r Godkjenning av årsmeldinger og regnskap 4. Godkjenning av handlingsplaner og budsjett 6. Orientering om N3 arrangementene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r895 3. Godkjenning av årsmeldinger og regnskap 4. Godkjenning av handlingsplaner og budsjett 6. Orientering om N3 arrangementene"

Transkript

1 Årsmøte i Krødsherad idrettslag Torsdag kl Noresund samfunnshus r895 Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møte leder og seetær 3. Godkjenning av årsmeldinger og regnskap 4. Godkjenning av handlingsplaner og budsjett 5. Valg 6. Orientering om N3 arrangementene 7. Skiløype fra Noresund til Hamremoen 8. Eventuelt Sakspapirene er lagt ut på Kommunehuset og Coop Krøderen Styret i KIL

2 r- J.s ARSBERETNING FRA HOVEDSWRET Styresammensetning Leder : lvar Bjerregaard Nestleder : Øystein Myrhaug Kasserer: Eline Larsen Røed Seetær: KatrineAntczak Vara: Runar Røste Alpin : Knut Riis Langrenn: Ole Raaen Håndball: Vidar Fjeld Fotball: Espen Slevikmoen Friidrett: Geir Kåre Ørpen Trim: Turid R Moen Leder av All ldrett : Monica Granum Valgkomiteens formann: Nils Kolbjørn Moen Avholdte styremøter: Ar 2009: Ar 2010: ÆRESMEDLEMMER Laget har følgende æresmedlemmer: Martin Råen, Svein Knut Granum, Truls O Bjerkerud og Gustav Kalager. MEDLEMMER Laget har 621 medlemmer. I fjor var tallet 530. ØKONOMI KIL ble i inneværende driftsår tildelt ,- i kommunale midler. Disse ble fordelt likt mellon gruppene. Se regnskap. Lagene ble også tildelt LAM midler fra NIF med Disse midler ble fordelt mellom gruppene etter bestemmelser gitt i overordnet regelverk fra NlF. Målrettet aktivitet for barn mell( 6-12 år og ungdom år. ldrettslaget har i år fått inn ,- i Grasrotmidler. I en oversikt i Bygdeposten i høst var Krødsherad ll på 5 plass av lag og foreninger i Midtfylket og Øwe Eiker som fikk utbetalt fra Norsk Tipping i forbindelse med grasrotandelen. Det er vi veldig godt fornøyd med og viser at idrettslaget er verdsatt av innbyggerne i Krødsherad.

3 IDRETT Det har ikke vært nødvendig for hovedstyret å blande seg inn i driften av den enkelte gruppe. Dr er i lagidreftene det er størst aktivitet og det er gledelig at det i håndball og fotball er lag i nesten hver årsklasse, også på seniornivå. I friidrett er det bra akivitet og med flere svært gode resultater. Her må spesielt nevnes Emil Sorteberg Pedersen 13 år som vant sin årsklasse på 60 m i Norway Games. Et av de største stevnene i Norge for denne aldersgruppen. Vinteridretten har lite med deltagere nå, men iet lite lag vil det alltid gå i bølgedaler. Forholdene for langrenn og alpin er hvertfall til stede for å kunne få med månge utøvere. For resultater for øvrig vises til gruppenes egen beretning. ldrettslaget har også innledet et samarbeid med NAAS/Norefjell Cykkelklubb om arrangement p Norefjell som vi har store forventninger til. Avtale ble undersevet Det første arrangementet blir Norefjell løpet Det er også gledelig og fortjent at en av idrettslagets medlemmer, Thor Ole Rimejordet fikk tildel ldrettsgallaens hederspris for sin flotte innsats gjennom en årrekke for Norsk ldrett. SPONSOR Hovedstyret har ingen sponsorer og det er derfor fritt opp til gruppene å skaffe seg sponsorer. Hovedstyret har forstått at dette fungerer greit. INTERNETT KIL har opprettet internett side med domene: wrvw. odsheradil. no. Denne er godt besøkt og pr var det 9177 "treff' på vår side. Denne er viktig for gruppene for å kommunisere ut informasjon. GUSTAV KALAGER Gustav Kalager velger nå å trekke seg som leder i Krødsherad Hallen. Gustav var svært sentral da hallen ble bygget. Det ble vedtatt på årsmøte i 1984 at det skulle bygges hail. Bygging bte startet i 1986 og den var ferdig i januar Gustav var lederen for bygging og har vært den drivende aft der i alle år. Det er utrolig mange timer Gustav har lagt ned for idrettslaget. Gustav er en av de store ildsjelene i Norsk ldrett, og Krødsherad ldrettslag er stolt av å ha han som æresmedlem i laget. Tusen takk for innsatsen! For hovedstyret lvar Bjerregaard Leder KIL

4 Krødsherad ldrettslag Balanse Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato Side: 1,.}.i Konto Tekst Inngående balanse Reelt iperiode Utgående balanse Eiendeler Anleqqsmidler Finansielle anleggsm idler 1350 lnvesteringer i aksjer og andeler SUM Finansieile anleggsmidler SUM Anteggsmidler Omløpsm id ler Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd 1921 Sparekonto SUM Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM Omløpsmidler SUM Eiendeler Egenkapital og gjetd Eqenkapital Over-/underskudd Udisponert årsresultat (overskudd) SUM Over-/underskudd Opptjent egenkapitat Annen egenkapital SUM Opptjent egenkapital SUM Egenkapital SUM Egenkapitat og gjeld 861,25 861,25 861,25 861, , ,87 861, , ,74 861, , , , , , , , , , , , , , ,62 T^ ^^k--fx,fug $-r-,nxålwd*sj! -1 I V-AtuLrr Ya-lC ib.ur-3-3å-t 0^ g^r^^datax Foreningsøkonomi Start Versjon Side

5 5 '=1 Krødsherad ldrettslag Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato: Side: 1 Konto Tekst Reelt iperiode Budsjett i periode Avvik iperioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområd Otfentlig tilskudd/refusjon ,03 - tuc zjz,v5 SUM Salgsinntekter , Andre inntekter 3600 teieinntekt, fast eiendom, avgiftspliktig Arskontingenter Arskontigent foregående år SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter ,03 Driftskostnader Varekostnad 4230 Rekvisita/kontorutstyr 4 070, ,25 SUM Varekostnad 4 070, ,25 Andre driftskostnader 6300 Leie tokaler 2 083, , Andel travselskapet, leieinntekt Skinnesmr l-y5, varme vedr. lokaler Reparasjon og vedtikehold bygninger Kontorrekvisita 6840 Aviser, tidssifter,bøker og lignende 901,50 I , Utgifter idrettskolen 3 054, Reklamekostnad 625,00 625, Gaver/premier, fradragsberettiget 385,00 385, Tilskudd , , Tilskudd idrettstag Forsiingspremie 5104, , Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 97,00 97,00 SUM Andre driftskostnader SUM Driftskostnader SUM Driftsresultat , , ,03 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -173,05 1-A AF -tlj.u Renteinntekt sparekonto , SUM Renteinntekter SUM Finansinntekter , , ,79 -s 842,79 SUM Finansinntekt og -kostnad , datax Foreningsøkonomi Start Versjon Side

6 Krødsherad ldrettslag Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2009 Dato Side: 2 5.l> Konto Tekst Arsresultat Avsetninger Reelt i periode ,92 Budsjett iperiode Avvik iperioden Arsresultat etter avsetninger , datax Foreningsøkonomi Start Versjon Side 2

7 5L ÅnseERETNrNø FoR TDRETTssKoLEN skole-/ BARNEHAGeÅner zoog/ zoog. fdretfsskolen er ef gratis tilbud for 5 åringene, 1. til 3. frinn, drevet av dugnadsvillige foreldre som insfrukfører. Vi har i perioden 2008/ 2009 haff 28 freningsdager, inkluderf Barnas skidag, med variabelt innhold. Følgende oktiviteter hor f unnet sted denne perioden: Friidrett Friidrett/ innebondy: Friidrett ble f ørste gang ovviklet på Noresund stadion. Vi hodde en f elles oppvormingsøvelse, f ør borno ble delt i grupper, som rullerte. Aktivitetene bestod ov å løpe 60 met er, hoppe lengde, hoppe høyde og kost e liten boll. Avsluttet med åløpe 400 meter etter ønske fro ungene. Andre gangen vi hadde friidrett, kombinerte vi det med innebondy. Vi vor do inne i hallen. Delte gruppo i to, rullerte etter holvgått tid. rnstruktører : Annon, rngunn svortås og Roor stensrud Antall treninger : 2 Snitt oppmøie : 33 Orientering: Orientering ble avviklet på Noresund stod ion, og instrukt Øren hong opp poster rundt bonen og skoleområdet. På forhånd så vi på kartet slik ot barno ble kjent med det. Første gangenble det lagt opp som stjerneorientering, ond re gangen so m I inj eor ie nt ering. fnstruktør Antoll treninger : 2 Snitt oppmøte : 39 : Gunhild Kleven Fotboll/ innebondy/: Fotboll ble f ørste gang avviklet på Noresund stodion. Felles oppvormimgsdel f ørst, deretter ble gruppo delt i to. Hodde ulike lekpregede aktiviteter med fotball, ovsluttet med en f otbollkomp. I hallen kombinerte vi fotboll med innebondy, noe som fungerte bro. fnstruktører : Rune Steinseth, Espen Slevikmoen og Geir Olonder Antoll treninger :? Snitt oppmøte : 27

8 .> 'P Her f ikk barno prøve seg p& å hoppe tou, bolonse re på bom, hoppe bukk, spretthopp på trompoline, ringer, stupe åke, rulle med mer. f nstruktør : Morionne Hovden, Nino Engh Olsen og Tngunn Svortås Antall treninger : 3 Snitt oppmøte : 29 Gruppo ble delt, og olle f ikk prøve seg på ulike lekpregede oktiviteter/ øvelser med håndboll. Avsluttet med en håndbollkomp. fnstruktører : Gunn Skinnes Pedersen og Hilde Hof f Skinnes Antall treninger : 2 Snitt oppmøte : 25 Bevegelse etter musikk/ leik med boll: Ungene glorde forskjellige leiker til musikk, og donset til Hoa Hottentott. De f ikk også Prøve seg på ulike typer bollspill( bosketboll, kanonboll..), og ulike leiker med boll. fnstruktører Antoll tren inger Snitt oppmøte : Anita wooler steinseth, Gunn skinnes pedersen, Espen Slevikmoen og f ngunn Svortås :3 :24 Longrenn/ skileik: Disse treningene ble lagt til lysløypa o9 skileikområde på Krøderen. Vi gikk en skitur først. Avsluttet i skileikområde der det vor sott opp slolompo rter, bøyler til å kjøre under og laget hopp. fnstruktører : Anne Mori Flotin, Kristin Øverli, Roor stensrud, Espen Slevikmoen og fngunn Svortås Antoll treninger : 4 Snitt oppmøie : 12 Barnas skidag ble orrongert søndag 8. mors i somorb eid med langrennsgruppo. Etter klubbmestersko per, stortet Bornos skidog opp på vengardsjordet. Der vor det laget hopp, orgeltromp, slolom løype, kulekløringsbokke, skiløype og skyting med luftgevæ,r. Vi hodde en f lott dog, oppmøtet var bro.

9 "R ',', >'f Skøyterz Skøytetreningene ble logt til bollbingen på Noresund. Ulike øvelser og oktiviteter på skøyter. Flotte, kalde kvelder,fine forhold og ungene storkoste seg. fnstruktører : Jon Rundtom o9 Rune Steinseth Antoll treninger : 2 Snitt oppmøte : t2 Vonnoktiviteter : Disse treningene f oregikk i svømmebassenget på Noresund. Den ene kvelden ble ovlyst fordi ei pumpe i bassenget var ødelogt. Ulike leiker og puste-/ f lyteøvelse i vann. fnstruktører Antall gjenno mf ørte treninger : 2 Snitt oppmøte : 13 : Stino Carlsen og Hans Erik Johnsen Alpint/ skileik: Etter henvendelse fro olpingruppo hodde vi disse treningene i Olo- bqkken. De hodde selv ikke trening i denne bokken. Det ble qvviklet på onsdager, i sområd med Norefjell Ski- og f riluftssenter. Første kvelden møtie ei fra olpingruppo opp som ønsket & prøve ut noen øvelser/ leiker med ungene. Dette var de ikke veldig interessert i. De hodde mest lyst til bore åkjøre p8 ski. Foreldre stilte velvillig opp, og hjolp de som ikke vor så drevne på slalomski. Siste kveldenble det ovviklet et li'te slolomrenn, med sjokolodemedolje til premie. rnstruører : Trenerne i olpingruppo og f oreldrene selv Antoll treninger : 4 Snitt oppmøte : t6 Sykkelferdigheter: På ovslutnings dogen f ør sommerf erien hodde vi sykkelf erdigheter og terrengløype, kombinert med grilling og premieutdeling. Vi syklet en runde i lysløypa p& Krøderen, deretter hadde vi stofett på osfalten utenf or hollen. Stofettløypa bestod ov kjegler som de skulle sykle rundt og ittstrek som de skulle bolon sere på. fnstruktører : Geir Olonder og fngunn Svortås Antall treninger : 1 Oppmøte :25

10 (1 5l Kommentorer: Alle treningene innendørs ble glennomf ørt i Krødsherodhollen. Dette året hor det væ,rt meget godt oppmøte pafdrettsskolen. Vi ser tydelig ot det er deyngste oldersgruppene som er best rep?esentert. Det viser ot det vor riktig å åpne opp dette tilbudet for deneldste gruppo i bornehogen, dvs.5- åringene. Denne oldersgruppen er tydefig klår for litt orgonisert oktivitet, og det er meget læ.rerrikt siden de snqrt skol begynne på sko len. 15. moi hodde vi ovslutning med sykling, grilling og premieutdeling på Krøderen. Både born og voksne fikk brus og pølser.42 born f ikk premie for å ho deltott på Idrettsskolen 2008/ Det betyr ot de hor deltott på minst 5 treninqskvelder i løpet ov delte bornehoge-/ skoleåret. Dette er 7 flere enn i fjor, og t7 flere enn i 2006/ ZOOTI Avslutning: På vegne av fdrettsskolen vil jeg takke olle velvillige og engosjerte instruktører, og ellers ondre f oreldre som hor hjulpet til og stilt opp når det hor væ,rt behov f or det Det har gjort jobben som leder mye enklere. Til slutt en stor tokk til Norefjell Ski- og friluftssenter for grotis kjøring i Olo- heisen, stiftelsen Krødsherodhollen f or lån ov hollen og Krødsherod kommune f or lån ov svømmebossenget på Noresund. Med hilsen fngunn Svortås Leder f or fdrettssko len ZOOB/ ZOO7

11 $l Årsberetning for Alpingruppa Sfvret har bestått av følgende personer: Formann: Knut Riis Seetær: Roy Heia Kasserer: Nina Haugan Siri Heia Styremedlem: Silje (treningsansv.) Styremedlem : Bjørn Granstad (materialforv. ) Endringer i styret ble Siri heia tok over kasserer jobben fra Nina Haugan Alpingruppa har ikke hatt noen nestforrnann dette året. Per Gullbrand Ringnes vil komme til som nytt styremedlem Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter,3 møter i rennkomiteen, samt møter med trenere. Trenere har vært: Skitrenere er Ole Ragnar Holte og Jørgen Halvorsen. Barmarkstrening har foregått i samarbeid med langrennsgruppa. Rennkomiteen har bestått av: Rennleder: Trond Rune Bottolfs Teknisk leder: Erik Hagen Rennseetær: Siri Heia Bakkesjef: Ole Ragnar Holte Siingsansvarlig: Roy Heia Portvaktsjef: Arild Skjellhaugen Alpinstua. Alpingruppa har selv vært ansvarlig for driften og økonomien for Alpinstua. Nils Kolbjørn Moen har vært styrets leder for driften. Henrik Krtistansen har vært ansatt som daglig leder. Alpinstua er medlem i Norefiell Destinasjon, som er organisering av reiselivsbedriftene på Norefiell for felles markedsføring osv. Det har tløpet av året blitt giort mye vedlikeholdsarbeid på Alpinstua,bl.a. oppussing av inventar og hovedrengjøring kjøkkenutstyr og lokaler forøvrig. Dette er utført på dugnad av medlemmene. Alpingruppa har hatt følgende sponsorer: Hovedsponsor: Holtet pukk og betong A-sponsorer: B-sponsorer: Båsum Borring AS, Norefri Booking, Norefiell Vakt og Hytteservice, Norefiell Mat, Norefiell Grave og Transport, Ringnes Skog, Stake AS, Aktiviteter. Alpingruppa har 35 medlemmer som betaler aktivitetskontingent. Alpingruppa har tilbudt medlemmene skitrening 2 kvelder i uka. Barmarkstrening 1 kveld i uka gjennom høsten frem til skitreningen på snø startet. Barmarkstreningen har vært gjennomført i samarbeid med langrennsgruppa. I tillegg til klubbmesterskap har Alpingruppa v/rennkomiteen gjennomført: - 2 dasers FIS-renn i SSL.

12 sl Rennkomiteen har sørget for godt gjennomførte renn. Det er imidlertid en økende tendens til at foreldregruppen ikke viser samme interesse til å stille opp hgøre en dugnadsinnsats på renn når dette trengs. Dette gsør at belastningen blir på noen få. Alpingruppa har i forhold til medlemsmassen få meget aktive utøvere av alpinsporten. Vi har 3 utøvere som er på renn stort sett hver helg gjennom sesongen, samt 4-5 løpere som deltar sporadisk i rennsammenheng. Sesongen ble avsluttet med klubbmesterskap, som også dette året samlet stor deltakelse i alle aldersklasser. Dette er alltid en hyggelig familiedag med grilling og utdeling av utmerkelser.,{erespriser: Otto Tschudis ærespokal ble delt ut til Christan R Moen og Pernille Fløysvik Økonomi. Vi har giort noen inkkjøp av utstyr, porter og nett. Men ikke gått til innkjøp av nytt tidtagerutstyr. Det jobbes med å skaffe sponsorer til tidtagerutstyret. Vi har heller ikke hentet støtte i Alpinstua på samme nivå som tidligere. Dette fordi Alpinstua begynner å bli i en forfatning som ever mer vedlikehold og reinvesteringer for å kunne opprettholde driften. Oppsummering. Styret vil oppsummere de aktiviteter som er gjennomførtfor året, til åvære i hht. handlingsplanen for Alpingruppa. Styrets hovedoppgave fremover vil være å legge forholdene til rette for å flå flere utøvere til å satse aktivt på alpinsporten. Styret vil videre takke alle som har bidratt at Alpingruppa kan opprettholde dagens aktivitetsnivå, våre sponsorer, og Norefiell Skisenter for samarbeidet i fbm. avtale om skitrening i vinkelheisbakken og ved gjennomføring av renn. Alpingruppa har et meget godt samarbeid med Hønefoss Alpin. De har vært til god hjelp ved rennavvikling og trenersamarbeid. Krødsherad Idrettslag med skianlegget på Norefiell som hjemme arena, har alle forutsetninger til fortsatt å kunne fostre Norges beste alpinister dersom viljen og forholdene blir lagt til rette KIL Alpingruppa Knut Riis (form.)

13 ,s [] Årsberetnins friid rettsgruppa 2009 Styret for friidrettsgruppa har i 2009 bestått av: Leder: Geir Ørpen Kasserer: Hans Anders Kleven Seetær: Line Nilsen Styremedlemmer: Ole Morten Engen og Mona Skogstad. 26 utøvere betalte aktivitetskontingent for I tillegg har vi fått 4 stk som har begynt etter ferien, som vi ikke har evd noen kontingent for. Totalt 30 stk aktive i Marte Hagen, Maja Rundtom, Oliver Engen, Jakob Espeseth, Siril Granstad, Nora Kleven, Andrine Granstad, Ingrid Nyhus, Solveig Nyhus, Hilde Nyhus, Emilie Ødegaard, Tobias Grimelid, Anders Raaen, Elise Solberg By., Lars Kleven, Håkon Røste, Sebastian Hovden, Anders Blakkisrud, Tiril Ørpen, Gunvor Raaen, Mari Råen, Karoline Heia, Jørgen By., Even Bergheim, Simen Kleven, Andreas Grimelid, Emil Sorteberg, Sondre Moen, Marius Holte, Vebjørn Ørpen, Treninger Gruppa startet med trening i hallen etter nyttår og fram til begynnelsen av mai, 1 time i uka. Fra da av hadde vi trening onsdager kl fram til høstferien på Noresund. Ikke trening i juli. Etter høstferien og fram til jul har det vært trening onsdager time i hallen på Krøderen. Trenere har vært: Anan Jongjai, Victoria Røste og Karoline Kleven. Oppmøte har vært litt varierende, men bedre enn siste år. Dugnad Vi hadde dugnad på Bøseter i mars, med montering av telefoner i alle leiligheter. Sammen med friskliv arrangerte vi Norefiellmarsjen.

14 i5 f,3 Konkurranser vi hadde med 6 utøvere i Bamseleken i Stangehallen i mars. Oliver Engen, Håkon Røste, Sondre Moen, Marius Holte, Emil Sorteberg Pedersen, Tiril Ørpen. Terrengl Øp I. mai på Hokksund hadde vi med 1 1 utøvere. På Distriktsstevnene har det vært med totalt 3 1 stk fra Krødsherad, men bare 10 stk deltok på minst 3 stevner. Norway Games, Bislett (ett av de største stevnene i Norge) Emil Sortebeg Pedersen (G13) nr 1 på 60 m (8,40) Emil ble premiert av etsen for sine gode resultater denne sesongen. KM Furumo: Emil Sorteberg Pedersen (Gl3)ble etsmester på 200m (27,61) 60m (8,62) Kule (9,42) Andreas Grimelid (Gl3) nr m (5,36,14) Tiril Ørpen (Il2) nr 4 ph 60m (9,86) nr 4 på 600m (2,17,91 nr 2 ilb (22,89) Vi har hatt med utøvere på; Maxbolekene, Hokksund Veidekkelekene, Lillehammer Åpningsteven/Avslutningsteven Marienlyst, Drammen Furumolekene, Modum Oliver Engen deltok i Stevne i Strømstad i Sverige. Egne arrangementer Vi arrangerte Distriktsstevne på Noresund onsdag Det var det siste av fire stevner. Furumo og Sigdal før ferien, Vestre Spone og Krødsherad etter ferien. utøvere som har deltatt på minst 3 stevner blir premiert. Stevnet på Noresund hadde totalt 41 deltakere. Det er en liten økning fra ifiord. Vi hadde sommeravslutning i juni med go-cart kjøring og grilling på motorbanen i Sigdal. Sesongavslutning med bowling ogprzzai Hønefoss hadde vi den Premier for deltagelse på Distriktsstevner i sesongen ble delt ut. Det var 10 stk som hadde deltatt på minst 3 stevner.

15 s ll{ Aktivitetsplan 2009 Treninger: Fortsetter med treninger en dag i uka i Hallen pilkrøderen i vintersesongen. Starte med treninger på Noresund Stadion onsdager når forholdene blir klare for det, normalt begynnelsen av mai. Opphold i juli. Arrangere fellestur til et eller flere større stevner. Lederltrenere prøve og bli bedre til å opplyse utøvere om stevner. Det virker som om vi må dele ut lapper om de enkelte stevner for å få med flere utøvere. Arrangementer: Arrangere Distriktsstevne på Noresund Stadion den Sommeravslutning og sesongavslutning med premiering for deltakelse på distriksstevner. Assistere med anangementet av Norefi ellmarsjen. Geir Ørpen Leder

16 .5 t5 Krødsherad ll Resultat friidrettsgruppa 2009 Inntekter Egenandel/spons avslutn ing Adm./ Div. utgifter Distri ktsstevne/d u g nad Overført tra Krødsherad ll Aktivitetskontigent Renteinntekter 3223A, , , ,75 SUM Utgifter Utg ifter tren i ng/trenere Adm./ Div. utgifter Avs I utn irr glp re m ieutd el in g Innkjøp premier Startkontigent ln nkjøp treningsutstyr Bankgebyr SUM Resultat , ,9Q 3 025, , , ,50 78, , Balanse Beholdninger kta kto SUM Beholdningsendring , , , , D c) +-,l cr Wrv-\.Ærpræ, M aq f""rult, L e(4zr-t. ytvd(.,f*] *'-lo l}r;h,gfuu 6'*- Enor*

17 .?& ÅnsgERETNrNø FRA LANøRENNsøRUqIA sesonaen 2009 (for perioden ) Styrets sommensetning innevæ,rende sesong Leder : Kosserer : Seeter : Styremedlem : Styremedlem : Ole Rooen Steinor Glesne Tone-Anne 5. Rundtom Truls Råen,løypeansvorlig Wenche Nyhus, treneronsvorlig Styremedlem: 6unhild Kqtrin e Kleven, miniskirennonsvorlig Aktive tve IøDere Andersen, Joachim Welstad Bierregaard, Eirik Dyrhovd Marqrethe Farahi, Farzad Fuhre Markus Glesne, Karin Glienke Hermann Gustad Knut Lome Haugen, Glenn Robert Hovden Haush Sebastian Jensen Kristoffer Lundgreen Kleven Lars Kleven Nora Kleven Simen Nyhus Hilde Nyhus lnqrid Nyhus Johanne Nyhus Solveig Olsen Vidar G Olsen, Fredrik Raaen, Astrid Berq Raaen, Jon Berq Raaen, Mari Tovsrud Raaen, Randi Tovsrud Riis Aurora Haug Rundtom, Maren Rundtom, Maia Ruud, Jørgen Nøklebv Espeseth, Jacob Røste, Håkon Torp, Emilie Therese Ørpen, Tiril Skaseth Ørpen, Vebiørn Skaseth Monsen Knut Rune Styreorbeid Vi har hatt 7 styremøter i 2009, i tillegg til diverse telefon, e-post og sms-kontakt. Vi har opprettholdt 3 sponsoravtaler, - med hhv Spar, Dyrhovd og Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse. På vegne av idrettslaget, søkte langrennsgruppa Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse om midler til utbedring av skileiken på Krøderen. Innvilget beløp,i{ Vedrørende økonomisk støtte til løpere i langrennsgruppa følger vi egne RETNIIVGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL LØPERE I LANGRETII/,SGR UPPA, vedtatt i 2005 År sb eretning Lang r ennsg ru p p a Side 1

18 ", Dugnoder Dugnadt *.ottrå:t1-,:t"0 iljfr$ e sts i de l ø y p a,l øyp ene p åt rk ø deren o g l y s r øyp a p å Noresund Stor foreldreinnsats i forbindelse med gjennomføring av Mini skirenn/telenorkarusel I Løypenettet i bygda I februar 2008 hadde vi offisiell åpning av Vestsideløypa, noe som gjorde atløypenettet ble betydelig utvidet.løypene kjøres langs vestsida av fiorden, - frakrøderen til Snersrud. I tillegg en løype fra Raaen til Hovden der det er en flott rundløype på ca 1 mil. På bakgrunn av dette, har vi invitert bygdas innbyggere til å bidra med økonomisk støtte. Dette ble positivt mottatt, og vi fikk inn ca løypestøtte. Som en prøveordning fikk vi GPS montert i tråkkemaskinen, slik at alle til enhver tid kan følge med på hvilkeløyper som er oppkj ørte. Overtrekksdresser Nye overtrekksdresser selges i Magnus Nilsens butikk v/coop Krøderen. Akt iv it et er / ar r ang ement er Sesongåpning: Tradisjon tro åpnet langrennssesongen med barrnarktrening på moene i Geithus, etterfulgt av bading på Furumo. Miniskirenn /Telenorkorusef l/klubbmesterskop Vi arrangerte tre vellykkede miniskirenn, hvorav det siste var Klubbmesterskap kombinert med Barnas Skidag. Det var mange skiglade barn i løypene! Våre aktive løpere var selvsagt med, og dette motiverer de yngre til stor innsats, både innen vår gruppe og for andre deltakere. Alle fikk startnummer og spenningen var stor når starten gikk. Deltakerne fikk medaljer, boller og saft etter løpene. Etter klubbmesterskapet, var det premieutdelingfør turen gikk til Vengardsjordet og Barnas Skidag. Alle de 103 deltagerne fikk sekker fra Telenor. Miniskirennene var på tirsdagskvelder og Klubbmesterskapet og Barnas Skidag ble arrangert på søndag. Mange barn og foreldre deltok. 5mørekurs Edvin Jokerud holder smørekurs for oss. Han deler villig av sin kunnskap om smøring av ski og stiller positivt opp når noen trenger hjelp til preparering av ski. Dessverre møtte ingen opp i år. Lite snø og holkeføre fikk skylda. 2OO9 - Sesongovs I utning Vi inviterte alle aktive løpere med foreldre til bowling og pizzakveld i Hønefoss. Det var populært og hele 37 aktive og foreldre deltok. 9, Arsberetning Langrennsgruppa Side 2

19 . 1; Skifeikområdet på Krød e?en Det er startet en jobb for å utbedre skileikområdet på Krøderen. Vi har tatt initiativ til en befaring og idedugnad sammen med etsen, Krøderen skole og noen aktive skoleungdommer. Planen er at området kan brukes til skileik om vinteren og sykkel om sommeren. Hjemmeside Denne siden er nå oppe og går. Idrettslaget har egen side der langrennsgruppa kan infoffnere om sine aktiviteter. Aktuelt stoff kan sendes Øystein Myrhaus. Trening Trening på vårholvåret. Trenere for den eldste gruppa har i vårhalvåret vært: Knut Skinnes. På gruppa opp til 12 tr, har Gunhild Skinnes Bjerkerud hatt de fleste treningene, styrket med foreldre, Ole Raaen og Wenche Nyhus har vært trofaste stand-in-trenere. Lars Erik Raaen har gjennomført torsdagstreninger for de eldste aktive. Trening på ett ersomme ren/høst en Barmarktreningen ble også i år gf ennomført sammen med Alpingruppa.Denne gangen var det alpingruppa sitt ansvar å stille med trener. Da alpingruppa ikke klarte å stille med trenere, blee det langrennsgruppa med Wenche Nyhus, Johanne Nyhus og Randi Raaen som stod for treningene. Det har vært godt oppmøte på treningene. Ole Raaen har vært trener for den eldste gruppa på tirsdager og Knut Skinnes på torsdager. 12 itrtnger og eldre har tilbud om å trene langrenn både tirsdager og torsdager. Yngre Iøpere trener tirsdager. I sommer gav Knut Skinnes tilbud om treninger pålørdager. Dette var et opplegg for hele idrettslaget, men hadde dessverre dårlig deltagels e (2-6 pr.gang). Skisomling på Beitost ølen 27.november -?9. Novemb er 09 Samlingen var fra fredag kveld til søndag ettermiddag og det var 21 påmeldte til turen. Overnattingen var på hyter tilhørende Bergo Hotell, måltidene ble inntatt på hotell et. Lørdag kveld var alle på Pepp es pizza. Det var flotte forhold på skistadion, og i år fikk vi også tatt en tur på fiellet på ski. Alle hygget seg og utbytet av turen var godt. Barn og voksne ble en mer sammensveiset gietrg. Renn innen etsen Vi plukket ut 6 renn denne sesongen 08/09: Soknarennet (03.01), Eggedalsrennet (18.01), Eiker Skifestival ( ), Sprint KM klassisk (07.02), Flåstafetten (14.02). Soknarennet ble avlyst. År sb er etn in g Lang r ennsg rup p a Side 3

20 , F,. Forufen renn i egen efs har vi hatf delfakere i følgende renn: Mari Tovsrud Raaen og Joacim Velstad deltok i KM sprint på Konnerud. Eirik Bjenegård deltar på en del renn, bl.a. deltok han sammen med Frank Slevikmoen os Anders Bjenegård i NM stafett. Plasseringnr. g4. Ingen deltager i Hovedlandsrennene i Vi er dessverre ikke den mest aktive klubben rundt på renn i og utenfor distriktet. Dette må vi jobbe aktivt med å motivere for framover. Tokk! Styret vil få takke alle aktive løpere for flott innsats på trening og i renn! Videre en takk til trenere, vår flinke tråkkemaskinfører Truls, smøreekspert Edvin Jokerud og sist men ikke minst: foreldrene! Takk til alle for flott innsats! og... velkommen tif ny innsots i neste pe?iode! År sb er etning L ang r enn sg rup p a Side 4

21 i 1t jl Sluttord fro leder Vi har denne sesongen hatt brukbart oppmøte på våre treninger. Ca 15 unger i den yngste gruppa og ca. 10 i den eldste. Barmarktreningene har blitt gjennomførti samarbeid med alpin med positive tilbakemeldinger. Alle deltok i klubbens egne miniskirenn/telenorkarusell. Det er ikke mange som reiser på renn utenom klubben. Vi har plukket ut noen renn vi samlet oss om og bør nok fortsette med det for å motivere til deltagelse. For å holde løypenettet fritt for att, ffiå langrennsgruppa legge ned mye dugnadsinnsats. Denne sesongen var det løypene på Krøderen som ble prioritert. I tillegg er det områder vi må gå over hver sesong. Vi satser derfor på å kunne finansiere aktiviteten i gruppa gjennom løypestøte fra private, kommunen, næringslivet og hyteeiere. Vestsideløypable offisielt åpnet , men det gjenstår noen utbedringer. Vi må legge noen bruerhør og planere noen steder. Vi jobber også fortsatt med løsning hos den ene grunneieren som ikke ønsker at vi ysser hans jorde. Skihilsen f ra Ole Rooen Noresund : 17.OI.IO Tone-Anne 5. Rundtom seetæ,r År sb er etn ing L ang r enn sg rup p a Side B

22 5 J! Inntekt Aktivitetskontingent Salg klær Kryllingrennet/KM ,50 0 Dugnad Sponsorer Diverse tilskudd ,20 Tilskudd løypekiørine Gaver løypekiøring Tråkkemaskin 0 0 Renter , ^31 Sum , ,51 Uteifter Startkontingent 5.905, Premier 1.830, ,00 Kiøp klær S ommerski skole/ski saml ing/bowling , ,00 Trenergodtgiørelse Buskerud Skiets Tråkkemaskin , Innkiøpt utstyr , Avsetnine til Tråkkemaskin I(rvllinsrennet/KM 4r.315,7 A 0 Snøscooter 1.365,00 r532,00 Adm utgifter 2.94s r Sum Resultat , ,01 Beholdning Brukskonto ( ) Sparekonto ( ) , ,00 Sum egenkapital , ,00 Beholdningsendring "-.ic"tått Y o-*e tbn IY,*, Rl:r ri; --) t; tu CrrGlÅr{. Vt6pcLLrer-j Ya* lo

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 ORGANISASJON. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Helene Abusdal Nestleder: Erik Lia Kasserer : Knut Abusdal Styremedlem: Ronny Reinertsen Styremedlem:

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2012... 4 3 REGNSKAP 2012... 6 4 BUDSJETT 2013 M/ KOMMENTARER... 9 5 VEDLEGG... 10 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus www.gauldal-sk.com Bankgiro 4230.06.57308 ÅRSMELDING GAULDAL SYKLEKLUBB 2014 Styret har i år bestått av: Leder Frode Asphaug Nestleder Mikal Høvik Kasserer Gunhild

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011.

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011. Årsberetning Styret i BSSK har bestått av: Leder: Sigvart Bjøntegaard (frem til 18/4-12), IL Bevern Sekretær: Sigrid Groven, Drammen Strong Kasserer: Odd Erik Berg (Konstituert leder fra 18/4-12), Lier

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer