Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM OMSORG FOR BYGDO!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO!"

Transkript

1 Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM OMSORG FOR BYGDO!

2 10 gode grunnar til å stemma Tverrpolitisk Samlingsliste: Meir pengar inn i skule der framtida vert bygd Sikra eit ope, inkluderande og levande lokaldemokrati Vi vil ha betre styring og auka kontroll over utbygging i kommunen Vi ønskjer eit levande bygdesamfunn som er i pakt med framtida, bygd på identiteten til bygda og innbyggjarane Bevar FJELLHEIM ta vare på signalbygga våre Skrinleggja E-39 over Bjørnafjorden. Indre trasè over Fusa er alternativet Sterkt fokus på Næringsutvikling og Innovasjon, Os treng arbeidsplassar NEI til eigedomskatt Styrkja ernæringstenesta i kommunen for barn, vaksne og eldre La menneske med trong for pleie og omsorg få bu heime lengst mogeleg Du kan lesa meir om kandidatane og programmet vårt på vår nettside: 2

3 GODT VAL! Nytt kommuneval står for døra. 35 kommunestyremedlemmer skal veljast til å styra Os kommunen dei neste fire åra. Kommunen og lokalpolitikken er til for innbyggjarane, noko som må vera styrande for politisk arbeid i lokalsamfunnet. TvS meiner at nokre av dei viktigaste oppgåvene i lokalpolitikken er: Sikra eit ope og levande lokaldemokrati, der kvar einskild har reell medverknad og kan å ytra seg Sørgja for gode kommunale tenester til ein overkomeleg kostnad. Vi er uroa over veksten i lånegjelda 1. Terje Sperrevik Os Aust Kommunen skal vera ein god arbeidsgjevar som sikrar sine tilsette trygge arbeidsplassar og godt arbeidsmiljø. Tilsette skal ha full ytringsrett innafor ramma av lovpålagd teieplikt Tverrpolitisk Samlingsliste er ei godt forankra bygdeliste i politikken i Os kommune. Bygdelista har røter tilbake til Samlingslista og Tverrpolitisk parti vart slått saman til Tverrpolitisk Samlingsliste i Dei siste val periodane har me vore den tredje og fjerde største grupperinga i kommunestyret. Samlingslista hadde ordførarposisjonen i fleire periodar Vi ønskjer vera eit godt, men annleis alternativ, for deg i lokalpolitikken. Kommunevalet meiner vi skal pregast av lokale saker og avgjerast ut frå lokale føresetnader. Personvalet er viktigare enn rikspolitiske skiljeliner. TvS har samla 34 kandidatar, som er uredde, flinke og samfunnsengasjerte personar i ditt nærmiljø. Alle vil vi arbeida for at: Os kommune skal utvikla seg som eit moderne blomstrande bygdesamfunn. Identiteten til bygda og innbyggjarane skal vera berebjelken Lykke til med ditt val. Terje Sperrevik Ordførarkandidat for Tverrpolitisk Samlingsliste 3

4 Skule og oppvekst Vi vil arbeida for å sikra dei pedagogiske ressursane i barnehagen Vi vil arbeida for to årlege opptak i barnehagane Vi ønskjer at alle som jobbar med barn frå 1-10 år skal få kurs i DUÅ, ( Dei utrulege åra). Dette vil skje i perioden Dette for at barna skal få dei nødvendige verktøy til å takla kvardagen dei lever i. Vi vil laga arena og rom for foreldrerettleiing innafor DUÅ (Dei utrulege åra) Sikra tilstrekkeleg investeringsmiddel til å få alle skular i Os opp på rett kvalitets- og kapasitetsnivå Gi lærarane og skuleleiarane større moglegheit til fagleg utvikling i form av kurs, etter- og vidare utdanning Krinsskulane skal vidareutviklast til gode læringsarenaer i lokalmiljøet. Vi ser på krinskulane som ein styrke for nærmiljøet og kommunen som heilskap Vi har tru på større fokus på eit godt miljø for samhandling. Det vil skapa ein skulekvardag med fokus på gode relasjonar og eit trygt og godt læringsmiljø Meir ressursar til drift av skulane. Vi ønskjer best mogleg undervisning i klasserommet, fleire lærarar/vaksne og gode læremiddel. Det er innhaldet i skulekvardagen vi vil forsterka Vi ønskjer å leggja til rette for meir satsing på sosial og emosjonell kompetanse i skulen og barnehagen. Læringsprosessar innan samarbeid, ansvar, sjølvkontroll, empati og sjølvhevding ser vi som viktige verktøy for trivsel, tryggleik og læring Tidleg innsats og tilpassa opplæring til alle. Kvar elev skal bli «sett». Utfordring for den einskilde elev på ulike nivå Lærarane må få handlingsrom til å vera den gode lærar for alle elevane Leksehjelp til dei som ønskjer på barneskulen 4

5 Tilstrekkeleg ressursar til førebygging av mobbing, og auka den faglege kompetanse for tema Sørgja for at Os Gymnas og Os Vidaregåande skule har gode vilkår for vidareutvikling og vekst Auka ressursar til barnevernet. Eit barn som lir, er eit for mykje Lovpålagte fristar i PPT skal haldast Sikra tilstrekkeleg investeringsmiddel til å få alle skular i Os opp på rett kvalitets- og kapasitetsnivå Arbeida for breibandstilbod i alle krinsar. Dette vil letta innlevering av skuleoppgåver for elevane frå heimen Gang- og sykkelvegar må byggast ut, slik at flest mogeleg kan sykla eller gå til skulen Den kommunale Kulturskulen må vidareutviklast Støtta arbeidet for ei utdanningsmesse i regionen Arbeida for fleire lærlingplassar og arbeidsplassar for ungdom Satsa på ungdommen sin kreativitet, og med økonomiske prosjektmidlar Støtta rusførebyggjande arbeid Setja i gang prosjekt med mål om å auka ungdommen si deltaking i lokaldemokratiet Arbeida for fleire lærlingeplassar og arbeidsplassar for ungdom 5

6 Bustadbygging og arealforvaltning Arealplanen skal vera styringsreidskap saman med område- og reguleringsplanar Få slutt på rasering av natur og nærmiljø som følgje av planlaus og respektlaus fortetting. Innbyggjarane skal kjenna tryggleik for framtida rundt sine bustader og eigedomar Snarast oppretta eit eige byggjeskikkutval. Gjennomføra retningslinjer for god byggeskikk og estetikk snarast. I samband med kravet om fortetting av bustadområde i Os sentrum, vert eit slikt utval særs nødvendig for å utvikla Osøyro Hovudmåla ved utarbeiding av utbyggingsplanar skal vera å utvikla gode bumiljø og sikra fornuftig balanse mellom krinsar og sentrum Ved ei eventuell fortetting skal ein ta særleg omsyn til det eksisterande bustadmiljøet Innskjerpa oppfølging og kontroll slik at bustadområde får dei kvalitetar som planverk og innbyggjarane forventar Vi vil tidleg involvera innbyggjarane når viktige område- eller reguleringsplanar skal opp til handsaming. Stemmene til alle skal verta høyrte. Vi meiner at alle har viktige bidrag i det offentlege ordskifte. Spesielt viktig er at involveringa kjem i ein tidleg fase og før premissane i saka er laga Vi vil satsa på utvikling av attraktive nærmiljø rundt krinskulane, gjennom utarbeiding av områdeplanar i nært samarbeid med innbyggjarane, grunneigarar og næringsliv Tilrettelegging av rimelige bustader til unge og vanskelegstilte 6

7 Utbygging av planlagde bustader på Kuventræ må reduserast kraftig. Bygga skal ikkje skilja seg vesentleg frå eksisterande bustadmiljø i nærområdet. I tillegg må det takast omsyn til sentralidrettsanlegget og vegtilførsel til området Større variasjon i bustadtypane våre, t.d. seniorbustader, bustader for ungdom og bustader for åleinebuande Utbyggjar skal ha eit stort fokus på dei «grøne» og mjuke verdiane i bustadområdet. Her skal dei mjuke trafikantane takast mest omsyn til Plan- og bygningsutvalet skal ha sterkt fokus på reglane for universell utforming, både i nye og gamle bygg. Setja i gang arbeidet med å planleggja områdeplanen frå Landboden til Borgen 7

8 Nærmiljø Vi ønskjer eit levande bygdesamfunn som er i pakt med framtida, bygd på identiteten til innbyggjarane Vi vil ha levande krinsar i heile kommunen. Satsing på krinskulane ser vi som nødvendig for å oppnå dette Vedlikehalda og utvikla nærmiljøanlegg, med vekt på leikeareal for barn og ungdom Arbeida for alternative rusfrie fritidstilbod for unge, og driva førebyggjande arbeid Støtta arbeid mot rus og vald Støtta natteravnane sitt arbeid Ha ei prioritert og dermed forutsigbar liste for etablering av gang- og sykkelvegar Veglys og tryggare skuleveg for alle Setja vilkår om trygge vegar i alle nye reguleringsplanar Støtta eit aktivt nærmiljø som dreg generasjonane saman i eit godt lokalsamfunn 8

9 Natur og miljø Vi skal visa respekt for vår historie og verna om vår kulturhistoriske identitet. Denne verdien frå fortida må vi ta med oss inn i framtida. Fjord, fjell, naturlandskap, dialekt, Oselvar, rosemåling, bunadsaum og signalbygg er døme på slike verdiar Ta vare på og utvikla strandbeltet, kystlinja, fjell og villmarksområde, og sikra allmenn tilgang. Naturen i kommunen er til glede og oppleving. Vi skal bruka desse rikdomane med varsemd, så dei ikkje vert øydelagde Rydda og utvikla turstiar. Sikra parkeringsplassar knytt til turområda. Dette i nært samarbeid med grunneigarar og friviljuge organisasjonar Os kommune skal vera ein grøn energikommune. Driva aktiv energisparing og vera ein pådrivar for å redusera CO2- utslepp. Kommunen skal ta i bruk el-bilar/hybridbilar Støtta opp om det fleirkulturelle mangfaldet i bygda Ta vare på og rusta opp natur- og vassvegen «Krabbedalselva» frå Osøyro til og med Banktjørna. Opna vassvegen for vandrande fisk, rydda terreng og sikra folk tilgang til elvebredder og tjørn med godt tilrettelagde stiar, fiske- og rasteplasser. Sikra den viktige natur- og kulturverdien for framtidsretta god estetikk og utvikling I reelle konfliktar mellom naturvern og næringsinteresser, må næringsinteressene bevise at tiltaket ikkje er til skade for mangfaldet Arbeida for gode bussruter i heile kommunen Sikra vidareutvikling av jakt- og sportsfiske 9

10 Kultur og idrett Støtta aktivt opp om det gode arbeidet lag og organisasjonar i Os gjer Vi ønskjer oss fleire kulturløyper. I denne planperioden ser vi for oss ei løype frå Oselvarverkstaden, Oselvarnaustet og tunet på Lyngheim. Lyssettja gangvegen frå tunet på Lyngheim til Solstrand Utvikla vidare sentralidrettsanlegget på Kuventræ Etablera rundløype med lys rundt Ulvenvatnet Starta bygging av idrettsanlegg/aktivitetssenter på Søfteland Framleis støtte til Oselvarverkstaden Ivareta den lokale kulturarven i Os. Bevar Fjellheim Ferdigstilla kulturminneplan for Os kommune Vi vil støtta dei mange lag og organisasjonar som skapar eit rikt kulturliv i kommunen. Organisasjonslivet er ein av dei viktigaste berebjelkane i samfunnet i Os. Det bind innbyggjarane saman og skapar aktivitetar på tvers av alder og grupper 10

11 Kommunesamanslåing Os kommune med sterk vekst og på veg mot innbyggjarar, på eit lite geografisk areal, er ein grei kommune der vi kan yta gode og effektive kommunale tenester til innbyggjarane. Vi ønskjer derfor primært å stå aleine som eigen kommune Alternativt kan samarbeidsstrukturar med kommunane rundt Bjørnefjorden utgreiast Samanslåing med Bergen kommune er IKKJE aktuelt 11

12 Reiseliv og turisme Utvikla og marknadsføra bygda som turiststad og leggja til rette for eit reiseliv basert på gode naturopplevingar Vi treng turistinformasjon i Os. Gjerne i samarbeid med nabokommunar i Bjørnefjorden eller privat offentleg samarbeid. Utvikla ein god nettportal til hjelp for turistar som planlegg å vitja Os eller er komen her God skilting med informasjon om kulturminne og turvegar i Os kommune Vidareutvikla Lyngheim som tur- og rekreasjonsområde Campingplass i Os Os bør satsa på kystturisme. Dette kan utviklas med såkalt «enkel» overnatting. BOF (Bergen og omegn friluftsråd) er naturleg partnar. Til dømes kan det nye sjøsportsenteret for personar med nedsett funksjonsevne på Ramsholmen, utviklast vidare for dette Når E-39 til Bergen er ferdig, bør det etablerast ein «Truck Stop» som tilbyr servicefasiliteter til trafikantane. Kanskje kan det kombinerast med ein bubilcamp 12

13 Kommunikasjonar Skrinleggja E-39 over Bjørnafjorden. Indre trasè over Samnanger og Fusa er alternativet vårt Hatvikvegen må byggjast ut før ein eventuelt startar med utbygging på Bjåneshalvøya. Rekkjefølgjekravet må oppretthaldast Vi vil arbeida aktivt for at fylkesvegen gjennom Lyseklosterdalen blir utvida frå eitt til to kjørefelt slik at to bilar kan passera Riks- og fylkesvegar må prioriterast i ein god prosess i kommunen. Deretter må ein følgja dette opp mot fylke og stat Innbyggjarane og næringslivet treng god infrastruktur Ein treng ei god trafikkløysing for avvikling av trafikken i Os sentrum. Ved utvikling av området omkring Landboden, må ein finna ei tunnelløysing under skuleområdet til Giskavollen. Dette for å sikra gode grøne lunger og dei mjuke trafikantane Arbeida for å sikra Rødsliane mot ras Sikra god standard på kommunale- og fylkeskommunale vegar i kommunen Etablera ein ringveg vest Hildershamn Drange Ferdigstilla gang- og sykkelveg frå krysset Hatvikvegen/ Hegglandsdalsvegen til Valla bru i perioden Ferdigstilla gang- og sykkelveg frå «Lidl-lageret» til Irgenskrysset i perioden Arbeida for å ferdigstilla gang- og sykkelveg frå Sperrevik til Sørstraumen i Lysefjorden Sikra hurtigbåt til nabokommunane 13

14 Helse og sosial Byggja eldrebustader og bufellesskap i tråd med behovet, gjerne knytt til Sjukeheimen og Luranetunet (omsorgs- og seniorbustader) Fysioterapitilbodet i Os kommune må aukast, ikkje minst med fleire private driftsavtalar i kommunen Oppretthalda det gode samarbeidet med lag og organisasjonar. Dette for å ha eit meiningsfullt tilbod på Luranetunet og Sjukeheimen Arbeida for å få på plass ein avtale mellom Os kommune og Haraldsplass Diakonale Sjukehus (HDS) om mobil røntgenbuss til sjukeheim og helsestasjon Vekk med «plastmaten» på sjukeheimen. Vi ønskjer å inngå avtale med storkjøkken i Helse Bergen, Kysthospitalet i Hagavik eller opna nytt storkjøkken for bebuarar på Luranetunet og Sjukeheimen Styrkja ernæringstenesta i kommunen for barn, vaksne og eldre Avlastningsplassar for at eldre må aukast 14

15 Vi vil leggja til rette for at eldre og uføre kan bu heime så lenge dei ønskjer og er i stand til det. Oppretthalda tryggleiksjukepleiar tenesta Vi ønskjer å finna areal til, og få kunnskap om korleis det kan etablerast ein demenslandsby i kommunen. Vi vil jobba for å få til eit godt kommunalt tilbod, evt. eit interkommunalt samarbeid på dette området Vi skal vera aktive talspersonar for interessene til eldrerådet og rådet for funksjonshemma. Begge råda må trekkjast meir med i den kommunale styringa Oppretthalda tidleg innsats i rusomsorga. Tverrfagleg innsats nødvendig både på individ nivå og på generelt førebyggingsarbeid Sjå til at vi har tilstrekkeleg fastlegar. Vurdera auke i talet på driftsavtalar med legar i kommunen Vi vil leggja til rette for at eldre og uføre kan bu heime så lenge dei ønskjer og er i stand til det Oppretthalda tryggleiksjukepleiar tenesta 15

16 Næringsliv Os kommune skal vera ein næringsvenleg kommune. Vi vil gjera det enklare å skapa nye arbeidsplassar i kommunen Ein må ta nedgangen i talet på bedrifter og arbeidsplassar i Os kommune langt meir på alvor. Tiltak må setjast inn, slik som; Lokalt selskap for næringsutvikling må etablerast. Selskapet må ha fagleg tyngde og autonom organisering og drift til å utgjera nødvendig kapasitet og tyngde for god og langsiktig næringsutvikling i kommunen. Interkommunalt samarbeid er aktuelt Ny Strategisk Næringsplan for Os og felles Næringspolitisk plan for Bjørnafjordsregionen må på plass. Ressursar og økonomi for god gjennomføring av planverket må sikrast. Utvikla Osøyro til eit moderne og attraktivt regionsentrum for Bjørnafjordsområdet. Herunder aktivt utvikla betre kommunikasjon og infrastruktur til nabokommunane. Dette er ein føresetnad for Osøyro som godt regionsenter Vi ønskjer å leggja godt til rette for gründerverksemd Leggja til rette for alternative driftsformer i jordbruket. Arbeida for breibandsdekning i heile kommunen Dei nye næringsområda i Endalausmarka må særleg leggjast til rette for å tiltrekkja seg kompetansebedrifter Leggja til rette for Høgskuledrift i Endelausemarka Vi vil auka fokuset på næringsutvikling i Os kommune, ikkje berre i Endalausmarka, men i heile kommunen. Ein må sjå på korleis ein er organisert. Business Region Bergen er ikkje rette fora aleine, men godt samarbeid er eit mål NEI til søndagsopne butikkar 16

17 Kommunal verksemd Kontroll med den kommunale pengebruken. Visa varsemd ved opptak av nye lån. Lånegjelda aukar urovekkjande Os kommune skal fortsatt vera ein god arbeidsgjevar og tenesteytar. Med ein god personalpolitikk der kompetanse, service og arbeidsglede er sentrale omgrep i eit stimulerande miljø NEI til innføring av eigedomskatt Vi vil involvera innbyggjarane når viktige saker skal opp til handsaming. Stemmene til alle skal verta høyrte, både igjennom folkemøte og media. Vi meiner at alle har viktige bidrag i det offentlege ordskifte. Spesielt viktig er at involveringa kjem i ein tidleg fase og før premissane i saka er laga Vi vil arbeida for eit godt og tillitsfullt forhold mellom kommunen og innbyggarane Kommunen skal vera særs god på informasjon. All informasjon frå kommunen skal vera lettlest og forståeleg Auka støtta til Frivilligsentralen Ta i bruk offentleg privat samarbeid der det er tenleg Vi meiner at «outsourcing» av kommunale oppgåver er uheldig Kommunen skal vera pådrivar for å utvikla Osøyro til eit berekraftig regionsenter for heile Bjørnafjordområdet Redusera pengebruken på eksterne konsulentar til eit minimum Kommunen skal utarbeida framlegg til rullering av overordna arealplan kvart 4. år og utvikla gode kommunedelplaner for alle utbyggingsområder Oppdatera eldre og uklåre reguleringsplaner 17

18 Vera tru mot dei planar som blir utarbeidd Kommunen skal vera ein effektiv organisasjon og heile tida arbeida for å verta meir effektiv Sal av kommunal eigedom, skal først skje etter grundige vurderingar, kor det mellom anna skal endeleg avklarast kommunen sitt behov og mogelegheiter for eigedomane, som t.d. Fjellheim, «Gamle brannstasjonen» og «Os Barnehagen» i Stegen Beredskap Sikra god beredskap i kommunen på tvers av naudetatane. Tett dialog og med fokus på god samhandling mellom brann og redning, helse og lensmannsdistriktet i kommunen Setja i gang eit SLT- prøveprosjekt etter modell frå Kriminalitetsførebyggjande råd. SLT (Samordna lokale tiltak) kan vera eit verkemiddel i det førebyggjande sporet Evaluera politirådfunksjonen i kommunen. Viktig med god og tett dialog med det lokale lensmannsdistriktet, særleg viktig i samband med nærpolitireforma Kyrkja andre tru-og livsynsretningar Kyrkja er ein viktig kulturberar i Os kommune. Vi er merksam på at kyrkja vart gjort meir sjølvstendig i 2006, men lova legg framleis det økonomiske ansvaret for drifta til kommunane. Vi ønskjer å ha eit rett nivå på tildelingar av økonomiske midlar til kyrkja og andre tru- og livssynsretningar Arbeida for ei 50% diakonstilling til kyrkja i Os. Vi ser kyrkja som ein viktig medspelar i eit inkluderande fellesskap, kor det førebyggjande arbeidet er viktig både for kommunen, men og for den einskilde som vert råka 18

19 Støtta ein eventuell søknad om kommunal garanti til nytt kyrkjelydsbygg, etappe 3 Vi ønskjer ei kort orientering i kommunestyret om kyrkjelydsarbeidet. Gjerne i samband med årsmeldinga frå kyrkjelyden. Årsmeldinga må formidlast til alle medlemmar av kommunestyret Kyrkja kan vera ein leverandør av gode idéar og innspel i samband med areal- og reguleringsplanar Arbeida for eit livsnøytralt seremonirom i Os Eksterne verksemder Sjå til at Kysthospitalet i Hagavik har gode vilkår for vidareutvikling Støtta opp om Forsvaret sine aktivitetar på Ulven og i Bjørnefjorden Samarbeid med nabokommunar om ny hamn i Bjørnafjordsregionen Integrering Integreringsplan må evaluerast og justerast. Innflytting kan i periodar skapa ulike utfordringar for kommunen, til dømes egna bustader og nok arbeidsplasser. Vi har tru på eit privat offentleg samarbeid på dette området Flyktningar som kjem til Os, skal føla seg velkomne. Vi ønskjer styrkja innvandrarane sine mogelegheiter for deltaking og integrering i Os samfunnet. Ikkje minst utvikla sine kvalifikasjonar til beste for lokalsamfunnet og eigen familie 19

20 Kandidatar Tverrpolitisk Samlingsliste Os 2. Torunn Øvredal Hegglandsdalen 3. Ole Vidar Moberg Os Vest 4. Astrid Leikvoll Os Nord 5. Rune Fimreite Os Vest 6. Olaug Tvedt Keys Hagavik 7. Øyvind Skorpen Søfteland 8. Inger Berit Bøyum Os sentrum 9. Jan Helge Corneliussen Os Nord 10. Ole Johan Samdal Lysefjorden 11. Kinga Berg Os Aust 12. Edel Marie Hagen Rotnes, Os sentrum 13. Asbjørn Mjånes Os Aust 20

21 14. Bjørn Andre Michelsen, Os Vest 15. Karin Bøyum 16. Asbjørn Langeland Nore Neset Søfteland 17. Solfrid Norunn Skorpen, Os Aust 18. Helge Laastad Lysefjorden 19. Ellen Merethe Lyssand, Os Nord 20. Kjell Rosvold Os Vest 21. Johannes Taule Hagavik 22. Einar Øvreberg Søfteland 23. Eva Saltskår Jentoft Os Vest 24. Tor Helge Eiken Os Vest

22 25. Annfrid Sperrevik Os Aust 26. Ingeleif Sørstrønen Strøno 27. Terese Foss Os Aust 28. Leonard C. Corneliussen, Os Nord 29. Lilliand Lyssand Honningsvåg, Os Aust 30. Henrik Johan Lassen Os Vest 31. Monika Dworak Lysefjorden 32. Øystein Nordvik Lysefjorden 33. Sigrid Tvedt Os Aust 34. Eirik Neverdal Os Aust 22

23 Tverrpolitisk Samlingsliste kjenner dei politiske og administrative systema i kommunen. Vi ønskjer å stå ved roret for å arbeida for alle innbyggjarane sine interesser på tvers av politiske skiljeliner. Dette partiprogrammet vil vi bruka som kompass i vårt arbeid. I tida som har gått, har vi vore eit tydeleg opposisjonsparti til det sitjande regimet, særleg i arealsaker, saker som gjeld utbygging og nærmiljø, samt skule- og oppvekstsaker. Vi ønskjer eit levande demokrati kor innbyggjarane har reell påverknad. Vi er førebudde på å lage gode kompromiss med andre politiske lister og parti om vi kjem i posisjon. Lukke til med ditt val. 23

24 Du kan lesa meir om kandidatane og programmet vårt på vår nettside:

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på www.valg.no.

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer