestane sin ro og nattesøvn. Hotellet har ønske og behov for å restaurere sjøhuset til rustikk bruk for hotellets drift og gjestar, og då særleg med tanke på opplevelse av stillhet. Gangveg vil dessutan utgjere eit særskilt problem knytt til hotellets brygger, flytebrygge og båtar. Det vert og skissert ei mogleg løysing med gangveg langs riksvegen til bak hotellet, vidare langs Fjørevegen og ny gangveg ned til sjøen i 9

10 området mellom husa over eigedomen til George Gjerde og Helge Monsen. Alternativet er å nytte Rusebakken som tilkomst ned til sjøen. I sin merknad til offentleg ettersyn, dagsett gjentek og utfyller Harris merknadane over, i tillegg til konkrete merknader til planframlegget: 1. Gangveg 1, GV.1, vert kravd teke ut av planframlegget. Det vert grunngjeve med tilhøvet til hotellet, hageanlegget med basseng, båthus/slipp, sjøhus og brygger. Gangvegen vil vesentleg endre miljøet i strandsona, vanskeleggjere hotellet sin bruk av strandsona og fråta gjestane dagens avskjerming mot allmenheita. Vegen vil i praksis opne for allmenn tilgang til hotellbryggene, med mindre bryggene vert avstengd med grind, noko som vil vanskeleggjere hotellet og gjestane sin bruk av brygga. Hotelldriften er innretta, innarbeidd og markedsført hovudsakleg mot turistsegment og slutta selskap som søker hotellet sin flotte beliggenheit og rolege, enkle, usjenerte og tradisjonsbyggande atmosfære. Dette er eit pre hotellet ikkje har råd til å tape. Dersom sti framom hotellet vert gjennomført, vil hotellet krevje større oppbygd høgdeskilnad mellom veg og hage, slik at høgde på omtalt hekk til avskjerming mot innsyn m.v. kan haldast lågare. 2. Gangveg 2, GV.2. Dei kom med merknad til denne ved oppstart og kom med framlegg til alternativ gangveg langs riksvegen frå Loftesnesbrua mot hotellet. Framlegget gjekk på at gangvegen vert lagt langs riksvegen frå om lag P. 11, bak B.6. og garasjen (smalare sti av omsyn til garasjen) og tilknyting til Fjørevegen og dagens gangveg / fortausløysing. Samband ned mot fjorden kan oppnåast lenger inne anten med ny gangveg ned til sjøen i området ved eigedomen til George Gjerde og Helge Monsen, gbnr 16/44 og 16/74 eller via Rusebakken. Med slik løysing vert GV.2 overflødig og kan takast ut av planen. 3. Bygging av stien vil stri mot omsynet til bevaring av strandmiljøet i Fjøra, og ødelegge den unike autentiske dokumentasjonen av gamal busetjing og bruk i fjøra. 4. Ei strandssoneregulering må etter kommuneplanen og lovverket både vege mellom brukarinteressene og kulturhistorien, og også halde seg til kva som praktisk økonomisk er pårekneleg å gjennomføre dei næraste åra". 5. I høve dimensjonering av stien viser dei til etablert sti mellom Bryggjegota og Rusebakken og skriv at den sklir godt inn og kan kallast ein strandsti. Planlagt veg med heva veggrunn og i 2.5 meters breidde for motoriserte køyrety vil vere eit kulturelt framandelement. Dei viser og til kostnader med opparbeiding og kostnader til diverse ertatningar. Forsvarleg planhandsaming vil krevje vurdering av kva som er naudsynt av anleggstekniske løysingar og kostnadane med plangjennomføring. 6. Luftslottsprosjektliknande formålsregulering av promenadeveg vil bandlegge og vanskeleggjere grunneigar / hotellet sine planar om utbetringar og utvikling av eigedomen tilpassa det ekisterande bevaringsverdige miljøet. 10

11 1. Stien vil ligge lavare enn eksisterande terreng framom hotellet, men det vil likevel vere innsyn frå stien og inn på arealet. Ut frå terrengsnitta i planomtalen vil folk på gangvegen ikkje ha innsyn til bassenget. Ved detaljprosjektering kan det gjerast tilpassingar for å redusere innsikta og regulere tilkomsten frå stien til hotellhagen, gjennom gjerde, vegetasjon etc. Samtidig vil hotellet få ei penare avslutning mot sjøen i form av terrengmurar og også ein breiare tilkomst mot fjorden enn dagens situasjon. Det er opna for småbåtanlegg i sjø på utsida av vegen slik at det kan etablerast gjestebrygge / flytebrygge og andre faste eller flytande innretningar som kan utgjere ein del av hotelldrifta. Praktiske løysingar i høve skjerming, terrengforming, avsperring av delar av området og brygger kan takast ved detaljprosjektering. 2. GV2 gjev ei universelt utforma og god løysing for tilkomst frå det sentrale sentrumsområdet rundt kulturhuset og ned til den austre delen av fjordstien. Vi meiner at GV. 2. ikkje kan erstattast på tilfredsstillande måte med universell utforming ved å bruke Bryggjegota eller tilkomst over eigedomane til Gjerde og Monsen. I høve den delen av GV. 1. som går framom U.1 og N.6 (jf også merknad nr. 12) meiner vi at gangveg på sjøsida er den beste. Stien går her i all hovudsak ute i sjøen og tek lite eksisterande landareal. Den ligg noko lågare enn terrenget på U1. Stien vil føre til ny situasjon for uteopphaldsområdet til eigarane av 16/12 og 16/37 inkludert innsyn. Men også eit alternativ langs riksvegen vil føre til innsyn til området. 3. Størsteparten av reguleringsområdet frå hotellet og sørover til Bryggjegota er i planframlegget lagt ut som bevaringa av kulturmiljø. Stien vil etter vår meining ikkje stri mot omsynet til bevaring. Området er samansett av ulike bygningar frå ulike epokar, det unike er miljøet som er skapt over tid, ikkje enkeltbygningar eller eit tidstypisk bygningsmiljø. Ein lokalt tilpassa gangveg, jf den delen som alt er bygt, vil opne området for fleire brukargrupper og vil kunne vere med på å auke forståinga for å bevare strandsitjarmiljøet i nedste Fjørå. 4. Det er ikkje noko krav i plan- og bygningslova om at det skal vere lagt føre materiale som viser byggjekostnader / kostnader ved oreigning eller finansiering av dette før plan vert vedteken. Vi har i eige kapittel i saksframlegget omtala dei økonomiske sidene ved i prosjektet. Vi vil og vise til økonomiplanen for der det står at fjordstien frå Rusebakken til næringsområdet på Nestangen skal fullførast. 5. Det er rimeleg grunn til å tru at oppbygging av vegen kan gjennomførast innafor dei areala som har vegføremål i planen. Nærare grunnundersøkingar og måling av sjødjupn vil verte utført som del av detaljprosjekteringa. Desse vil danne grunnlag for endeleg fastlegging av tekniske løysingar, høgdenivå m.m. av fjordstien. 6. Fjordstien vil ha verknader for hotelldrifta. Det kan vera ulike vurderingar om desse verknadene er av positiv eller negativ karakter. Hotellet vil ha moglegheiter for vidare utviking innanfor dei ramene som reguleringsplanen set. 11. Diverse grunneigarar / underskriftsliste (16/12) Dei har fylgjande merknader og spørsmål dei ønskjer svar på før det vert teke standpunkt til reguleringsplanen: 1. at det vert føreteke grunnundersøkingar av fjordbotn langs heile fjordstien 11

12 2. at det vert framlagt 2 uavhengige kostnadsanalysar som inneheld byggjekostnader og erstatning ved oreigning 3. at det vert utarbeidd fotomontasje som viser korleis ein fjordsti vil sjå ut frå sjøsida ved fjøre sjø 4. at kommunestyret, saman med underteikna føretek synfaring i reguleringsområdet i strandsona 5. at det vert vist oversikt over finansiering 1. Sjå vår vurdering av pkt. 5 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel 2. Sjå vår vurdering av pkt. 4 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel 3. Det er til høyringa lagt fram fotomontasje over gjeldande situasjon. Ut frå innkomne merknader vil det truleg verte vertikale justeringar av planen, men korleis dette blir vil ikkje verte avklara før på prosjekteringsnivå. 4. Det er opp til leiar for dei ulike utvala (forvaltningsutval og formannskap) og kommunestyret å avgjere om det er behov for synfaring 5. Sjå vår vurdering av pkt. 4 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel 12. Britt Hovland Selseng og Jarle Selseng (16/12 og 16/36) Eigedomen har opp gjennom åra avstått areal til offentlege føremål ved fleire høve, sist i samband med utviding av RV 5 og gangveg som i dag ligg heilt opp til huset. Dette har ført til at ute- og rekreasjonsområdet for eigedomen ligg mellom RV5 og sjøen. Dette gjer at eventuelle inngrep på eigedomen i samband med fjordstien vil ha store konsekvensar for ute- og rekreasjonsområdet til eigedomen. 1. Reguleringsplanen legg store restriksjonar og bandlegg både areal og høve til å utnytte eigedomen. Ber om at det vert vurdert alternative løysingar. Dei kjem med 3 ulike løysingar: Alt 1. Nytte eksiterande gangveg mellom sentrum og Kjørnes Vikane. Alt. 2. Legge fjordsti bak hagen mot RV 5. Alt 3. Sti langs fjorden men slik at friområde / hage vert skjerma, reduserast i storleik, senkast, meir sti, mindre veg osv. 2. GV2 må dersom den skal byggast gå ned langs eksisterande gangsti som går ned til dei to nausta i N5. 3. Avviser at Kari Loftesnes (sjå hennar merknad) skal ha naust på deira eigedom 4. Sjøområdet utanfor eigedomen må regulerast til privat ikkje offentleg (friluftsområde i sjø) 1. Til dei enkelte alternativa har vi følgjande vurdering Alt. 1. Å nytte eksisterande gangvegsystem er ikkje foreinleg med målet i kommuneplanen/økonomiplanen og føremålet med reguleringsplanen om å leggje til rette for ein fjordsti frå Nes til Hagelin. Alt. 2. Sjå vår vurdering av pkt. 2 i merknad frå Harris på vegne av Hofslund Fjordhotel. Alt. 3. Vi vil ved detaljprosjektering sjå nærare på tilpassingar som kan vere med på å skjerme utearealet for innsyn etc. 2. Dette vil verte ei bratt løysing der vi ikkje vil kunne få til stigning som tilfredsstiller kravet om universell utforming av anlegg. 3. Sjå vårt svar til merknad nr

13 4. Planen opnar for at dei som eigarar av 16/36 kan leggje til rette for båtplass på SA.7. Med bakgrunn i formuleringa i økonomiplanen om tilgjengeleggjering av strandsona for ålmenta er det naturleg at sjøområde som ikkje er tenkt utnytta til bestemte føremål som t.d. småbåtanlegg vert regulert til ålmene føremål som friluftsområde i sjø. 13. Signy og Georg Gjerde (16/44+) 1. Dei foreslår å leggje til rette for at brukarane kan gå turrskodde til Rusebakken og vidare opp under Grøvla bru eller Rusebakken til fortau langs Fjørvegen og eksisterande gangveg frå Hofslund til Nestangen. 2. Verdien av eigedomen vil verte sterkt redusert. Er kommunen villig til å erstatte verditap av eigedomane i tillegg til grunnavståing? 3. Ei vidareføring av fjordstien forbi eigedomen vil medføre mykje støy og innsyn. I fall stien vert vedteken, ber dei om at den vert bygt i same standard og i same høgd som tidlegare parsell, dvs 0.8 meter over normalvannstand, og det må setjast opp støysikring. 4. Det må leggjast til rette for framtidig utlegging av slangar for varmepumpe. 1. Det står i kommuneplanen at det skal etablerast ein tydeleg grøntstruktur langs fjorden. Det er og lagt inn i økonomiplanen for at fjordstien frå Rusebakken til næringsområdet på Nestangen skal fullførast. Målet er å gjere strandsona i sentrum tilgjengeleg for ålmenta. 2. Vurdering av erstatning for verditap vert teke i tilknyting til overtaking av grunn. 3. Stien er tenkt bygd 1.2 meter over normalvannstand. Utgangspunktet for ei slik høgd er å redusere mengd dagar flo / stormflo kjem inn over stien. Reguleringsplanen vil ikkje vere til hinder for at ein reduserer høgda ved detaljprosjektering der det viser seg at dette kan vere føremålstenleg. Vi rår frå å nytte støyskjerm som avbøtande tiltak. 4. Planen vil ikkje vere til hinder for etablering av slike anlegg, men det må ved detaljprosjektering leggjast til rette for gjennomføring av trekkjerøyr dersom dette er aktuelt. 14. Erik Brekkeflat (18/68) 1. Eigedom 18/42 er i planomtalen nemnt som ein av eigedomane som skal disponere området SA. 2. Dette er feil då denne eigedomen aldri har disponert dette området, og har heller ikkje grense mot området. 2. Leikeplass L1. ligg inntil hans eigedom, og han ber om at opparbeiding og gjerde / hekk mot L1 vert laga på ein slik måte at det vert lite innsyn og at hagen hans vert mest mogleg usjenert. Han ber om å verte involvert i prosessen kring utforming av leikeplassen. 3. Unødvendig med P-plass der Sagi står i dag, og viser til damskipskaien 1. Planomtalen er ikkje juridisk bindande, og i dei juridisk bindande føresegnene er opplysningane korrekte. 2. Generande støy og innsyn kan bli eit problem, men det er vanskeleg å seie dette før vi har detaljprosjektert og evt. også fått erfaring etter at sti / leikeområde er etablert. Grunneigar / nabo vil verte kontakta i samband med byggjesak og kan kome med innspel til dette arbeidet. 3. Det er i planframlegget føreslege at det kan opparbeidast ein parkeringsplass for rørslehemma. Dette for å leggje til rette for rørslehemma både i høve leikeplassen og badeplasane som er føreslegen opparbeidde i området. Vi meiner det for denne gruppa ikkje vil vere tilstrekkjeleg med parkering ved Dampskipskaien. 13

14 Innstilling I planomtalen for småbåtanlegg i sjø, SA2. skal eigedom 18/42 takast ut. 15. Tove Kristin Bjelle (11/29) 1. I 1992 / 1993 godkjende bygningsrådet teikningar på naust / lagerbygg med ulik storleik m.a. eit bygg med grunnflate 12* 6 meter og høgde 7.2 meter. Det var då tilkomst for mindre lastebil direkte frå riksvegen og heilt ned på tomten. 2. Bjelle set seg mot utbygging etter reguleringsplanframlegget, og særleg hovedlaternativ 1 over hennar eigedom. Ho føreslår alternative løysingar der ein nyttar eksisterande fjordsti, geilar, og gangvegar mot Loftesnes bru. 3. Alternativt kan gangvegen leggjast i samsvar med alternativ 2B. Då kan allereie eksisterande gangveg frå Helgheim, samt innkøyrsle til tomten nyttast som fjordsti. Gangvegen må kunne nyttast som tilgang med bil til tomten, og som kompensasjon for tap av areal kan ein fylle masse i fjorden utanfor platting. 4. Gangvegen vert lagt i samsvar med alt. 2A på utsida av eksisterande kaiplatning, og må justerast slik at det vert plass til eit bygg mellom gangvegen og riksvegen 1. Byggjeløyve for tiltak som er gjevne i medhald av pbl 85 sin 93, fell etter 96 vekk om dei ikkje er sett i gang seinast tre år etter at løyvet er gjeve. 2. Etter vår vurdering vil ei løysing med bruk av eksiterande vegar / gangvegar ikkje vere i tråd med dei ønskje kommunestyret har sett opp for ein samanhengande fjordsti frå Hagelin til Loftesnes. 3. Alternativ 2b gjev etter vår vurdering ikkje same kontakt med fjorden som hovudalternativet. Stien vil då gå kloss i riksvegen, vere på same høgdenivå som den, og få mykje støy og forstyrring frå trafikken. Ein stor del av føremålet med å byggje stien er å byggje ein fjordsti som skal opne fjorden for rekreasjon. Mykje av den verdien fell vekk i alternativ 2B. 4. I alternativ 2A er det tenkt at eksisterande bygg på 11/29 og 11/30 skal stå, og med regulert tilkomst frå riksvegen. Fjordstien vil verte liggande mellom desse bygga og sjøen og det vil ikkje verte moglegheit for utviding sørover mot sjøen. Sjøen utanfor eigedomen er i planframlegget regulert til friluftsområde i sjø. Her vil det ikkje vere høve til å setje opp private brygger, flytebrygger eller båtfeste. 16. Arkitektkontoret A38 på vegne av Hofslund Fjordhotel AS (15/1) Merknad 1 hotellbygningen. Aktuell utviding er å byggje i høgda på den vestlegaste fløyen, dvs gjenverande byggjetrinn frå 1960-talet som har flat takkonstruksjon. Det føreligg eit rombehov som tilsvarar to nye etasjar, og det vil vere naturleg å gjennomføre påbygginga i sveitserstil. a) Dei ber om at den gjennomsnittlege gesims- og mønehøgde vert oppjustert til høvesvis 10 og 15 meter. b) Dei ber om at det vert gjeve løyve til tårn som formelement, og at høgder for tårnelementa kan overskride høgdene medtekne under punkt a) Merknad 2 bustad / anneksbygningen a) Dei ber om at den gjennomsnittlege gesims- og mønehøgda vert oppjustert til 7,5 og 11 meter 14

15 Merknad 1 - hotellbygningen a) Ut frå grunnkartet er gesimshøgda på den vestlege nyare delen om lag 13 meter over havnivå. Den gamle historiske delen har om lag tilsvarande gesimshøgde og med ei mønehøgde på om lag 16,5 meter, med maks om lag 17,5 meter mønehøgd på dei største arkane. For påbygget framover mot sjøen på den historiske delen er gesimshøgda vel 10 meter, med mønehøgd på den høgste arken om lag 12,5 meter. Høgdene er i kartgrunnlaget oppgjevne ut frå meter over havet, dvs. at 0 er definert som middel høyvann, og for å få ei einskapleg forståelse for høgdene bør dette leggjast til grunn også i planen, og ikkje ut frå gjennomsnittleg terrengnivå. Hotellbygningen ligg inn under område for bevaring av kulturmiljø. Det vil difor vere naturleg å leggje til rette for at fløyen med flatt tak kan byggjast i sveitserstil og tilpassast den historiske delen av hotellet. Den sørvestlegast delen med mønetak og som er ein integrert del av bygningskroppen frå 60 talet kan gå inn i ei slik utbygging. b) Det er vanskeleg ut frå planmaterialet å seie noko om korleis tårn som formelement vil framstå. Heller ikkje i merknaden vert det sagt noko om kva konsekvensar slike formelement kan få for arkitekturen til hotellet. Vi har difor ikkje grunnlag for å ta stilling til kva slike formelement kan ha å seie for arkitekturen, og vil tilrå at det ikkje vert opna for det no, men ev. vurdert i samband med ei ev. byggjesak. Merknad 2 bustad / anneksbygningen a) Planen legg opp til å auke noverande BYA% frå 36 til 45. Ved evt. oppattbygging vil det etter vår vurdering vere ei betre løysing å setje opp bygg med større grunnflate enn bygg som er høgare enn eksisterande, då tenkjer vi mellom anna på det visuelle tilhøvet til hotellet. Innstilling 12 Hotell / overnatting H.2. Punkt 3 og 4 skal takast ut av føresegnene. Følgjande nye punkt skal inn i føresegnene: Maksimal gesimshøgde for hotellbygningen vert sett til cotehøgde (moh) 14,0 og maksimal mønehøgde 18,0. Annekset kan ha maksimal gesimshøgde cote 11,5 og maksimal mønehøgde cote 15,0. Sjøbua kan ha maksimal gesimshøgde cote 6,0 og maksimal mønehøgde 9, Mathilde Mortensen og Martin Larsen (18/63) Dei kom med merknad innanfor høyringsperioden. I tillegg har dei sendt inn tilleggsmerknad og også merknad vedlagt søknad om ansvarsrett for prosjektering av vatn og avlaupsanlegg for sjøbud på N1, søknad dagsett Begge tilleggsmerknadane går på eit ønske om å innreie 2. etasjen i sjøhuset på N.1. med vatn og kloakk. Vi handsamar dette punktet under pkt Dei ønskjer å kunne leggje ut flytebrygge på utsida av sjøhus 2. Dersom det vert teke areal av tomta til gangveg, skal dette ikkje påverke BYA. 3. Ønskjer p-plassar inn i området for fastbuande 4. I den gamle reguleringsplanen står det om N1 at Det kan godkjennast innreiing for bustad dersom utforminga ikkje nemneverdig fråvik opprinneleg nauststil. Då Mortensen / Larsen kjøpte eigedomen sommaren 2008 forstod dei det slik at det ville vere mogleg å legge inn vatn og kloakk i naustet, med tanke på å bruke 2. etasjen som integrert del av bustaden. Dei viser til planframlegget og at dei har tolka dette til at planframlegget ikkje ville endre på denne moglegheita. I føresegnene til planframlegget står det Det er høve til å innreie gjesterom el.l i 2. 15

16 høgda i sjøhusa. Etter samtale med administrasjonen har han forstått det slik at gjesterom el.l betyr at det ikkje kan innstallerast vatn og kloakk. Dei har vidare forstått oss slik at vi skil mellom naust på innsida av stien og naust / sjøhus på utsida. Dei meiner at tradisjonell bruk har vore lik for alle naust / sjøhus i området og stiller seg undrande til dette skillet. Dei viser til at det i fleire av nausta og sjøhusa i umiddelbar nærleik av deira eigedom er lagt inn vatn og kloakk, nokre stader både i 1. og 2. etasje, og med fasadeendringar som fråvik kraftig frå det opprinnelege. Konkret i høve vatn og kloakk viser dei til nylig byggjeløyve på naboeigedomen 18/62. Her vart det gjeve løyve til oppføring av naust / sjøbud med naust i 1. etasjen og bustaddel i 2. etasjen. Dei stiller seg undrande til at naboeigedomen kan få slikt løyve med grunnlag i eksisterande plan men ikkje dei. 1. Enkel flytebrygge til privat bruk, maks 2 plassar (eit flytebryggeelement utan utriggar) er tilrådeleg og i tråd med bruken av sjøhuset. 2. BYA% vert rekna ut frå det arealet som er regulert til bustadføremål innanfor tomtegrensene. Det er ikkje snakk om eit stort areal som no går vekk i utviding av stien. Ved eventuell byggjesøknad der det er snakk om utviding av bustaden på eigedomen vil det avgjerande vere kva løysing som er valt. Ei mindre overskriding av grensa for BYA% kan godkjennast dersom løysingane elles er gode og tek tilstrekkjeleg omsyn til naboeigedomar, m.m. 3. Det vert ikkje opna for at vegen skal brukast til ordinær køyring til eigedomane, og planen legg ikkje opp til parkering i området med unntak av moglegheit for ein handicapparkering på L1. 4. Ein viktig del av ønsket om omregulering av området, i tillegg til å leggje til rette for gangvegen, har m.a. vore å få eit betre verkty for å oppretthalde bygningsmiljøet inkludert sjøhus. Det har vore ei utvikling mot at sjøhus / naust har blitt omgjort til fritidsbustader. Reguleringsplanen skal vere eit verkty for ei framtidig ønska utvikling og treng difor ikkje nødvendigvis hente ei grunngjeving i tidlegare bruk. At det tidlegare har vore ei opning for innreiing til bustader av sjøhus legg ikkje føringar på planframlegget, ein står heilt fritt til å velje nye løysingar. Bygningar på innsida av stien er tufta på land og i langt større grad ein del av eit heilskapleg bustadmiljø enn sjøhusa som er tufta på pålar i sjøen. Vi vil tilrå at det ikkje vert opna for ordinær bustad i sjøhuset. Innstilling 46 Område for naust / sjøhus, N1 og N2. Tillegg til punkt 1) Det kan ikkje installerast vatn og avlaup. 18. Trygve Brekkeflat (17/44+) 1. Området N3. / BA.1. Han ønskjer at grensa mellom N3 og BA.1. / B.1. vert endra i tråd med dagens bruk. 2. Han ønskjer ikkje restriksjonar mot å innreie første etasje på N2, og ber om at 46 pkt. 1 vert endra til Det er høve til å innreie gjesterom el.l i sjøhusa 3. Dagens ordning med snuplass i krysset V.2 / GV.3 bør oppretthaldast og nedste del av V2 bør få endra føremål til gangveg. 4. Rår frå p-plass på Sagi L1. 5. GV1. På sjøsida er det regulert inn ei 2 meter brei sone for oppføring av murfront mot sjø. Sidan området forbi N.3 er heilt flatt må denne 2-meters sona takast ut av planen. 6. Bustadhuset på 17/ 44 er bygt i 1963 i ein heilt anna stil enn dei eldre husa i området, og må haldast utanfor omsynsone bevaring av kulturmiljø. 16

17 1. Delar av arealet som er lagt inn i BA.1. / B.1. er opparbeidd til kaiareal rundt N3. Det er ikkje føreteke eller søkt om frådeling/overføring av den opparbeidde delen av eigedomen til Jarle Aarvoll over til Trygve Brekkeflat. Med omsyn til badeplassen og for å leggje til rette for å få tilstrekkjeleg areal for denne legg vi til grunn grense mellom BA.1. / B.1. og N3 slik det er foreslått i planframlegget. Vi tilrår at ønsket frå Brekkeflat ikkje vert teke til følgje. 2. Det er opna for å kunne innreie gjesterom og liknande i 2 etasje i N1 og N2. Grunngjevinga i planomtalen for ikkje å opne for gjesterom i 1 etasje er moglegheit for springflo. Vi vil og leggje til at det er viktig å oppretthalde moglegheita for opprinneleg bruk, dvs føremål knytt til naust / sjøhus. 3. Det er behov for snuplass i området og ved å kunne køyre heilt ned og bruke GV1 slepp ein å leggje til rette for eigen snuplass. Når det vert lagd til rette for badeplass i området bør denne vera tilgjengeleg for ålmenta, også for røyrslehemma. Jf. også at vi opnar for ein parkeringsplass for rørslehemma på L1 der sagbruket står i dag. 4. Sjå pkt over, og vår vurdering til pkt. 3 i merknad nr Sona som er regulert inn framom N3 er 1 meter brei, og er etter vår vurdering naudsynt for å kunne justere gangvegen i høve kryss mot Rusebakken og tilpassing til at L1 skal kunne brukast som p-plass for røyrslehemma. 6. Bevaringa er ei bevaring av eit kulturmiljø, ikkje bevaring av enkeltobjekt. Også nyare bygg, som huset på 17/44 er ein del av dette miljøet, og bør framleis ligge som del av omsynssone for bevaring av kulturmiljø. 19. Advokat Rømmen på vegne av Laila og Ledvin Loven (17/31) Utkastet må endrast slik at eigedomen beheld noverande reguleringsstatus, med moglegheit for overbygging og utnytting til garasjeanlegg av delar av gårdsplassen bak 17/31. Dersom planutkastet vert vedteke vil dette føre til redusert utnyttingspotensial og redusert verdi på eigedomen. Vi tilrår å halde fast på behovet for å oppretthalde området som ein open plass. Grunngjevinga er både tufta på behovet for tilkomst for brannbilar / redningskøyrety, og på området sin verdi som del av geilsystemet og målsetjinga om å ta vare på karakter og dimensjon på eksisterande bygningsmasse i verneområdet fysioterapeutar Det må takast spesielt omsyn til breidde, utforming og underlag på stien. Breidde og stigning på regulert veg er slik at det vil vere mogleg å få til universell utforming innanfor regulerte vegføremål i planframlegget. Lys, gjerde etc og vurderingar på dette detaljnivået kan best gjerast under prosjekteringa. I høve vintervedlikehald og sjø som av og til vil gå inn over stien etc, ser vi ikkje grusdekke som eit alternativ. 21. ITNO AS v/bjørn Loftesnes (17/27) Ber om at innkøyringa til eigedomen på nedsida av huset framleis vert (fysisk) mogleg. 17

18 Ved detaljprosjektering av utbetring av Bryggjegota vil grunneigar verte kontakta og kan kome med merknader. 22. Anne Grethe Elvagjeng (16/10) Stien er for høg i høve nausta slik han ligg i dag. Planen må endrast slik at naustet kan fungere også i framtida. Moglege løysingar er: Legge vegen lenger ut for å få plass til tilpassing av høgder og skjerming av hagen Heve nausttomta og sette opp nytt naust. Det er aktuelt med tilpassingar av stien for kvart enkelt naust. Dette kan gjerast på to ulike måtar. Lokal senking av fjordstien på strekningen forbi naustet, eller oppjekking av eksisterande naust og bygging av nye fundament. Eventuelt ein kombinasjon av desse to. Om det skal gjerast og evt. korleis det skal gjerast må vurderast ved detaljprosjektering. Reguleringsframlegget vil ikkje vere til hinder for slik tilpassing. 23. NVE Ingen merknader 24. Advokatfirma Røegh & Røegh, på vegne av Sigrun Stedje (12/1), tilleggsmerknad Det meiner det ikkje ligg føre nokon god grunn for å rive garasjen / naustet til Sigrun Stedje, og det vert presisert at det aktuelle bygget har føremåla garasje og naust. Sjå kommentar til Kjellaug og Per Ingar Sviggum (15/16+) Protesterer på planen. Om stien vert bygt set dei seg mot at garasjen vert flytta og krev at det vert sett opp 2 meter plankegjerde mot huset og at brygga vert sett opp att på utsida av ei eventuell bru. Gangveg GV. 2. Føremålet med GV. 2. er å knyte fjordstien saman med eksisterande fortau / gangvegsystem i det sentrale området ved kulturhuset / rundkøyringa. Det er i planen ikkje føresett at garasjen skal rivast. Vi føreset at det det vert gjort tilpassingar som kan redusere ulempene. Eigedomen vil venteleg få auka innsyn. Grunneigar / nabo vil verte kontakta i samband med byggjesak og kan kome med innspel knytt til skjerming. Småbåtanlegg i sjø SA. 7. Regulert føremål SA. 7 ligg på utsida av gangvegen og er felles for 15/23, 15/3 og 16/36. Planen opnar for etablering av felles bryggeanlegg på utsida. 26. Kari Loftesnes (16/37+) 18

19 Forventar at eksisterande strandline og nausttomtar vert vidareført i ny plan med tilnærma same plassering, og at ein evt. gangveg vert lagt bakom dei to regulerte nausta, dvs langs eksisterande tilkomstveg bakom det eksisterande naustet på 16/12. Vi tilrår at gangveg vert liggande i strandkanten som i planframlegget. Vi føreslår at traseen vert justert slik at det vert plass til 2 nye naust på eigedomen 16/37 Kari Loftesnes. Det nye naustet som var teikna inn i planframlegget låg delvis på eigedomen til Kari Loftesnes og delvis på naboeigedomen i vest. Dette vart gjort fordi eit nytt naust bør ligge så tett inntil det som ligg der i dag i høve eksisterande terreng. Dette vert endå meir aktuelt når vi no opnar for endå eit nytt naust. Innstilling. N6 skal utvidast austover slik at det vert plass til eit ekstra naust, totalt 3 naust. Gangvegen skal justerast for å leggje til rette for dette. 27. Dagfinn Loftesnes (17/14 og 17/22) Framlegget fører til at hans eigedomar ikkje lenger kan utnyttast til bustadtomt, naust og kai slik gjeldande reguleringsplan gjer. Dei protesterer på at gbnr 17/14 og 17/22 vert omregulert, og ønskjer å utnytte eigedomen til dei føremål dei er regulerte til i gjeldande plan frå I denne planen, Bryggjegota Rusebakken ligg arealet delvis som område for naust og delvis som område for bustader der det kan førast opp nye bygg under visse føresetnader. Om kommunen ikkje tek protesten til følgje, vil han krevje full kompensasjon for dei kostnader han har hatt til arbeidet med dei byggjeplanane han har jobba med. I planframlegget er 17/14 og 17/22 lagt ut til leikeplass L1 og badeplass BA1 / B1. Eksisterande bygning på 17/14 er i planen føresett fjerna. Det står i dag eit gamalt sagbruk til nedfalls på eigedomen. Gangvegen legg til rette for å opne Fjøra i større grad for ålmenta enn det som er tilfellet no. Arealet nedst i Rusebakken ligg godt til rette for å opne for ålment opphald då det er lett tilgjengeleg og areal som kan leggjast til rette for badeplass og leikeområde. Dette vil ikkje berre kunne vere til glede for ålmenta, men og for dei fastbuande i Fjøra, med betre tilrettelegging enn i dag og med lokal leikeplass. 28. Sogndal Høgskulelag Ser positivt på ei utvikling som gjer strandsona meir tilgjengeleg, og vonar at Sogndal kommune på sikt vil arbeide for å forlenge gangvegen rundt Nes og inn mot Eresberg slik at Barnsesfjorden vert tilgjengeleg for m.a kano- og kajakkaktivitet. Vi tek merknaden til vitande. 29. Advokatfirmaet Røegh & Røegh, på vegne av Sigrun Stedje (12/1) 1. Det har ikkje vore kontakt med kommunen. 2. Det vert ikkje akseptert at garasje/naust vert rive og at strandsonen vert overteken 19

20 3. Vil ha utdjupa kva heimel som finst for å leggje inn vegrett til Bjelde over p-plass til Sigrun Stedje 4. Alternativ 2a og 2b er høgst sannsynleg heller ikkje noko alternativ. 1. Det har vore kontakt mellom reguleringsarkitekt Locus og eigar av eigedomen. 2. Det vert på eigedomen foreslått at det kan oppførast 2 nye naust vest for eksisterande bygg som i planen er føresett rive. Arealet er i dag parkeringsplass for utleigehusvære på oppsida av riksvegen. Det er avsett naudsynt areal for dette som privat parkering i planen. Føremålet er å leggje til rette for fjordstien på ein betre måte enn det som er mogleg med dette bygget ståande. Riving av eksisterande bygg vil opne mot fjorden sett frå riksvegen, og fjerne eit bygningsmessig framandelement. Fjerning vil gjere det enklare å få til ei god landskapsutforming av området, og vil inngå i eit parkmessig belte frå Høgskulen til Hofslund Hotell. Som erstatning for eksisterande garasje / naust er det opna for at det kan byggjast 2 naust på eigedomen på føremålsområdet N Det er ikkje regulert inn vegrett til eigedomen til Bjelle (11/29) i hovudalternativet. Det er her føresett at bygningane på 11/29 og 11/30 skal rivast. I alternativ 2A er det regulert inn tilkomst og då føresett at bygningane på 11/29 og 11/30 skal stå. Dette føreset at fjordstien vert lagt på utsida av desse bygga, noko som vil vere ei kostbar løysing. 4. Alternativ 2A Gangveg langs sjøen. Bygninga på eigedomen vert ikkje riven, men det vert heller ikkje lagt til rette for parkeringsplass; heile arealet vert regulert til uteopphaldsareal i tillegg til tilkomst til 11/29 og 11/30 Alternativ 2B. Gangveg langs riksveg, naust/garasje rive, naust i vest som hovudalternativet uteopphaldsareal og parkering. 30. Fiskeridirektoratet Region vest Dei har ikkje merknader 31. Bergens sjøfartsmuseum, dagsett og tilleggsmerknad av Dei kravde i sin merknad (e-post ) at det vart gjennomført undersøkelsar for å avklare om det kunne vere skipsfunn eller andre marine eller maritime kulturminne i tiltaksområdet. Vi tok kontakt med sjøfartsmuseet, og representant var på synfaring Etter synfaring vart det skrive rapport om resultata frå synfaringa (dagsett ). Her konkluderer dei med at vidare undersøkingar ikkje er naudsynt, m.a. med grunngjeving i at tiltaket i all hovudsak ligg på land / i fjøresona. I rapporten har dei ein merknad som går på at dei ønskjer at stien bør gå i bakkant av naust / sjøhus på B5. Rapporten er adressert til kulturavdelinga til fylkeskommunen, og ligg til grunn for FK kultur sin endelege merknad , sjå pkt Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga, dagsett , endeleg merknad På leikeplass L1 står det i dag eit eldre sagbruk naust. Dette er SEFRAK registrert og skal vere oppført rundt Kulturavdelinga tilrår at det vert lagt til rette for ny bruk av heile eller delar av denne bygningen. Ny bruk kan vere aktivitetar i samband med leikeplassen, friområde / badeplass eller som ein sosial møteplass. Generelt må det gjerast praktiske tilpassingar slik at bruken av dei gamle nausta ikkje vert vesentleg endra i høve dagens bruk. Kulturavdelinga tilrår at det ved detaljplanlegging vert lagt vekt på å finne gode løysingar som tek omsyn til bruken av nausta. 20

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE

del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE 4 UTFORDRINGAR I DAG 66 Kva for ansvar tar vi for kvarandre? 67 NOKRE GENERELLE TRENDAR - Det kan synest som

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart

Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart Hei Håper arealdiskusjonen knyttet til trehusene i Elvebakken også kan ta for seg brannsikkerhet/tilgang for brannbil. Bedre skilting av hvilke deler av Elvebakken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer