Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM OMSORG FOR BYGDO!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO!"

Transkript

1 Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM OMSORG FOR BYGDO!

2 10 gode grunnar til å stemma Tverrpolitisk Samlingsliste: Meir pengar inn i skule der framtida vert bygd Sikra eit ope, inkluderande og levande lokaldemokrati Vi vil ha betre styring og auka kontroll over utbygging i kommunen Vi ønskjer eit levande bygdesamfunn som er i pakt med framtida, bygd på identiteten til bygda og innbyggjarane Bevar FJELLHEIM ta vare på signalbygga våre Skrinleggja E-39 over Bjørnafjorden. Indre trasè over Fusa er alternativet Sterkt fokus på Næringsutvikling og Innovasjon, Os treng arbeidsplassar NEI til eigedomskatt Styrkja ernæringstenesta i kommunen for barn, vaksne og eldre La menneske med trong for pleie og omsorg få bu heime lengst mogeleg Du kan lesa meir om kandidatane og programmet vårt på vår nettside: 2

3 GODT VAL! Nytt kommuneval står for døra. 35 kommunestyremedlemmer skal veljast til å styra Os kommunen dei neste fire åra. Kommunen og lokalpolitikken er til for innbyggjarane, noko som må vera styrande for politisk arbeid i lokalsamfunnet. TvS meiner at nokre av dei viktigaste oppgåvene i lokalpolitikken er: Sikra eit ope og levande lokaldemokrati, der kvar einskild har reell medverknad og kan å ytra seg Sørgja for gode kommunale tenester til ein overkomeleg kostnad. Vi er uroa over veksten i lånegjelda 1. Terje Sperrevik Os Aust Kommunen skal vera ein god arbeidsgjevar som sikrar sine tilsette trygge arbeidsplassar og godt arbeidsmiljø. Tilsette skal ha full ytringsrett innafor ramma av lovpålagd teieplikt Tverrpolitisk Samlingsliste er ei godt forankra bygdeliste i politikken i Os kommune. Bygdelista har røter tilbake til Samlingslista og Tverrpolitisk parti vart slått saman til Tverrpolitisk Samlingsliste i Dei siste val periodane har me vore den tredje og fjerde største grupperinga i kommunestyret. Samlingslista hadde ordførarposisjonen i fleire periodar Vi ønskjer vera eit godt, men annleis alternativ, for deg i lokalpolitikken. Kommunevalet meiner vi skal pregast av lokale saker og avgjerast ut frå lokale føresetnader. Personvalet er viktigare enn rikspolitiske skiljeliner. TvS har samla 34 kandidatar, som er uredde, flinke og samfunnsengasjerte personar i ditt nærmiljø. Alle vil vi arbeida for at: Os kommune skal utvikla seg som eit moderne blomstrande bygdesamfunn. Identiteten til bygda og innbyggjarane skal vera berebjelken Lykke til med ditt val. Terje Sperrevik Ordførarkandidat for Tverrpolitisk Samlingsliste 3

4 Skule og oppvekst Vi vil arbeida for å sikra dei pedagogiske ressursane i barnehagen Vi vil arbeida for to årlege opptak i barnehagane Vi ønskjer at alle som jobbar med barn frå 1-10 år skal få kurs i DUÅ, ( Dei utrulege åra). Dette vil skje i perioden Dette for at barna skal få dei nødvendige verktøy til å takla kvardagen dei lever i. Vi vil laga arena og rom for foreldrerettleiing innafor DUÅ (Dei utrulege åra) Sikra tilstrekkeleg investeringsmiddel til å få alle skular i Os opp på rett kvalitets- og kapasitetsnivå Gi lærarane og skuleleiarane større moglegheit til fagleg utvikling i form av kurs, etter- og vidare utdanning Krinsskulane skal vidareutviklast til gode læringsarenaer i lokalmiljøet. Vi ser på krinskulane som ein styrke for nærmiljøet og kommunen som heilskap Vi har tru på større fokus på eit godt miljø for samhandling. Det vil skapa ein skulekvardag med fokus på gode relasjonar og eit trygt og godt læringsmiljø Meir ressursar til drift av skulane. Vi ønskjer best mogleg undervisning i klasserommet, fleire lærarar/vaksne og gode læremiddel. Det er innhaldet i skulekvardagen vi vil forsterka Vi ønskjer å leggja til rette for meir satsing på sosial og emosjonell kompetanse i skulen og barnehagen. Læringsprosessar innan samarbeid, ansvar, sjølvkontroll, empati og sjølvhevding ser vi som viktige verktøy for trivsel, tryggleik og læring Tidleg innsats og tilpassa opplæring til alle. Kvar elev skal bli «sett». Utfordring for den einskilde elev på ulike nivå Lærarane må få handlingsrom til å vera den gode lærar for alle elevane Leksehjelp til dei som ønskjer på barneskulen 4

5 Tilstrekkeleg ressursar til førebygging av mobbing, og auka den faglege kompetanse for tema Sørgja for at Os Gymnas og Os Vidaregåande skule har gode vilkår for vidareutvikling og vekst Auka ressursar til barnevernet. Eit barn som lir, er eit for mykje Lovpålagte fristar i PPT skal haldast Sikra tilstrekkeleg investeringsmiddel til å få alle skular i Os opp på rett kvalitets- og kapasitetsnivå Arbeida for breibandstilbod i alle krinsar. Dette vil letta innlevering av skuleoppgåver for elevane frå heimen Gang- og sykkelvegar må byggast ut, slik at flest mogeleg kan sykla eller gå til skulen Den kommunale Kulturskulen må vidareutviklast Støtta arbeidet for ei utdanningsmesse i regionen Arbeida for fleire lærlingplassar og arbeidsplassar for ungdom Satsa på ungdommen sin kreativitet, og med økonomiske prosjektmidlar Støtta rusførebyggjande arbeid Setja i gang prosjekt med mål om å auka ungdommen si deltaking i lokaldemokratiet Arbeida for fleire lærlingeplassar og arbeidsplassar for ungdom 5

6 Bustadbygging og arealforvaltning Arealplanen skal vera styringsreidskap saman med område- og reguleringsplanar Få slutt på rasering av natur og nærmiljø som følgje av planlaus og respektlaus fortetting. Innbyggjarane skal kjenna tryggleik for framtida rundt sine bustader og eigedomar Snarast oppretta eit eige byggjeskikkutval. Gjennomføra retningslinjer for god byggeskikk og estetikk snarast. I samband med kravet om fortetting av bustadområde i Os sentrum, vert eit slikt utval særs nødvendig for å utvikla Osøyro Hovudmåla ved utarbeiding av utbyggingsplanar skal vera å utvikla gode bumiljø og sikra fornuftig balanse mellom krinsar og sentrum Ved ei eventuell fortetting skal ein ta særleg omsyn til det eksisterande bustadmiljøet Innskjerpa oppfølging og kontroll slik at bustadområde får dei kvalitetar som planverk og innbyggjarane forventar Vi vil tidleg involvera innbyggjarane når viktige område- eller reguleringsplanar skal opp til handsaming. Stemmene til alle skal verta høyrte. Vi meiner at alle har viktige bidrag i det offentlege ordskifte. Spesielt viktig er at involveringa kjem i ein tidleg fase og før premissane i saka er laga Vi vil satsa på utvikling av attraktive nærmiljø rundt krinskulane, gjennom utarbeiding av områdeplanar i nært samarbeid med innbyggjarane, grunneigarar og næringsliv Tilrettelegging av rimelige bustader til unge og vanskelegstilte 6

7 Utbygging av planlagde bustader på Kuventræ må reduserast kraftig. Bygga skal ikkje skilja seg vesentleg frå eksisterande bustadmiljø i nærområdet. I tillegg må det takast omsyn til sentralidrettsanlegget og vegtilførsel til området Større variasjon i bustadtypane våre, t.d. seniorbustader, bustader for ungdom og bustader for åleinebuande Utbyggjar skal ha eit stort fokus på dei «grøne» og mjuke verdiane i bustadområdet. Her skal dei mjuke trafikantane takast mest omsyn til Plan- og bygningsutvalet skal ha sterkt fokus på reglane for universell utforming, både i nye og gamle bygg. Setja i gang arbeidet med å planleggja områdeplanen frå Landboden til Borgen 7

8 Nærmiljø Vi ønskjer eit levande bygdesamfunn som er i pakt med framtida, bygd på identiteten til innbyggjarane Vi vil ha levande krinsar i heile kommunen. Satsing på krinskulane ser vi som nødvendig for å oppnå dette Vedlikehalda og utvikla nærmiljøanlegg, med vekt på leikeareal for barn og ungdom Arbeida for alternative rusfrie fritidstilbod for unge, og driva førebyggjande arbeid Støtta arbeid mot rus og vald Støtta natteravnane sitt arbeid Ha ei prioritert og dermed forutsigbar liste for etablering av gang- og sykkelvegar Veglys og tryggare skuleveg for alle Setja vilkår om trygge vegar i alle nye reguleringsplanar Støtta eit aktivt nærmiljø som dreg generasjonane saman i eit godt lokalsamfunn 8

9 Natur og miljø Vi skal visa respekt for vår historie og verna om vår kulturhistoriske identitet. Denne verdien frå fortida må vi ta med oss inn i framtida. Fjord, fjell, naturlandskap, dialekt, Oselvar, rosemåling, bunadsaum og signalbygg er døme på slike verdiar Ta vare på og utvikla strandbeltet, kystlinja, fjell og villmarksområde, og sikra allmenn tilgang. Naturen i kommunen er til glede og oppleving. Vi skal bruka desse rikdomane med varsemd, så dei ikkje vert øydelagde Rydda og utvikla turstiar. Sikra parkeringsplassar knytt til turområda. Dette i nært samarbeid med grunneigarar og friviljuge organisasjonar Os kommune skal vera ein grøn energikommune. Driva aktiv energisparing og vera ein pådrivar for å redusera CO2- utslepp. Kommunen skal ta i bruk el-bilar/hybridbilar Støtta opp om det fleirkulturelle mangfaldet i bygda Ta vare på og rusta opp natur- og vassvegen «Krabbedalselva» frå Osøyro til og med Banktjørna. Opna vassvegen for vandrande fisk, rydda terreng og sikra folk tilgang til elvebredder og tjørn med godt tilrettelagde stiar, fiske- og rasteplasser. Sikra den viktige natur- og kulturverdien for framtidsretta god estetikk og utvikling I reelle konfliktar mellom naturvern og næringsinteresser, må næringsinteressene bevise at tiltaket ikkje er til skade for mangfaldet Arbeida for gode bussruter i heile kommunen Sikra vidareutvikling av jakt- og sportsfiske 9

10 Kultur og idrett Støtta aktivt opp om det gode arbeidet lag og organisasjonar i Os gjer Vi ønskjer oss fleire kulturløyper. I denne planperioden ser vi for oss ei løype frå Oselvarverkstaden, Oselvarnaustet og tunet på Lyngheim. Lyssettja gangvegen frå tunet på Lyngheim til Solstrand Utvikla vidare sentralidrettsanlegget på Kuventræ Etablera rundløype med lys rundt Ulvenvatnet Starta bygging av idrettsanlegg/aktivitetssenter på Søfteland Framleis støtte til Oselvarverkstaden Ivareta den lokale kulturarven i Os. Bevar Fjellheim Ferdigstilla kulturminneplan for Os kommune Vi vil støtta dei mange lag og organisasjonar som skapar eit rikt kulturliv i kommunen. Organisasjonslivet er ein av dei viktigaste berebjelkane i samfunnet i Os. Det bind innbyggjarane saman og skapar aktivitetar på tvers av alder og grupper 10

11 Kommunesamanslåing Os kommune med sterk vekst og på veg mot innbyggjarar, på eit lite geografisk areal, er ein grei kommune der vi kan yta gode og effektive kommunale tenester til innbyggjarane. Vi ønskjer derfor primært å stå aleine som eigen kommune Alternativt kan samarbeidsstrukturar med kommunane rundt Bjørnefjorden utgreiast Samanslåing med Bergen kommune er IKKJE aktuelt 11

12 Reiseliv og turisme Utvikla og marknadsføra bygda som turiststad og leggja til rette for eit reiseliv basert på gode naturopplevingar Vi treng turistinformasjon i Os. Gjerne i samarbeid med nabokommunar i Bjørnefjorden eller privat offentleg samarbeid. Utvikla ein god nettportal til hjelp for turistar som planlegg å vitja Os eller er komen her God skilting med informasjon om kulturminne og turvegar i Os kommune Vidareutvikla Lyngheim som tur- og rekreasjonsområde Campingplass i Os Os bør satsa på kystturisme. Dette kan utviklas med såkalt «enkel» overnatting. BOF (Bergen og omegn friluftsråd) er naturleg partnar. Til dømes kan det nye sjøsportsenteret for personar med nedsett funksjonsevne på Ramsholmen, utviklast vidare for dette Når E-39 til Bergen er ferdig, bør det etablerast ein «Truck Stop» som tilbyr servicefasiliteter til trafikantane. Kanskje kan det kombinerast med ein bubilcamp 12

13 Kommunikasjonar Skrinleggja E-39 over Bjørnafjorden. Indre trasè over Samnanger og Fusa er alternativet vårt Hatvikvegen må byggjast ut før ein eventuelt startar med utbygging på Bjåneshalvøya. Rekkjefølgjekravet må oppretthaldast Vi vil arbeida aktivt for at fylkesvegen gjennom Lyseklosterdalen blir utvida frå eitt til to kjørefelt slik at to bilar kan passera Riks- og fylkesvegar må prioriterast i ein god prosess i kommunen. Deretter må ein følgja dette opp mot fylke og stat Innbyggjarane og næringslivet treng god infrastruktur Ein treng ei god trafikkløysing for avvikling av trafikken i Os sentrum. Ved utvikling av området omkring Landboden, må ein finna ei tunnelløysing under skuleområdet til Giskavollen. Dette for å sikra gode grøne lunger og dei mjuke trafikantane Arbeida for å sikra Rødsliane mot ras Sikra god standard på kommunale- og fylkeskommunale vegar i kommunen Etablera ein ringveg vest Hildershamn Drange Ferdigstilla gang- og sykkelveg frå krysset Hatvikvegen/ Hegglandsdalsvegen til Valla bru i perioden Ferdigstilla gang- og sykkelveg frå «Lidl-lageret» til Irgenskrysset i perioden Arbeida for å ferdigstilla gang- og sykkelveg frå Sperrevik til Sørstraumen i Lysefjorden Sikra hurtigbåt til nabokommunane 13

14 Helse og sosial Byggja eldrebustader og bufellesskap i tråd med behovet, gjerne knytt til Sjukeheimen og Luranetunet (omsorgs- og seniorbustader) Fysioterapitilbodet i Os kommune må aukast, ikkje minst med fleire private driftsavtalar i kommunen Oppretthalda det gode samarbeidet med lag og organisasjonar. Dette for å ha eit meiningsfullt tilbod på Luranetunet og Sjukeheimen Arbeida for å få på plass ein avtale mellom Os kommune og Haraldsplass Diakonale Sjukehus (HDS) om mobil røntgenbuss til sjukeheim og helsestasjon Vekk med «plastmaten» på sjukeheimen. Vi ønskjer å inngå avtale med storkjøkken i Helse Bergen, Kysthospitalet i Hagavik eller opna nytt storkjøkken for bebuarar på Luranetunet og Sjukeheimen Styrkja ernæringstenesta i kommunen for barn, vaksne og eldre Avlastningsplassar for at eldre må aukast 14

15 Vi vil leggja til rette for at eldre og uføre kan bu heime så lenge dei ønskjer og er i stand til det. Oppretthalda tryggleiksjukepleiar tenesta Vi ønskjer å finna areal til, og få kunnskap om korleis det kan etablerast ein demenslandsby i kommunen. Vi vil jobba for å få til eit godt kommunalt tilbod, evt. eit interkommunalt samarbeid på dette området Vi skal vera aktive talspersonar for interessene til eldrerådet og rådet for funksjonshemma. Begge råda må trekkjast meir med i den kommunale styringa Oppretthalda tidleg innsats i rusomsorga. Tverrfagleg innsats nødvendig både på individ nivå og på generelt førebyggingsarbeid Sjå til at vi har tilstrekkeleg fastlegar. Vurdera auke i talet på driftsavtalar med legar i kommunen Vi vil leggja til rette for at eldre og uføre kan bu heime så lenge dei ønskjer og er i stand til det Oppretthalda tryggleiksjukepleiar tenesta 15

16 Næringsliv Os kommune skal vera ein næringsvenleg kommune. Vi vil gjera det enklare å skapa nye arbeidsplassar i kommunen Ein må ta nedgangen i talet på bedrifter og arbeidsplassar i Os kommune langt meir på alvor. Tiltak må setjast inn, slik som; Lokalt selskap for næringsutvikling må etablerast. Selskapet må ha fagleg tyngde og autonom organisering og drift til å utgjera nødvendig kapasitet og tyngde for god og langsiktig næringsutvikling i kommunen. Interkommunalt samarbeid er aktuelt Ny Strategisk Næringsplan for Os og felles Næringspolitisk plan for Bjørnafjordsregionen må på plass. Ressursar og økonomi for god gjennomføring av planverket må sikrast. Utvikla Osøyro til eit moderne og attraktivt regionsentrum for Bjørnafjordsområdet. Herunder aktivt utvikla betre kommunikasjon og infrastruktur til nabokommunane. Dette er ein føresetnad for Osøyro som godt regionsenter Vi ønskjer å leggja godt til rette for gründerverksemd Leggja til rette for alternative driftsformer i jordbruket. Arbeida for breibandsdekning i heile kommunen Dei nye næringsområda i Endalausmarka må særleg leggjast til rette for å tiltrekkja seg kompetansebedrifter Leggja til rette for Høgskuledrift i Endelausemarka Vi vil auka fokuset på næringsutvikling i Os kommune, ikkje berre i Endalausmarka, men i heile kommunen. Ein må sjå på korleis ein er organisert. Business Region Bergen er ikkje rette fora aleine, men godt samarbeid er eit mål NEI til søndagsopne butikkar 16

17 Kommunal verksemd Kontroll med den kommunale pengebruken. Visa varsemd ved opptak av nye lån. Lånegjelda aukar urovekkjande Os kommune skal fortsatt vera ein god arbeidsgjevar og tenesteytar. Med ein god personalpolitikk der kompetanse, service og arbeidsglede er sentrale omgrep i eit stimulerande miljø NEI til innføring av eigedomskatt Vi vil involvera innbyggjarane når viktige saker skal opp til handsaming. Stemmene til alle skal verta høyrte, både igjennom folkemøte og media. Vi meiner at alle har viktige bidrag i det offentlege ordskifte. Spesielt viktig er at involveringa kjem i ein tidleg fase og før premissane i saka er laga Vi vil arbeida for eit godt og tillitsfullt forhold mellom kommunen og innbyggarane Kommunen skal vera særs god på informasjon. All informasjon frå kommunen skal vera lettlest og forståeleg Auka støtta til Frivilligsentralen Ta i bruk offentleg privat samarbeid der det er tenleg Vi meiner at «outsourcing» av kommunale oppgåver er uheldig Kommunen skal vera pådrivar for å utvikla Osøyro til eit berekraftig regionsenter for heile Bjørnafjordområdet Redusera pengebruken på eksterne konsulentar til eit minimum Kommunen skal utarbeida framlegg til rullering av overordna arealplan kvart 4. år og utvikla gode kommunedelplaner for alle utbyggingsområder Oppdatera eldre og uklåre reguleringsplaner 17

18 Vera tru mot dei planar som blir utarbeidd Kommunen skal vera ein effektiv organisasjon og heile tida arbeida for å verta meir effektiv Sal av kommunal eigedom, skal først skje etter grundige vurderingar, kor det mellom anna skal endeleg avklarast kommunen sitt behov og mogelegheiter for eigedomane, som t.d. Fjellheim, «Gamle brannstasjonen» og «Os Barnehagen» i Stegen Beredskap Sikra god beredskap i kommunen på tvers av naudetatane. Tett dialog og med fokus på god samhandling mellom brann og redning, helse og lensmannsdistriktet i kommunen Setja i gang eit SLT- prøveprosjekt etter modell frå Kriminalitetsførebyggjande råd. SLT (Samordna lokale tiltak) kan vera eit verkemiddel i det førebyggjande sporet Evaluera politirådfunksjonen i kommunen. Viktig med god og tett dialog med det lokale lensmannsdistriktet, særleg viktig i samband med nærpolitireforma Kyrkja andre tru-og livsynsretningar Kyrkja er ein viktig kulturberar i Os kommune. Vi er merksam på at kyrkja vart gjort meir sjølvstendig i 2006, men lova legg framleis det økonomiske ansvaret for drifta til kommunane. Vi ønskjer å ha eit rett nivå på tildelingar av økonomiske midlar til kyrkja og andre tru- og livssynsretningar Arbeida for ei 50% diakonstilling til kyrkja i Os. Vi ser kyrkja som ein viktig medspelar i eit inkluderande fellesskap, kor det førebyggjande arbeidet er viktig både for kommunen, men og for den einskilde som vert råka 18

19 Støtta ein eventuell søknad om kommunal garanti til nytt kyrkjelydsbygg, etappe 3 Vi ønskjer ei kort orientering i kommunestyret om kyrkjelydsarbeidet. Gjerne i samband med årsmeldinga frå kyrkjelyden. Årsmeldinga må formidlast til alle medlemmar av kommunestyret Kyrkja kan vera ein leverandør av gode idéar og innspel i samband med areal- og reguleringsplanar Arbeida for eit livsnøytralt seremonirom i Os Eksterne verksemder Sjå til at Kysthospitalet i Hagavik har gode vilkår for vidareutvikling Støtta opp om Forsvaret sine aktivitetar på Ulven og i Bjørnefjorden Samarbeid med nabokommunar om ny hamn i Bjørnafjordsregionen Integrering Integreringsplan må evaluerast og justerast. Innflytting kan i periodar skapa ulike utfordringar for kommunen, til dømes egna bustader og nok arbeidsplasser. Vi har tru på eit privat offentleg samarbeid på dette området Flyktningar som kjem til Os, skal føla seg velkomne. Vi ønskjer styrkja innvandrarane sine mogelegheiter for deltaking og integrering i Os samfunnet. Ikkje minst utvikla sine kvalifikasjonar til beste for lokalsamfunnet og eigen familie 19

20 Kandidatar Tverrpolitisk Samlingsliste Os 2. Torunn Øvredal Hegglandsdalen 3. Ole Vidar Moberg Os Vest 4. Astrid Leikvoll Os Nord 5. Rune Fimreite Os Vest 6. Olaug Tvedt Keys Hagavik 7. Øyvind Skorpen Søfteland 8. Inger Berit Bøyum Os sentrum 9. Jan Helge Corneliussen Os Nord 10. Ole Johan Samdal Lysefjorden 11. Kinga Berg Os Aust 12. Edel Marie Hagen Rotnes, Os sentrum 13. Asbjørn Mjånes Os Aust 20

21 14. Bjørn Andre Michelsen, Os Vest 15. Karin Bøyum 16. Asbjørn Langeland Nore Neset Søfteland 17. Solfrid Norunn Skorpen, Os Aust 18. Helge Laastad Lysefjorden 19. Ellen Merethe Lyssand, Os Nord 20. Kjell Rosvold Os Vest 21. Johannes Taule Hagavik 22. Einar Øvreberg Søfteland 23. Eva Saltskår Jentoft Os Vest 24. Tor Helge Eiken Os Vest

22 25. Annfrid Sperrevik Os Aust 26. Ingeleif Sørstrønen Strøno 27. Terese Foss Os Aust 28. Leonard C. Corneliussen, Os Nord 29. Lilliand Lyssand Honningsvåg, Os Aust 30. Henrik Johan Lassen Os Vest 31. Monika Dworak Lysefjorden 32. Øystein Nordvik Lysefjorden 33. Sigrid Tvedt Os Aust 34. Eirik Neverdal Os Aust 22

23 Tverrpolitisk Samlingsliste kjenner dei politiske og administrative systema i kommunen. Vi ønskjer å stå ved roret for å arbeida for alle innbyggjarane sine interesser på tvers av politiske skiljeliner. Dette partiprogrammet vil vi bruka som kompass i vårt arbeid. I tida som har gått, har vi vore eit tydeleg opposisjonsparti til det sitjande regimet, særleg i arealsaker, saker som gjeld utbygging og nærmiljø, samt skule- og oppvekstsaker. Vi ønskjer eit levande demokrati kor innbyggjarane har reell påverknad. Vi er førebudde på å lage gode kompromiss med andre politiske lister og parti om vi kjem i posisjon. Lukke til med ditt val. 23

24 Du kan lesa meir om kandidatane og programmet vårt på vår nettside:

Tverrpolitisk Samlingsliste

Tverrpolitisk Samlingsliste Tverrpolitisk Samlingsliste O s PROGRAM 2011 2015 På tvers av partigrensene, for bygda vår Godt val Kommunepolitikken dreier seg først og fremst om lokale saker, og mindre om partipolitiske skilnader.

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Politisk program Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Verdiforankring KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn der alle har lik verdi, opplever rettferd og at ressursane vert forvalta

Detaljer

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Ny kommune i Sogn Sogn kommune Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Vedteke i Balestand (dato), Leikanger (dato), Sogndal (dato) og Vik (dato) kommunestyrer. Innhald Innleiing... 3 1. Visjon og mål...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge PROGRAM ULVIK VENSTRE Valbolken 2007-2011 INNHALD Fleire folk til Ulvik... 3 Arbeidsplassar og

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer