r Godkjenning av årsmeldinger og regnskap 4. Godkjenning av handlingsplaner og budsjett 6. Orientering om N3 arrangementene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r895 3. Godkjenning av årsmeldinger og regnskap 4. Godkjenning av handlingsplaner og budsjett 6. Orientering om N3 arrangementene"

Transkript

1 Årsmøte i Krødsherad idrettslag Torsdag kl Noresund samfunnshus r895 Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møte leder og seetær 3. Godkjenning av årsmeldinger og regnskap 4. Godkjenning av handlingsplaner og budsjett 5. Valg 6. Orientering om N3 arrangementene 7. Skiløype fra Noresund til Hamremoen 8. Eventuelt Sakspapirene er lagt ut på Kommunehuset og Coop Krøderen Styret i KIL

2 r- J.s ARSBERETNING FRA HOVEDSWRET Styresammensetning Leder : lvar Bjerregaard Nestleder : Øystein Myrhaug Kasserer: Eline Larsen Røed Seetær: KatrineAntczak Vara: Runar Røste Alpin : Knut Riis Langrenn: Ole Raaen Håndball: Vidar Fjeld Fotball: Espen Slevikmoen Friidrett: Geir Kåre Ørpen Trim: Turid R Moen Leder av All ldrett : Monica Granum Valgkomiteens formann: Nils Kolbjørn Moen Avholdte styremøter: Ar 2009: Ar 2010: ÆRESMEDLEMMER Laget har følgende æresmedlemmer: Martin Råen, Svein Knut Granum, Truls O Bjerkerud og Gustav Kalager. MEDLEMMER Laget har 621 medlemmer. I fjor var tallet 530. ØKONOMI KIL ble i inneværende driftsår tildelt ,- i kommunale midler. Disse ble fordelt likt mellon gruppene. Se regnskap. Lagene ble også tildelt LAM midler fra NIF med Disse midler ble fordelt mellom gruppene etter bestemmelser gitt i overordnet regelverk fra NlF. Målrettet aktivitet for barn mell( 6-12 år og ungdom år. ldrettslaget har i år fått inn ,- i Grasrotmidler. I en oversikt i Bygdeposten i høst var Krødsherad ll på 5 plass av lag og foreninger i Midtfylket og Øwe Eiker som fikk utbetalt fra Norsk Tipping i forbindelse med grasrotandelen. Det er vi veldig godt fornøyd med og viser at idrettslaget er verdsatt av innbyggerne i Krødsherad.

3 IDRETT Det har ikke vært nødvendig for hovedstyret å blande seg inn i driften av den enkelte gruppe. Dr er i lagidreftene det er størst aktivitet og det er gledelig at det i håndball og fotball er lag i nesten hver årsklasse, også på seniornivå. I friidrett er det bra akivitet og med flere svært gode resultater. Her må spesielt nevnes Emil Sorteberg Pedersen 13 år som vant sin årsklasse på 60 m i Norway Games. Et av de største stevnene i Norge for denne aldersgruppen. Vinteridretten har lite med deltagere nå, men iet lite lag vil det alltid gå i bølgedaler. Forholdene for langrenn og alpin er hvertfall til stede for å kunne få med månge utøvere. For resultater for øvrig vises til gruppenes egen beretning. ldrettslaget har også innledet et samarbeid med NAAS/Norefjell Cykkelklubb om arrangement p Norefjell som vi har store forventninger til. Avtale ble undersevet Det første arrangementet blir Norefjell løpet Det er også gledelig og fortjent at en av idrettslagets medlemmer, Thor Ole Rimejordet fikk tildel ldrettsgallaens hederspris for sin flotte innsats gjennom en årrekke for Norsk ldrett. SPONSOR Hovedstyret har ingen sponsorer og det er derfor fritt opp til gruppene å skaffe seg sponsorer. Hovedstyret har forstått at dette fungerer greit. INTERNETT KIL har opprettet internett side med domene: wrvw. odsheradil. no. Denne er godt besøkt og pr var det 9177 "treff' på vår side. Denne er viktig for gruppene for å kommunisere ut informasjon. GUSTAV KALAGER Gustav Kalager velger nå å trekke seg som leder i Krødsherad Hallen. Gustav var svært sentral da hallen ble bygget. Det ble vedtatt på årsmøte i 1984 at det skulle bygges hail. Bygging bte startet i 1986 og den var ferdig i januar Gustav var lederen for bygging og har vært den drivende aft der i alle år. Det er utrolig mange timer Gustav har lagt ned for idrettslaget. Gustav er en av de store ildsjelene i Norsk ldrett, og Krødsherad ldrettslag er stolt av å ha han som æresmedlem i laget. Tusen takk for innsatsen! For hovedstyret lvar Bjerregaard Leder KIL

4 Krødsherad ldrettslag Balanse Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato Side: 1,.}.i Konto Tekst Inngående balanse Reelt iperiode Utgående balanse Eiendeler Anleqqsmidler Finansielle anleggsm idler 1350 lnvesteringer i aksjer og andeler SUM Finansieile anleggsmidler SUM Anteggsmidler Omløpsm id ler Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd 1921 Sparekonto SUM Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM Omløpsmidler SUM Eiendeler Egenkapital og gjetd Eqenkapital Over-/underskudd Udisponert årsresultat (overskudd) SUM Over-/underskudd Opptjent egenkapitat Annen egenkapital SUM Opptjent egenkapital SUM Egenkapital SUM Egenkapitat og gjeld 861,25 861,25 861,25 861, , ,87 861, , ,74 861, , , , , , , , , , , , , , ,62 T^ ^^k--fx,fug $-r-,nxålwd*sj! -1 I V-AtuLrr Ya-lC ib.ur-3-3å-t 0^ g^r^^datax Foreningsøkonomi Start Versjon Side

5 5 '=1 Krødsherad ldrettslag Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato: Side: 1 Konto Tekst Reelt iperiode Budsjett i periode Avvik iperioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområd Otfentlig tilskudd/refusjon ,03 - tuc zjz,v5 SUM Salgsinntekter , Andre inntekter 3600 teieinntekt, fast eiendom, avgiftspliktig Arskontingenter Arskontigent foregående år SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter ,03 Driftskostnader Varekostnad 4230 Rekvisita/kontorutstyr 4 070, ,25 SUM Varekostnad 4 070, ,25 Andre driftskostnader 6300 Leie tokaler 2 083, , Andel travselskapet, leieinntekt Skinnesmr l-y5, varme vedr. lokaler Reparasjon og vedtikehold bygninger Kontorrekvisita 6840 Aviser, tidssifter,bøker og lignende 901,50 I , Utgifter idrettskolen 3 054, Reklamekostnad 625,00 625, Gaver/premier, fradragsberettiget 385,00 385, Tilskudd , , Tilskudd idrettstag Forsiingspremie 5104, , Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 97,00 97,00 SUM Andre driftskostnader SUM Driftskostnader SUM Driftsresultat , , ,03 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -173,05 1-A AF -tlj.u Renteinntekt sparekonto , SUM Renteinntekter SUM Finansinntekter , , ,79 -s 842,79 SUM Finansinntekt og -kostnad , datax Foreningsøkonomi Start Versjon Side

6 Krødsherad ldrettslag Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato Side: 2 5.l> Konto Tekst Arsresultat Avsetninger Reelt i periode ,92 Budsjett iperiode Avvik iperioden Arsresultat etter avsetninger , datax Foreningsøkonomi Start Versjon Side 2

7 5L ÅnseERETNrNø FoR TDRETTssKoLEN skole-/ BARNEHAGeÅner zoog/ zoog. fdretfsskolen er ef gratis tilbud for 5 åringene, 1. til 3. frinn, drevet av dugnadsvillige foreldre som insfrukfører. Vi har i perioden 2008/ 2009 haff 28 freningsdager, inkluderf Barnas skidag, med variabelt innhold. Følgende oktiviteter hor f unnet sted denne perioden: Friidrett Friidrett/ innebondy: Friidrett ble f ørste gang ovviklet på Noresund stadion. Vi hodde en f elles oppvormingsøvelse, f ør borno ble delt i grupper, som rullerte. Aktivitetene bestod ov å løpe 60 met er, hoppe lengde, hoppe høyde og kost e liten boll. Avsluttet med åløpe 400 meter etter ønske fro ungene. Andre gangen vi hadde friidrett, kombinerte vi det med innebondy. Vi vor do inne i hallen. Delte gruppo i to, rullerte etter holvgått tid. rnstruktører : Annon, rngunn svortås og Roor stensrud Antall treninger : 2 Snitt oppmøie : 33 Orientering: Orientering ble avviklet på Noresund stod ion, og instrukt Øren hong opp poster rundt bonen og skoleområdet. På forhånd så vi på kartet slik ot barno ble kjent med det. Første gangenble det lagt opp som stjerneorientering, ond re gangen so m I inj eor ie nt ering. fnstruktør Antoll treninger : 2 Snitt oppmøte : 39 : Gunhild Kleven Fotboll/ innebondy/: Fotboll ble f ørste gang avviklet på Noresund stodion. Felles oppvormimgsdel f ørst, deretter ble gruppo delt i to. Hodde ulike lekpregede aktiviteter med fotball, ovsluttet med en f otbollkomp. I hallen kombinerte vi fotboll med innebondy, noe som fungerte bro. fnstruktører : Rune Steinseth, Espen Slevikmoen og Geir Olonder Antoll treninger :? Snitt oppmøte : 27

8 .> 'P Her f ikk barno prøve seg p& å hoppe tou, bolonse re på bom, hoppe bukk, spretthopp på trompoline, ringer, stupe åke, rulle med mer. f nstruktør : Morionne Hovden, Nino Engh Olsen og Tngunn Svortås Antall treninger : 3 Snitt oppmøte : 29 Gruppo ble delt, og olle f ikk prøve seg på ulike lekpregede oktiviteter/ øvelser med håndboll. Avsluttet med en håndbollkomp. fnstruktører : Gunn Skinnes Pedersen og Hilde Hof f Skinnes Antall treninger : 2 Snitt oppmøte : 25 Bevegelse etter musikk/ leik med boll: Ungene glorde forskjellige leiker til musikk, og donset til Hoa Hottentott. De f ikk også Prøve seg på ulike typer bollspill( bosketboll, kanonboll..), og ulike leiker med boll. fnstruktører Antoll tren inger Snitt oppmøte : Anita wooler steinseth, Gunn skinnes pedersen, Espen Slevikmoen og f ngunn Svortås :3 :24 Longrenn/ skileik: Disse treningene ble lagt til lysløypa o9 skileikområde på Krøderen. Vi gikk en skitur først. Avsluttet i skileikområde der det vor sott opp slolompo rter, bøyler til å kjøre under og laget hopp. fnstruktører : Anne Mori Flotin, Kristin Øverli, Roor stensrud, Espen Slevikmoen og fngunn Svortås Antoll treninger : 4 Snitt oppmøie : 12 Barnas skidag ble orrongert søndag 8. mors i somorb eid med langrennsgruppo. Etter klubbmestersko per, stortet Bornos skidog opp på vengardsjordet. Der vor det laget hopp, orgeltromp, slolom løype, kulekløringsbokke, skiløype og skyting med luftgevæ,r. Vi hodde en f lott dog, oppmøtet var bro.

9 "R ',', >'f Skøyterz Skøytetreningene ble logt til bollbingen på Noresund. Ulike øvelser og oktiviteter på skøyter. Flotte, kalde kvelder,fine forhold og ungene storkoste seg. fnstruktører : Jon Rundtom o9 Rune Steinseth Antoll treninger : 2 Snitt oppmøte : t2 Vonnoktiviteter : Disse treningene f oregikk i svømmebassenget på Noresund. Den ene kvelden ble ovlyst fordi ei pumpe i bassenget var ødelogt. Ulike leiker og puste-/ f lyteøvelse i vann. fnstruktører Antall gjenno mf ørte treninger : 2 Snitt oppmøte : 13 : Stino Carlsen og Hans Erik Johnsen Alpint/ skileik: Etter henvendelse fro olpingruppo hodde vi disse treningene i Olo- bqkken. De hodde selv ikke trening i denne bokken. Det ble qvviklet på onsdager, i sområd med Norefjell Ski- og f riluftssenter. Første kvelden møtie ei fra olpingruppo opp som ønsket & prøve ut noen øvelser/ leiker med ungene. Dette var de ikke veldig interessert i. De hodde mest lyst til bore åkjøre p8 ski. Foreldre stilte velvillig opp, og hjolp de som ikke vor så drevne på slalomski. Siste kveldenble det ovviklet et li'te slolomrenn, med sjokolodemedolje til premie. rnstruører : Trenerne i olpingruppo og f oreldrene selv Antoll treninger : 4 Snitt oppmøte : t6 Sykkelferdigheter: På ovslutnings dogen f ør sommerf erien hodde vi sykkelf erdigheter og terrengløype, kombinert med grilling og premieutdeling. Vi syklet en runde i lysløypa p& Krøderen, deretter hadde vi stofett på osfalten utenf or hollen. Stofettløypa bestod ov kjegler som de skulle sykle rundt og ittstrek som de skulle bolon sere på. fnstruktører : Geir Olonder og fngunn Svortås Antall treninger : 1 Oppmøte :25

10 (1 5l Kommentorer: Alle treningene innendørs ble glennomf ørt i Krødsherodhollen. Dette året hor det væ,rt meget godt oppmøte pafdrettsskolen. Vi ser tydelig ot det er deyngste oldersgruppene som er best rep?esentert. Det viser ot det vor riktig å åpne opp dette tilbudet for deneldste gruppo i bornehogen, dvs.5- åringene. Denne oldersgruppen er tydefig klår for litt orgonisert oktivitet, og det er meget læ.rerrikt siden de snqrt skol begynne på sko len. 15. moi hodde vi ovslutning med sykling, grilling og premieutdeling på Krøderen. Både born og voksne fikk brus og pølser.42 born f ikk premie for å ho deltott på Idrettsskolen 2008/ Det betyr ot de hor deltott på minst 5 treninqskvelder i løpet ov delte bornehoge-/ skoleåret. Dette er 7 flere enn i fjor, og t7 flere enn i 2006/ ZOOTI Avslutning: På vegne av fdrettsskolen vil jeg takke olle velvillige og engosjerte instruktører, og ellers ondre f oreldre som hor hjulpet til og stilt opp når det hor væ,rt behov f or det Det har gjort jobben som leder mye enklere. Til slutt en stor tokk til Norefjell Ski- og friluftssenter for grotis kjøring i Olo- heisen, stiftelsen Krødsherodhollen f or lån ov hollen og Krødsherod kommune f or lån ov svømmebossenget på Noresund. Med hilsen fngunn Svortås Leder f or fdrettssko len ZOOB/ ZOO7

11 $l Årsberetning for Alpingruppa Sfvret har bestått av følgende personer: Formann: Knut Riis Seetær: Roy Heia Kasserer: Nina Haugan Siri Heia Styremedlem: Silje (treningsansv.) Styremedlem : Bjørn Granstad (materialforv. ) Endringer i styret ble Siri heia tok over kasserer jobben fra Nina Haugan Alpingruppa har ikke hatt noen nestforrnann dette året. Per Gullbrand Ringnes vil komme til som nytt styremedlem Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter,3 møter i rennkomiteen, samt møter med trenere. Trenere har vært: Skitrenere er Ole Ragnar Holte og Jørgen Halvorsen. Barmarkstrening har foregått i samarbeid med langrennsgruppa. Rennkomiteen har bestått av: Rennleder: Trond Rune Bottolfs Teknisk leder: Erik Hagen Rennseetær: Siri Heia Bakkesjef: Ole Ragnar Holte Siingsansvarlig: Roy Heia Portvaktsjef: Arild Skjellhaugen Alpinstua. Alpingruppa har selv vært ansvarlig for driften og økonomien for Alpinstua. Nils Kolbjørn Moen har vært styrets leder for driften. Henrik Krtistansen har vært ansatt som daglig leder. Alpinstua er medlem i Norefiell Destinasjon, som er organisering av reiselivsbedriftene på Norefiell for felles markedsføring osv. Det har tløpet av året blitt giort mye vedlikeholdsarbeid på Alpinstua,bl.a. oppussing av inventar og hovedrengjøring kjøkkenutstyr og lokaler forøvrig. Dette er utført på dugnad av medlemmene. Alpingruppa har hatt følgende sponsorer: Hovedsponsor: Holtet pukk og betong A-sponsorer: B-sponsorer: Båsum Borring AS, Norefri Booking, Norefiell Vakt og Hytteservice, Norefiell Mat, Norefiell Grave og Transport, Ringnes Skog, Stake AS, Aktiviteter. Alpingruppa har 35 medlemmer som betaler aktivitetskontingent. Alpingruppa har tilbudt medlemmene skitrening 2 kvelder i uka. Barmarkstrening 1 kveld i uka gjennom høsten frem til skitreningen på snø startet. Barmarkstreningen har vært gjennomført i samarbeid med langrennsgruppa. I tillegg til klubbmesterskap har Alpingruppa v/rennkomiteen gjennomført: - 2 dasers FIS-renn i SSL.

12 sl Rennkomiteen har sørget for godt gjennomførte renn. Det er imidlertid en økende tendens til at foreldregruppen ikke viser samme interesse til å stille opp hgøre en dugnadsinnsats på renn når dette trengs. Dette gsør at belastningen blir på noen få. Alpingruppa har i forhold til medlemsmassen få meget aktive utøvere av alpinsporten. Vi har 3 utøvere som er på renn stort sett hver helg gjennom sesongen, samt 4-5 løpere som deltar sporadisk i rennsammenheng. Sesongen ble avsluttet med klubbmesterskap, som også dette året samlet stor deltakelse i alle aldersklasser. Dette er alltid en hyggelig familiedag med grilling og utdeling av utmerkelser.,{erespriser: Otto Tschudis ærespokal ble delt ut til Christan R Moen og Pernille Fløysvik Økonomi. Vi har giort noen inkkjøp av utstyr, porter og nett. Men ikke gått til innkjøp av nytt tidtagerutstyr. Det jobbes med å skaffe sponsorer til tidtagerutstyret. Vi har heller ikke hentet støtte i Alpinstua på samme nivå som tidligere. Dette fordi Alpinstua begynner å bli i en forfatning som ever mer vedlikehold og reinvesteringer for å kunne opprettholde driften. Oppsummering. Styret vil oppsummere de aktiviteter som er gjennomførtfor året, til åvære i hht. handlingsplanen for Alpingruppa. Styrets hovedoppgave fremover vil være å legge forholdene til rette for å flå flere utøvere til å satse aktivt på alpinsporten. Styret vil videre takke alle som har bidratt at Alpingruppa kan opprettholde dagens aktivitetsnivå, våre sponsorer, og Norefiell Skisenter for samarbeidet i fbm. avtale om skitrening i vinkelheisbakken og ved gjennomføring av renn. Alpingruppa har et meget godt samarbeid med Hønefoss Alpin. De har vært til god hjelp ved rennavvikling og trenersamarbeid. Krødsherad Idrettslag med skianlegget på Norefiell som hjemme arena, har alle forutsetninger til fortsatt å kunne fostre Norges beste alpinister dersom viljen og forholdene blir lagt til rette KIL Alpingruppa Knut Riis (form.)

13 ,s [] Årsberetnins friid rettsgruppa 2009 Styret for friidrettsgruppa har i 2009 bestått av: Leder: Geir Ørpen Kasserer: Hans Anders Kleven Seetær: Line Nilsen Styremedlemmer: Ole Morten Engen og Mona Skogstad. 26 utøvere betalte aktivitetskontingent for I tillegg har vi fått 4 stk som har begynt etter ferien, som vi ikke har evd noen kontingent for. Totalt 30 stk aktive i Marte Hagen, Maja Rundtom, Oliver Engen, Jakob Espeseth, Siril Granstad, Nora Kleven, Andrine Granstad, Ingrid Nyhus, Solveig Nyhus, Hilde Nyhus, Emilie Ødegaard, Tobias Grimelid, Anders Raaen, Elise Solberg By., Lars Kleven, Håkon Røste, Sebastian Hovden, Anders Blakkisrud, Tiril Ørpen, Gunvor Raaen, Mari Råen, Karoline Heia, Jørgen By., Even Bergheim, Simen Kleven, Andreas Grimelid, Emil Sorteberg, Sondre Moen, Marius Holte, Vebjørn Ørpen, Treninger Gruppa startet med trening i hallen etter nyttår og fram til begynnelsen av mai, 1 time i uka. Fra da av hadde vi trening onsdager kl fram til høstferien på Noresund. Ikke trening i juli. Etter høstferien og fram til jul har det vært trening onsdager time i hallen på Krøderen. Trenere har vært: Anan Jongjai, Victoria Røste og Karoline Kleven. Oppmøte har vært litt varierende, men bedre enn siste år. Dugnad Vi hadde dugnad på Bøseter i mars, med montering av telefoner i alle leiligheter. Sammen med friskliv arrangerte vi Norefiellmarsjen.

14 i5 f,3 Konkurranser vi hadde med 6 utøvere i Bamseleken i Stangehallen i mars. Oliver Engen, Håkon Røste, Sondre Moen, Marius Holte, Emil Sorteberg Pedersen, Tiril Ørpen. Terrengl Øp I. mai på Hokksund hadde vi med 1 1 utøvere. På Distriktsstevnene har det vært med totalt 3 1 stk fra Krødsherad, men bare 10 stk deltok på minst 3 stevner. Norway Games, Bislett (ett av de største stevnene i Norge) Emil Sortebeg Pedersen (G13) nr 1 på 60 m (8,40) Emil ble premiert av etsen for sine gode resultater denne sesongen. KM Furumo: Emil Sorteberg Pedersen (Gl3)ble etsmester på 200m (27,61) 60m (8,62) Kule (9,42) Andreas Grimelid (Gl3) nr m (5,36,14) Tiril Ørpen (Il2) nr 4 ph 60m (9,86) nr 4 på 600m (2,17,91 nr 2 ilb (22,89) Vi har hatt med utøvere på; Maxbolekene, Hokksund Veidekkelekene, Lillehammer Åpningsteven/Avslutningsteven Marienlyst, Drammen Furumolekene, Modum Oliver Engen deltok i Stevne i Strømstad i Sverige. Egne arrangementer Vi arrangerte Distriktsstevne på Noresund onsdag Det var det siste av fire stevner. Furumo og Sigdal før ferien, Vestre Spone og Krødsherad etter ferien. utøvere som har deltatt på minst 3 stevner blir premiert. Stevnet på Noresund hadde totalt 41 deltakere. Det er en liten økning fra ifiord. Vi hadde sommeravslutning i juni med go-cart kjøring og grilling på motorbanen i Sigdal. Sesongavslutning med bowling ogprzzai Hønefoss hadde vi den Premier for deltagelse på Distriktsstevner i sesongen ble delt ut. Det var 10 stk som hadde deltatt på minst 3 stevner.

15 s ll{ Aktivitetsplan 2009 Treninger: Fortsetter med treninger en dag i uka i Hallen pilkrøderen i vintersesongen. Starte med treninger på Noresund Stadion onsdager når forholdene blir klare for det, normalt begynnelsen av mai. Opphold i juli. Arrangere fellestur til et eller flere større stevner. Lederltrenere prøve og bli bedre til å opplyse utøvere om stevner. Det virker som om vi må dele ut lapper om de enkelte stevner for å få med flere utøvere. Arrangementer: Arrangere Distriktsstevne på Noresund Stadion den Sommeravslutning og sesongavslutning med premiering for deltakelse på distriksstevner. Assistere med anangementet av Norefi ellmarsjen. Geir Ørpen Leder

16 .5 t5 Krødsherad ll Resultat friidrettsgruppa 2009 Inntekter Egenandel/spons avslutn ing Adm./ Div. utgifter Distri ktsstevne/d u g nad Overført tra Krødsherad ll Aktivitetskontigent Renteinntekter 3223A, , , ,75 SUM Utgifter Utg ifter tren i ng/trenere Adm./ Div. utgifter Avs I utn irr glp re m ieutd el in g Innkjøp premier Startkontigent ln nkjøp treningsutstyr Bankgebyr SUM Resultat , ,9Q 3 025, , , ,50 78, , Balanse Beholdninger kta kto SUM Beholdningsendring , , , , D c) +-,l cr Wrv-\.Ærpræ, M aq f""rult, L e(4zr-t. ytvd(.,f*] *'-lo l}r;h,gfuu 6'*- Enor*

17 .?& ÅnsgERETNrNø FRA LANøRENNsøRUqIA sesonaen 2009 (for perioden ) Styrets sommensetning innevæ,rende sesong Leder : Kosserer : Seeter : Styremedlem : Styremedlem : Ole Rooen Steinor Glesne Tone-Anne 5. Rundtom Truls Råen,løypeansvorlig Wenche Nyhus, treneronsvorlig Styremedlem: 6unhild Kqtrin e Kleven, miniskirennonsvorlig Aktive tve IøDere Andersen, Joachim Welstad Bierregaard, Eirik Dyrhovd Marqrethe Farahi, Farzad Fuhre Markus Glesne, Karin Glienke Hermann Gustad Knut Lome Haugen, Glenn Robert Hovden Haush Sebastian Jensen Kristoffer Lundgreen Kleven Lars Kleven Nora Kleven Simen Nyhus Hilde Nyhus lnqrid Nyhus Johanne Nyhus Solveig Olsen Vidar G Olsen, Fredrik Raaen, Astrid Berq Raaen, Jon Berq Raaen, Mari Tovsrud Raaen, Randi Tovsrud Riis Aurora Haug Rundtom, Maren Rundtom, Maia Ruud, Jørgen Nøklebv Espeseth, Jacob Røste, Håkon Torp, Emilie Therese Ørpen, Tiril Skaseth Ørpen, Vebiørn Skaseth Monsen Knut Rune Styreorbeid Vi har hatt 7 styremøter i 2009, i tillegg til diverse telefon, e-post og sms-kontakt. Vi har opprettholdt 3 sponsoravtaler, - med hhv Spar, Dyrhovd og Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse. På vegne av idrettslaget, søkte langrennsgruppa Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse om midler til utbedring av skileiken på Krøderen. Innvilget beløp,i{ Vedrørende økonomisk støtte til løpere i langrennsgruppa følger vi egne RETNIIVGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL LØPERE I LANGRETII/,SGR UPPA, vedtatt i 2005 År sb eretning Lang r ennsg ru p p a Side 1

18 ", Dugnoder Dugnadt *.ottrå:t1-,:t"0 iljfr$ e sts i de l ø y p a,l øyp ene p åt rk ø deren o g l y s r øyp a p å Noresund Stor foreldreinnsats i forbindelse med gjennomføring av Mini skirenn/telenorkarusel I Løypenettet i bygda I februar 2008 hadde vi offisiell åpning av Vestsideløypa, noe som gjorde atløypenettet ble betydelig utvidet.løypene kjøres langs vestsida av fiorden, - frakrøderen til Snersrud. I tillegg en løype fra Raaen til Hovden der det er en flott rundløype på ca 1 mil. På bakgrunn av dette, har vi invitert bygdas innbyggere til å bidra med økonomisk støtte. Dette ble positivt mottatt, og vi fikk inn ca løypestøtte. Som en prøveordning fikk vi GPS montert i tråkkemaskinen, slik at alle til enhver tid kan følge med på hvilkeløyper som er oppkj ørte. Overtrekksdresser Nye overtrekksdresser selges i Magnus Nilsens butikk v/coop Krøderen. Akt iv it et er / ar r ang ement er Sesongåpning: Tradisjon tro åpnet langrennssesongen med barrnarktrening på moene i Geithus, etterfulgt av bading på Furumo. Miniskirenn /Telenorkorusef l/klubbmesterskop Vi arrangerte tre vellykkede miniskirenn, hvorav det siste var Klubbmesterskap kombinert med Barnas Skidag. Det var mange skiglade barn i løypene! Våre aktive løpere var selvsagt med, og dette motiverer de yngre til stor innsats, både innen vår gruppe og for andre deltakere. Alle fikk startnummer og spenningen var stor når starten gikk. Deltakerne fikk medaljer, boller og saft etter løpene. Etter klubbmesterskapet, var det premieutdelingfør turen gikk til Vengardsjordet og Barnas Skidag. Alle de 103 deltagerne fikk sekker fra Telenor. Miniskirennene var på tirsdagskvelder og Klubbmesterskapet og Barnas Skidag ble arrangert på søndag. Mange barn og foreldre deltok. 5mørekurs Edvin Jokerud holder smørekurs for oss. Han deler villig av sin kunnskap om smøring av ski og stiller positivt opp når noen trenger hjelp til preparering av ski. Dessverre møtte ingen opp i år. Lite snø og holkeføre fikk skylda. 2OO9 - Sesongovs I utning Vi inviterte alle aktive løpere med foreldre til bowling og pizzakveld i Hønefoss. Det var populært og hele 37 aktive og foreldre deltok. 9, Arsberetning Langrennsgruppa Side 2

19 . 1; Skifeikområdet på Krød e?en Det er startet en jobb for å utbedre skileikområdet på Krøderen. Vi har tatt initiativ til en befaring og idedugnad sammen med etsen, Krøderen skole og noen aktive skoleungdommer. Planen er at området kan brukes til skileik om vinteren og sykkel om sommeren. Hjemmeside Denne siden er nå oppe og går. Idrettslaget har egen side der langrennsgruppa kan infoffnere om sine aktiviteter. Aktuelt stoff kan sendes Øystein Myrhaus. Trening Trening på vårholvåret. Trenere for den eldste gruppa har i vårhalvåret vært: Knut Skinnes. På gruppa opp til 12 tr, har Gunhild Skinnes Bjerkerud hatt de fleste treningene, styrket med foreldre, Ole Raaen og Wenche Nyhus har vært trofaste stand-in-trenere. Lars Erik Raaen har gjennomført torsdagstreninger for de eldste aktive. Trening på ett ersomme ren/høst en Barmarktreningen ble også i år gf ennomført sammen med Alpingruppa.Denne gangen var det alpingruppa sitt ansvar å stille med trener. Da alpingruppa ikke klarte å stille med trenere, blee det langrennsgruppa med Wenche Nyhus, Johanne Nyhus og Randi Raaen som stod for treningene. Det har vært godt oppmøte på treningene. Ole Raaen har vært trener for den eldste gruppa på tirsdager og Knut Skinnes på torsdager. 12 itrtnger og eldre har tilbud om å trene langrenn både tirsdager og torsdager. Yngre Iøpere trener tirsdager. I sommer gav Knut Skinnes tilbud om treninger pålørdager. Dette var et opplegg for hele idrettslaget, men hadde dessverre dårlig deltagels e (2-6 pr.gang). Skisomling på Beitost ølen 27.november -?9. Novemb er 09 Samlingen var fra fredag kveld til søndag ettermiddag og det var 21 påmeldte til turen. Overnattingen var på hyter tilhørende Bergo Hotell, måltidene ble inntatt på hotell et. Lørdag kveld var alle på Pepp es pizza. Det var flotte forhold på skistadion, og i år fikk vi også tatt en tur på fiellet på ski. Alle hygget seg og utbytet av turen var godt. Barn og voksne ble en mer sammensveiset gietrg. Renn innen etsen Vi plukket ut 6 renn denne sesongen 08/09: Soknarennet (03.01), Eggedalsrennet (18.01), Eiker Skifestival ( ), Sprint KM klassisk (07.02), Flåstafetten (14.02). Soknarennet ble avlyst. År sb er etn in g Lang r ennsg rup p a Side 3

20 , F,. Forufen renn i egen efs har vi hatf delfakere i følgende renn: Mari Tovsrud Raaen og Joacim Velstad deltok i KM sprint på Konnerud. Eirik Bjenegård deltar på en del renn, bl.a. deltok han sammen med Frank Slevikmoen os Anders Bjenegård i NM stafett. Plasseringnr. g4. Ingen deltager i Hovedlandsrennene i Vi er dessverre ikke den mest aktive klubben rundt på renn i og utenfor distriktet. Dette må vi jobbe aktivt med å motivere for framover. Tokk! Styret vil få takke alle aktive løpere for flott innsats på trening og i renn! Videre en takk til trenere, vår flinke tråkkemaskinfører Truls, smøreekspert Edvin Jokerud og sist men ikke minst: foreldrene! Takk til alle for flott innsats! og... velkommen tif ny innsots i neste pe?iode! År sb er etning L ang r enn sg rup p a Side 4

21 i 1t jl Sluttord fro leder Vi har denne sesongen hatt brukbart oppmøte på våre treninger. Ca 15 unger i den yngste gruppa og ca. 10 i den eldste. Barmarktreningene har blitt gjennomførti samarbeid med alpin med positive tilbakemeldinger. Alle deltok i klubbens egne miniskirenn/telenorkarusell. Det er ikke mange som reiser på renn utenom klubben. Vi har plukket ut noen renn vi samlet oss om og bør nok fortsette med det for å motivere til deltagelse. For å holde løypenettet fritt for att, ffiå langrennsgruppa legge ned mye dugnadsinnsats. Denne sesongen var det løypene på Krøderen som ble prioritert. I tillegg er det områder vi må gå over hver sesong. Vi satser derfor på å kunne finansiere aktiviteten i gruppa gjennom løypestøte fra private, kommunen, næringslivet og hyteeiere. Vestsideløypable offisielt åpnet , men det gjenstår noen utbedringer. Vi må legge noen bruerhør og planere noen steder. Vi jobber også fortsatt med løsning hos den ene grunneieren som ikke ønsker at vi ysser hans jorde. Skihilsen f ra Ole Rooen Noresund : 17.OI.IO Tone-Anne 5. Rundtom seetæ,r År sb er etn ing L ang r enn sg rup p a Side B

22 5 J! Inntekt Aktivitetskontingent Salg klær Kryllingrennet/KM ,50 0 Dugnad Sponsorer Diverse tilskudd ,20 Tilskudd løypekiørine Gaver løypekiøring Tråkkemaskin 0 0 Renter , ^31 Sum , ,51 Uteifter Startkontingent 5.905, Premier 1.830, ,00 Kiøp klær S ommerski skole/ski saml ing/bowling , ,00 Trenergodtgiørelse Buskerud Skiets Tråkkemaskin , Innkiøpt utstyr , Avsetnine til Tråkkemaskin I(rvllinsrennet/KM 4r.315,7 A 0 Snøscooter 1.365,00 r532,00 Adm utgifter 2.94s r Sum Resultat , ,01 Beholdning Brukskonto ( ) Sparekonto ( ) , ,00 Sum egenkapital , ,00 Beholdningsendring "-.ic"tått Y o-*e tbn IY,*, Rl:r ri; --) t; tu CrrGlÅr{. Vt6pcLLrer-j Ya* lo

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger.

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer