KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE"

Transkript

1 LILLESAND KOMMUNE Enhet for vann avløp og renovasjon KRAV TIL VA-ANLEGG I LILLESAND KOMMUNE Revisjon: Okt Revisjon nr.: 01 PDF created with pdffactory trial version

2 Generelt: Dette dokumentet inneholder spesielle bestemmelser for utforming av VA-anlegg i Lillesand kommune som er gjeldende i tilegg til dokumenter listet opp under Henvisninger. Vannkummer: Vannkummer skal være nedstigningskummer i prefabrikkerte betongelementer med minimum innvendig kumdiameter 1400mm. Kum dypere enn 2,0m skal ha fastmontert stige og ved kumdybde større enn 4,0m skal det etableres mellomdekke med åpning forskjøvet i forhold til adkomståpning. Vannkummer skal være tette og tilfredsstillende drenert, det tillates ikke at det står vann i kummen. Alle ledninger, ventiler og armatur skal være lett tilgjenglig og tilrettelagt for drift, vedlikehold og utskifting. Ved høy grunnvannstand skal kummen vurderes spesielt mtp. tetthet, oppdrift med mer. Vannkummer plasseres i viktige knutepunkter og der det er hensiktsmessig for drift og vedlikehold av ledningsnettet. Vannkummer skal ha brannvannsuttak og plasseres slik at krav til brannvannsuttak er oppfyllt. Største avstand fra brannkum til fjerneste brannobjekt 150m. Endeledninger avsluttes i kum. Det skal tilrettelegges for å kunne utføre tetthetsprøving, desinfisering og rengjøring med renseplugger på alle ledninger inn/ut av kummen Det skal fortrinnsvis benyttes kombi-armatur med sluseventil på alle løp, montert på bunnseksjon med fastmontert konsoll for understøttelse og forankring. Dersom ikke kombi-armatur ønskes benyttet, skal dette begrunnes og det skal monteres sluseventil på alle hovedledninger inn/ut av kummen. Brannventil skal plasseres lett tilgjenglig under mannhull/lokk og det skal være plass til montering av brannstender og manøvrering fra bakkenivå. Det skal etableres serviceventil på alle hovedledninger inn/ut av kummen og det skal være tilrettelagt for pluggkjøring. Lufteventil etableres ved behov. Høyde på kummen må være tilstrekkelig for å kunne betjene ventiler og armatur. Brannkummer skal skiltes. Fundament for kum 150mm pukklag, om-/sidefylling av kum med 250mm pukklag. Det benyttes lokk og flytende ramme Ø650. Lokk med tette spetthull, kommunelogo og merket "V og ramme med splitt i skjørtet og hull i bæreflensen. Pakning mellom ramme/lokk. Under anleggsperioden skal det benyttes "flette-lise" e.l. som beskyttelse mellom justeringsring og rammeflens. Kumramme skal løftes fra justeringsring for etablering av asfaltlag på min.10cm under rammeflens. Avløpskummer Avløpskummer skal ha rennebunn. Det benyttes fortrinnsvis minikum Ø400, men i viktige knutepunkter benyttes nedstigningskum av prefabrikkerte betongelementer Ø Kummer etableres i knutepunkter der hovedledninger møtes, ved retningsendringer på ledning og maksimal avstand 80m mellom kummer. Nedstigningskum dypere enn 2,0m skal ha fastmontert stige og ved kumdybde større enn 4,0m skal det etableres mellomdekke med åpning forskjøvet i forhold til adkomståpning. Før overflatevann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang. Overvannskum med sandfang benyttes på hovedledning der det forventes tilført sand/grus o.l. med overvannet. Sluk skal normalt ha sandfang eller tilknyttes sandfangskum før tilknytning til hovedledningen. Fundament for kum 150mm pukklag, om-/sidefylling av kum med 250mm pukklag. Det benyttes lokk og flytende ramme Ø650. Lokk med tette spetthull, kommunelogo og merket S eller "O og ramme med splitt i skjørtet og hull i bæreflensen. Pakning mellom ramme/lokk. Under anleggsperioden skal det benyttes "flette-lise" e.l. som beskyttelse mellom justeringsring og rammeflens. Kumramme skal løftes fra justeringsring for etablering av asfaltlag på min.10cm under rammeflens. VA-ledninger Ledningsanlegg som Lillesand kommune skal overta for drift og vedlikehold skal godkjennes av VAR enheten før disse bestilles. Det kan stilles krav til utforming av anlegget utifra behovet for ensartethet eller av driftsmessige hensyn. Utførelse av ledningsanlegg skal utføres av autorisert rørleggerforetak. Til vannforsyning benyttes normalt duktile støpejernsrør K9 for dimensjoner over 160mm. Ved korrosive grunnforhold skal rørene og rørdelene ha ekstra korrosjonsbeskyttelse. Korrosive grunnforhold er normalt ved leire, myr og i nærheten av sjøvann under kote +5m. PE- eller PVC rør kan bl.a. benyttes ved aggressive grunnforhold og ved lite fare for trykkstøt. PE rør benyttes ikke dersom det er fare for petroleumsprodukter i grunnen. Spesifikasjon for rørtyper: PDF created with pdffactory trial version

3 Vann: Rørtype Duktilt støpejernsrør PVC trykkrør PE trykkrør Spillvann: Rørtype PVC Selvfallsrør Spesifikasjon Duktilt støpejern SjK K9, lengde 6 meter, tyton muffeskjøt original med pakning i EPDM. Innvendig korrosjonsbeskyttelse i sementmørtel HOZ. Utvendig korrosjonsbeskyttelse i sinkbelegg min. 200g/m2 og bitumenmaling min.120µm. Ved korrosive grunnforhold skal duktile støpejernsrør være utvendig PE-belagt som ekstra korrosjonsbeskyttelse. Kvalitet iht. VA/miljø-blad PTV 16. PVC-U rør, SDR 21 (designfaktor 2,5 som tidligere NS 3621). Lengde 6 meter med muffeskjøt. Kvalitet iht. VA/miljø-blad PT 10. PE 80 MRS 8,0 SDR 11 og PE 100 MRS 10,0 SDR 11 (designfaktor C 1,6 som tidl. NS 3622). Lengde 6/12m for speilsveising. Kvalitet iht. VA/miljø-blad PT 11 Spesifikasjon PVC-U SN8. Rørlengde 6 meter med muffeskjøt, rødbrun. kvalitet iht. VA/miljøblad PT 10. Overvann: Rørtype PVC selvfallsrør Spesifikasjon PVC-U SN8. Rørlengde 6 meter med muffeskjøt, sort-farget. kvalitet iht. VA/miljøblad PT 10. Betongrør betong ig-rør iht. blf-norm bn1030. Kvalitet iht. VA/miljø-blad PT 14. PE/PP rør konstruerte rør/ DV-rør SN8 prns2965. Rørlengder 6m med muffer. Som sjølednnger benyttes normalt PE100 MRS10,0 SDR11. Rørledninger som benyttes til pumpeledninger, rehabilitering eller legges som grunne ledninger vurderes i hvert enkelt tilfelle. Rørdeler i støpejern Deler av støpejern skal fortrinnsvis være belagt utvendig og innvendig med varmpålagt pulverepoxy, beleggtykkelse µm og minimum 150µm enkelte steder(på kanter). Annen korrosjonsbeskyttelse skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Det benyttes fortrinnsvis kombiarmatur ventil-t eller ventilkryss. Det benyttes PN16 for armaturer og ventiler, standardboring for flenser er normalt PN10. Armaturer og ventiler med kort byggelengde og nøkkeltopp. Stengeventil skal være høyrelukkende sluseventil med gummibelagt sluse. Sluseventiler benyttes inntil 300mm, for dimensjoner større enn 300mm skal sluseventil eller spjeldventil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Flensemuffer foretrekkes i vannkummer framfor spareflens. Rørdeler av metall Deler av metall skal være korrosjonsbestandige fortrinnsvis syrefast, rustfritt eller varmforsinket. I korrosivt miljø kreves normalt syrefaste deler. Det tillates ikke malte deler, el-forsinkede deler eller direkte sammenkopling av deler av forskjellig kvalitet (syrefast, rustfritt eller varmforsinket). Grøfter: Grøfter utformes ved graving og sprenging med forsvarlig helning på grøftesider iht. arbeidstilsynets forskrifter. Det skal være god plass i grøfter slik at ledninger kan legges iht. leverandørens leggeanvisning og slik at det er gode bevegelsesmuligheter for rørlegger og annet personell. Består grunnen av leirholdige masser skal sikring, stabiliseringstiltak og masseutskifting vurderes. Ved overgang mellom faste masser og mindre faste masser skal grøftebunn utkiles. Fundament, side- og omfylling av rør med pukk 8-16mm. Fiberduk etableres for separering av pukk og stedlige masser, normalt bruksklasse 3. Ved legging av rør legges fundament ut i hele rørets lengde. Skolinger og legging av rør før fundamentet er utlagt tillates ikke. Ved behov skal det treffes tiltak for å hindre grøftens drenerende virkning f.eks. med avskjærende leirfylling eller betongvegg. Som hovedregel skal vannledninger ligge høyere i grøften enn PDF created with pdffactory trial version

4 avløpsledninger. Ledningsnivå i grøftesnitt varierer i vertikalplanet iht. lengdeprofil. ledningsnivå og høyder i grøftesnittet må tilpasses for kryssinger, tilknytninger, etc. Minste avstand mellom ledning og kumvegg er 15cm. Forankringer: Trykkledninger med vinkelendring > 11grader skal forankres. Forankringer beregnes og dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle utifra gjeldende grunnforhold. Utforming av forankring tilpasses dimensjon og rørmaterialet. Forankringen skal ha tilstrekkelig avstemplingsflate i forhold til omliggende masser. Tilknytning av stikkledninger: Stikkledninger for avløp tilknyttes med grenrør til ledning eller til kum. På større ledninger benyttes sadelgren eller kort innstikksmuffe. Stikkledninger for vann tilknyttes ved T-stykke, dobbeltmuffe med gjenget avstikk eller anboring etterfulgt av anboringsventil og dobbel albu. Tilknytning ved anboring er normalt ikke ønskelig, men der dette er nødvendig skal anboring alltid skje på vannfylt ledning under trykk. Isolering: Ledninger lagt grunnere enn 1,2m frostsikres med plater eller kasser i ekstrudert polystyren. Isolasjonsplater legges i 100mm tykkelse med forskjøvet skjøt låst med not og fjær. Andre aktuelle frostsikringsmetoder er bruk av isoterm-/isovarmrør, varmekabel og rørskåler. Ledningstrase Ledninger etableres fortrinnsvis på kommunal grunn og i vei. Ledningene skal være tilgjenglig for oppgraving bygninger, murer, kabler eller lignende over ledningene tillates ikke. Kabler etableres utenfor ledningsgrøft, mens for bygninger og konstruksjoner settes minimumskravet til 3,0meter. Pumpestasjoner Pumpestasjonen skal ha adkomst med kjørbar veg og det skal være mulig å kjøre tyngre kjøretøyer som for eksempel slamsugebil til stasjonen. Det skal være mulighet for å snu en liten lastebil. Pumpestasjonen skal ha overbygning, sump og dykkede pumper. Stasjonen skal ha godkjent nødoverløp til resipient, alternativt kan egen overløpstank dersom dette er nødvendig. Utforming av pumpestasjonen iht. kommunens standard for utforming av pumpestasjoner. Kontroll av ledninger og sluttdokumentasjon Vannledninger skal rengjøres, tetthetsprøves og desinfiseres før de settes i drift. Avløpsledninger skal rengjøres, tetthetsprøves og rørinspiseres med kamera. Ledninger innmåles i åpen grøft og innmålingsdata x,y,z oversendes på papirform og digitalt på SOSI-format. Det skal klart fremgå hva som er målt inn og det skal tydelig angis hvor på rørdelen eller kummen målet er foretatt f.eks. topp rør, bunn rør, senter lokk, bunn kum o.l. Det skal utarbeides kumkort med kumskisser og digitalt kumfoto. Henvisninger I tilegg til dette dokumentet henvises det til følgende dokumenter som er gjeldende for utforming av VAanlegg i Lillesand kommune: NORVARS VA-norm for Lillesand kommune NORVARS VA-miljøblad Norsk Standard Sanitærreglement for Lillesand kommune, bestemmelser for tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger. Utfyllende bestemmelser for vannledninger i sjøen, sommerledninger.. m.v. i Lillesand kommune. PDF created with pdffactory trial version

5 OVERSIKT OVER NORVARS VA-MILJØ BLAD 1 PTV Kum med prefabrikert bunn 2 UTA Renovering av kum 3 UTA Renovering med innføring av kontinuerlige rør 4 DTV Rengjøring med myke renseplugger 5 UT Grøfteutførelse. Fleksible rør 6 UT Grøfteutførelse. Stive rør 7 UTV Tilknytning av stikkledning til hovedvannledning 8 UTV Reparasjon av hovedvannledning 9 UTV Rørgjennomføring i betongkum 10 PT Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC- U materiale 11 PT Kravspesifikasjon for rør av PE- materiale 12 PT Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP- materiale 13 PT Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP materiale 14 PTA Kravspesifikasjon for betong avløpsrør 15 PTV Kravspesifikasjon for betong trykkrør 16 PT Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør 17 PBV Prosedyre for valg av vannbehandling 18 PBV Korrosjonskontroll 19 PBV Korrosjonskontroll med vannglass 20 DTV Lekkasjesøking. Grovlokalisering 21 DTV Lekkasjesøking. Finlokalisering 22 PBA Oljeutskillere. Forvaltning av myndighet 23 PBA Fettutskillere. Forvaltning av myndighet 24 UTA Tetthetsprøving av selvfallsledninger 25 UT Trykkprøving av trykkledninger 26 PT Kontrollplan og sjekkliste for prosjektering av VA hoved-og stikkledninger 27 UT Kontrollplan og sjekkliste for utførelse av VA hoved-og stikkledninger 28 PT Kontrollplan for prosjektering av sanitærinstallasjoner 29 UT Kontrollplan for utførelse av sanitærinstallasjoner 30 DT Valg av rørmateriell 31 PT Sikkerhet i kummer 32 UT Montering av kumramme og kumlokk 33 UTA Tilknyttning av stikkledning til hovedavløpsledning 34 PBV Desinfeksjon av drikkevann. Valg av metode 35 DBV Dosering av klor 36 DBV Dosering av lut 37 P Søknadspliktige tiltak (VA- anlegg) etter Plan- og bygningsloven 38 P Godkjenningområder (VA- anlegg) etter Plan- og bygningsloven 39 UTV Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg 40 DTV Rutiner ved reparasjon av vannledningsnett etter brudd 41 PT VA- ledninger under vann. Søknadprosedyre 42 UT Krav til kompetanse for utførlse av VA- ledningsanlegg 43 DB Krav til kompetanse for drift av VA- behandlingsanlegg 44 UT Legging av undervannsledninger 45 UT Inntak under vann 46 UT Utløp under vann 47 PTV Brannventiler. Krav til materialer og utførelse 48 UBA Slamavskiller 49 UBA Våtmarksfiltre 50 PBA Håndtering av "Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg" 51 UTA Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledninger 52 PBA Minirenseanlegg 53 DT Vannføringsmåling i åpne renner / delfylte rør 54 DTA Vannføringsmåling i åpne fylte rør 55 DTA Nivåmåling / trykkmåling 56 DB Vannkvalitetsmåling 57 DBA Slammåling 58 P Nedgravde oljetanker. Forvaltning av myndighet 59 UBA Lukkede infiltrasjonsanlegg 60 UBA Biologiske filtre for gråvann 61 UTV Beskyttelse mot forurensning av drikkevann ved tilbakestrømning i vannledninger 62 PT Frekvensomformerdrift i avløpspumpestasjoner 63 UT Tetthetsprøving av kum 64 PT Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utforming 65 U Installasjon av nedgravde oljetanker PDF created with pdffactory trial version

6

7

8

9

10

11

12

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar

Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Sandøy kommune Eining for tekniske tenester Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Føreord Utfyllende bestemmingar, fastlegg ein del normalkrav som Sandøy kommune stiller krav

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Trelleborg Pipe Seals

Trelleborg Pipe Seals Trelleborg Pipe Seals F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer

Hvordansikre god kvalitet og dokumentasjon på VA-anlegg

Hvordansikre god kvalitet og dokumentasjon på VA-anlegg Hvordansikre god kvalitet og dokumentasjon på VA-anlegg VA-etaten Bergen kommune v/randi Erdal X,Y,Z konferansen 13.jan 2015 Innhold VA i Bergen Prosess og regelverk ved bygging av VA anlegg Krav og utfordringer

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Vann- og frostsikring i tunneler

Vann- og frostsikring i tunneler Vann- og frostsikring i tunneler R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 163 Statens vegvesen Vann- og frostsikring i tunneler Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak

Siv. Ing. Tobias Dahle. I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Siv. Ing. Tobias Dahle I samarbeid med Fredrik Ordning - Asplan Viak Skal seie litt om Definisjon og lovgrunnlag i høve til tilbakeslagssikring av drikkevassleidningar NS EN 1717 og VA miljøblad 61 Type

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

1. Produkter og materiell

1. Produkter og materiell 1. Produkter og materiell Isolasjon Materiell for skjæring Slanger - plater - ruller - selvklebende bånd Knivsliper - kniv Materiell for liming Materiell for konstruering Lim - limkanne - pensel - tape

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Borepakninger Tilkoblinger

Borepakninger Tilkoblinger Borepakninger Tilkoblinger F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved

Detaljer